VicksWeb upgrade Location upload ads trending
VicksWeb ಭಾರತ
ಪ�ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಪ�ರದೇಶಗಳಲ�ಲಿ ಆಗಸ�ಟ� 25ರಂದ� ಸಿಎಂ ವೈಮಾನಿಕ ಸಮೀಕ�ಷೆ
Source:  Oneindia Kannada
Saturday, 22 August 2020 16:25

ಬೆಂಗಳೂರ�, ಆಗಸ�ಟ� 22: ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಾಜ�ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ�ಲೆಗಳಲ�ಲಿ ಮ�ಖ�ಯಮಂತ�ರಿ ಬಿ.ಎಸ�. ಯಡಿಯೂರಪ�ಪ ವೈಮಾನಿಕ ಸಮೀಕ�ಷೆ ನಡೆಸಲಿದ�ದಾರೆ. ಆಗಸ�ಟ� 25ರ ಮಂಗಳವಾರ ಅವರ� ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಬೆಳಗಾವಿ, ವಿಜಯಪ�ರ ಮತ�ತ� ಗದಗ ಜಿಲ�ಲೆಗಳಲ�ಲಿ ಒಂದ� ದಿನದ ವೈಮಾನಿಕ ಸಮೀಕ�ಷೆ ನಡೆಸಲಿದ�ದಾರೆ. ಪ�ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಪ�ರದೇಶಗಳ ವೀಕ�ಷಣೆಯ ಬಳಿಕ ಅವರ� ಆಲಮಟ�ಟಿ ಅಣೆಕಟ�ಟಿನಲ�ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ� ಹಾಗೂ ಚ�ನಾಯಿತ ಪ�ರತಿನಿಧಿಗಳ

ಆಯಿಲ�‌ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ�‌ಗೆ 249 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತ�ರೈಮಾಸಿಕ ನಷ�ಟ
Source:  Oneindia Kannada
Saturday, 22 August 2020 15:06

ನವದೆಹಲಿ, ಆಗಸà³�ಟà³�‌ 22: ಪà³�ರಸಕà³�ತ ಹಣಕಾಸà³� ವರà³�ಷದ ಮೊದಲ ತà³�ರೈಮಾಸಿಕದಲà³�ಲಿ ದೇಶದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡà³�ಡ ತೈಲ ಮತà³�ತà³� ಅನಿಲ ಉತà³�ಪಾದಕ ಆಯಿಲà³� ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡà³� ಇತಿಹಾಸದಲà³�ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ತà³�ರೈಮಾಸಿಕ ನಷà³�ಟ ಅನà³�ಭವಿಸಿದೆ. ಕಚà³�ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳà³� ಉತà³�ಪಾದನಾ ವೆಚà³�ಚಕà³�ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದ ನಂತರ ಆಯಿಲà³� ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡà³� ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಷà³�ಟ ಕಂಡಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಗೆ ಇದೇ

ರಾಜ�ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪ�ಟ ವಿಸ�ತರಣೆ? ಅಥವಾ ನಾಯಕತ�ವ ಬದಲಾವಣೆ?
Source:  Oneindia Kannada
Saturday, 22 August 2020 13:49

ಬೆಂಗಳೂರ�, ಆ. 22: ಗಣೇಶ ಹಬ�ಬಕ�ಕೆ ಶ�ಭಾಶಯ ವಿನಿಮಯ ರೂಪದಲ�ಲಿ ರಾಜ�ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಘಟಕದಲ�ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಚಟ�ವಟಿಕೆಗಳ� ಭಿರ�ಸ�ಗೊಂಡಿವೆ. ರಾಜ�ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪ�ಟ ವಿಸ�ತರಣೆಗೆ ಮ�ಖ�ಯಮಂತ�ರಿ ಬಿ.ಎಸ�. ಯಡಿಯೂರಪ�ಪ ಅವರ ಮೇಲೆ ಒತ�ತಡ ಹೆಚ�ಚಾಗ�ತ�ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಳೆದ ಎರಡ� ದಿನಗಳಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಯಲ�ಲಿ ನಾಯಕರ ಭೇಟಿ, ಚರ�ಚೆಗಳ� ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯ�ತ�ತಿವೆ. ಕಳೆದ ನಾಲ�ಕ� ದಿನಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ�ಲಿರ�ವ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ�ಟ�ರೀಯ

ಪೆಟ�ರೋಲ� ದರದಲ�ಲಿ ಮತ�ತೆ �ರಿಕೆ, ನಿಮ�ಮ ನಗರದಲ�ಲಿ ದರ ಎಷ�ಟ�?
Source:  Oneindia Kannada
Saturday, 22 August 2020 13:18

ಬೆಂಗಳೂರ�, ಆ. 22: ಕಳೆದ ಭಾನ�ವಾರದಿಂದ ಮೊದಲ�ಗೊಂಡ� ಮೆಟ�ರೋ ನಗರಗಳಲ�ಲಿ �ರಿಕೆ ಕಂಡಿದ�ದ ಪೆಟ�ರೋಲ� ದರ ಒಂದೆರಡ� ದಿನಗಳ ಬಿಡ�ವಿನ ನಂತರ ಮತ�ತೆ ಸತತ ಮೂರನೇ ದಿನ �ರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಡೀಸೆಲ� ಬೆಲೆಯಲ�ಲಿ ವ�ಯತ�ಯಾಸ ಕಂಡ� ಬಂದಿಲ�ಲ ದೆಹಲಿಯಲ�ಲಿ ಪ�ರತಿ ಲೀಟರ� ಬೆಲೆ 81.19 ರ� ನಷ�ಟಿದ�ದ ಪೆಟ�ರೋಲ� ದರ ಶನಿವಾರ(ಆಗಸ�ಟ� 22)ದಂದ� 81.35ರ� ಗೇರಿದೆ. ಒಟ�ಟಾರೆ

ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ� ನಿಯಂತ�ರಣ ಯಾವಾಗ?: ವಿಶ�ವ ಆರೋಗ�ಯ ಸಂಸ�ಥೆ ಹೇಳಿದ�ದ� ಹೀಗೆ...
Source:  Oneindia Kannada
Saturday, 22 August 2020 10:53

ಜಿನೀವಾ, ಆಗಸ�ಟ� 22: ಕೋವಿಡ�-19 ಸಂಕಷ�ಟವನ�ನ� ಶತಮಾನಕ�ಕೆ ಒಮ�ಮೆ ಎದ�ರಾಗ�ವ ಆರೋಗ�ಯ ಬಿಕ�ಕಟ�ಟ� ಎಂದ� ವ�ಯಾಖ�ಯಾನಿಸಿರ�ವ ವಿಶ�ವ ಆರೋಗ�ಯ ಸಂಸ�ಥೆ, ಸ�ಪ�ಯಾನಿಶ� ಫ�ಲೂ ಅನ�ನ� ನಿಯಂತ�ರಿಸಿದ�ದಕ�ಕೂ ಹೆಚ�ಚ� ವೇಗವಾಗಿ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ� ಸೋಂಕನ�ನ� ನಿಯಂತ�ರಿಸಲ� ಸಾಧ�ಯವಿದೆ ಎಂದಿದೆ. ಕೊರೊನಾವೈರಸ� ಪಿಡ�ಗನ�ನ� ಜಗತ�ತ� ಎರಡ� ವರ�ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ�ಲಿ ಅಂತ�ಯಗೊಳಿಸಲ� ಸಾಧ�ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದ� ವಿಶ�ವ ಆರೋಗ�ಯ ಸಂಸ�ಥೆ

ಇಪಿ�ಸಿ ಸಿಸ�ಟಮ�ಸ� ಪ�ರಕರಣ: ಟಿಸಿಎಸ� 140 ಮಿಲಿಯನ� ಡಾಲರ� ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕ�?
Source:  Oneindia Kannada
Saturday, 22 August 2020 09:47

ವಾಷಿಂಗà³�ಟನà³�‌, ಆಗಸà³�ಟà³�‌ 21: ಇಪಿà²�ಸಿ ಸಿಸà³�ಟಮà³�ಸà³� ಪà³�ರಕರಣದಲà³�ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾ ಕೋರà³�ಟà³�‌ ಟಿಸಿಎಸà³�‌ಗೆ 140 ಮಿಲಿಯನà³� ಡಾಲರà³� ದಂಡ ಪಾವತಿಸಬೇಕà³� ಎಂದà³� ಹೇಳಿದೆ. ಇಪಿà²�ಸಿ ಸಿಸà³�ಟಮà³�ಸà³� ಕಾರà³�ಪೊರೇಷನà³� ವಿಷಯದಲà³�ಲಿ ಟಾಟಾ ಕನà³�ಸಲà³�ಟೆನà³�ಸಿ ಸರà³�ವೀಸಸà³� (ಟಿಸಿಎಸà³�) ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ 140 ಮಿಲಿಯನà³� ಡಾಲರà³� ಪರಿಹಾರವನà³�ನà³� ಯà³�ಎಸà³� ಕೋರà³�ಟà³� ಆಫà³� ಅಪೀಲà³�ಸà³� ಎತà³�ತಿಹಿಡಿದಿದೆ ಎಂದà³� ದೇಶದ ಅತಿದೊಡà³�ಡ ಮಾಹಿತಿ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ ಕಂಪನಿ ಶà³�ಕà³�ರವಾರ

6 ಹೊಸ ಟೌನ�‌ಶಿಪ�‌ಗಳ ನಿರ�ಮಾಣದ ಪ�ರಸ�ತಾಪವಿದೆ: ಶೆಟ�ಟರ�
Source:  Oneindia Kannada
Saturday, 22 August 2020 09:44

ಬೆಂಗಳೂರà³� ಆಗಸà³�ಟà³�‌ 21: ರಾಜà³�ಯದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪà³�ರದೇಶಗಳಲà³�ಲಿ ಟೌನà³�‌ಶಿಪà³�‌ಗಳ ನಿರà³�ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕà³� ಎನà³�ನà³�ವ ಬೇಡಿಕೆ ಬಹà³�ದಿನಗಳಿಂದ ಇದೆ. ಈ ನಿಟà³�ಟಿನಲà³�ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪà³�ರಸà³�ತಾವನೆ ಸಿದà³�ದವಾಗಿದà³�ದà³� ಸà³�ಮಾರà³� 6 ಟೌನà³�‌ಶಿಪà³�‌ಗಳ ನಿರà³�ಮಾಣದ ಪà³�ರಸà³�ತಾಪವನà³�ನà³� ಶೀಘà³�ರದಲà³�ಲೇ ಸಚಿವ ಸಂಪà³�ಟದ ಮà³�ಂದೆ ತರಲಾಗà³�ವà³�ದà³� ಎಂದà³� ಬೃಹತà³�‌ ಮತà³�ತà³� ಮಧà³�ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಜಗದೀಶ ಶೆಟà³�ಟರà³�‌ ಹೇಳಿದà³�ದಾರೆ. ಬೊಮà³�ಮಸಂದà³�ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪà³�ರದೇಶದಲà³�ಲಿ, ಬೊಮà³�ಮಸಂದà³�ರ

ಸ�ಶಾಂತ� ಸಿಂಗ� ಸಾವಿನಲ�ಲಿ ಈ ಸಾಧ�ಯತೆಯನ�ನ� ತಳ�ಳಿಹಾಕ�ವಂತಿಲ�ಲ:ಸ�ಬ�ರಮಣಿಯನ� ಸ�ವಾಮಿ
Source:  Oneindia Kannada
Saturday, 22 August 2020 09:40

ನವದೆಹಲಿ, ಆ 21: ಬಾಲಿವ�ಡ� ನಟ ಸ�ಶಾಂತ� ಸಿಂಗ� ರಜಪೂತ� ಸಾವಿನ ವಿಚಾರದಲ�ಲಿ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ�ತ� ದ�ಬೈ ನಂಟನ�ನ� ತಳ�ಳಿ ಹಾಕ�ವಂತಿಲ�ಲ ಎಂದ� ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಿರಿಯ ಮ�ಖಂಡ ಸ�ಬ�ರಮಣಿಯನ� ಸ�ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ�ದಾರೆ. "ಕ�ರಿಮಿನಲ� ಗಳ� ಎಷ�ಟೇ ಪ�ರಚಂಡರಾಗಿದ�ದರೂ, ಒಂದಲ�ಲಾ ಒಂದ� ಸಾಕ�ಷಿಯನ�ನ� ಬಿಟ�ಟ� ಹೋಗಿರ�ತ�ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ�ಶಾಂತ� ಸಾವಿನಲ�ಲೂ ಕೆಲವೊಂದ� ಸೂಕ�ಷ�ಮ ಸಾಕ�ಷಿಗಳಿವೆ" ಎಂದ� ಸ�ವಾಮಿ

ನಿತ�ಯಾನಂದ ಸ�ವಾಮಿಯ 'ಕೈಲಾಸ'ದ ಹಿಂದೆ ಇರ�ವವರ� ಯಾರ�?: ಅಚ�ಚರಿ ಮೂಡಿಸ�ವ ಸಂಗತಿಗಳ�
Source:  Oneindia Kannada
Saturday, 22 August 2020 09:39

ನವದೆಹಲಿ, ಆಗಸ�ಟ� 21: ಅತ�ಯಾಚಾರ ಪ�ರಕರಣದಲ�ಲಿ ಸಿಲ�ಕಿದ�ದ ನಿತ�ಯಾನಂದ ಸ�ವಾಮಿ ದೇಶದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿ ತನ�ನದೇ 'ಕೈಲಾಸ' ಎಂಬ ದೇಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡ� ಅದಕ�ಕೆ 'ಜಗತ�ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ�ಡ ಡಿಜಿಟಲ� ಹಿಂದೂ ದೇಶ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿಟ�ಟಿರ�ವ�ದ� ಗೊತ�ತೇ ಇದೆ. ಕೆಲವ� ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ�ಟೇ ನಿತ�ಯಾನಂದ ತನ�ನ ದೇಶಕ�ಕೆ ರಿಸರ�ವ� ಬ�ಯಾಂಕ� ಮತ�ತ� ಕರೆನ�ಸಿ ಆರಂಭಿಸ�ತ�ತಿರ�ವ�ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ�ದರ�. ಅತ�ಯಾಚಾರ, ಅಪಹರಣ ಸೇರಿದಂತೆ

ಕಪ�ಪ� ಸಮ�ದ�ರದಲ�ಲಿ ಟರ�ಕಿಗೆ ಸಿಕ�ಕಿತ� ಅತಿದೊಡ�ಡ ನೈಸರ�ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಂಪನ�ಮೂಲ
Source:  Oneindia Kannada
Saturday, 22 August 2020 09:37

ನವದೆಹಲಿ, ಆಗಸà³�ಟà³�‌ 21: ಕಪà³�ಪà³� ಸಮà³�ದà³�ರದಲà³�ಲಿ ಭಾರೀ ಪà³�ರಮಾಣದ ನೈಸರà³�ಗಿಕ ಅನಿಲ ಕಂಡà³� ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದà³� ಟರà³�ಕಿಯ ಅಧà³�ಯಕà³�ಷ ತಯà³�ಯಿಪà³� ಎರà³�ಡೊಗನà³� ಹೇಳಿದà³�ದಾರೆ ಸಮà³�ದà³�ರದಲà³�ಲಿ 320 ಶತಕೋಟಿ ಘನ ಮೀಟರà³� (11.3 ಟà³�ರಿಲಿಯನà³� ಘನ ಅಡಿ) ಹೊಂದಿರà³�ವ ತನà³�ನ ಅತಿದೊಡà³�ಡ ನೈಸರà³�ಗಿಕ ಅನಿಲ ಕà³�ಷೇತà³�ರವà³� ಇದà³�ದà³�, 2023 ರ ಹೊತà³�ತಿಗೆ ಅದನà³�ನà³� ಹೆಚà³�ಚಿನದನà³�ನà³� ಪಡೆಯà³�ವ ಕೆಲಸವನà³�ನà³� ದೇಶವà³�

<< < Prev 1 2 3 4 5 6 Next > >>