VicksWeb upgrade Location upload ads trending
VicksWeb ഇന്ത്യ
മിയാപദവില�� പള�ളിയില�ം ഗള��ഫ�കാരന�റെ വീട�ടില�ം കവര��ച�ച : പോലീസ� അന�വേഷണം ആരംഭിച�ച�
Source:  Kasaragod.com
Friday, 10 July 2020 14:55

മഞàµ�ചേശàµ�വരം : മിയാപദവàµ� ബാളിയൂരിലàµ�‍ പളàµ�ളിയിലàµ�à´‚ à´—à´³àµ�‍à´«àµ�കാരനàµ�റെ വീടàµ�à´Ÿà´¿à´²àµ�à´‚ കവരàµ�‍à´šàµ�à´š. ബാളിയൂരàµ�‍ à´œàµ�മാമസàµ�ജിദിനàµ�റെ നേരàµ�‍à´šàµ�à´šà´ªàµ�പെടàµ�à´Ÿà´¿ à´•àµ�à´¤àµ�തിതàµ�à´¤àµ�റനàµ�à´¨àµ� 5000 രൂപയàµ�à´‚, ബാളിയൂരിലെ à´®àµ�ഹമàµ�മദàµ� ഷരീഫിനàµ�റെ വീടിനàµ�à´± വാതിലàµ�‍ തകരàµ�‍à´¤àµ�à´¤àµ� 4 പവനàµ�‍ à´¸àµ�വരàµ�‍ണവàµ�à´‚ 4000 രൂപയàµ�à´‚ റാഡോ വാചàµ�à´šàµ�മാണàµ� കവരàµ�‍à´¨àµ�നതàµ�. ഷരീഫിനàµ�റെ വീടàµ�à´Ÿàµ�കാരàµ�‍ നാലàµ� ദിവസം à´®àµ�à´®àµ�à´ªàµ� വീടàµ� പൂടàµ�à´Ÿà´¿ പൈവളിഗെയിലെ ബനàµ�à´§àµ�വീടàµ�à´Ÿà´¿à´²àµ�‍ പോയിരàµ�à´¨àµ�à´¨àµ�. വെളàµ�ളിയാഴàµ�à´š രാവിലെ തിരിചàµ�ചെതàµ�തിയപàµ�പോഴാണàµ� à´®àµ�à´¨àµ�‍വശതàµ�തെ വാതിലàµ�‍പൂടàµ�à´Ÿàµ� പൊളിചàµ�à´š നിലയിലàµ�‍ à´•à´£àµ�à´Ÿà´¤àµ�. സംഭവതàµ�തിലàµ�‍ മഞàµ�ചേശàµ�വരം പോലീസàµ� കേസെടàµ�à´¤àµ�à´¤àµ� à´…à´¨àµ�വേഷണം ആരംഭിചàµ�à´šàµ�.


പൂന�ത�റയിലെ പ�രതിഷേധം ഭയപ�പെട�ത�ത�ന�ന�, ഇത� കൈവിട�ട കളിയാണ�! മ�ന�നറിയിപ�പ� നൽകി ആരോഗ�യമന�ത�രി
Source:  Oneindia Malayalam
Friday, 10 July 2020 14:40

തിരàµ�വനനàµ�തപàµ�à´°à´‚: പൂനàµ�à´¤àµ�റയിലെ à´ªàµ�രതിഷേധ à´ªàµ�രകടനങàµ�ങളിലàµ�‍ ആശങàµ�à´• അറിയിചàµ�à´šàµ� ആരോഗàµ�യമനàµ�à´¤àµ�à´°à´¿ കെകെ ശൈലജ. സൂപàµ�പരàµ�‍ à´¸àµ�‌à´ªàµ�രെഡàµ� നടനàµ�à´¨ à´¸àµ�ഥലമായ പൂനàµ�à´¤àµ�റയിലàµ�‍ ജനങàµ�ങളàµ�‍ à´’à´¨àµ�നടങàµ�à´•à´‚ തെരàµ�വിലàµ�‍ ഇറങàµ�ങിയതിലàµ�‍ വലിയ വിഷമം ഉണàµ�ടെനàµ�à´¨àµ� കെകെ ശൈലജ പറഞàµ�à´žàµ�. പൂനàµ�à´¤àµ�റയിലàµ�‍ ഇനàµ�à´¨àµ�à´£àµ�ടായ സംഭവം ഭയപàµ�പെടàµ�à´¤àµ�à´¤àµ�à´¨àµ�നതാണàµ�. സാമൂഹിക അകലം ലംഘിചàµ�à´šàµ� ജനം തെരàµ�വിലേകàµ�à´•àµ� ഇറങàµ�à´™àµ�à´¨àµ�നതàµ� വലിയ അപകടം വിളിചàµ�à´šàµ� വരàµ�à´¤àµ�à´¤àµ�à´‚. നിലവിലàµ�‍ പൂനàµ�à´¤àµ�റയിലàµ�‍ അതീവ

'ക�രിമിനല�� ഇല�ലാതായി,അവരെ സംരക�ഷിക�കപ�പെട�ന�നവരോ'; വികാസ� ദ�ബെയ�ടെ കൊലയില�� പ�രിയങ�കാ ഗാന�ധി
Source:  Oneindia Malayalam
Friday, 10 July 2020 14:34

ദിലàµ�ലി: ഉതàµ�തരàµ�‍à´ªàµ�രദേശിലàµ�‍ à´—àµ�à´£àµ�ടാതലവനàµ�‍ വികാസàµ� à´¦àµ�ബെ കൊലàµ�ലപàµ�പെടàµ�à´Ÿ സംഭവതàµ�തിലàµ�‍ à´ªàµ�രതികരണവàµ�മായി കോണàµ�‍à´—àµ�à´°à´¸àµ� ജനറലàµ�‍ സെകàµ�à´°à´Ÿàµ�ടറി à´ªàµ�രിയങàµ�കാഗാനàµ�ധി. à´•àµ�രിമിനലàµ�‍ കൊലàµ�ലപàµ�പെടàµ�à´Ÿàµ� à´Žà´¨àµ�നാലàµ�‍ അവരെ സംരകàµ�à´·à´¿à´šàµ�ചവരോ à´Žà´¨àµ�നാണàµ� à´ªàµ�രിയങàµ�à´•à´¯àµ�ടെ ചോദàµ�യം. à´Ÿàµ�വിറàµ�ററിലൂടെയായിരàµ�à´¨àµ�à´¨àµ� à´ªàµ�രിയങàµ�à´•à´¯àµ�ടെ à´ªàµ�രതികരണം. ഇനàµ�à´¨àµ� രാവിലെ à´µàµ�യാജ à´�à´±àµ�റമàµ�à´Ÿàµ�ടലിലായിരàµ�à´¨àµ�à´¨àµ� വികാസàµ� à´¦àµ�ബെ കൊലàµ�ലപàµ�പെടàµ�à´Ÿà´¤àµ�. വെടിയേലàµ�‍à´•àµ�à´•àµ�കയായിരàµ�à´¨àµ�à´¨àµ�. ഉതàµ�തരàµ�‍à´ªàµ�രദേശിലàµ�‍ à´Žà´Ÿàµ�à´Ÿàµ� പൊലീസàµ�കാരെ കൊലപàµ�പെടàµ�à´¤àµ�തിയ കേസിലെ à´®àµ�à´–àµ�യപàµ�രതിയാണàµ� വികാസàµ� à´¦àµ�ബെ.

സ�വർണ�ണക�കടത�തിന�റെ മ�ഖ�യകണ�ണി സന�ദീപ� നായരോ? കസ�റ�റംസിന�ം എൻ�എയ�ക�ക�ം നിർണ�ണായക വിവരങ�ങൾ
Source:  Oneindia Malayalam
Friday, 10 July 2020 14:13

തിരàµ�വനനàµ�തപàµ�à´°à´‚: à´¸àµ�വർണàµ�ണകàµ�à´•à´Ÿà´¤àµ�à´¤àµ� കേസàµ� à´ªàµ�റതàµ�à´¤àµ�വനàµ�നതോടെ à´…à´¨àµ�വേഷണം ആരംഭിചàµ�à´š à´•à´¸àµ�à´±àµ�റംസിനàµ� à´’à´°àµ� à´ªàµ�രതിയെ മാതàµ�രമേ അറസàµ�à´±àµ�à´±àµ� ചെയàµ�യാൻ à´•à´´à´¿à´žàµ�à´žà´¿à´Ÿàµ�à´Ÿàµ�à´³àµ�ളൂ. കേസàµ�മായി ബനàµ�ധപàµ�പെടàµ�à´Ÿàµ� അറസàµ�à´±àµ�à´±àµ� ചെയàµ�à´¤ സരിതàµ�തിനെ à´�à´´àµ� ദിവസതàµ�തെ à´•à´¸àµ�à´±àµ�റിഡിയിൽ വാങàµ�ങിയ à´•à´¸àµ�à´±àµ�റംസàµ� സംഘം ഇയാളെ വിശദമായി ചോദàµ�യം ചെയàµ�à´¤àµ�വരികയാണàµ�. സരിതàµ�തിനàµ�റെയàµ�à´‚ à´¸àµ�വപàµ�à´¨ à´¸àµ�രേഷിനàµ�റെയàµ�à´‚ à´…à´Ÿàµ�à´¤àµ�à´¤ à´¸àµ�ഹൃതàµ�തായ സനàµ�ദീപàµ� നായരിലേകàµ�കാണàµ� à´•à´¸àµ�à´±àµ�റംസിനàµ�റെ à´…à´¨àµ�വേഷണം നീളàµ�à´¨àµ�നതàµ�. à´¸àµ�വപàµ�നയàµ�ടെ ഒളിതàµ�താവളം à´¬àµ�രൈമൂരàµ�‍ à´Žà´¸àµ�à´±àµ�റേറàµ�റിലേ à´¬àµ�രീടàµ�ടീഷàµ� ബംഗàµ�ലാവàµ�?; പൊലീസàµ� പിടികàµ�കാതàµ�തിനàµ� പിനàµ�നിലàµ�‍

'വായിൽ തോന�ന�ന�നത� വിളിച�ച� പറയ�ം മ�ൻപ� യാഥാർത�ഥ�യം എന�താണെന�ന� അറിയണം';മറ�പടിയ�മായി അഹാന കൃഷ�ണൻ
Source:  Oneindia Malayalam
Friday, 10 July 2020 14:04

തിര�വനന�തപ�രം; സമ�പർക�കത�തിലൂടെ രോഗവ�യാപനം ഉയർന�ന തിര�വനന�തപ�രത�ത� ട�രിപ�പിൾ ലോക�ക� ഡൗൺ പ�രഖ�യാപിച�ചത� സ�വർണക�കടത�ത� കേസിന�റെ പശ�ചാത�തലത�തിൽ ആണെന�ന തരത�തിലായിര�ന�ന� സമൂഹ മാധ�യമങ�ങളിലൂടെ ഉയർന�ന പ�രചരണം. സമാനരീതിയിൽ നടി അഹാനകൃഷ�ണക�മാർ പങ�ക�വെച�ച ക�റിപ�പ�ം സമൂഹമാധ�യമങ�ങളിൽ വിമർശനങ�ങൾക�ക� വഴിവെച�ചിര�ന�ന�. ഇപ�പോഴിതാ തനിക�ക� നേരെ ഉയർന�ന വിമർശനങ�ങളിൽ മറ�പടി പറയ�കയാണ� താരം. നടിയ�ടെ ക�റിപ�പ� വായിക�കാം

കൈരളിക�ക� വക�കീല�� നോട�ടീസ� അയച�ച� ശശി തരൂര��: വാര��ത�ത പിന��വലിച�ച� മാപ�പ� പറഞ�ഞില�ലെങ�കില��..
Source:  Oneindia Malayalam
Friday, 10 July 2020 13:46

തിരàµ�വനനàµ�തപàµ�à´°à´‚: തിരàµ�വനനàµ�തപàµ�à´°à´‚ വിമാനതàµ�താവളതàµ�തിലെ à´¸àµ�വരàµ�‍à´£àµ�ണകàµ�à´•à´Ÿà´¤àµ�à´¤àµ� കേസàµ�മായി ബനàµ�ധപàµ�പെടàµ�à´Ÿàµ� പല തരതàµ�തിലàµ�à´³àµ�à´³ à´µàµ�യാജ വാരàµ�‍à´¤àµ�തകളàµ�à´‚ à´ªàµ�à´°à´šà´°à´¿à´•àµ�à´•àµ�à´¨àµ�നതàµ�à´£àµ�à´Ÿàµ�. രാഷàµ�à´Ÿàµ�രീയ പാരàµ�‍à´Ÿàµ�à´Ÿà´¿à´•à´³àµ�മായി ബനàµ�ധപàµ�പെടàµ�à´¤àµ�തിയാണàµ� ഇതàµ�തരം à´ªàµ�രചാരണങàµ�ങളിലàµ�‍ അധികവàµ�à´‚ ഉണàµ�ടാവàµ�à´¨àµ�നതàµ�. കേസിലെ à´ªàµ�രാധനപàµ�രതി സനàµ�ദീപàµ� നായരàµ�‍ സിപിഎം à´ªàµ�രവരàµ�‍à´¤àµ�തകനàµ�‍, à´¸àµ�വപàµ�à´¨ à´¸àµ�രേഷàµ� കോണàµ�‍à´—àµ�à´°à´¸àµ� നേതാവàµ� തമàµ�പാനൂരàµ�‍ നേതാവിനàµ�‍റെ മരàµ�മകളàµ�‍ à´Žà´¨àµ�à´¨àµ� à´¤àµ�à´Ÿà´™àµ�ങി നിരവധി à´µàµ�യാജ à´ªàµ�രചരാണങàµ�ങളായിരàµ�à´¨àµ�à´¨àµ� സാമൂഹàµ�യമാധàµ�യമങàµ�ങളിലàµ�‍ നിറഞàµ�à´žà´¤àµ�. തിരàµ�വനനàµ�തപàµ�à´°à´‚ എംപിയàµ�à´‚ കോണàµ�‍à´—àµ�à´°à´¸àµ�

നോഹയ�ടെ പ�രവചനം
Source:  KasargodVartha
Friday, 10 July 2020 13:44

നോവല��: അതിജീവനം/ ഇന�ദ�രജിത�ത�
(അധ�യായം നാല�)

(www.kasargodvartha.com 10.07.2020) à´‡à´¤àµ�തവണ നോഹ പേടകമàµ�à´£àµ�ടാകàµ�കിയിലàµ�à´²; à´Žà´™àµ�à´•à´¿à´²àµ�à´‚ à´ªàµ�രവചനം നടതàµ�തി. ബനൂ ഇസàµ�രാഈലിനàµ�റെ തിരàµ�മൊഴിയായ ഹീബàµ�à´°àµ�വിലാണതàµ� ആദàµ�യം വെളിവായതàµ�; പിനàµ�നീടàµ� മൊഴിമാറàµ�റങàµ�ങളàµ�à´£àµ�ടായി. അതിനിടയിലàµ�â€� സാതàµ�താനàµ�â€� പണിയൊപàµ�പിചàµ�ചോ? à´•à´£àµ�â€�ഫൗണàµ�à´Ÿà´°àµ�â€�, തേഡàµ� വേരിയബàµ�à´³àµ�â€�, à´Žà´•àµ�‌സàµ�à´Ÿàµ�രീനിയസàµ� വേരിയബàµ�à´³àµ�â€� - à´ªàµ�രവചനതàµ�തിനിടയിലàµ�â€� പിശാചàµ� പല രൂപതàµ�തിലàµ�â€� വരാമലàµ�ലോ. തകരàµ�â€�à´¨àµ�നതàµ� ഹോമോ ഡിയസിനെകàµ�à´•àµ�റിചàµ�à´šàµ�à´³àµ�à´³ മനകàµ�കോടàµ�ടകളാണàµ�. ഇനിയിപàµ�പോളàµ�â€� നോഹയàµ�ടെ à´ªàµ�രവചനം തിരàµ�à´¤àµ�താനായി à´ªàµ�തിയ à´ªàµ�രവാചകനàµ�മാരàµ�â€� അവതരികàµ�à´•àµ�മോയെനàµ�നറിയിലàµ�à´². വിജനമായ വനàµ�â€�à´•à´°à´•à´³àµ�â€�. നോവലàµ�â€� കൊറോണയെതàµ�താതàµ�à´¤ മഞàµ�à´žàµ�à´ªàµ�തചàµ�à´š à´—àµ�രീനàµ�â€�ലാനàµ�റിലെ à´Žà´¸àµ�‌കിമേകളിലàµ�â€� കൊളംബസàµ�à´‚ അമരിഗോ വെസàµ�പൂചàµ�à´šà´¿à´¯àµ�മൊകàµ�കെ ജനികàµ�à´•àµ�à´¨àµ�à´¨àµ�. അവരàµ�â€� വനàµ�â€�കരകളിലേകàµ�à´•àµ� കവിഞàµ�ഞൊഴàµ�à´•àµ�à´¨àµ�à´¨àµ�. സഹസàµ�രാബàµ�ദങàµ�ങളàµ�â€� കൊണàµ�à´Ÿàµ� അവരàµ�â€� നാഗരികതകളàµ�â€� കെടàµ�à´Ÿà´¿à´ªàµ�പടàµ�à´•àµ�à´•àµ�à´¨àµ�à´¨àµ�.

അവര��ക�കിടയിലെ ഡാര��വിന�മാര�� ബീഗിള�കളില�� സഞ�ചരിക�ക�മോയെന�നറിയില�ല. അന�നത�തെ സ�പില��ബര��ഗ�മാര�� നമ�മ�ടെ കഥ പറയ�ന�ന ജ�റാസിക� പാര��ക�ക�കള�� നിര��മ�മിച�ചേക�കാം. അവരായിരിക�ക�മോ ശരിക�ക�ം ഹോമോ ഡിയസ�? ഹോമോയ�ം ഇറക�ടസ�ം സാപ�പിയന��സ�ം ഡിയസ�മൊക�കെ അവര�ടെ മനസ�സില�� വരണമെങ�കില�� ലാറ�റിന�മായി ബന�ധം വേണ�ടേ ? ഇന�യൂട�ട�, യ�പ�പിക�, അലൗട�ട� ഭാഷകളിലേതെങ�കില�മാവാം അവര�ടെ ടാക�‌സോണമിയ�ടെ അടിസ�ഥാനവാങ�മയം. അവര�ടെ നാമകരണപദ�ധതി ബൈനോമിയല�� തന�നെയാവണമെന�നില�ല. ട�രൈനോമിയലോ ക�വാഡ�രിനോമിയലോ ഒക�കെയാവാം.

ഉചàµ�à´šà´­à´•àµ�ഷണതàµ�തിനàµ�ശേഷം അലമാരകളàµ�â€� വാരിവലിചàµ�à´šà´¿à´Ÿàµ�à´Ÿàµ� വൃതàµ�തിയാകàµ�കാനൊരàµ�à´™àµ�ങിയതായിരàµ�à´¨àµ�à´¨àµ�. വീടàµ� à´Žà´¨àµ�നതàµ� കയറികàµ�à´•à´¿à´Ÿà´•àµ�കാനàµ�à´³àµ�à´³ à´’à´°à´¿à´Ÿà´‚ മാതàµ�രമായിടàµ�à´Ÿàµ� കാലമേറെയായി. ലൈബàµ�രറിയàµ�à´‚ ഓഫീസàµ� റൂമàµ�മൊകàµ�കെ വീടàµ�à´£àµ�ടാകàµ�à´•àµ�à´®àµ�പോളàµ�â€� à´ªàµ�à´°à´¤àµ�യേകമായി  à´’à´°àµ�à´•àµ�കിയിരàµ�à´¨àµ�à´¨àµ�വെങàµ�à´•à´¿à´²àµ�à´‚ അവയെലàµ�ലാം തിരിഞàµ�à´žàµ�നോകàµ�കാതെ പൊടിപിടിചàµ�à´šàµ�à´•à´¿à´Ÿà´•àµ�à´•àµ�കയായിരàµ�à´¨àµ�à´¨àµ�.  കടലാസàµ�à´¸àµ�കളിലàµ�â€� നിനàµ�à´¨àµ� ഡെസàµ�‌കàµ�ടോപàµ�പിലേകàµ�à´•àµ�à´‚ ഡെസàµ�‌കàµ�ടോപàµ�പിലàµ�â€� നിനàµ�à´¨àµ� ലാപàµ�‌ടോപàµ�പിലേകàµ�à´•àµ�à´‚ ലാപàµ�‌ടോപàµ�പിലàµ�â€� നിനàµ�à´¨àµ� ആനàµ�â€�à´¡àµ�രോയàµ�à´¡àµ� ഫോണിലേകàµ�à´•àµ�à´‚ ജീവിതം മാറിയപàµ�പോളàµ�â€� സൗകരàµ�യങàµ�ങളാണോ അസൗകരàµ�യങàµ�ങളാണോ വരàµ�â€�ധിചàµ�ചതെനàµ�നറിയിലàµ�à´². ജീവിതം à´…à´•àµ�ഷരാരàµ�â€�à´¤àµ�ഥതàµ�തിലàµ�â€� മൊബൈലàµ�â€� ആയി മാറിയപàµ�പോളàµ�â€� വീടàµ� അധികപàµ�പറàµ�റാവàµ�കയായിരàµ�à´¨àµ�à´¨àµ�. നോവലàµ�â€� കൊറോണയàµ�à´‚ ലോകàµ�à´•àµ�‌ഡൌണàµ�à´‚ à´Žà´²àµ�ലാം മാറàµ�റിമറിചàµ�à´šàµ�വെങàµ�à´•à´¿à´²àµ�à´‚ വൈദàµ�യം പഠിപàµ�പികàµ�à´•àµ�à´¨àµ�നവരàµ�â€�à´•àµ�à´•àµ� പരകàµ�à´•à´‚ പാചàµ�à´šà´¿à´²àµ�â€� വരàµ�â€�ധിചàµ�à´šàµ�വെനàµ�നതാണàµ� യാഥാരàµ�â€�à´¥àµ�യം. ആശàµ�പതàµ�രിയിലàµ�â€� പോവണം. à´¯àµ�.ജി. പി.ജി വിദàµ�യാരàµ�â€�ഥികളàµ�ടെ സിനോപàµ�‌സിസàµ�à´‚ ഡിസരàµ�â€�à´Ÿàµ�ടേഷനàµ�മൊകàµ�കെ ശരിയാകàµ�à´•à´¿à´•àµ�കൊടàµ�à´•àµ�കണം. വിദàµ�യാരàµ�â€�ഥികളàµ�â€�à´•àµ�à´•àµ� ഒഴിവാണെങàµ�à´•à´¿à´²àµ�à´‚ അവരàµ�â€�à´•àµ�à´•àµ� à´“à´£àµ�â€�ലൈനàµ�â€� à´•àµ�ലാസàµ�à´¸àµ�à´•à´³àµ�â€� നടതàµ�തണം.
 Athijeevanam, Malayalam Novel, Indrajith, Corana, Covid 19, Noah, Prophecy, Yuval Noah Harari, Sapiens, Homo Deus, Noha's prediction

അലമാരകളàµ�â€� വൃതàµ�തിയാകàµ�കണമെനàµ�à´¨àµ� തോനàµ�നിയിടàµ�à´Ÿàµ� മൂനàµ�à´¨àµ�നാലàµ� ദിവസമായി. ഇനàµ�നതàµ�തെ സാഹചരàµ�യതàµ�തിലàµ�â€� à´ªàµ�റതàµ�തിനിനàµ�à´¨àµ�à´³àµ�à´³ സെരàµ�â€�വനàµ�à´±àµ�‌സിനെ ആശàµ�രയികàµ�കാനാവിലàµ�à´². à´…à´Ÿàµ�à´•àµ�കിവെകàµ�à´•àµ�à´¨àµ�നതിനിടയിലàµ�â€� à´�തെങàµ�à´•à´¿à´²àµ�à´‚ കടലാസàµ�സിലോ à´ªàµ�à´¸àµ�തകതàµ�തിലോ à´•à´£àµ�à´£àµ�à´Ÿà´¯àµ�à´•àµ�à´•àµ�à´‚. à´’à´¨àµ�à´¨àµ� വായിചàµ�à´šàµ�à´•à´´à´¿à´¯àµ�à´®àµ�പോളàµ�â€� à´…à´Ÿàµ�à´¤àµ�തതàµ� കൈയിലàµ�â€� à´•à´¿à´Ÿàµ�à´Ÿàµ�à´‚. à´…à´™àµ�ങനെ പണി നീണàµ�à´Ÿàµ�പോകàµ�à´‚. ആരോഗàµ�യസരàµ�â€�വകലാശാലയിലെ റിസരàµ�â€�à´šàµ�à´šàµ� മെഥഡോളജി ആനàµ�à´±àµ�  ബയോസàµ�à´±àµ�റാറàµ�റിസàµ�à´±àµ�റികàµ�‌സàµ�, ഹിസàµ�à´±àµ�ററി à´“à´«àµ� മെഡിസിനàµ�â€� ആനàµ�à´±àµ� ഹെലàµ�â€�à´¤àµ�à´¤àµ� à´¹àµ�à´¯àµ�മാനിറàµ�റീസàµ� സരàµ�â€�à´Ÿàµ�à´Ÿà´¿à´«à´¿à´•àµ�à´•à´±àµ�à´±àµ� കോഴàµ�‌സàµ�à´•à´³àµ�ടെ നോടàµ�à´Ÿàµ�à´•à´³àµ�â€� അലങàµ�കോലമായി à´•à´¿à´Ÿà´•àµ�à´•àµ�കയായിരàµ�à´¨àµ�à´¨àµ�. ഉചàµ�ചയൂണിനàµ�ശേഷം à´…à´µ à´…à´Ÿàµ�à´•àµ�കിവെകàµ�കാനിരàµ�à´¨àµ�നതായിരàµ�à´¨àµ�à´¨àµ�. പെടàµ�ടെനàµ�നാണàµ� à´ªàµ�തിയ അതിഥിയായ ഹോമോ ഡിയസിലàµ�â€� കൌതàµ�à´•à´‚ തോനàµ�നിയതàµ�. യൂവലàµ�â€� നോഹàµ� ഹരാരിയàµ�ടെ à´�റെ ജനപàµ�രിയമായി മാറിയ സാപàµ�പിയനàµ�â€�സിനàµ�ശേഷം ഇറങàµ�ങിയ à´ªàµ�à´¸àµ�തകം. ഉചàµ�à´šà´­à´•àµ�ഷണതàµ�തിനàµ�ശേഷമായതിനാലàµ�â€� തനàµ�നെ à´•à´£àµ�à´£àµ�കളിലàµ�â€� ഉറകàµ�à´•à´‚ നൃതàµ�തം ചെയàµ�à´¯àµ�à´¨àµ�à´¨àµ�à´£àµ�ടായിരàµ�à´¨àµ�à´¨àµ�. സാപàµ�പിയനàµ�â€�à´¸àµ� പോലെ ഹോമോ ഡിയസàµ�à´‚ ആദàµ�യമിറങàµ�ങിയതàµ� ഹീബàµ�à´°àµ�വിലാണàµ�. ഹീബàµ�à´°àµ�ഭാഷയെകàµ�à´•àµ�റിചàµ�à´šàµ� à´šà´¿à´¨àµ�തികàµ�à´•àµ�à´®àµ�പോഴോകàµ�കെ à´šà´°à´¿à´¤àµ�à´°à´µàµ�à´‚ à´�തിഹàµ�യങàµ�ങളàµ�à´‚ കൂടികàµ�à´•àµ�à´´à´žàµ�à´žàµ�à´•à´¿à´Ÿà´•àµ�à´•àµ�à´¨àµ�à´¨ à´�തൊകàµ�കെയോ  à´Šà´Ÿàµ�വഴികളിലൂടെ മനസàµ�à´¸àµ� സഞàµ�à´šà´°à´¿à´•àµ�à´•àµ�à´‚. ഇതàµ�തവണ യൂവലàµ�â€� നോഹàµ� ഹരാരിയàµ�ടെ പേരàµ� à´† സഞàµ�ചാരതàµ�തിനàµ� വേഗത കൂടàµ�à´Ÿà´¿. ഉറകàµ�à´•à´‚ à´•à´£àµ�à´£àµ�കളെ തഴàµ�കിയപàµ�പോളàµ�â€� എവിടെയോ വെചàµ�à´šàµ� à´šà´¿à´¨àµ�തയàµ�à´‚ കിനാവàµ�à´‚ അതിരàµ�â€�à´¤àµ�തി പങàµ�à´•à´¿à´Ÿàµ�കയായിരàµ�à´¨àµ�à´¨àµ�.

വികസിതമായ മസàµ�തിഷàµ�‌കം ഇതരജീവികളിലàµ�â€� നിനàµ�à´¨àµ� à´µàµ�യതàµ�യസàµ�തമായി à´’à´°àµ�പാടàµ� ഉതàµ�à´•à´£àµ�à´ à´•à´³àµ�â€� മനàµ�à´·àµ�യനàµ� സമàµ�മാനിചàµ�à´šàµ�. à´…à´¨àµ�ഭവങàµ�ങളിലàµ�â€� നിനàµ�à´¨àµ� à´…à´¨àµ�മാനങàµ�ങളിലെതàµ�തിചàµ�ചേരാനàµ�à´³àµ�à´³ à´•à´´à´¿à´µàµ� ഭൂതതàµ�തെയàµ�à´‚ വരàµ�â€�à´¤àµ�തമാനതàµ�തെയàµ�à´‚ വിശകലനം ചെയàµ�à´¤àµ�കൊണàµ�à´Ÿàµ� ഭാവി à´Žà´¨àµ�തായിരികàµ�à´•àµ�മെനàµ�നൂഹികàµ�കാനàµ�â€� അവനെ à´ªàµ�രാപàµ�തനാകàµ�à´•à´¿. à´…à´™àµ�ങനെയàµ�à´£àµ�ടായ ഉതàµ�à´•à´£àµ�ഠകളിലàµ�â€� മരണഭീതിയാണàµ� à´®àµ�à´¨àµ�നിടàµ�à´Ÿàµ�നിനàµ�നതàµ�. അതിനെ നേരിടàµ�à´Ÿà´¤àµ� പല വഴികളിലൂടെയാണàµ�. à´’à´°àµ� കൂടàµ�à´Ÿà´°àµ�â€� à´ˆ ജീവിതതàµ�തിനàµ� à´¤àµ�à´Ÿà´°àµ�â€�à´šàµ�à´šà´¯àµ�à´£àµ�ടെനàµ�à´¨ തതàµ�à´¤àµ�വചിനàµ�താപരമായ നിഗമനങàµ�ങളിലàµ�â€� അഭിരമിചàµ�à´šàµ�. പരലോകം, à´ªàµ�നരàµ�â€�ജനàµ�മം à´¤àµ�à´Ÿà´™àµ�ങിയ ആശയങàµ�ങളàµ�â€�  ഇങàµ�ങനെയàµ�à´£àµ�ടായി. മറàµ�റൊരàµ� കൂടàµ�à´Ÿà´°àµ�â€� à´ˆ ജീവിതതàµ�തിനàµ�റെ തനàµ�നെ ദൈരàµ�â€�à´˜àµ�യം വരàµ�â€�ധിപàµ�പികàµ�à´•àµ�à´¨àµ�നതിനെകàµ�à´•àµ�റിചàµ�à´šàµ� à´¸àµ�വപàµ�നങàµ�ങളàµ�â€� നെയàµ�à´¤àµ�. à´ˆ à´¸àµ�വപàµ�നം സഫലമാകàµ�കാനായി പലരàµ�à´‚ യതàµ�‌നിചàµ�à´šà´ªàµ�പോളàµ�â€� വൈദàµ�യശാസàµ�à´¤àµ�à´°à´®àµ�à´£àµ�ടായി.

à´šà´¿à´² ആയàµ�à´°àµ�â€�വേദഗàµ�à´°à´¨àµ�ഥങàµ�ങളിലെ à´’à´¨àµ�നാമതàµ�തെ à´…à´§àµ�യായതàµ�തിനàµ�റെ ആയàµ�à´·àµ�‌കാമീയം, ദീരàµ�â€�ഘഞàµ�ജീവിതീയം à´¤àµ�à´Ÿà´™àµ�ങിയ പേരàµ�à´•à´³àµ�â€� à´ˆ à´¸àµ�വപàµ�നതàµ�തെ à´ªàµ�രതിനിധാനം ചെയàµ�à´¯àµ�à´¨àµ�à´¨àµ�. ദേവനàµ�മാരെയàµ�à´‚ അമൃതിനെയàµ�മൊകàµ�കെ à´•àµ�റിചàµ�à´šàµ�à´³àµ�à´³ കഥകളിലàµ�â€�  പകàµ�ഷേ മരണതàµ�തെ മറികടകàµ�കാനàµ�â€� മനàµ�à´·àµ�യനàµ� ഇതàµ�വരെ à´•à´´à´¿à´žàµ�à´žà´¿à´Ÿàµ�à´Ÿà´¿à´²àµ�à´². à´Žà´™àµ�à´•à´¿à´²àµ�à´‚ രോഗങàµ�ങളിലàµ�â€� പലതിനെയàµ�à´‚ കീഴടകàµ�കാനായെനàµ�à´¨àµ� അവനàµ�â€� à´Šà´±àµ�റം കൊണàµ�à´Ÿàµ�.à´Žà´¨àµ�നാലàµ�â€� നാഗരികജനàµ�യവàµ�à´‚ ജീവിതശൈലീജനàµ�യവàµ�à´‚ ഇയാടàµ�രോജെനികàµ�à´•àµ�മായ  à´…à´¸àµ�à´–à´™àµ�ങളàµ�ടെ ബാഹàµ�à´²àµ�യം à´ˆ à´Šà´±àµ�റം കൊളàµ�ളലിനàµ�റെ തിളകàµ�à´•à´‚ കെടàµ�à´¤àµ�താനàµ�â€� പരàµ�യാപàµ�തമായിരàµ�à´¨àµ�à´¨àµ�. ആധàµ�നികതയിലàµ�â€� നിനàµ�à´¨àµ� ഉതàµ�തരാധàµ�നികതയിലെതàµ�à´¤àµ�à´®àµ�പോളàµ�â€� പല പല കാഴàµ�à´šà´ªàµ�പാടàµ�കളിലàµ�à´®àµ�à´£àµ�ടായ ഇവ സംഭാവന ചെയàµ�à´¤ വിഹàµ�വലതകളàµ�ടെ ഫലമായിരàµ�à´¨àµ�à´¨àµ�.à´Žà´™àµ�à´•à´¿à´²àµ�à´‚ à´šà´¿à´² വൃതàµ�തങàµ�ങളàµ�â€� നലàµ�ലൊരളവിലàµ�â€�  à´¶àµ�ഭാപàµ�തിവിശàµ�വാസം  വെചàµ�à´šàµ�à´ªàµ�ലരàµ�â€�à´¤àµ�തി. ആയàµ�à´·àµ�‌കാമീയവàµ�à´‚  ദീരàµ�â€�ഘഞàµ�ജീവിതീയവàµ�മൊകàµ�കെ à´ªàµ�തിയ തലകàµ�കെടàµ�à´Ÿàµ�കളിലàµ�â€� à´ªàµ�നരàµ�â€�ജനിചàµ�à´šàµ�. ചിലരàµ�â€� ടീലോമിയറàµ�മായി ബനàµ�ധപàµ�പെടàµ�à´Ÿ ഗവേഷണങàµ�ങളàµ�â€� മനàµ�à´·àµ�യനàµ�റെ അമരതàµ�വതàµ�തിലേകàµ�à´•àµ� നയികàµ�à´•àµ�മെനàµ�à´¨àµ� à´¸àµ�വപàµ�നം à´•à´£àµ�à´Ÿàµ�. മരണതàµ�തെ അതിജയിചàµ�à´š ഹോമോ ഡിയസിനെകàµ�à´•àµ�റിചàµ�à´šàµ�à´³àµ�à´³ യൂവലàµ�â€� നോഹàµ� ഹരാരിയàµ�ടെ à´ªàµ�രവചനം ശാസàµ�à´¤àµ�രീയമായ മാനദണàµ�à´¡à´™àµ�ങളെ à´…à´Ÿà´¿à´¸àµ�ഥാനമാകàµ�à´•à´¿à´¯àµ�à´³àµ�ളതàµ� തനàµ�നെയായിരàµ�à´¨àµ�à´¨àµ�. തീരàµ�â€�à´šàµ�ചയായàµ�à´‚  à´ªàµ�രവചനാതàµ�മകമാണàµ� സയനàµ�â€�à´¸àµ�.à´šà´¿à´² വേരിയബിളàµ�à´•à´³àµ�ടെ ഇതàµ�വരെയàµ�à´³àµ�à´³ പരിവരàµ�â€�à´¤àµ�തനങàµ�ങളàµ�ടെ ഗതിയàµ�ടെ à´…à´Ÿà´¿à´¸àµ�ഥാനതàµ�തിലàµ�â€� ഇനി à´Žà´¨àµ�താകàµ�മെനàµ�à´¨àµ� à´ªàµ�രവചികàµ�à´•àµ�à´¨àµ�à´¨ à´•à´². ഇവിടെ à´•à´£àµ�ണിലàµ�â€� പെടാതàµ�à´¤ വേരിയബിളàµ�à´•à´³àµ�â€� ഉണàµ�ടാവാം. à´•à´£àµ�â€�ഫൌണàµ�à´Ÿà´°àµ�â€� à´Žà´¨àµ�à´¨ à´ªàµ�രതിഭാസമàµ�à´£àµ�ടാവാം.   

à´ˆ പാനàµ�â€�ഡെമികàµ� കാലം à´’à´°àµ�  à´ªàµ�രാകàµ�à´Ÿà´¿à´•àµ�കലാണോയെനàµ�à´¨ ചോദàµ�യം കാതിലàµ�â€� à´®àµ�à´´à´™àµ�ങാനàµ�â€� à´¤àµ�à´Ÿà´™àµ�ങിയതàµ� à´“à´£àµ�â€�ലൈനàµ�â€� à´•àµ�ലാസàµ�à´¸àµ�കളെകàµ�à´•àµ�റിചàµ�à´šàµ�à´³àµ�à´³ നിരàµ�â€�ദേശം ആരോഗàµ�യസരàµ�â€�വകലാശാലയിലàµ�â€� നിനàµ�à´¨àµ� à´‡-മെയിലായി വനàµ�നതàµ� à´ªàµ�à´°à´¿à´¨àµ�â€�സിപàµ�പാളàµ�â€� ഫോരàµ�â€�വേഡàµ� ചെയàµ�തതàµ� à´•à´£àµ�à´Ÿà´ªàµ�പോഴാണàµ�. പെടàµ�ടെനàµ�നൊനàµ�à´¨àµ�à´‚ ഇതിലàµ�â€� നിനàµ�à´¨àµ� à´°à´•àµ�à´·à´ªàµ�പെടാനാവിലàµ�ലെനàµ�à´¨àµ� ആളàµ�à´•à´³àµ�â€� തിരിചàµ�ചറിഞàµ�à´žàµ�à´•à´´à´¿à´žàµ�à´žàµ�. à´…à´¤àµ�കൊണàµ�à´Ÿàµ�തനàµ�നെ à´ªàµ�തിയ സാഹചരàµ�യം നേരിടàµ�à´¨àµ�നതിനàµ�à´³àµ�à´³ തയàµ�യാറെടàµ�à´ªàµ�à´ªàµ�കളാണàµ� നടകàµ�à´•àµ�à´¨àµ�നതàµ�.
'ഇവിടത�തെ നമ�മ�ടെ തലമ�റയ�ക�ക� പാന��ഡെമിക�കിനെക�ക�റിച�ച� പ�രായോഗികമായ അറിവില�ല'.
à´¸àµ�നീഷàµ� ഇതàµ�പറയàµ�à´®àµ�പോളàµ�â€� പഠിതാകàµ�കളായി ഗവണàµ�മെനàµ�à´± മെഡികàµ�à´•à´²àµ�â€� കോളേജàµ�കളിലàµ�â€� നിനàµ�à´¨àµ� വിരമിചàµ�ചതിനàµ�ശേഷം à´¸àµ�വാശàµ�à´°à´¯ മെഡികàµ�à´•à´²àµ�â€� കോളേജàµ�à´•à´œàµ�കളിലàµ�â€� ആധàµ�യാപനതàµ�തിലേരàµ�â€�à´ªàµ�പെടàµ�à´Ÿ à´°à´£àµ�à´Ÿàµ�മൂനàµ�à´¨àµ�പേരàµ�à´£àµ�ടായിരàµ�à´¨àµ�à´¨àµ�.  സാറിനെകàµ�കാളàµ�â€� à´ªàµ�രായമàµ�ളള അവരെയàµ�à´‚ ഉളàµ�â€�à´ªàµ�പെടàµ�à´¤àµ�തികàµ�കൊണàµ�à´Ÿàµ�തനàµ�നെയാണàµ� നമàµ�à´®àµ�ടെ തലമàµ�റയെനàµ�à´¨àµ� പറഞàµ�à´žà´¤àµ�. നമàµ�à´®àµ�ടെ നാടàµ�à´Ÿà´¿à´²àµ�â€� ഇനàµ�à´¨àµ� ജീവിചàµ�à´šà´¿à´°à´¿à´•àµ�à´•àµ�à´¨àµ�നവരàµ�â€�à´•àµ�à´•àµ� പാനàµ�â€�ഡെമികàµ� à´…à´¨àµ�ഭവങàµ�ങളàµ�â€� ഉണàµ�ടാവാനàµ�â€� സാധàµ�യതയിലàµ�ലെനàµ�നതàµ� വാസàµ�തവമാണàµ�. à´—à´¸àµ�à´±àµ�à´±àµ� ഫാകàµ�à´•à´²àµ�â€�à´±àµ�റിയായി വനàµ�à´¨ ആയàµ�à´°àµ�â€�വേദ കോളേജàµ� à´ªàµ�രൊഫസരàµ�â€� à´† വൈദàµ�യസമàµ�à´ªàµ�രദായതàµ�തിലെ à´•àµ�ലാസàµ�സികàµ�à´•à´²àµ�â€� à´—àµ�à´°à´¨àµ�ഥങàµ�ങളിലെ à´ªàµ�രദിപാദàµ�യവിഷയങàµ�ങളെകàµ�à´•àµ�റിചàµ�à´šàµ� à´•àµ�ലാസàµ�സെടàµ�à´¤àµ�തതിനàµ�ശേഷമായിരàµ�à´¨àµ�à´¨àµ� à´¸àµ�നീഷàµ� സാറിനàµ�റെ à´•àµ�ലാസàµ�à´¸àµ� à´¤àµ�à´Ÿà´™àµ�ങിയതàµ�. ബൃഹതàµ�à´¤àµ�രയി à´Žà´¨àµ�à´¨ കാറàµ�റഗറിയിലàµ�à´³àµ�â€�à´ªàµ�പെടàµ�à´¨àµ�à´¨ à´•àµ�ലാസàµ�സികàµ�à´•à´²àµ�â€� ആയàµ�à´°àµ�â€�വേദഗàµ�à´°à´¨àµ�ഥങàµ�ങളàµ�ടെ ഇനàµ�â€�à´¡à´•àµ�‌സàµ� à´Žà´¨àµ�à´¨ നിലയിലàµ�à´³àµ�à´³ à´•àµ�ലാസàµ�à´¸àµ� ആയàµ�à´°àµ�â€�വേദകോളേജàµ�കളിലàµ�â€� നിനàµ�à´¨àµ�à´³àµ�ളവരàµ�â€�à´•àµ�à´•àµ� ബോറായിരàµ�à´¨àµ�à´¨àµ�വെങàµ�à´•à´¿à´²àµ�à´‚ ബാകàµ�à´•à´¿à´¯àµ�à´³àµ�ളവരàµ�â€� à´¶àµ�à´°à´¦àµ�ധാപൂരàµ�â€�വം കേടàµ�à´Ÿàµ�. à´¸àµ�നീഷàµ� സാരàµ�â€� തനàµ�റെ à´Šà´´à´¤àµ�തിനàµ� à´®àµ�à´®àµ�à´ªàµ�തനàµ�നെ à´¸àµ�ഥലതàµ�തെതàµ�തിയിരàµ�à´¨àµ�നതിനാലàµ�â€� ആയàµ�à´°àµ�â€�വേദ കോളേജàµ� à´ªàµ�രൊഫസറàµ�ടെ à´•àµ�ലാസàµ�സിലàµ�â€� à´¶àµ�രോതാവായി കയറിയിരàµ�à´¨àµ�à´¨àµ�. à´ªàµ�രൊഫസരàµ�â€�, à´•àµ�ലാസàµ�സിനിടയിലàµ�â€� പറഞàµ�à´ž ജനപദോധàµ�വംസനീയതàµ�തെ പരാമരàµ�â€�ശിചàµ�à´šàµ� കൊണàµ�ടായിരàµ�à´¨àµ�à´¨àµ� à´¸àµ�നീഷàµ� സാരàµ�â€� à´•àµ�ലാസàµ�à´¸àµ� à´¤àµ�à´Ÿà´™àµ�ങിയതàµ�. ജനപദം à´Žà´¨àµ�നാലàµ�â€� നഗരം à´…à´²àµ�ലെങàµ�à´•à´¿à´²àµ�â€� പടàµ�ടണം; à´—àµ�രാമവàµ�മാകാം.

ജനപദങ�ങളെ അപ�പടി ത�ടച�ച�നീക�ക�ന�ന മഹാമാരികള��. ഈ ജനപദത�തിലെ ജനത�തെ യവനഭാഷയില�� ഡെമോസ� എന�ന�വിളിക�ക�ന�ന�. ഒര� ജനപദത�തില�� അങ�ങ�മിങ�ങ�ം �റിയ�ം ക�റഞ�ഞ�ം നില�ക�ക�ന�ന വ�യാധികളാണ� എന��ഡെമിക�. പ�റത�ത�നിന�നോ അജ�ഞാതകാരണത�താലോ വന�ന�ഭവിക�ക�ന�ന വ�യാധി എപിഡെമിക� ആണ�. ജനപദങ�ങള�ടെ അതിര��ത�തികള�� ഭേദിച�ച�കൊണ�ട� ലോകത�തിന� മൊത�തത�തില�� ഭീഷണിയാവ�ന�ന വ�യാധിയാണ� പാന��ഡെമിക�.

à´Žà´¨àµ�â€�ഡെമികàµ�, à´Žà´ªàµ�പിഡെമികàµ�, പാനàµ�â€�ഡെമികàµ� à´Žà´¨àµ�നിങàµ�ങനെയàµ�à´³àµ�à´³ കൃതàµ�യമായ നിരàµ�â€�വചനങàµ�ങളàµ�â€� പിലàµ�à´•àµ�കാലതàµ�à´¤àµ�à´£àµ�ടായതാവാം. ആദàµ�യകാലതàµ�à´¤àµ� à´’à´¨àµ�നേ ഉണàµ�ടായിരàµ�à´¨àµ�നിരികàµ�കാനàµ�â€� സാധàµ�യതയàµ�à´³àµ�ളൂ. à´…à´¤àµ�തനàµ�നെയാവാം ജനപദോധàµ�വംസനീയമെനàµ�à´¨ പേരിലàµ�â€� ആയàµ�à´°àµ�â€�വേദതàµ�തിലàµ�â€� à´šà´°àµ�â€�à´šàµ�à´š ചെയàµ�യപàµ�പെടàµ�à´Ÿà´¤àµ�. നിരàµ�â€�വചനതàµ�തിനàµ�റെ  കൃതàµ�യതയെകàµ�കാളàµ�â€� à´…à´¨àµ�ഭവതàµ�തിനàµ�റെ തീകàµ�à´·àµ�ണതയാണàµ� ജനപദോധàµ�വംസകവàµ�യാധിയെനàµ�à´¨ നാമകരണതàµ�തിലàµ�à´³àµ�ളതàµ�. ഇനàµ�à´¨àµ� നോവലàµ�â€� കൊറോണയàµ�ടെ കാരàµ�യതàµ�തിലàµ�â€� à´µàµ�ഹാനàµ�â€� നഗരമെനàµ�നതàµ�പോലെ à´šà´°à´¿à´¤àµ�à´°à´¤àµ�തിലെ തനàµ�നെ ജനപദോധàµ�വംകവàµ�യാധികളàµ�ടെ à´ªàµ�രധാനപàµ�പെടàµ�à´Ÿ ഉദാഹരണങàµ�ങളàµ�à´‚ ചൈനയിലàµ�â€� നിനàµ�നാണàµ�. ഇനàµ�നേകàµ�à´•àµ� à´…à´¯àµ�യായിരം കൊലàµ�ലം à´®àµ�à´®àµ�à´ªàµ� മഹാമാരികളàµ�â€� à´¤àµ�à´Ÿà´šàµ�à´šàµ� നീകàµ�à´•à´¿à´¯ à´°à´£àµ�à´Ÿàµ� ചൈനീസàµ� ജനപദങàµ�ങളൊണàµ� ഹാമിനàµ�â€� മാങàµ�ഹയàµ�à´‚ മിയാവോസിഗോവàµ�à´µàµ�à´‚. പലപàµ�പോഴàµ�à´‚ à´šà´°à´¿à´¤àµ�à´°à´¤àµ�തിനàµ�റെ സംകàµ�രമണഘടàµ�à´Ÿà´™àµ�ങളായി തനàµ�നെ മഹാമാരികളàµ�â€� മാറിയിടàµ�à´Ÿàµ�à´£àµ�à´Ÿàµ�.

പാനàµ�â€�ഡെമികàµ� à´Žà´¨àµ�നതàµ�പോലെ പാനàµ�â€�-ഇപàµ�പോകàµ�à´•àµ� à´Žà´¨àµ�à´¨ à´’à´°àµ� പദമàµ�à´£àµ�ടെങàµ�à´•à´¿à´²àµ�â€� à´…à´¤àµ� à´ªàµ�ലേഗിനàµ� അവകാശപàµ�പെടàµ�ടതാവാം. പല കാലഘടàµ�à´Ÿà´™àµ�ങളിലàµ�â€� ജീവിചàµ�à´š മനàµ�à´·àµ�യരàµ�ടെ പേടിസàµ�വപàµ�നമായിരàµ�à´¨àµ�à´¨àµ� à´…à´¤àµ�. സി.à´‡ à´°à´£àµ�ടാം ശതകതàµ�തിലെ à´…à´¨àµ�റോണൈനàµ�â€� à´ªàµ�ലേഗàµ�, മൂനàµ�നാം ശതകതàµ�തിലെ സൈപàµ�രിയനàµ�â€� à´ªàµ�ലേഗàµ�, ആറാം നൂറàµ�റാണàµ�ടിലെ ജസàµ�à´±àµ�റീനിയനàµ�റെ à´ªàµ�ലേഗàµ�, പതിമൂനàµ�നാം നൂറàµ�റാണàµ�à´Ÿà´¿à´¨àµ�റെ മധàµ�യതàµ�തിലàµ�â€� താണàµ�ഡവമാടിയ à´¬àµ�ലാകàµ�à´•àµ� ഡെതàµ�à´¤àµ�, പതിനാറാം നൂറàµ�റാണàµ�ടിലെ അമേരികàµ�à´•à´¨àµ�â€� à´ªàµ�ലേഗàµ�, പതിനേഴാം നൂറàµ�റാണàµ�ടിലെ ലണàµ�à´Ÿà´¨àµ�â€� à´—àµ�രെയàµ�à´±àµ�à´±àµ� à´ªàµ�ലേഗàµ�, പതിനെടàµ�ടാം നൂറàµ�റാണàµ�ടിലെ റഷàµ�യനàµ�â€� à´ªàµ�ലേഗàµ�   à´¤àµ�à´Ÿà´™àµ�ങിയവ à´…à´•àµ�കൂടàµ�à´Ÿà´¤àµ�തിലàµ�â€� à´ªàµ�രാധാനàµ�യമരàµ�â€�ഹികàµ�à´•àµ�à´¨àµ�à´¨àµ�. യെലàµ�ലോ ഫീവരàµ�â€�, à´«àµ�‌ലàµ�, കോളറ. വസൂരി à´¤àµ�à´Ÿà´™àµ�ങിയവയàµ�à´‚ à´šà´°à´¿à´¤àµ�à´°à´¤àµ�തിലെ പേടിസàµ�വപàµ�നങàµ�ങളായിരàµ�à´¨àµ�à´¨àµ�.

മഹാമാരികളàµ�â€� പേടിസàµ�വപàµ�നങàµ�ങളാവàµ�à´¨àµ�നതàµ� പല വിധതàµ�തിലാണàµ�. à´¤àµ�à´Ÿà´•àµ�à´•à´¤àµ�തിലàµ�â€� à´Žà´¨àµ�താണàµ� കാരണമെനàµ�നറിയണമെനàµ�നിലàµ�à´². ശാസàµ�à´¤àµ�à´°-സാങàµ�കേതികവിദàµ�യകളàµ�â€� ഇതàµ�രയധികം വളരàµ�â€�à´¨àµ�നിടàµ�à´Ÿàµ�à´‚ കോവിഡിനàµ�à´®àµ�à´®àµ�പിലàµ�â€� അമേരികàµ�à´• à´®àµ�à´Ÿàµ�à´Ÿàµ�മടകàµ�à´•àµ�കയാണàµ�. ചൈന, à´µàµ�ഹാനàµ�â€� നഗരതàµ�തിലàµ�â€� ആദàµ�യം പകചàµ�à´šàµ�നിനàµ�à´¨àµ�. à´Žà´¨àµ�നാലàµ�â€� ഇതിനെകàµ�കാളàµ�â€� ഭീകരമായിരàµ�à´¨àµ�à´¨àµ� à´’à´°àµ� നൂറàµ�റാണàµ�à´Ÿàµ� à´®àµ�à´®àµ�പതàµ�തെ അവസàµ�à´¥. പതàµ�തൊമàµ�പതാം നൂറàµ�റാണàµ�à´Ÿà´¿à´¨àµ�റെ à´’à´¨àµ�നാം പകàµ�തി à´°à´£àµ�ടാം പകàµ�തിയàµ�മായി സനàµ�ധിചàµ�à´š à´’à´¨àµ�നര പതിറàµ�റാണàµ�à´Ÿàµ�കാലതàµ�à´¤àµ� പല രാജàµ�യങàµ�ങളിലàµ�മായി കോളറ ആഞàµ�à´žà´Ÿà´¿à´•àµ�à´•àµ�à´®àµ�പോളàµ�â€� മയാസàµ�à´® à´Žà´¨àµ�à´¨ à´¦àµ�à´·à´¿à´šàµ�à´š വായàµ� കൊടàµ�à´£àµ�ടാകàµ�à´¨àµ�à´¨ രോഗമാണàµ� അതെനàµ�നായിരàµ�à´¨àµ�à´¨àµ� ധാരണ. ആയിരതàµ�തി à´Žà´£àµ�ണൂറàµ�റി à´…à´¨àµ�â€�പതàµ�തിനാലിലàµ�â€� ലണàµ�ടനിലെ à´¬àµ�രോഡàµ� à´¸àµ�à´Ÿàµ�രീറàµ�റിലàµ�â€� രോഗം ആഞàµ�à´žà´Ÿà´¿à´šàµ�à´šà´ªàµ�പോഴാണàµ� ജലതàµ�തിലൂടെയാണàµ� à´…à´¤àµ� പകരàµ�à´¨àµ�നതെനàµ�à´¨ à´•à´£àµ�à´Ÿàµ�പിടിതàµ�തതàµ�തിലേകàµ�à´•àµ� നയിചàµ�à´š ജോണàµ�â€� à´¸àµ�‌നോവിനàµ�റെ à´…à´¨àµ�വേഷണമàµ�à´£àµ�ടായതàµ�. വിവിധ ഭാഗങàµ�ങളിലàµ�â€� രോഗതàµ�തിനàµ�റെ തീകàµ�ഷണതയിലàµ�à´£àµ�ടായ à´µàµ�യതàµ�യാസം മയാസàµ�à´® സിദàµ�ധാനàµ�തതàµ�തെ à´ªàµ�റംതളàµ�ളാനàµ�â€� പരàµ�യാപàµ�തമായിരàµ�à´¨àµ�à´¨àµ�. രോഗം പരകàµ�à´•àµ�à´¨àµ�നതിനàµ� കാരണമായ പൊതàµ�ജലവിതരണസംവിധാനതàµ�തിലെ à´ªàµ�à´°à´¶àµ�‌നം à´…à´¦àµ�ദേഹം à´•à´£àµ�ടെതàµ�തിയതോടെ ശാസàµ�à´¤àµ�à´°à´‚ à´’à´°à´Ÿà´¿ à´®àµ�à´¨àµ�നോടàµ�à´Ÿàµ�à´•àµ�തികàµ�à´•àµ�കയായിരàµ�à´¨àµ�à´¨àµ�. വാടàµ�à´Ÿà´°àµ�â€� പമàµ�പിലൂടെയàµ�à´³àµ�à´³ രോഗവàµ�യാപനം à´•à´£àµ�ടെതàµ�തിയ ജോണàµ�â€� à´¸àµ�‌നോവിനàµ�റെ à´¸àµ�മാരകമായി à´¸àµ�ഥാപിചàµ�à´šà´¤àµ�à´‚ വാടàµ�à´Ÿà´°àµ�â€� പമàµ�à´ªàµ� തനàµ�നെയാണàµ�. 

ഇരàµ�പതാം നൂറàµ�റാണàµ�ടിലെ മഹാമാരികളിലàµ�â€� അമേരികàµ�à´•à´¨àµ�â€� പോളിയോ à´Žà´ªàµ�പിഡെമികàµ�, à´¸àµ�പാനിഷàµ� à´«àµ�‌ലൂ, à´�à´·àµ�യനàµ�â€� à´«àµ�‌ലൂ à´Žà´¨àµ�നിവ à´ªàµ�രാധാനàµ�യമരàµ�â€�ഹികàµ�à´•àµ�à´¨àµ�à´¨àµ�. à´¸àµ�പാനിഷàµ� à´«àµ�‌ലൂ കെടàµ�à´Ÿà´Ÿà´™àµ�ങിയതിനàµ�റെ à´’à´°àµ� നൂറàµ�റാണàµ�à´Ÿàµ� തികയàµ�à´¨àµ�à´¨ വേളയിലാണàµ� നോവലàµ�â€� കൊറോണ തലപൊകàµ�കിയിരികàµ�à´•àµ�à´¨àµ�നതàµ�. മാരകമായ മഹാമാരികളàµ�â€� à´ˆ തലമàµ�റയàµ�ടെ à´…à´¨àµ�ഭവപരിധികàµ�à´•àµ� à´ªàµ�റതàµ�താണെനàµ�à´¨ à´ªàµ�à´°à´¸àµ�താവനയിലàµ�â€� അതിശയോകàµ�തിയിലàµ�à´². à´¸àµ�നീഷàµ� സാറിനàµ�റെ പാനàµ�â€�ഡെമികàµ� à´•àµ�ലാസàµ�സിലàµ�â€� പോകàµ�à´•à´°àµ�â€� à´“à´°àµ�â€�à´¤àµ�തതàµ� ചെറàµ�à´ªàµ�പതàµ�തിലàµ�â€� à´•à´£àµ�à´Ÿ à´’à´°àµ� ഫോടàµ�ടോ ആണàµ�. പെങàµ�ങളàµ�ടെ കൂടെ  വീടàµ�à´Ÿà´¿à´¨àµ�à´ªàµ�റതàµ�à´¤àµ� കളിചàµ�à´šàµ�കൊണàµ�à´Ÿà´¿à´°à´¿à´•àµ�à´•àµ�കയായിരàµ�à´¨àµ�à´¨àµ�. ഉമàµ�à´® à´Žà´¨àµ�തോ ആവശàµ�യതàµ�തിനàµ�  തൊടàµ�à´Ÿà´Ÿàµ�à´¤àµ�à´¤ വീടàµ�à´Ÿà´¿à´²àµ�â€� പോയതാണàµ�. à´œàµ�യേഷàµ�à´ à´¨àµ�മാരàµ�â€� സാധനങàµ�ങളàµ�â€� വാങàµ�ങാനായി  മാരàµ�â€�à´•àµ�à´•à´±àµ�റിലàµ�â€� പോയതായിരàµ�à´¨àµ�à´¨àµ�വെനàµ�à´¨àµ� തോനàµ�à´¨àµ�à´¨àµ�à´¨àµ�. വൃതàµ�തിയിലàµ�â€� വസàµ�à´¤àµ�à´°à´‚ ധരിചàµ�à´š, à´…à´šàµ�ചടിഭാഷ സംസാരികàµ�à´•àµ�à´¨àµ�à´¨, à´’à´±àµ�റനോടàµ�à´Ÿà´¤àµ�തിലàµ�â€� തനàµ�നെ സരàµ�â€�à´•àµ�കാരàµ�â€� ഉദàµ�യോഗസàµ�ഥരാണെനàµ�à´¨àµ� തോനàµ�നികàµ�à´•àµ�à´¨àµ�à´¨, à´°à´£àµ�à´Ÿàµ�പേരàµ�â€� വീടàµ�à´Ÿà´¿à´²àµ�â€� വനàµ�à´¨àµ�. അവരിലàµ�â€� ഒരാളàµ�â€� à´ªàµ�à´°àµ�à´·à´¨àµ�à´‚ ഒരാളàµ�â€� à´¸àµ�à´¤àµ�രീയàµ�മായിരàµ�à´¨àµ�à´¨àµ�. വീടàµ�à´Ÿà´¿à´²àµ�â€� à´®àµ�തിരàµ�â€�à´¨àµ�നവരàµ�â€� ആരàµ�മിലàµ�ലെനàµ�നറിഞàµ�ഞതിനàµ�ശേഷം à´Žà´¨àµ�തൊകàµ�കെയോ അവരàµ�â€� പരസàµ�പരം സംസാരിചàµ�à´šàµ�. അതിനàµ�ശേഷം à´•àµ�à´Ÿàµ�à´Ÿà´¿à´•à´³àµ�â€�à´•àµ�à´•àµ� à´šà´¿à´¤àµ�à´°à´‚ കാണികàµ�കാമലàµ�ലേയെനàµ�à´¨àµ� ഒരാളàµ�â€� മറàµ�റേയാളോടàµ� പറയàµ�à´•à´¯àµ�à´‚ à´¸àµ�à´¤àµ�രീ തനàµ�റെ കൈയിലെ ഫയലàµ�â€� ഫോളàµ�â€�ഡറിലàµ�â€� നിനàµ�à´¨àµ� à´’à´°àµ� പോടàµ�ടോ à´Žà´Ÿàµ�à´¤àµ�à´¤àµ� കാണിചàµ�à´šàµ�.

à´ˆ ഫോടàµ�ടോയിലàµ�â€� കാണàµ�à´¨àµ�നതàµ�പോലàµ�à´³àµ�ളയാളെ എവിടെയെങàµ�à´•à´¿à´²àµ�à´‚ à´•à´£àµ�ടാലàµ�â€� കാണിചàµ�à´šàµ�കൊടàµ�à´•àµ�കണമെനàµ�à´¨àµ�à´‚ പറഞàµ�à´žàµ�. à´…à´¨àµ�à´¨àµ� à´¸àµ�‌കൂളിലàµ�â€� ചേരàµ�â€�à´¨àµ�നിരàµ�à´¨àµ�നിലàµ�à´². അയലàµ�â€�വീടàµ�ടിലെ ജാനകിയàµ�à´‚ കൌസലàµ�യയàµ�à´‚ വൈകàµ�à´¨àµ�നേരം à´¸àµ�‌കൂളàµ�â€� വിടàµ�ടതിനàµ�ശേഷം കളികàµ�കാനായി വനàµ�നപàµ�പോളàµ�â€� പറഞàµ�à´žàµ�, അവരàµ�ടെ à´¸àµ�‌കൂളിലàµ�à´‚ à´šà´¿à´¤àµ�à´°à´‚ കാണിചàµ�à´šà´¿à´°àµ�à´¨àµ�à´¨àµ�വെനàµ�à´¨àµ�à´‚ സമàµ�മാനതàµ�തെകàµ�à´•àµ�റിചàµ�à´šàµ� പറഞàµ�à´žà´¿à´°àµ�à´¨àµ�à´¨àµ�വെനàµ�à´¨àµ�à´‚. പതിറàµ�റാണàµ�à´Ÿàµ�à´•à´³àµ�â€� à´•à´´à´¿à´žàµ�à´žàµ� വൈദàµ�യം പഠികàµ�കാനàµ�â€� à´¤àµ�à´Ÿà´™àµ�ങിയപàµ�പോഴാണàµ� പോകàµ�കറിനàµ� മനസàµ�സിലായതàµ�, വസൂരി നിരàµ�â€�മാരàµ�â€�ജനതàµ�തിനàµ�റെ ഭാഗമായി ആയിരതàµ�തി തൊളàµ�ളായിരതàµ�തി à´Žà´´àµ�പതàµ�തിയഞàµ�à´šà´¿à´²àµ�â€� നടപàµ�പിലാകàµ�à´•à´¿à´¯ à´Ÿà

സംസ�ഥാന വ�യാപകമായി പ�രതിഷേധം; ലാത�തി വീശി; കണ�ണീര�� വാതകം; പികെ ഫിറോസടക�കം 15 പേര��ക�ക� പരിക�ക�
Source:  Oneindia Malayalam
Friday, 10 July 2020 13:34

കോഴികàµ�കോടàµ�: തിരàµ�വനനàµ�തപàµ�à´°à´‚ വിമാനതàµ�താവളം കേനàµ�à´¦àµ�രീകരിചàµ�à´šàµ� നടനàµ�à´¨ à´¸àµ�വരàµ�‍à´£àµ�ണകടതàµ�à´¤àµ� കേസിലàµ�‍ à´®àµ�à´–àµ�യമനàµ�à´¤àµ�à´°à´¿ പിണറായി വിജയനàµ�റെ രാജി ആവശàµ�യപàµ�പെടàµ�à´Ÿàµ� സംസàµ�ഥാന à´µàµ�യാപകമായി à´ªàµ�രതിഷേധം. യൂതàµ�à´¤àµ� കോണàµ�‍à´—àµ�à´°à´¸àµ�, യൂതàµ�à´¤àµ� ലീഗàµ�, à´¯àµ�വമോരàµ�‍à´šàµ�à´š സംഘടനകളാണàµ� à´ªàµ�രതിഷേധം സംഘടിപàµ�പിചàµ�à´šà´¤àµ�. à´•à´£àµ�ണൂരിലàµ�‍ à´®àµ�à´–àµ�യമനàµ�à´¤àµ�à´°à´¿à´¯àµ�ടെ വീടàµ�ടിലേകàµ�à´•àµ�à´‚ മാരàµ�‍à´šàµ�à´šàµ� നടതàµ�തിയിടàµ�à´Ÿàµ�à´£àµ�à´Ÿàµ�. ഇപി ജയരാജനàµ�റെ വാഹന à´µàµ�യാഹവàµ�à´‚ തടഞàµ�à´žàµ�. വിശദാംശങàµ�ങളിലേകàµ�à´•àµ�;

വിവരാവകാശ ചോദ�യത�തിന� തെറ�റായ മറ�പടി നൽകിയതിന� പഞ�ചായത�ത� മ�ൻ സെക�രട�ടറിക�ക� വീണ�ട�ം പിഴ
Source:  IRINJALAKUDALIVE.COM
Friday, 10 July 2020 13:19

തൊമàµ�മാന : വിവരാവകാശ നിയമതàµ�തിലൂടെ ആവശàµ�യപàµ�പെടàµ�à´Ÿ ചോദàµ�യങàµ�ങൾകàµ�à´•àµ� തെറàµ�റായ മറàµ�പടി നൽകിയതിനàµ� വേളൂകàµ�à´•à´° à´—àµ�രാമപഞàµ�ചായതàµ�à´¤àµ� സെകàµ�à´°à´Ÿàµ�ടറി ആയിരàµ�à´¨àµ�à´¨ കെ.à´Žà´«àµ� ആനàµ�റണികàµ�à´•àµ� à´’à´°àµ� വർഷതàµ�തിനàµ�à´³àµ�ളിൽ à´°à´£àµ�ടാം തവണയàµ�à´‚ സംസàµ�ഥാന വിവരാവകാശ à´•à´®àµ�മീഷൻ പിഴ വിധിചàµ�à´šàµ�. തൊമàµ�മാന ലിഫàµ�à´±àµ�à´±àµ� ഇറിഗേഷൻ പദàµ�ധതികàµ�à´•àµ� വാൽവàµ�കൾ à´¸àµ�ഥാപികàµ�à´•àµ�à´¨àµ�നതിനെ à´•àµ�റിചàµ�à´šàµ�à´³àµ�à´³ ചോദàµ�യങàµ�ങൾകàµ�കാണàµ� ഇദàµ�ദേഹം ഹർജികàµ�കാരനàµ� തെറàµ�റായ വിവരങàµ�ങൾ നൽകിയതàµ�. പഞàµ�ചായതàµ�à´¤àµ� പണം ചിലവഴിചàµ�ചതായി കാണàµ�à´¨àµ�നിലàµ�à´² à´Žà´¨àµ�à´¨àµ� ഉതàµ�തരം നൽകിയതെനàµ�à´¨àµ�à´‚, à´°à´£àµ�ടാമതàµ�തെ ചോദàµ�യതàµ�തിനàµ� à´Ÿà´¿ ഉതàµ�തരതàµ�തിനàµ� à´…à´Ÿà´¿à´¸àµ�ഥാനതàµ�തിൽ “ബാധകമലàµ�à´²” à´Žà´¨àµ�à´¨ മറàµ�പടിയാണàµ� സെകàµ�à´°à´Ÿàµ�ടറി നൽകിയതàµ�. തൊമàµ�മാന...

ഒര� ബെഞ�ചില�� ഒര� വിദ�യാര��ത�ഥി; രണ�ട� ജില�ലകളിലെ സ�‌ക�കൂള�കള�� ത�റന�ന� മഹാരാഷ�ട�ര
Source:  Oneindia Malayalam
Friday, 10 July 2020 13:15

à´®àµ�ംബൈ: മഹാരാഷàµ�à´Ÿàµ�രയിലàµ�‍ à´¸àµ�‌à´•àµ�കൂളàµ�à´•à´³àµ�‍ à´¤àµ�റനàµ�à´¨àµ� à´ªàµ�രവരàµ�‍à´¤àµ�തികàµ�കാനàµ�‍ തീരàµ�മാനമായി. കൊവിഡàµ� à´ªàµ�രതിസനàµ�ധിയെ à´¤àµ�à´Ÿà´°àµ�‍à´¨àµ�à´¨àµ� മാസങàµ�ങളായി à´¸àµ�‌à´•àµ�കൂളàµ�à´•à´³àµ�‍ à´…à´Ÿà´šàµ�à´šà´¿à´Ÿàµ�à´Ÿà´¿à´°à´¿à´•àµ�à´•àµ�കയാണàµ�. à´ˆ ആഴàµ�à´šàµ�ചയിലàµ�‍ à´šà´¨àµ�à´¦àµ�രപൂരàµ�‍, à´—à´¡àµ�ചിരോലി ജിലàµ�ലകളിലെ 190 à´¸àµ�‌à´•àµ�കൂളàµ�കളാണàµ� à´¤àµ�റകàµ�കാനàµ�‍ തീരàµ�മാനിചàµ�à´šà´¤àµ�. ആദàµ�യഘടàµ�à´Ÿà´¤àµ�തിലàµ�‍ 9, 10, 11 à´•àµ�ലാസàµ�കളാണàµ� ആരംഭികàµ�à´•àµ�à´¨àµ�നതàµ�. à´•àµ�ലാസàµ�à´•à´³àµ�‍ à´ªàµ�നഃരാരംഭികàµ�à´•àµ�à´¨àµ�നതàµ� സംബനàµ�ധിചàµ�à´šàµ� ജൂണàµ�‍ 6 à´®àµ�തലàµ�‍ à´¸àµ�‌à´•àµ�കൂളàµ�‍ മാനേജàµ�‌മെനàµ�à´±àµ�à´‚ അധികൃതരàµ�à´‚ അതിനàµ�à´³àµ�à´³ തയàµ�യാറെടàµ�à´ªàµ�à´ªàµ�à´•à´³àµ�‍ നടതàµ�തി വരികയാണàµ�. à´°à´•àµ�ഷിതാകàµ�à´•à´³àµ�à´‚

<< < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > >>