VicksWeb upgrade Location upload ads trending
VicksWeb ഇന്ത്യ
സർക�കാരിന�റെ അശ�രദ�ധമൂലം നിരവധി ജീവന�കൾ പൊലിയ�ന�ന�; രൂക�ഷ വിമർശനവ�മായി കമൽഹാസൻ!
Source:  Oneindia Malayalam
Friday, 20 September 2019 16:41

ജോലി à´•à´´à´¿à´žàµ�à´žàµ� വീടàµ�ടിലേകàµ�à´•àµ� മടങàµ�ങവേ റോഡിലàµ�‍ à´¸àµ�ഥാപിചàµ�à´š അനധികൃത ഹോരàµ�‍à´¡à´¿à´‚à´—àµ� വീണàµ� മരണപàµ�പെടàµ�à´Ÿ à´¶àµ�à´­à´¶àµ�രീയàµ�ടേയàµ�à´‚ à´°à´˜àµ�പതിയàµ�ടേയàµ�à´‚ മരണതàµ�തെ à´•àµ�റിചàµ�à´šàµ� പരാമർശിചàµ�à´šàµ� നടൻ കമൽഹാസൻ. സർകàµ�കാരിനെതിരെ രൂകàµ�à´· വിമർശനമാണàµ�  മകàµ�à´•à´³àµ�‍ നീതി മയàµ�യം à´…à´§àµ�യകàµ�à´·à´¨àµ�മായ കമലàµ�‍ ഹാസനàµ�‍ ഉനàµ�നയിചàµ�à´šà´¤àµ�. തൃശൂരിൽ വൻ പെൺവണിഭം; ഇടപാടàµ� à´¸àµ�à´±àµ�റാർ ഹോടàµ�à´Ÿà´²àµ�കളിൽ, ഓരേസമയം à´…à´±àµ�പതോളം à´¯àµ�വതികൾ പിടിയിൽ!സരàµ�‍à´•àµ�കാരിനàµ�റെ à´…à´¶àµ�à´°à´¦àµ�à´§ മൂലം നിരവധി ജീവനàµ�à´•à´³àµ�‍

അനന�തപ�രത�ത� അരക�കോടി രൂപ ചിലവില�� അതിഥി മന�ദിരം നിര��മ�മിക�ക�ന�ന�
Source:  KasargodVartha
Friday, 20 September 2019 16:27

ക�മ�പള:(www.kasargodvartha.com 20/09/2019) ദൂര ദിക�ക�കളില�� നിന�ന� വര�ന�ന സന�ദര��ശകര��ക�ക� ആശ�വാസമായി അനന�തപ�രത�ത� അതിഥി മന�ദിരം വര�ന�ന�. വിദൂര സ�ഥലങ�ങളില�� നിന�ന� അനന�തപ�രം ക�ഷേത�രത�തിലേക�ക� വര�ന�നവര��ക�ക� പ�ലര��ച�ചെ തന�നെ ക�ഷേത�ര ദര��ശനം സാധ�യമാക�ക�ന�നതിന� താമസ സൗകര�യം ഒര�ങ�ങ�ന�ന�. നിലവില�� ഇവിടെ തൊട�ടട�ത�ത� താമസ സൗകര�യം ഇല�ലാത�തത� ഇവിടെയെത�ത�ന�ന സന�ദര��ശകര��ക�ക� പ�രയാസമാവ�ന�ന�.

News, Kumbala, Kasaragod, Kerala, Guest-house, Temple,Guest House being built at Anantapur at a cost of half a crore rupees

രാവിലെ 6 മ�തല�� രാത�രി 8 വരെയ�ം ക�ഷേത�രത�തില�� സന�ദര��ശകര�ടെ തിരക�കാണ�. അവധി ദിവസങ�ങളില�� ആയിരത�തിലേറെ പേരാണ� ക�ഷേത�രത�തില�� എത�ത�ന�നത�. ഇതിന� പരിഹാരമായി താമസ സൗകര�യത�തിന� 20 സെന�റ� സ�ഥലത�ത� ഇര� നില കെട�ടിടം ആണ� പ�ലാന�� ചെയ�തിരിക�ക�ന�നത�. നാല� വി.�.പി. സ�യൂട�ട�ം നാല� സാധാരണ മ�റികള�ം താഴെയ�ം മ�കളില�മായി രണ�ട� ഡോര��മെട�രികള�മ�ള�ള അതിഥി മന�ദിരമാണ� രൂപകല��പന ചെയ�തിരിക�ക�ന�നത�.

വിശ�വാസികളില�� നിന�ന� തന�നെ ഇതിന�ള�ള സഹായം സമാഹരിക�ക�ം. 50 ലക�ഷം രൂപയാണ� ചെലവ� പ�രതീക�ഷിക�ക�ന�നത�. ജെ.എച�ച�.എല��. ബില��ഡേഴ�സ� ആണ� അതിഥി മന�ദിരത�തിന�റെ പ�ലാന�ം എലിവേഷന�ം തയ�യാറാക�കിയിരിക�ക�ന�നത�.

(ശ�രദ�ധിക�ക�ക: ഗൾഫ� - വിനോദം - ടെക�നോളജി - സാമ�പത�തികം- പ�രധാന അറിയിപ�പ�കൾ-വിദ�യാഭ�യാസം-തൊഴിൽ വിശേഷങ�ങൾ ഉൾപ�പെടെ മലയാളം വാർത�തകൾ നിങ�ങള�ടെ മൊബൈലിൽ ലഭിക�കാൻ കെവാർത�തയ�ടെ പ�തിയ ആൻഡ�രോയിഡ� ആപ�പ� ഇവിടെ ക�ലിക�ക� ചെയ�ത� ഡൗൺലോഡ� ചെയ�യ�ക. ഉപയോഗിക�കാന�ം ഷെയർ ചെയ�യാന�ം എള�പ�പം )

Keywords: News, Kumbala, Kasaragod, Kerala, Guest-house, Temple,Guest House being built at Anantapur at a cost of half a crore rupees

പടിക�കൽ കലമ�ടച�ച� കോൺഗ�രസ�! ചിതറി പ�രതിപക�ഷം, ഹരിയാനയിൽ ബിജെപിക�ക� വൻ ബൂസ�റ�റർ, മിഷൻ 75!
Source:  Oneindia Malayalam
Friday, 20 September 2019 16:25

à´šà´£àµ�ഡീഗഡàµ�: ലോകàµ�‌സഭാ തിരഞàµ�ഞെടàµ�à´ªàµ�പിലെ വനàµ�‍ തിരിചàµ�à´šà´Ÿà´¿à´¯àµ�ടെ à´•àµ�ഷീണം തീരàµ�‍à´•àµ�കാനàµ�‍ കോണàµ�‍à´—àµ�രസിനàµ� ലഭിചàµ�à´šà´¿à´°à´¿à´•àµ�à´•àµ�à´¨àµ�à´¨ അവസരമാണàµ� മഹാരാഷàµ�à´Ÿàµ�രയിലàµ�à´‚ ഹരിയാനയിലàµ�à´‚ à´…à´Ÿà´•àµ�à´•à´‚ നടകàµ�കാനിരികàµ�à´•àµ�à´¨àµ�à´¨ നിയമസഭാ തിരഞàµ�ഞെടàµ�à´ªàµ�à´ªàµ�à´•à´³àµ�‍. ബിജെപി à´­à´°à´¿à´šàµ�à´šà´¿à´°àµ�à´¨àµ�à´¨ മധàµ�യപàµ�രദേശàµ�à´‚ രാജസàµ�ഥാനം പിടിചàµ�ചെടàµ�à´•àµ�കാനàµ�‍ സാധിചàµ�ചതിനàµ�റെ ആതàµ�മവിശàµ�വാസം കോണàµ�‍à´—àµ�രസിനàµ�à´£àµ�à´Ÿàµ�. മഹാരാഷàµ�à´Ÿàµ�à´°à´¯àµ�à´‚ ഹരിയാനയàµ�à´‚ ബിജെപിയàµ�ടെ à´•à´¯àµ�യിലാണàµ�. à´°à´£àµ�à´Ÿà´¿à´Ÿà´¤àµ�à´¤àµ�à´‚ തനിചàµ�à´šàµ� ബിജെപിയെ തൊടാനàµ�‍ കോണàµ�‍à´—àµ�രസിനàµ� സാധികàµ�à´•à´¿à´²àµ�à´². മഹാരാഷàµ�à´Ÿàµ�രയിലàµ�‍ à´Žà´¨àµ�‍സിപി à´…à´Ÿà´•àµ�à´•à´®àµ�ളള à´•à´•àµ�à´·à´¿à´•à´³àµ�ടെ പിനàµ�à´¤àµ�à´£ കോണàµ�‍à´—àµ�രസിനàµ�à´£àµ�à´Ÿàµ�. à´Žà´¨àµ�നാലàµ�‍

ഒട�വിൽ ക�റ�റസമ�മതം നടത�തി ചിന�മയാനന�ദ�; എന�റെ പ�രവർത�തികളിൽ ലജ�ജിക�ക�ന�ന�വെന�ന� ബിജെപി നേതാവ�
Source:  Oneindia Malayalam
Friday, 20 September 2019 16:16

ഷാജഹാൻപൂർ: ബലാത�സംഗക�കേസിൽ അറസ�റ�റിലായ ബിജെപി നേതാവ�ം മ�ൻ കേന�ദ�രമന�ത�രിയ�മായ ചിന�മയാനന�ദ� ക�റ�റസമ�മതം നടത�തിയതായി റിപ�പോർട�ട�. പരാതിക�കാരിയായ പെൺക�ട�ടിയെ മസ�സാജ� ചെയ�യിപ�പിക�കാനായി വിളിച�ച� വര�ത�താറ�ണ�ടായിര�ന�ന�വെന�ന� ചിന�മയാനന�ദ� സമ�മതിച�ച�. തന�റെ പ�രവർത�തിയിൽ ഇപ�പോൾ ലജ�ജ തോന�ന�വെന�ന�ം ചിന�മയാനന�ദ� പറഞ�ഞതായാണ� വിവരം. Read More: തൃശൂരിൽ വൻ പെൺവാണിഭം; ഇടപാട� സ�റ�റാർ ഹോട�ടല�കളിൽ, ഓരേസമയം അറ�പതോളം യ�വതികൾ പിടിയിൽ! വെള�ളിയാഴ�ചയാണ� ഉത�തർപ�രദേശ�

യ�എസില�ം കാനഡയില�ം പക�ഷികൾക�ക� വംശനാശം സംഭവിക�ക�ന�ന�; 2.9 ബില�ല�യൺ പക�ഷികൾ ഇല�ലാതായി!
Source:  Oneindia Malayalam
Friday, 20 September 2019 16:14

à´…à´®àµ�പതàµ� വർഷതàµ�തിനിടയിൽ à´¯àµ�à´Žà´¸àµ� കാനഡ രാജàµ�യങàµ�ങളിൽ പകàµ�à´·à´¿à´•à´³àµ�ടെ à´Žà´£àµ�ണതàµ�തിൽ à´•àµ�റവàµ� വനàµ�നതായി റിപàµ�പോർടàµ�à´Ÿàµ�. 2.9 ബിലàµ�à´²àµ�യൺ പകàµ�à´·à´¿à´•àµ�കൾ à´…à´®àµ�പതàµ� വർഷതàµ�തിനàµ�à´³àµ�ളിൽ ഇലàµ�ലാതായെനàµ�നാണàµ� പഠനം à´µàµ�യകàµ�തമാകàµ�à´•àµ�à´¨àµ�നതàµ�. ജേർണൽ സയൻസàµ� ആണàµ� à´µàµ�യാഴാഴàµ�à´š പഠനം à´ªàµ�റതàµ�à´¤àµ� വിടàµ�à´Ÿà´¤àµ�.  പകàµ�à´·à´¿à´•à´³àµ�ടെ നഷàµ�à´Ÿà´™àµ�ങളെ à´•àµ�റിചàµ�à´šàµ� പഠികàµ�à´•àµ�à´¨àµ�നതിനàµ� സിറàµ�റിസൺ സയൻസàµ� നിർണàµ�ണായകമായ ശാസàµ�à´¤àµ�രീയ വിവരങàµ�ങൾ നൽകിയെനàµ�à´¨àµ� à´¯àµ�à´¸àµ� ജിയോളജികàµ�കൽ സർവàµ�വെയàµ�ടെ സഹ à´Žà´´àµ�à´¤àµ�à´¤àµ�കാരനായ ജോൺ

കവര��ച�ചാ കേസ�കളിലെ പ�രതിയ�ടെ വീട�ടില�� പോലീസ� റെയ�ഡ�; എം ഡി എം എ മയക�ക�മര�ന�ന�മായി അറസ�റ�റില��
Source:  KasargodVartha
Friday, 20 September 2019 16:12

കാഞàµ�à´žà´™àµ�ങാടàµ�: (www.kasargodvartha.com 20.09.2019) à´¨à´¿à´°à´µà´§à´¿ കവരàµ�â€�à´šàµ�à´šà´¾ കേസàµ�കളിലàµ�â€� à´ªàµ�രതിയായ à´¯àµ�വാവിനàµ�റെ വീടàµ�à´Ÿà´¿à´²àµ�â€� പോലീസàµ� നടതàµ�തിയ റെയàµ�à´¡à´¿à´²àµ�â€� à´Žà´‚ à´¡à´¿ à´Žà´‚ à´Ž മയകàµ�à´•àµ�മരàµ�à´¨àµ�à´¨àµ�à´•à´³àµ�â€� പിടിചàµ�ചെടàµ�à´¤àµ�à´¤àµ�. സംഭവവàµ�മായി ബനàµ�ധപàµ�പെടàµ�à´Ÿàµ� à´ªàµ�രതി ബേകàµ�à´•à´²àµ�â€� തൊടàµ�à´Ÿà´¿ à´¸àµ�വദേശിയായ ഇംതàµ�യാസിനെ അറസàµ�à´±àµ�à´±àµ� ചെയàµ�à´¤àµ�. ബേകàµ�à´•à´²àµ�â€� സി à´� പി നാരായണനàµ�â€�, à´Žà´¸àµ� à´� പി അജിതàµ� à´•àµ�മാരàµ�â€� à´Žà´¨àµ�നിവരàµ�ടെ നേതൃതàµ�വതàµ�തിലàµ�à´³àµ�à´³ സംഘമാണàµ� ഇംതàµ�യാസàµ� താമസികàµ�à´•àµ�à´¨àµ�à´¨ കോടàµ�à´Ÿà´¿à´•àµ�à´•àµ�ളം റെയിലàµ�â€�വേ à´¸àµ�à´±àµ�റേഷനàµ� സമീപതàµ�തെ വാടക വീടàµ�à´Ÿà´¿à´²àµ�â€� റെയàµ�à´¡àµ� നടതàµ�തിയതàµ�.

ഇംത�യാസ� കവര��ച�ച നിര��ത�തി മയക�ക�മര�ന�ന� കടത�തിലേര��പെട�ട�വന�നിര�ന�നതായി പോലീസ� വിവരം ലഭിച�ചിര�ന�ന�. നേരത�തെ പിടിയിലായ കത�തി അഷ�റഫിന�റെ സംഘത�തിലെ കണ�ണിയാണെന�ന� സംശയിക�ക�ന�ന�. എ എസ� � മനോജ�, സി പി ഒ പ�രശാന�ത�, രമ�യ, പ�രജിത�ത� എന�നിവര�ം പ�രതിയെ പിടികൂടിയ സംഘത�തില�ണ�ടായിര�ന�ന�.(ശ�രദ�ധിക�ക�ക: ഗൾഫ� - വിനോദം - ടെക�നോളജി - സാമ�പത�തികം- പ�രധാന അറിയിപ�പ�കൾ-വിദ�യാഭ�യാസം-തൊഴിൽ വിശേഷങ�ങൾ ഉൾപ�പെടെ മലയാളം വാർത�തകൾ നിങ�ങള�ടെ മൊബൈലിൽ ലഭിക�കാൻ കെവാർത�തയ�ടെ പ�തിയ ആൻഡ�രോയിഡ� ആപ�പ� ഇവിടെ ക�ലിക�ക� ചെയ�ത� ഡൗൺലോഡ� ചെയ�യ�ക. ഉപയോഗിക�കാന�ം ഷെയർ ചെയ�യാന�ം എള�പ�പം )

Keywords: Kasaragod, Kerala, news, Kanhangad, Police, Raid, arrest, Youth arrested with Ganja
  < !- START disable copy paste -->

പാലായില�� പ�രചരണത�തിനിടെ പിസി ജോര��ജ�ജ�ം വ�യാപാരിയ�ം തമ�മില�� വാക�കേറ�റം; ഭരണി എറിഞ�ഞിട�ക�കല��
Source:  Oneindia Malayalam
Friday, 20 September 2019 16:06

കോടàµ�ടയം: പാലായിലàµ�‍ ഉപതിരഞàµ�ഞെടàµ�à´ªàµ�à´ªàµ� à´ªàµ�രചാരണതàµ�തിനിടെ പിസി ജോരàµ�‍à´œàµ�à´œàµ� à´Žà´‚à´Žà´²àµ�‍à´Žà´¯àµ�à´‚ à´µàµ�യാപാരിയàµ�à´‚ തമàµ�മിലàµ�‍ വാകàµ�കേറàµ�റം. പാലായിലെ à´Žà´¨àµ�‍à´¡à´¿à´Ž à´¸àµ�ഥാനാരàµ�‍à´¤àµ�ഥി à´Žà´¨àµ�‍ ഹരികàµ�à´•àµ� വേണàµ�à´Ÿà´¿ വോടàµ�à´Ÿàµ� ചോദികàµ�കാനàµ�‍ à´Žà´¤àµ�തിയപàµ�പോഴായിരàµ�à´¨àµ�à´¨àµ� പിസി ജോരàµ�‍à´œàµ�à´œàµ�à´‚ à´µàµ�യാപാരിയàµ�à´‚ തമàµ�മിലàµ�‍ വാകàµ�കേറàµ�റം ഉണàµ�ടായതàµ�. വാകàµ�കേറàµ�റതàµ�തിനàµ� പിനàµ�നാലെ à´Žà´‚à´Žà´²àµ�‍എയോടൊപàµ�പം ഉണàµ�ടായിരàµ�à´¨àµ�à´¨ à´ªàµ�രവരàµ�‍à´¤àµ�തകരàµ�‍ à´µàµ�യാപാരിയàµ�ടെ ബേകàµ�കറികàµ�à´•àµ� നേരെ ആകàµ�രമണം നടതàµ�തിയെനàµ�നാണàµ� പരാതി. തിരഞàµ�ഞെടàµ�à´ªàµ�പിനàµ� à´°à´£àµ�à´Ÿàµ� നാളàµ�‍; ജോസàµ� കെ

തിരഞ�ഞെട�പ�പ� പ�രഖ�യാപിക�ക�ം മ�ന��പേ നീട�ടീയെറിഞ�ഞ� കോണ��ഗ�രസ�,സ�ഥാനാര��ത�ഥികളെ പ�രഖ�യാപിച�ച�
Source:  Oneindia Malayalam
Friday, 20 September 2019 16:04

à´®àµ�ംബൈ: ഇകàµ�à´•à´´à´¿à´žàµ�à´ž ലോകàµ�സഭ തിരഞàµ�ഞെടàµ�à´ªàµ�പിലàµ�‍ കോണàµ�‍à´—àµ�രസിനàµ� കനതàµ�à´¤àµ� തിരിചàµ�à´šà´Ÿà´¿ നേരിടേണàµ�à´Ÿà´¿ വനàµ�à´¨ സംസàµ�ഥാനങàµ�ങളിലൊനàµ�നാണàµ� മഹാരാഷàµ�à´Ÿàµ�à´°. à´’à´°àµ� സീറàµ�റിലàµ�‍ മാതàµ�രമാണàµ� കോണàµ�‍à´—àµ�à´°à´¸àµ� സംസàµ�ഥാനതàµ�à´¤àµ� ജയിചàµ�à´šà´¤àµ�. à´Žà´¨àµ�നാലàµ�‍ വരാനിരികàµ�à´•àµ�à´¨àµ�à´¨ നിയമസഭ തിരഞàµ�ഞെടàµ�à´ªàµ�പിലàµ�‍ വനàµ�‍ തിരിചàµ�à´šàµ�വരവിനായി à´’à´°àµ�à´™àµ�à´™àµ�കയാണàµ� പാരàµ�‍à´Ÿàµ�à´Ÿà´¿. ഇതàµ�തവണയàµ�à´‚ à´Žà´¨àµ�‍സിപിയàµ�മായി സഖàµ�യതàµ�തിലാണàµ� കോണàµ�‍à´—àµ�à´°à´¸àµ� തിരഞàµ�ഞെടàµ�à´ªàµ�പിനെ നേരിടàµ�à´¨àµ�നതàµ�. മറàµ�à´±àµ� à´ªàµ�രാദേശിക à´•à´•àµ�à´·à´¿à´•à´³àµ�മായàµ�à´³àµ�à´³ സഖàµ�യതàµ�തിനàµ�à´³àµ�à´³ à´¶àµ�രമങàµ�ങളàµ�à´‚ കോണàµ�‍à´—àµ�à´°à´¸àµ� à´Šà´°àµ�‍à´œàµ�ജിതമാകàµ�കിയിടàµ�à´Ÿàµ�à´£àµ�à´Ÿàµ�. ഹോസàµ�à´±àµ�റലിലെ മൊബൈലàµ�‍ ഫോണàµ�‍

രാഹ�ലിനെ തിര�ത�തി ശശി തരൂര��.... വീണ�ട�ം മോദി സ�ത�തി, വെറ�തെ വിമര��ശിക�കര�തെന�ന� ഉപദേശം!!
Source:  Oneindia Malayalam
Friday, 20 September 2019 15:54

ദിലàµ�ലി: കോണàµ�‍à´—àµ�രസിലàµ�‍ à´ªàµ�രധാനമനàµ�à´¤àµ�à´°à´¿ നരേനàµ�à´¦àµ�à´° മോദികàµ�à´•àµ� വീണàµ�à´Ÿàµ�à´‚ പിനàµ�à´¤àµ�à´£. ഇതàµ�തവണ പോരàµ� രാഹàµ�à´²àµ�‍ ഗാനàµ�ധിയàµ�à´‚ ശശി തരൂരàµ�à´‚ തമàµ�മിലാണàµ�. അമേരികàµ�കയിലàµ�‍ സംഘടിപàµ�പികàµ�à´•àµ�à´¨àµ�à´¨ ഹൗഡി മോദിയെ രാഹàµ�à´²àµ�‍ à´…à´Ÿà´•àµ�à´•à´®àµ�à´³àµ�à´³ കോണàµ�‍à´—àµ�à´°à´¸àµ� നേതാകàµ�à´•à´³àµ�‍ പരിഹസിചàµ�à´šà´¿à´°àµ�à´¨àµ�à´¨àµ�. ഇതിനàµ� മറàµ�പടിയായിടàµ�ടാണàµ� തരൂരàµ�‍ വനàµ�നിരികàµ�à´•àµ�à´¨àµ�നതàµ�. à´ªàµ�രധാനമനàµ�à´¤àµ�à´°à´¿ കോണàµ�‍à´—àµ�à´°à´¸àµ� നേതാകàµ�à´•à´³àµ�‍ വിമരàµ�‍ശികàµ�à´•àµ�à´¨àµ�നതàµ� തെറàµ�റാണെനàµ�à´¨àµ� à´…à´¦àµ�ദേഹം à´’à´°à´¿à´•àµ�à´•à´²àµ�‍ കൂടി ചൂണàµ�à´Ÿà´¿à´•àµ�കാടàµ�ടിയിരികàµ�à´•àµ�കയാണàµ�. അതേസമയം à´¤àµ�à´Ÿà´°àµ�‍à´šàµ�ചയായ à´°à´£àµ�ടാം ദിവസമാണàµ� കോണàµ�‍à´—àµ�രസിലàµ�‍

മരട� ഫ�ലാറ�റ�; വിധി നടപ�പിലാക�ക�മെന�ന� സർക�കാർ സ�പ�രീം കോടതിയിൽ, മാപ�പ� ചോദിച�ച ചീഫ� സെക�രട�ടറി
Source:  Oneindia Malayalam
Friday, 20 September 2019 15:53

കൊച�ചി: മരടിൽ തീരദേശ പരിപാലന നിയമം പാലിക�കാതെ നിർമിച�ച ഫ�ലാറ�റ�കൾ പൊളിച�ച� കളയണമെന�ന കോടതി വിധി നടപ�പിലാക�കാൻ തയ�യാറാണെന�ന� സർക�കാരിന�റെ സത�യവാങ�മൂലം. വിധി നടപ�പിലാക�ക�ന�നതിന�റെ ഭാഗമായി കൈക�കൊണ�ട നടപടികൾ സർക�കാർ സത�യവാങ�മൂലത�തിൽ വ�യക�തമാക�ക�ന�ന�ണ�ട�. സ�പ�രീം കോടതി വിധി നടപ�പിലാക�കാൻ ബാധ�യതയ�ണ�ടെന�ന�ം പിഴവ� പറ�റിയിട�ട�ണ�ടെങ�കിൽ മാപ�പ� തരണമെന�ന�ം ചീഫ� സെക�രട�ടറി ആവശ�യപ�പെട�ടിട�ട�ണ�ട�. . കോടതിയിൽ നേരിട�ട� ഹാജരാക�ന�നതിൽ നിന�ന�ം

<< < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > >>