VicksWeb upgrade Location upload ads trending
VicksWeb ഇന്ത്യ
à´•àµ�വാഡൻ ബെയàµ�‌ലി… നീ തല നിവർതàµ�തി നടകàµ�കെടാ
Source:  Boolokam
Saturday, 22 February 2020 21:41

ഓസ�‌ട�രേലിയയിലെ ക�വാഡൻ ബെയ�‌ലിയ�ം ഇന�ത�യയ�ടെ ഇങ�ങ� തെക�കേയറ�റത�ത� കിടക�ക�ന�ന പാലക�കാട�ള�ള വിപിൻ‌ദാസ� എന�ന ഞാന�ം തമ�മിൽ പ�രഥമദൃഷ�ടിയാൽ ബന�ധമൊന�ന�മില�ല. പക�ഷേ, കാലവ�ം സ�ഥല-വ�യക�തിനാമങ�ങള�ം മാറി മാറി വര�ന�നെങ�കില�ം വ�യക�തിത�വത�തിൽ നിക�ഷേപിക�കപ�പെട�ട�, അധിക�ഷേപിക�കപ�പെട�ന�ന കനത�ത ബോഡി ഷെയ�മിംഗിന�റെ കാര�യത�തിൽ പരോക�ഷമായല�ല

നിയന�ത�രണം വിട�ട ബൈക�ക� ഇലക�ട�രിക�ക� പോസ�റ�റില�� ഇടിച�ച� ഫ�രീലാന��സ� വീഡിയോഗ�രാഫര�� മരിച�ച�
Source:  KasargodVartha
Saturday, 22 February 2020 21:29

പയàµ�യനàµ�നൂരàµ�â€�: (www.kasaragodvartha.com 22.02.2020) à´¨à´¿à´¯à´¨àµ�à´¤àµ�രണം വിടàµ�à´Ÿ ബൈകàµ�à´•àµ� ഇലകàµ�à´Ÿàµ�à´°à´¿à´•àµ�à´•àµ� പോസàµ�à´±àµ�റിലàµ�â€� ഇടിചàµ�à´šàµ�  à´«àµ�രീലാനàµ�â€�à´¸àµ� വീഡിയോഗàµ�രാഫരàµ�â€� മരിചàµ�à´šàµ�. പയàµ�യനàµ�നരàµ�â€� ടൗണിലെ à´Ž à´Ÿà´¿ വി റെജàµ�à´²àµ�â€�(29) ആണàµ� മരിചàµ�à´šà´¤àµ�. വെളàµ�ളിയാഴàµ�à´š രാതàµ�രിയിലàµ�â€� തായിനേരിയിലാണàµ� അപകടമàµ�à´£àµ�ടായതàµ�.

 à´¨à´¿à´¯à´¨àµ�à´¤àµ�രണം വിടàµ�à´Ÿ ബൈകàµ�à´•àµ� ഇലകàµ�à´Ÿàµ�à´°à´¿à´•àµ� പോസàµ�à´±àµ�റിലിടികàµ�à´•àµ�കയായിരàµ�à´¨àµ�à´¨àµ�. à´—àµ�à´°àµ�തരമായി പരികàµ�കേറàµ�à´± റജàµ�ലിനെ നാടàµ�à´Ÿàµ�കാരàµ�â€� ഉടനàµ�â€� പയàµ�യനàµ�നൂരിലെ à´¸àµ�വകാരàµ�à´¯ ആശàµ�പതàµ�രിയിലെതàµ�തിചàµ�à´šà´¿à´°àµ�à´¨àµ�à´¨àµ�. രാതàµ�à´°à´¿ പനàµ�à´¤àµ�à´°à´£àµ�à´Ÿàµ� മണിയോടെ മരണം സംഭവിചàµ�à´šàµ�. മൃതദേഹം പരിയാരം മെഡികàµ�à´•à´²àµ�â€� കോളജàµ� ആശàµ�പതàµ�രിയിലàµ�â€� പോസàµ�à´±àµ�à´±àµ�‌മോരàµ�â€�à´Ÿàµ�à´Ÿà´‚ നടതàµ�തി.


Keywords: Payyanur, Kerala, Kannur, news, Electricity, Accident, Bike, Bike-Accident, Accident; Freelance Videographer Was Died < !- START disable copy paste -->  

മ�ഴക�ക�ന�നില�� ദമ�പതികള�� മരിച�ച നിലയില��: കൊലപാതകമെന�ന� പോലിസ�
Source:  KasargodVartha
Saturday, 22 February 2020 21:23

മട�ടന�നൂര��:(www.kasargodvartha.com 22/02/2020) മട�ടന�നൂര�� നഗരത�തിനട�ത�തെ മ�ഴക�ക�ന�നില�� ഭര��ത�താവിനെയ�ം ഭാര�യയെയ�ം വീടിന�ള�ളില�� മരിച�ച നിലയില�� കണ�ടെത�തി. കട�ക�കാപാലത�ത� പൂവക�ക�ളത�തില�� മോഹന��ദാസ�, ഭാര�യ ജ�യോതി എന�നിവരെയാണ� മരിച�ചനിലയില�� കണ�ടെത�തിയത�. ജ�യോതിയ�ടെ മൃതദേഹം കട�ടിലില�ം മോഹന��ദാസിനെ തൂങ�ങിമരിച�ച നിലയില�മാണ� കണ�ടെത�തിയത�. ശനിയാഴ�ച�ച രാവിലെ ഇര�വരെയ�ം കാണാതിര�ന�നതിനെ ത�ടര��ന�ന� ജ�യോതിയ�ടെ സഹോദരന�� പ�രജീഷ� അന�വേഷിച�ചെത�തിയപ�പോഴാണ� മരണവിവരം പ�റത�തറിയ�ന�നത�. ത�ടര��ന�ന� നാട�ട�കാരാണ� വിവരം പോലീസില�� വിവരമറിയിച�ചത�.

News, Kannur, Kerala, Dead body, Police, Investigation,Couples Deadboady found


ഇരിട�ടി ഡി.വൈ.എസ�.പി സജേഷ� വാഴവളപ�പിലിന�റെ നേതൃത�വത�തില�� പോലീസ� സ�ഥലത�തെത�ത�കയ�ം പരിശോധന നടത�ത�കയ�ം ചെയ�ത�. വിരലടയാള വിദഗ�ദര�ം ഡോഗ� സ�‌ക�വാഡ�ം സ�ഥലത�തെത�തി പരിശോധന നടത�തി. സ�ഥിരം മദ�യപാനിയായ മോഹനന�� ഭാര�യയെ ഉപദ�രവിക�കാറ�ണ�ടെന�നാണ� ബന�ധ�ക�കള�� പറയ�ന�നത�. ജ�യോതിയ�ടെ കഴ�ത�തില�� പാട�കള�ം കണ�ടെത�തിയിട�ട�ണ�ട�. ജ�യോതിയെ കൊലപ�പെട�ത�തിയ ശേഷം മോഹനന�� ആത�മഹത�യ ചെയ�തതാണെന�നാണ� പോലീസിന�റെ നിഗമനം. ജിഷ�ണ�ദാസ�, ജീഷ�മ എന�നിവരാണ� മക�കള��. മ�ഴക�ക�ന�ന� പോലിസ� ഇന��ക�വസ�റ�റ� നടത�തി.

(ശ�രദ�ധിക�ക�ക: ഗൾഫ� - വിനോദം - ടെക�നോളജി - സാമ�പത�തികം- പ�രധാന അറിയിപ�പ�കൾ-വിദ�യാഭ�യാസം-തൊഴിൽ വിശേഷങ�ങൾ ഉൾപ�പെടെ മലയാളം വാർത�തകൾ നിങ�ങള�ടെ മൊബൈലിൽ ലഭിക�കാൻ കെവാർത�തയ�ടെ പ�തിയ ആൻഡ�രോയിഡ� ആപ�പ� ഇവിടെ ക�ലിക�ക� ചെയ�ത� ഡൗൺലോഡ� ചെയ�യ�ക. ഉപയോഗിക�കാന�ം ഷെയർ ചെയ�യാന�ം എള�പ�പം )

Keywords: News, Kannur, Kerala, Dead body, Police, Investigation,Couples Deadboady found 

അസംഖഡില�� പ�രിയങ�കയ�ടെ പരീക�ഷണം.... അഖിലേഷിന� നെഞ�ചിടിപ�പ�, മ�സ�ലീം വോട�ടില�� നോട�ടമിട�ട� കോണ��ഗ�രസ�
Source:  Oneindia Malayalam
Saturday, 22 February 2020 21:20

ലഖàµ�‌നൗ: ഉതàµ�തരàµ�‍à´ªàµ�രദേശിലàµ�‍ à´’à´°àµ� എതിരാളിയെ മാതàµ�à´°à´‚ à´®àµ�à´¨àµ�നിലàµ�‍ വെചàµ�à´šàµ� പടനയികàµ�കാനാവിലàµ�ലെനàµ�à´¨àµ� തീരàµ�മാനിചàµ�à´šàµ� à´ªàµ�രിയങàµ�à´• ഗാനàµ�ധി. ബിജെപി, സമാജàµ� വാദി പാരàµ�‍à´Ÿàµ�à´Ÿà´¿, ബിഎസàµ�പി à´Žà´¨àµ�നീ മൂനàµ�à´¨àµ� പാരàµ�‍à´Ÿàµ�à´Ÿà´¿à´•à´³àµ�à´‚ എതിരാളികളàµ�‍ തനàµ�നെയെനàµ�à´¨àµ� കോണàµ�‍à´—àµ�à´°à´¸àµ� വിലയിരàµ�à´¤àµ�തിയിരികàµ�à´•àµ�കയാണàµ�. അഖിലേഷàµ� യാദവിനàµ�റെ കോടàµ�ടയായ അസംഖഡിലàµ�‍ കോണàµ�‍à´—àµ�à´°à´¸àµ� വനàµ�‍ തരംഗം തനàµ�നെ ഉണàµ�ടാകàµ�കിയിരികàµ�à´•àµ�കയാണàµ�. നിയമസഭാ തിരഞàµ�ഞെടàµ�à´ªàµ�പിനàµ� à´®àµ�à´®àµ�à´ªàµ� ഇരàµ�പാരàµ�‍à´Ÿàµ�à´Ÿà´¿à´•à´³àµ�à´‚ തമàµ�മിലàµ�à´³àµ�à´³ പോരാടàµ�à´Ÿà´‚ à´¤àµ�à´Ÿà´™àµ�ങി à´•à´´à´¿à´žàµ�à´žàµ�. രാഷàµ�à´Ÿàµ�രീയതàµ�തിലàµ�‍

നഗരസഭയിലെ അഴിമതിക�ക�ം സ�വജനപക�ഷപാതത�തിന�ം എതിരെ കാസര��കോട� നഗരസഭയിലേക�ക� തിങ�കളാഴ�ച സിപിഎം മാര��ച�ച�
Source:  KasargodVartha
Saturday, 22 February 2020 21:15

കാസരàµ�â€�കോടàµ�: (www.kasaragodvartha.com 22.02.2020) കാസരàµ�â€�കോടàµ� നഗരസഭയിലെ അഴിമതികàµ�à´•àµ�à´‚ à´¸àµ�വജനപകàµ�ഷപാതതàµ�തിനàµ�à´‚ à´•àµ�രമകàµ�കേടàµ�à´•à´³àµ�â€�à´•àµ�à´•àµ�മെതിരെ സിപിഎം à´®àµ�നിസിപàµ�പലàµ�â€� à´•à´®àµ�മിറàµ�റി നേതൃതàµ�വതàµ�തിലàµ�â€� തിങàµ�കളാഴàµ�à´š നഗരസഭാ ഓഫീസിലേകàµ�à´•àµ� മാരàµ�â€�à´šàµ�à´šàµ� നടതàµ�à´¤àµ�à´‚. രാവിലെ 10 മണികàµ�à´•àµ� à´ªàµ�തിയ ബസàµ�à´¸àµ�à´±àµ�റാനàµ�â€�à´¡àµ� പരിസരതàµ�à´¤àµ�നിനàµ�à´¨àµ� മാരàµ�â€�à´šàµ�à´šàµ� ആരംഭികàµ�à´•àµ�à´‚.

പൊത�മരാമത�ത�, കെട�ടിട നിര��മാണങ�ങളില�ം മറ�റ� പദ�ധതി നടത�തിപ�പ�കളില�ം അഴിമതി നടക�ക�ന�നതായി സി.പിഎം ആരോപിക�ക�ന�ന�. ഭരണപക�ഷവ�ം മ�ഖ�യ പ�രതിപക�ഷമായ ബിജെപിയ�ം ഇക�കാര�യത�തില�� ഒറ�റക�കെട�ടാണെന�ന�മാണ� സിപിഎം ക�റ�റപ�പെട�ത�ത�ന�നത�. സ�വന�തക�കാര��ക�ക�ം ഇഷ�ടക�കാര��ക�ക�ം കരാര�� പദ�ധതി പ�രവര��ത�തനങ�ങള�� കിട�ട�ന�ന വിധത�തില�� അവിഹിത ഇടപെടല�കളാണ�ണ�ടാക�ന�നത�. കരാറ�കാര�ം ചില ഉദ�യോഗസ�ഥര�ം ഭരണസമിതിയ�ം ചേര��ന�ന� നടപ�പാക�ക�ന�ന ഇടപാട�കള�ടെ വിഹിതം പറ�റ�ന�നവരായി ബിജെപി മാറി. വാര��ഡിന�റെ വികസനത�തിന�ം നാടിന�റെ പ�രോഗതിക�ക�ം പ�രധാന�യം നല��കാതെ കീശവീര��പ�പിക�കാന�ള�ള മാര��ഗമായാണ� ഇവര�� ഇതിനെ കാണ�ന�നത�.

അഴിമതിക�കാരായ ജീവനക�കാരെ മേല�ദ�യോഗസ�ഥര�� പിടികൂടിയാല��പോല�ം നടപടിയെട�ക�കാതെ സംരക�ഷിക�കാന�ള�ള വെപ�രാളമാണ� കൗണ��സിലിലെ ബിജെപി ലീഗ� അംഗങ�ങള�� കാട�ട�ന�നത�. എല�ലാത�തിന�റെയ�ം വിഹിതം പറ�റ�ന�നവരായി മാറിയതിനാല�� കൂട�തല�� ക�രമക�കേട�കള�� പ�റത�ത�വന�നാല�� തങ�ങള�ടെ പങ�ക�ം ജനങ�ങളറിയ�മെന�ന ഭീതിയാണിവര��ക�ക�. നിക�തി പിരിവില��പോല�ം കൈയിട�ട�വാരിയ ജീവനക�കാരനെതിരെ നടപടി വേണമെന�ന നഗരസഭാ സെക�രട�ടറിയ�ടെയ�ം റവന�യ� ഓഫീസറ�ടെയ�ം റിപ�പോര��ട�ട� പ�നഃപരിശോധിക�കണമെന�നാണ� മ�സ�ലിംലീഗ�ം ബിജെപിയ�ം പറയ�ന�നത�.

പദ�ധതികള�� നടപ�പാക�കാന�� സാമ�പത�തിക പ�രയാസമ�ണ�ടാക�ന�ന വേളയില��പോല�ം കോടിക�കണക�കിന� രൂപയാണ� നിക�തിയിനത�തില�� കിട�ടാക�കടമായിട�ട�ള�ളത�. ഇവ പിരിച�ചെട�ക�ക�ന�നതില�� കട�ത�ത അലംഭാവമാണ� ഭരണസമിതി കാട�ട�ന�നത�. ക�രമക�കേട�കള�� കാട�ട�ന�നവര��ക�കെതിരെ കട�ത�ത നടപടിയ�മായി മ�ന�നോട�ട�പോക�ന�ന ഉദ�യോഗസ�ഥരെ ഭീഷണിപ�പെട�ത�തി പിന�തിരിപ�പിക�കാന�ള�ള ശ�രമവ�ം ഭരണസമിതിയ�ടെ ഭാഗത�ത�നിന�ന�ണ�ട�. ഇത�തരത�തില�� സര��വമേഖലയില�ം പരാജയമായ ഭരണസമിതിയാണ� നഗരസഭ ഭരിക�ക�ന�നതെന�ന� മ�നിസിപ�പല�� കമ�മിറ�റി ക�റ�റപ�പെ�ത�തി.


Keywords: Kasaragod, Kerala, News, CPM, Municipality, March, Protest, Busstand, CPM Protest Against Kasaragod Municipality < !- START disable copy paste -->  

യൂത�ത� കോണ��ഗ�രസില�� പാര��ലമെന�റ� മണ�ഡലം ഒഴിവാക�കി ജില�ലാ കമ�മറ�റി തന�നെ എത�ത�ന�ന�, കാസര��കോട�ട� കെ പ�രദിപ�ക�മാര�� പ�രസിഡന�റ�
Source:  KasargodVartha
Saturday, 22 February 2020 20:57

കാസരàµ�â€�കോടàµ�: (www.kasaragodvartha.com 22.02.2020) യൂതàµ�à´¤àµ� കോണàµ�â€�à´—àµ�à´°à´¸àµ� സംഘടനാ തെരെഞàµ�ഞെടàµ�à´ªàµ�പിലàµ�â€� മതàµ�സരം ഒഴിവാകàµ�കാനàµ�â€� തീരàµ�മാനിചàµ�ചതോടെ സമവായതàµ�തിലൂടെ ഭാരവാഹികളെ നിശàµ�ചയിചàµ�à´šàµ�. à´Ž à´—àµ�രൂപàµ�പിനàµ�റെ ഷാഫി പറമàµ�പിലàµ�â€� à´Žà´‚à´Žà´²àµ�â€�എയാണàµ� സംസàµ�ഥാന à´ªàµ�രസിഡനàµ�à´±àµ�. കാസരàµ�â€�കോടàµ� ജിലàµ�ലാ à´ªàµ�രസിഡനàµ�റായി കെ à´ªàµ�രദീപàµ� à´•àµ�മാറിനെ തിരഞàµ�ഞെടàµ�à´¤àµ�à´¤àµ�. പാരàµ�â€�ലമെനàµ�à´±àµ� മണàµ�ഡലം ഇതàµ�തവണ ഒഴിവാകàµ�à´•à´¿ ജിലàµ�ലാ à´•à´®àµ�മറàµ�റി തനàµ�നെ à´Žà´¤àµ�à´¤àµ�à´¨àµ�à´¨àµ�വെനàµ�à´¨ à´ªàµ�à´°à´¤àµ�യേകതയàµ�à´®àµ�à´£àµ�à´Ÿàµ�. കസരàµ�â€�കോടàµ�à´Ÿàµ� നേതൃതàµ�വതàµ�തിനàµ�റെ നിരàµ�â€�ദേശം തളàµ�ളി മതàµ�സരതàµ�തിനായി പതàµ�à´°à´¿à´• നലàµ�â€�à´•à´¿à´¯ മനാഫàµ� à´¨àµ�à´³àµ�ളിപàµ�പാടിയàµ�ടെ പതàµ�à´°à´¿à´• തളàµ�ളിയതോടെയാണàµ� à´ªàµ�രദീപàµ�à´•àµ�മാരàµ�â€� à´ªàµ�രസിഡനàµ�റായതàµ�. കാസരàµ�â€�കോടàµ�à´Ÿàµ� 29 പേരàµ�ടെ നോമിനേഷനàµ�â€� ഭാരവാഹി à´¸àµ�ഥാനതàµ�തിനായി ലഭിചàµ�à´šà´¿à´Ÿàµ�à´Ÿàµ�à´£àµ�à´Ÿàµ�.

16 അംഗ കമ�മിറ�റിയെയാണ� തിരഞ�ഞെട�ക�ക�ന�നതെങ�കില�� ഗ�രൂപ�പ�കള�� തമ�മില�� ഭാരവാഹികള�ടെ കാര�യത�തില�� ധാരണയാകേണ�ടിവര�ം. സംസ�ഥാന വൈസ�പ�രസിഡന�റായി കെ എസ� ശബരീനാഥ� എംഎല��എയെയ�ം തിരഞ�ഞെട�ക�ക�ം. വൈസ� പ�രസിഡന�റ� സ�ഥാനത�തേക�ക� മത�സരമ�ണ�ടാകില�ല. രണ�ട� വര��ക�കിങ� പ�രസിഡന�റ�മാര�ണ�ടാക�മെന�നാണ� സൂചന. ഔദ�യോഗിക പ�രഖ�യാപനം ഈ മാസം 27 ശേഷം മാത�രമേ ഉണ�ടാവ�കയ�ള�ളൂ


Keywords: Kasaragod, Kerala, News, Youth, Congress, youth-congress, Committee, president, K Pradeep Kumar Has Selected to Youth Congress District President    < !- START disable copy paste -->  

ഉദ�ധവിന� പൗരത�വം നിയമത�തെ ക�റിച�ച� മനസ�സിലാക�കി കൊട�ക�കേണ�ടത�ണ�ട�... നയം വ�യക�തമാക�കി കോണ��ഗ�രസ�!!
Source:  Oneindia Malayalam
Saturday, 22 February 2020 20:34

ദിലàµ�ലി: പൗരതàµ�à´µ നിയമതàµ�തിലàµ�‍ കോണàµ�‍à´—àµ�à´°à´¸àµ�à´‚ സഖàµ�യകകàµ�ഷിയായ ശിവസേനയàµ�à´‚ തമàµ�മിലàµ�à´³àµ�à´³ à´…à´­à´¿à´ªàµ�രായ à´­à´¿à´¨àµ�നത ശകàµ�തമാകàµ�à´¨àµ�à´¨àµ�. ഉദàµ�ധവിനàµ� പൗരതàµ�à´µ നിയമം à´Žà´¨àµ�താണെനàµ�à´¨àµ� പറഞàµ�à´žàµ� മനസàµ�സിലാകàµ�à´•à´¿ കൊടàµ�à´•àµ�കേണàµ�à´Ÿà´¤àµ�à´£àµ�ടെനàµ�à´¨àµ� കോണàµ�‍à´—àµ�à´°à´¸àµ� വകàµ�താവàµ� മനീഷàµ� തിവാരി പറഞàµ�à´žàµ�. à´•à´´à´¿à´žàµ�à´ž ദിവസം ഉദàµ�ധവàµ� ദിലàµ�ലിയിലെതàµ�തി à´ªàµ�രധാനമനàµ�à´¤àµ�à´°à´¿ നരേനàµ�à´¦àµ�à´° മോദിയെ കാണàµ�à´•à´¯àµ�à´‚, പൗരതàµ�à´µ നിയമം കൊണàµ�à´Ÿàµ� ആരàµ�‍à´•àµ�à´•àµ�à´‚ ദോഷം വരിലàµ�ലെനàµ�à´¨àµ� പറയàµ�à´•à´¯àµ�à´‚ ചെയàµ�തിരàµ�à´¨àµ�à´¨àµ�. ഇതാണàµ� കോണàµ�‍à´—àµ�രസിനെ ചൊടിപàµ�പിചàµ�à´šà´¤àµ�.

ആറാട�ടോടെ ശ�രീ ശിവക�മാരേശ�വര തിര�വ�ത�സവം സമാപിച�ച�
Source:  IRINJALAKUDALIVE.COM
Saturday, 22 February 2020 20:22

എടതിരിഞ�ഞി : വടക�ക�ം മ�റി കോതറ ആറാട�ട�കടവിൽ നടന�ന ആറാട�ടോടെ എടതിരിഞ�ഞി എച�ച�.ഡി.പി സമാജം ശ�രീ ശിവക�മാരേശ�വര ക�ഷേത�രത�തിലെ ഈ വർഷത�തെ തിര�വ�ത�സവം സമാപിച�ച�. ക�ഷേത�രം തന�ത�രി സ�വയംഭൂ പെരിങ�ങോത�രയ�ടെ നേതൃത�വത�തിൽ ആണ� ആറാട�ട� ചടങ�ങ� നടന�നത�. ആറാട�ടിനോടന�ബന�ധിച�ച� പ�ലർച�ചെ എഴ�ന�നള�ളിപ�പ�ം ആറാട�ട�ം ആറാട�ടിന� ശേഷം വൈകീട�ട� ദേവന�ം പരിവാരങ�ങള�ം വാദ�യമേളങ�ങളോടെ ചെട�ടിയാൽ പോസ�റ�റോഫീസ� ജംഗ�ഷൻ വഴി ക�ഷേത�രസന�നിധിയിൽ എത�തി പ�രദക�ഷിണശേഷം കൊടിയിറക�കത�തോടെ ഉത�സവ പരിപാടികൾ സമാപിച�ച�. ആറാട�ട� കഴിഞ�ഞ� ദേവൻ തിരിച�ചെഴ�ന�നള�ള�ന�ന വഴിയ�ടെ ഇര�വശങ�ങളില�ം നിലവിളക�ക�,...

കോൺഗ�രസിന�റ 'പരമോന�നത' നേതാവ� രാഹ�ൽ ഗാന�ധി തന�നെ; പാർട�ടി മാറ�റത�തിന�റെ പാതയിലെന�ന� സൽമാൻ ഖ�ർഷിദ�
Source:  Oneindia Malayalam
Saturday, 22 February 2020 20:05

ദിലàµ�ലി: കോൺഗàµ�രസിനàµ�റെ തനàµ�നെയാണàµ� കോൺഗàµ�രസിനàµ�റെ പരമോനàµ�നത നേതാവെനàµ�à´¨àµ� à´®àµ�തിർനàµ�à´¨ നേതാവàµ� സൽമാൻ à´–àµ�ർഷിദàµ�. കോൺഗàµ�à´°à´¸àµ� à´…à´§àµ�യകàµ�à´· à´¸àµ�ഥാനതàµ�തേയàµ�à´•àµ�à´•àµ� രാഹàµ�ൽ ഗാനàµ�ധി മടങàµ�ങി വരണമെനàµ�നാണàµ� പാർടàµ�ടിയിലെ à´’à´°àµ� വലിയ വിഭാഗം ആഗàµ�രഹികàµ�à´•àµ�à´¨àµ�നതàµ�, രാഹàµ�ൽ ആഗàµ�രഹികàµ�à´•àµ�à´¨àµ�à´¨ സമയതàµ�à´¤àµ� ഉചിതമായ തീരàµ�മാനം à´Žà´Ÿàµ�à´•àµ�കാൻ à´…à´¦àµ�ദേഹതàµ�തെ à´…à´¨àµ�വദികàµ�കണമെനàµ�à´¨àµ�à´‚ സൽമാൻ à´–àµ�ർഷിദàµ� കൂടàµ�à´Ÿà´¿à´šàµ�ചേർതàµ�à´¤àµ�. Read More: കോണàµ�‍à´—àµ�രസിനെ തരിപàµ�പണമാകàµ�കാനàµ�‍ ബിജെപി....തിരഞàµ�ഞെടàµ�à´ªàµ�à´ªàµ� തനàµ�à´¤àµ�à´°à´‚ മാറàµ�à´±àµ�à´¨àµ�à´¨àµ�, ലകàµ�à´·àµ�യം

അറിവ� ന�കർന�ന� പഠനോത�സവം
Source:  IRINJALAKUDALIVE.COM
Saturday, 22 February 2020 20:05

എടതിരിഞ�ഞി : എച�ച�.ഡി.പി സമാജം ഹയർ സെക�കൻഡറി സ�കൂളിൽ പഠനോത�സവം പടിയൂർ പഞ�ചായത�ത� പ�രസിഡന��റ� സി.എസ� സ�ധൻ ഉദ�ഘാടനം ചെയ�ത�. മാനേജർ ഭരതൻ കണ�ടേങ�കാട�ടിൽ അധ�യക�ഷനായി. അമച�വർ നാടകരംഗത�ത� 20 വർഷത�തെ അഭിനയ പാരമ�പര�യവ�ം ചലച�ചിത�രരംഗത�തെ ശ�രദ�ധേയമായ അഭിനയ പാടവവ�മ�ള�ള ഷാജ� കെ.സി മ�ഖ�യാതിഥിയായി. ഹെഡ� മാസ�റ�റർ പി.ജി. സാജൻ ആശംസകൾ അർപ�പിച�ച� സംസാരിച�ച�. അറിവിനെ കൗത�കങ�ങളില�ം വിനോദങ�ങളില�ം ഒളിപ�പിച�ച� ക�ട�ടികൾ അറിവ�ത�സവത�തെ രസകരമാക�കി. കൈരളിയെ കനകച�ചിലങ�കയണിയിച�ച കാവ�യഗന�ധർവൻ ചങ�ങമ�പ�ഴയ�ടെ കാവ�യനർത�തകിയ�ടെ അവതരണത�തോടെ ആരംഭിച�ച പഠനോത�സവത�തിൽ ഗണിതരൂപങ�ങളെ...

<< < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > >>