VicksWeb upgrade Location upload ads trending
VicksWeb ഇന്ത്യ
4 വര��ഷത�തിനിടെ ഒമ�പത� ആണ��ക�ട�ടികളെ പ�രകൃതിവിര�ദ�ധ ലൈംഗിക പീഡനത�തിനിരയാക�കിയ കോഴിഫാം ഉടമ അറസ�റ�റില��
Source:  KasargodVartha
Friday, 20 September 2019 18:46

à´šà´Ÿàµ�à´Ÿà´žàµ�ചാലàµ�â€�: (www.kasargodvartha.com 20.09.2019) à´¨à´¾à´²àµ� വരàµ�â€�à´·à´¤àµ�തിനിടെ à´’à´®àµ�പതàµ� ആണàµ�â€�à´•àµ�à´Ÿàµ�ടികളെ à´ªàµ�രകൃതിവിരàµ�à´¦àµ�à´§ ലൈംഗിക പീഡനതàµ�തിനിരയാകàµ�à´•à´¿à´¯ കോഴിഫാം ഉടമയെ മേലàµ�â€�പറമàµ�à´ªàµ� പോലീസàµ� അറസàµ�à´±àµ�à´±àµ� ചെയàµ�à´¤àµ�. ചെമàµ�മനാടàµ� ചേകàµ�à´•à´°à´™àµ�കോടàµ� à´¸àµ�വദേശിയàµ�à´‚ കോഴി ഫാം ഉടമയàµ�മായ ബഷീറിനെ (60) യാണàµ� മേലàµ�â€�പറമàµ�à´ªàµ� à´Žà´¸àµ� à´� പി à´ªàµ�രമോദàµ�à´‚ സംഘവàµ�à´‚ അറസàµ�à´±àµ�à´±àµ� ചെയàµ�തതàµ�. ഇയാളàµ�â€�à´•àµ�കെതിരെ പോകàµ�‌സോ കേസàµ�à´•à´³àµ�â€� രജിസàµ�à´±àµ�റരàµ�â€� ചെയàµ�തതായി പോലീസàµ� പറഞàµ�à´žàµ�.

2015 മ�തല�� ഈ മാസം 15 വരെ ബഷീര�� ഒമ�പത� ആണ��ക�ട�ടികളെയാണ� പ�രകൃതിവിര�ദ�ധ പീഡനത�തിനിരയാക�കിയത�. ചൈല��ഡ� ലൈന�� പ�രവര��ത�തകര��ക�ക� ലഭിച�ച പരാതിയെ ത�ടര��ന�നാണ� മേല��പറമ�പ� പോലീസ� കേസ� രജിസ�റ�റര�� ചെയ�തത�. കോഴി ഫാമിനകത�തെ രഹസ�യമ�റിയില�� വെച�ചാണ� ഇയാള�� ആണ��ക�ട�ടികളെ പീഡിപ�പിച�ചതെന�ന� പോലീസ� പറഞ�ഞ�. കോടതിയില�� ഹാജരാക�കിയ പ�രതിയെ രണ�ടാഴ�ചത�തേക�ക� റിമാന��ഡ� ചെയ�ത�.

(ശ�രദ�ധിക�ക�ക: ഗൾഫ� - വിനോദം - ടെക�നോളജി - സാമ�പത�തികം- പ�രധാന അറിയിപ�പ�കൾ-വിദ�യാഭ�യാസം-തൊഴിൽ വിശേഷങ�ങൾ ഉൾപ�പെടെ മലയാളം വാർത�തകൾ നിങ�ങള�ടെ മൊബൈലിൽ ലഭിക�കാൻ കെവാർത�തയ�ടെ പ�തിയ ആൻഡ�രോയിഡ� ആപ�പ� ഇവിടെ ക�ലിക�ക� ചെയ�ത� ഡൗൺലോഡ� ചെയ�യ�ക. ഉപയോഗിക�കാന�ം ഷെയർ ചെയ�യാന�ം എള�പ�പം )

Keywords: Kasaragod, Kerala, news, chattanchal, Top-Headlines, arrest, Police, Crime, Molestation, Molestation against boys; Farm owner arrested
  < !- START disable copy paste -->

ഒരേ കാലത�ത� മൂന�ന� ന�യൂനമർദ�ദങ�ങൾ, സംസ�ഥാനത�ത� മഴ ത�ടര�ം, വീണ�ട�ം വെള�ളത�തിൽ മ�ങ�ങ�മോയെന�ന� ആശങ�ക
Source:  Oneindia Malayalam
Friday, 20 September 2019 18:42

കോഴികàµ�കോടàµ�: സംസàµ�ഥാനതàµ�തിനàµ�റെ വിവിധ ഭാഗങàµ�ങളിലàµ�‍ കനതàµ�à´¤ മഴ à´¤àµ�à´Ÿà´°àµ�കയാണàµ�. സെപàµ�à´±àµ�റംബരàµ�‍ പിനàµ�നിടàµ�à´Ÿàµ� à´’à´•àµ�ടോബറിലàµ�à´‚ മഴ à´¤àµ�à´Ÿà´°àµ�‍à´¨àµ�നേകàµ�à´•àµ�à´‚ à´Žà´¨àµ�നാണàµ� വിവരം. മൂനàµ�നോളം à´¨àµ�യൂനമരàµ�‍à´¦àµ�ദങàµ�ങളാണàµ� കേരളതàµ�തിലàµ�‍ കാലവരàµ�‍à´·à´‚ à´¤àµ�ടരാനàµ�‍ കാരണമാവàµ�à´• à´Žà´¨àµ�നാണàµ� കാലാവസàµ�ഥാ വിദഗàµ�ധരàµ�‍ à´µàµ�യകàµ�തമാകàµ�à´•àµ�à´¨àµ�നതàµ�. അറബികàµ�കടലിലàµ�à´‚ ബംഗാളàµ�‍ ഉളàµ�‍à´•àµ�കടലിലàµ�മായാണàµ� à´¨àµ�യൂനമരàµ�‍à´¦àµ�ദങàµ�ങളàµ�‍ രൂപപàµ�പെടാനàµ�ളള സാധàµ�യത. ഒരേ കാലതàµ�à´¤àµ� തനàµ�നെ മൂനàµ�à´¨àµ� à´¨àµ�യൂനമരàµ�‍à´¦àµ�ദങàµ�ങളàµ�‍ à´’à´°àµ�മിചàµ�à´šàµ� രൂപപàµ�പെടàµ�à´• à´Žà´¨àµ�നതàµ� സാധാരണ സംഭവികàµ�കാതàµ�à´¤ കാരàµ�യമാണàµ�

മരട� ഫ�ലാറ�റ� വിവാദം: സ�പ�രീം കോടതിയിൽ മാപ�പ� പറഞ�ഞ� ചീഫ� സെക�രട�ടറി, വിധി നടപ�പാക�ക�മെന�ന�റപ�പ�!
Source:  Oneindia Malayalam
Friday, 20 September 2019 18:37

ദിലàµ�ലി: മരടàµ� à´«àµ�‌ളാറàµ�à´±àµ� പൊളികàµ�à´•àµ�à´¨àµ�നതàµ�മായി ബനàµ�ധപàµ�പെടàµ�à´Ÿ à´¸àµ�à´ªàµ�രീം കോടതി ഉതàµ�തരവàµ� നടപàµ�പിലാകàµ�കാനàµ�‍ ബാധàµ�യസàµ�ഥനാണàµ� à´Žà´¨àµ�à´¨àµ� ചീഫàµ� സെകàµ�à´°à´Ÿàµ�ടറി ടോം ജോസàµ� à´¸àµ�à´ªàµ�രീം കോടതിയിലàµ�‍. മരടàµ� വിഷയതàµ�തിലàµ�‍ തനàµ�റെ ഭാഗതàµ�à´¤àµ� നിനàµ�à´¨àµ�à´‚ à´�തെങàµ�à´•à´¿à´²àµ�à´‚ തരതàµ�തിലàµ�ളള വീഴàµ�à´š സംഭവിചàµ�à´šà´¿à´Ÿàµ�à´Ÿàµ�à´£àµ�à´Ÿàµ� à´Žà´™àµ�à´•à´¿à´²àµ�‍ മാപàµ�à´ªàµ� തരണം à´Žà´¨àµ�à´¨àµ� ചീഫàµ� സെകàµ�à´°à´Ÿàµ�ടറി à´¸àµ�à´ªàµ�രീം കോടതിയിലàµ�‍ സമരàµ�‍à´ªàµ�പിചàµ�à´š സതàµ�യവാങàµ�മൂലതàµ�തിലàµ�‍ ആവശàµ�യപàµ�പെടàµ�à´Ÿàµ�. à´ˆ മാസം 23à´¨àµ� മരടàµ�

യ�പിയില�� പൂഴിക�കടകന�മായി അഖിലേഷ�....ശിവ�പാല�� യാദവ� എസ�പിയിലേക�ക� തിരിച�ചെത�ത�ന�ന�!!
Source:  Oneindia Malayalam
Friday, 20 September 2019 18:29

ലഖàµ�‌നൗ: ഉതàµ�തരàµ�‍à´ªàµ�രദേശിലàµ�‍ ലോകàµ�‌സഭാ തിരഞàµ�ഞെടàµ�à´ªàµ�പോടെ തകരàµ�‍à´¨àµ�à´¨ à´ªàµ�രതിപകàµ�à´· സഖàµ�യം ശകàµ�തമാകàµ�കാനàµ�‍ അഖിലേഷàµ� യാദവàµ�. ബിജെപിയെ വീഴàµ�à´¤àµ�താനàµ�‍ à´Žà´²àµ�ലാ ശതàµ�à´°àµ�à´•àµ�à´•à´³àµ�മായàµ�à´‚ à´’à´¨àµ�നികàµ�കാനാണàµ� വീണàµ�à´Ÿàµ�à´‚ അഖിലേഷിനàµ�റെ നീകàµ�à´•à´‚. ബിഎസàµ�പിയെ à´’à´ªàµ�പം ചേരàµ�‍à´•àµ�à´•à´¿à´²àµ�ലെനàµ�നാണàµ� സൂചന. അഖിലേഷിനàµ�റെ à´…à´®àµ�മാവനàµ�‍ ശിവപാലàµ�‍ യാദവിനàµ�റെ മടങàµ�ങി വരവാണàµ� à´�à´±àµ�റവàµ�à´‚ à´šà´°àµ�‍à´šàµ�à´šà´¾ വിഷയം. യാദവ വോടàµ�à´Ÿàµ�à´•à´³àµ�‍ ലകàµ�à´·àµ�യമിടàµ�ടാണàµ� അഖിലേഷിനàµ�റെ മനംമാറàµ�റം. കോണàµ�‍à´—àµ�à´°à´¸àµ�മായàµ�à´³àµ�à´³ രഹസàµ�à´¯ à´šà´°àµ�‍à´šàµ�à´šà´•à´³àµ�à´‚ à´’à´°àµ� വശതàµ�à´¤àµ�

മഹാരാഷ�ട�ര ജയിക�കണം; വീണ�ട�ം 'ട�രംപ�' കാര��ഡ� ഇറക�കി നരേന�ദ�ര മോദി, പഴയ തന�ത�രം, പ�രതിപക�ഷം തകര�ം?
Source:  Oneindia Malayalam
Friday, 20 September 2019 18:12

à´®àµ�ംബൈ: മഹാരാഷàµ�à´Ÿàµ�à´°,ഹരിയാന, ജാരàµ�‍à´–à´£àµ�à´¡àµ� à´ˆ മൂനàµ�à´¨àµ� സംസàµ�ഥാനങàµ�ങളിലàµ�‍ à´ˆ വരàµ�‍à´·à´‚ അവസാനമാണàµ� നിയമസഭാ തിരഞàµ�ഞെടàµ�à´ªàµ�à´ªàµ� നടകàµ�à´•àµ�à´¨àµ�നതàµ�.à´°à´£àµ�ടാം മോദി സരàµ�‍à´•àµ�കാരിനàµ�‍റെ à´ªàµ�രവരàµ�‍à´¤àµ�തനങàµ�ങളàµ�ടെ കൂടി വിലയിരàµ�à´¤àµ�തലാകàµ�à´‚ à´ˆ തിരഞàµ�ഞെടàµ�à´ªàµ�à´ªàµ� ഫലം à´Žà´¨àµ�നതàµ� കൊണàµ�à´Ÿàµ� തനàµ�നെ ബിജെപിയെ സംബനàµ�ധിചàµ�à´šàµ� ഇതàµ� അഭിമാന പോരാടàµ�ടമാണàµ�. വിജയതàµ�തിലàµ�‍ à´•àµ�റഞàµ�ഞതൊനàµ�à´¨àµ�à´‚ ബിജെപി à´¸àµ�വപàµ�നം കാണàµ�à´¨àµ�നിലàµ�à´². à´ªàµ�രതിപകàµ�à´·à´¤àµ�തിനàµ�‍റെ തകരàµ�‍à´¨àµ�à´¨ സംഘടനാ സംവിധാനവàµ�à´‚ മറàµ�à´±àµ� പാരàµ�‍à´Ÿàµ�ടികളിലàµ�‍ നിനàµ�à´¨àµ� ബിജെപിയിലേകàµ�à´•àµ�à´³àµ�à´³

മോദി ഗോ ബാക�ക�, സേവ� കശ�മീർ... നരേന�ദ�ര മോദിയ�ടെ ഹൗഡി മോഡിക�കെതിരെ അമേരിക�കയിൽ പ�രതിഷേധം
Source:  Oneindia Malayalam
Friday, 20 September 2019 18:01

à´¨àµ�യൂയോരàµ�‍à´•àµ�à´•àµ�: à´�à´´àµ� ദിവസതàµ�തെ അമേരികàµ�à´•à´¨àµ�‍ സനàµ�ദരàµ�‍ശനതàµ�തിനായി à´ªàµ�രധാനമനàµ�à´¤àµ�à´°à´¿ നരേനàµ�à´¦àµ�à´° മോദി ഇനàµ�à´¨àµ� à´ªàµ�റപàµ�പെടàµ�à´‚. മോദിയàµ�ടെ അമേരികàµ�à´•à´¨àµ�‍ സനàµ�ദരàµ�‍ശനതàµ�തിലെ à´�à´±àµ�റവàµ�à´‚ à´ªàµ�രധാനപàµ�പെടàµ�à´Ÿ പരിപാടി ഹൂസàµ�à´±àµ�റണിലàµ�‍ നടകàµ�കാനിരികàµ�à´•àµ�à´¨àµ�à´¨ ഹൗഡി മോഡിയാണàµ�. അമേരികàµ�കയിലെ ഇനàµ�à´¤àµ�യനàµ�‍ സമൂഹം സംഘടിപàµ�പികàµ�à´•àµ�à´¨àµ�à´¨ പരിപാടിയിലàµ�‍ മോദികàµ�കൊപàµ�പം à´ªàµ�രസിഡണàµ�à´Ÿàµ� ഡൊണാളàµ�‍à´¡àµ� à´Ÿàµ�à´°à´‚à´ªàµ�à´‚ പങàµ�കെടàµ�à´•àµ�à´•àµ�à´‚. പരിപാടി നടകàµ�കേണàµ�à´Ÿ ഹൂസàµ�à´±àµ�റണിലàµ�‍ കനതàµ�à´¤ മഴയെ à´¤àµ�à´Ÿà´°àµ�‍à´¨àµ�à´¨àµ� അടിയനàµ�തരാവസàµ�à´¥ à´ªàµ�à´°à´–àµ�യാപിചàµ�à´šà´¿à´°à´¿à´•àµ�à´•àµ�കയാണàµ�. à´ˆ സാഹചരàµ�യതàµ�തിലàµ�‍ ഹൗഡി

ഇത� നമ�മളെ കൊണ�ടേ പറ�റ�: ഗെയില�� പൈപ�പ� ലൈന�� ഇച�ഛാശക�തിയ�ടെ പ�രതീകമെന�ന� പിണറായി വിജയന��
Source:  Oneindia Malayalam
Friday, 20 September 2019 17:54

തിരàµ�വനനàµ�തപàµ�à´°à´‚: ഗെയിലàµ�‍ പൈപàµ�à´ªàµ� ലൈനàµ�‍ à´Žà´²àµ�‍à´¡à´¿à´Žà´«àµ� സരàµ�‍à´•àµ�കാറിനàµ�‍റെ ഇചàµ�ഛാശകàµ�തിയàµ�ടെ à´ªàµ�രതീകമാണെനàµ�à´¨àµ� à´®àµ�à´–àµ�യമനàµ�à´¤àµ�à´°à´¿ പിണറായി വിജയനàµ�‍. à´®àµ�à´´àµ�വനàµ�‍ കരാറàµ�à´•à´³àµ�à´‚ ഉപേകàµ�à´·à´¿à´•àµ�à´•àµ�à´¨àµ�നതായി à´ªàµ�à´°à´–àµ�യാപിചàµ�à´šàµ� 2014 à´²àµ�‍ ഗെയിലàµ�‍ പിനàµ�മാറിയ à´’à´°àµ� പദàµ�ധതി, അധികാരതàµ�തിലàµ�‍ വരàµ�à´®àµ�പോളàµ�‍ ഇഴഞàµ�à´žàµ� നീങàµ�à´™àµ�കയായിരàµ�à´¨àµ�à´¨ à´† പദàµ�ധതി ഇപàµ�പോളàµ�‍ പൂരàµ�‍à´¤àµ�തീകരണതàµ�തിലേകàµ�à´•àµ� à´Žà´¤àµ�തിയിരികàµ�à´•àµ�കയാണെനàµ�à´¨àµ� à´®àµ�à´–àµ�യമനàµ�à´¤àµ�à´°à´¿ ഫേസàµ�à´¬àµ�à´•àµ�à´•àµ� à´•àµ�റിപàµ�പിലൂടെ à´…à´­à´¿à´ªàµ�രായപàµ�പെടàµ�à´Ÿàµ�. മതിയായ നഷàµ�ടപരിഹാരം നലàµ�‍à´•à´¿, ജനങàµ�ങളെ വിശàµ�വാസതàµ�തിലെടàµ�à´¤àµ�താണàµ�

ബംഗാളില�� നിയമവാഴ�ച�ച ഇല�ലാതായി.... രാഷ�ട�രപതി ഭരണം വരണം, ബിജെപി നേതാവിന�റെ ആവശ�യം ഇങ�ങനെ
Source:  Oneindia Malayalam
Friday, 20 September 2019 17:13

ദിലàµ�ലി: ബിജെപി നേതാവàµ� ബാബàµ�à´²àµ�‍ à´¸àµ�à´ªàµ�രിയോകàµ�കെതിരെ നടനàµ�à´¨ അതികàµ�രമതàµ�തിലàµ�‍ രൂകàµ�à´· à´ªàµ�രതികരണവàµ�മായി കേനàµ�à´¦àµ�à´° മനàµ�à´¤àµ�à´°à´¿ കൈലാഷàµ� വിജയàµ� വരàµ�‍ഗീയ. ജാധവàµ�പൂരàµ�‍ യൂണിവേഴàµ�‌സിറàµ�റിയിലàµ�‍ à´•à´´à´¿à´žàµ�à´ž ദിവസം à´®àµ�à´–àµ�യാതിഥിയായി à´Žà´¤àµ�തിയ ബാബàµ�à´²àµ�‍ à´¸àµ�à´ªàµ�രിയോയെ തീവàµ�à´° ഇടതàµ�പകàµ�à´· സംഘടനകളàµ�‍ കൈയàµ�യേറàµ�റം ചെയàµ�തിരàµ�à´¨àµ�à´¨àµ�. ഇതിനെതിരെയാണàµ� വിജയàµ� വരàµ�‍ഗീയയàµ�ടെ പരാമരàµ�‍ശം. ബംഗാളിലàµ�‍ നിയമവാഴàµ�à´šàµ�à´š നശിചàµ�ചെനàµ�à´¨àµ� à´…à´¦àµ�ദേഹം à´•àµ�à´±àµ�റപàµ�പെടàµ�à´¤àµ�തി. ബംഗാളിലàµ�‍ à´…à´•àµ�രമികളàµ�ടെ കൂതàµ�തരങàµ�ങാണàµ�

തൊഴില�റപ�പ� പദ�ധതിയിൽ വൻ കൊഴിഞ�ഞ� പോക�കെന�ന� റിപ�പോർട�ട�; രണ�ട� ലക�ഷം പേർക�ക� തൊഴിലില�ല!
Source:  Oneindia Malayalam
Friday, 20 September 2019 17:11

ആലപàµ�à´ªàµ�à´´: മഹാതàµ�മഗാനàµ�ധി ദേശീയ à´—àµ�രാമീണ തൊഴിലàµ�റപàµ�à´ªàµ� പദàµ�ധതിയിൽ നിനàµ�à´¨àµ� തൊഴിലാലികൾ വൻതോതിൽ കൊഴിഞàµ�à´žàµ�പോകàµ�à´¨àµ�നെനàµ�à´¨àµ� റിപàµ�പോർടàµ�à´Ÿàµ�. ആസàµ�തി വികസനവàµ�മായി ബനàµ�ധപàµ�പെടàµ�à´Ÿ ജോലികളàµ�‍à´•àµ�à´•àµ� à´®àµ�à´¨àµ�‍ഗണന നലàµ�‍കണമെനàµ�à´¨ കേനàµ�à´¦àµ�രനിരàµ�‍ദേശം നടപàµ�പാകàµ�കിയതോടെയാണàµ� തൊഴിലാളികളàµ�ടെ à´Žà´£àµ�ണതàµ�തിലàµ�à´‚ à´•àµ�റവàµ� വനàµ�നതെനàµ�നാണàµ� റിപàµ�പോർടàµ�à´Ÿàµ�. അതേസമയം രജിസàµ�à´±àµ�റരàµ�‍ ചെയàµ�à´¤àµ� മാസങàµ�ങളàµ�‍ കാതàµ�തിരàµ�à´¨àµ�നിടàµ�à´Ÿàµ�à´‚ à´°à´£àµ�à´Ÿàµ�ലകàµ�à´·à´¤àµ�തോളം പേരàµ�‍à´•àµ�à´•àµ� തൊഴിലàµ�‍ നലàµ�‍കാനàµ�à´‚ പഞàµ�ചായതàµ�à´¤àµ�à´•à´³àµ�‍à´•àµ�à´•àµ� à´•à´´à´¿à´žàµ�à´žà´¿à´Ÿàµ�à´Ÿà´¿à´²àµ�ലെനàµ�à´¨àµ�à´‚ റിപàµ�പോർടàµ�à´Ÿàµ� ചെയàµ�à´¯àµ�à´¨àµ�à´¨àµ�. അവിദഗàµ�à´¦ തൊഴിലാളികളാണàµ� ജോലി ഇലàµ�ലാതായവരിലേറെയàµ�à´‚.

മഹാരാഷ�ട�രയിൽ കാര�യങ�ങൾ കലങ�ങിമറിയ�ന�ന�; ഒന�ന�ം മിണ�ടാതെ മോദി, നാസിക�കിൽ ശിവസേനയെ മറന�ന�
Source:  Oneindia Malayalam
Friday, 20 September 2019 17:05

നാസികàµ�: ലോകàµ�സഭാ തിരഞàµ�ഞെടàµ�à´ªàµ�പിൽ മികചàµ�à´š വിജയം നേടിയ ആതàµ�മവിശàµ�വാസതàµ�തിലാണàµ� മൂനàµ�à´¨àµ� സംസàµ�ഥാനങàµ�ങളിലേകàµ�à´•àµ� നടകàµ�à´•àµ�à´¨àµ�à´¨ നിയമസഭാ തിരഞàµ�ഞെടàµ�à´ªàµ�à´ªàµ�കളെ നേരിടാൻ ബിജെപി à´’à´°àµ�à´™àµ�à´™àµ�à´¨àµ�നതàµ�. നിയമസഭാ തിരഞàµ�ഞെടàµ�à´ªàµ�à´ªàµ� നടകàµ�കാനിരികàµ�à´•àµ�à´¨àµ�à´¨ ജാർഖണàµ�à´¡àµ�, ഹരിയാന, മഹാരാഷàµ�à´Ÿàµ�à´° à´Žà´¨àµ�നീ മൂനàµ�à´¨àµ� സംസàµ�ഥാനങàµ�ങളിലàµ�à´‚ ഭരണതàµ�à´¤àµ�ടർചàµ�ചയിൽ à´•àµ�റഞàµ�ഞതൊനàµ�à´¨àµ�à´‚ ബിജെപി ലകàµ�à´·àµ�യം വയàµ�à´•àµ�à´•àµ�à´¨àµ�നിലàµ�à´². à´ªàµ�രതിപകàµ�à´·à´¤àµ�തിനàµ�റെ തകർനàµ�à´¨ സംഘടനാ സംവിധാനങàµ�ങളàµ�à´‚ à´®àµ�ൻനിര നേതാകàµ�à´•à´³àµ�ടെ കൊഴിഞàµ�à´žàµ�പോകàµ�à´•àµ�à´‚ ബിജെപിയàµ�ടെ ആതàµ�മവിശàµ�വാസം ഇരടàµ�ടിയാകàµ�à´•àµ�à´¨àµ�à´¨àµ�à´£àµ�à´Ÿàµ�.‌‌‌ Read

<< < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > >>