VicksWeb upgrade Location upload ads trending
VicksWeb ભારત

માટે આપનું સ્વાગત છે VicksWeb

Flag Counter
છોટાઉદેપ�ર, જામનગર, મોરબીમાં પ�રથમ પો�ીટીવ કેસ:અમદાવાદમાં સૌથી વધ� કેસ કોરોનાથી વૃધ�ધાન�ં મોત:૨૧ પો�ીટીવ કેસ
Source:  Jaihind Daily
Monday, 06 April 2020 09:18

વિશ�ર�વમાં ખળભળાટ મચાવી દેનારા કોરોના વાયરસે ગ�જરાતમાં પણ તેનો પંજો ફેલાવી દીધાન�ં નજરે પડય�ં છે. અમદાવાદના ૫૩ સહિત રાજ�યમાં ક�લ ૧૨૯ પો�ીટીવ કેસ નોંધાયા હતા. જયારે ક�લ ૧૧ નાં મોત નીપજયા હતા.

આ બાબતે માહિતી આપતા રાજ�યના આરોગ�ય વિભાગના અગ�રસચિવ ડો.જયંતિ રવિ� જણાવ�ય�ં હત�ં કે, આજે સ�રતની મિશન હોસ�પિટલમાં સારવાર લઇ રહેલી ૬૧ વર�ષની વૃધ�ધાન�ં મોત નીપજય�ં હત�ં. કોરોનાથી પીડિત આ મહિલા નો પણ પો�િટીવ કેસ પણ હતો.

જયારે આજે ફરીથી અમદાવાદમાં પો�ીટીવ કેસમાં વધારો થયેલો નજરે પડયો હતો. દિલ�હી મરક�થી પરત આવેલાના સંપર�કમાં આવેલા ૧૭ વર�ષના અને ૧૬ વર�ષના કિશોરનો કોરોનાનો પો�િટીવ કેસ આવ�યો હતો તેવી જ રીતે ૪૧ વર�ષના ય�વાનનો કેસ પણ પો�ીટીવ આવ�યો હતો. ૫૬ વર�ષના આધેડનો પણ કોરોનાનો કેસ પો�ીટીવ આવ�યો હતો. આ પાંચેય હાલ સોલા જી�મઇઆર�સ ખાતે સારવાર લઇ રહયા છે.

જયારે લોકલ ટ�રાન�સમીશનના કારણે અમદાવાદની ૭૫ વર�ષની વૃધ�ધા, ૪૧ વર�ષનો ય�વાન અને ૫૫ વર�ષના આધેડને કોરોના પો�ીટીવ આવતા તેઓને �સવીપી હોસ�પિટલમાં ખસેડાયા હતા.

આ ઉપરાંત ભાવનગરની à«©à«« વરà«�ષની મહિલા અને ૨૬ વરà«�ષના યà«�વાનને લોકલ ટà«�રાનà«�સમિશનના કારણે કોરોના પોàª�ીટીવ આવતા સર ટી.હોસà«�પિટલમાં ખસેડાયા હતા. જયારે છોટાઉદેપà«�રનો ૬૦ વરà«�ષનો વૃધà«�ધ જે દિલà«�હીથી મà«�લાકાત લઇને પરત આવà«�યો હતો. તેનો કેસ પોàª�ીટીવ આવતા છોટાઉદેપà«�રની જનરલ  હોસà«�પિટલમાં ખસેડાયા હતા કોરોના પોàª�ીટીવ કેસના લીધે વડોદરાના ૫૪ વરà«�ષના આધેડને àª�સàª�સજી હોસà«�પિટલ ખાતે તેમજ સà«�રતના ૬૫ વરà«�ષના વૃધà«�ધ અને ૪૦ વરà«�ષની મહિલાનો લોકલ ટà«�રાનà«�સમિશનના કારણે કોરોના કેસ પોàª�ીટીવ આવતા નà«�યà«� સિવિલ હોસà«�પિટલ અને મેટાશ àª�ડવેનà«�ટીસà«�ટ હોસà«�પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવà«�યા હતા. જયારે સà«�રતમાં પણ મોડેથી àª�ક પોàª�ીટીવ કેસ નોંધાયાનà«�ં અને જામનગરમાં પણ ૧૪ મહિનાના બાળકનો કેસ પોàª�ીટીવ હોવાનà«�ં જાણવા મળà«�યà«�ં હતà«�ં. મોરબી અને કચà«�છમાં પણ બે પોàª�ીટીવ કેસ નોંધાયા હતા. જà«�યારે સિધà«�ધપà«�રના વૃધà«�ધને પણ પોàª�ીટીવ કેસ આવà«�યો હોવાનà«�ં જાણવા મળà«�યà«�ં હતà«�ં.

સ�રતની મિશન હોસ�પિટલમાં સારવાર લઇ રહેલી ૬૧ વર�ષની વૃધ�ધાન�ં મોત નીપજતા કોરોનાથી મૃત�ય� થવાનો આંક ૧૧ ઉપર પહોંચ�યો હતો.અમદાવાદમાં સૌથી વધ� ૫૩ કેસ, ત�યારબાદ સ�રતમાં ૧૬, રાજકોટ- વડોદરામાં ૧૦-૧૦,


૮મી �પ�રિલે ઓલ પાર�ટી મિટિંગ પહેલા મોદીની તમામ પૂર�વ રાષ�ટ�રપતિ અને વડાપ�રધાનની સાથે ચર�ચા
Source:  Jaihind Daily
Monday, 06 April 2020 09:16

વડાપ�રધાન નરેન�દ�ર મોદી કોરોના સાથે જંગમાં તમામને સાથે લઇને ચાલવાની યોજના ધરાવે છે. આના ભાગર�પે અનેક રાજકીય પાર�ટીઓના નેતાઓ સાથે ૮મી �પ�રિલના દિવસે મહત�વપૂર�ણ બેઠક યોજનાર છે. હવે ઓલ ઇન�ડિયા મજલિસે ઇતેબાદના ચીફ ઓવૈસી� કહ�ય�ં છે કે, તેમની પાર�ટીને આ મિટિંગમાં બોલાવવામાં આવ�યા નથી. તેમને નહીં બોલાવવાની બાબત હૈદરાબાદ અને ઔરંગાબાદમોં લોકોન�ં અપમાન છે. ઓવૈસી� તર�ક આપતા કહ�ય�ં છેકે, તેમની પાર�ટી આ બે લોક સભા ક�ષેત�રન�ં પ�રતિનિધિત�વ કરે છે. આવી સ�થિતિમાં વિડિયો કોન�ફરર�િંન�સગથી થનારી મિટિંગ માટે આમંત�રણ નહીં આપવાની બાબત અપમાનજક છે. ઓવૈસી� લખ�ય�ં છે કે, આ ઔરંગાબાદ અને હૈદરાબાદના લોકોન�ં અપમાન છે. બીજી બાજ� વડાપ�રધાન નરેન�દ�ર મોદી� કોરોના સામે લડાઈ કઈ રીતે લડવામાં આવે તેને લઇને પૂર�વ વડાપ�રધાન, રાષ�ટ�રપતિ સહિત સોનિયા ગાંધી અને મમતા બેનર�જી સાથે ફોન પર વાત કરી હતી. જ�દા જ�દા વિષયો પર ચર�ચા થઇ હતી. મોદી� તમામ જીવિત રહેલા પૂર�વ વડાપ�રધાન, પૂર�વ રાષ�ટ�રપતિને ફોન કરીને વાત કરી હતી. સોનિયા ગાંધી, મમતા બેનર�જી સહિત વિપક�ષના નેતાઓ સાથે પણ વાત કરી હતી. સરકાર શ� કરી રહી છે તે સંદર�ભમાં માહિતી આપી હતી. કોઇ સૂચન હોય તો આપવા માટે પણ કહેવામાં આવ�ય�ં હત�ં.


છેલ�લા ૨૪ કલાકમાં નવ આતંકવાદી મોતને ઘાટ ભારતમાં ઘ�સણખોરી કરતા બીજા પાંચ આતંકવાદી ફૂંકાયા
Source:  Jaihind Daily
Monday, 06 April 2020 09:15

જમà«�મà«� કાશà«�મીરના કà«�ંપવારા જિલà«�લામાં આજે પાકિસà«�તાની ઘà«�સણખોરોની àª�ક ઘà«�સણખોરીની મોટી યોજનાને નિષà«�ફળ બનાવી દેવામાં આવી હતી. સà«�રકà«�ષા દળોàª� મોટà«� ઓપરેશન પાર પાડીને પાંચ તà«�રાસવાદીઓને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધા છે. આની સાથે જ છેલà«�લા ૨૪ કલાકના ગાળામાં જ ૯ આતંકવાદીઓને મોતને ઘાટ ઉતારી દેવામાં આવà«�યà«�ં છે. તમામ તà«�રાસવાદીઓ પાકિસà«�તાનના હોવાનà«�ં જાણવા મળà«�યà«�ં છે. આતંકવાદીઓની સામે છેલà«�લા પાંચ દિવસથી ઓપરેશન ચાલી રહà«�યà«�ં હતà«�ં. જમà«�મà«� કાશà«�મીરના કà«�ંપવારા જિલà«�લામાં આતંકવાદીઓ અને સેના વચà«�ચે મોટી અથડામણ થઇ હતી. કà«�ંપવારાના કેરન સેકà«�ટરમાં પાકિસà«�તાન તરફથી ઘà«�સણખોરી કરીને આવેલા પાંચ તà«�રાસવાદીઓને ઠાર કરી દેવામાં આવà«�યા બાદ તેમની પાસેથી મોટી માતà«�રામાં હથિયારોનો જથà«�થો જપà«�ત કરવામાં આવà«�યો છે. આ કારà«�યવાહીમાં સેનાના તà«�રણ જવાનો શહીદ થયા હતા.  અનà«�ય કેટલાક જવાનો ઘાયલ પણ થયા છે. ભારે હિમવરà«�ષાના કારણે હાલમાં ફસાયેલા સેનાના જવાનોને બચાવી શકાયા નથી. જાણકારી મà«�જબ ઉતà«�તર કાશà«�મીરના કૂંપવારામાં તà«�રાસવાદીઓ સાથેની અથડામણમાં સેનાનો àª�ક જવાન શહીદ થયો છે. શનિવારના દિવસે જ કà«�લગામમાં ચાર આતંકવાદીઓને મોતને ઘાટ ઉતારી દેવામાં આવà«�યા હતા. બà«�ધવારના દિવસે આતંકવાદીઓ àª�લઓસી પાર કરીને ભારતમાં ઘà«�સી ગયા હતા. આ આતંકવાદીઓ ખરાબ હવામાન અને વરસાદ તથા હિમવરà«�ષાનો લાભ લઇને àª�લઓસી પર ઘà«�સણખોરી કરવામાં સફળ રહૃાા હતા. બà«�ધવારે બપોરથી જ સેનાના જવાનોàª� તà«�રાસવાદીઓને ઘેરી લીધા હતા પરંતà«� વરસાદ અને ખરાબ હવામાનના કારણે તà«�રાસવાદીઓ ફરાર થવામાં સફળ રહૃાા હતા. હવામાન સà«�પષà«�ટ થયા બાદ સેનાàª� સમગà«�ર વિસà«�તારને ઘેરી લઇને ઉંડી શોધખોળ હાથ ધરી હતી. ગà«�રà«�વાર અને શà«�કà«�રવારના દિવસે હવામાનની સà«�થિતિ ખà«�બ જ ખરાબ રહી હતી. શનિવારના દિવસે હવામાનમાં સà«�ધારો થતાં સેનાના જવાનોàª� સરà«�ચ ઓપરેશન હાથ ધરà«�યà«�ં હતà«�ં. સેનાàª� ડà«�રોન અને હેલિકોપà«�ટરનો પણ ઉપયોગ કરà«�યો હતો.


૨૪ કલાકમાં નવા ૫૦૫ કેસો તેમજ ૧૧ લોકોના મોત તબલીગીના લીધે કોરોનાના કેસ વધ�યા
Source:  Jaihind Daily
Monday, 06 April 2020 09:13

દેશમાં કોરોના વાયરસના પરિણામ સ�વર�પે કેસોની સંખ�યામાં �ડપથી વધારાનો દોર જારી રહૃાો છે. આરોગ�યમંત�રાલય દ�વારા આજે કબૂલાત કરવામાં આવી હતી કે, દેશમાં કોરોના વાયરસના છેલ�લા ૨૪ કલાકમાં ૫૦૫ કેસો સપાટી ઉપર આવ�યા છે. આ ગાળા દરમિયાન ૧૧ લોકોના મોત થયા છે. હજ� સ�ધી દેશમાં કોરોના વાયરસના પરિણામ સ�વર�પે અસરગ�રસ�તોની ક�લ સંખ�યા ૩૮૧૯ જેટલી જણાવવામાં આવી છે.

 àª†àª®àª¾àª¥à«€ ૨૬૭ જેટલા લોકો સà«�વસà«�થ થઇ ચà«�કà«�યા છે જà«�યારે ૧૦૯ લોકો દમ તોડી ચà«�કà«�યા છે. આરોગà«�ય મંતà«�રાલયમાં સંયà«�કà«�ત સચિવ લવ અગà«�રવાલે ડેઇલી બà«�રિિંફગમાં કહà«�યà«�ં હતà«�ં કે, હજà«� સà«�ધી દેશના ૨૭૪ જિલà«�લા કોરોના વાયરસના કારણે અસરગà«�રસà«�ત થઇ ચà«�કà«�યા છે. તેમણે કહà«�યà«�ં હતà«�ં કે, તબલીગી જમાતનો મામલો ન રહૃાો હોત તો ભારતમાં અસરગà«�રસà«�તોનો દર ખà«�બ નીચો રહૃાો હોત. અગà«�રવાલે કહà«�યà«�ં હતà«�ં કે, કોવિડ-૧૯ના મામલા વરà«�તમાનમાં સરેરાશ ૪.૧ દિવસમાં બે ગણા થયા છે. જો તબલીગી જમાતનો મામલો ન રહૃાો હોત તો બે ગણા કેસ થવામાં à«­.૪ દિવસનો સમય લાગà«�યો હોત. ગà«�ાૃહમંતà«�રાલયના જોઇનà«�ટ સેકà«�રેટરી પà«�ણિયા સલીલા શà«�રીવાસà«�તવે કહà«�યà«�ં હતà«�ં કે, à«­à«« લાખ લોકોને ભોજન પહોંચાડવાની વà«�યવસà«�થા થઇ ચà«�કી છે. દેશભરમાં તમામ  રાજà«�યોમાં કà«�લ ૨૭૬૬૧ રાહત કેમà«�પો અને સેલà«�ટર બનાવવામાં આવà«�યા છે જેમાં ૨૩૯૨૪ કેમà«�પો સરકાર દà«�વારા ચલાવવામાં આવી રહૃાા છે જà«�યારે à«©à«­à«©à«­ રાહત કેમà«�પોનà«�ં સંચાલન બિન સરકારી સંગઠનો દà«�વારા કરવામાં આવà«�યà«�ં છે. શà«�રીવાસà«�તવે કહà«�યà«�ં હતà«�ં કે, આ કેમà«�પોમાં ૧૨.à«« લાખ લોકોને રાખવામાં આવà«�યા છે. આ ઉપરાંત ૧૯૪૬૦ ફà«�ડ કેમà«�પ ઉભા કરવામાં આવà«�યા છે. આમાથી ૯૯૫૧નà«�ં સંચાલન સરકાર દà«�વારા કરવામાં આવી રહà«�યà«�ં છે જà«�યારે ૯૫૦૯નà«�ં સંચાલન àª�નજીઓ દà«�વારા કરવામાં આવી રહà«�યà«�ં છે.

 à«§à«©.૬ લાખ મજà«�રોને તેમના કંપનીઓ અથવા તો ઇનà«�ડસà«�ટà«�રી તરફથી શેલà«�ટર અને ભોજનની સà«�વિધા ઉપલબà«�ધ કરાવવામાં આવી ચà«�કી છે. શà«�રીવાસà«�તવે કહà«�યà«�ં હતà«�ં કે, રાજà«�ય સરકારો લોકડાઉન હેઠળ તમામ દિશાનિરà«�દેશોને પાળી રહી છે.


દેશભરમાં લોકો રાત�રે નવ વાગે દિપ પ�રગટાવી બાલ�કનીમાં દેખાયા:દિવાળી જેવો માહોલ મોદીની અપીલ પર દેશ �ગમગી ઉઠ�યો
Source:  Jaihind Daily
Monday, 06 April 2020 09:12

વડાપ�રધાન નરેન�દ�ર મોદીની અપીલ ઉપર આજે રાત�રે નવ વાગ�યાના ટકોરે દેશભરમાં દિવાળી જેવો માહોલ છવાઈ ગયો હતો. મોદીની દિપ પ�રગટાવવાની અપીલને અભૂતપૂર�વ પ�રતિસાદ મળ�યો તો અને દેશભરના તમામ ૧૩૦ લોકો� પોતાના ઘરમાં દિપ પ�રગટાવી, મોબાઇલની લેશ લાઇટ જલાવી, ટોર�ચ જલાવીને કોરોનાર�પી અંધકારને જોરદાર પડકાર ફેંક�યો હતો. તમામ લોકોની �કતાના દર�શન ફરી �કવાર થયા હતા. નવ વાગ�યાના ટકોરે ઘરમાં રહેલી તમામ લાઇટોને બંધ કરી લીધી હતી અને દિપ પ�રગટાવી દીધા હતા. લોકો� ભારત માતા કી જયના નારા પણ લગાવ�યા હતા. ૨૧ દિવસનો લોકડાઉનનો ગાળો હાલમાં ચાલી રહૃાો છે.

લોકો ઘરમાં કેદ છે ત�યારે આજે આ દિવાળી જેવો માહોલ રાત�રે છવાયો હતો. અત�રે નોંધનીય છે કે, મોદી� સૌથી પહેલા કોરોના વાયરસના જોરદાર પ�રકોપ વચ�ચે જનતા કર�ય�ની જાહેરાત કરી હતી જેને લઇને લોકો� કઠોરરીતે પાલન કરીને �કતાના દર�શન કરાવ�યા હતા.

ત�યારબાદ મોદી� રાષ�ટ�રજોગ સંબોધન કરીને ૨૧ દિવસ માટે રાષ�ટ�રવ�યાપી લોકડાઉનની જાહેરાત કરી હતી. લોકડાઉનની જાહેરાત થયા બાદથી દેશભરમાં લોકો કઠોર નિયમો પાળી રહૃાા છે.

આવી સ�થિતિમાં તેમની અપીલ ઉપર આજે લોકો રાત�રે નવ વાગે નવ મિનિટ સ�ધી પોતપોતાના ઘરની લાઇટો બ��ાવી દીધી હતી. દેશે અને કેન�ડલ, દિપક, ટોર�ચ અથવા તો મોબાઇલની લેશ લાઇટ જલાવી હતી. હકીકતમાં મોદી� વિતેલા દિવસોમાં જનતા કર�ય�ના દિવસે દેશવાસીઓને સાંજે પાંચ વાગે પાંચ મિનિટ સ�ધી કોરોનાની સામે જંગના હિરો પ�રત�યે સન�માન વ�યક�ત કરવા તાળી, થાળી વગાડવા માટે કહ�ય�ં હત�ં.આજે દેશવાસીઓને કોરોનાની સામે જંગમાં �કતાના દર�શન કરાવવા અને કોરોનાર�પી અંધકારને ભગાવવા મોદી� કરેલી અપીલની અસર દેખાઈ હતી. ભારતીય કેપ�ટન વિરાટ કોહલી� પણ પોતાના ઘરમાં દિપ પ�રગટાવીને મોદીની અપીલને સમર�થન આપ�ય�ં હત�ં. કે�લરાહ�લ, હરભજનિંસહ સહિતની તમામ હસ�તીઓ� પણ મોદીની અપીલને સમર�થન આપ�ય�ં હત�ં. જ�દા જ�દા વર�ગના લોકો� મોદીની અપીલને જોરદારરીતે સમર�થન આપ�ય�ં હત�ં. નવ મિનિટ સ�ધીના ગાળા દરમિયાન લાઇટો બંધ કરવામાં આવ�યા બાદ વિજળી ડ�લ થશે તેવી અફવાનો પણ મોડી રાત�રે અંત આવી ગયો હતો.


ગ�જરાતે ‘મેઇક ઇન ઇન�ડિયા સાકાર કર�ય�ં: રૂપાણી રાજકોટની કંપની� વેન�ટીલેટરન�ં માત�ર ૧૦ દિવસમાં જ કર�ય�ં નિર�માણ
Source:  Jaihind Daily
Sunday, 05 April 2020 10:10

વિશ�ર�વવ�યાપી મહામારી કોરોના વાયરસ કોવિડ-૧૯ના રોગગ�રસ�તોને સારવાર દરમ�યાન શ�ર�વાચ�છોશ�ર�વાસ માટે અત�યંત જરૂરી વેન�ટીલેટરની વ�યાપક વૈશ�ર�વિક માંગના તારણોપાય રૂપે ગ�જરાતે આગવી ગૌરવ સિધ�ધિ મેળવી છે. રાજકોટની �ક ખાનગી ઉત�પાદન કંપની� માત�ર ૧૦ દિવસમાં જ ત�ૌયાર કરેલા વેન�ટીલેટર ‘ધમણ-૧ની સફળતાન�ં નિરીક�ષણ અમદાવાદ સિવીલ હોસ�પિટલ સંક�લની કોરોના કોવિડ હોસ�પિટલ ખાતે મ�ખ�યમંત�રી વિજય રૂપાણી અને નાયબ મ�ખ�યમંત�રી નીતિન પટેલે શનિવારે કર�ય�ં હત�ં.

વિજય રૂપાણી� આ ધમણ-૧ વેન�ટીલેટરન�ં નિરક�ષણ કર�યા બાદ જણાવ�ય�ં કે, પ�રવર�તમાન કોરોના વાયરસની બિમારીના દર�દીઓની સારવાર માટે જરૂરી �વા વેન�ટીલેટરની માંગ વિશ�ર�વભરમાં વધી છે અને આની પર�યાપ�ત માત�રામાં ઉપલબ�ધિ માટે સૌ ચિંતીન છે. મ�ખ�યમંત�રી� સિમાચિન�હ ભ�મિકા આપતાં કહ�ય�ં કે, ગ�જરાતમાં રાજકોટની ખાનગી કંપની જ�યોતિ સી�નસી � માત�ર ૧૦ જ દિવસના ટૂંકાગાળામાં રૂા.૧ લાખથી ઓછી િંકમતન�ં વેન�ટીલેટર ધમણ-૧ન�ં નિર�માણ કર�ય�ં છે.

મ�ખ�યમંત�રી� ઉમેર�ય�ં કે, રાજકોટના સ�થાનિક ઉદ�યોગકાર પરાક�રમિંસહ જાડેજા અને જ�યોતિ સી�નસીની તેમની ટીમે આ વેન�ટીલેટર ધમણ-૧ના નિર�માણથી ‘મેઇક ઇન ઇન�ડીયા મેઇક ઇન ગ�જરાતનો ધ�યેય સાકાર કર�યો છે.

નાયબ મ�ખ�યમંત�રી નીતિન પટેલે જણાવ�ય�ં હત�ં કે, કોરોનાની બિમારીની સારવામાં વેન�ટીલેટર અત�યંત અગત�યન�ં છે પરંત� રૂા.૬ લાખ જેટલી િંકમતમાં ઉપલબ�ધ થત�ં વેન�ટીલેટર રાજકોટની જ�યોતિ સી�નસી કંપની દ�વારા �ક લાખથી પણ ઓછી િંકમતમાં નિર�માણ પામશે અને કોરોનાના દર�દીઓ ઉપરાંત અય દર�દીઓ માટે પણ ઉપયોગી પૂરવાર થ.


અમદાવાદમાં ક�લ ૪૫ પો�ીટીવ કેસ:પાટણમાં પ�રથમ કેસ નોંધાયો કોરોનાથી વૃધ�ધન�ં મોત:૧૩ પો�ીટીવ કેસ
Source:  Jaihind Daily
Sunday, 05 April 2020 10:09

કોરોના વાયરસની દહેશત ગ�જરાતમાં વધી રહી છે તેમાંય લોકલ ટ�રાન�સમીશનના કારણે પો�ીટીવ દર�દીઓ વધતા તંત�ર દોડત�ં થઇ ગય�ં છે, રાજ�યમાં આજે વધ� �ક મોત થય�ં હત�ં જ�યારે ૧૩ કેસ પો�ીટીવ નોંધાયા હતા.

આ બાબતે માહિતી આપતા રાજયના આરોગ�ય વિભાગના અગ�રસચિવ ડો. જયંતિ રવિ� જણાવ�ય�ં હત�ં કે, રાજ�યમાં કોરોના વાયરસના કારણે અમદાવાદની �સવીપી હોસ�પિટલમાં ૬૭ વર�ષની વૃધ�ધાન�ં મોત નીપજ�ય�ં હત�ં તેઓ અસ�થમા અને ફેફસાની બિમારથી પણ પીડાતા હતા.

જ�યારે અમદાવાદમાં ૭, ભાવનગરમાં બે, ગાંધીનગરમાં બે, પાટણમાં �ક અને સ�રતમાં �ક પો�ીટીવ કેસ નોંધાતા રાજ�યમાં પો�ીટીવ કેસનો આંક સદી પાર કરી ૧૦૮ ઉપર પહોંચ�યો હતો.

અમદાવાદના પાંચ દર�દીઓ �સવીપી હોસ�પિટલમાં, અમદાવાદની સિવિલ હોસ�પિટલમાં ૪૬ વર�ષના ય�વાન તેમજ દિલ�હીથી પરત આવેલ ૨૫ વર�ષના ય�વાનને, સ�રતની મિશન હોસ�પિટલમાં ૬૨ વર�ષની વૃધ�ધાને, ભાવનગરની બે મહિલાઓ સરટી હોસ�પિટલમાં, ગાંધીનગરની મહિલા અને ય�વાન જી�મઇઆર�સ ખાતે જ�યારે પાટણ જિલ�લાનો ય�વાન જી�મઇઆર�સ ખાતે સારવાર લઇ રહૃાો છે.

પાટણના આ ય�વાને મ�ંબઇની મ�લાકાત લીધી હોવાન�ં ખ�લ�ય�ં હત�ં. જ�યારે તે સિવાયના તમામ ૧૧ લોકલ ટ�રાન�સમીશનના કારણે કોરોનાના પો�ીટીવ દર�દીઓ બન�યા હતા.

ગાંધીનગરની ૨૩ વર�ષની મહિલા, ૮૦ વર�ષની વૃધ�ધા અને ૫૦ વર�ષના પ�ર�ષ તેમજ વડોદરાના ૨૭ વર�ષની મહિલાને ડિસ�ચાર�જ કરવામાં આવતા હાલ સ�ધીમાં ૧૩ને ડિસ�ચાર�જ કરાયા હતા.

લેબોરટેરી પરીક�ષણ માટે આજ સ�ધીમાં ૨૨૭૬ સેમ�પલ મોકલાયા હતા તેમાં ૧૦૮ પો�ીટીવ, ૨૧૫૯ નેગેટીવ કેસ નોંધાયા હતા જ�યારે ૯ કેસને પેન�ડીંગ રાખવામાં આવ�યા હતા, રાજ�યમાં હાલ વેન�ટીલેટર ઉપર કોઇ દર�દી નથી જ�યારે ૮૧ની હાલત સ�ટેબલ છે.

રાજ�યમાં સૌથી વધ� અમદાવાદમાં પો�ીટીવ કેસ ૪૫ અને મૃત�ય� ૪ થયા હતા સ�રતમાં ૧૩ પો�ીટીવ, રાજકોટમાં ૧૦ પો�ીટીવ, વડોદરામાં ૯ પો�ીટીવ ૧ મૃત�ય�, ગાંધીનગરમાં ૧૩ પો�ીટીવ, ભાવનગરમાં ૨ મોત, ૯ પો�ીટીવ, પંચમહાલમાં ૧ મોત, ૧ પો�ીટીવ, પોરબંદરમાં ૩ પો�ીટીવ, ગીર-સોમનાથમાં ૨ પો�ીટીવ, કચ�છ, મહેસાણા, પાટણમાં ૧-૧ પો�ીટીવ કેસ નોંધાયા હતા.

વિદેશની મ�લાકાત લઇને આવાનારા ૩૩ દર�દીઓના, આંતરરાજ�ય મ�સાભરી કરનારા ૧૦ દર�દીઓના અને લોકલ ટ�રાન�સમીશનના ૬૨ દર�દીઓના રિપોર�ટ પો�ીટીવ આવ�યા હતા. લોકલ ટ�રાન�સમીશનના કારણે ૧૦માંથી ૬ વ�યક�તિઓના મોત નીપજ�યા હતા.

હાલ સ�ધીમાં ૧૪૫૨૦ હોમકોરોન�ટાઇન, સરકારી ફેસીબીલીટીમાં ૯૮૬, પ�રાઇવેટ ફેસીબીલીટીમાં ૨૭૧, કોરોન�ટાઇન કરાયા છે. ૪૧૮ તેના ભંગ બદલ �ફઆઇઆર નોંધાયા હતી.

હાલ રાજ�યમાં ૪૩૦૦થી વધ� આઇસોલેશન બેડ સરકારી હોસ�પિટલમાં અને હજારથી વધ� બેડની વ�યવસ�થા ખાનગી હોસ�પિટલો ખાતે ઉપલબ�ધ છે.


कंटोला-काटवल खाने से फायदा : हिरण वैष�णव :: Hindustanlokshakti
Source:  Hindustanlokshakti
Tuesday, 06 August 2019 02:57

*ककोड़ा* *(कंटोला/काटवल)* *द�निया की सबसे ताकतवर सब�जी* *क�छ दिन खाने से ही शरीर में दिखेगा जबरदस�त चमत�कार।* आजकल के दौर में जंक फूड का इतना क�रेज बढ़ च�का है कि, लोग अपने शरीर को जरूरी ताकत देनी वाली सब�जी, दाल का सेवन कम ही करते हैं। लेकिन, बह�त कम लोग जानते हैं....

भगवान के लि� रोया : क�स�म सिंघानिया :: Hindustanlokshakti
Source:  Hindustanlokshakti
Saturday, 08 June 2019 03:22

*‼भगवान के लि� ही रोयें‼* *हरिबाबा से �क भक�त ने कहाः महाराज ! यह अभागा, पापी मन रूपये पैसों के लि� तो रोता पिटता है लेकिन भगवान अपना आत�मा हैं, फिर भी आज तक नहीं मिलि इसके लि� रोता नहीं है। क�या करें ?* *हरिबाबाः रोना नहीं आता तो �ूठमूठ में ही रो ले।* *महाराज !....

ધાવણની લાજ : નીર� આશરા :: Hindustanlokshakti
Source:  Hindustanlokshakti
Wednesday, 08 May 2019 03:59

ધાવણની લાજ : Vishvadip Barad - by Niru Ashra બા તમને કેટલી વખત કીધ�ં પણ તમો તો સમજતા જ નથી.મારા મિત�રની હાજરીમાં પણ ઠો..ઠો કર�યા કરો છો.ઉધરસ આવે તો બીજા રૂમમાં જતા શ�ં જોર પડે છે ? માર�ં ખરાબ લાગે � તમને ગમે છે. ‘મે પણ મમ�મીને કેટલી વખત ટોક�યા હશે પણ �મને શિખામણની કોઈ અસર....

<< < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > >>