VicksWeb upgrade Location upload ads trending
VicksWeb ಭಾರತ
ವಿಶ�ವಾಸಮತ LIVE: ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ವಿಶ�ವಾಸಮತ ಸಾಬೀತ� ಮಾಡಲ� ರಾಜ�ಯಪಾಲರ ಸೂಚನೆ
Source:  Oneindia Kannada
Friday, 19 July 2019 16:02

ಬೆಂಗಳೂರ�, ಜ�ಲೈ 19: ವಿಶ�ವಾಸಮತ ಯಾಚನೆಯನ�ನ� ವ�ಯವಸ�ಥಿತವಾಗಿ ಮ�ಂದೂಡಲ� ಯಶಸ�ವಿಯಾಗಿರ�ವ ಆಡಳಿತ ಪಕ�ಷದ ಸದಸ�ಯರ� ಶ�ಕ�ರವಾರವಾದರೂ ವಿಶ�ವಾಸಮತ ಯಾಚನೆ ಪ�ರಕ�ರಿಯೆ ಮ�ಗಿಸ�ತ�ತಾರೆಯೇ ಎಂಬ�ದ� ಕ�ತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ. Photos : ಸದನದಲ�ಲಿ ಗದ�ದಲ, ಅಹೋರಾತ�ರಿ ಧರಣಿ, ಮಾರ�ನಿಂಗ� ವಾಕ� ನಿನ�ನೆ ನಡೆದ ಕಲಾಪದಲ�ಲಿ ಸಿಎಂ ಕ�ಮಾರಸ�ವಾಮಿ ಅವರ� ವಿಶ�ವಾಸಮತ ಯಾಚನೆ ಮೇಲೆ ಭಾಷಣ ಆರಂಭಿಸಿದ�ದಾಗ ಕಾರ�ಯಲೋಪವನ�ನ� ಎತ�ತಿದ ಸಿದ�ದರಾಮಯ�ಯ

ರಾಜ�ಯಪಾಲರಿಂದ ಕೇಂದ�ರಕ�ಕೆ ತ�ರ�ತ� ವರದಿ
Source:  ಸಂಜೆವಾಣಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ
Friday, 19 July 2019 16:02

ವಿಶ�ವಾಸಮತ ಯಾಚನೆಗೆ ಗಡ�ವ� ನೀಡಿದ�ದರೂ ಸಿಎಂ ಕ�ಮಾರಸ�ವಾಮಿ ಅದನ�ನ� ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಲ�ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ�ಯಪಾಲರ� ಸೂಕ�ತ ಕ�ರಮಕ�ಕೆ ಮ�ಂದಾಗಿದ�ದಾರೆ. ರಾಜ�ಯಪಾಲರ� ಕೇಂದ�ರಕ�ಕೆ ತ�ರ�ತ� ವರದಿ ಸಲ�ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ�ದಾರೆ.

ರಾಜ�ಯಪಾಲರ� ಕಾನೂನ� ತಜ�ಞರ ಜೊತೆ ಚರ�ಚಿಸಿ ತ�ರ�ತ� ವರದಿಯನ�ನ� ಕೇಂದ�ರ ಸರ�ಕಾರಕ�ಕೆ ಕಳ�ಹಿಸಿದ�ದಾರೆ. ರಾಜ�ಯಪಾಲರ� ನಿನ�ನೆಯೇ ವಿಶ�ವಾಸಮತಕ�ಕೆ ಗಡ�ವ� ನೀಡಿದ�ದರ�. ಆದ�ರೆ ನಿನ�ನೆ ವಿಶ�ವಾಸಮತ ಯಾಚನೆ ನಡೆಯಲಿಲ�ಲ. ನಂತ�ರ ಇಂದ� ಮಧ�ಯಾಹ�ನ 1.30ಕ�ಕೆ ಗಡ�ವ� ನೀಡಿದ�ದರ�. ಅದ�ರ ಪಾಲನೆಯೂ ಆಗಿಲ�ಲ.

ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಲಾಪದಲ�ಲಿ ಇಂದ� ವಿಶ�ವಾಸಮತ ಯಾಚನೆ ಆಗಲಿಲ�ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ�ಯಪಾಲರ� ಇಂದ� ನಡೆದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಲಾಪದ ಎಲ�ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ�ನ� ರಾಜ�ಯಪಾಲರ� ಕೇಂದ�ರಕ�ಕೆ ಕಳ�ಹಿಸಿದ�ದಾರೆ. ಸಂಜೆ ನಾಲ�ಕರ ವೇಳೆಗೆ ಮತ�ತಷ�ಟ� ಬದಲಾವಣೆಯಾಗ�ವ ಸಾಧ�ಯತೆಯಿದೆ.

FacebookGoogle+WhatsAppGoogle GmailShare


ಬಾಲಿವ�ಡ�‌ನ ಮಿಷನ� ಮಂಗಳ� ಟ�ರೈಲರ�‌ನಲ�ಲಿ ದತ�ತಣ�ಣ ಮಿಂಚ� ರಹಸ�ಯ ಬಿಚ�ಚಿಟ�ಟ ನಟ
Source:  ಸಂಜೆವಾಣಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ
Friday, 19 July 2019 16:01

ಮ�ಂಬೈ, ಜ� ೧೯- ಕನ�ನಡದ ಹಿರಿಯ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದ ದತ�ತಣ�ಣ ಅವರ� ‘ಮಿಷನ� ಮಂಗಳ�’ ಚಿತ�ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವ�ಡ�‌ನಲ�ಲಿ ಛಾಪ� ಮೂಡಿಸಲ� ಸಿದ�ದರಾಗಿದ�ದಾರೆ. ಇದರ ಮಧ�ಯೆ ದತ�ತಣ�ಣ ಅವರ ನಟನೆ ಬಗ�ಗೆ ಬಾಲಿವ�ಡ� ನಟ ಅಕ�ಷಯ� ಕ�ಮಾರ� ಹೊಗಳಿ ಕೊಂಡಾಡಿದ�ದಾರೆ.  ಆದರೆ ಇದ�ವರೆಗೂ ರಹಸ�ಯವಾಗಿದ�ದ ದತ�ತಣ�ಣ ಅವರ ಜೀವನ ರಹಸ�ಯವೊಂದ� ಈ ಚಿತ�ರದ ಮೂಲಕ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.

ಚಿತ�ರರಂಗಕ�ಕೆ ಕಾಲಿಟ�ಟ� ೪೫ ವರ�ಷ ಕಳೆದಿರ�ವ  ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದ ದತ�ತಣ�ಣ ಅವರ� ಇದ�ವರೆಗೂ ಕನ�ನಡದ ಸಾಕಷ�ಟ� ಚಿತ�ರಗಳಲ�ಲಿ ನಟಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ�ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಮಿಷನ� ಮಂಗಳ�‌ನಲ�ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಅವರ� ಬಾಲಿವ�ಡ�‌ಗೂ ಕಾಲಿಟ�ಟಿದ�ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ�ರದ ಟ�ರೈಲರ� ಬಿಡ�ಗಡೆ ಆಗಿದ�ದ�, ಟ�ರೈಲರ� ಬಿಡ�ಗಡೆ ಕಾರ�ಯಕ�ರಮದಲ�ಲಿ ದತ�ತಣ�ಣ ಮೊದಲ� �ನ� ಕೆಲಸ ಮಾಡ�ತ�ತಿದ�ದೆ ಎಂಬ ಬಗ�ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡ� ನೆರೆದವರ� ಗಮನ ಸೆಳೆದರ�.

ದತ�ತಣ�ಣ ಈ ಮೊದಲ� ವಾಯ�ಪಡೆಯಲ�ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ�ವಹಿಸ�ತ�ತಿದ�ದರಂತೆ. ನಾನ� ರಂಗಭೂಮಿ ಹಿನ�ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವನ�. ವಾಯ�ಪಡೆಯಲ�ಲಿ ೨೩ ವರ�ಷ ಹಾಗೂ ಎಚ�‌ಎಎಲ�‌ನಲ�ಲಿ ೯  ವರ�ಷ ಕಾರ�ಯನಿರ�ವಹಿಸಿದ�ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಿತ�ರರಂಗಕ�ಕೆ ಬರ�ವ�ದ� ತಡವಾಯಿತ�.  �ರ�‌ಫೋರ�ಸ�‌ನಲ�ಲಿರ�ವಾಗ ಉಪಗ�ರಹವನ�ನ� ನಾನ� ಮ�ಟ�ಟಿದ�ದೆ. ನನ�ನ ಅನೇಕ ಗೆಳೆಯರ� ಇಸ�ರೋದಲ�ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ�ತ�ತಿದ�ದಾರೆ ಎಂದ� ದತ�ತಣ�ಣ ರಹಸ�ಯ ಬಿಚ�ಚಿಟ�ಟಿದ�ದಾರೆ.

 ಇನ�ನ� ನನ�ನ ಮಗಳ� ಹಾಗೂ ಅವಳ ವಯಸ�ಸಿನ ಮಕ�ಕಳಿಗಾಗಿ ನಾನ� ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ�ದೇನೆ. ಎಂದ� ಅಕ�ಷಯ� ಕ�ಮಾರ� ಟ�ವೀಟ� ಮಾಡಿದ�ದಾರೆ.  ಜಗನ� ಶಕ�ತಿ ನಿರ�ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ�ರದಲ�ಲಿ ಅಕ�ಷಯ� ಕ�ಮಾರ�, ದತ�ತಣ�ಣ ವಿದ�ಯಾ ಬಾಲನ�, ಸೋನಾಕ�ಷಿ ಸಿನ�ಹಾ, ತಾಪ�ಸೀ ಪನ�ನ�, ನಿತ�ಯಾ ಮೆನನ� ಮೊದಲಾದವರ� ಬಣ�ಣ ಹಚ�ಚಿದ�ದಾರೆ. ಸ�ವಾತಂತ�ರ�ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಆ.೧೫ರಂದ� ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ ಬರ�ತ�ತಿದೆ

FacebookGoogle+WhatsAppGoogle GmailShare


ಅಂತಾರಾಷ�ಟ�ರೀಯ ಕ�ರಿಕೆಟ�‌ನಿಂದ ಜಿಂಬಾಂಬ�ವೆ ಅಮಾನತ�
Source:  ಸಂಜೆವಾಣಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ
Friday, 19 July 2019 15:59

ದ�ಬೈ, ಜ� ೧೯- ಅಂತಾರಾಷ�ಟ�ರೀಯ ಕ�ರಿಕೆಟ� ಸಮಿತಿಯ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ�ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ ಹಿನ�ನೆಲೆಯಲ�ಲಿ ಜಿಂಬಾಂಬ�ವೆ ಕ�ರಿಕೆಟ�‌ಅನ�ನ� ಅಂತಾರಾಷ�ಟ�ರೀಯ ಕ�ರಿಕೆಟ�‌ನಿಂದ ಅಮಾನತ�ಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜಿಂಬಾಬ�ವೆ ಕ�ರಿಕೆಟ�, �ಸಿಸಿ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ ೨.೪ (ಸಿ) ಮತ�ತ� (ಡಿ) ಉಲ�ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದ� �ಸಿಸಿ ಮಂಡಳಿ ಸರ�ವಾನ�ಮತದಿಂದ ತೀರ�ಮಾನಿಸಿದೆ. ಇದ� ಮ�ಕ�ತ ಮತ�ತ� ಪ�ರಜಾಪ�ರಭ�ತ�ವ ಚ�ನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಪ�ರಕ�ರಿಯೆಯನ�ನ� ಒದಗಿಸ�ವ ಮತ�ತ� ಅದನ�ನ� ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ�ಳಲ� ಸದಸ�ಯರ ಮೇಲೆ ಬಾಧ�ಯತೆಯನ�ನ� ವಿಧಿಸ�ತ�ತದೆ. ಕ�ರಿಕೆಟ�‌ಗೆ ಕ�ರಮವಾಗಿ ಅದರ ಆಡಳಿತ ಮತ�ತ� / ಅಥವಾ ಆಡಳಿತದಲ�ಲಿ ಯಾವ�ದೇ ಹಸ�ತಕ�ಷೇಪವಿಲ�ಲ ಎಂದ� �ಸಿಸಿ ತನ�ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ�ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಅಮಾನತ�ಗೊಳಿಸ�ವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಜಿಂಬಾಬ�ವೆ ಕ�ರಿಕೆಟ�‌ಗೆ ನೀಡ�ವ �ಸಿಸಿ ಹಣವನ�ನ� ಸ�ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗ�ವ�ದ� ಮತ�ತ� ಯಾವ�ದೇ �ಸಿಸಿ ಟೂರ�ನಿಗಳಲ�ಲಿ ಜಿಂಬಾಂಬ�ವೆ ಭಾಗವಹಿಸಲ� ಅನ�ಮತಿ ಇಲ�ಲ.

ಜಿಂಬಾಬ�ವೆ ಕ�ರಿಕೆಟ� ಮಂಡಳಿಯನ�ನ� ಮೂರ� ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಮತ�ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ�ಕೆ ತರಲ� ಪೋಷಕ ಸಂಸ�ಥೆ ನಿರ�ದೇಶಿಸಿದೆ.

ಬಗ�ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರ�ವ �ಸಿಸಿ ಅಧ�ಯಕ�ಷ ಶಶಾಂಕ� ಮನೋಹರ� ಅವರ�, ಇದ� ತ�ರ�ತ� ಕ�ರಮವಲ�ಲ. ಸಾಕಷ�ಟ� ಯೋಚಿಸಿಯೇ ನಿರ�ಣಯ ಕೈಗೊಂಡಿದ�ದೇವೆ. ಕ�ರಿಕೆಟ� ಒಂದ� ಸ�ಂದರ ಕ�ರೀಡೆ. ಅದ� ಯಾವಾಗಲೂ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಮ�ಕ�ತವಾಗಿರಬೇಕ�. ಇದೇ ಕಾರಣಕ�ಕೆ ಜಿಂಬಾಬ�ವೆಯನ�ನ� ಅಮಾನತ� ಮಾಡಿದ�ದೇವೆ ಎಂದ� ಹೇಳಿದ�ದಾರೆ.

FacebookGoogle+WhatsAppGoogle GmailShare


ವಿಶ�ವಾಸಮತ ಯಾಚನೆಗೆ ಸಿಎಂಗೆ ಹೊಸ ಡೆಡ�‌ಲೈನ� ನೀಡಿದ ರಾಜ�ಯಪಾಲರ�
Source:  Oneindia Kannada
Friday, 19 July 2019 15:57

ಬೆಂಗಳೂರà³�, ಜà³�ಲೈ 19: ವಿಶà³�ವಾಸಮತ ಯಾಚನೆಗೆ ಸಿಎಂ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದà³�ದ 1: 30 ರ ಗಡà³�ವà³� ಮೀರಿದà³�ದರೂ ವಿಶà³�ವಾಸಮತ ಯಾಚನೆ ಮಾಡಿಲà³�ಲವಾದà³�ದರಿಂದ ಈಗ ಮತà³�ತೊಮà³�ಮೆ ಹೊಸ ಡೆಡà³�‌ಲೈನà³� ಅನà³�ನà³� ರಾಜà³�ಯಪಾಲರà³� ಸಿಎಂ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದà³�ದಾರೆ. Photos : ಸದನದಲà³�ಲಿ ಗದà³�ದಲ, ಅಹೋರಾತà³�ರಿ ಧರಣಿ, ಮಾರà³�ನಿಂಗà³� ವಾಕà³� ಮರà³�ಜà³�ಞಾಪನಾ ಪತà³�ರವನà³�ನà³� ಸಿಎಂ ಅವರಿಗೆ ರವಾನಿಸಿರà³�ವ ರಾಜà³�ಯಪಾಲರà³� ಸಂಜೆ 6

ರೆಬಲ� ಶಾಸಕರಿಗೆ ವಿಪ� ಜಾರಿ ವಿಚಾರ : ಸ�ಪ�ರೀಂಗೆ ಮೆಟ�ಟಿಲೇರಿದ ಕಾಂಗ�ರೆಸ�‌
Source:  Oneindia Kannada
Friday, 19 July 2019 15:50

ಬೆಂಗಳೂರà³�, ಜà³�ಲೈ 19 : ಶಾಸಕರಿಗೆ ವಿಪà³� ಜಾರಿ ವಿಚಾರದಲà³�ಲಿ ಗೊಂದಲವಿದà³�ದà³� ಅದನà³�ನà³� ಬಗೆಹರಿಸಿ ಎಂದà³� ಕರà³�ನಾಟಕ ಕಾಂಗà³�ರೆಸà³� ಸà³�ಪà³�ರೀಂಕೋರà³�ಟà³� ಮೆಟà³�ಟಿಲೇರಿದೆ. ಸಿಎಲà³�‌ಪಿ ನಾಯಕ ಸಿದà³�ದರಾಮಯà³�ಯ ವಿಪà³� ವಿಚಾರವನà³�ನà³� ಸದನದಲà³�ಲಿ ಪà³�ರಸà³�ತಾಪಿಸಿದà³�ದರà³�. ಶà³�ಕà³�ರವಾರ ಕರà³�ನಾಟಕ ಪà³�ರದೇಶ ಕಾಂಗà³�ರೆಸà³� ಸಮಿತಿ ಅಧà³�ಯಕà³�ಷ ದಿನೇಶà³� ಗà³�ಂಡೂರಾವà³� ಪರ ವಕೀಲರà³� ಸà³�ಪà³�ರೀಂಕೋರà³�ಟà³�‌ಗೆ ಅರà³�ಜಿ ಸಲà³�ಲಿಸಿದರà³�. ರೆಬಲà³� ಶಾಸಕರಿಗೆ ವಿಪà³� ಜಾರಿ ವಿಚಾರದಲà³�ಲಿ

ಕಾನೂನ� ಬಾಹಿರ ಸರ�ಕಾರ ಕರ�ನಾಟಕದಲ�ಲಿದೆ : ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ�ಮಾಯಿ
Source:  Oneindia Kannada
Friday, 19 July 2019 15:24

ಬೆಂಗಳೂರ�, ಜ�ಲೈ 19 : ವಿಶ�ವಾದಮತದ ನಿರ�ಣಯದ ಮೇಲೆ ಕರ�ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ�ಲಿ ಎರಡನೇ ದಿನವೂ ಚರ�ಚೆ ಮ�ಂದ�ವರೆದಿದೆ. ಶ�ಕ�ರವಾರ ಮಧ�ಯಾಹ�ನ 1.30ರೊಳಗೆ ಪ�ರಕ�ರಿಯೆ ಮ�ಗಿಸ�ವಂತೆ ರಾಜ�ಯಪಾಲರ� ನೀಡಿದ�ದ ಗಡ�ವ� ಮೀರಿ ಹೋಗಿದೆ. ರಾಜ�ಯಪಾಲರ� ನೀಡಿದ ನಿರ�ದೇಶನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡದ ಕಾಂಗ�ರೆಸ�-ಜೆಡಿಎಸ� ಮೈತ�ರಿ ಸರ�ಕಾರದ ವಿರ�ದ�ಧ ಪ�ರತಿಪಕ�ಷ ಬಿಜೆಪಿ ಆಕ�ರೋಶ ವ�ಯಕ�ತಪಡಿಸಿದೆ. ರಾಜ�ಯಪಾಲರ ಮ�ಂದಿನ ನಡೆ �ನ�? ಎಂಬ�ದ�

ಡಿಕೆಶಿ ಮ�ಂಬೈ ಭೇಟಿ ಯಶಸ�ವಿ ಆಗಿದ�ದರೆ ಪರಿಸ�ಥಿತಿ ಬೇರೆ ಇರ�ತ�ತಿತ�ತ�!
Source:  Oneindia Kannada
Friday, 19 July 2019 14:55

ಬೆಂಗಳೂರ�, ಜ�ಲೈ 19: ಕಾಂಗ�ರೆಸ� ನಾಯಕ ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕ�ಮಾರ� ಅವರ� ಜಿ. ಟಿ. ದೇವೇಗೌಡ ಹಾಗೂ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ ಜತೆಗೆ ಮ�ಂಬೈಗೆ ತೆರಳಿದರಲ�ಲ, ಅತೃಪ�ತ ಶಾಸಕರ ಜತೆಗೆ ಸಂಪರ�ಕ ಸಾಧಿಸ�ವ ಆ ಪ�ರಯತ�ನ ಯಶಸ�ವಿ ಆಗಿದ�ದರೆ ಈಗಿನ ಕರ�ನಾಟಕದ ರಾಜಕೀಯ ಸನ�ನಿವೇಶವೇ ಬೇರೆ ಇರ�ತ�ತಿತ�ತ� ಎನ�ನ�ತ�ತವೆ ಕಾಂಗ�ರೆಸ� ನ ಉನ�ನತ ಮೂಲಗಳ�. ವಿಶ�ವಾಸಮತ LIVE: ಕಲಾಪ ಮ�ಂದೂಡಿಕೆ,

28 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹಣಕ�ಕೆ ಸೇಲ� ಆದ�ರಾ ಎಚ�.ವಿಶ�ವನಾಥ�?
Source:  Oneindia Kannada
Friday, 19 July 2019 14:53

ಬೆಂಗಳೂರà³�, ಜà³�ಲೈ 19: ಶಾಸಕ ಸà³�ಥಾನಕà³�ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಮà³�ಂಬೈ ರೆಸಾರà³�ಟà³�‌ನಲà³�ಲಿ ತಂಗಿರà³�ವ ಎಚà³�.ವಿಶà³�ವನಾಥà³� ಅವರà³� ಬಿಜೆಪಿ ನೀಡಿದ 28 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸೇಲà³� ಆಗಿದà³�ದಾರಾ ಎಂಬ ಅನà³�ಮಾನ ಇಂದಿನ ಸದನದಲà³�ಲಿ ನಡೆದ ಚರà³�ಚೆಯಿಂದ ಮà³�ಂದೆ ಬಂದಿದೆ. Photos : ಸದನದಲà³�ಲಿ ಗದà³�ದಲ, ಅಹೋರಾತà³�ರಿ ಧರಣಿ, ಮಾರà³�ನಿಂಗà³� ವಾಕà³� ಬಿಜೆಪಿಯ ಸದಸà³�ಯರà³� ನನಗೆ à²�ದà³� ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ

ಮಂಗಳವಾರ ದಾಟಿದರೆ ಸರಕಾರ ಸೇಫ�; ಸಿಎಂಗೆ ಜ�ಯೋತಿಷಿಗಳ ಸಲಹೆ
Source:  Oneindia Kannada
Friday, 19 July 2019 14:01

ಬೆಂಗಳೂರ�, ಜ�ಲೈ 19: ವಿಶ�ವಾಸ ಮತ ಯಾಚನೆಯನ�ನ� ಮ�ಂದಿನ ಮಂಗಳವಾರ ದಾಟಿಸಿಬಿಟ�ಟರೆ, ಅಂದರೆ ಬ�ಧವಾರದಂದ� ಬಹ�ಮತ ಸಾಬೀತ� ಪಡಿಸ�ವ�ದಾದರೆ ಕರ�ನಾಟಕದಲ�ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ�ಲಿ ಇರ�ವ ಮೈತ�ರಿ ಸರಕಾರ ಉಳಿದ�ಕೊಂಡ� ಬಿಡ�ತ�ತದಾ? ಈ ಬಗ�ಗೆ ಮಾಜಿ ಪ�ರಧಾನಿ ದೇವೇಗೌಡರ� ತಮ�ಮ ಮಗ- ಮ�ಖ�ಯಮಂತ�ರಿ ಕ�ಮಾರಸ�ವಾಮಿಗೆ ಧೈರ�ಯ ಹೇಳಿದ�ದಾರೆ ಎನ�ನ�ತ�ತವೆ ಮೂಲಗಳ�. ಅದೇ ಕಾರಣಕ�ಕೆ ಕ�ಮಾರಸ�ವಾಮಿ ಅವರ� ಕೂಡ ಹೆಚ�ಚಿನ ಒತ�ತಡ

<< < Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next > >>