VicksWeb upgrade Location upload ads trending
VicksWeb ഇന്ത്യ
സ�ത�രീവിര�ദ�ധ പരാമർശം; രാജ� മോഹൻ ഉണ�ണിത�താനെതിരെ കേസെട�ത�ത�
Source:  Oneindia Malayalam
Sunday, 25 August 2019 00:07

തിരàµ�വനനàµ�തപàµ�à´°à´‚: à´¸àµ�à´¤àµ�രീ വിരàµ�à´¦àµ�à´§ പരാമർശതàµ�തിനàµ�റെ പേരിൽ കാസർഗോഡàµ� എംപി രാജàµ�മോഹൻ ഉണàµ�ണിതàµ�താനെതിരെ കേസെടàµ�à´¤àµ�à´¤àµ�. ഈസàµ�à´±àµ�à´±àµ� à´�ളേരി à´—àµ�രാമപഞàµ�ചായതàµ�à´¤àµ� വൈസàµ� à´ªàµ�രസിഡനàµ�à´±àµ� ജെയിംസàµ� പനàµ�തമാകàµ�കലിനàµ�റെ സഹോദരൻ പി à´Ž വർഗീസാണàµ� രാജàµ� മോഹൻ ഉണàµ�ണിതàµ�താനെതിരെ പരാതി നൽകിയതàµ�. Read More: à´¸àµ�ഥാനാരàµ�‍à´¤àµ�ഥികളെ ഇനി സോണിയ ഗാനàµ�ധി തീരàµ�മാനികàµ�à´•àµ�à´‚...സീനിയരàµ�‍ à´¶àµ�പാരàµ�‍à´¶ ഒഴിവാകàµ�à´•àµ�à´‚!! തനàµ�റെ à´…à´®àµ�മയെ അപമാനികàµ�à´•àµ�à´¨àµ�à´¨ തരതàµ�തിൽ രാജàµ�മോഹൻ

മാറ�റങ�ങൾ മനസിലാക�ന�നില�ലേയെന�ന� ബഹ�റിനിലെ ഇന�ത�യൻ സമൂഹത�തോട� പ�രധാനമന�ത�രി; ലക�ഷ�യങ�ങൾ വല�താണ�
Source:  Oneindia Malayalam
Saturday, 24 August 2019 23:32

മനാമ: ഇനàµ�à´¤àµ�യയàµ�ടെ à´šà´°à´¿à´¤àµ�à´°à´¤àµ�തിൽ ആദàµ�യമായി ബഹàµ�റിൻ സനàµ�ദർശികàµ�à´•àµ�à´¨àµ�à´¨ à´ªàµ�രധാനമനàµ�à´¤àµ�രിയായി നരേനàµ�à´¦àµ�à´° മോദി. à´…à´¬àµ�ദാബി സനàµ�ദർശനതàµ�തിനàµ� ശേഷം ഉചàµ�à´šà´¯àµ�à´•àµ�à´•àµ� ശേഷമാണàµ� മോദി ബഹàµ�റിനിൽ à´Žà´¤àµ�à´¤àµ�à´¨àµ�നതàµ�. ബഹàµ�റിൻ à´ªàµ�രധാനമനàµ�à´¤àµ�à´°à´¿ ഖലീഫ ബിൻ സൽമാൻ അൽ ഖലീഫ രാജകàµ�മാരൻ മോദിയെ à´¸àµ�വീകരിചàµ�à´šàµ�. ബഹàµ�റിനിലെ ഇനàµ�à´¤àµ�യൻ സമൂഹതàµ�തെ à´ªàµ�രധാനമനàµ�à´¤àµ�à´°à´¿ അഭിസംബോധന ചെയàµ�à´¤àµ�. Read More: മഹാരാഷàµ�à´Ÿàµ�രയിലàµ�‍ à´°à´£àµ�à´Ÿàµ� വെലàµ�à´²àµ�വിളിയàµ�മായി കോണàµ�‍à´—àµ�à´°à´¸àµ�... à´† നേതാവàµ�

à´Žà´¨àµ�നാ à´’à´°àµ� à´¬àµ�ലോഗെഴàµ�à´¤àµ�താ ലാലേടàµ�à´Ÿà´¾…ഇതൊകàµ�കെ à´Žà´™àµ�ങനെ സാധികàµ�à´•àµ�à´¨àµ�à´¨àµ� ?
Source:  Boolokam
Saturday, 24 August 2019 22:55

എല�ലാം സംഭവിക�ക�കയാണ�, അല�ലേ. മഞ�ഞ�ം മലയ�ം കാട�ം കടല�ം കടലാടിയ�ം പോലെ അത�ം സംഭവിക�ക�കയാണ�.

മോദി സർക�കാർ എന�താണ� മറച�ച�വയ�ക�കാൻ ശ�രമിക�ക�ന�നത�? രാഹ�ലിനെ മടക�കി അയച�ചതിൽ വിമർശനവ�മായി കോൺഗ�രസ�
Source:  Oneindia Malayalam
Saturday, 24 August 2019 22:55

ദില�ലി: രാഹ�ൽ ഗാന�ധിയേയ�ം മറ�റ� പ�രതിപക�ഷ നേതാക�കളെയ�ം ശ�രീനഗറിൽ നിന�ന�ം മടക�കി അയച�ച നടപടിയെ രൂക�ഷമായി വിമർശിച�ച� കോൺഗ�രസ�. കേന�ദ�ര സർക�കാർ അവകാശപ�പെട�ന�നത� പോലെ കശ�മീരിലെ സ�ഥിതിഗതികൾ സാധാരണ നിലയിൽ ആണെങ�കിൽ എന�ത�കൊണ�ടാണ� നേതാക�കളെ മടക�കി അയച�ചതെന�ന� വ�യക�തമാക�കണമെന�ന� കോൺഗ�രസ� ആവശ�യപ�പെട�ട�, ഔദ�യോഗിക ട�വിറ�റർ അക�കൗണ�ടിലൂടെയാണ� പ�രതികരണം. Read More: കശ�മീരിലെ സ�ഥിതിഗതികൾ സാധാരണ നിലയിലല�ലെന�ന� വ�യക�തമായതായി

അന�ഭവമാണ�, ഉള�ളിൽ തട�ടി എഴ�തിയതാണ�, വായിക�കണേ
Source:  Boolokam
Saturday, 24 August 2019 22:35

രാത�രിയാണ�. വണ�ടികള�� വളരെ ക�റച�ച� മാത�രമേയ�ള�ള�. വയനാട� ച�രം കയറ�മ�പോള�� അങ�ങിങ�ങായി ചില വളവ�കളില�� മണ�ണ� ഇടിഞ�ഞ� കിടക�ക�ന�നത� കാണാം. ഒര� വശത�തേയ�ക�ക� വലിച�ചിഴച�ച� മ�റിച�ച� മാറ�റിയ മരച�ചിലകള��

നമ�മൾ ഓരോ ആള�ം അറിഞ�ഞിരിക�കണം എന�താണ� ULCCS എന�ന�
Source:  Boolokam
Saturday, 24 August 2019 22:14

കോഴിക�കോട�‌ ജില�ലയിലെ വടകരയ�ക�കട�ത�ത�‌ ഊരാള�ങ�കൽ എന�ന ഗ�രാമത�തിൽ ത�ടങ�ങി ബെൽജിയത�തിലെത�തിയ കഥയാണ�‌ ഊരാള�ങ�കൽ ലേബർ കോൺട�രാക�റ�റ�‌ കോ-ഓപ�പറേറ�റീവ�‌ സൊസൈറ�റി എന�ന ULCCS-ന�റേത�‌.

ഒന�ന�കിൽ കടലിൻ�റെ അടിത�തട�ടിൽ, അല�ലെങ�കിൽ ഭൂമിക�ക�‌ പ�റത�ത�
Source:  Boolokam
Saturday, 24 August 2019 21:37

ഈ ഭൂമിക�ക� പ�റത�ത� എവിടെയെങ�കില�ം ജീവികൾ ഉണ�ടോ? വളരെ കാലമായി ശാസ�ത�രജ�ഞന�മാരെ ക�ഴക�ക�ന�ന ചോദ�യമാണത�.

അതീവ ജാഗ�രതയിൽ തമിഴ�നാട�ം കേരളവ�ം; തമിഴ�നാട�ടിൽ 2 പേർ കൂടി കസ�റ�റഡിയിൽ
Source:  Oneindia Malayalam
Saturday, 24 August 2019 21:23

ചെന�നൈ: ലഷ�കർ ഇ തൊയിബ ഭീകരർ തമിഴ�നാട�ടിലേക�ക� എത�തിയിട�ട�ണ�ടെന�ന രഹസ�യാന�വേഷണ വിഭാഗത�തിന�റെ മ�ന�നറിയിപ�പിനെ ത�ടർന�ന� തെക�കേ ഇന�ത�യയിൽ കനത�ത ജാഗ�രത ത�ടര�ന�ന�. തീവ�രവാദ ഭീഷണിയ�ടെ പശ�ചാത�തലത�തിൽ കോയമ�പത�തൂരിൽ നിന�ന�ം രണ�ട� പേരെ കൂടി കസ�റ�റഡിയിൽ എട�ത�തിട�ട�ണ�ട�. ലഷ�കർ ബന�ധമ�ണ�ടെന�ന സംശയത�തെ ത�ടർന�ന� അറസ�റ�റിലായ അബ�ദ�ൾ ഖാദർ ഫോണിൽ ബന�ധപ�പെട�ടവരാണ� അറസ�റ�റിലായത�. ഇവരെ പോലീസിന�റെ രഹസ�യ കേന�ദ�രത�തിൽ ചോദ�യം

മഹാരാഷ�ട�രയില�� രണ�ട� വെല�ല�വിളിയ�മായി കോണ��ഗ�രസ�... ആ നേതാവ� വേണ�ടെന�ന� സഖ�യം!!
Source:  Oneindia Malayalam
Saturday, 24 August 2019 21:18

à´®àµ�ംബൈ: മഹാരാഷàµ�à´Ÿàµ�രയിലàµ�‍ à´°à´£àµ�à´Ÿàµ� വെലàµ�à´²àµ�വിളികളàµ�‍ à´®àµ�à´¨àµ�നിലàµ�‍ à´ªàµ�രതിസനàµ�ധിയിലായി കോണàµ�‍à´—àµ�à´°à´¸àµ�. à´ªàµ�രധാന സഖàµ�യമായ à´Žà´¨àµ�‍സിപിയിലെ നേതാകàµ�à´•à´³àµ�‍ കൊഴിഞàµ�à´žàµ� പോകàµ�à´¨àµ�നതàµ�à´‚, രാജàµ� താകàµ�കറെയàµ�മായàµ�à´³àµ�à´³ സഖàµ�യവàµ�മാണàµ� കോണàµ�‍à´—àµ�രസിനെ à´ªàµ�à´°à´¶àµ�‌നതàµ�തിലാകàµ�à´•àµ�à´¨àµ�നതàµ�. അതേസമയം à´ªàµ�രകാശàµ� അംബേദàµ�à´•àµ�à´•à´±àµ�മായàµ�à´³àµ�à´³ സഖàµ�യം സാധàµ�യമായിടàµ�à´Ÿà´¿à´²àµ�à´². ജിലàµ�ലാ തലതàµ�തിലàµ�‍ കോണàµ�‍à´—àµ�à´°à´¸àµ� à´ªàµ�രവരàµ�‍à´¤àµ�തനം സജീവമാകàµ�à´•àµ�à´¨àµ�നതിനിടെയാണàµ� à´ˆ à´ªàµ�à´°à´¶àµ�‌നം വനàµ�നിരികàµ�à´•àµ�à´¨àµ�നതàµ�. മഹാരാഷàµ�à´Ÿàµ�രയിലàµ�‍ തിരഞàµ�ഞെടàµ�à´ªàµ�à´ªàµ� വിജയം ഉറപàµ�പികàµ�കാനàµ�‍, കെസി വേണàµ�ഗോപാലàµ�à´‚ ജോതിരാദിതàµ�à´¯ സിനàµ�à´§àµ�യയàµ�à´‚ à´ªàµ�à´°à´¤àµ�യേക à´¶àµ�രമികàµ�à´•àµ�à´¨àµ�à´¨àµ�à´£àµ�à´Ÿàµ�.

എല�ലാ പെൺക�ട�ടികള�ം വിവാഹം കഴിക�ക�ന�ന പ�ര�ഷന�റെ വീട� കല�യാണത�തിന� മ�ൻപേ പല പ�രാവശ�യം സന�ദർശിക�കണം
Source:  Boolokam
Saturday, 24 August 2019 21:06

പ�രതിശ�ര�ത വരന�റെ വീട�ടിൽ പെൺക�ട�ടി കല�യാണത�തിന� മ�ൻപേ പോയതിന�റെ കോലാഹലത�തെ പറ�റി ഒര� സ�ഹൃത�ത� എഴ�തിയത� വായിച�ച�. 

<< < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > >>