VicksWeb upgrade Location upload ads trending
VicksWeb ഇന്ത്യ
റെയില��വേ സ�‌റ�റേഷനില�� വന�നിറങ�ങിയ 'സ�ന�ദരന��' ടാക�‌സി ഡ�രൈവര��ക�ക� കൊട�ത�തത� എട�ടിന�റെ പണി; ഓടിയത� 500 കിലോമീറ�ററിലധിം, വാടകയായി അഞ�ചിന�റെ പൈസ നല��കിയില�ല
Source:  KasargodVartha
Friday, 20 September 2019 20:23

കാസരàµ�â€�കോടàµ�: (www.kasargodvartha.com 20.09.2019) à´±àµ†à´¯à´¿à´²àµ�â€�വേ à´¸àµ�‌റàµ�റേഷനിലàµ�â€� വനàµ�നിറങàµ�ങിയ 'à´¸àµ�à´¨àµ�ദരനàµ�â€�' ടാകàµ�‌സി à´¡àµ�രൈവരàµ�â€�à´•àµ�à´•àµ� കൊടàµ�à´¤àµ�തതàµ� à´Žà´Ÿàµ�à´Ÿà´¿à´¨àµ�റെ പണി. 500 കിലോമീറàµ�ററിലധികം ഓടിയിടàµ�à´Ÿàµ�à´‚ à´…à´žàµ�à´šà´¿à´¨àµ�റെ പൈസ പോലàµ�à´‚ വാടക നലàµ�â€�കാതെ കബളിപàµ�പിചàµ�ചതോടെ ടാകàµ�‌സി à´¡àµ�രൈവരàµ�â€� à´¦àµ�രിതതàµ�തിലായി. à´•à´´à´¿à´žàµ�à´ž ദിവസം രാതàµ�രിയാണàµ� കാസരàµ�â€�കോടàµ� റെയിലàµ�â€�വേ à´¸àµ�‌റàµ�റേഷനàµ� സമീപം അണിഞàµ�ഞൊരàµ�à´™àµ�ങിയെതàµ�തിയ à´¯àµ�വാവàµ� à´Ÿà´¾à´•àµ�‌സിയിലàµ�â€� കയറിയതàµ�. ആദàµ�യം à´“à´Ÿàµ�à´Ÿà´‚ à´•à´°àµ�â€�ണാടക à´•àµ�à´¨àµ�ദാപàµ�രയിലേകàµ�കായിരàµ�à´¨àµ�à´¨àµ�. ഇവിടെ നിനàµ�à´¨àµ�à´‚ നേരെ à´•à´£àµ�ണൂരàµ�â€� മാഹിയിലേകàµ�à´•àµ�à´‚ à´¤àµ�à´Ÿà´°àµ�â€�à´¨àµ�à´¨àµ� കാസരàµ�â€�കോടàµ�à´Ÿàµ�മെതàµ�തി.

ദീര��ഘദൂര യാത�ര കഴിഞ�ഞ� കാസര��കോട�ടെത�തിയപ�പോള�� ടാക�‌സി ഡ�രൈവര�� ഇയാളോട� വാടക ചോദിച�ച�. ഇയാള�� കൈമലര��ത�തിയതോടെ പ�രശ�‌നം പോലീസിലെത�തി. ഇതോടെ എന�ത� ചെയ�യണമെന�നറിയാതെ പോലീസ�ം അങ�കലാപ�പിലായി. ഭട�ക�കല�� സ�വദേശിയാണെന�നാണ� ഇയാള�� പോലീസിനോട�ം ടാക�‌സി ഡ�രൈവറോട�ം വ�യക�തമാക�കിയത�. അര��ദ�ധരാത�രി എന�ത�ചെയ�യണമെന�നറിയാതെ ക�ഴഞ�ഞ പോലീസ� ഇയാള�ടെ മേല��വിലാസം എഴ�തിവാങ�ങിച�ച� രാവിലെ സ�‌റ�റേഷനില�� ഹാജരാവാന�� പറഞ�ഞ�. എന�നാല�� ഒര� ദിവസം പിന�നിട�ടിട�ട�ം ഇത�വരെ ഇയാള�� സ�റ�റേഷനില�� ഹാജരായില�ല.

യ�വാവിന�റെ ചെയ�തി മൂലം 10,000 രൂപയ�ടെ നഷ�ടമാണ� സംഭവിച�ചതെന�ന� ടാക�‌സി ഡ�രൈവര�� പറയ�ന�ന�. സംഭവത�തില�� ടാക�‌സി ഡ�രൈവര�� നിയമനടപടിയ�മായി മ�ന�നോട�ട� പോക�മെന�നാണ� കര�ത�ന�നത�.

(ശ�രദ�ധിക�ക�ക: ഗൾഫ� - വിനോദം - ടെക�നോളജി - സാമ�പത�തികം- പ�രധാന അറിയിപ�പ�കൾ-വിദ�യാഭ�യാസം-തൊഴിൽ വിശേഷങ�ങൾ ഉൾപ�പെടെ മലയാളം വാർത�തകൾ നിങ�ങള�ടെ മൊബൈലിൽ ലഭിക�കാൻ കെവാർത�തയ�ടെ പ�തിയ ആൻഡ�രോയിഡ� ആപ�പ� ഇവിടെ ക�ലിക�ക� ചെയ�ത� ഡൗൺലോഡ� ചെയ�യ�ക. ഉപയോഗിക�കാന�ം ഷെയർ ചെയ�യാന�ം എള�പ�പം )

Keywords: Kasaragod, Kerala, news, Top-Headlines, Driver, Youth make taxi driver trouble
  < !- START disable copy paste -->

സര��വകലാശാലകളിലെ ജാതിവിവേചനം; കേന�ദ�രസര��ക�കാരിന� സ�പ�രീംകോടതി നോട�ടീസ�
Source:  Oneindia Malayalam
Friday, 20 September 2019 20:20

ചെനàµ�നൈ: രാജàµ�യതàµ�തെ സരàµ�‍à´µàµ�വകലാശാലകളിലàµ�‍ നിലനിലàµ�‍à´•àµ�à´•àµ�à´¨àµ�à´¨ ജാതി à´…à´Ÿà´¿à´¸àµ�ഥാനമാകàµ�à´•à´¿à´¯àµ�à´³àµ�à´³ വിവേചനം സംബനàµ�ധിചàµ�à´š വിഷയം പരിശോധികàµ�കാനàµ�‍ à´¸àµ�à´ªàµ�രീംകോടതി കേനàµ�à´¦àµ�രസരàµ�‍à´•àµ�കാരàµ�‍, യൂണിവേഴàµ�സിറàµ�റി à´—àµ�രാനàµ�à´±àµ� à´•à´®àµ�മീഷനàµ�‍, നാഷàµ�ണലàµ�‍ അസസàµ�à´¸àµ�‌മെനàµ�à´±àµ� ആനàµ�à´±àµ� à´…à´•àµ�à´°à´¡à´¿à´±àµ�റേഷനàµ�‍ കൗണàµ�‍സിലàµ�‍ à´Žà´¨àµ�നിവയàµ�à´•àµ�à´•àµ� നോടàµ�ടീസàµ� നലàµ�‍à´•à´¿. പഠിചàµ�à´šà´¿à´°àµ�à´¨àµ�à´¨ കാമàµ�പസàµ�കളിലെ ജാതി വിവേചനം മൂലം ജീവിതം അവസാനിപàµ�പിചàµ�à´š രോഹിതàµ� വെമàµ�ലയàµ�ടെ à´…à´®àµ�à´® രാധിക വെമàµ�à´², ഡോ. പായലàµ�‍ തദàµ�‌വിയàµ�ടെ à´…à´®àµ�à´® അബേദ സലീം

രണ�ട� ക�ട�ടികള�ടെ മാതാവായ വീട�ടമ�മയെ എറണാക�ളത�തേക�ക� കൂട�ടിക�കൊണ�ട�പോയി ബലാത�സംഗം ചെയ�തതായി പരാതി; യ�വാവിനെതിരെ കേസ�
Source:  KasargodVartha
Friday, 20 September 2019 20:15

കാസരàµ�â€�കോടàµ�: (www.kasargodvartha.com 20.09.2019) à´°à´£àµ�à´Ÿàµ� à´•àµ�à´Ÿàµ�à´Ÿà´¿à´•à´³àµ�ടെ മാതാവായ വീടàµ�à´Ÿà´®àµ�മയെ എറണാകàµ�ളതàµ�തേകàµ�à´•àµ� കൂടàµ�à´Ÿà´¿à´•àµ�കൊണàµ�à´Ÿàµ�പോയി ബലാതàµ�സംഗം ചെയàµ�തതായി പരാതി. സംഭവതàµ�തിലàµ�â€� à´¯àµ�വാവിനെതിരെ പോലീസàµ� കേസെടàµ�à´¤àµ�à´¤àµ�. പനàµ�നിപàµ�പാറയിലെ à´…à´«àµ�‌സലിനെതിരെയാണàµ� കാസരàµ�â€�കോടàµ� ടൗണàµ�â€� പോലീസàµ� കേസെടàµ�à´¤àµ�തതàµ�.

വീട�ടമ�മയെ കഴിഞ�ഞ ദിവസം അഫ�‌സല�� എറണാക�ളത�തേക�ക� കൂട�ടിക�കൊണ�ട�പോവ�കയ�ം ത�ടര��ന�ന� ലോഡ�ജില�� വെച�ച� ബലാത�സംഗത�തിനിരയാക�കിയെന�ന�മാണ� പരാതി. ഇവര�� നേരത�തെ പ�രണയത�തിലായിര�ന�നതായി പറയ�ന�ന�. സംഭവത�തില�� പോലീസ� അന�വേഷണം നടത�തിവര�ന�ന�.


(ശ�രദ�ധിക�ക�ക: ഗൾഫ� - വിനോദം - ടെക�നോളജി - സാമ�പത�തികം- പ�രധാന അറിയിപ�പ�കൾ-വിദ�യാഭ�യാസം-തൊഴിൽ വിശേഷങ�ങൾ ഉൾപ�പെടെ മലയാളം വാർത�തകൾ നിങ�ങള�ടെ മൊബൈലിൽ ലഭിക�കാൻ കെവാർത�തയ�ടെ പ�തിയ ആൻഡ�രോയിഡ� ആപ�പ� ഇവിടെ ക�ലിക�ക� ചെയ�ത� ഡൗൺലോഡ� ചെയ�യ�ക. ഉപയോഗിക�കാന�ം ഷെയർ ചെയ�യാന�ം എള�പ�പം )

Keywords: Kasaragod, Kerala, news, case, Police, Crime, Top-Headlines, molestation complaint against Youth; case registered
  < !- START disable copy paste -->

ഇടിച�ചൂടി നിവാസികള�ടെ ക�ടിവെള�ള ക�ഷാമത�തിന� പരിഹാരമാവ�ന�ന�
Source:  KasargodVartha
Friday, 20 September 2019 19:57

നീലേശàµ�വരം: (www.kasargodvartha.com 20.09.2019) à´¨àµ€à´²àµ‡à´¶àµ�വരം നഗരസഭകàµ�à´•àµ� കീഴിലെ പാലതàµ�തടം ഇടിചàµ�ചൂടി à´ªàµ�രദേശതàµ�തെ à´•àµ�ടിവെളàµ�à´³ à´•àµ�ഷാമതàµ�തിനàµ� à´…à´±àµ�തി വരàµ�à´¤àµ�താനàµ�â€� നീലേശàµ�വരം നഗരസഭ ആവിഷàµ�‌കരിചàµ�à´š ഇടിചàµ�ചൂടി à´•àµ�ടിവെളàµ�à´³ പദàµ�ധതി ഉദàµ�ഘാടന സജàµ�ജമായി. à´ˆ മാസം 22 à´¨àµ� നഗരസഭ ചെയരàµ�â€�മാനàµ�â€� à´‡ പി ജയരാജനàµ�â€� ഉദàµ�ഘാടനം ചെയàµ�à´¯àµ�à´‚. നഗരസഭ വൈസàµ� ചെയരàµ�â€�പേഴàµ�സണàµ�â€� വി. ഗൗരി à´…à´§àµ�യകàµ�à´·à´¤ വഹികàµ�à´•àµ�à´‚. കേരളവാടàµ�à´Ÿà´°àµ�â€� അതോറിറàµ�റി അസിസàµ�à´±àµ�റനàµ�à´±àµ� à´Žà´žàµ�ചിനീയരàµ�â€� കെ à´¸àµ�ദീപàµ� റിപàµ�പോരàµ�â€�à´Ÿàµ�à´Ÿàµ� അവതരിപàµ�പികàµ�à´•àµ�à´‚.

നീലേശ�വരം നഗരസഭയ�ടെ വികസന ഫണ�ടില�� നിന�ന�ം 21 ലക�ഷം രൂപ ചിലവഴിച�ച� 2018-19 വര��ഷത�തെ വാര��ഷിക പദ�ധതിയില�� ഉള��പ�പെട�ത�തിയാണിത� യാതാര��ത�ഥ�യമാക�കിയിരിക�ക�ന�നത�. എട�ടാം വാര��ഡായ ഇടിച�ചൂടിയില�� പദ�ധതി യാതാര��ത�ഥ�യമാവ�ന�നതോടെ പൊത�ജനം �റെ നാളായി അന�ഭവിച�ച� കൊണ�ടിരിക�ക�ന�ന ക�ടിവെളള ക�ഷാമത�തിന� പരിഹാരമാവ�കയാണ�. വരള��ച�ച കാലത�ത� ക�ടിവെള�ളത�തിനായി ഇടിച�ചൂടിയിലെ ജനങ�ങള�� �റെ ബ�ദ�ധിമ�ട�ടിയിര�ന�ന�. പാലത�തടം, കിനാനൂര�� ത�ടങ�ങിയ സമീപ പ�രദേശങ�ങളെയാണ� ക�ടിവെള�ളത�തിനായി ഇവര�� ആശ�രയിച�ചിര�ന�നത�.

നീലേശ�വരം നഗരസഭ ലോറികളില�� ക�ടിവെള�ളം വിതരണം ചെയ�തിര�ന�നത� �റെ ആശ�വാസകരവ�മായിര�ന�ന�. ഇടിച�ചൂടി നിവാസികളായ പി.വി പാര��വ�വതിയ�ം, കെ. വി നളിനിയ�മാണ� ക�ടിവെള�ള പദ�ധതിക�ക�ം ടാങ�ക� നിര��മാണത�തിന�ം സൗജന�യമായി സ�ഥലം നല��കിയത�. ഇവരെ മരാമത�ത� സ�ഥിരം സമിതി ചെയര��പേഴ�സണ�� പി എം സന�ധ�യ ചടങ�ങില�� അന�മോദിക�ക�ം. വാര��ഡ� കൗണ��സിലര�� പി മനോഹരന�� സ�വാഗതം പറയ�ന�ന ചടങ�ങില�� നീലേശ�വരം നഗരസഭ സെക�രട�ടറി ടി മനോജ� ക�മാര�� നന�ദി പറയ�ം. ജനപ�രതിനിധികള�� പങ�കെട�ക�ക�ം.(ശ�രദ�ധിക�ക�ക: ഗൾഫ� - വിനോദം - ടെക�നോളജി - സാമ�പത�തികം- പ�രധാന അറിയിപ�പ�കൾ-വിദ�യാഭ�യാസം-തൊഴിൽ വിശേഷങ�ങൾ ഉൾപ�പെടെ മലയാളം വാർത�തകൾ നിങ�ങള�ടെ മൊബൈലിൽ ലഭിക�കാൻ കെവാർത�തയ�ടെ പ�തിയ ആൻഡ�രോയിഡ� ആപ�പ� ഇവിടെ ക�ലിക�ക� ചെയ�ത� ഡൗൺലോഡ� ചെയ�യ�ക. ഉപയോഗിക�കാന�ം ഷെയർ ചെയ�യാന�ം എള�പ�പം )

Keywords: Kasaragod, Kerala, news, Neeleswaram, Drinking water, Solving drinking water problem of Idichoodi natives
  < !- START disable copy paste -->

കാപàµ�പാൻ – റിവàµ�യൂ
Source:  Boolokam
Friday, 20 September 2019 19:55

ആദ�യ പതിനഞ�ച� മിനിറ�റിലെ ഭീകര ആക�രമണം, നായകന�റെ ഇന�ട�രോസോങ�.. പിന�നെ ഇപ�പോഴത�തെ തമിഴ� സിനിമയിലെ അഭിഭാജ�യ ഘടകം ആയ കൃഷിക�കാരേ പറ�റിയ�ള�ള കഥ പറച�ചില�ം കണ�ടപ�പോൾ തന�നെ ചിത�രത�തെ ക�റിച�ച� �കദേശ ധാരണ കിട�ടി

സ�പ�രീം കോടതി ജഡ�ജിയാക�ന�നവരില�� കാസര��കോട� സ�വദേശിയ�ം; നാടിന� അഭിമാനം
Source:  KasargodVartha
Friday, 20 September 2019 19:55

കാസരàµ�â€�കോടàµ�: (www.kasargodvartha.com 20.09.2019) à´¸àµ�à´ªàµ�രീം കോടതി ജഡàµ�ജിയാകàµ�à´¨àµ�നവരിലàµ�â€� കാസരàµ�â€�കോടàµ� à´¸àµ�വദേശിയàµ�à´‚. പെരàµ�â€�à´³ à´¸àµ�വരàµ�â€�à´— à´¸àµ�വദേശി à´Žà´¸àµ� രവീനàµ�à´¦àµ�à´°à´­à´Ÿàµ�ടാണàµ� സെപàµ�തംബരàµ�â€� 23à´¨àµ� à´¸àµ�à´ªàµ�രീം കോടതി ജഡàµ�ജിയായി സതàµ�യപàµ�രതിജàµ�à´ž ചെയàµ�à´¯àµ�à´¨àµ�നതàµ�. നിലവിലàµ�â€� രാജസàµ�ഥാനàµ�â€� ഹൈകàµ�കോടതി ജഡàµ�ജിയാണàµ� രവീനàµ�à´¦àµ�à´°à´­à´Ÿàµ�à´Ÿàµ�. കാസരàµ�â€�കോടàµ� നിനàµ�à´¨àµ�à´‚ ഒരാളàµ�â€� രാജàµ�യതàµ�തിനàµ�റെ പരമോനàµ�നത നീതിപീഠതàµ�തിലàµ�â€� à´Žà´¤àµ�à´¤àµ�à´¨àµ�നതിനàµ�റെ സനàµ�തോഷതàµ�തിലാണàµ� നാടàµ�. à´¡à´²àµ�â€�ഹിയിലെ à´¸àµ�വകാരàµ�à´¯ à´¸àµ�ഥാപനതàµ�തിലàµ�â€� മാനേജറായിരàµ�à´¨àµ�à´¨ പരേതനായ à´¶àµ�രീപതി à´­à´Ÿàµ�à´Ÿàµ� - സാവിതàµ�à´°à´¿ ദമàµ�പതികളàµ�ടെ മകനാണàµ� രവീനàµ�à´¦àµ�à´°à´­à´Ÿàµ�à´Ÿàµ�.

അദ�ദേഹം ജനിച�ചത� സ�വര��ഗയിലാണെങ�കില�ം പഠിച�ചത�ം വളര��ന�നത�മെല�ലാം ഡല��ഹിയിലായിര�ന�ന�. നിയമപഠനത�തിന� ശേഷം ഹൈക�കോടതി ജഡ�ജിയായി നിയമിക�കപ�പെട�കയായിര�ന�ന�. ഔദ�യോഗിക തിരക�ക�കള�� ഉണ�ടെങ�കില�ം വര��ഷത�തില�� രണ�ട� തവണയെങ�കില�ം അദ�ദേഹം നാട�ടിലെത�താറ�ണ�ടെന�ന� ക�ട�ംബാംഗങ�ങള�� പറഞ�ഞ�. �റ�റവ�ം ഒട�വില�� നാല� മാസം മ�മ�പാണ� രവീന�ദ�ര ഭട�ട� നാട�ടിലെത�തിയിര�ന�നത�. മോഹിനിയാണ� ഭാര�യ. മകന�� അനിര�ദ�ധന��. സഹോദരന��: ദര��ശന�� ഭട�ട�.

സത�യപ�രതിജ�ഞ ചടങ�ങ� വീക�ഷിക�ക�ന�നതിനായി അട�ത�ത ബന�ധ�ക�കള�� ശനിയാഴ�ച തന�നെ ഡല��ഹിയിലേക�ക� പോക�മെന�നാണ� അറിയിച�ചിരിക�ക�ന�നത�.(ശ�രദ�ധിക�ക�ക: ഗൾഫ� - വിനോദം - ടെക�നോളജി - സാമ�പത�തികം- പ�രധാന അറിയിപ�പ�കൾ-വിദ�യാഭ�യാസം-തൊഴിൽ വിശേഷങ�ങൾ ഉൾപ�പെടെ മലയാളം വാർത�തകൾ നിങ�ങള�ടെ മൊബൈലിൽ ലഭിക�കാൻ കെവാർത�തയ�ടെ പ�തിയ ആൻഡ�രോയിഡ� ആപ�പ� ഇവിടെ ക�ലിക�ക� ചെയ�ത� ഡൗൺലോഡ� ചെയ�യ�ക. ഉപയോഗിക�കാന�ം ഷെയർ ചെയ�യാന�ം എള�പ�പം )

Keywords: Kasaragod, Kerala, news, Top-Headlines, court, Kasaragod native will be appointed as Supreme court judge
  < !- START disable copy paste -->

സോണിയയ�ം രാഹ�ല�ം അവരോട� മാപ�പ�പറയണം... ശിവരാജ� സിംഗിന�റെ ആവശ�യം ഇങ�ങനെ, കാരണം ഇതാണ�
Source:  Oneindia Malayalam
Friday, 20 September 2019 19:52

ഭോപàµ�പാലàµ�‍: ദിഗàµ�വിജയàµ� സിംഗിനàµ�റെ സഹോദരനàµ�‍ ലകàµ�à´·àµ�മണàµ�‍ സിംഗിനàµ�റെ ആരോപണം à´�à´±àµ�à´±àµ�പിടിചàµ�à´šàµ� ബിജെപി. രാഹàµ�à´²àµ�‍ ഗാനàµ�ധിയàµ�à´‚ സോണിയാ ഗാനàµ�ധിയàµ�à´‚ മധàµ�യപàµ�രദേശിലെ à´•à´°àµ�‍ഷകരോടàµ� മാപàµ�à´ªàµ�പറയണമെനàµ�à´¨àµ� ശിവരാജàµ� സിംഗàµ� ആവശàµ�യപàµ�പെടàµ�à´Ÿà´¿à´°à´¿à´•àµ�à´•àµ�കയാണàµ�. à´•à´°àµ�‍ഷകരെ കമലàµ�‍നാഥàµ� സരàµ�‍à´•àµ�കാരàµ�‍ പൂരàµ�‍ണമായàµ�à´‚ തകരàµ�‍à´¤àµ�തെനàµ�à´¨àµ� ചൗഹാനàµ�‍ ആരോപിചàµ�à´šàµ�. അതേസമയം ഇചàµ�ചാവറിലàµ�‍ ചൗഹാനàµ�‍ à´•à´°àµ�‍à´·à´• à´ªàµ�à´°à´•àµ�ഷോഭം ആരംഭിചàµ�à´šà´¿à´°à´¿à´•àµ�à´•àµ�കയാണàµ�. ഇതàµ� കോണàµ�‍à´—àµ�രസിനàµ� തലവേദനയാവàµ�à´‚. à´•à´°àµ�‍à´·à´• വിരàµ�à´¦àµ�ധവàµ�à´‚ അഴിമതികàµ�കാരàµ�മായ സരàµ�‍à´•àµ�കാരാണàµ�

വാഴക�ക�ല കള�ളന�മാര�� അറസ�റ�റില��; പിടിയിലായത� 17 കാരന�� അടക�കം മൂന�ന� പേര��; കാറില�� മോഷ�ടിച�ച� കടത�തിയത� 62 വാഴക�ക�ലകള��
Source:  KasargodVartha
Friday, 20 September 2019 19:47

രാജപàµ�à´°à´‚: (www.kasargodvartha.com 20.09.2019) à´µà´¾à´´à´•àµ�à´•àµ�à´² à´•à´³àµ�ളനàµ�മാരെ രാജപàµ�à´°à´‚ സി à´� ബാബàµ� പെരിങàµ�ങേതàµ�à´¤àµ�à´‚ സംഘവàµ�à´‚ അറസàµ�à´±àµ�à´±àµ� ചെയàµ�à´¤àµ�. 17 കാരനàµ�â€� à´…à´Ÿà´•àµ�à´•à´‚ മൂനàµ�à´¨àµ� പേരാണàµ� അറസàµ�à´±àµ�റിലായതàµ�. കോടോം ചെറàµ�കരയിലെ à´°à´žàµ�ജിതàµ�à´¤àµ� (25), കരിവേടകം ആലിനàµ�â€� താഴെ ധനേഷàµ� à´•àµ�മാരàµ�â€� (30), മേകàµ�കോടം മയിലàµ�â€�à´ªàµ�പാറയിലെ 17 കാരനàµ�â€� à´Žà´¨àµ�നിവരെയാണàµ� അറസàµ�à´±àµ�à´±àµ� ചെയàµ�തതàµ�. à´•àµ�à´Ÿàµ�ംബൂരിലെ à´•à´°à´¿à´ªàµ�പാടകം കൃഷàµ�ണനàµ�â€�, ബാബàµ� à´Žà´¨àµ�നീ à´•à´°àµ�â€�à´·à´•à´°àµ�ടെ വാഴതàµ�തോടàµ�à´Ÿà´¤àµ�തിലàµ�â€� നിനàµ�à´¨àµ� 62 നേനàµ�à´¤àµ�രവാഴകàµ�à´•àµ�ലകളാണàµ� ഇവരàµ�â€� മോഷàµ�à´Ÿà´¿à´šàµ�à´šàµ�à´•à´Ÿà´¤àµ�തിയതàµ�.

കെ എല�� 14 ആര�� 3892 നമ�പര�� ആള��ട�ടോ കാറിലാണ� വാഴക�ക�ലകള�� മോഷ�ടിച�ച�കടത�തിയത�. പ�രതികള�ടെ പക�കല�� നിന�ന�ം വാഴക�ക�ല വിറ�റതിന�റെ ബില�ല�കള�ം വാക�കത�തിയ�ം പോലീസ� കണ�ടെട�ത�ത�. നേരത�തെ ഒന�ന�ം രണ�ട�ം വാഴക�ക�ലകള�� ഇവര�� മോഷ�ടിച�ച� വില��പന നടത�തിയിര�ന�ന�. എന�നാല�� ഇത�സംബന�ധിച�ച� പരാതിയൊന�ന�ം നല��കിയിര�ന�നില�ല. ഇത� പ�രതികള��ക�ക� പ�രോത�സാഹനമായി. ത�ടര��ന�നാണ� വാഴകൃഷിയിടത�തില�� നിന�ന�ം നേന�ത�രവാഴകള�� ഒന�നാകെ തന�നെ മോഷ�ടിച�ച�കടത�തിയത�. പ�രതികളില�� രണ�ട� പേര�� ടാപ�പിംഗ� തൊഴിലാളികളാണെന�ന� പോലീസ� പറഞ�ഞ�. പ�രതി രഞ�ജിത�തിന�റെ പിതാവിന�റെ ഉടമസ�ഥതയില�ളള കാറാണ� കവര��ച�ചക�കായി ഉപയോഗിച�ചത�. ക�ട�ംബൂര�� പ�ഴയില�� മീന�� പിടിക�കാന�� വന�നപ�പോഴാണ� ഇവര�� വാഴത�തോട�ടം കണ�ട�വെച�ചത�. പ�രതികളെ ഹൊസ�ദ�ര��ഗ� ജ�ഡീഷ�യല�� ഒന�നാം ക�ലാസ� മജിസ�‌ട�രേറ�റ� (മൂന�ന�) കോടതിയില�� ഹാജരാക�കി രണ�ടാഴ�ചത�തേക�ക� റിമാന��ഡ� ചെയ�ത�.

രാജപ�രം എസ� � മാരായ രാജീവന��, കൃഷ�ണന��, എ എസ� � മ�ഹമ�മദ�, സിവില�� പോലീസ� ഓഫീസര��മാരായ ഷിബ� ഫിലിപ�പ�, രതീഷ�, ജയേഷ��, സ�രേഷ� എന�നിവരെയ�ള��പെട�ത�തിക�കൊണ�ട� രാജപ�രം സി �യ�ടെ നേതൃത�വത�തില�� പ�രത�യേക സംഘത�തെ തന�നെ ജില�ലാ പോലീസ� മേധാവി അന�വേഷണത�തിനായി നിയമിച�ചിര�ന�ന�.

കര��ഷകര�� ഓണത�തിന� വിളവെട�ക�കാന�� വെച�ചതായിര�ന�ന� നേന�ത�രവാഴകള��. പാട�ടത�തിനെട�ത�ത സ�ഥലത�താണ� വാഴകൃഷി നടത�തിവന�നത�. ഇവര�� തന�നെ കാഞ�ഞങ�ങാട�, ക�റ�റിക�കോല��, ബന�തട�ക�ക, പട�പ�പ� ത�ടങ�ങിയ വിവിധ സ�ഥലങ�ങളില�� കടകളില�� നേന�ത�രവാഴക�ക�ലകള�� വില��പന നടത�തിയിട�ട�ണ�ടോ എന�ന� അന�വേഷിച�ചിര�ന�ന�. വിവരമെന�ന�ം ലഭിക�കാത�തതിനെ ത�ടര��ന�നാണ� പോലീസില�� പരാതി നല��കിയത�. പോലീസ� നടത�തിയ അന�വേഷണത�തില�� രാത�രി ക�ട�ംബൂര�� പ�ഴയില�� മീന�� പിടിക�കാന�� പോയ ചിലര�� നല��കിയ സൂചനകളാണ� പ�രതികളെ അറസ�റ�റ� ചെയ�യാന�� സഹായകമായത�.

മോഷ�ടിച�ച വാഴക�ക�ലകള�� പ�രതികള�� ആദ�യം മേക�കോടത�ത� പാറ പ�രദേശത�ത� ക�റ�റിക�കാടിന�ളളില�� ഒളിപ�പിച�ച� വെക�ക�കയ�ം പിന�നീട� മാവ�ങ�കാലിലെ കടയില�� കൊണ�ട�പോയി വില��പന നടത�ത�കയ�മായിര�ന�ന�. മാവ�ങ�കാലിലെത�തിച�ച� പ�രതികളെ തെളിവെട�പ�പ� നടത�തി. മാവ�ങ�കാലിലെ കടകളില�� വിറ�റ വാഴക�ക�ലകള�� കടയ�ടമ ആവശ�യക�കാര��ക�ക� വില��പന നടത�തിയിര�ന�ന�. വാഴക�ക�ല വിറ�റ� കിട�ടിയ പണം കറങ�ങി നടക�കാന�ം നല�ല ഭക�ഷണം കഴിക�കാന�ം കാറില�� പെട�രോളടിക�കാന�മാണ� ഉപയോഗിച�ചതെന�ന� പോലീസ� കാസര��കോട� വാര��ത�തയോട� പറഞ�ഞ�. പ�രതികളെ രാജപ�രം കൊട�ടോടി ഗ�രാസിപ�പളളയില�� നിന�നാണ� പിടികൂടിയത�.

(ശ�രദ�ധിക�ക�ക: ഗൾഫ� - വിനോദം - ടെക�നോളജി - സാമ�പത�തികം- പ�രധാന അറിയിപ�പ�കൾ-വിദ�യാഭ�യാസം-തൊഴിൽ വിശേഷങ�ങൾ ഉൾപ�പെടെ മലയാളം വാർത�തകൾ നിങ�ങള�ടെ മൊബൈലിൽ ലഭിക�കാൻ കെവാർത�തയ�ടെ പ�തിയ ആൻഡ�രോയിഡ� ആപ�പ� ഇവിടെ ക�ലിക�ക� ചെയ�ത� ഡൗൺലോഡ� ചെയ�യ�ക. ഉപയോഗിക�കാന�ം ഷെയർ ചെയ�യാന�ം എള�പ�പം )

Keywords: Kasaragod, Kerala, news, Rajapuram, Top-Headlines, Crime, Banana robbers arrested
  < !- START disable copy paste -->

ഓൾ കേരള ഇൻറർ സ�കൂൾ ഡോൺ ബോസ�കോ ബാസ�ക�കറ�റ� ബോൾ ടൂർണമെന��റ� ആരംഭിച�ച�
Source:  IRINJALAKUDALIVE.COM
Friday, 20 September 2019 19:32

ഇരിങ�ങാലക�ക�ട : ഓൾ കേരള ഇൻറർ സ�കൂൾ ഡോൺ ബോസ�കോ ബാസ�ക�കറ�റ� ബോൾ ടൂർണമെന��റ� ഇരിങ�ങാലക�ക�ട ഡോൺ ബോസ�കോ സ�കൂളിൽ ആരംഭിച�ച�. 22-ാം തിയതി വരെ നടക�ക�ന�ന ടൂർണമെന�റിൽ കേരളത�തിലെ പ�രശസ�തരായ ടീമ�കൾ പങ�കെട�ക�കന�ന�ണ�ട�. പ�രൊവിൻഷ�യൽ സ�പ�പിരിയർ ഫാ. ജോയ�സ� തോണി ക�ഴിയിൽ ഉദ�ഘാടനം ചെയ�ത� ഡോൺ ബോസ�കോ സ�കൂൾ മാനേജർ ഫാ. മാന�വേൽ മേവ�ഡ അദ�ധ�യക�ഷത വഹിച�ച സമ�മേളനത�തിൽ പ�രിൻസിപ�പൾ ഫാ. ക�ര�യാക�കോസ� ശാസ�താംകാല ഫാ. മന� പീടികയിൽ ഫാ. ജോയ�സൺ മ�ളവരിക�കൽ ഫാ.ജോസിൻ പി...

പ�രോഗമനം പറയ�ന�നവർ ഫെയ�സ�ബ�ക�കിൽ ജാതിവാൽ പേരിനൊപ�പം വെച�ച� അനീതികളെ എതിർത�ത� രോക�ഷം കൊള�ള�ന�ന�
Source:  Boolokam
Friday, 20 September 2019 19:24

ഒരിക�കൽ തമിഴ� നടൻ വിജയ� സേത�പതി പറയ�കയ�ണ�ടായി നിങ�ങൾ ശ�രദ�ധിച�ചിട�ട�ണ�ടോ പ�രോഗമനം പറയ�ന�നവർ ഫെയ�സ�ബ�ക�കിൽ ജാതിവാൽ പേരിനൊപ�പം വെച�ച� അനീതികളെ എതിർത�ത� രോക�ഷം കൊള�ള�ന�നത� എന�ന�.

<< < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > >>