VicksWeb upgrade Location upload ads trending
VicksWeb ഇന്ത്യ
�റ�റവ�ം പ�തിയ എന�തിനോട�ം ആദ�യം വിമ�ഖത തോന�ന�ന�നത� പ�രായമാക�ന�നതിന�റെ ലക�ഷണമാണോ?
Source:  Boolokam
Friday, 20 September 2019 21:52

�റ�റവ�ം പ�തിയ എന�തിനോട�ം ആദ�യം വിമ�ഖത തോന�ന�ന�നത� പ�രായമാക�ന�നതിന�റെ ലക�ഷണമാണോ? ഒര� പാട�ട� മ�തൽ ഒര� ഗാഡ�ജെറ�റ� വരെ എന�ത�ം.

ഒമ�പത� ആണ��ക�ട�ടികളെ മധ�രം നല��കി പ�രകൃതിവിര�ദ�ധ പീഡനത�തിനിരയാക�കിയ കോഴിവ�യാപാരിയായ ചെമ�മനാട� സ�വദേശി അറസ�റ�റില��
Source:  Kasaragod.com
Friday, 20 September 2019 21:47

മേല��പറമ�പ� : സ�‌കൂള�� വിദ�യാര��ത�ഥികളായ ഒമ�പത� ആണ��ക�ട�ടികളെ മധ�രപലഹാരങ�ങള�� നല��കി പ�രകൃതിവിര�ദ�ധ പീഡനത�തിനിരയാക�കിയ കോഴിവ�യാപാരിയെ മേല��പറമ�പ� പോലീസ� അറസ�റ�റ� ചെയ�ത�. ചെമ�മനാട� ചാക�കരംകോട�ടെ അഹമ�മദ� ബഷീര�� (60)ആണ� അറസ�റ�റിലായത�.

2015 മ�തല�� ഇക�കഴിഞ�ഞ സെപ�റ�റംബര�� 15 വരെയ�ള�ള കാലയളവില�� യ� പി സ�‌കൂള�� വിദ�യാര��ത�ഥികളായ ഒമ�പത�പേരെ പ�രകൃതിവിര�ദ�ധ പീഡനത�തിനിരയാക�കിയെന�നാണ� കേസ�. ഇയാള�ടെ കോഴിക�കടയില�� വെച�ചാണ� ക�ട�ടികള��ക�ക� നേരെ ലൈംഗികാതിക�രമ�ണ�ടായതെന�ന�ം മധ�രപലഹാരങ�ങള�ം മറ�റ�ം നല��കി ക�ട�ടികളെ പ�രലോഭിപ�പിച�ചാണ� പ�രതിയ�ടെ വര�തിയിലാക�കിയതെന�ന�ം പോലീസ� പറഞ�ഞ�. ചൈല��ഡ� ലൈന�� നല��കിയ പരാതിയ�ടെ അടിസ�ഥാനത�തില�� ബഷീറിനെതിരെ ഒമ�പത� പോക�‌സോ കേസ�കളാണ� രജിസ�റ�റര�� ചെയ�തിരിക�ക�ന�നത�.


വെള�ളരിക�ക�ണ�ട� സ�വദേശിനിയെ പീഡിപ�പിച�ച കേസില�� പിടികിട�ടാപ�പ�ള�ളിയായ യ�വാവ� കോഴിക�കോട�ട� അറസ�റ�റില��
Source:  Kasaragod.com
Friday, 20 September 2019 21:44

കാഞ�ഞങ�ങാട� : വെള�ളരിക�ക�ണ�ട� സ�വദേശിനിയായ പെണ��ക�ട�ടിയെ പീഡിപ�പിച�ച കേസില�� പിടികിട�ടാപ�പ�ള�ളിയായ യ�വാവ� കോഴിക�കോട�ട� അറസ�റ�റില��. കോഴിക�കോട� ഉണ�ണിക�ളം സ�വദേശിയായ അബ�ദ�ല��മനാഫിനെ (36)യാണ� വെള�ളരിക�ക�ണ�ട� എസ� � ശ�രീദാസിന�റെ നേതൃത�വത�തില�ള�ള പോലീസ� സംഘം കോഴിക�കോട�ട�വെച�ച� അറസ�റ�റ� ചെയ�തത�.

2014ലാണ� കേസിനാസ�പദമായ സംഭവം. വെള�ളരിക�ക�ണ�ട� പോലീസ� സ�റ�റേഷന�� പരിധിയില�� താമസിക�ക�ന�ന പ�രായപൂര��ത�തിയാകാത�ത പെണ��ക�ട�ടിയെ പീഡിപ�പിച�ച കേസില�� പ�രതിയാണ� അബ�ദ�ല��മനാഫ�. ഈ കേസില�� അറസ�റ�റിലായ മനാഫിനെ കോടതി റിമാന�റ� ചെയ�‌തെങ�കില�ം പിന�നീട� ജാമ�യത�തിലിറങ�ങി മ�ങ�ങ�കയായിര�ന�ന�.ഇതേ ത�ടര��ന�ന� മനാഫിനെ പിടികിട�ടാപ�പ�ള�ളിയായി പ�രഖ�യാപിക�ക�കയായിര�ന�ന�.


എന�ത�കൊണ�ട� ആള�കൾ ഇലക�ട�രോണിക� സിഗരറ�റ� ഉപയോഗിക�ക�ന�ന� ?
Source:  Boolokam
Friday, 20 September 2019 21:25

ഉപയോഗിക�ക�ന�നവരെ അടിമയാക�കാൻ വളരെയധികം കഴിവ�ള�ള ഒര� രാസവസ�ത�വാണ� നിക�കോട�ടിൻ. ഇത� ശരീരത�തിൽ എത�തിക�കാൻ എള�പ�പമ�ള�ളത�ം സ�വീകാര�യത നേടിയത�മായ രീതിയാണ� നിക�കോട�ടിൻ അടങ�ങിയ പ�കയില വിവിധ രീതികളിൽ കത�തിച�ച� വലിക�ക�ന�നത�

സോണിയക�ക� പ�കഴ�ത�തല��, ബിജെപി മ�ഖ�യമന�ത�രിമാര��ക�ക� വിമര��ശനം, ഗഡ�കരിയ�ടെ പറഞ�ഞത� ഇങ�ങനെ
Source:  Oneindia Malayalam
Friday, 20 September 2019 21:18

ദിലàµ�ലി: à´ªàµ�രതിപകàµ�à´· നേതാകàµ�കളെ à´ªàµ�à´•à´´àµ�à´¤àµ�തിയàµ�à´‚ ബിജെപി à´®àµ�à´–àµ�യമനàµ�à´¤àµ�രിമാരെ വിമരàµ�‍ശിചàµ�à´šàµ�à´‚ കേനàµ�à´¦àµ�à´° മനàµ�à´¤àµ�à´°à´¿ നിതിനàµ�‍ à´—à´¡àµ�à´•à´°à´¿. à´Ÿàµ�രാഫികàµ� നിയമലംഘനങàµ�ങളàµ�‍à´•àµ�à´•àµ� കനതàµ�à´¤ പിഴ ഈടാകàµ�à´•àµ�à´¨àµ�à´¨ നിയമതàµ�തെ à´¨àµ�യായീകരിചàµ�ചായിരàµ�à´¨àµ�à´¨àµ� à´—à´¡àµ�à´•à´°à´¿à´¯àµ�ടെ മറàµ�പടി. പിഴ ഉയരàµ�‍à´¤àµ�തിയതàµ� പൊതàµ�ജനതാലàµ�‍പരàµ�യതàµ�തെ à´®àµ�à´¨àµ�നിലàµ�‍ à´•à´£àµ�ടാണെനàµ�à´¨àµ�à´‚ à´—à´¡àµ�à´•à´°à´¿ à´µàµ�യകàµ�തമാകàµ�à´•à´¿. അതേസമയം à´—àµ�ജറാതàµ�à´¤àµ� à´…à´Ÿà´•àµ�à´•à´®àµ�à´³àµ�à´³ ബിജെപി à´­à´°à´¿à´•àµ�à´•àµ�à´¨àµ�à´¨ സംസàµ�ഥാനങàµ�ങളàµ�‍ പിഴ à´•àµ�റചàµ�à´šà´¿à´°àµ�à´¨àµ�à´¨àµ�. à´Ÿàµ�രാഫികàµ� നിയമലംഘനങàµ�ങളàµ�‍à´•àµ�à´•àµ�à´³àµ�à´³ പിഴ ബിജെപി

മെർച�ചന��റ� നേവി പ�രഥമ വനിതാ ക�യാപ�റ�റൻ രാധിക മേനോൻ വിദ�യാർത�ഥിനികള�മായി സംവാദം നടത�തി
Source:  IRINJALAKUDALIVE.COM
Friday, 20 September 2019 21:06

ഇരിങàµ�ങാലകàµ�à´•àµ�à´Ÿ : കടലിലെ ധീരതയàµ�à´•àµ�à´•àµ�à´³àµ�à´³ ഇനàµ�â€�à´±àµ�ർനാഷനൽ മാരിടൈം ഓർഗനൈസേഷൻ രാജàµ�യാനàµ�തര à´ªàµ�à´°à´¸àµ�‌കാരതàµ�തിനàµ� അർഹയായ ഇനàµ�à´¤àµ�യൻ മെർചàµ�à´šà´¨àµ�â€�à´±àµ� നേവി à´ªàµ�രഥമ വനിതാ à´•àµ�യാപàµ�à´±àµ�റൻ തിരàµ�വഞàµ�à´šà´¿à´•àµ�à´•àµ�ളം à´¸àµ�വദേശിയായ രാധിക മേനോൻ ഇരിങàµ�ങാലകàµ�à´•àµ�à´Ÿ ലിറàµ�റിൽ à´«àµ�ലവർ കോൺവെനàµ�â€�à´±àµ� ഹൈസàµ�കൂളിലെ വിദàµ�യാർഥികളàµ�മായി സംവാദം നടതàµ�തി 2015 ജൂൺ 21à´¨àµ� ബംഗാൾ ഉൾകàµ�കടലിൽ ഒഡീഷയàµ�ടെ ആഴകàµ�കടലിൽ à´�à´´àµ� ദിവസങàµ�ങളിലായി മരണവàµ�മായി മലàµ�ലിടàµ�à´Ÿàµ� à´•à´´à´¿à´žàµ�à´ž à´�à´´àµ� മതàµ�à´¸àµ�യതàµ�തൊഴിലാളികളെ രാധിക മേനോൻ à´•àµ�യാപàµ�à´±àµ�റനായ ‘സമàµ�പൂർണ à´¸àµ�വരാജàµ�’ à´Žà´¨àµ�à´¨ à´Žà´£àµ�ണകàµ�à´•à´ªàµ�പൽ à´°à´•àµ�à´·à´ªàµ�പെടàµ�à´¤àµ�തിയിരàµ�à´¨àµ�à´¨àµ�.  ജീവിതതàµ�തിൽ നിനàµ�à´¨àµ� à´¸àµ�വായതàµ�തമാകàµ�à´•à´¿à´¯ അറിവàµ�à´‚ മനകàµ�à´•à´°àµ�à´¤àµ�à´¤àµ�മാണàµ�...

അരാംകോ ആക�രമണത�തിന� മറ�പടിയ�മായി സൗദി.... യെമനില�� 4 ഹൂത�തി കേന�ദ�രങ�ങള�� തകര��ത�ത�!!
Source:  Oneindia Malayalam
Friday, 20 September 2019 20:57

റിയാദàµ�: ഇടവേളയàµ�à´•àµ�à´•àµ� ശേഷം യെമനàµ�‍ വീണàµ�à´Ÿàµ�à´‚ à´¯àµ�à´¦àµ�ധകàµ�കളമാകàµ�à´¨àµ�à´¨àµ�. അരാംകോ ആകàµ�രമണതàµ�തിനàµ� തിരിചàµ�ചടിയായി സൈനിക à´“à´ªàµ�പറേഷനàµ�‍ നടതàµ�തിയിരികàµ�à´•àµ�കയാണàµ� സൗദി അറേബàµ�à´¯. നിരàµ�‍ണായക രഹസàµ�à´¯ കേനàµ�à´¦àµ�à´°à´™àµ�ങളàµ�‍ തകരàµ�‍à´¤àµ�തെനàµ�നാണàµ� സൗദി സഖàµ�യതàµ�തിനàµ�റെ വാദം. ഇതോടെ സമാധാനം à´ªàµ�നസàµ�ഥാപികàµ�à´•à´ªàµ�പെടàµ�à´¨àµ�à´¨ à´ªàµ�രതീകàµ�à´· യെമനിലàµ�‍ തീരàµ�‍à´¤àµ�à´¤àµ�à´‚ ഇലàµ�ലാതാകàµ�കിയിരികàµ�à´•àµ�കയാണàµ�. ഇറാനàµ�റെ സഹായതàµ�തോടെയാണàµ� ആകàµ�രമണം നടതàµ�à´¤àµ�à´¨àµ�നതെനàµ�നാണàµ� സൗദിയàµ�ടെ വാദം. അതേസമയം സൗദികàµ�കെതിരെ à´¤àµ�റനàµ�à´¨ പോരാടàµ�à´Ÿà´‚ ഇനി à´¤àµ�à´Ÿà´°àµ�‍à´šàµ�ചയായി ഉണàµ�ടാവàµ�മെനàµ�à´¨

മോദിയ�ടെ ഹൗഡി മോദി പരിപാടിക�ക� മ�ന�നോടിയായി ഹ�യൂസ�റ�റണില�� നാശം വിതച�ച� കനത�ത മഴ
Source:  Oneindia Malayalam
Friday, 20 September 2019 20:51

à´¹àµ�യൂസàµ�à´±àµ�റണàµ�‍: à´ªàµ�രധാനമനàµ�à´¤àµ�à´°à´¿ നരേനàµ�à´¦àµ�à´° മോദി 50,000 ഇനàµ�à´¤àµ�യനàµ�‍-അമേരികàµ�à´•à´•àµ�കാരെ അഭിസംബോധന ചെയàµ�à´¯àµ�à´¨àµ�à´¨ മെഗാ ഹൗഡി മോദി പരിപാടികàµ�à´•àµ� വേദിയൊരàµ�à´™àµ�à´™àµ�à´¨àµ�à´¨ à´¹àµ�യൂസàµ�à´±àµ�റണിലàµ�‍ നാശം വിതചàµ�à´šàµ� കനതàµ�à´¤ മഴയàµ�à´‚ കൊടàµ�à´™àµ�കാറàµ�à´±àµ�à´‚. ഇതോടെ ടെകàµ�‌സാസàµ� സംസàµ�ഥാനതàµ�തിനàµ�റെ പലഭാഗങàµ�ങളിലàµ�à´‚ ഗവരàµ�‍ണരàµ�‍ അടിയനàµ�തരാവസàµ�à´¥ à´ªàµ�à´°à´–àµ�യാപിചàµ�à´šàµ�. à´µàµ�യാഴാഴàµ�à´š ടെകàµ�‌സാസിലàµ�‍ ആഞàµ�à´žà´Ÿà´¿à´šàµ�à´š ഇമെലàµ�‍à´¡ കാരണം വെളàµ�ളപàµ�പൊകàµ�à´•à´µàµ�à´‚ വൈദàµ�à´¯àµ�തി à´®àµ�à´Ÿà´•àµ�à´•à´µàµ�à´‚, തെകàµ�à´•àµ� à´•à´¿à´´à´•àµ�à´•à´¨àµ�‍ ടെകàµ�‌സാസിലàµ�ടനീളം ആളàµ�à´•à´³àµ�‍à´•àµ�à´•àµ� വീടàµ� നഷàµ�à´Ÿà´ªàµ�പെടàµ�à´•à´¯àµ�à´‚ ചെയàµ�à´¤àµ�.

ഇറാനെതിരെയ�ളള പാശ�ചാത�യരാജ�യങ�ങള�ടെ നീക�കങ�ങൾക�ക� കാരണമെന�ത� ?
Source:  Boolokam
Friday, 20 September 2019 20:40

എക�കാലവ�ം വാർത�തകളിൽ ഇടം പിടിക�ക�ന�ന ഒര� രാജ�യമാണ� ഇറാൻ. ഇറാനെതിരെയ�ളള പാശ�ചാത�യ രാജ�യങ�ങള�ടെ നീക�കങ�ങൾക�ക� മ�സ�ലീം രാജ�യങ�ങളിൽ ബഹ�ഭൂരിപക�ഷവ�ം ക�ടപിടിക�ക�ന�നത�ം നാം കാണാറ�ണ�ട�. അതിന�റെ കാരണങ�ങൾ വ�യത�യസ�തവ�ം പലമേഖലകളേയ�ം ചൂഴ�ന�ന� നിൽക�ക�ന�നത�മാണ�. അതിലേക�ക� നമ�ക�കൊന�ന� എത�തി നോക�കാം.

നിലവില�� ഒര�തരത�തില�ള�ള പ�രതിസന�ധിയ�മില�ല; സാമ�പത�തിക മാന�ദ�യത�തെക�ക�റിച�ച� പ�രതികരണവ�മായി പ�രകാശ� ജാവദേക�കര��
Source:  Oneindia Malayalam
Friday, 20 September 2019 20:31

ദിലàµ�ലി: ഇനàµ�à´¤àµ�യയിലàµ�‍ സാമàµ�പതàµ�തിക à´ªàµ�രതിസനàµ�ധിയിലàµ�ലെനàµ�à´¨àµ�à´‚ സമàµ�പദàµ� à´µàµ�യവസàµ�ഥയെ ശകàµ�തിപàµ�പെടàµ�à´¤àµ�à´¤àµ�à´¨àµ�നതിനàµ� ആവശàµ�യമായ à´Žà´²àµ�ലാ നടപടികളàµ�à´‚ കേനàµ�à´¦àµ�രസരàµ�‍à´•àµ�കാരàµ�‍ à´¸àµ�വീകരിചàµ�à´šàµ�വരികയാണെനàµ�à´¨àµ�à´‚ കേനàµ�à´¦àµ�രമനàµ�à´¤àµ�à´°à´¿ à´ªàµ�രകാശàµ� ജാവദേകàµ�à´•à´°àµ�‍. രാജàµ�യതàµ�തിനàµ�റെ സമàµ�പദàµ�à´µàµ�യവസàµ�ഥയàµ�ടെ à´…à´Ÿà´¿à´¸àµ�ഥാനങàµ�ങളàµ�‍ ശകàµ�തമാണàµ�. അതിനാലàµ�‍ ഇവിടെ à´’à´°àµ� തരതàµ�തിലàµ�à´³àµ�à´³ à´ªàµ�രതിസനàµ�ധിയàµ�à´‚ നിലവിലàµ�‍ ഇലàµ�à´². ബാങàµ�à´•à´¿à´‚à´—àµ� ഇതര ധനകാരàµ�à´¯ à´•à´®àµ�പനികളിലàµ�‍ (à´Žà´¨àµ�‍ബിഎഫàµ�സി) നിനàµ�à´¨àµ�à´³àµ�à´³ à´šà´¿à´² à´ªàµ�രതികരണങàµ�ങളàµ�‍ വരàµ�à´¨àµ�à´¨àµ�à´£àµ�à´Ÿàµ�. à´Žà´¨àµ�നാലàµ�‍ à´…à´¤àµ�തരതàµ�തിലàµ�à´³àµ�à´³ à´Žà´²àµ�ലാ പരാതികളàµ�à´‚ പരിഹരിചàµ�à´šàµ� വരികയാണെനàµ�à´¨àµ�

<< < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > >>