VicksWeb upgrade Location upload ads trending
VicksWeb ಭಾರತ
ನಿರೀಕ�ಷಿತ! ಲೋಕಸಭೆ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಳಿಕ ಪೆಟ�ರೋಲ�, ಡೀಸೆಲ� �ರಿಕೆ
Source:  Oneindia Kannada
Friday, 24 May 2019 23:01

ನಿರೀಕ�ಷೆಯಂತೆ ಲೋಕಸಭೆ ಚ�ನಾವಣೆ 2019ರ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರ ಬಂದ ನಂತರ ಪೆಟ�ರೋಲ�, ಡೀಸೆಲ� ದರ �ರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇರಾನ� ನಿಂದ ಇಂಧನ ಖರೀದಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ನಿರ�ಬಂಧ ಹೇರ�ವ ಭೀತಿಯಿಂದ, ಇಂಧನ ಆಮದ� ಮಾಡಿಕೊಳ�ಳಲ� ಭಾರತವ� ಬೇರೆ ದೇಶವನ�ನ� ಹ�ಡ�ಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪೂರೈಕೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಇಂಧನ ಬೆಲೆ �ರಿಕೆ ಅನಿವಾರ�ಯ ಎಂದ� ಇಂಡಿಯನ� ಆಯಿಲ� ಕಾರ�ಪೋರೇಷನ� ಹೇಳಿದೆ. ಲೋಕ ಸಮರ

ರಾಷ�ಟ�ರಪತಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ�ಲಿಸಿದ ನರೇಂದ�ರ ಮೋದಿ
Source:  Oneindia Kannada
Friday, 24 May 2019 23:00

ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 24: ಪ�ರಧಾನಿ ನರೇಂದ�ರ ಮೋದಿ ಅವರ� ಇಂದ� ಸಂಜೆ ರಾಷ�ಟ�ರಪತಿ ರಮಾನಾಥ ಕೋವಿಂದ� ಅವರನ�ನ� ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಪ�ರಧಾನಿ ಹ�ದ�ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ�ಲಿಸಿದರ�. ರಾಷ�ಟ�ರಪತಿ ಭವನಕ�ಕೆ ತೆರಳಿದ�ದ ಅವರ� ಪ�ರಧಾನಿ ಹ�ದ�ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ�ಲಿಸಿದರ�. ಲೋಕಸಭೆ ಚ�ನಾವಣೆಯಲ�ಲಿ ಭಾರಿ ಬಹ�ಮತ ಗಳಿಸಿರ�ವ ಅವರ� ಮತ�ತೆ ಪ�ರಧಾನಿ ಆಗಲಿದ�ದಾರೆ. ಅದರ ಪ�ರಮಾಣ ವಚನ ಮೇ 29 ರಂದ�

ಕಾಂಗ�ರೆಸ�‌ಗೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅಧಿಕೃತ ವಿರೋಧ ಪಕ�ಷ ಮಾನ�ಯತೆ ಇಲ�ಲ
Source:  Oneindia Kannada
Friday, 24 May 2019 22:54

ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 24: ಕಾಂಗà³�ರೆಸà³� ಪಕà³�ಷಕà³�ಕೆ ಈ ಲೋಕಸಭೆ ಚà³�ನಾವಣೆಯಲà³�ಲಿ ಹೀನಾಯವಾದ ಸೋಲಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗà³�ರೆಸà³�‌ ಮಿತà³�ರಪಕà³�ಷಗಳೆಲà³�ಲಾ ಸೇರಿದರೂ ಸಹ 100 ಸà³�ಥಾನವನà³�ನೂ ಗೆಲà³�ಲಲಾಗಿಲà³�ಲ. ಕಾಂಗà³�ರೆಸà³�‌ ಪಕà³�ಷ à²�ಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಗೆದà³�ದಿರà³�ವà³�ದà³� ಕೇವಲ 52 ಕà³�ಷೇತà³�ರಗಳಲà³�ಲಿ ಮಾತà³�ರ. ಕಳೆದ ಲೋಕಸಭೆ ಚà³�ನಾವಣೆಯಲà³�ಲಿ ಕಾಂಗà³�ರೆಸà³� ಪಕà³�ಷ ಗೆದà³�ದಿದà³�ದà³� 44 ಕà³�ಷೇತà³�ರಗಳಲà³�ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಕೇವಲ 8 ಕà³�ಷೇತà³�ರಗಳನà³�ನಷà³�ಟೆ ಹೆಚà³�ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕà³�ಮಾರಸà³�ವಾಮಿ-ಸಿದà³�ದರಾಮಯà³�ಯ ಭೇಟಿ:

ಕ�ಮಾರಸ�ವಾಮಿ-ಸಿದ�ದರಾಮಯ�ಯ ಭೇಟಿ: ಮಹತ�ವದ ಮಾತ�ಕತೆ
Source:  Oneindia Kannada
Friday, 24 May 2019 21:18

ಬೆಂಗಳೂರà³�, ಮೇ 24: ಲೋಕಸಭೆ ಚà³�ನಾವಣೆಯಲà³�ಲಿ ಜೆಡಿಸà³�-ಕಾಂಗà³�ರೆಸà³�‌ ಸೋಲà³� ಕಂಡ ಬಳಿಕ ಸಿದà³�ದರಾಮಯà³�ಯ-ಕà³�ಮಾರಸà³�ವಾಮಿ ಇಬà³�ಬರà³� ಮೊದಲ ಭಾರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರà³�. ಇಂದà³� ಬೆಳಿಗà³�ಗೆ ನಡೆದ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸಂಪà³�ಟ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದà³�ದ ಕà³�ಮಾರಸà³�ವಾಮಿ ಅವರà³� ಸಂಜೆ ಬಳಿಕ ಸಿದà³�ದರಾಮಯà³�ಯ ಅವರನà³�ನà³� ಭೇಟಿ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರà³�. ಈ ಸಂದರà³�ಭದಲà³�ಲಿ ಬೇರೆ ಇತರೆ ನಾಯಕರà³� ಇರಲಿಲà³�ಲ. ಲೋಕಸಭೆ ಚà³�ನಾವಣೆಯಲà³�ಲಿ ಹೀನಾಯ ಸೋಲà³�

ಮೂರ� ಮೆಟ�ರೋ ಸಿಟಿಗಳಲ�ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬಿರ�ಗಾಳಿಗೆ ಕಾಂಗ�ರೆಸ� ಧೂಳೀಪಟ
Source:  Oneindia Kannada
Friday, 24 May 2019 21:05

ಕರ�ನಾಟಕದಲ�ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಉತ�ತಮ ಸಾಧನೆಯನ�ನ� ಮಾಡಿತ�ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಹಾರಾಷ�ಟ�ರದಲ�ಲಿ ಕೂಡಾ. ಬಿಜೆಪಿ - ಶಿವಸೇನೆ ಮೈತ�ರಿಕೂಟ ಕಳೆದ ಬಾರಿಯೂ 41ಸ�ಥಾನವನ�ನ� ಗೆದ�ದಿತ�ತ�, ಅಷ�ಟೇ ಸ�ಥಾನದಲ�ಲಿ ಎನ�ಡಿಎ ಮೈತ�ರಿಕೂಟ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಗೆದ�ದಿದೆ. 2014ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚ�ನಾವಣೆಯಲ�ಲಿ ಯ�ಪಿಎ ಮೈತ�ರಿಕೂಟ ಆರ� ಸ�ಥಾನದಲ�ಲಿ ಗೆದ�ದಿದ�ದರೆ, ಈ ಬಾರಿ �ದ� ಸ�ಥಾನಕ�ಕೆ ತೃಪ�ತಿ ಪಟ�ಟ�ಕೊಂಡಿದೆ. ಕಾಂಗ�ರೆಸ� ಮತ�ತ�

ಮೌಂಟ� ಎವರೆಸ�ಟ� ನಲ�ಲಿ ದಟ�ಟಣೆಯಿಂದ ಮೂವರ� ಭಾರತೀಯರ� ಸಾವ�
Source:  Oneindia Kannada
Friday, 24 May 2019 20:44

ಕಟ�ಮಂಡ�, ಮೇ 24 : ಇಬ�ಬರ� ಮಹಿಳೆಯರ� ಸೇರಿ ಮೂವರ� ಭಾರತೀಯ ಪರ�ವತಾರೋಹಿಗಳ� ಮೌಂಟ� ಎವರೆಸ�ಟ� ನ ಇಳಿಜಾರಿನಲ�ಲಿ ಬಳಲಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಾವನ�ನಪ�ಪಿದ�ದಾರೆ ಎಂದ� ನೇಪಾಳದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ� ಶ�ಕ�ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದ�ದಾರೆ. ಈ ವರ�ಷ ಹದಿನೈದ� ಮಂದಿ ಸಾವನ�ನಪ�ಪಿದ ಅಥವಾ ನಾಪತ�ತೆಯಾದ ಬಗ�ಗೆ ವರದಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದ� ತಿಳಿಸಿದ�ದಾರೆ. ಜಗತ�ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ�ಡ ಶಿಖರವನ�ನ� ಗ�ರ�ವಾರ ನೂರಿಪ�ಪತ�ತಕ�ಕೂ ಹೆಚ�ಚ� ಪರ�ವತಾರೋಹಿಗಳ�

ಪಕ�ಷ ವಿರೋಧಿ ಚಟ�ವಟಿಕೆ: ಟಿಎಂಸಿಯಿಂದ ಸ�ಬ�ರಾಂಶ� ರಾಯ�‌ ಅಮಾನತ�ತ�
Source:  ಸಂಜೆವಾಣಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ
Friday, 24 May 2019 19:05

ಕೋಲà³�ಕತà³�ತಾ, ಮೇ 24 – ಪಶà³�ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲà³�ಲಿ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗà³�ರೆಸà³�‌ ಸೋಲಿನಲà³�ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಮà³�ಕà³�ಲà³�‌ರಾಯà³�‌ ಪà³�ರಮà³�ಖ ಪಾತà³�ರವಹಿಸಿರà³�ವ ಬೆನà³�ನಲà³�ಲೇ, ಅವರ ಪà³�ತà³�ರ ಬಿಜà³�‌ಪà³�ರà³�‌ನ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗà³�ರೆಸà³� ಶಾಸಕ ಸà³�ಬà³�ರಾಂಶà³� ರಾಯà³� ಅವರನà³�ನà³� ಆರà³� ವರà³�ಷಗಳ ಕಾಲ ಪಕà³�ಷದಿಂದ ಅಮಾನತà³�ತà³�ಗೊಳಿಸಿದೆ
ತಮ�ಮ ತಂದೆ ಅಲ�ಲಿನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ�ಚಿನ ನಂಟ� ಹೊಂದಿರ�ವ�ದರಿಂದ ಬ�ಯಾರಕ�‌ಪೋರ�‌ ಲೋಕಸಭಾ ಕ�ಷೇತ�ರದ ಬಿಜ�ಪ�ರ� ವಿಧಾನಸಭಾ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಟಿಎಂಸಿ ಅಭ�ಯರ�ಥಿ ದಿನೇಶ� ತ�ರಿವೇದಿಗೆ ಹೆಚ�ಚ� ಮತ ಗಳಿಸಿಕೊಡಲ� ವಿಫಲವಾಗಿರ�ವ�ದಾಗಿ ಸ�ಬ�ರಾಂಶ�‌ ರಾಯ� ಹೇಳಿದ�ದರ�.
ತಮ�ಮ ತಂದೆ ಟಿಎಂಸಿ ಸ�ಥಾಪಕರಲ�ಲೊಬ�ಬರ� ಮತ�ತ� ನಾಶಗೊಳಿಸ�ತ�ತಿದ�ದಾರೆ. ಮೌರ�ಯರ ಕಾಲದ ಚಂದ�ರಗ�ಪ�ತನ ಆಸ�ಥಾನದ ಮಂತ�ರಿ ಚಾಣಕ�ಯನಂತೆ ವರ�ತಿಸ�ತ�ತಿದ�ದಾರೆ ಎಂದಿದ�ದರ�. ಇದ� ಪಕ�ಷ ವಿರೋಧಿ ಚಟ�ವಟಿಕೆಯಾಗಿದ�ದ�, ಪಕ�ಷದ ಕಾರ�ಯದರ�ಶಿ ಪಾರ�ಥ ಚಟರ�ಜಿಯವರ� ಇದಕ�ಕಾಗಿ ಸ�ಬ�ರಾಂಶ� ರಾಯ� ಅವರನ�ನ� ಆರ� ವರ�ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಮಾನತ�ಗೊಳಿಸಿರ�ವ�ದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ�ದಾರೆ.
ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪ�ರತಿಕ�ರಿಯಿಸಿರ�ವ ಮ�ಕ�ಲ�‌ ರಾಯ�‌, ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ�ಕ ತಕ�ಷಣ ತಂದೆಯನ�ನೇ ಮೂಲೆಗ�ಂಪ� ಮಾಡಲ� ತಮ�ಮ ಪ�ತ�ರ ಉತ�ತರ ಪ�ರದೇಶದ ಮಾಜಿ ಮ�ಖ�ಯಮಂತ�ರಿ ಅಖಿಲೇಶ�‌ ಯಾದವ�‌ ರೀತಿಯಲ�ಲ. ಬಿಜೆಪಿಯನ�ನೂ ಸೇರಬಹ�ದ� ಎಂದಿದ�ದಾರೆ.

FacebookGoogle+WhatsAppGoogle GmailShare


ತà³�ಮಕೂರಿಗೆ ನಾನೇ ಮಣà³�ಣಿನ ಮಗ – ಜಿ.ಎಸà³�.ಬಸವರಾಜà³�
Source:  ಸಂಜೆವಾಣಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ
Friday, 24 May 2019 19:01

ಬೆಂಗಳೂರà³�, ಮೇ 24 – ದೇವೇಗೌಡರà³� ಹಾಸನಕà³�ಕೆ ಮಾತà³�ರ ಮಣà³�ಣಿನ ಮಗನೇ ಹೊರತà³� ತà³�ಮಕೂರಿಗಲà³�ಲ. ತà³�ಮಕೂರಿಗೆ ನಾನೇ ಮಣà³�ಣಿನ ಮಗ. ವಯೋವೃದà³�ಧರಾಗಿರà³�ವ ದೇವೇಗೌಡ ಅವರà³� ಈಗಲಾದರೂ ದà³�ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣ ಬಿಟà³�ಟà³� ನೆಮà³�ಮದಿಯ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಲೀ ಎಂದà³� ತà³�ಮಕೂರà³� ಕà³�ಷೇತà³�ರದ ನೂತನ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಜಿ.ಎಸà³�.ಬಸವರಾಜà³� ಹೇಳಿದà³�ದಾರೆ.
ಸ�ದ�ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರ�, ದೇವೇಗೌಡರ� ರಾಜಕಾರಣದಲ�ಲಿ ಹಲವರನ�ನ� ಮ�ಗಿಸಿದಂತೆ ತಮ�ಮನ�ನೂ ಎರಡೂ ಬಾರಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮ�ಗಿಸ�ವ ಪ�ರಯತ�ನ ಮಾಡಿದ�ದರ�. ಈಗ ಆಕಸ�ಮಿಕವಾಗಿ ಅವರೇ ನನ�ನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ�ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡರ�. ಅವರಿಗೆ ಜಿಲ�ಲೆಯ ಜನರೇ ತಕ�ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ�ದಾರೆ ಎಂದರ�.
ತ�ಮಕೂರಿಗೆ ಹೇಮಾವತಿ ನೀರ� ಹರಿಯದಂತೆ ದೇವೇಗೌಡ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮಗ ರೇವಣ�ಣ ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ�ದ�, ಅವರ ಮೋಸವೇ ಅವರಿಗೆ ತಿರ�ಗ�ಬಾಣವಾಗಿದೆ. ವಯಸಿನಲ�ಲಿ ಹಿರಿಯರಾದ ಗೌಡರ� ಈಗಲಾದರೂ ಮಹಾಘಟ� ಬಂಧನ� ಎನ�ನ�ವ�ದನ�ನೆಲ�ಲಾ ಬಿಟ�ಟ� ನೆಮ�ಮದಿಯಾಗಿರಲಿ ಎಂದ� ಕಿವಿಮಾತ� ಹೇಳಿದರ�.

ಲೋಕಸಭಾ ಚ�ನಾವಣೆಯಲ�ಲಿ ತಮ�ಮ ಹಾಗೂ ದೇವೇಗೌಡರ ನಡ�ವೆ ಸಮರ ನಡೆದಿತ�ತ�. ಕಾಂಗ�ರೆಸ�� ಪಕ�ಷದಲ�ಲಿಯೂ ತಮಗೆ ಸ�ನೇಹಿತರಿದ�ದ�, ಅವರ� ನನ�ನ ಗೆಲ�ವಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿರಬಹ�ದೇನೋ ..ಅವರಿಗೂ ಧನ�ಯವಾದಗಳನ�ನ� ಅರ�ಪಿಸ�ತ�ತೇನೆ ಎಂದರ�.

FacebookGoogle+WhatsAppGoogle GmailShare


ಸೂರತà³� ಕೋಚಿಂಗà³� ಸೆಂಟರà³� ನಲà³�ಲಿ ಅಗà³�ನಿ ಅನಾಹà³�ತ – 15 ವಿದà³�ಯಾರà³�ಥಿಗಳà³� ಸಾವà³�
Source:  ಸಂಜೆವಾಣಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ
Friday, 24 May 2019 18:33

ಸೂರತ�‌, ಮೇ 24- ಗ�ಜರಾತ� ನ ಸೂರತ� ನಲ�ಲಿರ�ವ ಕೋಚಿಂಗ� ಸೆಂಟರ� ನಲ�ಲಿ ಅಗ�ನಿ ಅನಾಹ�ತ ಸಂಭವಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ 15 ಮಂದಿ ವಿದ�ಯಾರ�ಥಿಗಳ� ಸಾವನ�ನಪ�ಪಿದ�ದ�, ಹಲವಾರ� ವಿದ�ಯಾರ�ಥಿಗಳ� ಕಟ�ಟಡದಿಂದ ಜಿಗಿದ� ಪಾರಾದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ದ�ರಂತದಲ�ಲಿ ಹಲವರ� ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ�ದ�, ಗಾಯಾಳ�ಗಳನ�ನ� ಆಸ�ಪತ�ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಕಿ ವ�ಯಾಪಿಸಿದ ಕಟ�ಟಡದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹಾರಿ ಹಲವರ� ಸಾವನ�ನಪ�ಪಿದ�ದಾರೆ. ಶಾರ�ಟ� ಸರ�ಕ�ಯೂಟ� ನಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ�ದ�, ಕಟ�ಟಡದ ಹಲವ� ಭಾಗಗಳಿಗೆ ವ�ಯಾಪಿಸಿ ಹೊತ�ತಿ ಉರಿದಿದೆ.
ದಟ�ಟವಾದ ಹೊಗೆ ಆವರಿಸಿದೆ. 19 ಅಗ�ನಿಶಾಮಕ ವಾಹನಗಳ� ಹಾಗೂ ೨ ಹೈಡ�ರಾಲಿಕ�‌ ಪ�ಲಾಟ�‌ ಫಾರಂಗಳ� ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸ�ವ ಕಾರ�ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಕಟ�ಟಡದಲ�ಲಿದ�ದ 50 ಕ�ಕೂ ಹೆಚ�ಚ� ಮಕ�ಕಳ� ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ�ದಾರೆ. ಇನ�ನೂ ಹೆಚ�ಚಿನ ಸಂಖ�ಯೆಯ ಜನ ಕಟ�ಟಡದಲ�ಲಿದ�ದ�, ರಕ�ಷಣಾ ಕಾರ�ಯಾಚರಣೆ ಮ�ಂದ�ವರೆಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೋದಿ ಕಳವಳ

Image result for Huge Fire At Coaching Centre In Surat, Students Seen Jumping Off Building
ಘಟನೆ ಕ�ರಿತಂತೆ ತೀವ�ರ ಕಳವಳ ವ�ಯಕ�ತಪಡಿಸಿರ�ವ ಪ�ರಧಾನಿ ನರೇಂದ�ರ ಮೋದಿ ಮೃತಪಟ�ಟವರಿಗೆ ಸಂತಾಪ ವ�ಯಕ�ತಪಡಿಸಿದ�ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಗಾಯಗೊಂಡವರ� ಬೇಗ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ�ಳಲಿ ಎಂದ� ಹಾರೈಸಿದ�ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಗ�ಜತಾರ�‌ ರಾಜ�ಯ ಸರಕಾರ ಅಪಾಯಕ�ಕೆ ಸಿಲ�ಕಿರ�ವವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಗಾಯಗೊಂಡಿವರಿಗೆ ಎಲ�ಲಾ ನೆರವನ�ನ� ಒದಗಿಸ�ವಂತೆ ಟ�ವಿಟ�‌ ಮಾಡಿ ಸೂಚಿಸಿದ�ದಾರೆ.

FacebookGoogle+WhatsAppGoogle GmailShare


�ಷಾರಾಮಿ ವಾತಾವರಣದಲ�ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಾತ�ರಕ�ಕೆ ರಾಹ�ಲ� ಗಾಂಧಿಯನ�ನ� ದ�ವೇಷಿಸಲಾಗದ� 
Source:  ಸಂಜೆವಾಣಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ
Friday, 24 May 2019 16:57

ನವದೆಹಲಿ.ಮೇ.24. ಉತ�ತರಪ�ರದೇಶದ ಅಮೇಥಿಯಲ�ಲಿ ಕಾಂಗ�ರೆಸ� ಅಧ�ಯಕ�ಷ ರಾಹ�ಲ� ಗಾಂಧಿ  ಅವರನ�ನ� 54 ಸಾವಿರ ಮತಗಳಿಂದ ಪರಾಭವಗೊಳಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕಿ ಸ�ಮೃತಿ ಇರಾನಿ, ರಾಹ�ಲ�  ಗಾಂಧಿ �ಷಾರಾಮಿ ವಾತಾವರಣದಲ�ಲಿ ಜನಿಸಿದರ�. ಅದಕ�ಕಾಗಿ ನಾವ� ಅವರನ�ನ� ದ�ವೇಷಿಸಲಾಗದ�  ಎಂದಿದ�ದಾರೆ.

ಗೆಲ�ವಿನ ನಂತರ ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಯೊಂದಕ�ಕೆ ಸಂದರ�ಶನ ನೀಡಿದ ಅವರ�,  ರಾಜಕೀಯದಲ�ಲಿ ಸಾಕಷ�ಟ� ಸವಲತ�ತ�ಗಳನ�ನ� ಹೊಂದಿದ ವಾತಾವರಣದಲ�ಲಿ ಜನಿಸಿದ  ಹಲವರಿದ�ದಾರೆ. ಹಾಗೆಂದ�, ಅವರನ�ನ� ದ�ವೇಷಿಸ�ವ�ದ� ತಪ�ಪ�. ಆದರೆ, ನೀವ� ಇಬ�ಬರಿಗೂ  ರಾಜಕೀಯ ಪ�ರವೇಶಕ�ಕೆ ಸಮನಾದ ವೇದಿಕೆ ದೊರೆಯದಕ�ಕೆ ದೂಷಿಸಬಹ�ದಷ�ಟೇ ಎಂದಿದ�ದಾರೆ.

ಲೋಕಸಭಾ  ಚà³�ನಾವಣೆಯಲà³�ಲಿ ಎನà³� ಡಿಎ ಅಭೂತಪೂರà³�ವ ಬಹà³�ಮತ  ಗಳಿಸಿರà³�ವà³�ದà³� ‘ಪà³�ರಜಾಪà³�ರಭà³�ತà³�ವಕà³�ಕೆ  ಆಪತà³�ತà³�’ ಎಂದà³� ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡà³�ವರಿಗೆ ತಿರà³�ಗೇಟà³� ನೀಡಿದ ಇರಾನಿ, ಓರà³�ವ ವಿಪಕà³�ಷ ನಾಯಕ  ಸೋಲà³� ಕಂಡ ಮಾತà³�ರಕà³�ಕೆ, ಪà³�ರಜಾಪà³�ರಭà³�ತà³�ವ ಆಪತà³�ತಿನಲà³�ಲಿದೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡà³�ವà³�ದà³�  ಜನಾಭಿಪà³�ರಾಯವನà³�ನà³� ಅವಮಾನಿಸಿದಂತೆ ಎಂದರà³�.

ಪ�ರಧಾನಿ ನರೇಂದ�ರ ಮೋದಿ ಜನರ  ಆಶಿರ�ವಾದ ಗಳಿಸ�ವ ಸಲ�ವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ�ದಾರೆ. ಅದ� ಸ�ಲಭದ ಮಾರ�ಗವಾಗಿರಲಿಲ�ಲ. ಅವರ�  ಜನರ ಹಾರೈಕೆಗಳಿಗೆ ಅರ�ಹರ�. 2014 ಹಾಗೂ 2019ರ ವಿಜಯದ ಸಂದರ�ಭದಲ�ಲಿ ಕೂಡ ಅವರ�  ವಿನಯದಿಂದ ಗೆಲ�ವನ�ನ� ಸ�ವೀಕರಿಸಿದ�ದ�, ಹಿರಿಯ ಮ�ಖಂಡ ಎಲ�.ಕೆ.ಅಡ�ವಾಣಿ ಅವರನ�ನ�  ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಆಶಿರ�ವಾದ ಪಡೆದಿರ�ವ�ದ� ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸ�ಕೃತಿಯನ�ನ� ತೋರಿಸ�ತ�ತದೆ ಎಂದರ�.

ಪರೋಕ�ಷವಾಗಿ  ಕಾಂಗ�ರೆಸ�  ವಿರ�ದ�ಧ ಹರಿಹಾಯ�ದೆ ಸ�ಮೃತಿ ಇರಾನಿ, ಕೆಲವರ� ದೇಶವನ�ನ� ಹಗ�ರವಾಗಿ ತೆಗೆದ�ಕೊಂಡ�  ತಮ�ಮ ಜೇಬ� ತ�ಂಬಿಸಿಕೊಳ�ಳಲ� ಮ�ಂದಾಗಿದ�ದರ�. ಆದರೆ, ಮೋದಿ ದೆಹಲಿಗೆ  ಬಂದ�, ನಮ�ಮ  ಹಣೆಬರಹವನ�ನ� ನಾವೇ ಬರೆದ�ಕೊಳ�ಳ�ತ�ತೇವೆ ಎಂದರ�.

ಮೋದಿ ಅವರ� ಎಂದಿಗೂ  ವಾಸ�ತವವನ�ನ� ಅರ�ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ�ಳ�ತ�ತಾರೆ. ಜನರ� ವಿದ�ಯ�ತ� ಇಲ�ಲದೆ  ಕಷ�ಟಪಡ�ತ�ತಿರ�ವ�ದನ�ನ� ಅರ�ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ� ವಿದ�ಯ�ತ� ಸಂಪರ�ಕ ಕಲ�ಪಿಸಿದ�ದಾರೆ. ದೇಶದ  ಇತರ ಜನರಿಗೆ ಅರ�ಥವಾಗದಿದ�ದರೂ, ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿದ�ಯ�ತ� ಸಂಪರ�ಕ ದೊರೆತ  ಗ�ರಾಮಗಳಿಗೆ ಅದರ ಮಹತ�ವ ಅರಿವಾಗ�ತ�ತದೆ ಎಂದರ�.

ಇದಕà³�ಕೂ ಮà³�ನà³�ನ ಇರಾನಿ,  ‘ಅಮೇಥಿಗೆ ಹೊಸ ಬೆಳಗà³�, ಹೊಸ ಪà³�ರಮಾಣ. ನೀವà³� ಅಭಿವೃದà³�ಧಿ ಪಥದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟà³�ಟಿರಿ.  ಧನà³�ಯವಾದಗಳà³�’ ಎಂದà³� ಟà³�ವೀಟà³� ಮಾಡಿದà³�ದರà³�. ಅಮೇಥಿಯಲà³�ಲಿ ಅವರà³� 4.67 ಲಕà³�ಷ  ಮತಗಳಿಸಿದà³�ದರೆ, ರಾಹà³�ಲà³� ಗಾಂಧಿ 4.12 ಲಕà³�ಷ ಮತಗಳನà³�ನà³� ಗಳಿಸಿದà³�ದರà³�.

FacebookGoogle+WhatsAppGoogle GmailShare


<< < Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next > >>