VicksWeb upgrade Location upload ads trending
VicksWeb ഇന്ത്യ
കോണ��ഗ�രസിനെ തരിപ�പണമാക�കാന�� ബിജെപി....തിരഞ�ഞെട�പ�പ� തന�ത�രം മാറ�റ�ന�ന�, ലക�ഷ�യം 6 സംസ�ഥാനങ�ങള��!!
Source:  Oneindia Malayalam
Saturday, 22 February 2020 19:45

ദിലàµ�ലി: ബിജെപി à´…à´Ÿà´¿à´®àµ�à´Ÿà´¿ മാറàµ�റതàµ�തിനൊരàµ�à´™àµ�à´™àµ�à´¨àµ�à´¨àµ�. ദിലàµ�ലിയിലെ തിരഞàµ�ഞെടàµ�à´ªàµ�à´ªàµ� ഫലതàµ�തിനàµ� ശേഷം സംഘടനാ തലതàµ�തിലàµ�‍ മാറàµ�റം വേണമെനàµ�à´¨ ആവശàµ�യതàµ�തിലാണàµ� ബിജെപി. സംസàµ�ഥാന തിരഞàµ�ഞെടàµ�à´ªàµ�à´ªàµ�കളിലെ തനàµ�à´¤àµ�à´°à´™àµ�ങളàµ�‍ മാറàµ�റാനാണàµ� à´’à´°àµ�à´™àµ�à´™àµ�à´¨àµ�നതàµ�. കോണàµ�‍à´—àµ�à´°à´¸àµ� à´ªàµ�രാദേശിക തലതàµ�തിലàµ�‍ വളരàµ�à´¨àµ�à´¨àµ� à´Žà´¨àµ�à´¨ à´…à´Ÿà´¿à´¸àµ�ഥാനതàµ�തിലാണàµ� നീകàµ�à´•à´‚. à´ªàµ�തിയ à´ªàµ�രവരàµ�‍à´¤àµ�തകരെ ഇറകàµ�à´•à´¿ ബംഗാളിലàµ�‍ à´ªàµ�രധാന à´ªàµ�രതിപകàµ�ഷമായതàµ� പോലെ à´ªàµ�രവരàµ�‍à´¤àµ�തികàµ�à´•àµ�കയാണàµ� അമിതàµ� à´·à´¾ ലകàµ�à´·àµ�യമിടàµ�à´¨àµ�നതàµ�. à´ªàµ�തിയ à´…à´§àµ�യകàµ�ഷനായി ജെപി നദàµ�à´¦

പ�രഥമ കെ എ എസ� പരീക�ഷയില�� മ�ന�� മന�ത�രി സി ടി അഹ� മദലിയെക�റിച�ച�ള�ള ചോദ�യവ�ം
Source:  KasargodVartha
Saturday, 22 February 2020 19:38

കാസരàµ�â€�കോടàµ�: (www.kasaragodvartha.com 22.02.2020) ശനിയാഴàµ�à´šàµ�à´š നടനàµ�à´¨ à´ªàµ�രഥമ കേരളാ à´…à´¡àµ�മിനിസàµ�‌ടàµ�രേഷനàµ�â€� സരàµ�â€�വീസàµ� (കെ.à´Ž.à´Žà´¸àµ�) പരീകàµ�ഷയിലàµ�â€� സി à´Ÿà´¿ à´…à´¹àµ� മദലിയെകàµ�à´•àµ�റിചàµ�à´šàµ�à´³àµ�à´³ ചോദàµ�യവàµ�à´‚. രാവിലെ നടനàµ�à´¨ പരീകàµ�ഷയിലെ പേപàµ�പരàµ�â€� à´’à´¨àµ�നിലെ ഇനàµ�à´¤àµ�യനàµ�â€� ഭരണഘടന വിഭാഗതàµ�തിലെ ചോദàµ�യങàµ�ങളിലാണàµ� സി.à´Ÿà´¿. à´…à´¹àµ� മദലി ഉതàµ�തരമായി വരàµ�à´¨àµ�à´¨ ചോദàµ�യം ചോദിചàµ�à´šà´¤àµ�. 1994-à´²àµ�â€� കേരള പഞàµ�ചായതàµ�à´¤àµ� രാജàµ� ആകàµ�à´Ÿàµ� ബിലàµ�â€� അവതരിപàµ�പിചàµ�à´šà´ªàµ�പോളàµ�â€� ആരായിരàµ�à´¨àµ�à´¨àµ� കേരളതàµ�തിലെ തദàµ�ദേശ à´¸àµ�വയംഭരണ വകàµ�à´ªàµ�à´ªàµ� മനàµ�à´¤àµ�à´°à´¿ à´Žà´¨àµ�നതായിരàµ�à´¨àµ�à´¨àµ� ചോദàµ�യം. സി à´Ÿà´¿ à´…à´¹àµ� മദലി à´Žà´¨àµ�നതാണàµ� ഉതàµ�തരം. 1994 à´²àµ�â€� കെ. à´•à´°àµ�ണാകരനàµ�â€� à´®àµ�à´–àµ�യമനàµ�à´¤àµ�രിയായിരàµ�à´¨àµ�à´¨ കാലതàµ�à´¤àµ� തദàµ�ദേശം à´¸àµ�വയംഭരണ വകപàµ�à´ªàµ� മനàµ�à´¤àµ�à´°à´¿ ആയിരàµ�à´¨àµ�à´¨ സി à´Ÿà´¿ à´…à´¹àµ� മദലി ആണàµ� കേരളതàµ�തിലàµ�â€� പഞàµ�ചായതàµ�à´¤àµ� രാജàµ� ബിലàµ�à´²àµ�à´‚ à´®àµ�à´¨àµ�â€�സിപàµ�പലàµ�â€� ബിലàµ�à´²àµ�à´‚ അവതരിപàµ�പിചàµ�à´šà´¤àµ�


ത�ടര��ച�ചയായി 35വര��ഷം കാസര��കോട�ട� നിന�ന�ം എംഎല��എയായിര�ന�ന സി ടി അഹ� മദലി എ കെ ആന�റണിയ�ടെ മന�ത�രിസഭയില�� പൊത�മരാമത�ത� വക�പ�പ� മന�ത�രിയ�മായിര�ന�ന�. മ�സ�ലീംലീഗ� സംസ�ഥാന ട�രഷററായ�ം സംസ�ഥാന വൈസ�പ�രസിഡന�റായ�ം പ�രവര��ത�തിച�ച�. സൗമ�യസ�വഭാവക�കാരനായ സി ടി അഹ� മദലി കറകളഞ�ഞ രാഷ�ട�രീയത�തിന�ടമയാണ�. കഴിഞ�ഞ യ�ഡിഎഫ� ഭരണകാലത�ത� പൊത�മേഖലാ സ�ഥാപനമായ സിഡ�‌കോ ചെയര��മാനായ�ം പ�രവര��ത�തിച�ചിര�ന�ന�.


Keywords: Kasaragod, Kerala, news, Examination, Admission, Kerala Administration Service, KSA, C T Ahmadali, Minister, KAS Question About Ex Minister CT Ahmed Ali<  !- START disable copy paste -->  

പാകിസ�താന�� സിന�ദാബാദ� വിളിച�ച അമൂല�യയെ കൊല�ലാൻ 10 ലക�ഷം, ഇനാം പ�രഖ�യാപിച�ച� ശ�രീരാമ സേന നേതാവ�!
Source:  Oneindia Malayalam
Saturday, 22 February 2020 19:14

ദിലàµ�ലി: പാകിസàµ�താനàµ�‍ സിനàµ�ദാബാദàµ� വിളിചàµ�à´š പെണàµ�‍à´•àµ�à´Ÿàµ�ടിയെ കൊലപàµ�പെടàµ�à´¤àµ�à´¤àµ�à´¨àµ�നവരàµ�‍à´•àµ�à´•àµ� പാരിതോഷികം à´ªàµ�à´°à´–àµ�യാപിചàµ�à´šàµ� à´¶àµ�രീരാമ സേന. അമൂലàµ�à´¯ ലിയോണയെ കൊലപàµ�പെടàµ�à´¤àµ�തിയാലàµ�‍ 10 ലകàµ�à´·à´‚ രൂപയാണàµ� à´ªàµ�രതിഫലം നലàµ�‍à´•àµ�മെനàµ�à´¨àµ� à´¶àµ�രീരാമ സേന à´ªàµ�à´°à´–àµ�യാപിചàµ�à´šà´¿à´°à´¿à´•àµ�à´•àµ�à´¨àµ�നതàµ�. à´¶àµ�രീരാമ സേന നേതാവàµ� സഞàµ�ജീവàµ� മറാടിയാണàµ� അമൂലàµ�യയàµ�‌à´•àµ�കെതിരെ à´°à´‚à´—à´¤àµ�à´¤àµ� വനàµ�നിരികàµ�à´•àµ�à´¨àµ�നതàµ�. ഇയാളàµ�‍ à´ªàµ�റതàµ�à´¤àµ� വിടàµ�à´Ÿ വീഡിയോയിലàµ�‍ കാനàµ�‍സരàµ�‍ പോലെ രാജàµ�യദàµ�രോഹം പടരàµ�കയാണàµ� à´Žà´¨àµ�നാണàµ� ഇയാളàµ�‍ പറയàµ�à´¨àµ�നതàµ�. പൗരതàµ�à´µ

സ�ജ സൂസന��റെ സ�വാഗത പ�രസംഗത�തിന� ഇടക�ക� കയറി പിണറായി ഉദ�ഘാടനം ചെയ�ത� എന�ന� മാധ�യമങ�ങൾ പ�രചരിപ�പിക�ക�ന�നതിന�റെ സത�യമെന�ത� ? സ�ജ സൂസൻ ജോർജ� എഴ�ത�ന�ന�
Source:  Boolokam
Saturday, 22 February 2020 19:13

സ�ജ സൂസന��റെ സ�വാഗത പ�രസംഗത�തിന� ഇടക�ക� കയറി പിണറായി ഉദ�ഘാടനം ചെയ�ത� എന�ന� മാധ�യമങ�ങൾ പ�രചരിപ�പിക�ക�ന�നതിന�റെ സത�യമെന�ത� ? സ�ജ സൂസൻ ജോർജ� എഴ�ത�ന�ന�

ബീച�ച�‌ ഹാക�കത�തൺ സംഘടിപ�പിച�ച�
Source:  IRINJALAKUDALIVE.COM
Saturday, 22 February 2020 19:09

ഇരിങàµ�ങാലകàµ�à´•àµ�à´Ÿ : കാർഷിക മേഖലയിലെ à´ªàµ�à´°à´¶àµ�നങàµ�ങൾകàµ�à´•àµ� സാങàµ�കേതിക പരിഹാരങàµ�ങൾ à´•à´£àµ�ടെതàµ�à´¤àµ�à´• à´Žà´¨àµ�à´¨ ലകàµ�à´·àµ�യതàµ�തോടെ à´•àµ�രൈസàµ�à´±àµ�à´±àµ� കോളേജàµ� à´“à´«àµ� à´Žà´žàµ�ചിനീയറിംഗàµ� à´•à´®àµ�à´ªàµ�യൂടàµ�ടർ സയൻസàµ� വിദàµ�യാർതàµ�ഥികൾ സംഘടിപàµ�പിചàµ�à´š ദകàµ�ഷിണേനàµ�à´¤àµ�യയിലെ à´�à´• ബീചàµ�à´šàµ�‌ ഹാകàµ�à´•à´¤àµ�തണിനàµ�â€�റെ à´°à´£àµ�ടാം സീസൺ, “ബീചàµ�à´šàµ� ഹാകàµ�à´•àµ� -2 ” അഴീകàµ�കോടàµ� à´®àµ�നകàµ�കൽ ബീചàµ�ചിൽ നടനàµ�à´¨àµ�. കേരളം, തമിഴàµ� നാടàµ�, കർണാടക à´Žà´¨àµ�നീ സംസàµ�ഥാനങàµ�ങളിലെ വിവിധ à´Žà´žàµ�ചിനീയറിംഗàµ� കോളേജàµ�കളിൽ നിനàµ�നായി പതിനെടàµ�ടോളം ടീമàµ�കൾ പങàµ�കെടàµ�à´¤àµ�à´¤àµ�. സമാപന സമàµ�മേളനം à´•à´¯àµ�പമംഗലം à´Žà´‚.എൽ.à´Ž à´‡. ടീ. ടൈസൺ മാസàµ�à´±àµ�റർ ഉദàµ�ഘാടനം ചെയàµ�à´¤àµ�....

ഷഹീൻബാഗ� പ�രതിഷേധം; 70 ദിവസത�തിന� ശേഷം ജാമിയ-നോയിഡ റോഡ� ത�റന�ന� നൽകി സമരക�കാർ
Source:  Oneindia Malayalam
Saturday, 22 February 2020 19:03

ദിലàµ�ലി: പൗരതàµ�à´µ നിയമ ഭേദഗതികàµ�കെതിരെ നടകàµ�à´•àµ�à´¨àµ�à´¨ à´ªàµ�രതിഷേധതàµ�തിനàµ�റെ ഭാഗമായി 70 ദിവസമായി à´…à´Ÿà´žàµ�à´žàµ� à´•à´¿à´Ÿà´¨àµ�à´¨ സൗതàµ�à´¤àµ� ഈസàµ�à´±àµ�à´±àµ� ദിലàµ�ലിയിലെ ഷഹീൻബാഗിലെ റോഡàµ� വീണàµ�à´Ÿàµ�à´‚ à´¤àµ�റനàµ�à´¨àµ�. ജാമിയയിൽ നിനàµ�à´¨àµ� ഉതàµ�തർപàµ�രദേശിലെ നോയിഡയിലേകàµ�à´•àµ�à´‚ ഹരിയാനയിലെ ഫരീദാബാദിലേകàµ�à´•àµ�à´‚ ഉളàµ�à´³ റോഡാണàµ� ഷഹീൻ ബാഗàµ� à´ªàµ�രതിഷേധകàµ�കാർ വീണàµ�à´Ÿàµ�à´‚ à´¤àµ�റനàµ�നതàµ�. Read More: പഞàµ�ചാബàµ� കോണàµ�‍à´—àµ�à´°à´¸àµ� à´°à´£àµ�à´Ÿàµ� തടàµ�à´Ÿà´¿à´²àµ�‍, അമരീനàµ�ദറിനെതിരെ മനàµ�à´¤àµ�രിമാരàµ�‍, സിദàµ�à´¦àµ�à´µàµ�à´‚ കളതàµ�തിലàµ�‍!!

à´Ÿàµ�രെയിൻ കയറിയപàµ�പോൾ à´’à´°àµ� à´¸àµ�à´¤àµ�രീ ഞാൻ കേളàµ�â€�à´•àµ�കെ തനàµ�നെ പറഞàµ�à´žàµ� “പതàµ�à´¤àµ� പോതàµ�തിനàµ�റെ à´šà´¤ വചàµ�ചോണàµ�à´Ÿàµ� നടകàµ�à´•àµ�à´‚, മനàµ�à´·àµ�യനàµ� നിൽകàµ�കാൻ à´¸àµ�ഥലം ഇലàµ�à´²”
Source:  Boolokam
Saturday, 22 February 2020 18:51

വേട�ടയാടപ�പെടല�കളെ പേടിച�ച� ഒഴിഞ�ഞ�മാറി നിന�നിട�ട�ണ�ട�.. എന�തിന�‌,ഞാൻ കാരണം എന�റെ ഉറ�റവർക�ക� നാണക�കേട� ഉണ�ടാവര�തെന�നോർത�ത� മാത�രം ഇഷ�ടം ഉള�ള യാത�രകള�� പോല�ം ഒഴിവാക�കിയിട�ട�ണ�ട�. പലര�ം പല പേര�കൾ വിളിക�ക�ന�നൂ.. ജോലി സ�ഥലത�ത�, സ�കൂളിൽ, കോളേജിൽ നാലാള�� കൂട�ന�ന ഇടത�തെല�ലാം അങ�ങനെ തന�നെ.. ബസ�സിലോ ട�രെയിനിലോ

പ�രധാനമന�ത�രിയെ പ�രശംസിച�ച� സ�പ�രീംകോടതി ജസ�റ�റിസ� അര�ണ�� മിശ�ര; മോദി ബഹ�മ�ഖ പ�രതിഭ
Source:  Oneindia Malayalam
Saturday, 22 February 2020 18:47

ദിലàµ�ലി: à´ªàµ�രധാനമനàµ�à´¤àµ�à´°à´¿ നരേനàµ�à´¦àµ�à´° മോദിയെ à´ªàµ�രശംസിചàµ�à´šàµ� à´¸àµ�à´ªàµ�രീംകോടതി ജഡàµ�ജി ജസàµ�à´±àµ�റിസàµ� à´…à´°àµ�à´£àµ�‍ മിശàµ�à´°. മോദി ബഹàµ�à´®àµ�à´– à´ªàµ�രതിഭയാണെനàµ�à´¨àµ� à´…à´¦àµ�ദേഹം പറഞàµ�à´žàµ�. ആഗോളതലതàµ�തിലàµ�‍ à´šà´¿à´¨àµ�തികàµ�à´•àµ�à´•à´¯àµ�à´‚ à´ªàµ�രാദേശികമായി à´ªàµ�രവരàµ�‍à´¤àµ�തികàµ�à´•àµ�à´•à´¯àµ�à´‚ ചെയàµ�à´¯àµ�à´¨àµ�à´¨ à´µàµ�യകàµ�തിയാണàµ� മോദി à´Žà´¨àµ�à´¨àµ�à´‚ à´…à´°àµ�à´£àµ�‍ മിശàµ�à´° à´…à´­à´¿à´ªàµ�രായപàµ�പെടàµ�à´Ÿàµ�. à´…à´¨àµ�താരാഷàµ�à´Ÿàµ�à´° à´œàµ�ഡീഷàµ�യലàµ�‍ കോണàµ�‍ഫറനàµ�‍à´¸àµ�-2020à´²àµ�‍ നനàµ�ദി à´ªàµ�രസംഗം നടതàµ�à´¤àµ�കയായിരàµ�à´¨àµ�à´¨àµ� à´…à´°àµ�à´£àµ�‍ മിശàµ�à´°. à´¸àµ�à´ªàµ�രീംകോടതി ഹാളിലàµ�‍ നടനàµ�à´¨ കോണàµ�‍ഫറനàµ�‍à´¸àµ� à´ªàµ�രധാനമനàµ�à´¤àµ�à´°à´¿

മാനസിക രോഗമെന�ന�; ചികിത�സ തേടി നിര��ഭയ കേസ� പ�രതി; ഹര��ജി തള�ളി ദില�ലി ഹൈക�കോടതി
Source:  Oneindia Malayalam
Saturday, 22 February 2020 18:36

ദിലàµ�ലി: മാനസിക രോഗതàµ�തിനàµ� à´šà´¿à´•à´¿à´¤àµ�à´¸ വേണമെനàµ�à´¨ നിരàµ�‍à´­à´¯ കേസàµ� à´ªàµ�രതിയàµ�ടെ ഹരàµ�‍ജി കോടതി തളàµ�ളി. തനികàµ�à´•àµ� മാനസിക രോഗമàµ�à´£àµ�ടെനàµ�à´¨àµ�à´‚ à´šà´¿à´•à´¿à´¤àµ�à´¸ ലഭàµ�യമാകàµ�കണെനàµ�à´¨àµ�à´‚ ചൂണàµ�à´Ÿà´¿à´•àµ�കാണിചàµ�ചാണàµ� à´ªàµ�രതികളിലàµ�‍ ഒരാളായ വിനയàµ� ശരàµ�‍à´® ഹരàµ�‍ജി സമരàµ�‍à´ªàµ�പിചàµ�à´šà´¤àµ�. à´…‍ഡീഷണലàµ�‍ സെഷനàµ�‍à´¸àµ� ജഡ‍àµ�ജി ധരàµ�‍മേനàµ�ദരàµ�‍ റാണയാണàµ� ഹരàµ�‍ജി തളàµ�ളികàµ�കളഞàµ�à´žà´¤àµ�. കൊറോണ വൈറസàµ�; സിംഗപàµ�പൂർ യാതàµ�രകൾ ഒഴിവാകàµ�കാൻ കേനàµ�à´¦àµ�രസർകàµ�കാർ നിർദàµ�ദേശം, കൂടàµ�തൽ പരിശോധനകൾ തലയàµ�à´•àµ�à´•àµ� പരികàµ�കേറàµ�റിടàµ�à´Ÿàµ�à´£àµ�ടെനàµ�à´¨àµ�à´‚

വിവാഹിതയായ ഒര� സ�ത�രീക�ക� വഴിയിൽ നിന�ന� ഒര� അന�യപ�ര�ഷനോട� ക�റച�ചധികം നേരം സംസാരിച�ച� നിൽക�കാൻ നമ�മ�ടെ ഭരണഘടന സ�വാതന�ത�ര�യം നൽക�ന�നില�ലേ?
Source:  Boolokam
Saturday, 22 February 2020 18:33

മതി ഇങ�ങനെ ജീവിച�ചത�. ഇനിയൊര� വിവാഹം കഴിച�ച� ഒത�ങ�ങികൂടണം. കേട�ടിട�ടില�ലേ ഇങ�ങനെയൊര� വാക�ക�..? സ�വയം തോന�നിയതോ മറ�റ�ള�ളവർ നിങ�ങളോട� പറഞ�ഞതോ ആയിട�ട�, ഉണ�ട�. കേൾക�കാത�തവരായി ആര�ം ഉണ�ടാക�മെന�ന� തോന�ന�ന�നില�ല.

<< < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > >>