VicksWeb upgrade Location upload ads trending
VicksWeb ಭಾರತ
ಅಸ�ಟ�ರಾ ಮೈಕ�ರೋವೇವ� ಕಂಪನಿಯಲ�ಲಿ ಪಾಲ� ಪಡೆದ ರಾಧಾಕಿಶನ� ದಮಾನಿ : ಷೇರಿನ ಮೌಲ�ಯ ಶೇ. 5ಕ�ಕಿಂತ ಹೆಚ�ಚಳ
Source:  Oneindia Kannada
Friday, 10 July 2020 14:56

ನವದೆಹಲಿ, ಜ�ಲೈ 10: ಖ�ಯಾತ ಹೂಡಿಕೆದಾರ ಹಾಗೂ ಡಿ-ಮಾರ�ಟ� ಮಾಲೀಕ ರಾಧಾಕಿಶನ� ದಮಾನಿ ಅಸ�ಟ�ರಾ ಮೈಕ�ರೋವೇವ� ಕಂಪನಿಯಲ�ಲಿ ಶೇಕಡಾ 1.03ರಷ�ಟ� ಪಾಲನ�ನ� ಹೊಂದಿದ�ದಾರೆ ಎಂದ� ಕಂಪನಿಯ ಜೂನ�-ಎಂಡ� ಷೇರ�ದಾರರ ಮಾದರಿಯ� ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಅಸ�ಟ�ರಾ ಮೈಕ�ರೋವೇವ� ಉತ�ಪನ�ನಗಳ ಷೇರ�ಗಳ� ಶೇಕಡಾ 5ಕ�ಕಿಂತ ಹೆಚ�ಚಿವೆ. ಕಂಪನಿಯಲ�ಲಿ ಶೇ. 1.03 ರಷ�ಟ� ಪಾಲನ�ನ� ಹೊಂದಿದ�ದಾರೆ ಎಂದ� ಕಂಪನಿಯ ಜೂನ�-ಎಂಡ� ಷೇರ�ದಾರರ

ಕೋವಿಡ�-19 ನಿಂದ ಮೃತಪಟ�ಟವರ ಅಂತಿಮ ದರ�ಶನ ಪಡೆಯಬಹ�ದ�!
Source:  Oneindia Kannada
Friday, 10 July 2020 14:49

ಬೆಂಗಳೂರ�, ಜ�. 10: ಕೊರೊಜಾ ವೈರಸ� ಸೋಂಕಿಗಿಂತ, ಅದರಿಂದ ಮೃತಪಟ�ಟವರನ�ನ� ಅಂತ�ಯಕ�ರಿಯೆ ಮಾಡ�ವ ಪರಿಯನ�ನ� ನೋಡಿಯೇ ಜನರ� ಭಯ ಭೀತರಾಗಿದ�ದಾರೆ. ದೂರದ ಇಟಲಿ, ಅಮೆರಿಕದಲ�ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಂತ�ಯಕ�ರಿಯೆಯನ�ನ� ನೋಡಿ ಅಯ�ಯೋ ಎಂದಿದ�ದ ಭಾವನಾತ�ಮಕ ಭಾರತೀಯರ�, ಇದೀಗ ಇಲ�ಲಿ ಅದಕ�ಕಿಂತ ಕಡೆಯಾಗಿ ಮೃತದೇಹಗಳ ವಿಲೇವಾರಿಯನ�ನ� ನಮ�ಮಲ�ಲಿ ಮಾಡ�ತ�ತಿರ�ವ�ದನ�ನ� ನೋಡಿ ಘಾಸಿಗೊಂಡಿದ�ದಾರೆ. ಹೀಗಾಯೇ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ� ಸೋಂಕಿತರನ�ನ� ಜನರ� ನೋಡ�ವ

ರತನ�‌ ಟಾಟಾ ಅವರ ಆಪ�ತ ಸಹಾಯಕ ಶಾಂತನ� ನಾಯ�ಡ�: ಯಾರ� ಈತ?
Source:  Oneindia Kannada
Friday, 10 July 2020 13:52

ನವದೆಹಲಿ, ಜà³�ಲೈ 10: ಹೊಸ ಹೊಸ ಸà³�ಟಾರà³�ಟà³�‌ ಅಪà³�‌ಗಳಿಗೆ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡà³�ವà³�ದನà³�ನೇ ಹವà³�ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರà³�ವ ರತನà³� ಟಾಟಾ, ಅನೇಕ ಯà³�ವ ಉದà³�ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಮೆಟà³�ಟಿಲಾಗಿದà³�ದಾರೆ. ನಿಮà³�ಮಲà³�ಲಿ ಒಳà³�ಳೆ à²�ಡಿಯಾ ಇದà³�ದà³�, ರತನà³� ಟಾಟಾಗೆ ಮೆಚà³�ಚà³�ಗೆ ಆದಲà³�ಲಿ ಅದರಲà³�ಲೂ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡà³�ತà³�ತಾರೆ ರತನà³� ಟಾಟಾ. ಇತà³�ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಷà³�ಟೇ ಮà³�ಂಬೈ ಮೂಲದ 18 ವರà³�ಷದ ವಿದà³�ಯಾರà³�ಥಿಯ

ಡಿಎಚ�ಎಫ�ಎಲ�‌ನಿಂದ 3,688 ಕೋಟಿ ರ�ಪಾಯಿ ವಂಚನೆ:RBIಗೆ ವರದಿ ಸಲ�ಲಿಸಿದ ಪಂಜಾಬ� ನ�ಯಾಷನಲ� ಬ�ಯಾಂಕ�
Source:  Oneindia Kannada
Friday, 10 July 2020 13:50

ನವದೆಹಲಿ, ಜ�ಲೈ 10: ದಿವಾನ� ಹೌಸಿಂಗ� ಫೈನಾನ�ಸ� ಲಿಮಿಟೆಡ�(ಡಿಎಚ�ಎಫ�ಎಲ�)ನಿಂದ ರಿಸರ�ವ� ಬ�ಯಾಂಕಿಗೆ ಒಟ�ಟ� 3,688.58 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನ�ತ�ಪಾದಕ ಆಸ�ತಿ(ಎನ� ಪಿಎ) ಮೊತ�ತ ವಂಚನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದ� ಪಂಜಾಬ� ನ�ಯಾಷನಲ� ಬ�ಯಾಂಕ� ತಿಳಿಸಿದೆ. ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ 1,246.58 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ�ನ� ಕಾಯ�ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದ� ಪಂಜಾಬ� ನ�ಯಾಷನಲ� ಬ�ಯಾಂಕ� ತಿಳಿಸಿದೆ. 2018 ರಲ�ಲಿ ಕೋಟ�ಯಾಧಿಪತಿ ಆಭರಣ ವ�ಯಾಪಾರಿ ನೀರವ�

ಸಚಿವ ಶ�ರೀರಾಮ�ಲ� ಆಪ�ತ ಮಹೇಶ� ನಿಗೂಢ ಸಾವಿನ ತನಿಖೆಗೆ ಆಗ�ರಹ
Source:  Oneindia Kannada
Friday, 10 July 2020 13:40

ಬೆಂಗಳೂರ�, ಜ�ಲೈ 09: ಆರೋಗ�ಯ ಸಚಿವ ಬಿ.ಶ�ರೀರಾಮ�ಲ�ರವರ ಆಪ�ತರಾಗಿದ�ದ ಮಹೇಶ� ರೆಡ�ಡಿ ಎನ�ನ�ವವರ ಸಾವಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದ� ಕರ�ನಾಟಕ ರಾಷ�ಟ�ರ ಸಮಿತಿ ರಾಜ�ಯಾಧ�ಯಕ�ಷ ರವಿ ಕೃಷ�ಣಾರೆಡ�ಡಿ ಕೋರಿದ�ದಾರೆ. ಮಹೇಶ� ರೆಡ�ಡಿ ಅಲಿಯಾಸ� ಉಮಾಮಹೇಶ�ವರ ರೆಡ�ಡಿ ಅನ�ನ�ವ ಬಳ�ಳಾರಿ ಮೂಲದ ವ�ಯಕ�ತಿಯೊಬ�ಬರ� ಆರೋಗ�ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ಬಿ.ಶ�ರೀರಾಮ�ಲ�ರವರ ಆಪ�ತರಾಗಿದ�ದರ� ಮತ�ತ� ಅವರ ಹಿಂಬಾಲಕ/ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ�ತ�ತಿದ�ದರ�. ಸಚಿವರೊಬ�ಬರ

ನಾಪತ�ತೆಯಾಗಿದ�ದ ಮೇಯರ� ಶವವಾಗಿ ಪತ�ತೆ, ಬೆಚ�ಚಿದ ಮಹಾನಗರಿ!
Source:  Oneindia Kannada
Friday, 10 July 2020 13:04

ಸಿಯೋಲ�, ಜ�ಲೈ 10: ದಕ�ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ರಾಜಧಾನಿ ಸಿಯೋಲ� ನ ಮೇಯರ� ಶವವಾಗಿ ಪತ�ತೆಯಾಗಿದ�ದಾರೆ. ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರ�ಕ�ಳ ಪ�ರಕರಣವೊಂದರಲ�ಲಿ ಸಿಲ�ಕಿದ�ದ ಮೇಯರ� ಇತ�ತೀಚೆಗೆ ನಾಪತ�ತೆಯಾಗಿದ�ದರ�. ಆದರೆ, ಶ�ಕ�ರವಾರ ಬೆಳಗ�ಗೆ ಅವರ ಶವ ಪತ�ತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ�ಕೂ ಮ�ನ�ನ ತನ�ನ ಮಗಳಿಗೆ ಉಯಿಲ� ಪತ�ರದ ರೀತಿಯಲ�ಲಿ ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸಿದ�ದಾರೆ. ಸಿಯೋಲ� ನಗರದ ಮೇಯರ� ಪಾರ�ಕ� ವಾನ� ಸೂನ� ಅವರ ಶವವನ�ನ�

ನ�ಯ�ಮೋನಿಯಾ ಕೊರೊನಾಗಿಂತಲೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ: ಚೀನಾ ವರದಿ ತಳ�ಳಿ ಹಾಕಿದ ಕಜಾಖ�‌ಸ�ತಾನ�
Source:  Oneindia Kannada
Friday, 10 July 2020 12:48

ಶಾಂಘೈ, ಜà³�ಲೈ 10: ನà³�ಯà³�ಮೋನಿಯಾ ಕೊರೊನಾವೈರಸà³�‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚà³�ಚà³� ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎನà³�ನà³�ವ ಚೀನಾ ವರದಿಯಲà³�ಲಿ ಕಜಾಖà³�‌ಸà³�ತಾನà³� ತಳà³�ಳಿ ಹಾಕಿದೆ. ಜೂನà³� ಮಧà³�ಯವಾರದಿಂದ ಕಜಾಖà³�‌ನ ಅತಿರಾ, ಅಕà³�ಟೋಬà³� ಹಾಗೂ ಶಿಮà³�‌ಕೆಂಟà³� ಪà³�ರದೇಶದಲà³�ಲಿ ನà³�ಯà³�ಮೋನಿಯಾ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಹೆಚà³�ಚಾಗಿದೆ ಇದà³� ಕೊರೊನಾ ವೈರಸà³�‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚà³�ಚà³� ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದà³� ಚೀನಾ ವರದಿ ನೀಡಿತà³�ತà³�. ಬೀಜಿಂಗà³�‌ನಲà³�ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕà³� ನಿಯಂತà³�ರಣದಲà³�ಲಿದೆ ಎಂದ ಚೀನಾ ಈ ಕà³�ರಿತà³�

2 ತಿಂಗಳಲ�ಲಿ ರೈಲ�ವೆ ನಿಲ�ದಾಣಗಳ ಆಸ�ಪಾಸಲ�ಲಿ 110 ವಲಸೆ ಕಾರ�ಮಿಕರ� ಸಾವ�
Source:  Oneindia Kannada
Friday, 10 July 2020 11:00

ನವದಹಲಿ, ಜà³�ಲೈ 10: ದೇಶದಲà³�ಲಿ ಶà³�ರಮಿಕà³� ರೈಲà³� ಸಂಚಾರ ಆರಂಭವಾದ ದಿನದಿಂದ ಇಲà³�ಲಿಯವರೆಗೆ110 ಮಂದಿ ವಲಸೆ ಕಾರà³�ಮಿಕರà³� ರೈಲà³�ವೆ ನಿಲà³�ದಾಣದ ಆಸà³�ಪಾಸಿನಲà³�ಲಿ ಮೃತಪಟà³�ಟಿದà³�ದಾರೆ ಎಂದà³� ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿನಿಂದಾಗಿ ದೇಶದೆಲà³�ಲೆಡೆ ಲಾಕà³�‌ಡೌನà³� ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿತà³�ತà³�. ಕೆಲವà³� ಮಂದಿ ತಮà³�ಮ ಊರà³�ಗಳಿಗೆ ನಡೆದà³�ಕೊಂಡà³� ಹೋದರà³�, ಕೆಲವರà³� ಸೈಕಲà³� ಮೇಲೆ ಇನà³�ನೂ ಕೆಲವರà³� ಸಿಕà³�ಕ ಸಿಕà³�ಕ ವಾಹನಗಳಲà³�ಲಿ ತೆರಳಿದರà³�. ಅಷà³�ಟà³�

ಟೊಮ�ಯಾಟೊ ಬೆಲೆ �ರಿಕೆ, ಕೇಂದ�ರ ಸಚಿವರ ಸಮಾಜಾಯಿಷಿ
Source:  Oneindia Kannada
Friday, 10 July 2020 10:14

ನವದೆಹಲಿ, ಜ�ಲೈ 10: ಈರ�ಳ�ಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಟೊಮ�ಯಾಟೊಗೆ ಆಯಸ�ಸ� ಕಮ�ಮಿ. ಚಟ�ನಿ, ಸಾರ�, ಜಾಮ�, ಗೊಜ�ಜ� ಹೀಗೆ ಮಾರ�ಕಟ�ಟೆಯಿಂದ ತಂದ ದಿನವೇ ಬಳಸ�ವ�ದ� ಮಾಮೂಲಿ. ಇಂಥ ಟೊಮ�ಯಾಟೊ ಬಳಕೆ ಈಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗ�ತ�ತಿದೆ. ದೇಶದ ಬಹ�ತೇಕ ಎಲ�ಲಾ ನಗರಗಳಲ�ಲಿ ಸರಾಸರಿ 70 ರಿಂದ 80 ರ� ಪ�ರತಿ ಕೆ.ಜಿಯಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗ�ತ�ತಿದೆ. ಈ ಬಗ�ಗೆ ಕೇಂದ�ರ ಸಚಿವ ರಾಮ� ವಿಲಾಸ�

ಭಾರತ: ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ�ಲಿ ಕಾಲ� ಲಕ�ಷ ದಾಟಿದ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿತರ�
Source:  Oneindia Kannada
Friday, 10 July 2020 10:11

ನವದೆಹಲಿ, ಜ�ಲೈ 10: ಭಾರತದಲ�ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ�ಯೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ�ಲಿ ಕಾಲ� ಲಕ�ಷ ದಾಟಿದೆ. ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಯಲ�ಲಿ 26,506 ಹೊಸ ಪ�ರಕರಣಗಳ� ಪತ�ತೆಯಾಗಿವೆ. ಒಂದೇ ದಿನದಲ�ಲಿ 475 ಮಂದಿ ಸಾವನ�ನಪ�ಪಿದ�ದಾರೆ. ಒಟ�ಟ� 21,604 ಮಂದಿ ಇದ�ವರೆಗೆ ಸಾವನ�ನಪ�ಪಿದ�ದಾರೆ. 7,93,802 ಪಾಸಿಟಿವ� ಪ�ರಕರಣಗಳಿವೆ. ಭಾರತದಲ�ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನ 24879 ಕೊರೊನಾ

<< < Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next > >>