VicksWeb upgrade Location upload ads trending
VicksWeb ഇന്ത്യ
ഗ�ജറാത�തിലെ ട�യൂഷൻ സെന�റഖറിൽ വൻ തീപ�പിട�ത�തം; 20 മരണം, തീ പിടിക�കാന�ള�ള കാരണം വ�യക�തമല�ല!!
Source:  Oneindia Malayalam
Saturday, 25 May 2019 07:34

സൂറതàµ�à´¤àµ�: à´—àµ�ജറാതàµ�തിലെ സൂറതàµ�തിൽ വൻ തീപàµ�പിടàµ�à´¤àµ�തം. à´Ÿàµ�യൂഷൻ സെനàµ�ററിലാണàµ� തീപàµ�പിടàµ�à´¤àµ�തമàµ�à´£àµ�ടായതàµ�. തീപേàµ�പിചàµ�à´¤àµ�തിൽ 20 പേർ മരിചàµ�ചെനàµ�à´¨àµ� ദേശീയ മാധàµ�യമങàµ�ങൾ റിപàµ�പോർടàµ�à´Ÿàµ� ചെയàµ�à´¯àµ�à´¨àµ�à´¨àµ�. വെളàµ�ളിയാഴàµ�à´š വൈകിടàµ�ടോടെയാണàµ� സംഭവം. തീപàµ�പിടàµ�à´¤àµ�തതിൽ നിനàµ�à´¨àµ� à´°à´•àµ�à´·à´ªàµ�പെടാനായി à´•àµ�à´Ÿàµ�ടികൾ കെടàµ�à´Ÿà´¿à´Ÿà´¤àµ�തിനàµ� à´®àµ�കളിൽ നിനàµ�à´¨àµ� à´Žà´Ÿàµ�à´¤àµ�à´¤àµ� ചാടàµ�à´¨àµ�à´¨ ദൃശàµ�യങàµ�ങൾ സോഷàµ�യൽ മീഡിയയിൽ à´ªàµ�à´°à´šà´°à´¿à´•àµ�à´•àµ�à´¨àµ�à´¨àµ�à´£àµ�à´Ÿàµ�. 19 ഓളം ഫയരàµ�‍ à´Žà´žàµ�à´šà´¿à´¨àµ�à´•à´³àµ�‍ ഉപയോഗിചàµ�à´šàµ� തീയണയàµ�à´•àµ�കാനàµ�à´³àµ�à´³ à´¶àµ�രമങàµ�ങളàµ�‍ à´ªàµ�രോഗമികàµ�à´•àµ�കയാണàµ�.

മോദിയെ പാർലമെന�ററി പാർട�ടി നേതാവായി ഇന�ന� തിരഞ�ഞെട�ക�ക�ം; സത�യപ�രതിജ�ഞയ�ക�ക� ലോക നേതാക�കള�ം
Source:  Oneindia Malayalam
Saturday, 25 May 2019 07:29

ദില�ലി: ലോക�സഭാ തിരഞ�ഞെട�പ�പിൽ വൻ ഭൂരിപക�ഷത�തോടെ ഭരണത�ത�ടർച�ച നേടിയ മോദി സർക�കാരിന�റെ സർക�കാർ രൂപികരണത�തിന�ള�ള നടപടികൾ ഇന�ന�ം ത�ടര�ം. നരേന�ദ�ര മോദിയെ ബിജെപിയ�ടെ പാർലമെന�ററി പാർട�ടി നേതാവായി തിരഞ�ഞെട�ക�ക�ം. വൈകിട�ട� 5 മണിക�കാണ� ബിജെപിയ�ടെ പാർലമെന�ററി പാർട�ടി യോഗം. രാഷ�ട�രപതി രാംനാഥ� കോവിന�ദിന� വെള�ളിയാഴ�ച പ�രധാനമന�ത�രി രാജിക�കത�ത� കൈമാറിയിര�ന�ന�. സർക�കാര�ണ�ടാക�കാന�ള�ള അവകാശവാദം ഉന�നയിച�ച� പ�രധാനമന�ത�രി രാഷ�ട�രപതിയെ കാണ�ം.

ഗ�ജറാത�തിലെ സൂററ�റിൽ ബഹ�നില കെട�ടിടത�തിൽ വൻ തീപിട�ത�തം; വിദ�യാർത�ഥികൾ ഉൾപ�പെടെ 20 മരണം
Source:  Oneindia Malayalam
Saturday, 25 May 2019 07:08

സൂററ�റ�: ഗ�ജറാത�തിലെ സൂററ�റില�ണ�ടായ തീപിട�ത�തത�തിൽ വിദ�യാർത�ഥികൾ ഉൾപ�പെടെ 20 പേർ മരിച�ചതായാണ� റിപ�പോർട�ട�കൾ. 14 ന�ം 17ന�ം ഇടയിൽ പ�രായമ�ള�ളവരാണ� മരിച�ചവരിൽ �റെയ�ം. നിരവധി പേർക�ക� പൊള�ളേലറ�റിട�ട�ണ�ട�. മരണ സംഖ�യ ഉയരാനാണ� സാധ�യത. സൂററ�റിലെ സാർധാനയിൽ തക�ഷശില എന�ന കെട�ടിട സമ�ച�ചയത�തിന�റെ മൂന�ന�ം നാല�ം നിലകളിലാണ� തീപടർന�നത�. വിദ�യാർത�ഥികൾക�ക�ള�ള കോച�ചിംഗ� സെന�ററാണ� ഇവിടെ പ�രവർത�തിച�ചിര�ന�നത�. തീപിടർന�നതോടെ ജനൽ

ആന�ധ�രപ�രദേശിൽ തോൽവിയ�ടെ കയ�പ�നീര� ക�ടിച�ച� ചന�ദ�രബാബ� നായിഡ�, ഹീറോയായി ജഗൻ മോഗൻ റെഡ�ഡിയ�ം, ജയവ�ം തോൽവിയ�ം... കാരണങ�ങൾ ഇതൊക�കെയാണ�!
Source:  Oneindia Malayalam
Saturday, 25 May 2019 01:03

46കാരനായ വൈ.à´Žà´¸àµ�.ആരàµ�‍.സി.പി à´ªàµ�രസിഡനàµ�à´±àµ� വൈ.à´Žà´¸àµ� ജഗനàµ�‍ മോഹനàµ�‍ റെഡàµ�ഡിയിലàµ�‍ നിനàµ�à´¨àµ�à´‚ ഇതàµ�തരതàµ�തിലൊരàµ� കനതàµ�à´¤ പരാജയം നേരിടേണàµ�à´Ÿà´¿ വരàµ�മെനàµ�à´¨àµ� തെലàµ�à´™àµ�à´•àµ� ദേശം പാരàµ�‍à´Ÿàµ�à´Ÿà´¿ à´ªàµ�രസിഡനàµ�à´±àµ� à´Žà´¨àµ�‍. à´šà´¨àµ�à´¦àµ�രബാബàµ� നായിഡàµ� à´¦àµ�à´¸àµ�വപàµ�‌നതàµ�തിലàµ�‍ പോലàµ�à´‚ à´’à´°à´¿à´•àµ�à´•à´²àµ�à´‚ à´•à´°àµ�തിയിടàµ�à´Ÿàµ�à´£àµ�ടാകിലàµ�à´². രാഹàµ�à´²àµ�‍ ഗാനàµ�ധി à´…à´§àµ�യകàµ�à´· à´¸àµ�ഥാനം രാജിവെകàµ�à´•à´¿à´²àµ�à´².... à´•à´°àµ�à´¤àµ�à´¤àµ� പകരാനàµ�‍ à´ªàµ�രിയങàµ�കയെതàµ�à´¤àµ�à´‚!!ജഗനàµ�റെ à´…à´šàµ�ഛനàµ�à´‚ à´®àµ�à´¨àµ�‍ à´®àµ�à´–àµ�യമനàµ�à´¤àµ�à´°à´¿à´¯àµ�മായ വെ.à´Žà´¸àµ�.രാജശേഖരറെഡàµ�à´¡à´¿à´¯àµ�à´‚ നായിഡàµ�à´µàµ�മൊകàµ�കെ സമകാലികരായിരàµ�à´¨àµ�à´¨àµ�. à´¯àµ�വനേതാവായ ജഗനെ à´•à´³àµ�ളകàµ�കേസിലàµ�‍

എംബി രാജേയിന�റെ വീടിന� നേരെ ആക�രമണം; മതാപിതാക�കൾക�ക� നേരെ അസഭ�യവർഷം, കോൺഗ�രസെന�ന� സിപിഎം!
Source:  Oneindia Malayalam
Friday, 24 May 2019 23:20

പാലകàµ�കാടàµ�: എൽഡിഎഫàµ� à´¸àµ�ഥാനാർതàµ�ഥി എംബി രാജേഷിനàµ�റെ വീടിനàµ� നേരെ ആകàµ�രമണം. à´…à´¦àµ�ദേഹതàµ�തിനàµ�റെ à´…à´šàµ�ഛനàµ�à´‚ à´…à´®àµ�മയàµ�à´•à´•àµ�à´•àµ�à´‚ നേരെ അസഭàµ�യവർഷം ചൊരിഞàµ�à´žàµ�. ഷൊർണൂർ കൈലിയാടàµ�ടെ വീടിനàµ� നേരെ പടകàµ�à´•à´‚ à´•à´¤àµ�തിചàµ�à´šàµ� എറിയàµ�കയായിരàµ�à´¨àµ�à´¨àµ�. കോണàµ�‍à´—àµ�രസിനàµ�റെ വിജയാഹàµ�ലാദതàµ�തിനàµ�റെ ബാകàµ�കിയാണàµ� ഇതെനàµ�à´¨àµ� സിപിഎം ആരോപിചàµ�à´šàµ�. പതàµ�തിൽ പതàµ�à´¤àµ�à´‚ നേടി ഹരിയാന, താമര വിരി‍à´žàµ�à´žà´¤àµ� à´®àµ�à´–àµ�യമനàµ�à´¤àµ�à´°à´¿ മനോഹരàµ�‍ ലാലàµ�‍ à´–à´Ÿàµ�ടറിനàµ�‍റെ അസമാനàµ�à´¯ മികവിനാലàµ�‍പാലകàµ�കാടàµ�à´Ÿàµ� നിനàµ�à´¨àµ� à´Žà´²àµ�‍.à´¡à´¿.à´Žà´«àµ�

18കാരന�� വീടിന�റെ ടെറസില�� തൂങ�ങി മരിച�ച നിലയില��
Source:  Kasaragod.com
Friday, 24 May 2019 22:15

ബളാല��: പതിനെട�ട�കാരനെ വീടിന�റെ ടെറസില�� തൂങ�ങി മരിച�ച നിലയില�� കണ�ടെത�തി. അരിങ�കല�ലില�� കര�ണാകരന��-സിന�ധ� ദമ�പതികള�ടെ മകന�� ഹരീഷ� (18) ആണ� മരിച�ചത�. വ�യാഴാഴ�ച രാത�രി 9.30ന� വീടിന�റെ ടെറസിലാണ� ഹതീഷിനെ തൂങ�ങി മരിച�ച നിലയില�� കണ�ടത�.. കാരണം വ�യക�തമല�ല. സഹോദരിമാര��: കാവ�യ, ഹരിത. വെള�ളരി


രാഹ�ല�� ഗാന�ധി അധ�യക�ഷ സ�ഥാനം രാജിവെക�കില�ല.... കര�ത�ത� പകരാന�� പ�രിയങ�കയെത�ത�ം!!
Source:  Oneindia Malayalam
Friday, 24 May 2019 21:27

ദിലàµ�ലി: കോണàµ�‍à´—àµ�à´°à´¸àµ� à´¤àµ�à´Ÿà´°àµ�‍à´šàµ�ചയായ à´°à´£àµ�ടാം തവണയàµ�à´‚ ദയനീയ പരാജയം à´�à´±àµ�à´±àµ�വാങàµ�ങിയിരികàµ�à´•àµ�കയാണàµ�. ഇതിനàµ�റെ പശàµ�ചാതàµ�തലതàµ�തിലàµ�‍ രാഹàµ�à´²àµ�‍ ഗാനàµ�ധി രാജിവെകàµ�à´•àµ�à´‚ à´Žà´¨àµ�à´¨àµ� തീരàµ�മാനതàµ�തിലാണàµ�. à´Žà´¨àµ�നാലàµ�‍ ഇതàµ� ഉണàµ�ടാവിലàµ�ലെനàµ�നാണàµ� സൂചനകളàµ�‍. à´…à´Ÿàµ�à´¤àµ�à´¤ ദിവസം നടകàµ�à´•àµ�à´¨àµ�à´¨ കോണàµ�‍à´—àµ�à´°à´¸àµ� യോഗതàµ�തിലàµ�‍ à´…à´¦àµ�ദേഹം രാജി സമരàµ�‍à´ªàµ�പികàµ�à´•àµ�മെനàµ�നായിരàµ�à´¨àµ�à´¨àµ� സൂചനകളàµ�‍. à´Žà´¨àµ�നാലàµ�‍ à´…à´¤àµ�à´£àµ�ടാവിലàµ�à´². അതേസമയം കോണàµ�‍à´—àµ�à´°à´¸àµ� ബിജെപിയെ പോലെ à´…à´ªàµ�‌ഡേറàµ�റഡായി മാറാനàµ�à´³àµ�à´³ à´’à´°àµ�à´•àµ�à´•à´¤àµ�തിലാണàµ�. കോണàµ�‍à´—àµ�à´°à´¸àµ� വൃതàµ�തങàµ�ങളàµ�‍ സൂചിപàµ�പികàµ�à´•àµ�à´¨àµ�നതàµ� à´ªàµ�à´°à´®àµ�à´–à´°àµ�ടെ

വിജയാഹ�ലാദം ത�ടങ�ങ�ം മ�മ�പേ ഉണ�ണിത�താന�� കല�യോട�ടെത�തി രക�തസാക�ഷികള�ടെ മാതാപിതാക�കളെ കണ�ട� അന�ഗ�രഹം വാങ�ങി
Source:  KasargodVartha
Friday, 24 May 2019 21:14

പെരിയ: (www.kasargodvartha.com 24.05.2019) കാസര��കോട�ട� നിയ�ക�ത എംപിയായി തെരഞ�ഞെട�ക�കപ�പെട�ട രാജ�‌മോഹന�� ഉണ�ണിത�താന�� വിജയാഹ�ലാദം ത�ടങ�ങ�ം മ�മ�പേ കല�യോട�ടെത�തി രക�തസാക�ഷികള�ടെ മാതാപിതാക�കളെ കണ�ട� അന�ഗ�രഹം വാങ�ങി. വെള�ളിയാഴ�ച രാവിലെയാണ� കോണ��ഗ�രസ� നേതാക�കള��ക�കൊപ�പം ഉണ�ണിത�താന�� കല�യോട�ടെത�തിയത�. വിജയകാരണങ�ങളില�� ഒന�നായിര�ന�ന� കല�യോട�ടെ ഇരട�ടക�കൊലപാതകം. കല�യോട�ടെ മണ�ണില�� അന�തിയ�റങ�ങ�ന�ന കൃപേഷിന�റെയ�ം ശരതിന�റെയ�ം ശവക�ടീരത�തില�� പ�ഷ�പാര��ച�ചന നടത�ത�കയ�ം ചെയ�ത�.

കൃപേഷിന�റെ പിതാവ� കൃഷ�ണനെയ�ം, ശരത�‌ലാലിന�റെ പിതാവ� സത�യനാരായണനെയ�ം ചേര��ത�ത� നിര��ത�തി കൈകള�� കൂപ�പി രക�തസാക�ഷികള��ക�ക� അശ�ര�പൂജ അര��പ�പിച�ച�. ഉണ�ണിത�താനൊപ�പം മക�കളായ അമല��, അഖില��, കോണ��ഗ�രസ� നേതാക�കളായ പെരിയ ബാലകൃഷ�ണന��, എ ഗോവിന�ദന�� നായര��, പി വി സ�രേഷ�, വിനോദ�ക�മാര�� പള�ളയില��വീട�, അഡ�വ. കെ വി രാജേന�ദ�രന��, ധന�യാ സ�രേഷ�, സാജിത� മൗവ�വല��, പി കെ ഫൈസല��, നോയല�� ടോം തോമസ�, ജി രതിക�മാര��, അഡ�വ. എം കെ ബാബ�രാജ� ത�ടങ�ങിയവര�ം ഉണ�ടായിര�ന�ന�.


വ�യാഴാഴ�ച രാത�രിയായിര�ന�ന� കാസര��കോട�ട� ഉണ�ണിത�താന�� വിജയിച�ചതായി ഔദ�യോഗിക ഫലപ�രഖ�യാപനം വന�നത�. ഇതിനിടെ അങ�ങിങ�ങ�ള�ള അക�രമങ�ങളില�� പരിക�കേറ�റ� നീലേശ�വരത�ത�ം കാഞ�ഞങ�ങാട�ട�ം കാസര��കോട�ട�മ�ള�ള സ�വകാര�യ ആശ�പത�രികളില�� കഴിയ�ന�ന പ�രവര��ത�തകരെ നേരില�� കണ�ട� ആശ�വസിപ�പിച�ച� ഉണ�ണിത�താന�� താമസസ�ഥലത�തെത�ത�മ�പോഴേക�ക�ം പാതിരാത�രി കഴിഞ�ഞിര�ന�ന�. ഇതേത�ടര��ന�നാണ� കല�യോട�ടേക�ക�ള�ള യാത�ര വെള�ളിയാഴ�ച രാവിലെയാക�കിയത�.

അമ�മമാര�ടെ കണ�ണ�നീര�� സിപിഎമ�മിനെ ജില�ലയില�� നിന�ന� തൂത�തെറിയ�മെന�ന� സ�ഥാനാര��ത�ഥി പ�രഖ�യാപനം വന�നശേഷം കാസര��കോട�ട� എത�തിയ ഉടനെ ഉണ�ണിത�താന�� പ�രഖ�യാപിച�ചിര�ന�ന�. നാടിന�റെ പ�രതീക�ഷയായിര�ന�ന രണ�ട� ചെറ�പ�പക�കാരെ അര�ംകൊല ചെയ�തവര��ക�ക�ള�ള അതിശക�തമായ തിരിച�ചടിയാണ� തെരഞ�ഞെട�പ�പ� ഫലമെന�ന�ം തന�റെ വിജയം കൃപേഷിന�ം ശരത�തിന�ം സമര��പ�പിക�ക�ന�ന�വെന�ന�ം രാജ�‌മോഹന�� പ�രഖ�യാപിച�ച�.

ഇവിടെ എന�റെ ക�ഞ�ഞ�ങ�ങള�റങ�ങ�ന�ന�ണ�ട�. ഈ നാട�ം നാട�ട�കാര�ം എന�റെ ഹൃദയത�തിന�റെ കാന��വാസില�� ഞാന�� മരിക�ക�വോളം നിറഞ�ഞ� നില��ക�ക�ം. ഇവിട�ത�തെ അമ�മമാര�� സ�വര�ക�കൂട�ടിയ കണ�ണീരിറ�റിവീണ ചില�ലിക�കാശ�കള�� കൊണ�ടാണ� ഞാന�� തെരഞ�ഞെട�പ�പിന� പണം കെട�ടിവെച�ചത�. അതിലെ ഓരോ ചില�ലറയ�ം എണ�ണിക�കൂട�ടിയാണ� വരണാധികാരിയായ കളക�ടര�� കെട�ടിവെക�കാന�ള�ള ത�ക സ�വീകരിച�ചത�. നിങ�ങള�ടെ ആ സ�‌നേഹം എന�നില�� എന�ന�മ�ണ�ടാക�മെന�ന�ം ഉണ�ണിത�താന�� ഉറപ�പ�നല��കി.

(à´¶àµ�à´°à´¦àµ�ധികàµ�à´•àµ�à´•: ഗൾഫàµ� - വിനോദം - ടെകàµ�നോളജി - സാമàµ�പതàµ�തികം- à´ªàµ�രധാന അറിയിപàµ�à´ªàµ�കൾ-വിദàµ�യാഭàµ�യാസം-തൊഴിൽ വിശേഷങàµ�ങൾ ഉൾപàµ�പെടെ മലയാളം വാർതàµ�തകൾ നിങàµ�ങളàµ�ടെ മൊബൈലിൽ ലഭികàµ�കാൻ കെവാർതàµ�തയàµ�ടെ à´ªàµ�തിയ ആൻഡàµ�രോയിഡàµ� ആപàµ�à´ªàµ� ഇവിടെ à´•àµ�ലികàµ�à´•àµ� ചെയàµ�à´¤àµ� ഡൗൺലോഡàµ� ചെയàµ�à´¯àµ�à´•. ഉപയോഗികàµ�കാനàµ�à´‚ ഷെയർ ചെയàµ�യാനàµ�à´‚ à´Žà´³àµ�à´ªàµ�പം ðŸ˜Š)    

Keywords: Kerala, news, election, Result, Rajmohan Unnithan, Periya, Murder, Parents, visit, Kasaragod, Unnithan visits Kalyott Kripesh and Sharath's parents.

നിയ�ക�ത എംപി ഉണ�ണിത�താന�� കാസര��കോട� വാര��ത�ത ഓഫീസിലെത�തി; സ�ഥാനാര��ത�ഥിയായത� അപ�രതീക�ഷിതമായി, പ�രതീക�ഷിച�ചത� വടകര
Source:  KasargodVartha
Friday, 24 May 2019 21:03

കാസരàµ�â€�കോടàµ�: (www.kasargodvartha.com 24.05.2019) à´•à´¾à´¸à´°àµ�â€�കോടàµ� പാരàµ�â€�ലമെനàµ�à´±àµ� മണàµ�ഡലതàµ�തിലàµ�â€� നിനàµ�à´¨àµ�à´‚ തെരഞàµ�ഞെടàµ�à´•àµ�à´•à´ªàµ�പെടàµ�à´Ÿ നിയàµ�à´•àµ�à´¤ എംപി രാജàµ�‌മോഹനàµ�â€� ഉണàµ�ണിതàµ�താനàµ�â€� കാസരàµ�â€�കോടàµ� വാരàµ�â€�à´¤àµ�à´¤ ഓഫീസàµ� സനàµ�ദരàµ�â€�ശിചàµ�à´šàµ�. à´¯àµ�à´¡à´¿à´Žà´«àµ� നേതാകàµ�കളായ à´Žà´¨àµ�â€� à´Ž നെലàµ�ലികàµ�à´•àµ�à´¨àµ�à´¨àµ� à´Žà´‚à´Žà´²àµ�â€�à´Ž, സി കെ à´¶àµ�രീധരനàµ�â€�, à´…à´¡àµ�à´µ. à´Ž ഗോവിനàµ�ദനàµ�â€� നായരàµ�â€�, ബാലകൃഷàµ�ണനàµ�â€� പെരിയ, പി കെ ഫൈസലàµ�â€�, വിനോദàµ�à´•àµ�മാരàµ�â€� പളàµ�ളയിലàµ�â€�വീടàµ�, പി വി à´¸àµ�രേഷàµ�, à´šà´¨àµ�à´¦àµ�à´°à´¿à´• à´¬àµ�യൂറോ ചീഫàµ� à´…à´¬àµ�à´¦àµ�à´²àµ�ലകàµ�à´•àµ�à´žàµ�à´žà´¿ ഉദàµ�à´® à´¤àµ�à´Ÿà´™àµ�ങിയവരàµ�â€� ഉണàµ�ണിതàµ�താനൊപàµ�പം ഉണàµ�ടായിരàµ�à´¨àµ�à´¨àµ�.

കാസര��കോട�ടെ സ�ഥാനാര��ത�ഥിത�വം അപ�രതീക�ഷിതമായിര�ന�ന�വെന�ന� ഉണ�ണിത�താന�� പറഞ�ഞ�. സ�ഥാനാര��ത�ഥി പ�രഖ�യാപനത�തിന� ദിവസങ�ങള��ക�ക� മ�മ�പ� ഉണ�ണിത�താന�� സ�ഥാനാര��ത�ഥിയാക�മെന�ന� വിശ�വസനീയമായ കേന�ദ�രങ�ങളില�� നിന�ന�ം വിവരം ലഭിച�ചതിന�റെ അടിസ�ഥാനത�തില�� അദ�ദേഹത�തെ കാസര��കോട� വാര��ത�തയില�� നിന�ന�ം വിളിച�ച കാര�യം ഓര��മയ�ണ�ടെന�ന� ഉണ�ണിത�താന�� പറഞ�ഞ�. വടകരയിലാണ� താന�� സ�ഥാനാര��ത�ഥിയാക�മെന�ന� പ�രതീക�ഷിച�ചിര�ന�നത�. അത� കൊണ�ടാണ� താന�� കാസര��കോട�ട� സ�ഥാനാര��ത�ഥിയാകാന�� സാധ�യതയില�ലെന�ന�ം സ�ബ�ബയ�യ റൈയ�ക�ക� തന�നെയാണ� സാധ�യതയെന�ന�ം അന�ന� പറഞ�ഞതെന�ന� ഇത�സംബന�ധിച�ച ചോദ�യത�തിന� അദ�ദേഹം മറ�പടി നല��കി. മണ�ഡലത�തിലെ വികസന പ�രവര��ത�തനങ�ങള��ക�ക� എംപി എന�ന നിലയില�� ചെയ�യാന�� കഴിയ�ന�ന എല�ലാ കാര�യങ�ങള�ം ചെയ�യ�മെന�ന�ം ഇതിന� മാധ�യമ പിന�ത�ണ ആവശ�യമാണെന�ന�ം ഉണ�ണിത�താന�� കൂട�ടിച�ചേര��ത�ത�.കാസര��കോട� വാര��ത�ത മാനേജിംഗ� എഡിറ�റര�� അബ�ദ�ല�� മ�ജീബ� കളനാട�, കെവാര��ത�ത ന�യൂസ� എഡിറ�റര�� ക�ഞ�ഞിക�കണ�ണന�� മ�ട�ടത�ത�, സ�റ�റാഫ� അംഗങ�ങളായ പ�രതിഭരാജ�, മന��സൂര�� തെര�വത�ത�, ഹര��ഷ, സഹല��, വിജിന��ഗോപാല��, ചേതന��ക�മാര�� ത�ടങ�ങിയവര�� ചേര��ന�ന� ഉണ�ണിത�താനെ സ�വീകരിച�ച�.
(à´¶àµ�à´°à´¦àµ�ധികàµ�à´•àµ�à´•: ഗൾഫàµ� - വിനോദം - ടെകàµ�നോളജി - സാമàµ�പതàµ�തികം- à´ªàµ�രധാന അറിയിപàµ�à´ªàµ�കൾ-വിദàµ�യാഭàµ�യാസം-തൊഴിൽ വിശേഷങàµ�ങൾ ഉൾപàµ�പെടെ മലയാളം വാർതàµ�തകൾ നിങàµ�ങളàµ�ടെ മൊബൈലിൽ ലഭികàµ�കാൻ കെവാർതàµ�തയàµ�ടെ à´ªàµ�തിയ ആൻഡàµ�രോയിഡàµ� ആപàµ�à´ªàµ� ഇവിടെ à´•àµ�ലികàµ�à´•àµ� ചെയàµ�à´¤àµ� ഡൗൺലോഡàµ� ചെയàµ�à´¯àµ�à´•. ഉപയോഗികàµ�കാനàµ�à´‚ ഷെയർ ചെയàµ�യാനàµ�à´‚ à´Žà´³àµ�à´ªàµ�പം ðŸ˜Š)    

Keywords: Kerala, Kasaragod, news, Politics, Rajmohan Unnithan, election, Office, MP, Unnithan visits Kasargodvartha office.

2009ല�� കോണ��ഗ�രസ� നിക�ഷേധിച�ച മ�ഖ�യമന�ത�രിക�കസേര, 2019ല�� ഒറ�റയ�കക�ക� വലിച�ചിട�ട� അജയ�യനായി വൈഎസ�ആറിന��റെ മകന��.. ജഗന�� മോഹന�� റെഡ�ഡിയ�ടെ കനല��വഴികള�� ഇങ�ങനെ!
Source:  Oneindia Malayalam
Friday, 24 May 2019 20:52

ദിലàµ�ലി: വെഎസàµ� രാജശേഖര റെഡàµ�ഢിയàµ�ടെ മകനàµ�‍ à´Žà´¨àµ�à´¨ വിലാസം മാതàµ�രമായിരàµ�à´¨àµ�à´¨àµ� ജഗനàµ�‍ മോഹനàµ�‍ റെഡàµ�à´¡à´¿à´•àµ�à´•àµ� രാഷàµ�à´Ÿàµ�രീയതàµ�തിലിറങàµ�à´™àµ�à´®àµ�പോളàµ�‍ ഉണàµ�ടായിരàµ�à´¨àµ�നതàµ�. വൈഎസàµ�ആറിനàµ�‍റെ നിരàµ�യാണതàµ�തോടെ à´®àµ�à´–àµ�യമനàµ�à´¤àµ�à´°à´¿ കസേര ചോദിചàµ�à´š ജഗനàµ�‍ ലഭികàµ�കാതെ വനàµ�നപàµ�പോളàµ�‍ 2011à´²àµ�‍ à´ªàµ�തിയ പാരàµ�‍à´Ÿàµ�à´Ÿà´¿ രൂപീകരിചàµ�à´šàµ�, വൈഎസàµ� ആരàµ�‍ കോണàµ�‍à´—àµ�à´°à´¸àµ�. 2014à´²àµ�‍ വൈഎസàµ�ആരàµ�‍ കോണàµ�‍à´—àµ�à´°à´¸àµ� ആനàµ�à´§àµ�à´°à´ªàµ�രദേശിലെ à´�à´±àµ�റവàµ�à´‚ വലിയ à´°à´£àµ�ടാമതàµ�തെ പാരàµ�‍à´Ÿàµ�ടിയായി. കേരളതàµ�തിലàµ�‍ ബിജെപി à´…à´žàµ�à´šàµ� വരàµ�‍à´·à´‚ à´•à´´à´¿à´žàµ�à´žàµ�

<< < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > >>