VicksWeb upgrade Location upload ads trending
VicksWeb ಭಾರತ
ಮತ�ತೊಮ�ಮೆ ರಾಜ�ಯದ ಮ�ಖ�ಯಮಂತ�ರಿ ಆಗಿ ಸಿದ�ದರಾಮಯ�ಯ! ಕೋಡಿ ಶ�ರೀ ಭವಿಷ�ಯ
Source:  ಸಂಜೆವಾಣಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ
Friday, 20 September 2019 19:27

ಹಾಸನ.ಸೆ.20. ಬಾದಾಮಿ ಶಾಸಕ ಸಿದ�ದರಾಮಯ�ಯ ಅವರ� ತಾವ� ಇನ�ನೊಮ�ಮೆ ಸಿಎಂ ಆಗೋ ಬಗ�ಗೆ ಕೆಲವ� ಸಾರಿ ಪರೋಕ�ಷವಾಗಿ ಕೆಲವ� ಕಡೆಗಳಲ�ಲಿ ಹೇಳ�ವ�ದನ�ನ� ನಾವ� ನೋಡಿದ�ದೀವಿ, ಈ ನಡ�ವೆ ಸಿದ�ದರಾಮಯ�ಯ ಅವರ ಆಸೆಗೆ ಕೋಡಿಮಠದ ಶ�ರೀಗಳ ಭವಿಷ�ಯ ಸಿಹಿ ಸ�ದ�ದಿ ಸಿಕ�ಕಿದೆ.

ಹೌದ�, ಅವರ� ಇಂಉ ಗಂಡಸಿ ಹೋಬಳಿ ಗಂಗೆಮಡ� ಗೊಲ�ಲರಹಳ�ಳಿಯಲ�ಲಿ ಕನಕಶಾಖಾಪೀಠ ಹಾಗೂ ಸಮ�ದಾಯ ಬವನ ಉದ�ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ�ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೋಡಿಮಠದ ಶ�ರೀಗಳ� ಸಿದ�ದರಾಮಯ�ಯ ಸಮ�ಮ�ಖದಲ�ಲೇ ಸಿದ�ದರಾಮಯ�ಯ ನವರಿಗೆ ಶ�ಭದಿನ ಇದೆ.

ನಾನà³� ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದà³�ದೆ, ‘ಅಂಬಲಿ ಹಳಸೀತà³�, ಕಂಬಳಿ ಹಾಸೀತà³�’ ಅಂತ ಅದರಂತೆ ಅವರà³� ಸಿಎಂ ಆದà³�ರೂ, ಕಳೆದ ಚà³�ನಾವಣೆಯಲà³�ಲಿ ಅವರನà³�ನà³� ಸೋಲಿಸಲà³� ಸà³�ಚಾಮೀಜಿಗಳà³� ಮನೆ-ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪà³�ರಚಾರ ಮಾಡಿದರà³� ಕೂಡ ಅವರà³� ಗೆದà³�ದರà³� ಅವರà³� ಜಾತಿವಾದಿಯಲà³�ಲ, ಅಂತ ಹೇಳಿದರà³�. ಕೆಲವೊಂದà³� ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿ ನಂತರ ರಾಜà³�ಯದಲà³�ಲಿ ಮಧà³�ಯಂತರ ಚà³�ನಾವಣೆ ಬರಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರà³�.

FacebookGoogle+WhatsAppGoogle GmailShare


ನಿರ�ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ� ನಿರ�ಧಾರವನ�ನ� ಹೊಗಳಿದ ಆನಂದ� ಮಹೀಂದ�ರಾ
Source:  Oneindia Kannada
Friday, 20 September 2019 19:11

ನವದೆಹಲಿ, ಸೆಪ�ಟೆಂಬರ� 20: ಕಾರ�ಪೊರೇಟ� ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತದ ಕೇಂದ�ರ ಸರ�ಕಾರದ ನಿರ�ಧಾರದ ಬಗ�ಗೆ ದೇಶದಾದ�ಯಂತ ಉದ�ಯಮಿಗಳ� ಮೆಚ�ಚ�ಗೆ ವ�ಯಕ�ತಪಡಿಸಿದ�ದಾರೆ. ಹಣಕಾಸ� ಸಚಿವೆ ನಿರ�ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ� ಅವರ� ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ�ತ�ತಿದ�ದಂತೆಯೇ ಷೇರ� ಪೇಟೆ ಸೂಚ�ಯಂಕವೂ ಹ�ಮ�ಮಸ�ಸಿನಿಂದ ಜಿಗಿತ ಕಂಡಿರ�ವ�ದ� ಹೂಡಿಕೆದಾರರ� ಹಾಗೂ ಉದ�ಯಮಗಳಲ�ಲಿ ಖ�ಷಿ ನೀಡಿದೆ. ತಗ�ಗಿದ ಆಮದ� ಸ�ಂಕ, ಎಲ�ಇಡಿ ಮತ�ತ� ಎಲ�.ಸಿ.ಡಿ. ಟಿವಿ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ?

ಸ�ಯಾನ� ಸಿಟಿ ಸಂಸ�ಥೆಗೆ ಎಕಾನಾಮಿಕ� ಟೈಮ�ಸ� ಪ�ರಶಸ�ತಿ ಗರಿ
Source:  Oneindia Kannada
Friday, 20 September 2019 18:38

ಬೆಂಗಳೂರà³� ಸೆಪà³�ಟೆಂಬರà³� 20: ರಿಯಲà³� ಎಸà³�ಟೇಟà³� ಕà³�ಷೇತà³�ರದಲà³�ಲಿ ಅತà³�ಯà³�ತà³�ತಮ ಸಾಧನೆ ತೋರಿದà³�ದನà³�ನà³� ಗಮನಿಸಿ ರಾಜà³�ಯದ ಪà³�ರಮà³�ಖ ರಿಯಲà³� ಎಸà³�ಟೇಟà³� ಉದà³�ಯಮವಾಗಿರà³�ವ ವಿಸà³�ಯಾನà³� ಇನà³�‍ಫà³�ರಾಸà³�ಟà³�ರಕà³�ಚರà³� ಗೆ ಪà³�ರತಿಷà³�ಠಿತ ಎಕಾನಾಮಿಕà³�ಸà³� ಟೈಮà³�ಸà³� ನ ಪà³�ರೊಫೆಷನಲà³� ಎಕà³�ಸಲೆನà³�ಸà³� ಪà³�ರಶಸà³�ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲà³�ಲಿ ನಡೆದ ಸರಳ ಸಮಾರಂಭದಲà³�ಲಿ ಈ ಪà³�ರತಿಷà³�ಠಿತ ಪà³�ರಶಸà³�ತಿಯನà³�ನà³� ಸಂಸà³�ಥೆಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತà³�. ಸà³�ಯಾನà³� ಗà³�ರೂಪà³� (ಸà³�ಯಾನà³�‍ಸಿಟಿ) ಆಫà³� ಇಂಡಿಯಾದ ವà³�ಯವಸà³�ಥಾಪಕ

ವಿಪಕ�ಷ ನಾಯಕ ಆಗ�ವ ಸಿದ�ದರಾಮಯ�ಯ ಕನಸಿಗೆ ಸ�ವಪಕ�ಷೀಯರಿಂದ ಅಡ�ಡಗಾಲ�
Source:  Oneindia Kannada
Friday, 20 September 2019 17:29

ಬೆಂಗಳೂರà³�, ಸೆಪà³�ಟೆಂಬರà³� 20: ವಿಪಕà³�ಷ ನಾಯಕ ಆಗà³�ವ ಕನಸಲà³�ಲಿರà³�ವ ಸಿದà³�ದರಾಮಯà³�ಯ ಅವರಿಗೆ ಸà³�ವಪಕà³�ಷದವರಿಂದಲೇ ಅಡà³�ಡಗಾಲà³� ಎದà³�ರಾಗಿದೆ. ಸಿದà³�ದರಾಮಯà³�ಯ ಅವರà³� ಕಣà³�ಣಿಟà³�ಟಿರà³�ವ ವಿಪಕà³�ಷ ನಾಯಕ ಕà³�ರà³�ಚಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾಜಿ ಉಪಮà³�ಖà³�ಯಮಂತà³�ರಿ ಜಿ.ಪರಮೇಶà³�ವರà³� ಕಣà³�ಣಿಟà³�ಟಿದà³�ದಾರೆ ಎನà³�ನಲಾಗà³�ತà³�ತಿದೆ. ಈ ಕà³�ರಿತà³� ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಂಗà³�ರೆಸà³� ಹೈಕಮಾಂಡà³�‌ ಮಟà³�ಟದಲà³�ಲಿ ಲಾಭಿ ಆರಂಭಿಸಿದà³�ದಾರೆ. ಸಿದà³�ದರಾಮಯà³�ಯ ರಾಜಕೀಯ ಬದà³�ಕಿನ ಕà³�ರಿತà³� ಕೋಡಿಶà³�ರೀ ಹೊಸ ಭವಿಷà³�ಯ ಸಿದà³�ದರಾಮಯà³�ಯ ಅವರà³�

ಆರ�ಥಿಕ ಸ�ಧಾರಣೆಗೆ ಮಹತ�ವದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ನಿರ�ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ�
Source:  Oneindia Kannada
Friday, 20 September 2019 13:42

ನವದೆಹಲಿ, ಸೆಪ�ಟೆಂಬರ� 20: ಆರ�ಥಿಕ ಕ�ಸಿತದಿಂದ ಪರಿಸ�ಥಿತಿಯನ�ನ� ಸ�ಧಾರಿಸಲ� ಹಣಕಾಸ� ಸಚಿವೆ ನಿರ�ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ� ಮಹತ�ವದ ಘೋಷಣೆಗಳನ�ನ� ಮಾಡಿದ�ದಾರೆ. ಮ�ಖ�ಯವಾಗಿ ದೇಶಿ ಕಂಪೆನಿಗಳ� ಮತ�ತ� ನೂತನ ಉತ�ಪಾದನಾ ಕಂಪೆನಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಕಾರ�ಪೊರೇಟ� ತೆರಿಗೆಯನ�ನ� ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ�ದಾರೆ. ಇದರ ಜತೆಗೆ ಇತರೆ ಸೌಲಭ�ಯಗಳನ�ನ� ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿರ�ಧಾರದಿಂದ ಸರ�ಕಾರಕ�ಕೆ 1.45 ಲಕ�ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೊರೆಯಾಗಲಿದೆ. 2019-20ರ ಹಣಕಾಸ�

ನಿಮಗೆ ದ�ವೇಷ ನನ�ನ ಮೇಲಲ�ಲವೇ ಯಡಿಯೂರಪ�ಪನವರೇ?
Source:  Oneindia Kannada
Friday, 20 September 2019 13:29

ಬೆಂಗಳೂರà³�, ಸೆಪà³�ಟೆಂಬರà³� 20 : "ಸೇಡಿನ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡà³�ವà³�ದಿಲà³�ಲ ಎಂದà³� ಸದನದಲà³�ಲಿ ಹೇಳಿದà³�ದ ನೀವà³� ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಮಾಡà³�ತà³�ತಿರà³�ವà³�ದà³� à²�ನà³�?" ಎಂದà³� ಮಾಜಿ ಮà³�ಖà³�ಯಮಂತà³�ರಿ ಎಚà³�. ಡಿ. ಕà³�ಮಾರಸà³�ವಾಮಿ ಮà³�ಖà³�ಯಮಂತà³�ರಿ ಯಡಿಯೂರಪà³�ಪರನà³�ನà³� ಪಶà³�ನಿಸಿದà³�ದಾರೆ. ಎಚà³�. ಡಿ. ಕà³�ಮಾರಸà³�ವಾಮಿ ಶà³�ಕà³�ರವಾರ ಸರಣಿ ಟà³�ವೀಟà³�‌ಗಳನà³�ನà³� ಮಾಡಿದà³�ದಾರೆ. ಕರà³�ನಾಟಕದ ಮà³�ಖà³�ಯಮಂತà³�ರಿ ಬಿ. ಎಸà³�. ಯಡಿಯೂರಪà³�ಪ ದà³�ವೇಷ ರಾಜಕಾರಣದ ಬಗà³�ಗೆ ಆಕà³�ರೋಶ

ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕ�ಮಾರ� ಜಂಘಾಬಲವನ�ನೇ ಅಡಗಿಸಿದ ಇಡಿ ಸಲ�ಲಿಸಿದ ರಾಶಿರಾಶಿ ದಾಖಲೆ!
Source:  Oneindia Kannada
Friday, 20 September 2019 12:46

ಜಾರಿ ನಿರà³�ದೇಶನಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸà³�ತà³�ತಿರà³�ವ ಹೆಚà³�ಚà³�ವರಿ ಸಾಲಿಸಿಟರà³� ಜನರಲà³� ಕೆ.ಎಂ.ನಟರಾಜà³�, ಗà³�ರà³�ವಾರ (ಸೆ 19) ಭಾರೀ ಪೂರà³�ವತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡà³� ಬಂದಿದà³�ದರà³�. ನಟರಾಜà³�, ಅದೆಷà³�ಟà³� ಸಿದà³�ದತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡà³� ಬಂದಿದà³�ದರà³� ಎಂದರೆ, à²�ದà³� ಸೂಟà³�ಕೇಸà³� ನಲà³�ಲಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕà³�ಮಾರà³� ಕೇಸà³� ವಿರà³�ದà³�ದದ ದಾಖಲೆಗಳನà³�ನà³� ನà³�ಯಾಯಾಯಲಕà³�ಕೆ ತಂದಿದà³�ದರà³�. ಒಂದೊಂದà³� ವಾದಗಳನà³�ನà³� ಮಂಡಿಸà³�ವಾಗಲೂ, ಅದಕà³�ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟà³�ಟ ಹಲವà³� ದಾಖಲೆಗಳನà³�ನà³� ರೋಸà³�‌ ಅವೆನà³�ಯೂ ನà³�ಯಾಯಾಲಯದ

�ಶ�ವರ�ಯಾ, ಲಕ�ಷ�ಮೀ ಯಾರನ�ನೇ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಿ: ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಇರೋ ಟೆನ�ಷನ� ಒಂದೇ
Source:  Oneindia Kannada
Friday, 20 September 2019 12:09

ನವದೆಹಲಿ, ಸೆಪà³�ಟೆಂಬರà³� 20: ಡಿಕೆ ಶಿವಕà³�ಮಾರà³� ಅಕà³�ರಮ ಆಸà³�ತಿ ವರà³�ಗಾವಣೆಗೆ ಪà³�ರಕರಣದಕà³�ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದೀಗ ಶಾಸಕಿ ಲಕà³�ಷà³�ಮಿ ಹೆಬà³�ಬಾಳà³�ಕರà³�‌ನà³�ನà³� ಇ.ಡಿ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳà³� ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸà³�ತà³�ತಿದà³�ದà³�, ಜೈಲಿನಲà³�ಲಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕà³�ಮಾರà³�‌ ಅವರಿಗೆ ಆತಂಕ ಶà³�ರà³�ವಾಗಿದೆ. ಮಗಳà³� à²�ಶà³�ವರà³�ಯಾ ಅವರಿಗೆ ಜಾರಿ ನಿರà³�ದೇಶನಾಲಯ ಸಮನà³�ಸà³� ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ಅವರà³� ಇ.ಡಿ. ಮà³�ಂದೆ ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಜರಾಗಿದà³�ದರà³�. ಆ ಸಂದರà³�ಭದಲà³�ಲೂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕà³�ಮಾರà³�‌ಗೆ

ಭಾರತದ ಎದ�ರ� ಪಾಕಿಸ�ತಾನಕ�ಕೆ ಮತ�ತೊಮ�ಮೆ ಭಾರೀ ಸೋಲ�!
Source:  Oneindia Kannada
Friday, 20 September 2019 11:05

ಜೆನೆವಾ, ಸೆಪ�ಟೆಂಬರ� 20: ಕಾಶ�ಮೀರ ವಿಷಯಕ�ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಾಕಿಸ�ತಾನಕ�ಕೆ ವಿಶ�ವಸಂಸ�ಥೆಯಲ�ಲಿ ಮತ�ತೊಮ�ಮೆ ಮ�ಖಭಂಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ�ಕೆ ರಾಜತಾಂತ�ರಿಕ ಗೆಲ�ವ� ದೊರೆತಂತಾಗಿದೆ. ವಿಶ�ವಸಂಸ�ಥೆಯ ಮಾನವ ಹಕ�ಕ� ಸಮಿತಿಯ 42 ನೇ ಸಭೆಯಲ�ಲಿ ಕಾಶ�ಮೀರದ ಕ�ರಿತ� ನಿರ�ಣಯ ಮಂಡಿಸಲ� ನೀಡಿದ�ದ ಗಡ�ವಿನೊಳಗೆ ಪಾಕಿಸ�ತಾನ ನಿರ�ಣಯ ಮಂಡಿಸಲ� ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಗ�ರ�ವಾರ ಮಧ�ಯಾಹ�ನ 1 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗೆ ನಿರ�ಣಯ ಮಂಡಿಸ�ವಂತೆ ಪಾಕಿಸ�ತಾನಕ�ಕೆ

ಅಸ�ಥಿಪಂಜರಗಳ ಕ�ತೂಹಲಗಳ ಸ�ತ�ತ: ಅವರ� ಪ�ರೇಮಿಗಳಲ�ಲ ಇನ�ಯಾರ�?
Source:  Oneindia Kannada
Friday, 20 September 2019 11:02

ರೋಮ�, ಸೆಪ�ಟೆಂಬರ� 20: ಇಟಲಿಯ ಮೊಡೆನಾ ನಗರದಲ�ಲಿ ಕಂಡ�ಬಂದಿದ�ದ, 4ರಿಂದ 6 ಶತಮಾನದ�ದ� ಎನ�ನಲಾದ ಪ�ರೇಮಿಗಳ ಅಸ�ಥಿಪಂಜರವನ�ನ� ಒಂದೇ ಲಿಂಗಕ�ಕೆ ಸೇರಿದ�ದ� ಎಂದ� ವಿಜ�ಞಾನಿಗಳ� ಪತ�ತೆ ಹಚ�ಚಿದ�ದಾರೆ. 2009ನೇ ಇಸವಿಯಲ�ಲಿ ಇಟಲಿಯ ಉತ�ತರ ಭಾಗದಲ�ಲಿರ�ವ ಮೊಡೆನಾ ನಗರದಲ�ಲಿ ಕೈಯನ�ನ� ಹಿಡಿದ�ಕೊಂಡ ಸ�ಥಿತಿಯಲ�ಲಿದ�ದ ಜೋಡಿ ಅಸ�ಥಿಪಂಜರ ಸಿಕ�ಕಿತ�ತ�. ಇದನ�ನ� ಮೊಡೆನಾದ ಪ�ರೇಮಿಗಳೆಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗಿತ�ತ�. ಇದೀಗ ಅಲ�ಲಿನ ಬೊಗ�ನಾ ವಿಶ�ವವಿದ�ಯಾಯದ

<< < Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next > >>