VicksWeb upgrade Location upload ads trending
VicksWeb ಭಾರತ
ಮಹಾ ಚಂಡಮಾರ�ತ ಚ�ರ�ಕ�: ನವೆಂಬರ� 6 ರಿಂದ ಮತ�ತೆ ಮಳೆ ಶ�ರ�
Source:  Oneindia Kannada
Monday, 04 November 2019 12:29

ಬೆಂಗಳೂರ�, ನವೆಂಬರ� 4: ಅರಬ�ಬಿ ಸಮ�ದ�ರದಲ�ಲಿ ಮತ�ತೆ ವಾಯ�ಭಾರ ಕ�ಸಿತ ಉಂಟಾಗಿದ�ದ�, ಮಹಾ ಚಂಡಮಾರ�ತ ಚ�ರ�ಕಾಗಿದ�ದ�, ಕೇರಳ, ಗ�ಜರಾತ� ಸೇರಿದಂತೆ ಕರ�ನಾಟಕದ ಕೆಲ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೈ ಅಲರ�ಟ� ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ�ತೆ ಚಂಡಮಾರ�ತ ಅಪ�ಪಳಿಸ�ವ ಸಾಧ�ಯತೆ ಇದೆ, ನವೆಂಬರ� 6ರಂದ� ಗ�ಜರಾತ�, ಕೇರಳ, ತಮಿಳ�ನಾಡ� ಸೇರಿದಂತೆ ಕರ�ನಾಟಕದ ಕೆಲ ಭಾಗಗಳಲ�ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದ� ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ

ಕರ�ನಾಟಕ ಸರ�ಕಾರದ 2020ರ ರಜೆ ದಿನಗಳ ಪಟ�ಟಿ
Source:  Oneindia Kannada
Monday, 04 November 2019 12:02

ಬೆಂಗಳೂರ�, ನವೆಂಬರ� 04 : 2019 ಮ�ಗಿಯಲ� ಎರಡ� ತಿಂಗಳ� ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವರ�ಷ ಮ�ಗಿಯ�ತ�ತಾ ಬಂದಂತೆ ಹೊಸ ವರ�ಷ ಸ�ವಾತಿಸ�ವ ಬಗ�ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಆರಂಭವಾಗ�ತ�ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರ�ವ ರಜೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಲ� ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗ�ತ�ತಿದೆ. ಪ�ರತಿವರ�ಷ ನವೆಂಬರ� ಅಂತ�ಯಕ�ಕೆ ಮ�ಂದಿನ ವರ�ಷದ ಸರ�ಕಾರಿ ರಜೆ ದಿನಗಳನ�ನ� ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗ�ತ�ತದೆ. ಈಗ 2019 ಮ�ಗಿಯ�ತ�ತಾ ಬಂದಿದ�ದ�, 2020ರ ಕರ�ನಾಟಕ

ಮಹಿಳಾ ಉದ�ಯೋಗಿ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ� ಮಾಡಿದ�ದಕ�ಕೆ ಸಿಇಒಗೆ ಕೊಕ�
Source:  Oneindia Kannada
Monday, 04 November 2019 11:07

ನà³�ಯೂಯಾರà³�ಕà³�, ನವೆಂಬರà³� 04: ಮೆಕà³�‌ಡೊನಾಲà³�ಡà³� ಕಂಪೆನಿಯ ಮà³�ಖà³�ಯ ಕಾರà³�ಯ ನಿರà³�ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಸà³�ಟೀವà³� ಎಸà³�ಟರà³� ಬà³�ರೂಕà³�(52) ಅವರನà³�ನà³� ಹà³�ದà³�ದೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಉದà³�ಯೋಗಿಯೊಬà³�ಬರ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗà³� ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ ಹೊತà³�ತà³�ಕೊಂಡಿದà³�ದಾರೆ. ಸà³�ಟೀವà³� ಅವರà³� ಸಂಸà³�ಥೆಯ ನಿಯಮ ಮà³�ರಿದಿರà³�ವ ಕಾರಣ ಅವರನà³�ನà³� ಸಿಇಒ ಹà³�ದà³�ದೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದà³� ಪà³�ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉನà³�ನತ ಹà³�ದà³�ದೆಯಲà³�ಲಿರà³�ವವರà³� ನೇರ ಅಥವಾ ಪರೋಕà³�ಷ ಉದà³�ಯೋಗಿಗಳ ಜತೆ ಪà³�ರಣಯ

ಪ�ರತಿ ದಿನದ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿ 9 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಎಂದ� ನಿಗದಿ?
Source:  Oneindia Kannada
Monday, 04 November 2019 10:28

ನವದೆಹಲಿ, ನವೆಂಬರ� 04: ಉದ�ಯೋಗಿಗಳ ಪ�ರತಿದಿನದ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿ, ಗೃಹಭತ�ಯೆ ಬಗ�ಗೆ ಭಾರತ ಸರ�ಕಾರ ಕ�ರದ� ವೇತನ ಸಂಹಿತೆ ಶಿಫಾರಸ�ಗಳನ�ನ� ಸಿದ�ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ರಾಷ�ಟ�ರೀಯ ಕನಿಷ�ಠ ವೇತನದಲ�ಲಿ ಯಾವ�ದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವೇತನ ಸಂಹಿತೆಯ ಕರಡ� ಪ�ರತಿಯಂತೆ ಉದ�ಯೋಗಿಗಳ� ದಿನಕ�ಕೆ 9 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ�ತ�ತದೆ. ವೇತನವನ�ನ� ನಿರ�ಧರಿಸಲ� ಮೂರ� ಭೌಗೋಳಿಕ ವರ�ಗೀಕರಣಗಳನ�ನ� ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗೃಹಭತ�ಯೆಯನ�ನ�

ಸ�ಪ�ರೀಂ ಅಂಗಣದಲ�ಲಿಂದ� ಬಿಎಸ�ವೈ ಆಡಿಯೋ: ಅನರ�ಹರನ�ನ� ದೇವರೇ ಕಾಪಾಡಬೇಕ�!
Source:  Oneindia Kannada
Monday, 04 November 2019 07:00

ಎಲ�ಲಾ ಸಸೂತ�ರವಾಗಿದ�ದರೆ, ಈ ವಾರದಲ�ಲಿ (ನ 4-8) ಅನರ�ಹ ಶಾಸಕರ ಅರ�ಜಿಯ ತೀರ�ಪನ�ನ� ನ�ಯಾ. ಎನ�.ವಿ.ರಮಣ ನೇತೃತ�ವದ ತ�ರಿಸದಸ�ಯ ಸರ�ವೋಚ�ಚ ನ�ಯಾಯಾಲಯ ಪೀಠ ಪ�ರಕಟಿಸ�ವ ಸಾಧ�ಯತೆಯಿತ�ತ�. ಈಗಲೂ ಪ�ರಕಟಿಸಬಾರದೆಂದೇನೂ ಇಲ�ಲ. ಆದರೆ, ಅನರ�ಹ ಶಾಸಕರಿಗೆ, ಯಡಿಯೂರಪ�ಪನವರ ಆಡಿಯೋ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಕೂತಿದೆ. ಉಪಚ�ನಾವಣೆಯ ನಿಮಿತ�ತ, ಹ�ಬ�ಬಳ�ಳಿಯಲ�ಲಿ ಪಕ�ಷದ ಸಭೆಯಲ�ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ�ದ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ�ಪನವರ ಧ�ವನಿ ಎನ�ನಲಾಗ�ತ�ತಿರ�ವ ಆಡಿಯೋ

ಕರ�ನಾಟಕ; ಕಡಿಮೆಯಾದ ಮಳೆ, ಉಷ�ಣಾಂಶದಲ�ಲಿ �ರಿಕೆ
Source:  Oneindia Kannada
Monday, 04 November 2019 06:40

ಬೆಂಗಳೂರà³�, ನವೆಂಬರà³� 04 : ಕರà³�ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪà³�ರದೇಶಗಳಲà³�ಲಿ ಮಳೆಯ ಅಬà³�ಬರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. 30 ರಿಂದ 40 ಕಿ. ಮೀ. ವೇಗದಲà³�ಲಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸà³�ತà³�ತಿದà³�ದà³�, ಗà³�ಡà³�ಗà³�, ಸಿಡಿಲಿನ ಮà³�ನà³�ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹವಾಮಾನ à²‡à²²à²¾à²–ೆ ನವೆಂಬರà³� 4 ಮತà³�ತà³� 5 ರಂದà³� ಉತà³�ತರ ಹಾಗೂ ದಕà³�ಷಿಣ ಒಳನಾಡಿನಲà³�ಲಿ ಗಂಟೆಗೆ 30 ರಿಂದ 40 ಕಿ. ಮೀ. ವೇಗದಲà³�ಲಿ

ನಳಿನ� ಕ�ಮಾರ� ಮಾಡಿದ ಜೋಕ� ಹೇಳಿದ ಸಿದ�ದರಾಮಯ�ಯ!
Source:  Oneindia Kannada
Monday, 04 November 2019 06:19

ಬೆಂಗಳೂರà³�, ನವೆಂಬರà³� 04 : ಕರà³�ನಾಟಕ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧà³�ಯಕà³�ಷ ನಳಿನà³� ಕà³�ಮಾರà³� ಕಟೀಲà³� ವಿರà³�ದà³�ಧ ಪà³�ರತಿಪಕà³�ಷ ನಾಯಕ ಸಿದà³�ದರಾಮಯà³�ಯ ಮತà³�ತೊಮà³�ಮೆ ಟೀಕಾಪà³�ರಹಾರ ನಡೆಸಿದà³�ದಾರೆ. ಆಪರೇಷನà³� ಕಮಲದ ಆಡಿಯೋ ವಿಚಾರದಲà³�ಲಿ ಟೀಕೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಮà³�ಖà³�ಯಮಂತà³�ರಿ ಬಿ. ಎಸà³�. ಯಡಿಯೂರಪà³�ಪ ಬಿಜೆಪಿ ಸಭೆಯಲà³�ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಆಡಿಯೋ ವೈರಲà³� ಆಗಿದೆ. ಈ ಆಡಿಯೋ ರಿಲೀಸà³� ಮಾಡಿಸಿದà³�ದà³� ಪà³�ರತಿಪಕà³�ಷ ನಾಯಕ  ಸಿದà³�ದರಾಮಯà³�ಯ ಎಂದà³�

ನವೆಂಬರ� 4 ರಿಂದ ರಾಜ�ಯಾದ�ಯಂತ ಕಾಂಗ�ರೆಸ� ಪ�ರತಿಭಟನೆ
Source:  Oneindia Kannada
Sunday, 03 November 2019 16:08

ಬೆಂಗಳೂರà³�, ನವೆಂಬರà³� 03 : ಪà³�ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಗà³�ರ ಆರà³�ಥಿಕ ಸಹಭಾಗಿತà³�ವ ಒಪà³�ಫಂದಕà³�ಕೆ ಕರà³�ನಾಟಕ ಕಾಂಗà³�ರೆಸà³� ವಿರೋಧ ವà³�ಯಕà³�ತಪಡಿಸಿದೆ. ನವೆಂಬರà³� 4ರಿಂದ ರಾಜà³�ಯಾದà³�ಯಂತ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲà³� ತೀರà³�ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾನà³�ವಾರ  ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಚೇರಿಯಲà³�ಲಿ ಪತà³�ರಿಕಾಗೋಷà³�ಠಿ ನಡೆಸಿದ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧà³�ಯಕà³�ಷ ದಿನೇಶà³� ಗà³�ಂಡೂರಾವà³�, "ನರೇಂದà³�ರ ಮೋದಿ ಸರà³�ಕಾರದ‌ ನೀತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ದೇಶದಲà³�ಲಿ ನಿರà³�ದà³�ಯೋಗ ಸಮಸà³�ಯೆ ಹೆಚà³�ಚಾಗಿದೆ. ಪದವೀಧರರà³�‌ ನಿರà³�ದà³�ಯೋಗಿಗಳಾಗà³�ತà³�ತಿದà³�ದಾರೆ" ಎಂದà³� ಆತಂಕ ವà³�ಯಕà³�ತಪಡಿಸಿದರà³�.

ಆಸ�ಪತ�ರೆಯಿಂದ ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕ�ಮಾರ� ಡಿಸ�ಚಾರ�ಜ�‌, ವಿಶ�ರಾಂತಿಗೆ ಸಲಹೆ
Source:  Oneindia Kannada
Sunday, 03 November 2019 12:35

ಬೆಂಗಳೂರà³�, ನವೆಂಬರà³� 03 : ಮಾಜಿ ಸಚಿವ, ಕನಕಪà³�ರ ಕà³�ಷೇತà³�ರದ ಕಾಂಗà³�ರೆಸà³� ಶಾಸಕ ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕà³�ಮಾರà³� ಆಸà³�ಪತà³�ರೆಯಿಂದ ಡಿಸà³�ಚಾರà³�ಜà³� ಆಗಿದà³�ದಾರೆ. ಎರಡà³� ವಾರಗಳ ಕಾಲ ವಿಶà³�ರಾಂತಿ ಪಡೆಯà³�ವಂತೆ ವೈದà³�ಯರà³� ಸಲಹೆ ನೀಡಿದà³�ದಾರೆ. ಭಾನà³�ವಾರ ಬೆಳಗà³�ಗೆ  ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕà³�ಮಾರà³� ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶೇಷಾದà³�ರಿಪà³�ರಂನಲà³�ಲಿರà³�ವ ಅಪೋಲೋ ಆಸà³�ಪತà³�ರೆಯಿಂದ ಡಿಸà³�ಚಾರà³�ಜà³� ಆದರà³�. ಬೆನà³�ನà³� ನೋವà³�, ರಕà³�ತದೊತà³�ತಡದ ಕಾರಣ ಶà³�ಕà³�ರವಾರ ರಾತà³�ರಿ

ವಾರ�ಷಿಕ ಪರೀಕ�ಷೆ: ಮಹತ�ವದ ನಿರ�ಧಾರದತ�ತ ಪಿಯ�ಸಿ ಬೋರ�ಡ�
Source:  Oneindia Kannada
Sunday, 03 November 2019 12:32

ಬೆಂಗಳೂರ�, ನ 3: ಪ�ರಸಕ�ತ ಶೈಕ�ಷಣಿಕ ವರ�ಷದ (ಮಾರ�ಚ� 2020) ವಾರ�ಷಿಕ ಪರೀಕ�ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ�ನ� ಸ�ವಲ�ಪ ತಡವಾಗಿ ಪ�ರಕಟಿಸಲ� ಪಿಯ�ಸಿ ಬೋರ�ಡ� ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ರಾಷ�ಟ�ರೀಯ ಅರ�ಹತಾ ಮತ�ತ� ಪ�ರವೇಶ (ನೀಟ�) ಪರೀಕ�ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ�ರಕಟಗೊಂಡ ನಂತರ, ಪಿಯ�ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶವನ�ನ� ಪ�ರಕಟಿಸ�ವ ಬಗ�ಗೆ ಶಿಕ�ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ�ಲಿ ಮಾತ�ಕತೆ ನಡೆದಿದೆ. ದ�ವಿತೀಯ ಪಿಯ�ಸಿ ಪರೀಕ�ಷೆ; ತಾತ�ಕಾಲಿಕ ವೇಳಾಪಟ�ಟಿ ಪ�ರಕಟ

<< < Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next > >>