VicksWeb upgrade Location upload ads trending
VicksWeb ಭಾರತ
ಅರ�ಣ� ಜೇಟ�ಲಿ ನಿಧನಕ�ಕೆ ಆರ�‌ಎಸ�‌ಎಸ�‌ ಮ�ಖಂಡರ ಕಂಬನಿ
Source:  Oneindia Kannada
Saturday, 24 August 2019 20:19

ಬೆಂಗಳೂರà³�, ಆಗಸà³�ಟà³� 24: ಮಾಜಿ ವಿತà³�ತ ಸಚಿವ ಅರà³�ಣà³� ಜೇಟà³�ಲಿಯವರ ನಿಧನಕà³�ಕೆ ಆರà³�‌ಎಸà³�‌ಎಸà³�‌ ಮà³�ಖಂಡರà³� ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದà³�ದಾರೆ. ಅರà³�ಣà³� ಜೇಟà³�ಲಿ ನಮà³�ಮನà³�ನಗಲಿದà³�ದಾರೆ. ಕೆಲವà³� ಸರà³�ವಸಮರà³�ಥ ಮತà³�ತà³� ಸಮರà³�ಪಿತ ನೇತಾರರನà³�ನà³�, ಯಾರà³� ಆಂತರಂಗಿಕವಾಗಿ ಮತà³�ತà³� ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಕಾರà³�ಯಕರà³�ತರಂತೆಯೇ ಜೀವನವನà³�ನà³� ನಡೆಸಿದರೋ ಅಂತಹವರನà³�ನà³� ಕಳೆದà³�ಕೊಂಡಿದà³�ದೇವೆ ಎಂದà³� ಆರà³�‌ಎಸà³�‌ಎಸà³� ಸಹ ಸರಕಾರà³�ಯವಾಹ ದತà³�ತಾತà³�ರೇಯ ಹೊಸಬಾಳೆ ತಿಳಿಸಿದà³�ದಾರೆ. ಜೇಟà³�ಲಿ ಅಗಲಿಕೆಯà³�

ವಿದೇಶ ಪ�ರವಾಸ ರದ�ದ�ಗೊಳಿಸಬೇಡಿ : ಮೋದಿಗೆ ಜೇಟ�ಲಿ ಕ�ಟ�ಂಬ ಮನವಿ
Source:  Oneindia Kannada
Saturday, 24 August 2019 20:00

ನವದೆಹಲಿ, ಆಗಸ�ಟ� 24: ಮಾಜಿ ವಿತ�ತ ಸಚಿವ ಅರ�ಣ� ಜೇಟ�ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಿಧನರಾಗಿದ�ದ�, ವಿದೇಶದಲ�ಲಿರ�ವ ಪ�ರಧಾನಿಗೆ ವಿದೇಶ ಪ�ರವಾಸ ರದ�ದ�ಗೊಳಿಸಿ ಬರ�ವ�ದ� ಬೇಡ ಎಂದ� ಜೇಟ�ಲಿ ಕ�ಟ�ಂಬಸ�ಥರ� ಮೋದಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ�ದಾರೆ. ಈಗ ಅಬ�ಧಾಬಿಯಲ�ಲಿರ�ವ ಪ�ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಜೈಟ�ಲಿಯವರ ಪತ�ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಮತ�ತ� ಪ�ತ�ರ ರೋಹನ� ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ತೀವ�ರ ಸಂತಾಪ ವ�ಯಕ�ತಪಡಿಸಿದ�ದಾರೆ. ಜೇಟ�ಲಿ ನಿಧನದ ನಂತರ

ಮಾಜಿ ವಿತ�ತ ಸಚಿವ ಅರ�ಣ� ಜೇಟ�ಲಿ ಅವರ ಪ�ರಮ�ಖ ಹೇಳಿಕೆಗಳ�
Source:  Oneindia Kannada
Saturday, 24 August 2019 19:02

ನವದೆಹಲಿ, ಆಗಸ�ಟ� 24: ಮಾಜಿ ವಿತ�ತ ಸಚಿವ ಅರ�ಣ� ಜೇಟ�ಲಿ ಶನಿವಾರ(ಆಗಸ�ಟ� 24)ರಂದ� ನಿಧನರಾಗಿದ�ದಾರೆ. ವೃತ�ತಿಯಲ�ಲಿ ವಕೀಲರಾಗಿದ�ದ ಅರ�ಣ� ಜೇಟ�ಲಿ ಪ�ರಧಾನಿ ನರೇಂದ�ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ�ವದ ಸಚಿವ ಸಂಪ�ಟದಲ�ಲಿ ಪ�ರಮ�ಖರಾಗಿದ�ದರ�. ಹಣಕಾಸ� ಮತ�ತ� ರಕ�ಷಣಾ ಖಾತೆಗಳನ�ನ� ನಿರ�ವಹಿಸಿದ�ದರ�. ಪ�ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತೆಗೆದ�ಕೊಂಡ ನೋಟ� ರದ�ದ� ನಿರ�ಧಾರದ ಬಳಿಕ ಉಂಟಾದ �ರ�ಪೇರ�ಗಳನ�ನ� ನಿಭಾಯಿಸ�ವ ಜೊತೆಗೆ ಸರ�ಕಾರದ ನಿರ�ಧಾರವನ�ನ� ಬಹ�ವಾಗಿ

ಅರ�ಣ� ಜೇಟ�ಲಿ ಅಸ�ತಂಗತ: ಭಾನ�ವಾರ ಮಧ�ಯಾಹ�ನ ಅಂತ�ಯಕ�ರಿಯೆ
Source:  Oneindia Kannada
Saturday, 24 August 2019 18:26

ನವದೆಹಲಿ, ಆಗಸà³�ಟà³� 24: ಮಾಜಿ ಹಣಕಾಸà³� ಸಚಿವ, ಬಿಜೆಪಿ ಪà³�ರಮà³�ಖ ಮà³�ಖಂಡ ಅರà³�ಣà³� ಜೇಟà³�ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮಧà³�ಯಾಹà³�ನ 12:30 ರ ಸà³�ಮಾರಿಗೆ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದà³�ದಾರೆ. ಅರà³�ಣà³� ಜೇಟà³�ಲಿ ಅವರà³� ಕಳೆದ ಹಲವà³� ದಿನಗಳಿಂದ ದೆಹಲಿಯ à²�ಮà³�ಸà³�‌ ಆಸà³�ಪತà³�ರೆಯಲà³�ಲಿ ಚಿಕಿತà³�ಸೆ ಪಡೆಯà³�ತà³�ತಿದà³�ದರà³�. ತೀವà³�ರ ಅನಾರೋಗà³�ಯದಿಂದ ಬಳಲà³�ತà³�ತಿದà³�ದ ಅವರನà³�ನà³� ತೀವà³�ರ ನಿಗಾ ಘಟಕದಲà³�ಲಿ ಇಟà³�ಟà³� ಚಿಕಿತà³�ಸೆ ನೀಡಲಾಗà³�ತà³�ತಿತà³�ತà³�. ಅವರಿಗೆ ಇಂದà³�

ಮೋಸ ಮಾಡ�ತ�ತಾರೆಂದ� ತಿಳಿದೂ ಚ�ನಾವಣೆಗೆ ನಿಂತ� ಸೋತೆ : ಎಚ� ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ
Source:  ಸಂಜೆವಾಣಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ
Saturday, 24 August 2019 17:20

ಹಾಸನ ,ಆ 24- ಧರ�ಮರಾಯ ಒಂದೇ ಒಂದ� ಆಟ ಎಂದ� ಹೇಳಿ ಎಲ�ಲವನ�ನ� ಕಳೆದ�ಕೊಂಡ� ಕೊನೆಯ ದಾಳ ಉರ�ಳಿಸ�ತ�ತಾನೆ, ತಾನ� ಮೋಸಗಾರನ ಜೊತೆಯಲ�ಲಿಯೇ ಆಡ�ತ�ತಿದ�ದೇನೆಂದ� ಹಸ�ತಿನಾಪ�ರದ ರಾಜನಿಗೆ ಧರ�ಮರಾಯ ಹೇಳ�ತ�ತಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ತಮಗೂ ಮೋಸ ಹೋಗ�ವ�ದ� ತಿಳಿದಿದ�ದರೂ ಚ�ನಾವಣೆಗೆ ಸ�ಪರ�ಧಿಸಿ ಸೋತೆ ಎಂದ� ಮಾಜಿ ಪ�ರಧಾನಿ ಎಚ� ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ ತ�ಮಕೂರ� ಚ�ನಾವಣಾ ಸೋಲನ�ನ� ಮಹಾಭಾರತದ ಉಪಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಶ�ಲೇಷಿಸಿದರ�.
ಹೊಳೆನರಸಿಪ�ರದಲ�ಲಿ ಸ�ದ�ದಿಗೋಷ�ಠಿಯಲ�ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರ�, ಧರ�ಮರಾಯ ಸ�ಮ�ಮನೆ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡದೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲ� ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಎಂದ� ಹೇಳಿ ಜೂಜಾಟವಾಡಿ ಎಲ�ಲವನ�ನ� ಕಳೆದ�ಕೊಂಡ� ದ�ರೌಪದಿಯಿಂದ ಶಾಪಕ�ಕೂ ಒಳಗಾಗ�ತ�ತಾನೆ. ಇಷ�ಟಾದರೂ ಒಂದೇ ಆಟ ಎಂದ� ಹೇಳಿ ಕೊನೆಯ ಆಟ ಆಡ�ತ�ತಾನೆ. ಆಗ ಮೋಸಗಾರನ ಜೊತೆಯಲ�ಲಿಯೇ ಆಡ�ತ�ತೇನೆ ಎಂದ� ಧರ�ಮರಾಯ ಹಸ�ತಿನಾಪ�ರದ ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ�ತ�ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಾವ� ಕೂಡ ಮೋಸ ಹೋಗ�ವ�ದ� ಗೊತ�ತಿದ�ದರೂ ಚ�ನಾವಣೆಗೆ ನಿಂತ� ಸೋತೆ ಎಂದರ�.
ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳಿಂದ ಪಕ�ಷದ ಕಚೇರಿಯಲ�ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ�ವಹಿಸ�ತ�ತಿದ�ದೇನೆ. ಎಲ�ಲಾ ಜಿಲ�ಲೆಗಳಲ�ಲಿ ಪಕ�ಷವನ�ನ� ತಳಮಟ�ಟದಿಂದ ಕಟ�ಟಲ�, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ�ಕೆ, ಸಂಘಟನೆ, ಸಭೆಗಳನ�ನ� ನಡೆಸ�ತ�ತಿದ�ದೇನೆ. ತಮ�ಮ ಶಕ�ತಿ ಮೀರಿ ಪ�ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ�ಷ ಉಳಿಸಲ� ಪ�ರಯತ�ನಿಸ�ತ�ತೇನೆ. ತಮ�ಮ ಹಿಂದೆ ಲಕ�ಷಾಂತರ ಕಾರ�ಯಕರ�ತರಿದ�ದ�, ಅವರೇ ತಮಗೆ ಶಕ�ತಿ. ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಲ� ತಾವ� ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗ�ವ�ದಿಲ�ಲ ಎಂದರ�.
ಎಚ�.ವಿಶ�ವನಾಥ� ಪಕ�ಷ ತೊರೆದ ಮೇಲೆ ಎಚ� ಕೆ ಕ�ಮಾರಸ�ವಾಮಿ ಪಕ�ಷ ನಿಷ�ಠೆಯಿಂದ ಇದ�ದಾರೆ. ಅವರನ�ನ� ಅಧ�ಯಕ�ಷರನ�ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ�ದೇವೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ�ಕಾರ ಮೂರ� ವರ�ಷ ಎಂಟ� ತಿಂಗಳ� ಸರ�ಕಾರ ನಡೆಸಲ� ನಮ�ಮ ಯಾವ�ದೇ ತಕರಾರ� ಇಲ�ಲ. ಒಳ�ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಸಂತೋಷ, ಇಲ�ಲದಿದ�ದಲ�ಲಿ ಜನರಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡ�ತ�ತೇವೆ ಎಂದ� ಅವರ� ಬಿಜೆಪಿ ಸರ�ಕಾರಕ�ಕೆ ಎಚ�ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರ�.
ಕೇಂದ�ರ ಮತ�ತ� ರಾಜ�ಯದಲ�ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ�ಷದ�ದೇ ಸರ�ಕಾರ ಇದೆ. ಕೇಂದ�ರದಿಂದ ಸಾಕಷ�ಟ� ಅನ�ದಾನ ಬಿಡ�ಗಡೆ ಮಾಡಿಸಲ� ಯಡಿಯೂರಪ�ಪ ಶಕ�ತರ� ಎನ�ನ�ವ ಭರವಸೆ ತಮಗಿದೆ. ವಾಜಪೇಯಿ ಪ�ರಧಾನಿ ಆಗಿದ�ದಾಗ ತಾವ� ಬರ ಪರಿಹಾರಕ�ಕಾಗಿ ದೆಹಲಿಗೆ ರೈತರ ನಿಯೋಗ ಕರೆದ�ಕೊಂಡ� ಹೋಗಿದ�ದೆ. ಈಗ ವಿಧಾನಸಭೆ, ಲೋಕಸಭೆ ಸದಸ�ಯನಲ�ಲದಿದ�ದರೂ ಹೋರಾಟದ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ�ತ�ತೇನೆ ಎಂದರ�.

ಪ�ರಧಾನಿ ಹಾಗೂ ಮ�ಖ�ಯಮಂತ�ರಿ ಆಗಿದ�ದಾಗ ಎಲ�ಲಾ ವಿಚಾರಗಳಲ�ಲಿಯೂ ಗಮನ ಇಟ�ಟ�ಕೊಂಡ� ಕೆಲಸ ಮಾಡ�ತ�ತಿದ�ದೆ. ಅದಕ�ಕೆ ದೈವಾನ�ಗ�ರಹ ಬೇಕ�. ಇದಕ�ಕಾಗಿ ಪ�ರತಿವರ�ಷ ದೇವರ ಬಳಿ ಹೋಗ�ತ�ತೇನೆ ಎಂದ� ಅವರ� ಹೇಳಿದರ�.
ಹಾಸನದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ�ಷೇತ�ರದಿಂದ 25 ವರ�ಷ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಹಾಗೂ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ�ಯನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ�ದೇನೆ. ನನ�ನ ಕ�ಷೇತ�ರದ ಜನತೆಗೆ ನೋವಿದೆ. ನೀವ� ಜಿಲ�ಲೆಯಲ�ಲೇ ಚ�ನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ�ಲಬೇಕ� ಎಂದ� ಅಭಿಮಾನಿಗಳ� ಒತ�ತಾಯ ಮಾಡಿದರ�. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ�ಮೆ ವಿಧಿ ನಮ�ಮ ಕೈಯಲ�ಲಿ ಇರ�ವ�ದಿಲ�ಲ ಎಂದ� ದೇವೇಗೌಡ ವಿಷಾದಿಸಿದರ�.
ದೇವೇಗೌಡರ ಸಂದರ�ಶನಕ�ಕೆ ಮಾಜಿ ಮ�ಖ�ಯಮಂತ�ರಿ ಸಿದ�ದರಾಮಯ�ಯ ನೀಡಿದ ಪ�ರತಿಕ�ರಿಯೆ ಬಗ�ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ ಅವರ�, ಆ ವಿಚಾರದ ಈಗ ಮತ�ಯಾಕೆ, ಜನರ ಬಳಿ ಹೋಗೋಣ, ಅವರೇ ತೀರ�ಮಾನಿಸ�ತ�ತಾರೆ. ಮ�ಂದೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ�ವವನ� ನಾನೇ ತಾನೇ, ಹೀಗಾಗಿ ಮ�ಂದಿನ ದಿನಗಳಲ�ಲಿ ಎಲ�ಲವನ�ನೂ ಮಾತಾಡ�ತ�ತೇನೆ. ಸಿದ�ದರಾಮಯ�ಯ ಕ�ರಿತ� ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಿಕೊಳ�ಳ�ವ ಅವಶ�ಯಕತೆ ತಮಗೆ ಇಲ�ಲ. ನನಗೆ ಈ ಪಕ�ಷ ಸಂಘಟಿಸ�ವ�ದೇ ದೊಡ�ಡ ವಿಚಾರ. ನನ�ನ ಪಕ�ಷದ ಕಾರ�ಯಕರ�ತರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಎಂದ� ಹೇಳಿದರ�.
ರೇವಣ�ಣ ಉತ�ತರ ಕರ�ನಾಟಕ ನೆರೆ ಪೀಡಿತ ಪ�ರದೇಶಗಳಲ�ಲಿ ಪ�ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ�ದಾರೆ. ನಿಖಿಲ� ಸಹ ಕೆಲಸ ಪ�ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ�ದ�, ಸೋತರೂ ಸಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡ�ತ�ತೇವೆ. ಜನರ ತೀರ�ಮಾನಕ�ಕೆ ತಲೆಬಾಗಿದ�ದೇವೆ. ಈ ಸರ�ಕಾರ ಎಷ�ಟ� ದಿನ ಉಳಿಯ�ತ�ತದೆಯೋ ಕಾದ� ನೋಡೋಣ ಎಂದರ�.
ನಮ�ಮ ಪಕ�ಷದಲ�ಲಿ ನಾನೇ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕ� ಇಲ�ಲವೇ ಕ�ಮಾರಸ�ವಾಮಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕ�. ಆದರೀಗ ಇಬ�ಬರ� ಕ�ಮಾರಸ�ವಾಮಿಗಳ� ಇದ�ದಾರೆ. ನಾವ� ಜನರ ಬಳಿಯೇ ಇದ�ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ�ಭದಲ�ಲಿ ಸಿದ�ದರಾಮಯ�ಯ ಹೇಳಿಕೆಯನ�ನ� ಜನತೆ ನಂಬಬೇಕಲ�ಲ. ಇರಲಿ, ಎಲ�ಲವನ�ನ� ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ�ತ�ತೇನೆ. ದೇವೇಗೌಡರನ�ನ� ಮ�ಗಿಸಲ� ಬಂದವರ ಕತೆ ಮ�ಗಿದ� ಹೋಗಿದೆ ಎಂದ� ಪರೋಕ�ಷವಾಗಿ ಸಿದ�ದರಾಮಯ�ಯ ಅವರಿಗೆ ತಿರ�ಗೇಟ� ನೀಡಿದರ�.
ಎ�ಸಿಸಿ ಅಧ�ಯಕ�ಷರಾಗಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಹೊಸ ಜವಬ�ದಾರಿ ತೆಗೆದ�ಕೊಂಡಿದ�ದಾರೆ. ಅವರ� ಎಲ�ಲಾ ಪ�ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ�ಷಗಳನ�ನ� ಒಗ�ಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡ� ಹೋಗೋಣ ಎಂದ� ಹೇಳಿದ�ದಾರೆ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ� ಒಪ�ಪಿದರೆ ಮ�ಂದಿನ ಚ�ನಾವಣೆಯಲ�ಲಿ ಮೈತ�ರಿ ಬಗ�ಗೆ ಮ�ಂದಿನ ತೀರ�ಮಾನ ಇಲ�ಲದಿದ�ದಲ�ಲಿ ಉಪಚ�ನಾಣೆಯಲ�ಲಿ �ಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ�ತ�ತೇವೆ. ಕಳೆದ ಚ�ನಾವಣೆಯಲ�ಲಿ ಪೆಟ�ಟ� ಬಿದ�ದಿದೆ
ಮ�ಂದಿನ ಚ�ನಾವಣೆಯಲ�ಲಿ ಜನರ� ನಮ�ಮ ಪಕ�ಷಕ�ಕೆ ಸಂಪೂರ�ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ�ತ�ತಾರೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ತಮಗಿದೆ ಎಂದ� ಮಾಜಿ ಪ�ರಧಾನಿ ವಿಶ�ವಾಸ ವ�ಯಕ�ತಪಡಿಸಿದರ�.

FacebookGoogle+WhatsAppGoogle GmailShare


ವಿಶ�ವ ಬ�ಯಾಡ�ಮಿಂಟನ� ಚಾಂಪಿಯನ�‌ಶಿಪ�‌ನ ಫೈನಲ� ಪ�ರವೇಶಿಸಿದ ಪಿ ವಿ ಸಿಂಧ�
Source:  ಸಂಜೆವಾಣಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ
Saturday, 24 August 2019 17:18

ಬಾಸೆಲà³�  ಆ 24 – ಭಾರತೀಯ ಬà³�ಯಾಡà³�ಮಿಂಟನà³� ತಾರೆ ಪಿ.ವಿ ಸಿಂಧà³� ವಿಶà³�ವ ಬà³�ಯಾಡà³�ಮಿಂಟನà³� ಚಾಂಪಿಯನà³�‌ಶಿಪà³�‌ನ ಫೈನಲà³� ಪà³�ರವೇಶ ಪಡೆದà³�ಕೊಂಡಿದà³�ದಾರೆ.
ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ�ಸ� ಸೆಮಿಫೈನಲ�‌ನಲ�ಲಿ ಸಿಂಧ� 21-7, 21-14 ಗೇಮ� ಗಳಿಂದ ಚೈನಾದ ಚೆನ� ಯ�ಫೆ ವಿರ�ದ�ಧ ಜಯಗಳಿಸಿ ಫೈನಲ�‌ಗೆ ಅರ�ಹತೆ ಪಡೆದ�ಕೊಂಡಿದ�ದಾರೆ.
ಮೊದಲ ಗೇಮ� ಅನ�ನ� ಲೀಲಾ ಜಾಲವಾಗಿ ಗೆದ�ದ ಸಿಂಧ� .. ಎರಡನೇ ಗೇಮ�‌ನಲ�ಲಿ ಸಾಕಷ�ಟ� ಕಠಿಣ ಶ�ರಮ ವಹಿಸಿ ಅಂತಿಮ ಸ�ಥಾನ ತಲ�ಪಿದರ�. 40 ನಿಮಿಷಗಳ ಪಂದ�ಯದಲ�ಲಿ ಸಿಂಧ� �ಕಪಕ�ಷೀಯ ಗೆಲ�ವ� ಸಾಧಿಸಿ ಕ�ರೀಡಾ ಪ�ರೇಮಿಗಳ ಮೆಚ�ಚ�ಗೆಗೆ ಪಾತ�ರರಾದರ�
ಇದರ ಪರಿಣಾಮ, ಸಿಂಧ� ಸತತ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ�ವ ಬ�ಯಾಡ�ಮಿಂಟನ� ಚಾಂಪಿಯನ�‌ಶಿಪ� ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ�ಸ�‌ನ ಫೈನಲ�‌ಗೆ ಆಹರ�ತೆ ಪಡೆದ�ಕೊಂಡಂತಾಗಿದೆ. ಭಾನ�ವಾರ ನಡೆಯಲಿರ�ವ ಅಂತಿಮ ಪಂಧ�ಯದಲ�ಲಿ ಸಿಂಧ� ಅವರ� ರಾಚಾನಕ� ಇಂಥಾನನ� ಮತ�ತ� ಒಕ�ಹರಾ ಅವರನ�ನ� ಎದ�ರಿಸಲಿದ�ದಾರೆ.

FacebookGoogle+WhatsAppGoogle GmailShare


ಚಾಲಕನ ಪ�ತ�ರ ಇನ�ನ� ನ�ಯಾಯಾಧೀಶ!
Source:  ಸಂಜೆವಾಣಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ
Saturday, 24 August 2019 16:49

ಇಂದೋರ�, ಆ.24: ಮಧ�ಯ ಪ�ರದೇಶದ ಇಂದೋರ� ಜಿಲ�ಲಾ ನ�ಯಾಯಾಲಯದಲ�ಲಿ ಚಾಲಕರಾಗಿರ�ವ ಗೋವರ�ಧನ�� ಲಾಲ� ಬಜದ� ಅವರ ಪ�ತ�ರ ಚೇತನ� ಬಜದ� ಎರಡನೇ ದರ�ಜೆ ಸಿವಿಲ� ನ�ಯಾಯಾಧೀಶ ಹ�ದ�ದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ�ಷೆಯಲ�ಲಿ ತೇರ�ಗಡೆಗೊಂಡ� ಇದೀಗ ನ�ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಲ� ಸಜ�ಜಾಗಿದ�ದಾರೆ.
ತಮ�ಮ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ತಮ�ಮ ತಂದೆಯೇ ಕಾರಣ ಎಂದ� ಹೇಳ�ವ ಚೇತನ�, ತಂದೆ ನ�ಯಾಯಾಲಯದಲ�ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ�ಲಿಸ�ತ�ತಿದ�ದ�ದರಿಂದ ತಾನ� ಕೂಡ ನ�ಯಾಯಾಂಗ ಸೇರಿ ಸಾರ�ವಜನಿಕರ ಸೇವೆ ಸಲ�ಲಿಸಲ� ನಿರ�ಧರಿಸಿದ�ದಾಗಿ ತಿಳಿಸ�ತ�ತಾರೆ.
‘ನಾನà³� ನà³�ಯಾಯಾಧೀಶನಾಗಬೇಕà³� ಎಂದà³� ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ನಿರà³�ಧರಿಸಿದà³�ದೆ. ನಾನೀಗ ನನà³�ನ ಕರà³�ತವà³�ಯವನà³�ನà³� ನಿಷà³�ಠೆಯಿಂದ ನಿರà³�ವಹಿಸà³�ತà³�ತೇನೆ ಹಾಗೂ ನà³�ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿ ಕೊಟà³�ಟà³� ಸಮಾಜಕà³�ಕೆ ಆದರà³�ಶಪà³�ರಾಯನಾಗà³�ತà³�ತೇನೆ” ಎಂದà³� ಚೇತನà³� ಹೇಳಿದರà³�.
ಪà³�ರತಿ ದಿನ 12ರಿಂದ 13 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಲಿಯà³�ತà³�ತಿದà³�ದೆ ಎಂದà³� ಹೇಳà³�ವ ಅವರà³�, ‘ಪà³�ರತಿ ದಿನ ಬೆಳಿಗà³�ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಗà³�ರಂಥಾಲಯಕà³�ಕೆ ತೆರಳಿ ರಾತà³�ರಿ 9 ಗಂಟೆ ಅಥವಾ 10 ಗಂಟೆಗೆ ವಾಪಸಾಗà³�ವ ವೇಳೆ ಮನೆಯವರೆಲà³�ಲರೂ ರಾತà³�ರಿಯೂಟಕà³�ಕೆ ನನಗಾಗಿ ಕಾಯà³�ತà³�ತಿರà³�ತà³�ತಿದà³�ದರà³�” ಎಂದà³� ನೆನಪಿಸಿಕೊಳà³�ಳà³�ತà³�ತಾರೆ.
ತನ�ನ ಪ�ತ�ರನ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಅತೀವ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಎಂದ� ಗೋವರ�ಧನ� ಲಾಲ� ಹೇಳ�ತ�ತಾರೆ.

FacebookGoogle+WhatsAppGoogle GmailShare


ಪà³�ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಯà³�ಎಇಯ ‘ಆರà³�ಡರà³� ಆಫà³� à²�ಾಯೆದà³�’ ಪà³�ರಶಸà³�ತಿ ಪà³�ರದಾನ
Source:  ಸಂಜೆವಾಣಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ
Saturday, 24 August 2019 16:45

ಅಬà³�ಧಾಬಿ, ಆ.24: ಪà³�ರಧಾನಿ ನರೇಂದà³�ರ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಯà³�ಎಇಯ ಅತà³�ಯà³�ನà³�ನತ ನಾಗರಿಕ ಪà³�ರಶಸà³�ತಿ ‘ಆರà³�ಡರà³� ಆಫà³� à²�ಾಯೆದà³�’ ಪà³�ರದಾನ ಮಾಡಿ ಶನಿವಾರ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡà³� ದೇಶಗಳ ನಡà³�ವೆ ದà³�ವಿಪಕà³�ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನà³�ನà³� ಸà³�ಧಾರಿಸಲà³� ಅವರà³� ಪಟà³�ಟ ಶà³�ರಮವನà³�ನà³� ಗà³�ರà³�ತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪà³�ರಶಸà³�ತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಪ�ರಶಸ�ತಿಯನ�ನ� ರಷ�ಯಾ ಅಧ�ಯಕ�ಷ ವ�ಲಾದಿಮಿರ� ಪ�ತಿನ�, ರಾಣಿ ಎಲಿ�ಬೆತ� ಹಾಗೂ ಚೀನಾ ಅಧ�ಯಕ�ಷ ಕ�ಸಿ ಜಿನ� ಪಿಂಗ� ಅವರಿಗೆ ಪ�ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗಿತ�ತ�.

ಸಂಯà³�ಕà³�ತ ಅರಬà³� ಸಂಸà³�ಥಾನದ ಸà³�ಥಾಪಕ ಶೇಖà³� à²�ಾಯೆದà³� ಬಿನà³� ಸà³�ಲà³�ತಾನà³� ಅಲà³� ನಹà³�ಯಾನà³� ಅವರ ಸà³�ಮರಣಾರà³�ಥ ಈ ಪà³�ರಶಸà³�ತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ‘ಶೇಕà³� à²�ಾಯೆದà³� ಅವರ ಜನà³�ಮಶತಮಾನೋತà³�ಸವ ಸಂದರà³�ಭ ಪà³�ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗà³�ತà³�ತಿರà³�ವ ಈ ಪà³�ರಶಸà³�ತಿ ವಿಶೇಷ ಮಹತà³�ವ ಪಡೆಯà³�ತà³�ತದೆ” ಎಂದà³� ವಿದೇಶಾಂಗ ವà³�ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡ�ವೆ ವಾರ�ಷಿಕ 60 ಬಿಲಿಯನ� ಡಾಲರ� ವ�ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟ� ನಡೆಯ�ತ�ತಿದ�ದ�, ವಿಶ�ವದಲ�ಲಿ ಭಾರತದ ಮೂರನೇ ಅತಿ ದೊಡ�ಡ ವ�ಯಾಪಾರ ಪಾಲ�ದಾರ ದೇಶ ಸಂಯ�ಕ�ತ ಅರಬ� ಸಂಸ�ಥಾನವಾಗಿದೆ.

FacebookGoogle+WhatsAppGoogle GmailShare


ಅತೃಪ�ತ ಶಾಸಕರ ಪರ ಬ�ಯಾಟ�‌ ಬೀಸಿದ ಸಚಿವ ಕೆ.ಎಸ�‌ ಈಶ�ವರಪ�ಪ
Source:  ಸಂಜೆವಾಣಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ
Saturday, 24 August 2019 16:42

ಬೆಂಗಳೂರ�: ಇನ�ನೂ 17, 18 ಜನ ಅಳಿಯಂದಿರಿದ�ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಸಚಿವ ಸ�ಥಾನ ನೀಡಬೇಕ� ಅಂತ ಪರೋಕ�ಷವಾಗಿ ಅತೃಪ�ತ ಶಾಸಕರ ಪರ ಸಚಿವ ಕೆ.ಎಸ�‌ ಈಶ�ವರಪ�ಪನವರ� ಬ�ಯಾಟ�‌ ಬೀಸಿದ�ದಾರೆ. ಅವರ� ಇಂದ� ಮಾಧ�ಯಮವೊಂದಕ�ಕೆ ನೀಡಿರ�ವ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದರಲ�ಲಿ ಈ ಬಗ�ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ�ದಾರೆ.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರ� ಮಾತನಾಡಿ, ಅದೇ ಬೇಕ�, ಇದೇ ಬೇಕ� ಎನ�ನಲ� ನಮ�ಮದೇನ� ಬಹ�ಮತದ ಸರ�ಕಾರವೇ? ಇನ�ನೂ 17, 18 ಜನ ಅಳಿಯಂದಿರಿದ�ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸೂಕ�ತ ಸ�ಥಾನಮಾನ ನೀಡ�ವ�ದ� ನಮ�ಮ ಕರ�ತವ�ಯ ಎಂದ� ಹೇಳ�ವ ಮೂಲಕ ಪರೋಕ�ಷವಾಗಿ ಅತೃಪ�ತ ಶಾಸಕರಿಗೂ ಸಂಪ�ಟದಲ�ಲಿ ಸ�ಥಾನ ಸಿಗಲಿದೆ ಎನ�ನ�ವ�ದರ ಬಗ�ಗೆ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿದ�ದಾರೆ. ಇನ�ನ� ನಾನೂ ಸಹ ಯಾವ�ದೇ ಖಾತೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ�ಟಿಲ�ಲ, ನನಗೆ ಖಾತೆ ಬಗ�ಗೆ ಗೊಂದಲವಿಲ�ಲ, ಯಾವ�ದೇ ಖಾತೆ ನೀಡಿದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ�ತ�ತೇನೆ ಎಂದ� ತಿಳಿಸಿದರ�.

FacebookGoogle+WhatsAppGoogle GmailShare


ಅರ�ಣ� ಜೇಟ�ಲಿಗೆ ಕರ�ನಾಟಕದೊಂದಿಗಿತ�ತ� ಉತ�ತಮ ಬಾಂಧವ�ಯ
Source:  Oneindia Kannada
Saturday, 24 August 2019 16:41

ಬೆಂಗಳೂರà³�, ಆಗಸà³�ಟà³� 24: ಕರà³�ನಾಟಕದೊಂದಿಗೆ ಅರà³�ಣà³� ಜೇಟà³�ಲಿಗೆ ಉತà³�ತಮ ಬಾಂಧವà³�ಯವಿತà³�ತà³�. ಆರà³�‌ವಿ ದೇಶಾಂಪಡೆ ಮತà³�ತà³� ಅರà³�ಣà³� ಜೇಟà³�ಲಿ ಉತà³�ತಮ ಸà³�ನೇಹಿತರೂ ಆಗಿದà³�ದರà³�. ಹಾಗೆಯೇ ವಕೀಲರಾಗಿದà³�ದ ಅರà³�ಣà³� ಜೇಟà³�ಲಿಯವರಿಗೆ ನà³�ಯಾಯಮೂರà³�ತಿ ರಾಮಾಜೋಯಿಸà³� ಅವರೊಂದಿಗೂ ಉತà³�ತಮ ಒಡನಾಟವಿತà³�ತà³�. ಅರà³�ಣà³� ಜೇಟà³�ಲಿಯವರà³� 2002ರಲà³�ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕರà³�ನಾಟಕ ರಾಜà³�ಯ ಉಸà³�ತà³�ವಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕವಾದರà³�. ಅಲà³�ಲಿಂದ ರಾಜà³�ಯಕà³�ಕೆ ಬಂದà³� ಹೋಗà³�ತà³�ತಾ ಪಕà³�ಷ ಸಂಘಟನೆಯಲà³�ಲಿ ತಮà³�ಮನà³�ನà³� ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರà³�.

<< < Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next > >>