VicksWeb upgrade Location upload ads trending
VicksWeb ഇന്ത്യ
പെരിയയില�� സമാധാനം തകര��ക�കാന�� സി പി എം ഗൂഢ ശ�രമം: രാജ� മോഹന�� ഉണ�ണിത�താന�� എം പി
Source:  KasargodVartha
Friday, 21 February 2020 20:51

പെരിയ: (www.kasargodvartha.com 20.02.2020) à´ªàµ�à´²àµ�ലൂരàµ�â€� പെരിയ പഞàµ�ചായതàµ�തിലàµ�â€� നില നിലàµ�â€�à´•àµ�à´•àµ�à´¨àµ�à´¨ സമാധാനാനàµ�തരീകàµ�à´·à´‚ തകരàµ�â€�à´•àµ�കാനàµ�â€� സി പി à´Žà´‚ ഗൂഢാലോചന നടതàµ�തിയതിനàµ�റെ ഫലമാണàµ� പെരിയയിലàµ�â€� നടനàµ�à´¨ à´…à´•àµ�രമണമെനàµ�à´¨àµ� രാജàµ�‌മോഹനàµ�â€� ഉണàµ�ണിതàµ�താനàµ�â€� à´Žà´‚ പി ആരോപിചàµ�à´šàµ�. ശരതàµ� ലാലàµ�â€�, കൃപേഷàµ� à´°à´•àµ�തസാകàµ�à´·à´¿à´¤àµ�à´µ ദിനാചരണതàµ�തിലàµ�â€� നാടിനàµ�റെ സമാധാനം കാതàµ�à´¤àµ� സൂകàµ�à´·à´¿à´•àµ�à´•àµ�à´¨àµ�à´¨ നടപടിയàµ�à´‚ ജാഗàµ�രതയàµ�മാണàµ� കോണàµ�â€�à´—àµ�രസിനàµ�റെ ഭാഗതàµ�à´¤àµ� നിനàµ�à´¨àµ�à´£àµ�ടായതàµ�. അനിഷàµ�à´Ÿ സംഭവങàµ�ങളàµ�â€� റിപàµ�പോരàµ�â€�à´Ÿàµ�à´Ÿàµ� ചെയàµ�തിടàµ�à´Ÿà´¿à´²àµ�à´² à´Žà´¨àµ�നതàµ� ഇതിനàµ�റെ തെളിവാണàµ� à´Žà´¨àµ�à´¨àµ� à´…à´¦àµ�ദേഹം കൂടàµ�à´Ÿà´¿à´šàµ�ചേരàµ�â€�à´¤àµ�à´¤àµ�.

എന�നാല�� പി ജയരാജന�� കഴിഞ�ഞ ദിവസം പെരിയയിലെത�തിയത� ദ�രൂഹത വര��ദ�ധിപ�പിക�ക�ന�നതാണ�. പി ജയരാജന�റെ പ�രകോപനപരമായ പ�രസംഗം അക�രമണത�തെ പ�രോത�സാഹിപ�പിക�ക�ന�നത�ം, ത�ടര��ന�ന� നടത�തിയ സി പി എം നേതാക�കള�ടെ ഗൂഢാലോചനയ�ടെയ�ം ഫലമാണ� പെരിയയില�� ഇപ�പോഴ�ണ�ടായിരിക�ക�ന�ന ആക�രമണങ�ങള�� എന�ന�ം അദ�ദേഹം ആരോപിച�ച�.

പെരിയ ബാങ�കിന� നേരെ നടന�ന ആക�രമണവ�ം കോണ��ഗ�രസ� വെയിറ�റിംഗ� ഷെഡ�കള�� പൊളിച�ച� മാറ�റിയ സംഭവവ�ം അപലപനീയവ�ം പ�രതിഷേധാര��ഹവ�മാണെന�ന� എം പി പറഞ�ഞ�. ക�റ�റക�കാര��ക�കെതിരെ പോലീസ� നടപടി സ�വീകരിക�കണമെന�ന� അദ�ദേഹം ആവശ�യപ�പെട�ട�.


Keywords: Kasaragod, Kerala, news, Periya, Rajmohan Unnithan, CPM, Attack incident; Rajmohan Unnithan's allegation against CPM
  < !- START disable copy paste -->  

പെരിയയില�� കോണ��ഗ�രസ� നിയന�ത�രണത�തില�ള�ള ബസ� വെയ�റ�റിംഗ� ഷെഡ�കള�� പ�രകടനമായെത�തിയ സി പി എം പ�രവര��ത�തകര�� തകര��ത�ത�; സംഘര��ഷാവസ�ഥ
Source:  KasargodVartha
Friday, 21 February 2020 20:39

പെരിയ: (www.kasargodvartha.com 20.02.2020) à´ªàµ†à´°à´¿à´¯à´¯à´¿à´²àµ�â€� കോണàµ�â€�à´—àµ�à´°à´¸àµ� നിയനàµ�à´¤àµ�രണതàµ�തിലàµ�à´³àµ�à´³ ബസàµ� വെയàµ�à´±àµ�റിംഗàµ� ഷെഡàµ�à´•à´³àµ�â€� തകരàµ�â€�à´¤àµ�à´¤àµ�. വെളàµ�ളിയാഴàµ�à´š രാതàµ�à´°à´¿ à´Žà´Ÿàµ�à´Ÿàµ� മണിയോടെയാണàµ� സംഭവം. à´ªàµ�രകടനമായെതàµ�തിയ സി പി à´Žà´‚ à´ªàµ�രവരàµ�â€�à´¤àµ�തകരാണàµ� ബസàµ� വെയàµ�à´±àµ�റിംഗàµ� ഷെഡàµ� തകരàµ�â€�à´¤àµ�തതെനàµ�à´¨àµ� കോണàµ�â€�à´—àµ�à´°à´¸àµ� കേനàµ�à´¦àµ�à´°à´™àµ�ങളàµ�â€� ആരോപിചàµ�à´šàµ�. പെരിയ ആശàµ�പതàµ�à´°à´¿à´•àµ�à´•àµ� സമീപതàµ�തെ ബസàµ� വെയàµ�à´±àµ�റിംഗàµ� ഷെഡàµ�à´‚ മറàµ�റൊരàµ� ഷെഡàµ�മാണàµ� തകരàµ�â€�à´¤àµ�തതàµ�. സംഘരàµ�â€�ഷാവസàµ�à´¥ കണകàµ�കിലെടàµ�à´¤àµ�à´¤àµ� കൂടàµ�തലàµ�â€� പോലീസàµ� à´¸àµ�ഥലതàµ�തെതàµ�തിയിടàµ�à´Ÿàµ�à´£àµ�à´Ÿàµ�.

നേരത�തെ കല�യോട�ടെ ഇരട�ടക�കൊലപാതകത�തെ ത�ടര��ന�ന� രൂക�ഷമായ സംഘര��ഷം അരങ�ങേറിയ സ�ഥലമാണ� പെരിയ. കഴിഞ�ഞ ദിവസമാണ� കൃപേഷിന�റെയ�ം ശരത� ലാലിന�റെയ�ം ഒന�നാം രക�തസാക�ഷിത�വ ദിനാചരണം നടന�നത�. സംഘര��ഷത�തിനിടയില�� സി പി എമ�മിന�റെ പാര��ട�ടി ഓഫീസ�ം തകര��ത�തിര�ന�ന�. പ�നര��നിര��മിച�ച പാര��ട�ടി ഓഫീസ� കഴിഞ�ഞ ദിവസമാണ� ഉദ�ഘാടനം ചെയ�തത�.

ഇരട�ടക�കൊലപാതകത�തെ ത�ടര��ന�ന� നേരത�തെ തന�നെ പെരിയയില�� പോലീസ� പിക�കറ�റിംഗ� �ര��പെട�ത�തിയിര�ന�ന�. വീണ�ട�ം അക�രമമ�ണ�ടായതോടെ സംഘര��ഷ സാധ�യത കണക�കിലെട�ത�ത� കൂട�തല�� പോലീസിനെ സ�ഥലത�ത� വിന�യസിച�ചിട�ട�ണ�ട�.


Keywords: Kasaragod, Kerala, news, Periya, Bus waiting shed, Attack against Bus waiting sheds in Periya
  < !- START disable copy paste -->  

എറണാക�ളത�ത� മരണപ�പെട�ട കാസര��കോട� സ�വദേശിയ�ടെ മൃതദേഹം നാട�ടിലെത�തിച�ച� സംസ�‌കരിച�ച�; തിരിച�ചറിഞ�ഞത� രണ�ട� മാസത�തിന� ശേഷം
Source:  KasargodVartha
Friday, 21 February 2020 19:59

കാഞàµ�à´žà´™àµ�ങാടàµ�: (www.kasaragodvartha.com 21.02.2020) എറണാകàµ�ളതàµ�à´¤àµ� മരണപàµ�പെടàµ�à´Ÿ കാസരàµ�â€�കോടàµ� à´¸àµ�വദേശിയàµ�ടെ മൃതദേഹം നാടàµ�ടിലെതàµ�തിചàµ�à´šàµ� സംസàµ�‌കരിചàµ�à´šàµ�. രാജപàµ�à´°à´‚ പൈനികàµ�കരയിലെ മാതàµ�à´¯àµ� ജേകàµ�à´•à´¬àµ�ബിനàµ�റെ (55) മൃതദേഹമാണàµ� നാടàµ�ടിലെതàµ�തിചàµ�à´šàµ� സംസàµ�‌കരിചàµ�à´šà´¤àµ�. ആദàµ�യം തിരിചàµ�ചറിയാതിരàµ�à´¨àµ�നതിനെ à´¤àµ�à´Ÿà´°àµ�â€�à´¨àµ�à´¨àµ� à´°à´£àµ�à´Ÿàµ� മാസതàµ�തോളമാണàµ� ആശàµ�പതàµ�à´°à´¿ മോരàµ�â€�à´šàµ�ചറിയിലàµ�â€� സൂകàµ�à´·à´¿à´•àµ�കേണàµ�à´Ÿà´¿ വനàµ�നതàµ�.

എറണാക�ളത�ത� സെക�യൂരിറ�റി ജീവനക�കാരനായി ജോലി ചെയ�ത�വന�നിര�ന�ന മാത�യ� ജേക�കബ�ബ� 2019 ഡിസംബര�� 24ന� വിളിച�ചപ�പോള�� രാജപ�രം ചര��ച�ചിലെ തിര�നാളിന� വരാമെന�ന� മാത�യ� വീട�ട�കാരെ അറിയിച�ചിര�ന�ന�. എന�നാല�� ഇതിന� ശേഷം ജേക�കബിനെ ക�റിച�ച� വിവരമൊന�ന�ം ലഭിച�ചിര�ന�നില�ല. ഇതോടെ ഫെബ�ര�വരി 10ന� ബന�ധ�ക�കള�� രാജപ�രം പോലീസില�� പരാതി നല��ക�കയ�ം ചെയ�ത�. പോലീസ� അന�വേഷണത�തിലാണ� മാത�യ� എന�ന� പേര�ള�ള ഒരാള�ടെ മൃതദേഹം എറണാക�ളം ജനറല�� ആശ�പത�രിയില�ള�ളതായി വിവരം കിട�ടിയത�. ഇതോടെ രാജപ�രം എസ� � രാജീവന�ം സിവില�� പോലീസ� ഓഫീസര�� ഷിബ�വ�ം ബന�ധ�ക�കളെയ�ം കൂട�ടി എറണാക�ളം ആശ�പത�രിയിലെത�ത�കയ�ം മൃതദേഹം മാത�യ�വിന�റേതാണെന�ന� തിരിച�ചറിയ�കയ�ം ചെയ�ത�.

ഹൃദയാഘാതത�തെ ത�ടര��ന�ന� റോഡരികില�� അബോധാവസ�ഥയിലായിര�ന�ന മാത�യ�വിനെ എറണാക�ളം പോലീസാണ� ആശ�പത�രിയിലെത�തിച�ചിര�ന�നത�. പിന�നീട� മരണം സംഭവിക�ക�കയായിര�ന�ന�. പേര� പറഞ�ഞിര�ന�ന�വെങ�കില�ം നാട�ം മറ�റ� വിലാസവ�ം വെളിപ�പെട�ത�തിയിര�ന�നില�ല. ഇതോടെ ആളെ തിരിച�ചറിയാനാവാതെ ബന�ധ�ക�കളെയ�ം കാത�ത� മൃതദേഹം മോര��ച�ചറിയില�� സൂക�ഷിക�ക�കയായിര�ന�ന�.

ഭാര�യ: പരേതയായ ക�ന�നേല�� സോഫി. മക�കള��: ജോയല�� (വിദ�യാര��ത�ഥി, ന�യൂസിലാന��ഡ�), ജോയ�സ�, സ�നേഹ (ഇര�വര�ം ഡല��ഹിയില�� വിദ�യാര��ത�ഥികള��).


Keywords: Kasaragod, Kerala, news, Dead body, Ernakulam, Kochi, Death, burial, Kasaragod native's dead body buried  < !- START disable copy paste -->  

പ�സ�തക പ�രകാശനം ഞായറാഴ�ച
Source:  IRINJALAKUDALIVE.COM
Friday, 21 February 2020 19:01

ഇരിങàµ�ങാലകàµ�à´•àµ�à´Ÿ : രാധാകൃഷàµ�ണൻ വെടàµ�à´Ÿà´¤àµ�à´¤àµ� à´Žà´´àµ�തി സംഗമസാഹിതി à´ªàµ�രസിദàµ�ധീകരിചàµ�à´š ‘മായാവിനോദം’, വി ആർ ദേവàµ�യാനി à´°à´šà´¿à´šàµ�à´š സൈകതം à´¬àµ�à´•àµ�à´¸àµ� à´ªàµ�രസിദàµ�ധീകരിചàµ�à´š ‘à´ªàµ�രാണകഥകൾ’ à´Žà´¨àµ�നീ കഥാപàµ�à´¸àµ�തകങàµ�ങൾ ഇരിങàµ�ങാലകàµ�à´•àµ�ടയിലെ à´Žà´´àµ�à´¤àµ�à´¤àµ�കാരàµ�ടെ കൂടàµ�ടായàµ�മയായ സംഗമസാഹിതിയàµ�ടെ ആഭിമàµ�à´–àµ�യതàµ�തിൽ 23-ാം  തീയതി ഞായറാഴàµ�à´š 3 മണികàµ�à´•àµ� ഇരിങàµ�ങാലകàµ�à´•àµ�à´Ÿ à´Žà´¸àµ� ഹാളിൽ വെചàµ�à´šàµ� à´ªàµ�രകാശനം ചെയàµ�à´¯àµ�à´¨àµ�à´¨àµ�. കവിയàµ�à´‚ തിരകàµ�കഥാകൃതàµ�à´¤àµ�മായ പി എൻ ഗോപീകൃഷàµ�ണനാണàµ� à´ªàµ�à´¸àµ�തക à´ªàµ�രകാശന കർമàµ�മം നിർവഹികàµ�à´•àµ�à´¨àµ�നതàµ�. ജോജി à´šà´¨àµ�à´¦àµ�രശേഖരൻ കാടàµ�ടൂർ രാമചനàµ�à´¦àµ�രൻ à´Žà´¨àµ�നിവർ à´ªàµ�à´¸àµ�തകങàµ�ങൾ à´¸àµ�വീകരികàµ�à´•àµ�à´‚. മോചിത മോഹനൻ à´ªàµ�à´¸àµ�തകപരിചയം നിർവഹികàµ�à´•àµ�à´‚.

വാഹനപരിശോധന നടത�തി പെറ�റി ച�മത�തേണ�ടെന�ന� എ ഡി ജി പി; ഇപ�പോള�� പണിയൊന�ന�മില�ലെന�ന� ഹൈവേ പോലീസ�, അപകടം ക�റക�കാന�ള�ള പണി കൂട�തലാണെന�ന� എസ� പി
Source:  KasargodVartha
Friday, 21 February 2020 18:39

കാസരàµ�â€�കോടàµ�: (www.kasaragodvartha.com 21.02.2020) വാഹനപരിശോധന നടതàµ�തി പെറàµ�റി à´šàµ�മതàµ�തേണàµ�ടെനàµ�à´¨àµ� à´•àµ�രമസമാധാന à´šàµ�മതലയàµ�à´³àµ�à´³ à´Ž à´¡à´¿ ജി പി ഷെയàµ�à´–àµ� ധരàµ�â€�വേഷàµ� സാഹിബàµ� സരàµ�â€�à´•àµ�à´•àµ�ലരàµ�â€� à´ªàµ�റപàµ�പെടàµ�വിചàµ�ചതോടെ ഇപàµ�പോളàµ�â€� പണിയൊനàµ�à´¨àµ�മിലàµ�ലെനàµ�à´¨àµ� ഹൈവേ പോലീസàµ�. à´’à´°àµ� മാസം à´®àµ�à´®àµ�പാണàµ� ഇതàµ�സംബനàµ�ധിചàµ�à´š സരàµ�â€�à´•àµ�à´•àµ�ലരàµ�â€� à´ªàµ�റപàµ�പെടàµ�വിചàµ�ചതെങàµ�à´•à´¿à´²àµ�à´‚ ഇപàµ�പോഴാണàµ� ഇതàµ� നടപàµ�പിലാകàµ�കാനàµ�â€� à´¤àµ�à´Ÿà´™àµ�ങിയതàµ�. വാഹനാപകടങàµ�ങളàµ�â€� à´•àµ�റകàµ�à´•àµ�à´¨àµ�നതിനàµ�à´‚ റോഡàµ� à´¸àµ�à´°à´•àµ�à´· വരàµ�â€�à´¦àµ�ധിപàµ�പികàµ�à´•àµ�à´¨àµ�നതിനàµ�à´®àµ�à´³àµ�à´³ നടപടികളàµ�â€� à´¸àµ�വീകരികàµ�കമെനàµ�നാണàµ� സരàµ�â€�à´•àµ�à´•àµ�ലറിലàµ�â€� പറയàµ�à´¨àµ�നതàµ�.

വെറ�ം പെറ�റി കേസ� ച�മത�ത�ന�ന പണി മാത�രമായി ഹൈവേ പോലീസിന�റെ ജോലി മാറിയതോടെയാണ� പ�തിയ നിര��ദേശമ�ണ�ടായത�. രാത�രികാല അപകടങ�ങള�� ഇല�ലാതാക�കാന�� വാഹനങ�ങള�� പരിശോധിക�ക�കയ�ം ഡ�രൈവര��മാരോട� വേഗത ക�റക�കേണ�ടതിന�റെയ�ം മറ�റ�ം കാര�യങ�ങള�� ബോധ�യപ�പെട�ത�ത�കയ�ം അപകട സ�ഥലങ�ങളില�� എത�തി ആവശ�യമായ സഹായങ�ങള�� നല��ക�കയ�ം ചെയ�യണമെന�നാണ� നിര��ദേശം. രാത�രിയില�� പല ഡ�രൈവര��മാര�ം ഉറങ�ങാന�ള�ള സാധ�യത മ�ന�നില�� കണ�ട� വാഹന പരിശോധന നടത�തി അവര�ടെ മനസ� ശാന�തമാക�കാന�ള�ള നടപടികളാണ� സ�വീകരിക�കേണ�ടത�. റോഡരികില�� ലോറികള�ം മറ�റ� വാഹനങ�ങള�ം നിര��ത�തിയിട�ട� അപകടത�തിന�ള�ള സാധ�യത ഉണ�ടാക�ന�നത� ഒഴിവാക�കാന�ം ഹൈവേ പോലീസിന� നിര��ദേശമ�ണ�ട�.

പ�തിയ ഉത�തരവോടെ ഹൈവേ പോലീസിന�റെ ജോലിയ�ം ഉത�തരവാദിത�വവ�ം കൂട�കയാണ� ചെയ�യ�ന�നതെന�ന� ജില�ലാ പോലീസ� ചീഫ� പി എസ� സാബ� കാസര��കോട� വാര��ത�തയോട� പറഞ�ഞ�. അപകടങ�ങള�� കൂടി വര�ന�ന സാഹചര�യത�തില�� പെറ�റി കേസില�� മാത�രം ശ�രദ�ധ കേന�ദ�രീകരിക�ക�ന�നത� അപകടങ�ങള�� ഇല�ലാതാക�ക�ന�നതിന� സഹായകമാക�ന�നില�ലെന�ന�ം അദ�ദേഹം പറഞ�ഞ�. അതേസമയം നിയമലംഘനങ�ങള�� കണ�ടെത�തിയാല�� ഹൈവേ പോലീസിന� നടപടി സ�വീകരിക�ക�ന�നതിന� തടസമില�ലെന�ന�ം എസ� പി ചൂണ�ടിക�കാട�ടി.


Keywords: Kasaragod, Kerala, news, Police, SP, ADGP's order; no over duty for Highway police    < !- START disable copy paste -->  

19 കാരി കാമ�കന� വേണ�ടി മാസങ�ങള��ക�ക�ള�ളില�� മോഷ�ടിച�ചത� 15 ലക�ഷം രൂപയ�ടെ സ�വര��ണം; ബന�ധ�വീട�കളില�� നിന�ന�ം ആഭരണങ�ങള�� കവര��ന�ന�, കേസ� വേണ�ടെന�ന�ം സ�വര��ണം കിട�ടിയാല�� മതിയെന�ന�ം ബന�ധ�ക�കള��
Source:  KasargodVartha
Friday, 21 February 2020 18:15

കാസരàµ�â€�കോടàµ�: (www.kasaragodvartha.com 21.02.2020) à´¸àµ�വരàµ�â€�ണാഭരണങàµ�ങളàµ�â€� മോഷàµ�à´Ÿà´¿à´šàµ�à´šàµ� കാമàµ�à´•à´¨àµ� കൈമാറിയ സംഭവതàµ�തിലàµ�â€� കാസരàµ�â€�കോടàµ� പോലീസàµ� അറസàµ�à´±àµ�à´±àµ� ചെയàµ�à´¤àµ� റിമാനàµ�â€�à´¡àµ� ചെയàµ�à´¤ à´ªàµ�രജിന (19) മാസങàµ�ങളàµ�â€�à´•àµ�à´•àµ�à´³àµ�ളിലàµ�â€� മോഷàµ�à´Ÿà´¿à´šàµ�à´šà´¤àµ� 15 ലകàµ�à´·à´‚ രൂപയàµ�ടെ à´¸àµ�വരàµ�â€�ണാഭരണങàµ�ങളàµ�â€�. ഉദàµ�മയിലെ പിതാവിനàµ�റെ തറവാടàµ� വീടàµ�à´Ÿà´¿à´²àµ�â€� നിനàµ�à´¨àµ�à´‚ ഇളയമàµ�മയàµ�ടെ വീടàµ�à´Ÿà´¿à´²àµ�â€� നിനàµ�à´¨àµ�മടകàµ�à´•à´‚ മൂനàµ�à´¨àµ� ബനàµ�à´§àµ� വീടàµ�കളിലàµ�â€�നിനàµ�à´¨àµ�à´‚ à´…à´•à´¨àµ�à´¨ ബനàµ�à´§àµ� à´…à´Ÿàµ�à´•àµ�à´•à´¤àµ�à´¤àµ�ബയലàµ�â€� à´—àµ�à´¡àµ�ഡെ ടെമàµ�പിളàµ�â€� റോഡàµ� കോടിവളപàµ�പിലെ à´¸àµ�നിലിനàµ�റെ വീടàµ�à´Ÿà´¿à´²àµ�â€� നിനàµ�à´¨àµ�മായി 60 പവനàµ�â€� à´¸àµ�വരàµ�â€�ണമാണàµ� à´¯àµ�വതി മോഷàµ�à´Ÿà´¿à´šàµ�à´šà´¤àµ�.

മംഗളൂര�വിലെ കോളജിലെ വിദ�യാര��ത�ഥിയായ പ�രജിന മംഗളൂര� സ�വദേശിയ�ം ക�മ�പളയില�� താമസക�കാരന�മായ കാമ�കനായ യ�വാവിന� വേണ�ടിയാണ� ബന�ധ�വീട�കളില�� നിന�ന�ം ഇത�രയ�ം സ�വര��ണാഭരണങ�ങള�� കവര��ച�ച ചെയ�തത�. കാമ�കന�� ഓരോ ആവശ�യത�തിനായി യ�വതിയില�� നിന�ന�ം പണം ആവശ�യപ�പെട�കയായിര�ന�ന�വെന�നാണ� വിവരം. ഓരോ തവണയ�ം ബന�ധ�വീട�കളില�� നിന�ന�ം സ�വര��ണം കവര��ന�ന� കാമ�കനെ �ല��പിക�ക�കയായിര�ന�ന�.


ബേക�കല�� പോലീസ� സ�‌റ�റേഷന�� പരിധിയില�� നടന�ന കവര��ച�ചയ�മായി ബന�ധപ�പെട�ട� ബന�ധ�ക�കള�� പോലീസില�� പരാതി നല��കിയിര�ന�ന�വെങ�കില�ം കേസ� വേണ�ടെന�ന�ം സ�വര��ണം കിട�ടിയാല�� മതിയെന�ന�ം പറഞ�ഞ� പിന�മാറ�കയായിര�ന�ന�. അതേസമയം പ�രജിനയ�ടെ മൊഴിയ�ടെ അടിസ�ഥാനത�തില�� കാസര��കോട� ടൗണ�� പോലീസ� ബേക�കലില�� നടന�ന കവര��ച�ചയ�മായി ബന�ധപ�പെട�ട�ം കേസെട�ത�തിട�ട�ണ�ട�. ഇത�സംബന�ധിച�ച� കൂട�തല�� അന�വേഷണം നടത�ത�മെന�ന� ബേക�കല�� എസ� � അജിത� ക�മാര�� കാസര��കോട� വാര��ത�തയോട� പറഞ�ഞ�.

മംഗളൂര�വിലെ ഫാസ�റ�റ�ഫ�ഡ� ഹോട�ടലില�� ജീവനക�കാരനായ കിരണ�മായാണ� (23) പ�രജിന പ�രണയത�തില�ള�ളത�. കവര��ച�ചയ�ക�ക� പ�രേരണ നല��കിയതിന� കാമ�കനെ പോലീസ� കസ�റ�റഡിയിലെട�ത�തിട�ട�ണ�ട�. യ�വാവിനെ കൂട�തല�� ചോദ�യം ചെയ�ത�വരികയാണ�. കിരണിനെതിരെ മറ�റൊര� പെണ��ക�ട�ടിയ�ടെ പരാതിയില�� നേരത�തെ പോലീസ� കസ�റ�റഡിയിലെട�ത�തിര�ന�ന�വെങ�കില�ം രേഖാമൂലം പരാതി നല��കാത�തതിനാല�� താക�കീത� നല��കി വിട�ടയക�ക�കയായിര�ന�ന�വെന�ന� പോലീസ� പറഞ�ഞ�.

അതേസമയം സ�നിലിന�റെ വീട�ടില�� നിന�ന�ം മോഷ�ടിച�ച 19.5 പവന�� സ�വര��ണത�തില�� 14.5 പവന�� സ�വര��ണം നഗരത�തിലെ ഒര� സ�വര��ണ കടയില�� നിന�ന�ം പോലീസ� കണ�ടെട�ത�തിട�ട�ണ�ട�.

Keywords: Kasaragod, Kerala, news, Robbery, gold, case, Trending, arrested 19 year old robbed more gold ornaments  < !- START disable copy paste -->  

വിജയ ബാങ�ക� കവര��ച�ചാ കേസില�� കീഴ�‌കോടതി വിധിക�കെതിരെ 3 പ�രതികള�� നല��കിയ അപ�പീല�� ജില�ലാ കോടതി തള�ളി
Source:  KasargodVartha
Friday, 21 February 2020 16:35

കാസരàµ�â€�കോടàµ�: (www.kasaragodvartha.com 21.02.2020)  ചെറàµ�വതàµ�തൂരàµ�â€� വിജയ ബാങàµ�à´•à´¿à´²àµ�â€� നിനàµ�à´¨àµ�à´‚ 21.406 കിലോ à´¸àµ�വരàµ�â€�ണവàµ�à´‚ 2,95,089 രൂപയàµ�à´‚ കൊളàµ�ളയടിചàµ�à´š കേസിലàµ�â€� ശികàµ�à´·à´¿à´•àµ�à´•à´ªàµ�പെടàµ�à´Ÿ മൂനàµ�à´¨àµ� à´ªàµ�രതികളàµ�â€� ശികàµ�ഷാവിധി റദàµ�ദാകàµ�കണമെനàµ�നാവശàµ�യപàµ�പെടàµ�à´Ÿàµ� നലàµ�â€�à´•à´¿à´¯ à´…à´ªàµ�പീലàµ�â€� ജിലàµ�ലാ കോടതി തളàµ�ളി. കേസിലെ സൂതàµ�രധാരനàµ�â€� ബളാലàµ�â€� à´•à´²àµ�ലംചിറയിലെ à´…à´¬àµ�à´¦àµ�à´²àµ�â€� ലതàµ�വീഫàµ� (39), ബലàµ�ലാ à´•à´Ÿà´ªàµ�à´ªàµ�റതàµ�തെ à´®àµ�ബഷിരàµ�â€� (21), ചെങàµ�à´•à´³ നാലാംമൈലിലെ à´…à´¬àµ�à´¦àµ�à´²àµ�â€� ഖാദരàµ�â€� à´Žà´¨àµ�à´¨ മനാഫàµ� (30) à´Žà´¨àµ�നിവരàµ�â€� നലàµ�â€�à´•à´¿à´¯ à´…à´ªàµ�പീലിലാണàµ� കാസരàµ�â€�കോടàµ� ജിലàµ�ലാ സെഷനàµ�â€�à´¸àµ� കോടതി തളàµ�ളിയതàµ�.

നേരത�തെ ഈ കേസില�� ഒന�ന� മ�തല�� അഞ�ച� വരെയ�ള�ള പ�രതികളെ �ഴ� വക�പ�പ�കളിലായി 22 വര��ഷം കഠിന തടവിന�ം 1.25 കോടി രൂപ പിഴയടക�കാന�ം ശിക�ഷിച�ചിര�ന�ന�. ഇതില�� മൂന�ന� പ�രതികളാണ� ശിക�ഷയ�‌ക�കെതിരെ അപ�പീല�� നല��കിയത�. പ�രതികളെല�ലാം കണ�ണൂര�� സെന��ട�രല�� ജയിലില�� ശിക�ഷ അന�ഭവിക�ക�കയാണ�. ശിക�ഷ ഒന�നിച�ചന�ഭവിച�ചാല�� മതിയെന�നതിനാല�� �ഴ�വര��ഷം തടവാണ� പ�രതികള�� അന�ഭവിക�കേണ�ടത�.

മടിക�കേരി ക�ശാല��നഗര�� ബെത�തിന ഹള�ളിയിലെ എസ�. സ�ലൈമാന�� (45), നാലാം പ�രതി ഇട�ക�കി രാജഗ�ടിയിലെ എം ജെ മ�രളി (45) എന�നിവരാണ� ചീഫ� ജ�ഡീഷ�യല�� മജിസ�ട�രേറ�റ� (സി ജെ എം) കോടതി ശിക�ഷിച�ച മറ�റ� പ�രതികള��. ഇവര�� അപ�പീല�� നല��കിയിര�ന�നില�ല. കേസിലെ ആറാം പ�രതി മടിക�കേരി ക�ശാല�� നഗര�� ശാന�തിപ�പള�ളയിലെ അഷ�‌റഫിനെ (38) ഇത�വരെ പിടികിട�ടിയിട�ടില�ല. �ഴാം പ�രതി മടിക�കേരി എര��മാടിലെ അബ�ദ�ല�� ഖാദറിനെ (48) സംശയത�തിന�റെ ആന�കൂല�യം നല��കി കോടതി വെറ�തെവിട�ടിര�ന�ന�.


രണ�ടാം പ�രതി ലത�വീഫാണ� കേസിലെ സൂത�രധാരന��. മൂന�നാം പ�രതി മ�ബഷീറ�ം കവര��ച�ചാ സംഘത�തില�� ഉള��പെട�ടയാളാണ�. അഞ�ചാം പ�രതി മനാഫ� മോഷ�ടിച�ച സ�വര��ണം ഒളിപ�പിക�കാന�ം പ�രതികള��ക�ക� ഒത�താശ ചെയ�ത�കൊട�ക�കാന�ം ശ�രമിച�ചതിനാണ� ശിക�ഷിക�കപ�പെട�ടത�. ത�ടര��ച�ചയായ അവധി കഴിഞ�ഞ� 2015 സെപ�തംബര�� 28ന� ബാങ�ക� ത�റന�നപ�പോഴാണ� താഴത�തെ നിലയില�� വാടകയ�‌ക�കെട�ത�ത കെട�ടിടമ�റിയില�� നിന�ന�ം ബാങ�കിലേക�ക� സീലിംഗ� ത�രന�ന� കവര��ച�ച നടത�തിയതായി കണ�ടെത�തിയത�. നഷ�ടപ�പെട�ട 22.406 കിലോ സ�വര��ണത�തില�� 17.718 കിലോ സ�വര��ണവ�ം 55,000 രൂപയ�മാണ� പോലീസിന� കണ�ടെട�ക�കാന�� കഴിഞ�ഞത�. ഒളിവില�ള�ള പ�രതിയ�ടെ കൈവശമാണ� ബാക�കി സ�വര��ണമെന�നാണ� കര�ത�ന�നത�.

Related News:

വിജയ ബാങ�ക� കവര��ച�ചാക�കേസില�� ശിക�ഷിക�കപ�പെട�ട സൂത�രധാരന�� ഉള��പെടെ 3 പ�രതികള�ടെ അപ�പീലില�� ശനിയാഴ�ച വിധി

വിജയ ബാങ�കിലെ കോടികള�ടെ കൊള�ള: പ�രതികളെ ശിക�ഷിച�ചത� 22 വര��ഷം കഠിന തടവ�ം 1.25 കോടി പിഴയ�ം, ശിക�ഷ ഒന�നിച�ച� അന�ഭവിച�ചാല�� മതിയെന�നതിനാല�� 7 വര��ഷം തടവ� അന�ഭവിക�കണം

വിജയ ബാങ�കിലെ കോടികള�ടെ കൊള�ള: അഞ�ച� പ�രതികള��ക�ക�ം 10 വര��ഷം കഠിന തടവ�; 75 ലക�ഷം രൂപ ബാങ�കിന� നല��കണം, 7.5 ലക�ഷം രൂപ പിഴയ�ം ശിക�ഷ

വിജയ ബാങ�കിലെ കോടികള�ടെ കൊള�ള: 5 പേര�� ക�റ�റക�കാര��; �ഴാം പ�രതിയെ കോടതി വെറ�തെവിട�ട�

വിജയ ബാങ�ക� കൊള�ള: വിചാരണ ഈ മാസം 15 മ�തല��

വിജയ ബാങ�ക�കൊള�ള; രണ�ട�പ�രതികളെ ചോദ�യം ചെയ�യാന�� പോലീസിന� കോടതിയ�ടെ അന�മതി

വിജയാ ബാങ�ക� കവര��ച�ച: പ�രതികള�� തെളിവെട�പ�പിനെത�തിയത� ഒര� കൂസല�മില�ലാതെ; പ�ഴയില�ം തെളിവെട�പ�പിന� കൊണ�ട�വര�ം

വിജയ ബാങ�ക� കൊള�ള: റിമാന��ഡില�� കഴിയ�ന�ന പ�രതികളെ കസ�റ�റഡിയില�� കിട�ടാന�� പോലീസ� കോടതിയില��

വിജയ ബാങ�ക� കൊള�ള: രണ�ട�പ�രതികള�� കൂടി റിമാന��ഡില��; ഇനി പിടികിട�ടാന�ള�ളത� ഒര�പ�രതി

സോഷ�യല�� മീഡിയയില�� ഇപ�പോള�� കാസര��കോട� പോലീസാണ� താരം

വിജയ ബാങ�ക� കവര��ച�ച: ജില�ലാ പോലീസിന� ആഭ�യന�തരമന�ത�രിയ�ടെ അഭിനന�ദനം

വിജയ ബാങ�ക� ജീവനക�കാരെ അന�വേഷണ പരിധിയില��നിന�ന�ം ഒഴിവാക�കിയിട�ടില�ലെന�ന� പോലീസ�

ക�ഡ�‌ല� ബാങ�ക� കവര��ച�ചാക�കേസില�� പ�രതികളെ പോലീസ� പിടികൂടിയത� പത�ത�ദിവസത�തിനകം; ചെറ�വത�തൂര�� ബാങ�ക� കേസില�� ഒരാഴ�ച

വിജയ ബാങ�ക� കവര��ച�ചാകേസില�� 4 പ�രതികള�� റിമാന��ഡില��; ഒരാള�� കൂടി അറസ�റ�റില��

വിജയ ബാങ�ക� കൊള�ള: മ�ഖ�യപ�രതി ലത�വീഫ� ഇട�ക�കിയിലെ രാജേഷിനെ പരിചയപ�പെട�ടത� ജയിലില�� വെച�ച�

വിജയ ബാങ�കില�� നിന�ന�ം അലാം മ�ഴങ�ങിയപ�പോള�� 3 തവണ കവര��ച�ചക�കാര�� പ�റത�തേക�കോടി

വിജയ ബാങ�ക� കൊള�ള: മ�ഴ�വന�� സ�വര��ണവ�ം കണ�ടെട�ത�ത�, 4 പ�രതികള�ടെ അറസ�റ�റ� രേഖപ�പെട�ത�തി, 3 പേര�� ഒളിവില��

ചെര��ക�കളയിലെ കിണറ�റില�� നിന�ന�ം കണ�ടെട�ത�തത� 15 കിലോയോളം സ�വര��ണം; ചെറ�വത�തൂര�� വിജയാ ബാങ�കില�� നിന�ന�ം കവര��ന�നതാണെന�ന� തിരിച�ചറിഞ�ഞ�

ചെര��ക�കളയില�� പൊട�ടക�കിണറില�� നിന�ന�ം ഒര� ചാക�ക� സ�വര��ണം കണ�ടെത�തി

വിജയ ബാങ�ക� കൊള�ള: പോലീസ� സംഘം ജാര��ഖണ�ഡിലേക�ക� പോയി, ലോക�കര�� വിദഗ�ധ സംഘം പരിശോധിക�ക�ം

വിജയ ബാങ�ക� കവര��ച�ച കേസ�: മ�ഖ�യപ�രതി ഉള��പ�പെടെ 4 പേര�� പിടിയില��

ചെറ�വത�തൂര�� വിജയ ബാങ�ക� കൊള�ള: കൊട�വള�ളിയിലെ പ�രമ�ഖന� സ�വര��ണം വില��ക�കാന�� കവര��ച�ചാസംഘം ബന�ധപ�പെട�ടതായി വിവരം

ചെറ�വത�തൂര�� വിജയ ബാങ�ക� കൊള�ള: ഇസ�മാഈലിന� ബി എസ� എന�� എല�� സിം കാര��ഡ� സംഘടിപ�പിച�ച�കൊട�ത�ത കോഴിക�കോട�ടെ യ�വാവ� പിടിയില��

വിജയ ബാങ�ക� കൊള�ള: കവര��ച�ചാ സ�വര��ണം കര��ണാടകയിലേക�ക� മാറ�റിയതായിസൂചന; അന�വേഷണസംഘം ബംഗാളിലേക�ക�ം തമിഴ�‌നാട�ടിലേക�ക�ം പോയി

ചെറ�വത�തൂര�� വിജയ ബാങ�ക� കവര��ച�ച: ബാങ�ക� ജീവനക�കാരെ ചോദ�യംചെയ�യ�ന�ന�

ചെറ�വത�തൂര�� ബാങ�ക� കൊള�ള: എഡിജിപി പരിശോധന നടത�തി; മ�ഖ�യപ�രതിയ�ടെ രേഖാ ചിത�രം പ�റത�ത�വിട�ട�

വിജയ ബാങ�ക� കവര��ച�ച: ആസൂത�രകന�� കടമ�റി വാടകയ�‌ക�കെട�ത�തയാളാണെന�ന� എ ഡി ജി പി ശങ�കര�� റെഡി

വിജയ ബാങ�ക� കവര��ച�ച: ഇസ�മാഇലിന� കടമ�റി നല��കാന�� ഇടനിലക�കാരനായിനിന�ന യ�വാവ� പിടിയില��

വിജയ ബാങ�ക� കൊള�ള: അന�വേഷണം കാഞ�ഞങ�ങാട� ഡിവൈഎസ�പിയ�ടെ മേല��നോട�ടത�തില�ള�ള പ�രത�യേക സംഘത�തിന�

വിജയ ബാങ�കില�ണ�ടായിര�ന�നത� 7.5 കോടിയ�ടെ സ�വര��ണം; കെട�ടിടനിര��മ�മാണ തൊഴിലാളികളായ അന�യസംസ�ഥാനക�കാര�� മ�ങ�ങി

ചെറ�വത�തൂര�� വിജയ ബാങ�കില�� നടന�നത� ചേലേമ�പ�ര മോഡല�� കവര��ച�ച; നഷ�ടപ�പെട�ടത� 2.95 ലക�ഷം രൂപയ�ം കിലോകണക�കിന� സ�വര��ണവ�മെന�ന� പ�രാഥമിക നിഗമനം

ചെറ�വത�തൂര�� വിജയ ബാങ�ക� കൊള�ള: കവര��ച�ചയ�ക�ക� പിന�നില�� 4 അന�യസംസ�ഥാന തൊഴിലാളികള��, മഞ�ചേശ�വരത�തെ ഇസ�മാഈലിന�ം കവര��ച�ചയില�� പങ�കെന�ന� സൂചന

ചെറ�വത�തൂര�� വിജയ ബാങ�ക� കൊള�ള: പോലീസ� നായ മണം പിടിച�ച� ഓടിയത� സ�‌കൂള�� ഗ�രൗണ�ടിലേക�ക�

വിജയ ബാങ�ക� കൊള�ള: കടമ�റി വാടകയ�‌ക�കെട�ത�ത മഞ�ചേശ�വരം സ�വദേശി എഗ�രിമെന�റിനൊപ�പം നല��കിയത� സ�ത�രീയ�ടെ തിരിച�ചറിയല�� കാര��ഡ�; കാര��ഡ� വ�യാജമാണെന�ന� പോലീസ� കണ�ടെത�തി

ചെറ�വത�തൂര�� വിജയ ബാങ�ക� കൊള�ള: ഗ�ര�തരമായ സ�രക�ഷാവീഴ�ച സംഭവിച�ചതായി ജില�ലാ പോലീസ� ചീഫ�

കൊള�ളയടിക�കപ�പെട�ട വിജയ ബാങ�കിന� സമീപത�ത�നിന�ന�ം ശനിയാഴ�ച പകല�� 11 മണിക�ക� അലറാം മ�ഴങ�ങിയതായി സൂചന

ചെറ�വത�തൂര�� വിജയ ബാങ�ക� കൊള�ള: കവര��ച�ചക�കാര�� തൊട�ടട�ത�ത�ള�ള ഫാര��മേഴ�‌സ� ബാങ�കിന�റെ സി സി ടി വിയില�� ക�ട�ങ�ങിയതായി സൂചന

ചെറ�വത�തൂരില�� വിജയ ബാങ�ക� സ�ലാബ� ത�രന�ന� കൊള�ളയടിച�ച�

കാസര��കോട� വീണ�ട�ം ബാങ�ക� കൊള�ള; ലക�ഷക�കണക�കിന� രൂപയ�ം സ�വര��ണവ�ം കവര��ന�ന�


Keywords: Kasaragod, Kerala, news, Bank, Robbery, Accuse, court, Vijaya Bank robbery case; District court deny the appeal of 3 accused< !- START disable copy paste -->  

വീട�കയറി അക�രമം; ഗൃഹനാഥന�ം ഭാര�യയ�ം മാതാവ�ം പരിക�ക�കളോടെ ആശ�പത�രിയില��, കഞ�ചാവ� സംഘത�തിനെതിരെ പോലീസില�� പരാതി നല��കിയ വിരോധത�തിലെന�ന� ആരോപണം
Source:  KasargodVartha
Friday, 21 February 2020 15:55

à´•àµ�à´®àµ�പള: (www.kasaragodvartha.com 21.02.2020) à´…à´•àµ�രമതàµ�തിലàµ�â€� പരികàµ�കേറàµ�à´± ഗൃഹനാഥനെയàµ�à´‚ ഭാരàµ�യയെയàµ�à´‚ മാതാവിനെയàµ�à´‚ പരികàµ�à´•àµ�കളോടെ ആശàµ�പതàµ�രിയിലàµ�â€� à´ªàµ�രവേശിപàµ�പിചàµ�à´šàµ�. മഞàµ�ചേശàµ�വരം മൊറതàµ�തണയിലെ à´®àµ�ഹമàµ�മദലി (44), ഭാരàµ�à´¯ സഫàµ�‌നാസàµ� (36), മാതാവàµ� മറിയàµ�à´®àµ�à´® (68) à´Žà´¨àµ�നിവരെയാണàµ� à´•àµ�à´®àµ�പള സഹകരണാശàµ�പതàµ�രിയിലàµ�â€� à´ªàµ�രവേശിപàµ�പിചàµ�à´šà´¤àµ�. à´µàµ�യാഴാഴàµ�à´š രാതàµ�à´°à´¿ 10 മണിയോടെയാണàµ� സംഭവം.


വീടിന� സമീപത�ത�ള�ള മ�ഹമ�മദലിയ�ടെ ഉടമസ�ഥതയില�ള�ള കെട�ടിടത�തില�� നിന�ന� സ�‌കൂട�ടറില�� വീട�ടിലേക�ക� പോക�മ�പോള�� പത�തംഗ സംഘം ആക�രമിക�ക�കയ�ം വീട�ടിലേക�ക� ഓടിക�കയറിയപ�പോള�� സംഘം പിന�നാലെയെത�ത�കയ�ം അക�രമം തടയാന�� ചെന�ന ഭാര�യയെയ�ം മാതാവിനെയ�ം തള�ളിയിട�ട� പരിക�കേല��പിക�ക�കയ�ം ചെയ�ത�വെന�നാണ� പരാതി. കഞ�ചാവ� വില��പന സംഘത�തിനെതിരെ പോലീസില�� പരാതി നല��കിയതിന�റെ വിരോധത�തിലാണ� അക�രമം നടത�തിയതെന�ന�ം മ�ഹമ�മദലി പരാതിപ�പെട�ട�.

Keywords: Kumbala, Kerala, news, House, Attack, hospital, Assault, Assault, Ganja, Police, complaint, Attack against family; 3 hospitalized  < !- START disable copy paste -->  

കെ എസ� ടി പി റോഡില�� പച�ചക�കറി വില��പനക�കാരന�� ബൈക�കിടിച�ച� മരിച�ച�
Source:  KasargodVartha
Friday, 21 February 2020 15:26

ഉദàµ�à´®: (www.kasaragodvartha.com 21.02.2020) കെ à´Žà´¸àµ� à´Ÿà´¿ പി റോഡിലàµ�â€� പചàµ�à´šà´•àµ�കറി വിലàµ�â€�പനകàµ�കാരനàµ�â€� ബൈകàµ�à´•à´¿à´Ÿà´¿à´šàµ�à´šàµ� മരിചàµ�à´šàµ�. പളàµ�ളികàµ�à´•à´° à´•à´²àµ�ലിങàµ�കാലിലàµ�â€� à´¸àµ�‌കൂളàµ�â€� വളപàµ�പിലെ കെ വി à´•à´°àµ�ണാകരനàµ�â€�  (60) ആണàµ� മരിചàµ�à´šà´¤àµ�. à´•à´´à´¿à´žàµ�à´ž ദിവസം രാവിലെയാണàµ� അപകടമàµ�à´£àµ�ടായതàµ�. à´¸àµ�വനàµ�തം കൃഷിയിടതàµ�തിലàµ�â€� നിനàµ�à´¨àµ�à´‚ വിളവെടàµ�à´¤àµ�à´¤ പചàµ�à´šà´•àµ�കറികളàµ�â€� വിലàµ�â€�à´•àµ�കാനàµ�â€� കൊണàµ�à´Ÿàµ�പോകàµ�à´¨àµ�നതിനിടയിലàµ�â€� പളàµ�ളികàµ�à´•à´° വിലàµ�ലേജàµ� ഓഫീസിനàµ� à´®àµ�à´¨àµ�നിലàµ�â€� വെചàµ�ചാണàµ� അപകടമàµ�à´£àµ�ടായതàµ�.


ബൈക�കിടിച�ച� സാരമായി പരിക�കേറ�റ കര�ണാകരനെ ഉടന�� മംഗളൂര�വിലെ ആശ�പത�രിയിലേക�ക� കൊണ�ട�പോയെങ�കില�ം ജീവന�� രക�ഷിക�കാനായില�ല. ഭാര�യ: നാരായണി. മക�കള��: വിനോദ� (ഗള��ഫ�) വിനീത. മര�മക�കള��: ഗ�രീഷ�മ, പവിത�രന�� (നീലേശ�വരം). സഹോദരങ�ങള��: കണ�ണന��, മാധവന��, മാധവി, കല�ല�യാണി, ക�ഞ�ഞിപ�പെണ�ണ�. സംഭവത�തില�� ബൈക�കോടിച�ചയാള��ക�കെതിരെ ബേക�കല�� പോലീസ� കേസെട�ത�ത�.

Keywords: Accident, Bike, kasaragod, Kerala, news, Road, Vegetable seller died after bike hit  < !- START disable copy paste -->  

പൗരത�വ നിയമത�തിനെതിരെ താക�കീതായി വെല��ഫെയര�� പാര��ട�ടിയ�ടെ പൗരത�വ പ�രക�ഷോഭവ�ം ലോംഗ� മാര��ച�ച�ം; ചരിത�രമില�ലാത�തവര��ക�കെതിരെയ�ള�ള സമരമാണ� രാജ�യത�ത� നടക�ക�ന�നതെന�ന� ഹമീദ� വാണിയമ�പലം
Source:  KasargodVartha
Friday, 21 February 2020 14:55

കാസരàµ�â€�കോടàµ�: (www.kasaragodvartha.com 21.02.2020) പൗരതàµ�à´µ നിയമതàµ�തിനെതിരെ താകàµ�കീതായി വെലàµ�â€�ഫെയരàµ�â€� പാരàµ�â€�à´Ÿàµ�à´Ÿà´¿à´¯àµ�ടെ പൗരതàµ�à´µ à´ªàµ�à´°à´•àµ�ഷോഭവàµ�à´‚ ലോംഗàµ� മാരàµ�â€�à´šàµ�à´šàµ�à´‚. വെലàµ�â€�ഫെയരàµ�â€� പാരàµ�â€�à´Ÿàµ�à´Ÿà´¿ ജിലàµ�ലാ à´•à´®àµ�മിറàµ�റിയàµ�ടെ ആഭിമàµ�à´–àµ�യതàµ�തിലàµ�â€� ഉചàµ�à´šà´¯àµ�à´•àµ�à´•àµ� നായമാരàµ�â€�മൂലയിലàµ�â€� നിനàµ�നാരംഭിചàµ�à´š ലോംഗàµ� മാരàµ�â€�à´šàµ�à´šàµ� കാസരàµ�â€�കോടàµ� നഗരതàµ�തിലàµ�â€� സമാപിചàµ�à´šàµ�. à´¤àµ�à´Ÿà´°àµ�â€�à´¨àµ�à´¨àµ� à´ªàµ�തിയ ബസàµ� à´¸àµ�à´±àµ�റാനàµ�â€�à´¡àµ� പരിസരതàµ�à´¤àµ� പൊതàµ�സമàµ�മേളനം നടനàµ�à´¨àµ�.

ചരിത�രമില�ലാത�തവര��ക�കെതിരെയ�ള�ള സമരമാണ� രാജ�യത�ത� നടക�ക�ന�നതെന�ന� ഉദ�ഘാടനം നിര��വ�വഹിച�ച� കൊണ�ട� വെല��ഫെയര�� പാര��ട�ടി സംസ�ഥാന പ�രസിഡന�റ� ഹമീദ� വാണിയമ�പലം പറഞ�ഞ�. സ�വാതന�ത�ര�യ സമര കാലത�ത� ബ�രിട�ടീഷ�കാരോടൊപ�പം നിന�നവര�ടെ പിന��മ�റക�കാരാണ� രാജ�യം ഭരിക�ക�ന�നത�. സ�വാതന�ത�ര�യ സമരത�തില�� മ�ഖ�യ പങ�ക� വഹിച�ച മഹാന�മാര�ടെ പിന��മ�റക�കാരാണ� പൗരത�വ സമത�തില�� അണിനിരക�ക�ന�നവര��. ഈ സമരം പൗരത�വ വിഷയത�തിലൊത�ങ�ങ�ന�നതല�ല, സംഘ� രാഷ�ട�ര നിര��മ�മിതിക�കെതിരായ�ള�ള ജനകീയ പ�രക�ഷോഭങ�ങള�ടെ ത�ടക�കമാണ�. ജനാധിപത�യ മതേതര ഇന�ത�യയെ പ�നര�� നിര��മ�മിക�ക�ന�നതിനായ�ള�ള ഈ പോരാട�ടത�തില�� മ�ഴ�വനാള�കള�ം ഒന�നിച�ചണിനിരക�കണമെന�ന�ം അദ�ദേഹം പറഞ�ഞ�.


വെല��ഫെയര�� പാര��ട�ടി ജില�ലാ പ�രസിഡന�റ� മ�ഹമ�മദ� വടക�കേക�കര അധ�യക�ഷത വഹിച�ച�. സംസ�ഥാന സെക�രട�ടറി ജബീന ഇര��ഷാദ� മ�ഖ�യപ�രഭാഷണം നടത�തി. എഫ� � ടി യ� ജില�ലാ പ�രസിഡന�റ� ഹമീദ� കക�കണ�ടം, വിമന�� ജസ�റ�റീസ� മൂവ�മെന�റ� ജില�ലാ പ�രസിഡന�റ� സഫിയ സമീര��, ഫ�രറ�റേണിറ�റി മൂവ�‌മെന�റ� ജില�ലാ പ�രസിഡന�റ� സിറാജ�ദ�ദീന�� മ�ജാഹിദ�, കെ. രാമകൃഷ�ണന��, സി എച�ച� മ�ത�തലിബ�, മഹ� മൂദ� പള�ളിപ�പ�ഴ, പി കെ അബ�ദ�ല�ല, മജീദ� നരിക�കോടന��, സാഹിദ ഇല�യാസ�, ഫൗസിയ സിദ�ദീഖ�, ശാന�ത ആയിറ�റി ത�ടങ�ങിയവര�� സംസാരിച�ച�. ജില�ലാ ജനറല�� സെക�രട�ടറി അമ�പ�ഞ�ഞി തലക�ലായി സ�വാഗതവ�ം അബ�ദ�ല�� ലത�വീഫ� ക�മ�പള നന�ദിയ�ം പറഞ�ഞ�.

അബ�ദ�ല�� ഖാദര�� ചട�ടഞ�ചാല��, എം സി ഹനീഫ, ടി കെ അഷ�‌റഫ�, എ ജി ജമാല��, സി എ യൂസ�ഫ�, നഹാറ�ദ�ദീന��, ഷഹബാസ� കോളിയാട�, എന�� എം റിയാസ�, ഡോ. ഷഫ�‌ന മെയ�ത�, സാഹിറ ലത�വീഫ�, ഹസീന ലത�വീഫ� ത�ടങ�ങിയവര�� മാര��ച�ചിന� നേതൃത�വം നല��കി.

Keywords: Kasaragod, Kerala, news, Political party, Protest, Trending, March, Welfare party protest against CAA  < !- START disable copy paste -->  

<< < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > >>