VicksWeb upgrade Location upload ads trending
VicksWeb ഇന്ത്യ
വനംകൊള�ളക�കാരൻ വീരപ�പന�റെ മകൾ ബിജെപിയിൽ ചേർന�ന�! ജനങ�ങളെ സേവിക�കാനാണെന�ന� വിദ�യാലക�ഷ�മി
Source:  Oneindia Malayalam
Saturday, 22 February 2020 18:05

കൃഷàµ�ണഗിരി: à´•àµ�à´ªàµ�രസിദàµ�à´§ വനംകൊളàµ�ളകàµ�കാരനàµ�‍ വീരപàµ�പനàµ�റെ മകളàµ�‍ ബിജെപിയിലàµ�‍ ചേരàµ�‍à´¨àµ�à´¨àµ�. വീരപàµ�പനàµ�റെ മകളàµ�‍ വിദàµ�യാറാണിയാണàµ� ബിജെപി à´ªàµ�രാഥമികാംഗതàµ�വം à´¸àµ�വീകരിചàµ�à´šà´¤àµ�. വിദàµ�യാ റാണി അഭിഭാഷകയാണàµ�. à´•à´°àµ�‍ണാടകതàµ�തിലെ കൃഷàµ�ണഗിരിയിലàµ�‍ വെചàµ�à´šàµ� സംഘടിപàµ�പിചàµ�à´š പരിപാടിയിലàµ�‍ വെചàµ�ചാണàµ� വിദàµ�യാ റാണി ബിജെപി à´…à´‚à´—à´¤àµ�വമെടàµ�à´¤àµ�തതàµ� à´Žà´¨àµ�നാണàµ� റിപàµ�പോരàµ�‍à´Ÿàµ�à´Ÿàµ�à´•à´³àµ�‍. ബിജെപിയàµ�ടെ ദേശീയ ജനറലàµ�‍ സെകàµ�à´°à´Ÿàµ�ടറിമാരിലàµ�‍ ഒരാളായ à´®àµ�രളീധരàµ�‍ റാവàµ�, വിദàµ�യാ റാണികàµ�à´•àµ� പാരàµ�‍à´Ÿàµ�à´Ÿà´¿ à´…à´‚à´—à´¤àµ�വം കൈമാറി. à´’à´¨àµ�നാം

ഗ�ണ�ടകളെയ�ം ക�രിമിനല�കളെയ�ം ഒത�ക�കാന�� പൊലീസ�; ഡിവൈഎസ�പിയ�ടെ നേതൃത�വത�തില�� നടത�തിയ ഓപ�പറേഷനില�� കൊലപാതക കേസിലടക�കം പ�രതിയായ യ�വാവ�ം നിരവധി കേസിലെ പ�രതിയ�ം അറസ�റ�റില��
Source:  KasargodVartha
Saturday, 22 February 2020 17:58

കാസരàµ�â€�കോടàµ�: (www.kasaragodvartha.com 22.02.2020) à´—àµ�à´£àµ�ടകളെയàµ�à´‚ à´•àµ�രിമിനലàµ�കളെയàµ�à´‚ à´’à´¤àµ�à´•àµ�കാനàµ�â€� പൊലീസàµ� ശകàµ�തമായി à´°à´‚à´—à´¤àµ�à´¤àµ�. ഡിവൈഎസàµ�പി പി ബാലകൃഷàµ�ണനàµ�റെ നേതൃതàµ�വതàµ�തിലàµ�â€� ശനിയാഴàµ�à´š നടതàµ�തിയ à´“à´ªàµ�പറേഷനിലàµ�â€� കൊലപാതക കേസിലടകàµ�à´•à´‚ à´ªàµ�രതിയായ à´¯àµ�വാവàµ�à´‚ നിരവധി കേസിലെ à´ªàµ�രതിയàµ�à´‚ അറസàµ�à´±àµ�റിലായി. പളàµ�ളതàµ�തെ ഫൈസലàµ�â€� (45), ഉപàµ�പള മണി à´®àµ�à´£àµ�ടയിലെ à´·à´‚à´¸àµ�à´¦àµ�ധീനàµ�â€� (23) à´Žà´¨àµ�നിവരെയാണàµ� പൊലീസàµ� അറസàµ�à´±àµ�à´±àµ� ചെയàµ�തതàµ�. ഉപàµ�പളയിലെ à´®àµ�à´¤àµ�തലിബàµ� വധകàµ�കേസിലെ à´ªàµ�രതിയാണàµ� à´·à´‚à´¸àµ�à´¦àµ�ദീനàµ�â€�. മാല മോഷണമടകàµ�à´•à´‚ നിരവധി കേസിലെ à´ªàµ�രതിയാണàµ� ഫൈസലàµ�â€�.

ഇര�വര�ം പൊലീസിന� പിടികൊട�ക�കാതെ മ�ങ�ങി നടക�ക�കയായിര�ന�ന�. ജനങ�ങള�ടെ ജീവന�ം സ�വത�തിന�ം ഭീഷണിയായി മാറിയ ഗ�ണ�ടാ-മാഫിയ സംഘങ�ങളെ നിലയ�ക�ക�നിര��ത�ത�ന�നതിന�റെ ഭാഗമായാണ� നടപടി കര��ശനമാക�കിയത�. ജില�ലയില�� 500ലധികം കൊലപാതകം, തട�ടികൊണ�ട� പോകല��, കവര��ച�ച എന�നിവയടക�കമ�ള�ളവയില�� പ�രതികള�ണ�ടെന�ന� പോലീസ� പറഞ�ഞ�. കോടതിയില�� നിന�ന� ജാമ�യം വാങ�ങി മ�ങ�ങിയ പലര��ക�കെതിരെയ�ം ലോങ�ങ� പെന��ഡിങ�ങ� കേസ�കള�� നിലവില�ണ�ട�.


കോടതിയില�� നിന�ന�ം ഓരോ തവണയ�ം സമന��സ� അയക�കാറ�ണ�ടെങ�കില�ം ഇവര�� കൈപ�പറ�റാറില�ല. സ�ഥലത�തില�ലാത�തവരാണെന�ന� പറഞ�ഞ� പൊലീസ� സമന��സ� മടക�ക�കയാണ� ചെയ�യ�ന�നത�. പലര�ം വിദേശത�തെക�ക�ം മ�ങ�ങ�കയ�ം ചെയ�യ�ന�ന�ണ�ട�. വര�ംദിവസങ�ങളില�ം റെയ�ഡ�ം പരിശോധനയ�ം ത�ടര�മെന�ന�ം പൊലീസ� പറഞ�ഞ�. കാസര��കോട� സി� ക�മ�പള,മഞ�ചേശ�വരം, വിദ�യാനഗര��, ആദൂര��, മേല��പറമ�പ, ബേക�കല�� എസ�‌�മാര�� സ�‌ക�വാഡ� അംഗങ�ങള�� എന�നിവരടങ�ങളിയ സംഘമാണ� റെയ�ഡിന�ം പരിശോധനയ�ക�ക�ം നേതൃത�വം നല��കിയത�.

Keywords: Kasaragod, Kerala, news, DYSP, Criminal-gang, Police, Murder, Arrest, Crime, Police starts new operation to track goons.  < !- START disable copy paste -->  

ലൈംഗികാരോപണം: ബിജെപി എംഎല��എക�ക� ക�ലീന��ചിറ�റ�; നേതാവിനെതിരെ തെളിവില�ലെന�ന� പോലീസ�!!
Source:  Oneindia Malayalam
Saturday, 22 February 2020 17:56

ബദോഹി: ലൈംഗികാരോപണ കേസിലàµ�‍ ബിജെപി à´Žà´‚à´Žà´²àµ�‍à´Žà´•àµ�à´•àµ� à´•àµ�ലീനàµ�‍ à´šà´¿à´±àµ�à´±àµ�. ബിജെപി à´Žà´‚à´Žà´²àµ�‍à´Žà´•àµ�കെതിരെ തെളിവàµ�കളിലàµ�ലെനàµ�à´¨àµ� ചൂണàµ�à´Ÿà´¿à´•àµ�കാണിചàµ�ചാണàµ� പോലീസàµ� നടപടി. à´Žà´¨àµ�നാലàµ�‍ മരàµ�മകനെ കേസàµ�മായി ബനàµ�ധപàµ�പെടàµ�à´Ÿàµ� അറസàµ�à´±àµ�à´±àµ� ചെയàµ�തതായàµ�à´‚ പോലീസàµ� à´µàµ�യകàµ�തമാകàµ�à´•à´¿. വനിതയàµ�ടെ പരാതിയിലàµ�‍ à´¬àµ�ധനാഴàµ�ചയാണàµ� à´…à´žàµ�à´šàµ� പേരàµ�‍à´•àµ�കെതിരെ ഉതàµ�തരàµ�‍à´ªàµ�രദേശàµ� പോലീസàµ� à´Žà´«àµ�à´�ആരàµ�‍ രജിസàµ�à´±àµ�റരàµ�‍ ചെയàµ�തതàµ�. à´¤àµ�രിപാഠിയàµ�à´‚ സഹോദരനàµ�à´³àµ�‍à´ªàµ�പെടെ ആറോളം പേരàµ�‍ ചേരàµ�‍à´¨àµ�à´¨àµ� 2017à´²àµ�‍ തനàµ�നെ പീഡിപàµ�പിചàµ�à´šàµ�വെനàµ�à´¨àµ� കാണിചàµ�ചാണàµ� ഇവരàµ�‍

�ത� മന�ത�രാലയമാണ� ട�രംപിന� വേണ�ടി 100 കോടി മ�ടക�ക�ന�നത�.. കേന�ദ�രത�തെ ചോദ�യം ചെയ�ത� പ�രിയങ�ക!!
Source:  Oneindia Malayalam
Saturday, 22 February 2020 17:56

ദിലàµ�ലി: അമേരികàµ�à´•à´¨àµ�‍ à´ªàµ�രസിഡനàµ�à´±àµ� ഡൊണാളàµ�‍à´¡àµ� à´Ÿàµ�രംപിനàµ�റെ സനàµ�ദരàµ�‍ശനതàµ�തിലàµ�‍ മോദി സരàµ�‍à´•àµ�കാരിനെ ചോദàµ�യം ചെയàµ�à´¤àµ� à´ªàµ�രിയങàµ�à´• ഗാനàµ�ധി. à´�à´¤àµ� മനàµ�à´¤àµ�രാലയമാണàµ� à´Ÿàµ�രംപിനàµ�റെ പരിപാടികàµ�കായി 100 കോടി ചെലവഴികàµ�à´•àµ�à´¨àµ�നതെനàµ�à´¨àµ� à´ªàµ�രിയങàµ�à´• ചോദിചàµ�à´šàµ�. അതേസമയം പരിപാടിയàµ�ടെ à´ªàµ�രധാന സംഘാടകരെ à´•àµ�റിചàµ�à´šàµ�à´‚ à´ªàµ�രിയങàµ�à´• സംശയങàµ�ങളàµ�‍ ഉനàµ�നയിചàµ�à´šà´¿à´Ÿàµ�à´Ÿàµ�à´£àµ�à´Ÿàµ�. ഇവരàµ�‍à´•àµ�à´•àµ� സംഘാടകതàµ�വതàµ�തെ à´•àµ�റിചàµ�à´šàµ� യാതൊനàµ�à´¨àµ�à´‚ അറിയിലàµ�ലെനàµ�à´¨àµ�à´‚ à´ªàµ�രിയങàµ�à´• ആരോപിചàµ�à´šàµ�. നൂറàµ� കോടി à´Ÿàµ�രംപിനàµ�റെ

മതസൗഹാര��ദ വേദിയായി മദ�രസ അങ�കണം: 76 മ�സ�ലിം, 25 ഹിന�ദ� ദമ�പതികള��ക�ക� മംഗല�യമൊര�ക�കി
Source:  Oneindia Malayalam
Saturday, 22 February 2020 17:51

ബെംഗളൂരàµ�: മതസൗഹദതàµ�തിനàµ�റെ ഉദാതàµ�à´¤ മാതൃകയായി ബെലഗാവിയിലെ മദàµ�à´°à´¸ à´…à´™àµ�കണം. 76 à´®àµ�à´¸àµ�ലിം ദമàµ�പതികളàµ�‍à´•àµ�à´•àµ�à´‚ 25 ഹിനàµ�à´¦àµ� ദമàµ�പതികളàµ�‍à´•àµ�à´•àµ�à´‚ മദàµ�à´°à´¸ à´…à´™àµ�കണതàµ�തിലàµ�‍ വിവാഹവേദിയൊരàµ�à´•àµ�à´•à´¿. ബെലഗാവിയിലെ ബെയàµ�à´²àµ�‍ഹോങàµ�കലിലàµ�à´³àµ�à´³ à´…à´²àµ�‍ അറബിയ à´…à´¨àµ�‍വാറàµ�à´²àµ�‍ ഉലൂം മദàµ�രസയിലാണàµ� സമൂഹ വിവാഹം നടനàµ�നതàµ�. à´—àµ�ജറാതàµ�തിലàµ�‍ സമൂഹ വിവാഹം നടതàµ�തി à´¶àµ�à´°à´¦àµ�ധേയരായ ജാമിയ ഫൈസാനàµ�à´²àµ�‍ à´–àµ�à´°àµ�‍ആനàµ�à´‚ ഇസàµ�à´¸ ഫൗണàµ�ടേഷനàµ�à´‚ സംയàµ�à´•àµ�തമായിടàµ�ടാണàµ� à´šà´Ÿà´™àµ�à´™àµ� à´’à´°àµ�à´•àµ�കിയതàµ�.

യ�പിയില�� എസ�പി 351 സീറ�റ�കളില�� വിജയിക�ക�ം: സഖ�യമില�ല വിട�ടൂവീഴ�ചയാവാമെന�ന� അഖിലേഷ�
Source:  Oneindia Malayalam
Saturday, 22 February 2020 17:43

ലഖàµ�നൊ: ഉതàµ�തരàµ�‍à´ªàµ�രദേശിലàµ�‍ അധികാരതàµ�തിലàµ�‍ തിരിചàµ�ചെതàµ�à´¤àµ�മെനàµ�à´¨ സൂചന നലàµ�‍à´•à´¿ സമാജàµ� വാദി പാരàµ�‍à´Ÿàµ�à´Ÿà´¿. 2022ലെ ഉതàµ�തരàµ�‍à´ªàµ�രദേശàµ� നിയമസഭാ തിരഞàµ�ഞെടàµ�à´ªàµ�പിലàµ�‍ വനàµ�‍ ഭൂരിപകàµ�à´·à´¤àµ�തോടെ സമാജàµ� വാദി പാരàµ�‍à´Ÿàµ�à´Ÿà´¿ സംസàµ�ഥാനതàµ�à´¤àµ� അധികാരതàµ�തിലെതàµ�à´¤àµ�മെനàµ�നാണàµ� അഖിലേഷàµ� യാദവിനàµ�റെ അവകാശവാദം ഹിനàµ�à´¦àµ�à´¸àµ�ഥാനàµ�‍ ശിഖാരàµ�‍ സംഗമതàµ�തിലàµ�‍ സംസാരികàµ�à´•àµ�കയായിരàµ�à´¨àµ�à´¨àµ� പാരàµ�‍à´Ÿàµ�à´Ÿà´¿ ദേശീയ à´ªàµ�രസിഡനàµ�à´±àµ� കൂടിയായ അഖിലേഷàµ� യാദവàµ�. കോണàµ�‍à´—àµ�രസിനെ പിനàµ�à´¤àµ�ണചàµ�à´šàµ� ബിജെപി സഖàµ�യകകàµ�à´·à´¿; കേനàµ�à´¦àµ�à´° നേതാകàµ�കളിലàµ�‍ ഞെടàµ�à´Ÿà´²àµ�‍, സരàµ�‍à´•àµ�കാരിനെതിരെ ഒളിയമàµ�à´ªàµ�

ജെഡിയ� പ�റത�താക�കിയ പ�രശാന�ത� കിഷോറിനെ നോട�ടമിട�ട� ആം ആദ�മി പാർട�ടി! ക�ഷണിച�ച� സഞ�ജയ� സിംഗ�
Source:  Oneindia Malayalam
Saturday, 22 February 2020 17:42

ദിലàµ�ലി: 2014ലെ ലോകàµ�‌സഭാ തിരഞàµ�ഞെടàµ�à´ªàµ�പിലàµ�‍ നരേനàµ�à´¦àµ�à´° മോദിയെ അധികാരതàµ�തിലെതàµ�താനàµ�‍ സഹായിചàµ�à´šà´¤àµ�à´‚ 2020à´²àµ�‍ ദിലàµ�ലിയിലàµ�‍ ബിജെപിയെ à´¤àµ�à´°à´¤àµ�താനàµ�‍ ആം ആദàµ�മി പാരàµ�‍à´Ÿàµ�ടിയെ സഹായിചàµ�à´šà´¤àµ�à´‚ ഒരേയാളാണàµ�. തിരഞàµ�ഞെടàµ�à´ªàµ�à´ªàµ� തനàµ�à´¤àµ�à´°à´œàµ�ഞനെനàµ�à´¨ നിലയàµ�à´•àµ�à´•àµ� പേരàµ�കേടàµ�à´Ÿ à´ªàµ�രശാനàµ�à´¤àµ� കിഷോരàµ�‍. നിതീഷàµ� à´•àµ�മാറിനàµ�റെ ജെഡിയàµ�വിലàµ�‍ നിനàµ�à´¨àµ� സമീപകാലതàµ�à´¤àµ� à´ªàµ�റതàµ�താകàµ�à´•à´ªàµ�പെടàµ�à´Ÿ à´ªàµ�രശാനàµ�à´¤àµ� കിഷോറിനàµ� വേണàµ�à´Ÿà´¿ പല പാരàµ�‍à´Ÿàµ�à´Ÿà´¿à´•à´³àµ�à´‚ വലവിരിചàµ�à´šà´¿à´Ÿàµ�à´Ÿàµ�à´£àµ�à´Ÿàµ�. ദിലàµ�ലി തിരഞàµ�ഞെടàµ�à´ªàµ�à´ªàµ� വിജയതàµ�തിനàµ� ശേഷം ദേശീയ പാരàµ�‍à´Ÿàµ�ടിയായി

കാമ�കിക�ക� പിന�നാലെ മോഷണക�കേസില�� കാമ�കന�ം അറസ�റ�റില��; പ�രതിയെ റിമാന��ഡ� ചെയ�ത�
Source:  KasargodVartha
Saturday, 22 February 2020 17:36

കാസരàµ�â€�കോടàµ�: (www.kasaragodvartha.com 22.02.2020) à´…à´Ÿàµ�à´•àµ�à´•à´¤àµ�à´¤àµ� ബയലിലàµ�â€� നടനàµ�à´¨ à´¸àµ�വരàµ�â€�ണകàµ�കവരàµ�â€�à´šàµ�à´šà´¯àµ�മായി ബനàµ�ധപàµ�പെടàµ�à´Ÿàµ� 19കാരിയായ à´ªàµ�രജിനയെ അറസàµ�à´±àµ�à´±àµ� ചെയàµ�തതിനàµ� പിനàµ�നാലെ à´¯àµ�വതിയെ കവരàµ�â€�à´šàµ�à´šà´¯àµ�à´•àµ�കായി à´ªàµ�രേരിപàµ�പിചàµ�à´š കാമàµ�കനെയàµ�à´‚ പൊലീസàµ� അറസàµ�à´±àµ�à´±àµ� ചെയàµ�à´¤àµ�. മംഗളൂരàµ� പറങàµ�à´•à´¿à´ªàµ�പേടàµ�à´Ÿ à´¸àµ�വദേശിയàµ�à´‚ à´•àµ�à´®àµ�പളയിലàµ�â€� താമസകàµ�കാരനàµ�മായ കിരണിനെ(23) ആണàµ� കാസരàµ�â€�കോടàµ� ടൗണàµ�â€� പൊലീസàµ� അറസàµ�à´±àµ�à´±àµ� ചെയàµ�തതàµ�.

മംഗളൂര� കോളജില�� വിദ�യാര��ത�ഥിനിയാണ� യ�വതി. മംഗളൂര� ഫാസ�റ�റ�ഫ�ഡ� കടയിലെ ജീവനക�കാരനാണ� കിരണ��. ഫാസ�റ�റ�ഫ�ഡ� കടയില�� വച�ചാണ� യ�വതിയ�മായി പരിചയപ�പെട�ട� പ�രണയത�തിലായത�. കാമ�കനാണ� ഓരോ തവണയ�ം കാമ�കിയെ കവര��ച�ചയ�ക�കായി പ�രേരിപ�പിച�ച� വന�നത�. ആഢംബരജീവിതം നയിക�കാനാണ� കവര��ച�ച നടത�തിയത�. അട�ക�കത�ത�ബയലിലെ സ�നിലിന�റെ വീട�ടില�� നിന�ന� 19.5 പവന�� സ�വര��ണമാണ� കവര��ന�നത�.


ഇതില�� 14.5 പവന�� സ�വര��ണം കാസര��കോട�ടെ ഒര� ജ�വല�ലറിയില�� വിറ�റിര�ന�ന�. ഇത� പൊലീസ� കണ�ടെട�ത�തിട�ട�ണ�ട�. കവര��ച�ചക�കേസ�മായി ബന�ധപ�പെട�ട� അറസ�റ�റിലായ യ�വതി റിമാന��ഡിലാണ�. ഉദ�മയിലെ മൂന�ന� ബന�ധ� വീട�കളില�� കൂടി യ�വതി കവര��ച�ച നടത�തിയിട�ട�ണ�ട�. ഇത�മായി ബന�ധപ�പെട�ട അന�വേഷണം ബേക�കല�� പൊലീസിന� കൈമാറിയിട�ട�ണ�ട�.

Keywords: Kasaragod, Kerala, news, arrest, Robbery, Trending, accused, Love, Remand, Police, 23 year old man arrested for robbery case  < !- START disable copy paste -->  

‘ലകàµ�à´·à´•àµ�കണകàµ�à´•à´¿à´¨àµ� ജനങàµ�ങൾ à´•à´£àµ�à´Ÿàµ�തീർതàµ�à´¤ à´† à´Žà´ªàµ�പിസോഡിൽ ഇയാൾ പറഞàµ�à´žàµ�വെചàµ�à´šà´¿à´°à´¿à´•àµ�à´•àµ�à´¨àµ�à´¨ à´’à´¤àµ�തിരി തെറàµ�à´±àµ�കൾ ഉണàµ�à´Ÿàµ�’
Source:  Boolokam
Saturday, 22 February 2020 17:15

കാലടി സർവകലാശാല സസ�യശാസ�ത�രം അധ�യാപകന�ം ബിഗ�‌ബോസ� അംഗവ�മായ ശ�രീ രജത� ക�മാറിന�റെ ഒര� ഇന�റർവ�യൂ (ജനകീയകോടതി) കണ�ടത� ഇന�നാണ�. ഈ ക�റിപ�പ� അദ�ദേഹത�തെ വിഷമിപ�പിക�കാൻ വേണ�ടിയ�ള�ളതല�ല. പക�ഷേ ശ�രീ രജത�ക�മാറിന�ം ആരാധകർക�ക�ം അപ�പ�റമ�ള�ള ലോകത�തെപ�രതി ജൻഡർ �ഡന�റിറ�റി/ലിംഗപദവിസ�വത�വം എന�ന വിഷയത�തെക�ക�റിച�ച� പറയാൻ ഞാൻ ആഗ�രഹിക�ക�ന�ന�. കാരണം ലക�ഷക�കണക�കിന� ജനങ�ങൾ കണ�ട�തീർത�ത ആ എപ�പിസോഡിൽ അദ�ദേഹം പറഞ�ഞ�വെച�ചിരിക�ക�ന�ന ഒത�തിരി തെറ�റ�കൾ ഉണ�ട�.

പഞ�ചാബ� കോണ��ഗ�രസ� രണ�ട� തട�ടില��, അമരീന�ദറിനെതിരെ മന�ത�രിമാര��, സിദ�ദ�വ�ം കളത�തില��!!
Source:  Oneindia Malayalam
Saturday, 22 February 2020 16:57

à´šà´£àµ�ഡീഗഡàµ�: പഞàµ�ചാബàµ� കോണàµ�‍à´—àµ�രസിലàµ�‍ à´ªàµ�à´°à´¶àµ�‌നങàµ�ങളàµ�‍ ശകàµ�തമാകàµ�à´¨àµ�നതിനിടെ ദിലàµ�ലി മോഡലàµ�‍ ഭരണപരിഷàµ�‌കാരതàµ�തെ തളàµ�ളി അമരീനàµ�ദരàµ�‍ സിംഗàµ�. അമരീനàµ�ദറിനെതിരെ മനàµ�à´¤àµ�രിമാരàµ�à´‚ à´Žà´‚à´Žà´²àµ�‍എമാരàµ�à´‚ à´°à´‚à´—à´¤àµ�à´¤àµ� വനàµ�നിരികàµ�à´•àµ�കയാണàµ�. കോണàµ�‍à´—àµ�രസിനകതàµ�à´¤àµ� à´�കാധിപതàµ�à´¯ രീതിയിലàµ�‍ അമരീനàµ�ദരàµ�‍ കാരàµ�യങàµ�ങളàµ�‍ à´®àµ�à´¨àµ�നോടàµ�à´Ÿàµ� കൊണàµ�à´Ÿàµ�പോകàµ�à´¨àµ�à´¨àµ�വെനàµ�നാണàµ� à´ªàµ�രധാന പരാതി. നവജോതàµ�àµ� സിദàµ�à´¦àµ� മാസങàµ�ങളàµ�‍à´•àµ�à´•àµ� à´®àµ�à´®àµ�à´ªàµ� ഉനàµ�നയിചàµ�à´š ആരോപണങàµ�ങളàµ�‍ ഇതോടെ ശകàµ�തമായിരികàµ�à´•àµ�കയാണàµ�. പാരàµ�‍à´Ÿàµ�à´Ÿà´¿à´•àµ�à´•àµ�à´³àµ�ളിലàµ�‍ അമരീനàµ�ദറിനàµ� പഴയ ശകàµ�തിയിലàµ�à´² à´Žà´¨àµ�à´¨àµ� à´µàµ�യകàµ�തമായിരികàµ�à´•àµ�കയാണàµ�. അതേസമയം കോണàµ�‍à´—àµ�രസിലെ

<< < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > >>