VicksWeb upgrade Location upload ads trending
VicksWeb ഇന്ത്യ
ചൊവ�വാഴ�ചയിലെ ഹര��ത�താലിനെതിരേ കാന�തപ�രം; ബന�ധമില�ലെന�ന� യൂത�ത� ലീഗ�ം
Source:  Kasaragod.com
Sunday, 15 December 2019 14:37

കോഴികàµ�കോടàµ�: പൗരതàµ�à´µ നിയമതàµ�തിനെതിരെ à´šà´¿à´² സംഘടനകളàµ�‍ ആഹàµ�വാനം ചെയàµ�à´¤ ഹരàµ�‍à´¤àµ�താലിനെതിരെ കാനàµ�തപàµ�à´°à´‚ à´Ž.പി. അബൂബകàµ�à´•à´°àµ�‍ à´®àµ�à´¸àµ�‌ലിയാരàµ�‍. ചൊവàµ�വാഴàµ�ചയിലെ ഹരàµ�‍à´¤àµ�താലàµ�‍ à´ªàµ�à´°à´–àµ�യാപനം തിടàµ�à´•àµ�à´•à´ªàµ�പെടàµ�à´Ÿàµ�à´³àµ�à´³ തീരàµ�മാനമായെനàµ�à´¨àµ�à´‚ à´…à´¦àµ�ദേഹം പറഞàµ�à´žàµ�.

ഇപàµ�പോളàµ�‍ ഹരàµ�‍à´¤àµ�താലിനàµ� സമയമായിടàµ�à´Ÿà´¿à´²àµ�à´², à´ˆ സമയതàµ�à´¤àµ� ഹരàµ�‍à´¤àµ�താലàµ�‍ നടതàµ�à´¤àµ�à´¨àµ�നതàµ� ശതàµ�à´°àµ�à´¤ വരàµ�‍ധിപàµ�പികàµ�കാനേ ഉപകരികàµ�കൂ. പൗരതàµ�à´µ ഭേദഗതി നിയമം à´®àµ�à´¸àµ�ലീങàµ�ങളàµ�‍à´•àµ�കെതിരായ മാതàµ�à´°à´‚ നിയമമലàµ�à´². ഇതàµ� ഭരണഘടനയàµ�à´•àµ�à´•àµ� എതിരായ നിയമമാണàµ�’ കാനàµ�തപàµ�à´°à´‚ à´Ž.പി. അബൂബകàµ�à´•à´°àµ�‍ à´®àµ�à´¸àµ�‌ലിയാരàµ�‍ à´µàµ�യകàµ�തമാകàµ�à´•à´¿.

ചൊവàµ�വാഴàµ�ചയിലെ ഹരàµ�‍à´¤àµ�താലàµ�മായി സഹകരികàµ�à´•à´°àµ�തെനàµ�à´¨àµ� കാനàµ�തപàµ�à´°à´‚ à´Ž.പി. അബൂബകàµ�à´•à´°àµ�‍ à´®àµ�à´¸àµ�‌ലിയാരàµ�‍ à´•à´´à´¿à´žàµ�ഞദിവസം മലപàµ�à´ªàµ�റതàµ�à´¤àµ� സംഘടിപàµ�പിചàµ�à´š à´Žà´¸àµ�.വൈ.à´Žà´¸àµ�. പൗരാവകാശ സമàµ�മേളനതàµ�തിലàµ�à´‚ à´…à´­à´¿à´ªàµ�രായപàµ�പെടàµ�à´Ÿà´¿à´°àµ�à´¨àµ�à´¨àµ�. ഹരàµ�‍à´¤àµ�താലàµ�‍ നടതàµ�തി നാടിനെ à´•àµ�à´´à´ªàµ�പതàµ�തിലേകàµ�à´•àµ� കൊണàµ�à´Ÿàµ�പോകരàµ�തെനàµ�à´¨àµ�à´‚ à´…à´¦àµ�ദേഹം പറഞàµ�à´žà´¿à´°àµ�à´¨àµ�à´¨àµ�.

അതേസമയം, ചൊവàµ�വാഴàµ�ചയിലെ ഹരàµ�‍à´¤àµ�താലിനàµ� à´’à´°àµ� സംഘടനകളàµ�à´‚ നോടàµ�ടീസàµ� നലàµ�‍കിയിടàµ�à´Ÿà´¿à´²àµ�ലെനàµ�à´¨àµ�à´‚ ഹരàµ�‍à´¤àµ�താലàµ�‍ നിയമവിരàµ�à´¦àµ�ധമാണെനàµ�à´¨àµ�à´‚ കാസരàµ�‍കോടàµ� ജിലàµ�ലാ പോലീസàµ� മേധാവിയàµ�à´‚ à´•à´´à´¿à´žàµ�ഞദിവസം à´µàµ�യകàµ�തമാകàµ�കിയിരàµ�à´¨àµ�à´¨àµ�. ചൊവàµ�വാഴàµ�ചയിലെ ഹരàµ�‍à´¤àµ�താലàµ�മായി തങàµ�ങളàµ�‍à´•àµ�à´•àµ� ബനàµ�ധമിലàµ�ലെനàµ�à´¨àµ� യൂതàµ�à´¤àµ� ലീഗàµ�à´‚ à´•à´´à´¿à´žàµ�ഞദിവസം അറിയിചàµ�à´šà´¿à´°àµ�à´¨àµ�à´¨àµ�. ഹരàµ�‍à´¤àµ�താലàµ�മായി ബനàµ�ധപàµ�പെടàµ�à´Ÿ à´ªàµ�രചാരണപàµ�രവരàµ�‍à´¤àµ�തനങàµ�ങളിലോ ഹരàµ�‍à´¤àµ�താലàµ�‍ നടതàµ�à´¤àµ�à´¨àµ�നതിനോ യൂതàµ�à´¤àµ� ലീഗàµ� à´ªàµ�രവരàµ�‍à´¤àµ�തകരàµ�‍ പങàµ�കാളികളാകരàµ�തെനàµ�à´¨àµ� സംസàµ�ഥാന à´ªàµ�രസിഡനàµ�à´±àµ� പാണകàµ�കാടàµ� à´®àµ�നവàµ�വറലി ശിഹാബàµ� തങàµ�ങളàµ�‍ ഫെയàµ�‌സàµ�à´¬àµ�à´•àµ�à´•à´¿à´²àµ�‍ à´•àµ�റികàµ�à´•àµ�à´•à´¯àµ�à´‚ ചെയàµ�à´¤àµ�.


ഇതൊര� വിശിഷ�‌ടമായ തലയോട�ടിയാണ�‌
Source:  Boolokam
Sunday, 15 December 2019 14:34

ഓ, ഒര� തലയോട�ടി, അല�ലാതെന�താ!. അങ�ങനെ ചിന�തിക�കാതെ സ�ഹൃത�തെ, അതൊര� വിശിഷ�‌ടമായ തലയോട�ടിയാണ�‌; നമ�മ�ടെ പരിണാമപരമ�പരയിലെ

മകന��റെ ആഡംബര വിവാഹം; സിപിഎം നേതാവിനെ പാര��ട�ടി സസ�പെന��റ� ചെയ�ത�
Source:  Oneindia Malayalam
Sunday, 15 December 2019 14:26

ആലപàµ�à´ªàµ�à´´: മകനàµ�‍റെ വിവാഹതàµ�തിനàµ� ആഡംബര സതàµ�കാരം à´’à´°àµ�à´•àµ�à´•à´¿à´¯ à´�à´°à´¿à´¯ à´•à´®àµ�മിറàµ�റി à´…à´‚à´—à´¤àµ�തെ സസàµ�പെനàµ�‍à´±àµ� ചെയàµ�à´¤àµ� സിപിഎം. ആലപàµ�à´ªàµ�à´´ à´•à´žàµ�à´žà´¿à´•àµ�à´•àµ�à´´à´¿ à´�à´°à´¿à´¯ à´•à´®àµ�മിറàµ�റി അംഗമായ സിവി മനോഹരനെതിരെയാണàµ� പാരàµ�‍à´Ÿàµ�à´Ÿà´¿ നടപടി. ശനിയാഴàµ�à´š ചേരàµ�‍à´¨àµ�à´¨ അടിയനàµ�തര à´�à´°à´¿à´¯ à´•à´®àµ�മിറàµ�റി യോഗതàµ�തിലാണàµ� പാരàµ�‍à´Ÿàµ�à´Ÿà´¿ തിരàµ�മാനം. വിവാഹ ധൂരàµ�‍à´¤àµ�തിനàµ�‍റെ പേരിലെ നടപടി. ഇകàµ�à´•à´´à´¿à´žàµ�à´ž 12 നായിരàµ�à´¨àµ�à´¨àµ� മനോഹരനàµ�‍റെ മകനàµ�‍റെ വിവാഹം.

കർമ�മ പരിപാടികള�ടെ രൂപരേഖയ�ം നൂറ�റൊന�നംഗസഭ കലണ�ടറ�ം പ�രകാശനം ചെയ�ത�
Source:  IRINJALAKUDALIVE.COM
Sunday, 15 December 2019 14:23

കാര�ക�ളങ�ങര : നൂറ�റൊന�നംഗസഭ വര�ന�ന വർഷം വിവിധ മേഖലകളിൽ സമൂഹത�തിൽ നടപ�പിലാക�കാൻ ഉദ�ദേശിക�ക�ന�ന കർമ�മ പരിപാടികള�ടെ രൂപരേഖയ�ം സഭാ കലണ�ടറിന��റെ പ�രകാശനവ�ം അസി. സെഷൻസ� ജഡ�ജ� ജോമോൻ ജോൺ നിർവഹിച�ച�. യോഗത�തിൽ സഭാ ചെയർമാൻ ഡോ. ഇ.പി. ജനാർദ�ദനൻ അദ�ധ�യക�ഷത വഹിച�ച�. ഇത� പ�രകാരം പാർശ�വവൽക�കരിക�കെപ�പെട�ടവരെ സമൂഹത�തിന��റെ മ�ഖ�യധാരയിലെത�തിക�കാന�ള�ള പദ�ധതികൾ സഭ ആവിഷ�ക�കരിച�ച� നടപ�പിലാക�ക�ം. ജനറൽ കൺവീനർ എം. സനൽ ക�മാർ പദ�ധതി വിശദീകരണ രേഖ അവതരിപ�പിച�ച�. പി. രവിശങ�കർ, കെ.ഹരി, എൻ . നാരായണൻക�ട�ടി, പ�രസന�ന...

പൗരത�വ ഭേദഗതി, എൻആർസി; ദേശീയ പ�രസ�കാര ചടങ�ങ� ബഹിഷ�കരിച�ച� സ�ഡാനി ഫ�രം നൈജീരിയ ടീം
Source:  Oneindia Malayalam
Sunday, 15 December 2019 14:16

തിരàµ�വനനàµ�തപàµ�à´°à´‚: കേനàµ�à´¦àµ�രസരàµ�‍à´•àµ�കാറിനàµ�‍റെ പൗരതàµ�à´µ ഭേദഗതി നിയമം-പൗരതàµ�à´µ രജിസàµ�à´Ÿàµ�രേഷനàµ�‍ à´Žà´¨àµ�നിവയിലàµ�‍ à´ªàµ�രതിഷേധിചàµ�à´šàµ� ദേശീയ ചലചàµ�à´šà´¿à´¤àµ�à´° à´ªàµ�à´°à´¸àµ�കാര à´šà´Ÿà´™àµ�à´™àµ� ബഹിഷàµ�à´•à´°à´¿à´•àµ�à´•àµ�മെനàµ�à´¨àµ� à´¸àµ�ഡാനി à´«àµ�à´°à´‚ നൈജീരിയയàµ�ടെ പിനàµ�നണി à´ªàµ�രവരàµ�‍à´¤àµ�തകരàµ�‍. സിനിമയàµ�ടെ സംവിധായകനായ സകരിയയàµ�à´‚ തിരകàµ�കഥാകൃതàµ�à´¤àµ� à´®àµ�à´¹àµ�സിനàµ�‍ പരാരി, നിരàµ�‍à´®àµ�മാതാകàµ�കളായàµ� സമീരàµ�‍ താഹിരàµ�‍, ഷൈജàµ� ഖാലിദàµ� à´Žà´¨àµ�നിവരാണàµ� à´ªàµ�à´°à´¸àµ�കാര à´šà´Ÿà´™àµ�ങിലàµ�‍ നിനàµ�à´¨àµ�à´‚ വിടàµ�à´Ÿàµ� നിലàµ�‍à´•àµ�à´•àµ�à´•. 'മാപàµ�à´ªàµ�പറയാൻ ഉദàµ�ദേശികàµ�à´•àµ�à´¨àµ�നിലàµ�à´², പറഞàµ�à´žà´¤àµ� à´µàµ�യകàµ�തമായ ബോധàµ�യതàµ�തോടെ'; നിലപാടàµ�

അന�താരാഷ�ട�ര ചായ ദിനത�തിൽ ചായയെ ക�റിച�ച�ള�ള അറിവ�കളിലേക�ക� ഒര� സഞ�ചാരം നടത�താം
Source:  Boolokam
Sunday, 15 December 2019 14:10

കട�ടന��ചായ/കട�ംചായ/പാൽ ചായ/സ�ലൈമാനി/ മധ�രം ക�റഞ�ഞ� കട�പ�പത�തിൽ ചായ...ചായയ�ടെ വിവിധ രൂപങ�ങൾ വിവിധ നേരങ�ങളിൽ ആസ�വദിക�ക�ന�നവരാണ� നമ�മൾ.

ഇത� കോണ��ഗ�രസിന�റെ ഇരട�ടത�താപ�പല�ലേ... ശിവസേനയ�മായി സഖ�യം ത�ടരണോ? ചോദ�യങ�ങള�മായി മായാവതി!!
Source:  Oneindia Malayalam
Sunday, 15 December 2019 14:05

ദിലàµ�ലി: ശിവസേനയàµ�മായàµ�à´³àµ�à´³ കോണàµ�‍à´—àµ�രസിനàµ�റെ സഖàµ�യതàµ�തെ ചോദàµ�യം ചെയàµ�à´¤àµ� ബിഎസàµ�പി à´…à´§àµ�യകàµ�à´· മായാവതി. കോണàµ�‍à´—àµ�à´°à´¸àµ�à´‚ രാഹàµ�à´²àµ�‍ ഗാനàµ�ധിയàµ�à´‚ ഉനàµ�നയികàµ�à´•àµ�à´¨àµ�à´¨ à´Žà´²àµ�ലാ വാദങàµ�ങളെയàµ�à´‚ ശിവസേന തളàµ�ളികàµ�കളയàµ�à´¨àµ�à´¨àµ�à´£àµ�à´Ÿàµ�. à´Žà´¨àµ�നിടàµ�à´Ÿàµ�à´‚ അവരàµ�മായàµ�à´³àµ�à´³ സഖàµ�യം à´Žà´¨àµ�തിനാണàµ�. കോണàµ�‍à´—àµ�രസിനàµ�റെ ഇരടàµ�à´Ÿà´¤àµ�താപàµ�പാണàµ� ഇതിലàµ�‍ നിനàµ�à´¨àµ� à´µàµ�യകàµ�തമാകàµ�à´¨àµ�നതെനàµ�à´¨àµ� മായാവതി ആരോപിചàµ�à´šàµ�. കോണàµ�‍à´—àµ�രസിനàµ� വീര സവരàµ�‍à´•àµ�കറെ à´•àµ�റിചàµ�à´šàµ�à´³àµ�à´³ കാഴàµ�à´šàµ�à´šà´ªàµ�പാടിലàµ�‍ നിനàµ�à´¨àµ� തീരàµ�‍à´¤àµ�à´¤àµ�à´‚ à´µàµ�യതàµ�യസàµ�തമാണàµ� ശിവസേനയàµ�à´•àµ�à´•àµ�à´³àµ�ളതെനàµ�à´¨àµ�à´‚ മായാവതി ആരോപിചàµ�à´šàµ�.

'മാപ�പ�പറയാൻ ഉദ�ദേശിക�ക�ന�നില�ല, പറഞ�ഞത� വ�യക�തമായ ബോധ�യത�തോടെ'; നിലപാട� വ�യക�തമാക�കി വി മ�രളീധരന��
Source:  Oneindia Malayalam
Sunday, 15 December 2019 13:42

കൊചàµ�à´šà´¿: തിരàµ�വനനàµ�തപàµ�à´°à´¤àµ�തെ സദാചാരഗàµ�à´£àµ�ടായിസ വിഷയതàµ�തിലàµ�‍ കേരള പതàµ�à´°à´ªàµ�രവർതàµ�തക യൂനിയൻ സംസàµ�ഥാന സമàµ�മേളനതàµ�തിനിടെ നടതàµ�തിയ പരാമരàµ�‍ശങàµ�ങളിലàµ�‍ മാപàµ�à´ªàµ� പറയിലàµ�ലെനàµ�à´¨àµ� à´µàµ�യകàµ�തമാകàµ�à´•à´¿ കേനàµ�à´¦àµ�രമനàµ�à´¤àµ�à´°à´¿ വി à´®àµ�രളീധരനàµ�‍. പിൻവലികàµ�കേണàµ�ടതായി à´’à´¨àµ�à´¨àµ�à´‚ പറഞàµ�à´žà´¿à´Ÿàµ�à´Ÿà´¿à´²àµ�à´². മാപàµ�à´ªàµ�പറയാനാരàµ�à´‚ ആവശàµ�യപàµ�പെടàµ�à´Ÿà´¿à´Ÿàµ�à´Ÿà´¿à´²àµ�à´², മാപàµ�à´ªàµ�പറയാൻ ഉദàµ�ദേശികàµ�à´•àµ�à´¨àµ�നിലàµ�à´². ഒരാളെകàµ�à´•àµ�റിചàµ�à´šà´²àµ�à´², à´°à´£àµ�à´Ÿàµ� സംഭവങàµ�ങളിലെ നിലപാടàµ�കളിലെ വൈരàµ�à´§àµ�യതàµ�തെകàµ�à´•àµ�റിചàµ�ചാണàµ� ചൂണàµ�à´Ÿà´¿à´•àµ�കാണിചàµ�ചതെനàµ�à´¨àµ�à´‚ വി à´®àµ�രളീധരനàµ�‍ à´µàµ�യകàµ�തമാകàµ�à´•à´¿. സഹപàµ�രവർതàµ�തകയെ സദാചാരതàµ�തി​​നàµ�‍റെ പേരിൽ വീടàµ�ടിൽ കയറി ആകàµ�രമിചàµ�à´š കേസിൽ അറസàµ�​റàµ�റിലായ

സൗദിയ�മായ�ള�ള പ�രശ�‌നങ�ങള�� അവസാനിച�ചോ? ഖത�തര�� മന�ത�രിയ�ടെ പ�രതികരണം ഇങ�ങനെ...
Source:  Oneindia Malayalam
Sunday, 15 December 2019 13:40

ദോഹ: à´–à´¤àµ�തറിനെതിരെ സൗദി സഖàµ�യരാജàµ�യങàµ�ങളàµ�ടെ ഉപരോധം à´°à´£àµ�à´Ÿà´° വരàµ�‍à´·à´‚ പിനàµ�നിടàµ�à´¨àµ�à´¨ വേളയിലാണàµ� à´•à´´à´¿à´žàµ�ഞാഴàµ�à´š ജിസിസി വാരàµ�‍à´·à´¿à´• ഉചàµ�ചകോടി നടനàµ�നതàµ�. സൗദിയിലെ റിയാദിലàµ�‍ നടനàµ�à´¨ ഉചàµ�ചകോടിയിലàµ�‍ à´–à´¤àµ�തരàµ�‍ അമീരàµ�‍ പങàµ�കെടàµ�à´¤àµ�തിലàµ�à´². പകരം à´ªàµ�രധാനമനàµ�à´¤àµ�à´°à´¿à´¯àµ�ടെ നേതൃതàµ�വതàµ�തിലàµ�à´³àµ�à´³ à´ªàµ�രതിനിധി സംഘതàµ�തെ അയകàµ�à´•àµ�കയായിരàµ�à´¨àµ�à´¨àµ� à´–à´¤àµ�തരàµ�‍. ഉപരോധം à´¤àµ�à´Ÿà´™àµ�ങിയ ശേഷം ഇതàµ�à´°à´¯àµ�à´‚ വലിയ à´–à´¤àµ�തരàµ�‍ à´ªàµ�രതിനിധി സംഘം സൗദിയിലെതàµ�തിയതàµ� ആദàµ�യമായിടàµ�ടാണàµ�. à´–à´¤àµ�തറിനെതിരായ ഉപരോധം സൗദി

ബിരിയാണി വിറ�റ�; യ�പിയില�� ദളിത� വിഭാഗക�കാരനായ 43 കാരന� ക�രൂരമര��ദ�ദനം
Source:  Oneindia Malayalam
Sunday, 15 December 2019 13:37

ദിലàµ�ലി: ബിരിയാണി വിലàµ�‍à´ªàµ�പന നടതàµ�തിയെനàµ�à´¨àµ� ആരോപിചàµ�à´šàµ� ദളിതàµ� വിഭാഗകàµ�കാരനെ à´•àµ�രൂരമായി മരàµ�‍à´¦àµ�ദിചàµ�à´šàµ�.ഉതàµ�തരàµ�‍à´ªàµ�രദേശിലെ à´—àµ�രേറàµ�റരàµ�‍ നോയിഡയിലലാണàµ� 43കാരനàµ�‍ à´•àµ�രൂരമരàµ�‍à´¦àµ�ദനതàµ�തിനàµ� ഇരയായതàµ�. സംഭവതàµ�തിനàµ�‍റെ വീഡിയോ സോഷàµ�യലàµ�‍ മീഡിയയിലàµ�‍ à´µàµ�യാപകമായി à´ªàµ�à´°à´šà´°à´¿à´•àµ�à´•àµ�à´¨àµ�à´¨àµ�à´£àµ�à´Ÿàµ�. ദിലàµ�ലിയിലàµ�‍ നിനàµ�à´¨àµ�à´‚ 66 കിമി മാറി റാബàµ�à´ªàµ�à´° à´Žà´¨àµ�à´¨ à´¸àµ�ഥലതàµ�à´¤àµ� വെചàµ�ചാണàµ� ലോകേഷàµ� (43) à´Žà´¨àµ�നയാളെ മരàµ�‍à´¦àµ�ദിചàµ�à´šà´¤àµ�. à´ªàµ�രദേശതàµ�à´¤àµ� ബിരിയാണി വിലàµ�‍à´•àµ�à´•à´°àµ�തെനàµ�à´¨ à´®àµ�à´¨àµ�നറിയിപàµ�à´ªàµ� അവഗണിചàµ�ചെനàµ�നാരോപിചàµ�ചാണàµ� ലോകേഷിനെ ആകàµ�രമിചàµ�à´šà´¤àµ�. മതിലിനàµ�

<< < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > >>