VicksWeb upgrade Location upload ads trending
VicksWeb ಭಾರತ
ಈ ಕ�ಷೇತ�ರದಲ�ಲಿ �ಕಾಂಗಿಯಾದ�ರಾ ಕಾಂಗ�ರೆಸ� ಅಭ�ಯರ�ಥಿ
Source:  ಸಂಜೆವಾಣಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ
Wednesday, 17 April 2019 19:51

ಬಳ�ಳಾರಿ.�.17.ಗಡಿನಾಡ� ಬಳ�ಳಾರಿ ಲೋಕಸಭೆ ಕ�ಷೇತ�ರದಲ�ಲಿ ಇತ�ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಉಪ ಚ�ನಾವಣೆಯಲ�ಲಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದ�ದ ಕಾಂಗ�ರೆಸ� ಅಭ�ಯರ�ಥಿ ವಿ.ಎಸ�. ಉಗ�ರಪ�ಪ ಅವರ� ಈ ಬಾರಿ ಸಾರ�ವತ�ರಿಕ ಲೋಕಸಭೆ ಚ�ನಾವಣೆಯಲ�ಲಿ �ಕಾಂಗಿಯಾಗಿದ�ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತ�ಗಳ� ಕೇಳಿ ಬರ�ತ�ತಿವೆ.

ಕಾಂಗ�ರೆಸ� ಮ�ಖಂಡರ ಬಣವೊಂದ� ತಟಸ�ಥವಾಗಿ ಉಳಿದಿದ�ದ�, ಉಪ ಚ�ನಾವಣೆಯಲ�ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತೆ ಈ ಚ�ನಾವಣೆಯಲ�ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ�ತ�ತಿಲ�ಲ. ಕಂಪ�ಲಿ ಶಾಸಕ ಜೆ.ಎನ�. ಗಣೇಶ� ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ�ದ�, ಕಂಪ�ಲಿ ಕ�ಷೇತ�ರದಲ�ಲಿ ಉಗ�ರಪ�ಪ ಅವರಿಗೆ ಪ�ರಚಾರಕ�ಕೆ ನಿರೀಕ�ಷಿತ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗ�ತ�ತಿಲ�ಲ. ಇನ�ನ� ಜಿಲ�ಲಾ ಕಾಂಗ�ರೆಸ� ಬಣವೊಂದ� ತಟಸ�ಥವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎನ�ನಲಾಗಿದೆ.

ಸಚಿವ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕ�ಮಾರ� ಹೊರತಾಗಿ ಯಾವ ಕಾಂಗ�ರೆಸ� ನಾಯಕರ� ಕೂಡ ಬಳ�ಳಾರಿ ಜಿಲ�ಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿಲ�ಲ. ಉಗ�ರಪ�ಪ �ಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ�ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ�ದರಾಮಯ�ಯ ನಾಳೆ ಬಳ�ಳಾರಿ ಜಿಲ�ಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ�ದ�, ಕ�ರ�ಗೋಡ� ಮತ�ತ� ಬಳ�ಳಾರಿಯಲ�ಲಿ ಪ�ರಚಾರ ನಡೆಸಲಿದ�ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿ.ಎಸ�. ಉಗ�ರಪ�ಪ ಅವರ ಪ�ರಚಾರಕ�ಕೆ ಬಲ ತ�ಂಬಲಿದ�ದಾರೆ ಎನ�ನಲಾಗಿದೆ.

FacebookGoogle+WhatsAppGoogle GmailShare


ರಾಘವೇಂದ�ರ ರಾಜ� ಕ�ಮಾರ� ಅಭಿನಯದ “ತ�ರಯಂಬಕಂ� ಶ�ಕ�ರವಾರ ತೆರೆಗೆ
Source:  ಸಂಜೆವಾಣಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ
Wednesday, 17 April 2019 19:50

ಬೆಂಗಳೂರà³�, à²� 8 – ನಿರà³�ದೇಶಕ ದಯಾಳà³� ಪದà³�ಮನಾಭನà³� ನಿರà³�ದೇಶನದಲà³�ಲಿ, ದೊಡà³�ಮನೆ ಹà³�ಡà³�ಗ ರಾಘವೇಂದà³�ರ ರಾಜà³� ಕà³�ಮಾರà³� ಪà³�ರಮà³�ಖ ಪಾತà³�ರದಲà³�ಲಿರà³�ವ “ತà³�ರಯಂಬಕಂâ€� ಇದೇ 19ರಂದà³� ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ಅಪ�ಪ, ಮಗಳ ಬಾಂಧವ�ಯದ ಜೊತೆಗೆ 5 ಸಾವಿರ ವರ�ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಚಿಕಿತ�ಸಾ ಪದ�ಧತಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕ� ಚೆಲ�ಲಲಾಗಿದೆ. ನೂರಾರ� ವರ�ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೋಗರ� ಎಂಬ ಸಿದ�ಧಪ�ರ�ಷನ ಮಾರ�ಗದರ�ಶನದಲ�ಲಿ 2 ಸಾವಿರಕ�ಕೂ ಹೆಚ�ಚ� ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ�ನ� ಸೇರಿಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ. ಮನ�ಷ�ಯನ ಸರ�ವರೋಗವನ�ನೂ ಗ�ಣಪಡಿಸಬಲ�ಲ ನವಪಾಷಾಣ ಶಿವಲಿಂಗದ ವಿಷಯವನ�ನ� ಚಿತ�ರ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ರಾಘಣ�ಣನ ಮಗಳ ಪಾತ�ರದಲ�ಲಿ ಅನ�ಪಮಾ ಗೌಡ ಗಮನ ಸೆಳೆಯ�ತ�ತಾರೆ. ಪ�ರೇಮಿಯ ಕಣ�ಗಾವಲಾಗಿದ�ದ�, ಆಕೆಯ ಸಂಕಷ�ಟದಲ�ಲಿ ಸಹಾಯ ಹಸ�ತ ಚಾಚ�ವ ಡಿಟೆಕ�ಟಿವ� ರಾಕ� ಸ�ಟಾರ� ರೋಹಿತ�, ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ�ದಾರೆ.
ಮಗಳ ಜೀವಕ�ಕೆ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದ� ಕೊರಗ�ವ ತಂದೆ, ಆ ಮನೋವ�ಯಾಧಿಯಿಂದ ಆತ ಹೇಗೆ ಹೊರಬರ�ತ�ತಾರೆ ಎಂಬ�ದನ�ನ� ಟ�ವಿಸ�ಟ� ಗಳ ಮೂಲಕ ಪ�ರೇಕ�ಷಕರ ಮ�ಂದಿಡ�ತ�ತಿದ�ದಾರೆ ದಯಾಳ� ಪದ�ಮನಾಭನ�.
“ಫ�ಯೂಚರ� ಎಂಟರ� ಟೈನ� ಮೆಂಟ� ಫಿಲಂಸ� ರವರ ತ�ರಯಂಬಕಂ ಚಿತ�ರವನ�ನ� ಸಂದೀಪ� ನಿರ�ಮಿಸಿದ�ದ�, ನವೀನ� ಕೃಷ�ಣ ಸಂಭಾಷಣೆಯಿದೆ. ರಾಕೇಶ� ಛಾಯಾಗ�ರಹಣ, ಗಣೇಶ� ನಾರಾಯಣ� ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಯಿದೆ.

“ತ�ರಯಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ. .� “ಉಲ�ಲೇಲೆ ಉಲ�ಲೇಲೆ. . “, ಮೊದ ಮೊದಲ� ಭ�ವಿಗ�ಳಿದ ಮಳೆ ಹನಿಯ�� ಹಾಡ�ಗಳ� ಮಧ�ರವಾಗಿವೆ.
ಕ�ಟ�ಂಬದವರೆಲ�ಲ ಒಟ�ಟಾಗಿ ಕ�ಳಿತ� ನೋಡಬಹ�ದಾದ, ಕ�ತೂಹಲ ಭರಿತ ಚಿತ�ರವನ�ನ� ನಾಡಿದ�ದ�, � 19ರಂದ� ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ವೀಕ�ಷಿಸಿ, ಹರಸ�ವಂತೆ ತ�ರಯಂಬಕಂ ಚಿತ�ರ ತಂಡ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.

FacebookGoogle+WhatsAppGoogle GmailShare


ಮೈಸೂರ�- ಜನರನ�ನ� ಸೆಳೆಯ�ತ�ತಿವೆ ಬ�ಡಕಟ�ಟ�, ಸಖಿ ಮತಗಟ�ಟೆಗಳ�
Source:  ಸಂಜೆವಾಣಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ
Wednesday, 17 April 2019 19:49

ಮೈಸೂರà³�, à²�. 17: ಮತದಾರನನà³�ನà³� ಸೆಳೆಯಲà³� ಜಿಲà³�ಲೆಯಲà³�ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳà³� ವಿವಿಧ ಕಸರತà³�ತà³� ನಡೆಸಿದà³�ದಾರೆ. ಬà³�ಡಕಟà³�ಟà³� ಮತದಾರರ ಮತದಾನ ಹೆಚà³�ಚà³� ಮಾಡಲà³� ಸà³�ವೀಪà³� ಸಮಿತಿ ಸಜà³�ಜಾಗಿದà³�ದà³�, ಮೈಸೂರà³� – ಕೊಡಗà³� ಲೋಕಸಭಾ ವà³�ಯಾಪà³�ತಿಗೆ ಬರà³�ವ 11 ಕಡೆಗಳಲà³�ಲಿ ಸಾಂಪà³�ರದಾಯಿಕ ಬà³�ಡಕಟà³�ಟà³� ಮತಗಟà³�ಟೆಗಳನà³�ನà³� ಸà³�ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಹಿನ�ನೆಲೆಯಲ�ಲಿ ಮೈಸೂರ� ಜಿಲ�ಲೆಯ ಪಿರಿಯಾಪಟ�ಟಣ, ಎಚ�.ಡಿ.ಕೋಟೆ, ಹ�ಣಸೂರ� ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ�ಷೇತ�ರದ 9 ಕಡೆಗಳಲ�ಲಿ ಎಥ�ನಿಕ� ಬೂತ� ಅನ�ನ� ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬ�ಡಕಟ�ಟ� ಜನರನ�ನ� ಮತಗಟ�ಟೆಯತ�ತ ಸೆಳೆಯಲ� ಜಿಲ�ಲಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಸ�ವೀಪ� ಮತ�ತ� ಚ�ನಾವಣಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ವಿನೂತನ ಮತಗಟ�ಟೆ ಸ�ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಹ�ಣಸೂರಿನ ನಾಗಾಪ�ರ, ಶೆಟ�ಟಹಳ�ಳಿ, ನಲ�ಲೂರ� ಪಾಲ, ಎಚ�.ಡಿ.ಕೋಟೆಯ ಬಸವನಗಿರಿ ಹಾಡಿ, ಪೆಂಜಹಳ�ಳಿ ಕಾಲೋನಿ, ಬೀಮನಹಳ�ಳಿ, ಪಿರಿಯಾಪಟ�ಟಣದ ಮ�ತ�ತೂರ� ಕಾಲೋನಿ, ಅಬ�ಬಲಾತಿ, ರಾಣಿ ಗೇಟ� ಗ�ರಾಮಗಳ�ಳಿಯಲ�ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮತಗಟ�ಟೆ ಸ�ಥಾಪಿಸಿದ�ದಾರೆ.

ಬ�ಡಕಟ�ಟ� ಮತದಾರನ�ನ� ಸ�ವಾಗತ ಕೋರ�ವ ಮತಗಟ�ಟೆಗಳ� ಒಣ ಹ�ಲ�ಲ�, ಹಸಿ ಸೊಪ�ಪ� ಹಾಗೂ ಕಾಡಿನಲ�ಲಿ ದೊರೆಯ�ವ ವಸ�ತ�ಗಳ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಸಿಂಗರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತಗಟ�ಟೆಗೆ ಬಿದಿರ� ಗ�ಡಿಸಲಿಗೆ ಹೆಣೆದ ತೆಂಗಿನ ಗರಿ ಹೊದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಹ�ಲ�ಲ� ಹೊದಿಸಿ ಆಕರ�ಷಣೀಯವಾಗಿ ನಿರ�ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತದಾರರಿಗೆ ಅರಿವ� ಮೂಡಿಸ�ವ ಫಲಕವನ�ನ� ಮತಗಟ�ಟೆಯಲ�ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಮತಗಟ�ಟೆಗಳ� ಬ�ಡಕಟ�ಟ� ಮೂಲ ಸಂಸ�ಕೃತಿಯನ�ನ� ಬಿಂಬಿಸ�ತ�ತವೆ.

ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರ� ಹೆಚ�ಚಿರ�ವ ಕಡೆ ಸಖಿ ಪೋಲಿಂಗ� ಬೂತ� ಸಹ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ನಗರದ ತ�ಯಾಗರಾಜ� ರಸ�ತೆಯಲ�ಲಿರ�ವ ಅಕ�ಕನ ಬಳಗ ಶಾಲೆಯಲ�ಲಿ ನಿರ�ಮಾಣವಾಗಿರ�ವ ಸಖಿ ಮತಗಟ�ಟೆ ಜನಾಕರ�ಷಣೀಯವಾಗಿದೆ. ಸಂಪೂರ�ಣವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಕಾರ�ಯನಿರ�ವಹಿಸ�ವ ಸಖಿ ಮತದಾನ ಕೇಂದ�ರ, ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರನ�ನ� ತನ�ನತ�ತ ಸೆಳೆಯ�ತ�ತಿದೆ.

FacebookGoogle+WhatsAppGoogle GmailShare


ಇಂದà³� ರಾತà³�ರಿಯಿಂದಲೇ ‘ಬಂದà³�’ ಆಗಲಿದೆ ಜೆಟà³� à²�ರà³� ವೇಸà³� ಸೇವೆ
Source:  ಸಂಜೆವಾಣಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ
Wednesday, 17 April 2019 19:46

ನವದೆಹಲಿ.�.17. ತೀವ�ರ ಆರ�ಥಿಕ ಬಿಕ�ಕಟ�ಟಿನಲ�ಲಿರ�ವ ಜೆಟ� �ರ� ವೇಸ� ಸೇವೆಯನ�ನ� ಇಂದ� ರಾತ�ರಿಯಿಂದ ಬಂದ� ಮಾಡಲಾಗ�ವ�ದ�.

8000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಾಲದ ಹೊರೆಯಲ�ಲಿರ�ವ ಜೆಟ� �ರ� ವೇಸ� ಷೇರ� ಮಾರಾಟಕ�ಕೆ ಬ�ಯಾಂಕ� ಗಳಿಂದ ಶತ ಪ�ರಯತ�ನ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಬ�ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡದ ಸ�ಥಿತಿಯಲ�ಲಿರ�ವ ಜೆಟ� �ರ� ವೇಸ� ನಷ�ಟದಲ�ಲಿದೆ. ನಿತ�ಯದ ಹಾರಾಟ, ನಿರ�ವಹಣೆ, ಸಿಬ�ಬಂದಿ ವೇತನ ಮೊದಲಾದ ವೆಚ�ಚಗಳನ�ನ� ಭರಿಸಲ� ಸಂಸ�ಥೆಗೆ ಸಾಧ�ಯವಾಗ�ತ�ತಿಲ�ಲ.

ಸಂಕಷ�ಟದಲ�ಲಿರ�ವ ಜೆಟ� �ರ� ವೇಸ� ಪ�ನಶ�ಚೇತನಕ�ಕೆ ಪ�ರಧಾನಿಯವರ� ಮಧ�ಯ ಪ�ರವೇಶಿಸಬೇಕೆಂದ� ಪೈಲೆಟ� ಗಳ� ಮನವಿ ಮಾಡಿದ�ದರ�. ತಾತ�ಕಾಲಿಕ ಕ�ರಮವಾಗಿ ಇಂದ� ರಾತ�ರಿಯಿಂದ ವಿಮಾನಯಾನ ಸೇವೆಯನ�ನ� ಬಂದ� ಮಾಡಲ� ಸಂಸ�ಥೆ ಮ�ಂದಾಗಿದೆ ಎಂದ� ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

FacebookGoogle+WhatsAppGoogle GmailShare


ವಿಶ�ವಕಪ�‌ ಪೂರ�ವಭಾವಿ ಇಂಗ�ಲೆಂಡ�‌ ತಂಡ ಪ�ರಕಟ: ಜೊಫ�ರಾ ಅರ�ಚರ�‌ಗಿಲ�ಲ ಸ�ಥಾನ
Source:  ಸಂಜೆವಾಣಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ
Wednesday, 17 April 2019 19:45

ಲಂಡನ�‌, � 17 -ಮ�ಂಬರ�ವ �ಸಿಸಿ ವಿಶ�ವಕಪ�‌ಗೆ ಪೂರ�ವಭಾವಿ 15 ಆಟಗಾರರ ಇಂಗ�ಲೆಂಡ�‌ ತಂಡವನ�ನ� ಪ�ರಕಟಿಸಲಾಗಿದ�ದ�, ಇಯಾನ�‌ ಮೊರ�ಗಾನ�‌ ತಂಡವನ�ನ� ಮ�ನ�ನಡೆಸಲಿದ�ದಾರೆ. ಜತೆಗೆ, ಪಾಕಿಸ�ತಾನದ ವಿರ�ದ�ಧದ �ದ� ಪಂದ�ಯಗಳ �ಕದಿನ ಸರಣಿಗೆ 17 ಮಂದಿ ಆಟಗಾರರ ಇಂಗ�ಲೆಂಡ�‌ ತಂಡವನ�ನ� ಬ�ಧವಾರ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ�ತಾನ ವಿರ�ದ�ಧದ ಸರಣಿಯ ನಂತರ ಆಟಗಾರರ ಪ�ರದರ�ಶನವನ�ನ� ಆಧರಿಸಿ �ಸಿಸಿ ವಿಶ�ವಕಪ�‌ ತಂಡವನ�ನ� ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗ�ತ�ತದೆ. ವಿಶ�ವಕಪ�‌ ಇಂಗ�ಲೆಂಡ�‌ ತಂಡದಲ�ಲಿ ಜೊಫ�ರಾ ಅರ�ಚರ�‌ ಅವರಿಗೆ ಸ�ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿಲ�ಲ. ಆದರೆ, ಪಾಕಿಸ�ತಾನ ವಿರ�ದ�ಧ ಸರಣಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ನಾಲ�ಕ� ವರ�ಷಗಳಲ�ಲಿ ಇಂಗ�ಲೆಂಡ�‌ ತಂಡದ ಬ�ಯಾಟಿಂಗ�‌ ವಿಭಾಗದಲ�ಲಿ ಆಧಾರವಾಗಿರ�ವವರನ�ನ� ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ�ರಿಸ�‌ ವೋಕ�ಸ�‌, ಮಾರ�ಕ�‌ ವ�ಡ�‌, ಲಿಯಾಮ�‌ ಪ�ಲಂಕೆಟ�‌, ಡೇವಿಡ�‌ ವಿಲ�ಲೆ ಹಾಗೂ ಟಾಮ�‌ ಕರ�ರನ�‌ ವೇಗದ ವಿಭಾಗದಲ�ಲಿ ಸ�ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ�ದಾರೆ. ಸ�ಪಿನ�‌ ವಿಭಾಗದಲ�ಲಿ ಮೊಯಿನ�‌ ಅಲಿ ಹಾಗೂ ಆದಿಲ�‌ ರಶೀದ�‌ ಅವರ ಜತೆ ಮೀಸಲ� ಸ�ಪಿನ�ನರ�‌ ಆಗಿ ಜೋ ಡೆನ�ಲಿ ಆಯ�ಕೆ ಅಚ�ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಬಾರ�ಬಡೋಸ�‌ ನಲ�ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜೋಫ�ರ ಅರ�ಚರ�‌ ಅವರ� ಇಂಗ�ಲೆಂಡ�‌ನಲ�ಲಿ ಮೂರ� ವರ�ಷ ನೆಲೆಸಿ ಮಾ. 17 ರಂದೆ ಪೌರತ�ವ ಪಡೆದ�ಕೊಂಡಿದ�ದಾರೆ. ಇವರ� ಇಂಗ�ಲೆಂಡ�‌ ರಾಷ�ಟ�ರೀಯ ತಂಡದ ಆಯ�ಕೆಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಅರ�ಹರಾಗಿದ�ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರನ�ನ� ವಿಶ�ವಕಪ�‌ ತಂಡಕ�ಕೆ ಇನ�ನೂ ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಪಾಕಿಸ�ತಾನ ವಿರ�ದ�ಧದ �ಕದಿನ ಸರಣಿಗೆ ಆಯ�ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಇಂಗ�ಲೆಂಡ�‌ (ವಿಶ�ವಕಪ�‌ ಪೂರ�ವಭಾವಿ):

ಜಾನಿ ಬೈರ�‌ಸ�ಟೋ, ಜೇಸನ�‌ ರಾಯ�‌, ಜೋ ರೂಟ�‌, ಇಯಾನ�‌ ಮೊರ�ಗಾನ�‌ (ನಾಯಕ), ಬೆನ�‌ ಸ�ಟೋಕ�ಸ�‌, ಜೋಸ�‌ ಬಟ�ಲರ�‌, ಮೋಯಿನ�‌ ಅಲಿ, ಕ�ರಿಸ�‌ ವೋಕ�ಸ�‌, ಲಿಯಾಮ�‌ ಪ�ಲಂಕೆಟ�‌, ಆದಿಲ�‌ ರಶೀದ�‌, ಮಾರ�ಕ�‌ ವ�ಡ�‌, ಅಲೆಕ�ಸ�‌ ಹೇಲ�ಸ�, ಟಾಮ�‌ ಕರ�ರನ�‌, ಜೋ ಡೆನ�ಲಿ, ಡೇವಿಡ�‌ ವಿಲ�ಲೆ.

ಇಂಗ�ಲೆಂಡ�‌ (ಪಾಕಿಸ�ತಾನ �ಕದಿನ ಸರಣಿ): ಜಾನಿ ಬೈರ�‌ಸ�ಟೋ, ಜೇಸನ�‌ ರಾಯ�‌, ಜೋ ರೂಟ�‌, ಇಯಾನ�‌ ಮೊರ�ಗಾನ�‌ (ನಾಯಕ), ಬೆನ�‌ ಸ�ಟೋಕ�ಸ�‌, ಜೋಸ�‌ ಬಟ�ಲರ�‌, ಮೋಯಿನ�‌ ಅಲಿ, ಕ�ರಿಸ�‌ ವೋಕ�ಸ�‌, ಲಿಯಾಮ�‌ ಪ�ಲಂಕೆಟ�‌, ಆದಿಲ�‌ ರಶೀದ�‌, ಮಾರ�ಕ�‌ ವ�ಡ�‌, ಅಲೆಕ�ಸ�‌ ಹೇಲ�ಸ�, ಟಾಮ�‌ ಕರ�ರನ�‌, ಜೋ ಡೆನ�ಲಿ, ಡೇವಿಡ�‌ ವಿಲ�ಲೆ, ಜೋಫ�ರ ಅರ�ಚರ�‌, ಕ�ರಿಸ�‌ ಜೋರ�ಡಾನ�‌.

ಇಂಗ�ಲೆಂಡ�‌( �ರ�ಲೆಂಡ�‌ �ಕದಿನ ಸರಣಿ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ�ತಾನ ಟಿ-20 ಸರಣಿ): ಇಯಾನ�‌ ಮಾರ�ಗೊನ�‌ (ನಾಯಕ), ಜೊಫ�ರ ಅರ�ಚರ�‌, ಸ�ಯಾಮ�‌ ಬಿಲ�ಲಿಂಗ�ಸ�‌, ಟಾಮ�‌ ಕರ�ರನ�‌, ಜೋ ಡೆನ�ಲಿ, ಕ�ರಿಸ�‌ ಜೋರ�ಡಾನ�‌, ಅಲೆಕ�ಸ�‌ ಹೇಲ�ಸ�‌, ಲಿಯಾಮ�‌ ಪ�ಲಂಕೆಟ�‌, ಆದಿಲ�‌ ರಶೀದ�‌, ಜೋ ರೂಟ�‌, ಜೇಸನ�‌ ರಾಯ�‌, ಜೇಮ�ಸ�‌ ವಿನ�ಸ�, ಡೇವಿಡ�‌ ವಿಲ�ಲೆ, ಮಾರ�ಕ�‌ ವ�ಡ�‌.

FacebookGoogle+WhatsAppGoogle GmailShare


ಬಿಜೆಪಿ, ಕಾಂಗ�ರೆಸ�‌, ಸಿಪಿ�(ಎಂ) ಒಟ�ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ�ತ�ತಿದೆ:
Source:  ಸಂಜೆವಾಣಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ
Wednesday, 17 April 2019 19:44

ಕಂಡಿ, � 17. ರಾಜ�ಯದಲ�ಲಿ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ�ರೆಸ�‌ ಪಕ�ಷವನ�ನ� ಸೋಲಿಸಲ� ಬಿಜೆಪಿ, ಕಾಂಗ�ರೆಸ�‌, ಸಿಪಿ�(ಎಂ) ಒಟ�ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ�ತ�ತಿದೆ ಎಂದ� ಪಶ�ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮ�ಖ�ಯಮಂತ�ರಿ ಹಾಗೂ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ�ರೆಸ�‌ ಮ�ಖ�ಯಸ�ಥೆ ಮಮತಾ ಬ�ಯಾನರ�ಜಿ ಆರೋಪಿಸಿದ�ದಾರೆ.

ಮ�ಶಿರಾಬಾದ�‌ ಜಿಲ�ಲೆಯಲ�ಲಿ ಇಂದ� ಚ�ನಾವಣಾ ಪ�ರಚಾರ ಸಭೆಯಲ�ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರ�, ಪಂಚಾಯತ�‌ ಚ�ನಾವಣೆಯಲ�ಲಿ ಕಾಂಗ�ರೆಸ�‌ ಹಾಗೂ ಸಿಪಿ�(ಎಂ) ಒಟ�ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸೋತಿವೆ ಎಂದರ�.

ಬಾರ�‌ ಕೌನ�ಸಿಲ�‌ ಚ�ನಾವಣೆಯಲ�ಲಿ ಸಿಪಿ�(ಎಂ), ಕಾಂಗ�ರೆಸ�‌ ಮತ�ತ� ಬಿಜೆಪಿ ಒಟ�ಟಾಗಿ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ�ರೆಸ�‌ ಅನ�ನ� ಎದ�ರಿಸಿದ�ದವ�. ಸಿಪಿ�(ಎಂ) ಯಾವತ�ತೂ ಚಿಟ�‌ ಫಂಡ�‌ ಹಗರಣದಲ�ಲಿ ಕ�ರಮ ತೆಗೆದ�ಕೊಂಡಿಲ�ಲ. ಇನ�ನೊಂದೆಡೆ ನಾವ� ಶಾರದಾ ಚಿಟ�‌ ಫಂಡ�‌ ಸಂಸ�ಥೆಯ ಮಾಲೀಕರನ�ನ� ಬಂಧಿಸಿದ�ದೇವೆ ಎಂದ� ಸಮರ�ಥಿಸಿಕೊಂಡರ�.

ಮೋದಿ, ತಮ�ಮ ಲಾಭಕ�ಕಾಗಿ 2 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಚ�ನಾವಣೆ ನಡೆಸಲ� ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ�ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ� ಎಲ�ಲೆಡೆ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಸಬಹ�ದ�. ಮೋದಿಯವರೇ ಮೇ.23ಕ�ಕೆ ನೀವ� ಜನರ ತೀರ�ಮಾನ ತಿಳಿಯ�ವಿರಿ ಎಂದ� ಮಮತಾ ಬ�ಯಾನರ�ಜಿ ಮಾರ�ಮಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ�ದಾರೆ.

FacebookGoogle+WhatsAppGoogle GmailShare


ರಾಷ�ಟ�ರಪತಿ ಜಾತಿಯ ಕ�ರಿತ� ಹೇಳಿಕೆ: ರಾಜಸ�ಥಾನ ಸಿಎಂ ಗೆಹ�ಲೋಟ� ವಿವಾದ
Source:  Oneindia Kannada
Wednesday, 17 April 2019 19:34

ನವದೆಹಲಿ, à²�ಪà³�ರಿಲà³� 17: ರಾಷà³�ಟà³�ರಪತಿ ರಾಮನಾಥà³� ಕೋವಿಂದà³� ಅವರ ಜಾತಿಯ ಕà³�ರಿತà³� ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡà³�ವ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗà³�ರೆಸà³� ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ, ರಾಜಸà³�ಥಾನದ ಮà³�ಖà³�ಯಮಂತà³�ರಿ ಅಶೋಕà³� ಗೆಹà³�ಲೋಟà³� ವಿವಾದ ಸೃಷà³�ಟಿಸಿದà³�ದಾರೆ. ಲೋಕಸಭಾ ಚà³�ನಾವಣೆ 2019 : ವಿಶೇಷ ಪà³�ಟ | ಗà³�ಯಾಲರಿ ಜಾತಿಯ ಕಾರಣಕà³�ಕೆ ರಾಮನಾಥà³�‌ ಕೋವಿಂದà³� ಅವರನà³�ನà³� ರಾಷà³�ಟà³�ರಪತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದà³� ಗೆಹà³�ಲೋಟà³� ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದà³�ದಾರೆ. 2017ರಲà³�ಲಿ

ಅಕ�ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ: ಜನಾರ�ದನ ರೆಡ�ಡಿ ಪತ�ನಿ ಅರ�ಣಾಗೆ ನೋಟಿಸ�
Source:  Oneindia Kannada
Wednesday, 17 April 2019 18:50

ಬೆಂಗಳೂರ�, �ಪ�ರಿಲ� 17: ಅಕ�ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಆರೋಪ ಪ�ರಕರಣಕ�ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗಣಿ ಉದ�ಯಮಿ ಗಾಲಿ ಜನಾರ�ದನ ರೆಡ�ಡಿ ಅವರ ಪತ�ನಿ ಲಕ�ಷ�ಮೀ ಅರ�ಣಾ ಅವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ� ಜಾರಿ ಮಾಡಲ� ಹೈಕೋರ�ಟ� ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಲೋಕಸಭಾ ಚ�ನಾವಣೆ 2019 : ವಿಶೇಷ ಪ�ಟ | ಗ�ಯಾಲರಿ ಅಕ�ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಆರೋಪದಿಂದ ಲಕ�ಷ�ಮೀ ಅರ�ಣಾ ಅವರ ಹೆಸರನ�ನ� ಕೈಬಿಟ�ಟಿರ�ವ�ದಕ�ಕೆ ಪ�ರತಿವಾದಿಯಾಗಿರ�ವ ಸಿಬಿ�ಗೆ

14 ಕ�ಷೇತ�ರದ ಚ�ನಾವಣೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ�ಧ, ತಪ�ಪದೇ ಮತ ಹಾಕಿ
Source:  Oneindia Kannada
Wednesday, 17 April 2019 17:43

ಬೆಂಗಳೂರ�, �ಪ�ರಿಲ� 17 : ಕರ�ನಾಟಕದಲ�ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಲೋಕಸಭಾ ಚ�ನಾವಣೆಗೆ ಸಕಲ ಸಿದ�ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ. 14 ಕ�ಷೇತ�ರಗಳಲ�ಲಿ 2,67,51,893 ಜನರ� ಮತ ಚಲಾಯಿಸ�ವ ಅರ�ಹತೆ ಪಡೆದಿದ�ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ, ಕಾಂಗ�ರೆಸ�, ಸಿಪಿಎಂ ಪ�ರಣಾಳಿಕೆಯ ತ�ಲನೆ. ಯಾವ ಪಕ�ಷದ ಪ�ರಣಾಳಿಕೆ ಉತ�ತಮವಾಗಿದೆ? ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ�ಲಿ ಬ�ಧವಾರ ಪತ�ರಿಕಾಗೋಷ�ಠಿ ನಡೆಸಿದ ರಾಜ�ಯ ಮ�ಖ�ಯ ಚ�ನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಸಂಜೀವ� ಕ�ಮಾರ� ಅವರ� ಮತದಾನದ

ಚ�ನಾವಣೆ, ರಜೆ : ಕೆಎಸ�‌ಆರ�‌ಟಿಸಿಯಿಂದ ಹೆಚ�ಚ�ವರಿ ಬಸ�
Source:  Oneindia Kannada
Wednesday, 17 April 2019 17:05

ಬೆಂಗಳೂರà³�, à²�ಪà³�ರಿಲà³� 17 : ಲೋಕಸಭಾ ಚà³�ನಾವಣೆ, ಸಾಲà³�-ಸಾಲà³� ರಜೆ ಹಿನà³�ನಲೆಯಲà³�ಲಿ ಕೆಎಸà³�ಆರà³�‌ಟಿಸಿ ಹೆಚà³�ಚà³�ವರಿ ಬಸà³�‌ಗಳನà³�ನà³� ಓಡಿಸಲಿದೆ. 3,300 ಬಸà³�‌ಗಳನà³�ನà³� ಚà³�ನಾವಣಾ ಕಾರà³�ಯಕà³�ಕೆ ಸಂಸà³�ಥೆ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಲೋಕಸಭಾ ಚà³�ನಾವಣೆ 2019 : ವಿಶೇಷ ಪà³�ಟ | ಗà³�ಯಾಲರಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚà³�ನಾವಣೆ ಮತà³�ತà³� ಸಾಲà³�-ಸಾಲà³� ರಜೆ ಹಿನà³�ನಲೆಯಲà³�ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಮತà³�ತà³� ಸರà³�ಕಾರಿ ಬಸà³�ಸà³�ಗಳಿಗೆ ಭಾರಿಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ

<< < Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next > >>