VicksWeb upgrade Location upload ads trending
VicksWeb ಭಾರತ
ಆರà³�ಥಿಕ ಮà³�ಗà³�ಗಟà³�ಟà³� : ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಖಾಲಿ… ಖಾಲಿ… – ವà³�ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರಾಸೆ
Source:  ಸಂಜೆವಾಣಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ
Sunday, 15 December 2019 14:37

* ಮಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಹಣ ಸಂಗà³�ರಹ ಅಸಾಧà³�ಯ : ಮಾಲೀಕರ ರೋಧನೆ – ವಿವಿ ಪà³�ರಚಾರ ಕೊರತೆ
ರಾಯಚೂರà³�.ಡಿ.15- ದೇಶದ ಆರà³�ಥಿಕ ಮà³�ಗà³�ಗಟà³�ಟà³� ಕೃಷಿ ಮೇಳದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿ, ಎರಡನೇ ದಿನಕà³�ಕೂ ಮೇಳ ಖಾಲಿ… ಖಾಲಿ…ಯಾಗಿ ಮಳಿಗೆಗಳ ಮಾಲೀಕರà³� ಕೈ ಕೈ ಪರಚಿಕೊಳà³�ಳà³�ವà³�ದಕà³�ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತà³�.
ಕೃಷಿ ವಿಶ�ವವಿದ�ಯಾಲಯದಿಂದ ಕೃಷಿ ಮೇಳದ ಬಗ�ಗೆ ಸಮರ�ಪಕವಾದ ಪ�ರಚಾರ ಕಾರ�ಯ ಕೈಗೊಳ�ಳದಿರ�ವ�ದ� ಈ ಪರಿಸ�ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವೆನ�ನ�ವ�ದ� ಎಲ�ಲರ ಅಭಿಪ�ರಾಯವಾಗಿದೆ. ವಿಶಾಲವಾದ ಕೃಷಿ ವಿವಿ ಮೈದಾನದಲ�ಲಿ 300 ಮಳಿಗೆಗಳ� ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ�ಲಿ 60 ಹೈಟೆಕ� ಮಳಿಗೆಗಳ� ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ. ಸಾಮಾನ�ಯ ಒಂದ� ಮಳಿಗೆಗೆ 9 ಸಾವಿರ, ಮೂರ� ದಿನದ ಬಾಡಿಗೆ. ಹೈಟೆಕ� ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ 18 ಸಾವಿರ ಬಾಡಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ವರ�ಷ ಕೃಷಿ ಮೇಳಕ�ಕೆ ಭಾರೀ ಜನಸ�ತೋಮ ಆಗಮಿಸಿತ�ತ�. ಆದರೆ, ಈ ವರ�ಷ ಈ ಸಂಭ�ರಮ ಕಾಣದಿರ�ವ�ದಕ�ಕೆ ವಿವಿ ಪ�ರಚಾರದ ಕೊರತೆ ಒಂದಾಗಿದ�ದಾರೆ. ಮತ�ತೊಂದೆಡೆ ಆರ�ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿಕೆಯೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಆರಂಭದ ದಿನವಾದ ನಿನ�ನೆ ಸಂಜೆಯೂ ಸಹ ನಿರೀಕ�ಷಿತ ಜನ ಬಾರದಿರ�ವ�ದ� ಕಂಡ� ಬಂದಿತ�. ಕೃಷಿ ಮೇಳದಲ�ಲಿ ಕೃಷಿ ತಂತ�ರಜ�ಞಾನಕ�ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ, ಅನೇಕ ಕೃಷಿ ಉತ�ಪನ�ನ ಸಲಕರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ�ತೊಂದೆಡೆ ಕೃಷಿ ಉತ�ಪನ�ನ ಮತ�ತ� ಗ�ರಾಮೀಣ ಗ�ಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸಾಮಾಗ�ರಿಗಳ ಮಾರಾಟದ ಮಳಿಗೆಗಳ� ಆಕರ�ಷಕವಾಗಿದ�ದ�, ಆದರೆ, ಜನರ� ಮಾತ�ರ ಇತ�ತ ಸ�ಳಿಯದಿರ�ವ�ದ� ವ�ಯಾಪಾರಿಗಳ� ಕಳವಳಕ�ಕೀಡಾಗ�ವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಕೃಷಿ ವಿಶ�ವವಿದ�ಯಾಲಯ ಅತ�ಯಂತ ಪ�ರತಿಷ�ಠಿತ ಈ ಮೇಳವನ�ನ� ಸಮರ�ಪಕವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸ�ವಲ�ಲಿ ಮ�ತ�ವರ�ಜಿ ವಹಿಸದಿರ�ವ�ದ� ಇದಕ�ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದ� ಹೇಳಲಾಗ�ತ�ತಿದೆ. ಈ ಮೇಳಕ�ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಕೇವಲ ಒಂದ� ದಿನದ ಸ�ದ�ದಿಗೋಷ�ಠಿ ಹೊರತ� ಪಡಿಸಿದರೇ, ಮತ�ಯಾವ�ದೇ ರೀತಿಯ ಪ�ರಚಾರ ಕಾರ�ಯ ಕೈಗೊಳ�ಳದ ವಿವಿಯ ನಿರ�ಲಕ�ಷ�ಯತನಕ�ಕೆ ಮಳಿಗೆ ಮಾಲೀಕರ� ಗೋಳಾಡ�ವಂತಾಗಿದೆ. ಮೂರ� ದಿನಕ�ಕೆ ಸಾವಿರಾರ� ರೂ. ಬಾಡಿಗೆ ಮತ�ತ� ಎಲ�ಲಾ ಸಾಮಾಗ�ರಿಗಳ ಸಾಕಾಣಿಕೆ, ಊಟ, ಉಪಚಾರದ ಖರ�ಚ� ವೆಚ�ಚಗಳಾದರೂ ಈ ಮೇಳದಿಂದ ತೆಗೆಯಬಹ�ದೇ ಎನ�ನ�ವ ಚಿಂತೆ ಎಲ�ಲರನ�ನ� ಕಾಡ�ತ�ತಿದೆ.
ದೇಶದ ಆರ�ಥಿಕ ಮ�ಗ�ಗಟ�ಟ� ಜನರ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಪ�ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ ಎನ�ನ�ವ�ದಕ�ಕೆ ಈ ಮೇಳ ಪ�ರತ�ಯಕ�ಷ ಸಾಕ�ಷಿ ಎನ�ನ�ವಂತಾಗಿದೆ. ಬಂದಂತಹ ಜನ ಯಾವ�ದೇ ರೀತಿಯ ಹೆಚ�ಚಿನ ಖರೀದಿ ವ�ಯವಹಾರ ಮಾಡದಿರ�ವ�ದ� ಮಳಿಗೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಮತ�ತೊಂದ� ಚಿಂತೆಯಾಗಿದೆ. ವ�ಯಾಪಾರದ ಕೊರೆತೆಯ ಮಧ�ಯೆಯೂ ಸಾಲಸೂಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡ� ಕೃಷಿ ಮೇಳಕ�ಕೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಖ�ಷಿಯಿಲ�ಲದಂತಾಗಿದೆ.
ಮಳಿಗೆ ಹಾಕಿದವರಿಗೂ ಊಟ ಉಚಿತ ನೀಡದಿರ�ವ�ದ� ಊಟಕ�ಕೂ ಹಣ ವೆಚ�ಚ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ವೈಜ�ಞಾನಿಕ ತಿಳ�ವಳಿಕೆ ಉದ�ದೇಶದಿಂದ ಆಯೋಜಿಸ�ವ ಈ ಕೃಷಿ ಮೇಳದಲ�ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ�ವ ರೈತರಿಗೂ ಉಚಿತ ಊಟದ ವ�ಯವಸ�ಥೆಯಿಲ�ಲ. ಅನ�ನದಾತನಿಗೆ ಅನ�ನವಿಲ�ಲದ ಕೃಷಿ ಮೇಳದ ಬಗ�ಗೆ ರೈತರಲ�ಲಿ ಅಪಸ�ವರ ತೀವ�ರವಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿ ವಿಶ�ವವಿದ�ಯಾಲಯದ ನಿರ�ಲಕ�ಷ�ಯೆ ಮತ�ತ� ಆರ�ಥಿಕ ಮ�ಗ�ಗಟ�ಟಿನ ಹಿನ�ನೆಲೆಯಲ�ಲಿ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಕಳೆ ಕಳೆದ�ಕೊಂಡಿದೆ.
ಕೇವಲ ಕಾಟಾಚಾರಕ�ಕೆ ಕಾರ�ಯಕ�ರಮ ಎನ�ನ�ವ ರೀತಿಯಲ�ಲಿ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿ ವಿಶ�ವವಿದ�ಯಾಲಯ ಇಂತಹ ಈ ಮೇಳ ಆಯೋಜಿಸದೇ, ಜನರ ಪಾಲ�ಗೊಳ�ಳ�ವಂತೆ ಮಾಡ�ವ ರೀತಿಯಲ�ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಬೇಕಾಗಿತ�ತ�. ರೈತ ಸಂಘಗಳ� ಗ�ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಜನಪ�ರತಿನಿಧಿಗಳನ�ನ� ಈ ಕಾರ�ಯಕ�ರಮದಲ�ಲಿ ಪಾಲ�ಗೊಳ�ಳ�ವ ಅಗತ�ಯವಿತ�ತ�. ಆದರೆ, ಇದ�ಯಾವ�ದಕ�ಕೂ ಆದ�ಯತೆ ನೀಡದಿರ�ವ ಕೃಷಿ ವಿವಿಯ ನಿರ�ಲಕ�ಷ�ಯೆಯಿಂದ ಒಂದ� ಮಹತ�ವದ ಕಾರ�ಯಕ�ರಮ ಜನರಿಲ�ಲದೇ ಮ�ಗಿಯ�ವಂತಾಗ�ತ�ತಿರ�ವ�ದ� ಎಲ�ಲರ ಬೇಸರಕ�ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

FacebookGoogle+WhatsAppGoogle GmailShare


ಟಿಪ�ಪ� ಸ�ಲ�ತಾನ� ವೃತ�ತದ ಬಳಿ ಕಾರ� ಅಪಘಾತ
Source:  ಸಂಜೆವಾಣಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ
Sunday, 15 December 2019 14:35

ರಾಯಚೂರ�.ಡಿ.15- ಮ�ಂಜಾನೆ 9.30ಕ�ಕೆ ಟಿಪ�ಪ� ಸ�ಲ�ತಾನ� ವೃತ�ತದ ಬಳಿ ಕಾರೊಂದ� ಡಿವೈಡರ�‌ಗೆ ಗ�ದ�ದಿದ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತ�.
ಅಯ�ಯಪ�ಪ ಸ�ವಾಮಿ ಭಕ�ತನ� ಮ�ಂಜಾನೆ ಪೂಜಾ ಕಾರ�ಯಕ�ರಮ ಮ�ಗಿಸಿಕೊಂಡ� ಕಾರ�ಯ ನಿಮಿತ�ಯ ತೆರಳ�ತ�ತಿದ�ದರ�. ನಿರ�ಜನವಾಗಿರ�ವ ರಸ�ತೆಯಲ�ಲಿ ಅತ�ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ವೇಗದಲ�ಲಿದ�ದ ಕಾರ� �ಕಾ�ಕಿ ಡಿವೈಡರ�‌ಗೆ ಡಿಕ�ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ ದೃಶ�ಯದಿಂದ ಅಕ�ಕಪಕ�ಕದಲ�ಲಿದ�ದ ಜನರ� ಅಚ�ಚರಿಗೊಂಡರ�. ಚಾಲಕನನ�ನ� ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ನಿದ�ದೆ ಆವರಿಸಿದ ಕಾರಣಕ�ಕೆ ಈ ದ�ರ�ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆಂದ� ಹೇಳಿದರ�.
ಅಯ�ಯಪ�ಪ ಸ�ವಾಮಿಯ ಭಕ�ತರಾಗಿರ�ವ�ದರಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಎದ�ದ� ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ�ಯ ಪೂರ�ಣಗೊಳಿಸಿದ ಅವರಿಗೆ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸ�ತ�ತಿರ�ವಾಗ ನಿದ�ದೆ ಆವರಿಸಿರ�ವ�ದ� ಈ ಅವಘಡಕ�ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

FacebookGoogle+WhatsAppGoogle GmailShare


ಉತ�ತೂರ� ಕೆರೆಯಿಂದ ವಡ�ಡಗೆರೆ ಕೆರೆಗೆ ನೀರ� ತ�ಂಬಿಸ�ವ ಯೋಜನೆ ಚಾಲನೆ
Source:  ಸಂಜೆವಾಣಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ
Sunday, 15 December 2019 14:35

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಡಿ. 15. ಬಹ� ಮಹತ�ವಕಾಂಕ�ಷೆಯ ಉತ�ತೂರ� ಕೆರೆಯಿಂದ ವಡ�ಡಗೆರೆ ಕೆರೆಗೆ ನೀರ� ತ�ಂಬಿಸ�ವ ಯೋಜನೆ ಕಾರ�ಯ ನಿನ�ನೆ ಚಾಲನೆಗೊಂಡಿತ�. ಗ�ಂಡ�ಲ�ಪೇಟೆ ತಾಲ�ಲೂಕಿನ ಉತ�ತೂರ� ಕೆರೆ ಬಳಿ ನಿರ�ಮಿಸಲಾಗಿರ�ವ ಪಂಪ� ಹೌಸ��ನಲ�ಲಿ ಸ�ವಿಚ� ಆನ� ಮಾಡ�ವ ಮೂಲಕ ಪ�ರಾಥಮಿಕ ಪ�ರೌಢಶಿಕ�ಷಣ ಕಾರ�ಮಿಕ ಸಚಿವರ� ಹಾಗೂ ಜಿಲ�ಲಾ ಉಸ�ತ�ವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಎಸ�. ಸ�ರೇಶ� ಕ�ಮಾರ��ರವರ� ಕೆರೆಗೆ ನೀರ� ತ�ಂಬಿಸ�ವ ಸಮಾರಂಭವನ�ನ� ಉದ�ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರ�, ಉತ�ತೂರ� ಕೆರೆಯಿಂದ ವಡ�ಡಗೆರೆ ಕೆರೆಗೆ ನೀರ� ತ�ಂಬಿಸ�ವ ಯೋಜನೆ ಕಾರ�ಯವನ�ನ� ಆರಂಭಿಸ�ವಂತೆ ಕಳೆದ ನವಂಬರ� 5ರಂದ� ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ�ಲಿ ನಡೆದ ರೈತ ಮ�ಖಂಡರ ಸಭೆಯಲ�ಲಿ ಪ�ರಸ�ತಪವಾಗಿತ�ತ�. ಅಂದಿನ ಸಭೆಯಲ�ಲಿ ರೈತ ಮ�ಖಂಡರ� ಪ�ರತಿನಿದಿಗಳ� ಉತ�ತೂರ� ಕೆರೆಯಿಂದ ನೀರ� ಹರಿಸ�ವ ಕಾರ�ಯವನ�ನ� ಆರಂಭಿಸ�ವಂತೆ ತೀವ�ರ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ�ಟಿದ�ದರ�. ಅಂದಿನ ಸಭೆಯಲ�ಲಿ ಉತ�ತೂರ� ಕೆರೆಯಿಂದ ನೀರ� ಹರಿಸ�ವ�ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ�ತ� ಅದರಂತೆ ಇಂದ� ನೀರ� ತ�ಂಬಿಸ�ವ ಕೆಲಸಕ�ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ�ಯ ಸಾಧ�ಯವಾಗಲ� ಕಾರಣರಾದ ಎಲ�ಲಾ ರೈತ ಮ�ಖಂಡರಿಗೆ ಧನ�ಯವಾದ ಹೇಳ�ವ�ದಾಗಿ ಸಚಿವರ� ನ�ಡಿದರ�.
ತಾಳ�ಮೆ, ಛಲ ಇದ�ದರೆ ಎಂತಹ ಕೆಲಸ ಸಹ ಸಾಧ�ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ�ದಕ�ಕೆ ಇಂದ� ಕೆರೆಗೆ ನೀರ� ತ�ಂಬಿಸ�ವ ಯೋಜನೆ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿರ�ವ�ದೆ ನಿದರ�ಶನವಾಗಿದೆ. ಸ�ಥಳಿಯ ಶಾಸಕರಾದ ಸಿ.ಎಸ�. ನಿರಂಜನ� ಕ�ಮಾರ��ರವರ ಪರಿಶ�ರಮದಿಂದ ಇಂದಿನ ಕೆಲಸ ನೆರೆವೇರಿದೆ. ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರ� ತ�ಂಬಿಸ�ವ ವಿವಿದ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಗಳ� ಸಾಕಾರಗೊಳ�ಳ�ತ�ತಿದ�ದ� ಮ�ಂದಿನ ದಿನಗಳಲ�ಲಿ ಮ�ಖ�ಯಮಂತಿಯವರನ�ನ� ಆಹ�ವಾನಿಸಿ ದೊಡ�ಡ ಸಮಾರಂಭವನ�ನ� ಆಯೋಜಿಸಲಾಗ�ವ�ದ� ಎಂದರ�.
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ�ಲಾ ಆಸ�ಪತ�ರೆಯಲ�ಲಿ 40 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ತೀವ�ರ ನಿಗಾ ಘಟಕಕ�ಕೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಿಕ�ಕಿದೆ. ಈ ಅನ�ಷ�ಠಾನ ಸಂಬಂದ ಪ�ರಕ�ರಿಯೆಯನ�ನ� ಶೀಘ�ರವೆ ಕೈಗೊಳ�ಳಲಾಗ�ವ�ದೆಂದ� ಸಚಿವರ� ತಿಳಿಸಿದರ�. ಕಳೆದ ನವಂಬರ� 18ರಂದ� ಗೋಪಿನಾಥಂ ಗ�ರಾಮದ ಸರ�ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ�ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ�ಲಿ ವಾಸ�ತವ�ಯ ಹೂಡಿದ�ದ ಸಂದರ�ಭದಲ�ಲಿ ವಿದ�ಯಾರ�ಥಿಗಳ� ಕನ�ನಡ ಮಾಧ�ಯಮ ಆರಂಭಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ�ಟಿದ�ದರ�. ಈ ಬೇಡಿಕೆ ನೆರೆವೇರಿದ�ದ� ಮ�ಂಬರ�ವ ಶೈಕ�ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಲ�ಲಿಯೇ ಕನ�ನಡ ಮಾಧ�ಯಮ ಆರಂಭಿಸಲ� ಆದೇಶ ಬಂದಿದೆ ಅಲ�ಲದೆ ಶಾಲೆಗೆ ಕನ�ನಡ ಮಾಧ�ಯಮದಲ�ಲಿ ಬೋಧಿಸ�ವ ಶಿಕ�ಷಕರನ�ನ� ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಶಾಲೆಯಲ�ಲಿ ಕ�ಡಿಯ�ವ ನೀರಿನ ಸಮಸ�ಯೆಯನ�ನ� ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಪಾಲಾರ� ಶಾಲೆಯಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ� ನಿರ�ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗ�ತ�ತಿದೆ, ಗೋಪಿನಾಥಂ, ಹೊಗೇನ��ಕಲ� ನಡ�ವಿನ ಕೆಎಸ��ಆರ��ಟಿಸಿ ಬಸ�ಸ� ದರ ಸಹ ಸ�ಥಳಿಯರ ಮನವಿಯಂತೆ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರ�.
ಸ�ಳ�ವಾಡಿ ವಿಷ ಪ�ರಸಾದ ಸೇವನೆ ದ�ರಂತ ಪ�ರಕರಣ ಸಂಭವಿಸಿ ಇಂದಿಗೆ ಒಂದ� ವರ�ಷವಾಗಿದೆ. ದ�ರಂತದಲ�ಲಿ ಮೃತಪಟ�ಟ ಕ�ಟ�ಂಬಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಸಂತ�ರಸ�ಥ ಕ�ಟ�ಂಬಗಳಿಗೆ ತಲ ಎರಡ� ಎಕರೆ ಜಮೀನ� ಹಾಗೂ ನಿವೇಶನ ನೀಡಲಾಗ�ತ�ತಿದೆ. ಖಾಸಗಿಯವರಿಂದ ಜಮೀನ� ಖರೀದಿಸಿ ಸಂತ�ರಸ�ಥರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗ�ವ�ದ�. ಆರೋಗ�ಯ ಸಮಸ�ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲ�ತ�ತಿರ�ವವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ�ಸೆಗೆ ಅಗತ�ಯ ವ�ಯವಸ�ಥೆ ಮಾಡಲಾಗ�ತ�ತಿದೆ. ಸರ�ಕಾರ ಸಂತ�ರಸ�ಥರ ನೆರವಿಗೆ ಮ�ಂದಿದೆ ಎಂದ� ಉಸ�ತ�ವಾರಿ ಸಚಿವರ� ತಿಳಿಸಿದರ�.
ಶಾಸಕರಾದ ಸಿ.ಎಸ�. ನಿರಂಜನ� ಕ�ಮಾರ� ಅವರ� ಮಾತನಾಡಿ ಉತ�ತೂರಿನಿಂದ ವಡ�ಡಗೆರೆ ಕೆರೆಗೆ ನೀರ� ತ�ಂಬಿಸ�ವ ಯೋಜನೆ ಕೆಲಸ ಆರಂಭವಾಗಿರ�ವದರಿಂದ ಬಹ�ದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿದ ಸಂಭ�ರಮ ದಿವಸ ಇಂದಾಗಿದೆ. ರೈತರ� ಹಾಗೂ ಜನರ ಆಶಯದಂತೆ ನೀರ� ತ�ಂಬಿಸ�ವ ಕಾರ�ಯಕ�ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಉಸ�ತ�ವಾರಿ ಸಚಿವರ� ನ�ಡಿದಂತೆ ನಡೆದ�ಕೊಂಡಿದ�ದಾರೆ. ಮ�ಖ�ಯಮಂತ�ರಿಗಳ ಪ�ರೋತ�ಸಾಹ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಯೋಜನೆ ಕಾರ�ಯ ನೆರವೇರಿದೆ ಎಂದರ�. ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರ� ತ�ಂಬಿಸ�ವ ಕೆಲಸ ದೊಡ�ಡ ಸವಾಲ� ಆಗಿದೆ. ನೀರ� ತ�ಂಬಿಸ�ವ ಕಾರ�ಯ ನಿಲ�ಲ�ವ�ದಿಲ�ಲ. ಜನರ ಕಾರ�ಯ ನಿರ�ವಹಿಸ�ವ�ದ� ನಮ�ಮ ಜವಾಬ�ದಾರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತರ�ಜಲ ಹೆಚ�ಚಳವಾಗಲಿದ�ದ� ರೈತರಿಗೆ ಅನ�ಕೂಲ ಕಲ�ಪಿಸ�ವ ದಿಸೆಯಲ�ಲಿ ಮ�ಂದಾಗಲಿದ�ದೇವೆ ಎಂದ� ಶಾಸಕರಾದ ನಿರಂಜನ� ಕ�ಮಾರ� ತಿಳಿಸಿದರ�.
ಜಿಲ�ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತ� ಉಪಾಧ�ಯಕ�ಷರಾದ ಕೆ.ಎಸ�. ಮಹೇಶ� ಮಾತನಾಡಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರ� ತ�ಂಬಿಸ�ವ ಕಾರ�ಯಕ�ಕೆ ಎಲ�ಲರ ಶ�ರಮವಿದೆ. ಎಲ�ಲರ ಬದ�ಕ� ಹಸನವಾಗಲಿದೆ. ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರ� ತ�ಂಬಿಸ�ವ�ದ� ಉತ�ತಮ ಕಾರ�ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರ�.
ಜಿಲ�ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತ� ಅಧ�ಯಕ�ಷರಾದ ಶಿವಮ�ಮ, ಜಿಲ�ಲಾ ಪಂಚಾಯತ� ಆರೋಗ�ಯ, ಶಿಕ�ಷಣ ಸ�ಥಾಯಿಸಮಿತಿ ಅಧ�ಯಕ�ಷರಾದ ಮರಗದ ಮಣಿ, ಸದಸ�ಯರಾದ ಅಶ�ವಿನಿ, ತಾಲ�ಲೂಕ� ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ�ಯರಾದ ಮಹೇಶ�, ಗ�ರ�ಸ�ವಾಮಿ, ಸ�ರೇಶ�,  ಜಿಲ�ಲಾಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ಬಿ.ಕಾವೇರಿ, ಜಿಲ�ಲಾ ಪಂಚಾಯತ� ಮ�ಖ�ಯಕಾರ�ಯನಿರ�ವಾಹ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ಹೆಚ�.ನಾರಾಯಣರಾವ�, ಜಿಲ�ಲಾ ಪೊಲೀಸ� ವರಿಷ�ಟಾಧಿಕಾರಿ ಹೆಚ�.ಡಿ ಆನಂದ� ಕ�ಮಾರ�, ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ನಿಖಿತ ಎಂ ಚಿನ�ನಸ�ವಾಮಿ ಇತರರ� ಕಾರ�ಯಕ�ರಮದಲ�ಲಿ ಉಪಸ�ಥಿತರಿದ�ದರ�.

FacebookGoogle+WhatsAppGoogle GmailShare


ಶ�ರವಣ ದೋಷವ�ಳ�ಳವರ� ಸಮಾಜದ ಅವಿಭಾಜ�ಯ ಅಂಗ
Source:  ಸಂಜೆವಾಣಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ
Sunday, 15 December 2019 14:30

ಮೈಸೂರ�.ಡಿ.15 ಸಮಾಜದಲ�ಲಿ ಶ�ರವಣ ದೋಷವ�ಳ�ಳವರ� ಯಾರಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯೇನಲ�ಲ ಎಂದ� ಕರ�ನಾಟಕ ಶ�ರವಣ ದೋಷವ�ಳ�ಳವರ ಸಂಘದ ಅಧ�ಯಕ�ಷರ� ಹಾಗೂ ನಿವೃತ�ತ ಶಿಕ�ಷಕರೂ ಆದ ರಾಮೇಗೌಡ ಹೇಳಿದರ�.
ಅವರ� ಇಂದ� ಬೆಳಿಗ�ಗೆ ನಗರದ ತಿಲಕನಗರದಲ�ಲಿರ�ವ ಶ�ರವಣ ದೋಷವ�ಳ�ಳ ಮಕ�ಕಳ ಸರ�ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ�ಲಿ ಶ�ರವಣದೋಷವ�ಳ�ಳ ಹಳೆಯ ವಿದ�ಯಾರ�ಥಿಗಳ ಸಂಘ ಆಯೋಜಿಸಿದ�ದ ಶಾಲೆಯ ಶತಮಾನೋತ�ಸವ ವರ�ಷ 2002 ಕಾರ�ಯಕ�ರಮದಲ�ಲಿ ಮ�ಖ�ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡ�ತ�ತಾ ಈ ಶಾಲೆಯ� 1901 ರಲ�ಲಿ ಕಾರ�ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ�. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಶ�ರವಣ ದೋಷವ�ಳ�ಳವರ� ಇಲ�ಲಿ ವಿದ�ಯಾರ�ಜನೆ ಮಾಡ�ತ�ತಿದ�ದಾರೆ, ಇಲ�ಲಿ ವಿದ�ಯಾರ�ಜನೆ ಮಾಡಿದವರಲ�ಲಿ ಬಹಳಷ�ಟ� ಮಂದಿ ವಿವಿಧ ಸಂಸ�ಥೆಗಳಲ�ಲಿ ಉನ�ನತ ಹ�ದ�ದೆಗಳನ�ನ� ಅಲಂಕರಿಸಿರ�ವ�ದ� ನಮ�ಮಲ�ಲರಿಗೂ ಸಂತಸ ತರ�ವ ಸಂಗತಿ ಎಂದರ�.
ಸಮಾಜದಲ�ಲಿ ಶ�ರವಣ ದೋಷವ�ಳ�ಳವರ�, ಅಂಧರ� ಹಾಗೂ ವಿಕಲ ಚೇತನರನ�ನ� ಕೀಳ� ಮನೋಭಾವದಿಂದ ನೋಡ�ತ�ತಿರ�ವ�ದ� ದ�ರದೃಷ�ಟಕರ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರ� ಸಾಮಾನ�ಯ ಮನ�ಷ�ಯರಂತೆಯೇ ಇದ�ದಾರೆ. ಅವರ ವಿಕಲತೆಯ� ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬಂದಿರಬಹ�ದ�. ಅವರ�ಗಳ� ಸಹಾ ಎಲ�ಲ ಕ�ಷೇತ�ರಗಳಲ�ಲೂ ಉನ�ನತ ಪ�ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿರ�ವ�ದ� ನಮ�ಮಲ�ಲರ ಕಣ�ಣ ಮ�ಂದೆ ಇದೆ. ಅಲ�ಲದೆ ಗಿನ�ನೀಸ� ಪ�ಸ�ತಕದಲ�ಲಿಯೂ ವಿಕಲ ಚೇತನಕ ಹೆಸರ� ದಾಖಲಾಗಿರ�ವ�ದನ�ನ� ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅವರ� ಸಮಾಜದ ಒಂದ� ಅವಿಭಾಜ�ಯ ಅಂಗ ಎಂದರೆ ಅತಿಶಯೋಕ�ತಿಯೇನಲ�ಲ ಎಂದ� ಹೇಳಿದ ರಾಮೇಗೌಡ ಇನ�ನ� ಮ�ಂದಾದರೂ ಸಮಾಜವ� ವಿಕಲಚೇತನರನ�ನ� ಇತರರಂತೆ ಕಾಣ�ವಂತಾಗಲಿ ಎಂದ� ತಿಳಿಸಿದರ�.
ಕಾರ�ಯಕ�ರಮ ಕ�ರಿತ� ಮೈಸೂರ� ವೈದ�ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ನಿವೃತ�ತ ಸಿ.ಇ.ಒ. ಪ�ಟ�ಟಸ�ವಾಮಿ, ಮೈಸೂರ� ಜಿಲ�ಲಾ ಅಂಗವಿಕಲ ಕಲ�ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಮಮತ, ಕಿವ�ಡ ಮಕ�ಕಳ ಶಾಲೆಯ ಅಧೀಕ�ಷಕ ಹರೀಶ� ಹಾಗೂ ಇನ�ನಿತರರ� ಮಾತನಾಡಿದರ�.
ಕಾರ�ಯಕ�ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ನಿವೃತ�ತ ಶಿಕ�ಷಕರ�ಗಳನ�ನ� ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಸನ�ಮಾನಿಸಲಾಯಿತ�. ಕಾರ�ಯಕ�ರಮದಲ�ಲಿ ರಾಜ�ಯದ ಹಲವಾರ� ಜಿಲ�ಲೆಗಳಿಂದ 300ಕ�ಕೊ ಹೆಚ�ಚ� ಶ�ರವಣ ದೋಷವ�ಳ�ಳ ವಿದ�ಯಾರ�ಥಿಗಳ� ಸಂಘದ ಉಪಾಧ�ಯಕ�ಷ ನವೀನ� ಕ�ಮಾರ� ಜಿ.ಎಸ�. ಜಂಟಿ ಕಾರ�ಯದರ�ಶಿ ಎಂ.ಎಸ�. ಕ�ಮಾರ�, ಖಜಾಂಚಿ ಮಹೇಶ�, ಸಂಪರ�ಕಾಧಿಕಾರಿ ಗಂಗಾಧ� ಹಾಗೂ ಹಳೆಯ ನಿವೃತ�ತ ಶಿಕ�ಷಕರ�ಗಳ� ಉಪಸ�ಮಿತರಿದರ� .
ಕಾರ�ಯಕ�ರಮದ ಅಧ�ಯಕ�ಷತೆಯನ�ನ� ಕಿವ�ಡ ಮಕ�ಕಳ ಸರ�ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ನಿವೃತ�ತ ಪ�ರಭಾರ ಅಧೀಕ�ಷಕ ಎಂ.ಚನ�ನೇಶಯ�ಯ ವಹಿಸಿದ�ದರ�.
ಕಾರ�ಯಕ�ರಮಕ�ಕೆ ಹೊರಜಿಲ�ಲೆಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ�ದ ವಿದ�ಯಾರ�ಥಿಗಳ� ಹಾಗೂ ಅವರ ಪೋಷಕರ�ಗಳಿಗೆ ಬೆಳಿಗ�ಗೆ ಉಪಹಾರ ಹಾಗೂ ಮಧ�ಯಾನಗಹ ಭೋಜನದ ವ�ಯವಸ�ಥೆಯನ�ನ� ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿತ�ತ�.

FacebookGoogle+WhatsAppGoogle GmailShare


ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಆಗ�ರಹಿಸಿ ರೈತರ ಪ�ರತಿಭಟನೆ
Source:  ಸಂಜೆವಾಣಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ
Sunday, 15 December 2019 14:29

ರಾಯಚೂರ�.ಡಿ.15- ನಾರಾಯಣಪ�ರ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲ�ವೆ ಆಧ�ನೀಕರಣ ಮತ�ತ� ಸಾಲಮನ�ನಾ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಆಗ�ರಹಿಸಿ, ಕರ�ನಾಟಕ ರಾಜ�ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಸಿರ� ಸೇನೆ ಜಿಲ�ಲಾ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಉಪ ಮ�ಖ�ಯಮಂತ�ರಿಗಳ� ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರಾದ ಲಕ�ಷ�ಮಣ ಸವದಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ�ಲಿಸಿದರ�.
ಅವರಿಂದ� ನಗರದ ಕೃಷಿ ವಿಶ�ವವಿದ�ಯಾಲಯ ಆವರಣದಲ�ಲಿ ಪ�ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ�ತ�ತಾ ಜಿಲ�ಲೆಯ ರೈತರ� ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸ�ತ�ತಾ, ರಾಜ�ಯ ಮತ�ತ� ಕೇಂದ�ರ ಸರ�ಕಾರಗಳ� ಹಿಂದ�ಳಿದ ಪ�ರದೇಶದ ಜಿಲ�ಲೆಯ ರೈತರ ಸಮಸ�ಯೆಗಳನ�ನ� ಈಡೇರಿಸಲ� ಮ�ಂದಾಗದಿರ�ವ�ದ� ದ�ರ�ದೈವದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ನಾರಾಯಣಪ�ರ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲ�ವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ�ಟ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಆಧ�ನೀಕರಣಗೊಳಿಸಬೇಕ�.
ರಾಂಪ�ರ �ತ ನೀರಾವರಿ ಕಾಲ�ವೆಯನ�ನ� ಆಧ�ನೀಕರಣಗೊಳಿಸ�ವ�ದರ ಜೊತೆಗೆ �ತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯನ�ನ� ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕ�, ರೈತರ ಪಂಪ�‌ಸೆಟ�‌ಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ವಿದ�ಯ�ತ� ಪೂರೈಕೆ ನೀಡಿ, ಕೇಂದ�ರ ಸರ�ಕಾರದ ತೊಗರಿ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಗೆ 7 ಸಾವಿರದಂತೆ ಮ�ಂದಾಗಬೇಕ�. 2018-19 ರ ಎರಡ� ಹಂಗಾಮಿನ ಬೆಳೆ ನಷ�ಟ ಪರಿಹಾರವನ�ನ� ಜಿಲ�ಲೆಯ ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಬೇಕ� ಎಂದ� ಆಗ�ರಹಿಸಿದರ�.
ಈ ಸಂದರ�ಭದಲ�ಲಿ ಜಿಲ�ಲಾಧ�ಯಕ�ಷ ಲಕ�ಷ�ಮಣಗೌಡ ಕಡಗಂದೊಡ�ಡಿ, ರಾಜ�ಯ ಗೌರವಾಧ�ಯಕ�ಷ ಚಾಮರಸ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ�, ಬಸನಗೌಡ ಬಲ�ಲಟಗಿ, ರಾಜಶೇಖರಯ�ಯ ಸ�ವಾಮಿ, ಅಮರಣ�ಣ ಗ�ಡಿಹಾಳ, ಸೂಗೂರಯ�ಯ ಸ�ವಾಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ�ನಿತರರ� ಉಪಸ�ಥಿತರಿದ�ದರ�.

FacebookGoogle+WhatsAppGoogle GmailShare


ವಾಟ�ಸ�‌ಪ� ಸ�ಳ�ಳ� ಸ�ದ�ದಿ ಸರಿಯಲ�ಲ-ಬಳ�ಳಾರಿ
Source:  ಸಂಜೆವಾಣಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ
Sunday, 15 December 2019 14:29

ಬ�ಯಾಡಗಿ, ಡಿ 15- ಪಟ�ಟಣದ ಮ�ಖ�ಯ ರಸ�ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ವಿಷಯದಲ�ಲಿ ಅನಾವಶ�ಯಕವಾಗಿ ಫೇಸ�
ಬà³�ಕà³�’ನಲà³�ಲಿ ಸà³�ಳà³�ಳà³� ಸà³�ದà³�ದಿಗಳನà³�ನà³� ಹರಡಿಸà³�ತà³�ತ ತಮà³�ಮ ತೇಜೋವಧೆಗೆ ಯತà³�ನಿಸà³�ತà³�ತಿರà³�ವ ಕೆಲವà³�  ವà³�ಯಕà³�ತಿಗಳ ವಿರà³�ದà³�ಧ ತೀವà³�ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವà³�ಯಕà³�ತಪಡಿಸಿರà³�ವ ಶಾಸಕ ವಿರೂಪಾಕà³�ಷಪà³�ಪ ಬಳà³�ಳಾರಿ ಅವರà³�  ಸಾಧà³�ಯವಾದರೆ ಫೇಸà³� ಬà³�ಕà³� ಧೀರರà³� ಬೀದಿಗೆ ಬಂದà³� ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿ ಅವರಿಗೆ ತಕà³�ಕ ಉತà³�ತರ ನೀಡಲà³� ನಾವà³� ಸಿದà³�ಧವೆಂದà³� ಹೇಳಿದರà³�.
ಈ ಬಗà³�ಗೆ ಸà³�ದà³�ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರà³� ಫೇಸà³� ಬà³�ಕà³�’ನಲà³�ಲಿ ಅನಾಮಧೇಯ ಹೆಸರಿನಲà³�ಲಿ ಸà³�ಳà³�ಳà³� ಸà³�ದà³�ದಿಗಳನà³�ನà³� ಹರಡà³�ತà³�ತ ಜನರಲà³�ಲಿ ಗೊಂದಲ  ಮೂಡಿಸà³�ತà³�ತಿರà³�ವ ಕೆಲವà³� ಕà³�ಹಕಿಗಳà³� ಅಭಿವೃದà³�ಧಿಯ ವಿಷಯದಲà³�ಲಿ ಅನಾವಶà³�ಯಕವಾಗಿ ಹà³�ಡà³�ಗಾಟ ಮಾಡà³�ವà³�ದà³� ಸರಿಯಲà³�ಲ. ಪಟà³�ಟಣದ ಮà³�ಖà³�ಯ ರಸà³�ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಲà³� ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲ ಹಂತದಲà³�ಲಿ ಅನà³�ದಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರಸà³�ತೆ ಅಗಲೀಕರಣವನà³�ನà³� ಕಾನೂನà³� ನಿಯಮಾನà³�ಸಾರ ಕà³�ರಮ ಕೈಗೊಳà³�ಳಲà³� ನಿರà³�ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರಲà³�ಲದೆ ಇನà³�ನà³� ಕೆಲವà³� ತಿಂಗಳಲà³�ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರà³�ಣ ಗೊಳಿಸà³�ವà³�ದà³� ಶತಸಿದà³�ಧವೆಂದà³� ತಿಳಿಸಿದರà³�.
ಹಿಂದಿನ ಸಮ�ಮಿಶ�ರ ಸರ�ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ�ಲಿ ಕ�ಷೇತ�ರದ ಅಭಿವೃದ�ಧಿಗೆ ಹೆಚ�ಚಿನ ಅನ�ದಾನ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ�ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಿನ�ನಡೆಯಾಗಿ ತ�ತ�. ಆದರೆ ಈಗ ನಮ�ಮದೇ ಸರ�ಕಾರ ಅಸ�ತಿತ�ವಕ�ಕೆ ಬಂದಿರ�ವ�ದರಿಂದ ಹೆಚ�ಚ� ಅನ�ದಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ�ಲದೇ ಈಗಾಗಲೇ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ 500 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ�ಚ� ಅನ�ದಾನ ಬಂದಿದ�ದ� ಕ�ಷೇತ�ರದ ಸಮಗ�ರ ಅಭಿವೃದ�ಧಿ ಮಾಡ�ವ�ದಾಗಿ ಭರವಸೆ ವ�ಯಕ�ತಪಡಿಸಿದರ�.

FacebookGoogle+WhatsAppGoogle GmailShare


ಬೌದ�ಧ ಅಧ�ಯಯನದಿಂದ ಬೌದ�ದ ಧರ�ಮ ವಿಸ�ತಾರ- ದಲೈಲಾಮಾ
Source:  ಸಂಜೆವಾಣಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ
Sunday, 15 December 2019 14:28

ಮ�ಂಡಗೋಡ,ಡಿ.15- ಬೌದ�ಧ ಅಧ�ಯಯನ ನಿರಂತರವಾಗಿದ�ದರೆ ಮಾತ�ರ ಮ�ಂದಿನ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ ಬೌದ�ಧ ಧರ�ಮದ ಪರಂಪರೆಯನ�ನ� ಪಸರಿಸಲ� ಸಾಧ�ಯವಾಗ�ತ�ತದೆ ಎಂದ� ಟಿಬೆಟಿಯನ� ಧರ�ಮಗ�ರ� ದಲೈಲಾಮಾ ಹೇಳಿದರ�.
ಶನಿವಾರ ಅವರ� ಮ�ಂಡಗೋಡ ಟಿಬೆಟಿಕಾಲೋನಿಯ ಕ�ಯಾಂಪ� ನಂ.6ರಲ�ಲಿಯ ದ�ರೆಪ�ಂಗ� ಗೊಮಾಂಗ� ಚರ�ಚಾ ಸಭಾಂಗಣವನ�ನ� ಉದ�ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರ� ಸಾವಿರ ವರ�ಷಗಳಿಂದ ನಳಂದ ಸಂಪ�ರದಾಯವನ�ನ� ರಕ�ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಹೆಮ�ಮೆ ನಮಗಿದೆ ಎಂದ� ಹೇಳಿದ ಅವರ�, ಪ�ರಾಮಾಣಿಕ ಅಧ�ಯಯನ ಮಾತ�ರ ಸತ�ಯದ ಕಡೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಬಲ�ಲದ� ಎಂದರ�.
ಬೌದ�ಧ ಧರ�ಮದ ಅಭ�ಯಾಸದಲ�ಲಿ ಚರ�ಚಾ ಪಾಠದ ಶಿಕ�ಷಣಕ�ಕೆ ಹೆಚ�ಚಿನ ಮಹತ�ವ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದ� ಅವರ� ತಿಳಿಸಿದರ�.
ಇಂದ� ಜಗತ�ತಿನಲ�ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಹೆಚ�ಚಾಗಿದೆ. ಮಾನವ ಸಂತೋಷಕ�ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ�ವ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ�ಯಗಳನ�ನ� ಉತ�ತೇಜಿಸಬೇಕ�. ಭಾರತದ ಸಂಪ�ರದಾಯವಾದ ಅಹಿಂಸೆ. ಅಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಹಾನಿಯಾಗದ�. ಜಗತ�ತಿಗೆ ಇಂದ� ಅಹಿಂಸೆ, ಕರ�ಣೆ, ಸಹಾನ�ಭೂತಿಯ ಅಗತ�ಯವಿದೆ ಎಂದರ�.
ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ�ಲಿ ಹಿರಿಯ ಬೌದ�ಧ ಸನ�ಯಾಸಿಗಳ�, ಬೌದ�ಧ ಬಿಕ�ಕ�ಗಳ�, ವಿದೇಶದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ದಲೈಲಾಮಾರ ಅನ�ಯಾಯಿಗಳ� ಇದ�ದರ�.

FacebookGoogle+WhatsAppGoogle GmailShare


ಪೌರತ�ವ ಕಾಯ�ದೆಯಿಂದ ಬಾಂಗ�ಲಾ ಮ�ಸ�ಲೀಂರ ಅಕ�ರಮ ವಲಸೆ ನಿಯಂತ�ರಣ
Source:  ಸಂಜೆವಾಣಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ
Sunday, 15 December 2019 14:27

ಭಾರತೀಯ ಮà³�ಸà³�ಲೀಂರಿಗೆ ಆತಂಕ ಬೇಡ – ಪೇಜಾವರಿ ಶà³�ರೀ
ರಾಯಚೂರ�.ಡಿ.15- ಕೇಂದ�ರದ ಪೌರತ�ವ ತಿದ�ದ�ಪಡಿ ಕಾಯ�ದೆಯಿಂದ ದೇಶದಲ�ಲಿ ಕಳೆದ ಅನೇಕ ವರ�ಷಗಳಿಂದ ವಾಸವಾಗಿದ�ದವರಿಗೆ ಯಾವ�ದೇ ತೊಂದರೆಗಳಿಲ�ಲವೆಂದ� ಹೇಳಿದ ಪೇಜಾವರ ಶ�ರೀಗಳ�, ಈ ಬಗ�ಗೆ ಯಾವ�ದೇ ಗೊಂದಲ ಬೇಡವೆಂದ� ಸ�ಪಷ�ಟಪಡಿಸಿದರ�.
ದೇಶದಲ�ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರ�ವ ಮ�ಸ�ಲಿಂಮರ� ಬಾಂಗ�ಲಾದಿಂದ ವಲಸೆ ಬಂದ� ಅಕ�ರಮವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರ�ವವರ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಪ�ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸ�ತ�ತಿದ�ದಾರೆಂದ� ಹೇಳಿದ ಅವರ�, ದೇಶಿಯ ಅಲ�ಪಸಂಖ�ಯಾತರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಯಾವ�ದೇ ಸಮಸ�ಯೆಯಿಲ�ಲ. ಈಶಾನ�ಯ ರಾಜ�ಯಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅಸ�ತಿತ�ವಕ�ಕೆ ಧಕ�ಕೆ ಬರ�ವ ಆತಂಕವಿದೆ. ಇದಕ�ಕಾಗಿ ಅಲ�ಲಿಯ ಜನ ಹೋರಾಟಕ�ಕಿಳಿದಿದ�ದಾರೆ.
ಕೇಂದ�ರದ ಸೇನೆ ಬಳಸ�ವ ಮೂಲಕ ನಿಯಂತ�ರಿಸ�ವ ಬದಲ� ಉದ�ದೇಶಿತ ಪೌರತ�ವ ಕಾಯ�ದೆಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ಮನವರಿಕೆ ಮೂಲಕ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸ�ವಂತೆ ಮಾಡ�ವ�ದ� ಸೂಕ�ತ. ಜಾಗತೀಕ ಮಟ�ಟದಲ�ಲಿರ�ವ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಅವರದ�ದೇಯಾದ ದೇಶವೆಂದರೇ ಅದ� ಭಾರತ. ಆಗಾಗಿ ಈ ಕಾಯ�ದೆ ಮೂಲಕ ವಲಸೆ ಬಂದ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಪೌರತ�ವ ನೀಡ�ವ ಉದ�ದೇಶದಿಂದ ಸರ�ಕಾರ ಈ ಕಾಯ�ದೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.
ಬಾಂಗ�ಲಾ ದೇಶದಿಂದ ವಲಸೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಅನ�ಯ ರಾಜ�ಯಗಳಲ�ಲಿ ಆಶ�ರಯ ನೀಡದೇ, ಪಶ�ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ�ಲಿಯೇ ಇರ�ವಂತೆ ನಿಯಂತ�ರಿಸ�ವಂತಹ ಕಾರ�ಯವೂ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪೌರತ�ವ ಕಾಯ�ದೆ ಅಕ�ರಮವಾಗಿ ಬಾಂಗ�ಲಾದೇಶದಿಂದ ವಲಸೆ ಬಂದ ಮ�ಸ�ಲಿಂರನ�ನ� ಹೊರ ಹಾಕ�ವ ಉದ�ದೇಶದಿಂದ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗ�ತ�ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಶಿಯ ಮ�ಸ�ಲೀಂರಿಗೆ ಯಾವ�ದೇ ಆತಂಕಬೇಡ.
ಆಯೋಧ�ಯೆಯಲ�ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ�ಮಾಣಕ�ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸ�ಪ�ರೀಂ ಕೋರ�ಟ� ತೀರ�ಪ� ನೀಡಿದೆ. ಈ ತೀರ�ಪಿನಂತೆ ಆಯೋಧ�ಯಾ ಟ�ರಸ�ಟ� ರಚನೆಗೆ ಸ�ಪ�ರೀಂ ಕೋರ�ಟ� ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ�ಲಿ ಟ�ರಸ�ಟ� ರಚಿಸಲಾಗ�ತ�ತದೆಂಬ ವಿಶ�ವಾಸ ವ�ಯಕ�ತಪಡಿಸಿದರ�.

FacebookGoogle+WhatsAppGoogle GmailShare


85 ನೇ ಅಭಾಕಸಾ ಸಮ�ಮೇಳನ: ವಾಣಿಜ�ಯ ಮಳಿಗೆ ತೆರೆಯಲ� ಹೆಸರ� ನೋಂದಣಿ
Source:  ಸಂಜೆವಾಣಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ
Sunday, 15 December 2019 14:26

ಧಾರವಾಡ, ಡಿ 15-  ಕಲಬ�ರಗಿಯಲ�ಲಿ 2020 ರ ಫೆಬ�ರವರಿ 5, 6 ಮತ�ತ� 7 ರಂದ� ನಡೆಯ�ವ 85 ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ�ನಡ ಸಾಹಿತ�ಯ ಸಮ�ಮೇಳನದಲ�ಲಿ ಪ�ಸ�ತಕ ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ�ಯ ಮಳಿಗೆಗಳನ�ನ� ತೆರೆಯಲ� ಡಿಸೆಂಬರ� 12 ರಿಂದ ಜನೇವರಿ 14, 2020 ರೊಳಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕನ�ನಡ ಸಾಹಿತ�ಯ ಪರಿಷತ�ತಿನಲ�ಲಿ ಅಥವಾ 85ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ�ನಡ ಸಾಹಿತ�ಯ ಸಮ�ಮೇಳನ ಸಮಿತಿ, ಕಲಬ�ರಗಿಯಲ�ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ�ಳಬೇಕ�. ಮತ�ತ� ಪ�ರತಿ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ (ಪ�ಸ�ತಕ ಮಳಿಗೆ ತಲಾ ರೂ. 2500/- ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ�ಯ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ತಲಾ 3000/-) ಬಾಡಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೇಂದ�ರ ಕನ�ನಡ ಸಾಹಿತ�ಯ ಪರಿಷತ�ತಿನಲ�ಲಿ ಮಳಿಗೆಗಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ�ಳ�ವವರ� ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕನ�ನಡ ಸಾಹಿತ�ಯ ಪರಿಷತ�ತಿನ ಅಧ�ಯಕ�ಷರ� ಅಥವಾ 85ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ�ನಡ ಸಾಹಿತ�ಯ ಸಮ�ಮೇಳನ ಸಮಿತಿ ಪ�ರಧಾನ ಕಾರ�ಯದರ�ಶಿ ಅಥವಾ ಕಲಬ�ರಗಿ ಸರದಾರ� ವಲ�ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ� ವೃತ�ತದಲ�ಲಿರ�ವ ಜಿಲ�ಲಾ ಕನ�ನಡ ಸಾಹಿತ�ಯ ಪರಿಷತ�ತಿಗೆ ಡಿಡಿ ತೆಗೆದ� ಕಳ�ಹಿಸಬಹ�ದ� ಅಥವಾ ನಗದನ�ನ� ಖ�ದ�ದಾಗಿ ಸಲ�ಲಿಸಬಹ�ದ�.
ಪ�ರತಿ ಮಳಿಗೆಗೆ ವಿದ�ಯ�ತ� ಸೌಕರ�ಯ, 2 ಕ�ರ�ಚಿಗಳ�, 3 ಬೆಂಚ�ಗಳನ�ನ� ಒದಗಿಸಲಾಗ�ವ�ದ�. ಹೆಚ�ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ದೂ.ಸಂ: 08472-277411, 9448377411 ಅಥವಾ 990034003 ಸಂಪರ�ಕಿಸಬೇಕೆಂದ� ಕೋಶಾಧ�ಯಕ�ಷ ಪಿ.ಮಲ�ಲಿಕಾರ�ಜ�ನಪ�ಪ ಪ�ರಕಟಣೆಯಲ�ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ�ದಾರೆ.

FacebookGoogle+WhatsAppGoogle GmailShare


ರೈತರ ಆತ�ಮಹತ�ಯೆ ನಿಯಂತ�ರಣಕ�ಕೆ ಗಂಭೀರ ಚಿಂತನೆ
Source:  ಸಂಜೆವಾಣಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ
Sunday, 15 December 2019 14:26

ಇನ�ನೆರಡ� ಡಿಸಿಎಂ : ಮಾಧ�ಯಮಗಳ ಕಲ�ಪನೆ
ರಾಯಚೂರ�.ಡಿ.15- ಇನ�ನೆರಡ� ಉಪ ಮ�ಖ�ಯಮಂತ�ರಿ ಸೃಷ�ಟಿ ಕೇವಲ ಮಾಧ�ಯಮಗಳ ಗೊಂದಲವೇ ವಿನಃ, ಯಾವ�ದೇ ಸಚಿವರಲ�ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನವಿಲ�ಲವೆಂದ� ಉಪ ಮ�ಖ�ಯಮಂತ�ರಿ ಲಕ�ಷ�ಮಣ ಸವದಿ ಅವರ� ಹೇಳಿದರ�.
ಅವರಿಂದ� ಭೇಟಿಯಾದ ಮಾಧ�ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡ�ತ�ತಾ, ಉಪ ಮ�ಖ�ಯಮಂತ�ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ, ಸಚಿವರ� ಮತ�ತ� ಸಚಿವಾಕಾಂಕ�ಷಿಗಳಲ�ಲಿ ಯಾವ�ದೇ ಗೊಂದಲಗಳಿಲ�ಲ. ಮಾಧ�ಯಮಗಳ� ಈ ರೀತಿಯ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ�ಟಿಸ�ವ ಪ�ರಯತ�ನ. ಸಚಿವ ಸಂಪ�ಟಕ�ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಕ�ಷದ ವರಿಷ�ಠರ� ನಿರ�ಧಾರ ಕೈಗೊಳ�ಳಲಿದ�ದಾರೆ. ಪಕ�ಷದಲ�ಲಿ ಯಾವ�ದೇ ಭಿನ�ನಮತಗಳಿಲ�ಲವೆಂದ� ಸ�ಪಷ�ಟಪಡಿಸಿದರ�.
ರಾಜ�ಯದಲ�ಲಿ ರೈತರ ಆತ�ಮಹತ�ಯೆ ನಿಯಂತ�ರಿಸಲ� ಗಂಭೀರ ಕ�ರಮ ಕೈಗೊಳ�ಳಲಾಗಿದೆ. ರೈತರಲ�ಲಿ ಆತ�ಮಸ�ಥೈರ�ಯ ತ�ಂಬ�ವ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ಸೌಲಭ�ಯ ನೀಡಿ, ಕೃಷಿ ಚಟ�ವಟಿಕೆಯಲ�ಲಿ ಮ�ಂದ�ವರೆಯ�ವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗ�ತ�ತದೆ. ನೆರೆಯಿಂದ ನಷ�ಟವಾದ ಬೆಳೆ ಮತ�ತ� ಮನೆ ಹಾನಿ ಪರಿಹಾರ ಕೇಂದ�ರದಿಂದ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಪರಿಹಾರ ಬಂದ ನಂತರ ಬಿಡ�ಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗ�ತ�ತದೆ. ವಿಮೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಲ� ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳ� ಲಂಚದ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ�ಟಿವೆ ಎನ�ನ�ವ ಆರೋಪ ಸಂಪೂರ�ಣ ಸತ�ಯಕ�ಕೆ ದೂರವಾದದ�ದ�. ಇಂತಹ ಯಾವ�ದೇ ದೂರ�ಗಳ� ಸರ�ಕಾರದ ಮ�ಂದಿಲ�ಲವೆಂದ� ಹೇಳಿದ ಅವರ�, ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಣೆಗೆ ಸಭೆ ನಿರ�ವಹಿಸ�ವಂತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ�ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪೌರತ�ವ ಕಾಯ�ದೆ ಜಾರಿಯಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆಯಿಲ�ಲ. ಈ ಕಾಯ�ದೆ ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ�ವವನ�ನ� ಖಚಿತ ಪಡಿಸ�ವ ಉದ�ದೇಶದಿಂದ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರ� ಇದನ�ನ� ದಾರಿ ತಪ�ಪಿಸ�ವ ಪ�ರಯತ�ನ ನಡೆಸಿದ�ದಾರೆಂದ� ಆರೋಪಿಸಿದರ�. ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 1200 ಹೊಸ ಬಸ� ಖರೀದಿಗೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ�ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮತ�ತಷ�ಟ� ಅನ�ಕೂಲವಾಗಲಿದೆಂದ� ತಿಳಿಸಿದರ�.
ಈ ಸಂದರ�ಭದಲ�ಲಿ ಸಚಿವ ಪ�ರಭ� ಚೌವ�ಹಾಣ�, ಸಂಸದ ರಾಜಾ ಅಮರೇಶ�ವರ ನಾಯಕ, ಶಾಸಕ ಡಾ.ಶಿವರಾಜ ಪಾಟೀಲ�, ತ�ರಿವಿಕ�ರಮ ಜೋಷಿ, ಗಿರೀಶ ಕನಕವೀಡ� ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ�ನಿತರರ� ಉಪಸ�ಥಿತರಿದ�ದರ�.

FacebookGoogle+WhatsAppGoogle GmailShare


<< < Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next > >>