VicksWeb upgrade Location upload ads trending
VicksWeb ഇന്ത്യ
തപാല�� പെട�ടിയില�� നിന�ന�ം കിട�ടിയ ഗാന�ധിയ�ടെ കണ�ണട ലേലത�തില�� പോയി; ലഭിച�ചത� രണ�ടരക�കോടിയിലേറെ രൂപ
Source:  Oneindia Malayalam
Saturday, 22 August 2020 16:23

ലണàµ�à´Ÿà´¨àµ�‍: മഹാതàµ�മാ ഗാനàµ�ധിയàµ�ടെ à´•à´£àµ�ണടകളàµ�‍ ലേലതàµ�തിലൂടെ വിറàµ�à´±àµ� പോയി. ലണàµ�ടനിലെ ഈസàµ�à´±àµ�à´±àµ� à´¬àµ�à´°à´¿à´¸àµ�à´±àµ�റോളàµ�‍ ലേല à´•à´®àµ�പനി നടതàµ�തിയ ലേലതàµ�തിലàµ�‍ à´ªàµ�രതീകàµ�à´·à´¿à´šàµ�ചതിലàµ�à´‚ à´�റെ ഉയരàµ�‍à´¨àµ�à´¨ വിലയാണàµ� à´•à´£àµ�ണടയàµ�à´•àµ�à´•àµ� ലഭിചàµ�à´šà´¤àµ�. 15,000 പൗണàµ�à´Ÿàµ� (à´�കദേശം 14,71,000 ഇനàµ�à´¤àµ�യനàµ�‍ രൂപ) ആയിരàµ�à´¨àµ�à´¨àµ� ഗാനàµ�ധിജിയàµ�ടെ വടàµ�à´Ÿà´•àµ�à´•à´£àµ�ണടകളàµ�‍à´•àµ�à´•àµ� ലഭിചàµ�à´š വില. 2600000 പൗണàµ�à´Ÿà´¿à´¨àµ� à´•à´£àµ�ണട ലേലതàµ�തിലàµ�‍ പോയതെനàµ�നാണàµ� à´¦ ഗാരàµ�‍ഡിയനàµ�‍ റിപàµ�പോരàµ�‍à´Ÿàµ�à´Ÿàµ� ചെയàµ�à´¯àµ�à´¨àµ�നതàµ�. അതായതàµ�

ബെംഗളൂര� അക�രമം: അറസ�റ�റിലായവരിൽ 40 പ�രതികൾക�ക�ം ഭീകര ബന�ധം? സാമ�ദായിക ആക�രമങ�ങളില�ം പ�രതികൾ...
Source:  Oneindia Malayalam
Saturday, 22 August 2020 16:18

ബെംഗളൂരàµ�: ബെംഗളൂരàµ� à´…à´•àµ�രമസംഭവങàµ�ങളàµ�മായി ബനàµ�ധപàµ�പെടàµ�à´Ÿ കേസിൽ അറസàµ�à´±àµ�റിലായവർകàµ�à´•àµ� ഭീകരസംഘടനകളàµ�മായി ബനàµ�ധമàµ�à´£àµ�ടെനàµ�നതിനàµ� കൂടàµ�തൽ തെളിവàµ�കൾ. ആഗസàµ�à´±àµ�à´±àµ� 11ലെ à´…à´•àµ�à´°à´® സംഭവവàµ�മായി ബനàµ�ധപàµ�പെടàµ�à´Ÿ 60 പേർകàµ�കാണàµ� പരികàµ�കേറàµ�റതàµ�. മൂനàµ�à´¨àµ� പേർ കൊലàµ�ലപàµ�പെടàµ�à´•à´¯àµ�à´‚ പരികàµ�കേറàµ�à´±àµ� à´šà´¿à´•à´¿à´¤àµ�സയിലിരികàµ�കെ ഒരാൾ മരികàµ�à´•àµ�à´•à´¯àµ�à´‚ ചെയàµ�തിരàµ�à´¨àµ�à´¨àµ�. ബെംഗളൂരàµ� നഗരതàµ�തിലàµ�à´³àµ�à´³ എംഎൽഎയàµ�ടെ വീടാണàµ� ആകàµ�രമികൾ തീവെചàµ�à´šàµ�à´‚ à´•à´²àµ�ലെറിഞàµ�à´žàµ�à´‚ തകർതàµ�തതàµ�. à´•à´¶àµ�മീരിലàµ�‍ à´’à´¨àµ�നിചàµ�à´šàµ� കോണàµ�‍à´—àµ�à´°à´¸àµ�à´‚ നാഷണലàµ�‍ കോണàµ�‍ഫറനàµ�‍à´¸àµ�à´‚ പിഡിപിയàµ�à´‚, പോരാടàµ�à´Ÿà´‚

കശ�മീരില�� ഒന�നിച�ച� കോണ��ഗ�രസ�ം നാഷണല�� കോണ��ഫറന��സ�ം പിഡിപിയ�ം, പോരാട�ടം കേന�ദ�രത�തിനെതിരെ!!
Source:  Oneindia Malayalam
Saturday, 22 August 2020 16:14

à´¶àµ�രീനഗരàµ�‍: à´•à´¶àµ�മീരിലàµ�‍ ഇടകàµ�കാലതàµ�തിനàµ� ശേഷം രാഷàµ�à´Ÿàµ�രീയ പാരàµ�‍à´Ÿàµ�à´Ÿà´¿à´•à´³àµ�‍ സഖàµ�യതàµ�തിലേകàµ�à´•àµ�. കോണàµ�‍à´—àµ�à´°à´¸àµ�à´‚ നാഷണലàµ�‍ കോണàµ�‍ഫറനàµ�‍à´¸àµ�à´‚ പിഡിപിയàµ�à´‚ à´’à´¨àµ�നിചàµ�à´šà´¿à´°à´¿à´•àµ�à´•àµ�കയാണàµ�. à´•à´¶àµ�മീരിനàµ�റെ à´ªàµ�à´°à´¤àµ�യേക പദവി റദാകàµ�à´•à´¿à´¯ നീകàµ�à´•à´¤àµ�തിലàµ�à´‚ à´°à´£àµ�à´Ÿàµ� കേനàµ�à´¦àµ�à´° ഭരണപàµ�രദേശമാകàµ�à´•à´¿ മാറàµ�റിയ നീകàµ�à´•à´¤àµ�തിലàµ�à´‚ à´ªàµ�രതിഷേധികàµ�കാനാണàµ� ഇവരàµ�ടെ തീരàµ�മാനം. à´ˆ നിയമം à´ªàµ�നസàµ�ഥാപികàµ�കാനàµ�‍ വേണàµ�ടിയാണàµ� ഇവരàµ�‍ പോരാടàµ�à´¨àµ�നതàµ�. നാഷണലàµ�‍ കോണàµ�‍ഫറനàµ�‍à´¸àµ� à´…à´§àµ�യകàµ�à´·à´¨àµ�‍ ഫാറൂഖàµ� à´…à´¬àµ�à´¦àµ�à´³àµ�à´³, പിഡിപി à´…à´§àµ�യകàµ�à´· മെഹബൂബ à´®àµ�à´«àµ�തി, കോണàµ�‍à´—àµ�à´°à´¸àµ�

പെര�മ�പള പ�ഴയില�� തോണി മറിഞ�ഞ� കാണാതായ യ�വാവിന�റെ മൃതദേഹം കണ�ടെത�തി
Source:  Kasaragod.com
Saturday, 22 August 2020 16:03

കാസരàµ�‍കോടàµ� : പെരàµ�à´®àµ�പള à´ªàµ�ഴയിലàµ�‍ തോണി മറിഞàµ�à´žàµ� കാണാതായ à´¯àµ�വാവിനàµ�റെ മൃതദേഹം à´•à´£àµ�ടെതàµ�തി. പെരàµ�à´®àµ�പള à´•àµ�à´¨àµ�à´¨àµ�à´®àµ�മലàµ�‍ നാസറിനàµ�റെ മകനàµ�‍ നിയാസിനàµ�റെ മൃതദേഹമാണàµ� ശനിയാഴàµ�à´š ഉചàµ�à´šà´¯àµ�à´•àµ�à´•àµ� à´°à´£àµ�ടരമണിയോടെ പെരàµ�à´®àµ�പള പാലതàµ�തിനàµ� സമീപതàµ�താണàµ� à´•à´£àµ�ടെതàµ�തിയതàµ�. ശകàµ�തമായ à´’à´´àµ�à´•àµ�à´•à´¿à´²àµ�‍à´ªàµ�പെടàµ�ടതാണàµ� അപകടതàµ�തിനàµ� കാരണമെനàµ�à´¨àµ� സംശയികàµ�à´•àµ�à´¨àµ�à´¨àµ�. നാലàµ�പേരാണàµ� തോണിയിലàµ�à´£àµ�ടായിരàµ�à´¨àµ�നതàµ�. മൂനàµ�à´¨àµ�പേരàµ�‍ à´°à´•àµ�à´·à´ªàµ�പെടàµ�à´Ÿà´¿à´°àµ�à´¨àµ�à´¨àµ�. ഫയരàµ�‍ഫോഴàµ�‌സàµ�à´‚ പോലീസàµ�à´‚ നാടàµ�à´Ÿàµ�കാരàµ�à´‚ ചേരàµ�‍à´¨àµ�à´¨àµ� നടതàµ�തിയ തിരചàµ�ചിലിനൊടàµ�വിലാണàµ� മൃതദേഹം à´•à´£àµ�ടെതàµ�തിയതàµ�.


ഈ ഓണം സോപ�പിട�ട� മാസ�‌ക�കിട�ട� ഗ�യാപ�പിട�ട�; വീട�ടിലെ ആഘോഷത�തില�ം ജാഗ�രത, നിർദ�ദേശങ�ങൾ ഇങ�ങനെ
Source:  Oneindia Malayalam
Saturday, 22 August 2020 15:59

തിരàµ�വനനàµ�തപàµ�à´°à´‚: കോവിഡàµ� കാലതàµ�തെ ആദàµ�à´¯ ഓണം മലയാളികളàµ�‍ ജാഗàµ�രതോടെ വേണം വീടàµ�à´Ÿà´¿à´²àµ�‍ ആഘോഷികàµ�കാനെനàµ�à´¨àµ� ആരോഗàµ�à´¯ വകàµ�à´ªàµ�à´ªàµ� മനàµ�à´¤àµ�à´°à´¿ കെ.കെ. ശൈലജ ടീചàµ�à´šà´°àµ�‍. നമàµ�à´®àµ�ടെ നാടàµ�à´‚ നഗരവàµ�മൊനàµ�à´¨àµ�à´‚ കോവിഡിലàµ�‍ നിനàµ�à´¨àµ�à´‚ à´®àµ�à´•àµ�തമലàµ�à´². അതിനാലàµ�‍ തനàµ�നെ ആരിലàµ�‍ നിനàµ�à´¨àµ�à´‚ വേണമോ കോവിഡàµ� പകരàµ�മെനàµ�à´¨ അവസàµ�ഥയാണàµ�. സാധനങàµ�ങളàµ�‍ വാങàµ�ങാനàµ�‍ കടകളിലàµ�‍ പോകàµ�à´®àµ�പോഴàµ�à´‚ ബനàµ�à´§àµ�à´•àµ�കളെ കാണàµ�à´®àµ�പോഴàµ�à´‚ ജാഗàµ�à´°à´¤ പാലികàµ�കണമെനàµ�à´¨àµ�à´‚ ആരോഗàµ�യമനàµ�à´¤àµ�à´°à´¿ à´µàµ�യകàµ�തമാകàµ�à´•à´¿.

ഓപ�പറേഷൻ ക�ലീൻ കിറ�റ�; കാസർകോട�ട� മൂന�ന� പാക�കിംഗ� കേന�ദ�രങ�ങളിൽ വിജിലൻസ� റെയ�ഡ�; ശർക�കരയിൽ തൂക�കത�തിൽ തട�ടിപ�പ� കണ�ടെത�തി
Source:  KasargodVartha
Saturday, 22 August 2020 15:57

കാസർകോടàµ�: (www.kasargodvartha.com 22.08.2020) à´“ണതàµ�തോടനàµ�ബനàµ�ധിചàµ�à´šàµ� സംസàµ�ഥാന സർകàµ�കാർ വിതരണം ചെയàµ�à´¯àµ�à´¨àµ�à´¨ ഓണകàµ�à´•à´¿à´±àµ�à´±àµ�കളിൽ തടàµ�à´Ÿà´¿à´ªàµ�à´ªàµ� നടനàµ�നതായàµ�à´³àµ�à´³ പരാതിയàµ�ടെ à´…à´Ÿà´¿à´¸àµ�ഥാനതàµ�തിൽ വിജിലൻസàµ� സംസàµ�ഥാന à´µàµ�യാപകമായി നടതàµ�à´¤àµ�à´¨àµ�à´¨ à´“à´ªàµ�പറേഷൻ à´•àµ�ലീൻ à´•à´¿à´±àµ�റിൻàµ�റെ ഭാഗമായി കാസർകോടàµ�à´Ÿàµ�à´‚ വിജിലൻസàµ� റെയിഡàµ�.


സിവിൽ സപ�ലൈസ� കോർപ�പറേഷൻ�റെ കാസർകോട�ടെയ�ം കാഞ�ഞങ�ങാട�ടെയ�ം പാക�കിംഗ� കേന�ദ�രങ�ങളിലായിര�ന�ന� റെയിഡ�. പരിശോധനയിൽ ശർക�കരയിൽ തൂക�കത�തിൽ വെട�ടിപ�പ� നടന�നതായി കണ�ടെത�തി.

50 മ�തൽ 100 ഗ�രാം വരെ ശർക�കര തൂക�കത�തിൽ വെട�ടിപ�പ� കണ�ടെത�തിയതായാണ� വിവരം. കാസർകോട� വിജിലൻസ� ഡി വൈ എസ� പി ഡോ. ബാലൂഷണൻ നായര�ടെ നേതൃത�വത�തിലായിര�ന�ന� പരിശോധന.

കാഞ�ഞങ�ങട�ടെ രണ�ട�ം കാസർകോട�ടെ ഒന�ന�ം പാക�കിംഗ�‌ കേന�ദ�രങ�ങളിൽ പരിശോധന നടത�തി.

ഓണക�കിറ�റില�� 500 രൂപയ�ക�ക�ള�ള സാധനങ�ങളില�ലെന�നാണ� സംസ�ഥാന വ�യാപകമായി നടത�തിയ പരിശോധനയിലെ കണ�ടെത�തല��.

കഴിഞ�ഞ ദിവസങ�ങളിൽ തട�ടിപ�പ� നടക�ക�ന�നതായി പ�റത�ത� വന�നിട�ട�ം വെട�ടിപ�പ� ത�ടര�ന�ന�വെന�നാണ� ശർക�കരയിൽ തൂക�കത�തില�ണ�ടായ വെട�ടിപ�പ� തെളിയിക�ക�ന�നത�.

പറഞ�ഞിര�ന�നതിനേക�കാൾ ക�റഞ�ഞ അളവില�ള�ള ഭക�ഷ�യവസ�ത�ക�കളാണ� പാക�കറ�റ�കളിൽ ഉണ�ടായിര�ന�നത�. മിക�ക പാക�കിങ� സെന��ററ�കളിലേയ�ം ഓണക�കിറ�റ�കളിൽ കാണപ�പെട�ടത� 400 മ�തൽ 490 രൂപ വരെയ�ള�ള സാധനങ�ങളാണ�.

500 രൂപയ�ടെ ഭക�ഷ�യക�കിറ�റ� വിതരണം ചെയ�യ�മെന�നായിര�ന�ന� സർക�കാർ വ�യക�തമാക�കിയിര�ന�നത�. ശർക�കരയ�ടെ തൂക�കത�തിൽ 50 ഗ�രാം മ�തൽ 100 ഗ�രാം വരെ ക�റവ�ള�ളതായി കണ�ടെത�തി. ചില പാക�കറ�റ�കളിൽ നിർമാണ തീയതി, പാക�കിങ� തീയതി എന�നിവ ഉണ�ടായിര�ന�നില�ല. ചില കിറ�റ�കളിൽ എല�ലാ ഭക�ഷ�യവസ�ത�ക�കള�ം ഉൾപ�പെട�ത�തിയിര�ന�നില�ലെന�ന�ം കണ�ടെത�തിയിര�ന�ന�.

ഓണക�കിറ�റ�കളിലെ ഗ�ണനിലവാരവ�ം തൂക�കവ�ം ഉറപ�പ�വര�ത�ത�ന�നതിൽ സപ�ലൈക�കോ ഉദ�യോഗസ�ഥര�ടെ ഭാഗത�ത� വീഴ�ച ഉണ�ടായതായ�ം പരിശോധനയിൽ കണ�ടെത�തിയിര�ന�ന�.

ഉത�തരവാദികളായ ഉദ�യോഗസ�ഥർക�കെതിരെ നടപടിയ�ണ�ടാക�മെന�ന� വിജിലൻസ� സൂചിപ�പിച�ച�.Keywords: Kasaragod, Kerala, News, Vigilance-raid, District, Fraud, Operation Clean Kit; Vigilance raid at Kasargod packing centers; Fraud was found in the jaggery

പത�ത�വയസ�സ�കാരിയെ പീഡിപ�പിക�കാന�� ശ�രമിച�ച കേസില�� മ�ന�� പഞ�ചായത�തംഗം കസ�റ�റഡിയില��
Source:  Kasaragod.com
Saturday, 22 August 2020 15:55

ആദൂരàµ�‍ : പതàµ�à´¤àµ�വയസàµ�കാരിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപàµ�പികàµ�കാനàµ�‍ à´¶àµ�രമിചàµ�à´š കേസിലàµ�‍ à´®àµ�à´¨àµ�‍ പഞàµ�ചായതàµ�തംഗം à´•à´¸àµ�à´±àµ�റഡിയിലàµ�‍. ജയനഗറിലെ നാരായണ (41)നെയാണàµ� ആദൂരàµ�‍ പോലീസàµ� à´•à´¸àµ�à´±àµ�റഡിയിലെടàµ�à´¤àµ�തതàµ�. ഇയാളàµ�‍à´•àµ�കെതിരെ പോകàµ�‌സോ കേസàµ� à´Žà´Ÿàµ�à´¤àµ�തതായി പോലീസàµ� അറിയിചàµ�à´šàµ�. ഇകàµ�à´•à´´à´¿à´žàµ�à´ž 15à´¨àµ� à´•àµ�à´Ÿàµ�à´Ÿà´¿ à´’à´±àµ�റയàµ�à´•àµ�കായിരàµ�à´¨àµ�നപàµ�പോളàµ�‍ വീടàµ�ടിലെതàµ�തി പീഡിപàµ�പികàµ�കാനàµ�‍ à´¶àµ�രമിചàµ�à´šàµ�വെനàµ�à´¨ പരാതിയെ à´¤àµ�à´Ÿà´°àµ�‍à´¨àµ�നാണàµ� കേസെടàµ�à´¤àµ�തതàµ�. ചൈലàµ�‍à´¡àµ� ലൈനിനàµ�റെ പരാതി à´ªàµ�രകാരമാണàµ� കേസàµ�. ഇയാളàµ�‍ നേരതàµ�തെ പഞàµ�ചായതàµ�à´¤àµ� മെമàµ�പറയായിരàµ�à´¨àµ�à´¨àµ�.


ഹൃദ�രോഗത�തെ ത�ടര��ന�ന� മാടത�തട�ക�ക സ�വദേശി സൗദിയില�� മരിച�ച�
Source:  Kasaragod.com
Saturday, 22 August 2020 15:54

നീരàµ�‍à´šàµ�ചാലàµ�‍ : ഹൃദàµ�രോഗതàµ�തെ à´¤àµ�à´Ÿà´°àµ�‍à´¨àµ�à´¨àµ� മാടതàµ�തടàµ�à´•àµ�à´• à´¸àµ�വദേശി സൗദിയിലàµ�‍ മരിചàµ�à´šàµ�. à´•à´¨àµ�യാപàµ�പാടി മാടതàµ�തടàµ�à´•àµ�കയിലെ à´…à´¬àµ�à´¦àµ�à´²àµ�ലകàµ�à´•àµ�à´žàµ�à´žà´¿ (53) ആണàµ� മരിചàµ�à´šà´¤àµ�. നെഞàµ�à´šàµ�വേദനയെ à´¤àµ�à´Ÿà´°àµ�‍à´¨àµ�à´¨àµ� à´šà´¿à´•à´¿à´¤àµ�സയിലായിരàµ�à´¨àµ�à´¨àµ�. 30 വരàµ�‍ഷമായി സൗദിയിലàµ�‍ സൂപàµ�പരàµ�‍ മാരàµ�‍à´•àµ�à´•à´±àµ�à´±àµ� നടതàµ�തി വരികയായിരàµ�à´¨àµ�à´¨àµ�. മാടതàµ�തടàµ�à´•àµ�കയിലെ à´®àµ�ഹമàµ�മദàµ�à´•àµ�à´žàµ�à´žà´¿-ബീഫാതàµ�തിമ ദമàµ�പതികളàµ�ടെ മകനാണàµ�. ഭാരàµ�à´¯ : ഫാതàµ�തിമ. മകàµ�à´•à´³àµ�‍ : à´¸àµ�ഹാനàµ�‍, ഹിതാനàµ�‍. സഹോദരങàµ�ങളàµ�‍ : ആയിഷ, നഫീസ, ജമീല, സൈനബ. à´’à´°àµ� വരàµ�‍à´·à´‚ à´®àµ�à´®àµ�à´ªàµ� നാടàµ�ടിലെതàµ�തി മടങàµ�ങിയതായിരàµ�à´¨àµ�à´¨àµ�. വീണàµ�à´Ÿàµ�à´‚ നാടàµ�ടിലേകàµ�à´•àµ� വരാനàµ�à´³àµ�à´³ à´’à´°àµ�à´•àµ�à´•à´¤àµ�തിനിടെയാണàµ� മരണം തടàµ�ടിയെടàµ�à´¤àµ�തതàµ�.


21കാരിയെ കാണാതായതായി പരാതി
Source:  Kasaragod.com
Saturday, 22 August 2020 15:44

ബേകàµ�à´•à´²àµ�‍ : 21കാരിയെ കാണാതായതായി പരാതി. പളàµ�ളികàµ�à´•à´° മിഷàµ�യനàµ�‍ കോളനിയിലെ വരàµ�‍ഗീസിനàµ�റെ മകളàµ�‍ à´—àµ�രീഷàµ�മയെ (21)യെയാണàµ� വെളàµ�ളിയാഴàµ�à´š കാണാതായെനàµ�à´¨àµ� മാതാവàµ� ലീല ബേകàµ�à´•à´²àµ�‍ പോലീസിലàµ�‍ പരാതിപàµ�പെടàµ�à´Ÿàµ�. തിരàµ�വനനàµ�തപàµ�à´°à´‚ à´¸àµ�വദേശിയായ ഒരാളàµ�‍à´•àµ�കൊപàµ�പം പോയതാണെനàµ�à´¨àµ� പരാതിയിലàµ�‍ സംശയം à´ªàµ�à´°à´•à´Ÿà´¿à´ªàµ�പിചàµ�à´šàµ�. ബേകàµ�à´•à´²àµ�‍ പോലീസàµ� à´…à´¨àµ�വേഷികàµ�à´•àµ�à´¨àµ�à´¨àµ�.


രാജ�യത�ത� വീണ�ട�ം പെട�രോള�� വില വര��ധനവ�; ഒരാഴ�ചക�കിടെ ഒര�രൂപയ�ക�കട�ത�ത� വര��ധനവ�, പ�തിയ വില ഇങ�ങനെ
Source:  Oneindia Malayalam
Saturday, 22 August 2020 15:44

 à´¦à´¿à´²àµ�ലി: ഒരിടവേളകàµ�à´•àµ� ശേഷം രാജàµ�യതàµ�à´¤àµ� വീണàµ�à´Ÿàµ�à´‚ പെടàµ�രോളàµ�‍ വില വരàµ�‍ധനവàµ�. à´Žà´²àµ�ലാ മെടàµ�രോ നഗരങàµ�ങളിലàµ�‍ ശനിയാഴàµ�à´š പെടàµ�രോളàµ�‍ വില ലിറàµ�ററിനàµ� 16 പൈസ വരെ വരàµ�‍ധിപàµ�പിചàµ�à´šàµ�. മൂനàµ�à´¨àµ�ദിവസംകൊണàµ�à´Ÿàµ� à´¡à´²àµ�‍ഹിയിലàµ�‍ പെടàµ�രോളàµ�‍ വില 45 പൈസകൂടി 81.35 രൂപയായി. à´¤àµ�à´Ÿà´°àµ�‍à´šàµ�ചയായി മൂനàµ�നാമതàµ�തെ ദിവസമാണàµ� വിലവരàµ�‍ധികàµ�à´•àµ�à´¨àµ�നതàµ�. à´•à´´à´¿à´žàµ�à´ž ഒരാഴàµ�ചകൊണàµ�à´Ÿàµ� 92 പൈസയാണàµ� ദിലàµ�ലിയിലàµ�‍ വരàµ�‍ധിചàµ�à´šà´¤àµ�. à´®àµ�ംബൈയിലàµ�‍ ലിറàµ�ററിനàµ� 88.02 രൂപയàµ�à´‚

<< < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > >>