VicksWeb upgrade Location upload ads trending
VicksWeb ഇന്ത്യ
വേല�ത�തമ�പി വീരനായകനോ വില�ലനോ?
Source:  Boolokam
Thursday, 19 September 2019 20:19

കേരളചരിത�രത�തില�� എന�നല�ല ലോകചരിത�രത�തില�� തന�നെ �റ�റവ�ം ക�രൂരനായ ഭരണാധികാരികളിലൊരാളാണ� വേല�ത�തമ�പി ദളവ. ഒര� മന�ഷ�യജീവിയ�ടെ (കൃഷ�ണപിള�ള) ഇര�കാല�കളില�ം ചങ�ങലയിട�ട� ബന�ധിച�ച� രണ�ട� കൊമ�പനാനകളെ കൊണ�ട� ഇര�വശത�ത� നിന�ന�ം വലിച�ച� കീറി അയാളെ കൊന�ന ഒര� ഭരണാധികാരി ലോകചരിത�രത�തില�� എവിടെയെങ�കില�ം കാണാന�� കഴിയ�മോ?

ഹേയ� പ�രോഹിതാ ഉട�പ�പാണോ ഉട�പ�പിന�ള�ളിലെ ഉടലാണോ മഹത�തരം ?
Source:  Boolokam
Thursday, 19 September 2019 20:01

ദ�വാരകയിൽ ഒത�ത� ചേർന�ന� ഞങ�ങൾ അടിമകളല�ല എന�ന� പ�രഖ�യാപിച�ച കന�യാസ�ത�രീയോഗത�തിൽ ഒര� പ�രശസ�തനായ പ�രോഹിതൻ വാക�ക� ചാത�ര�യം കൊണ�ട� ഉട�പ�പിന�റെ മാഹാത�മ�യം വർണ�ണിക�ക�ന�നത� കേട�ട�....

എസ� എഫ� � പ�രവര��ത�തകരെ കോളജില�� കയറി അക�രമിച�ച സംഭവത�തില�� 15 എം എസ� എഫ� പ�രവര��ത�തകര��ക�കെതിരെ നരഹത�യാശ�രമത�തിന� കേസ�
Source:  KasargodVartha
Thursday, 19 September 2019 19:58

കാസരàµ�â€�കോടàµ�: (www.kasargodvartha.com 19.09.2019) à´Žà´¸àµ� à´Žà´«àµ� à´� à´ªàµ�രവരàµ�â€�à´¤àµ�തകരെ കോളജിലàµ�â€� കയറി à´…à´•àµ�രമിചàµ�à´š സംഭവതàµ�തിലàµ�â€� 15 à´Žà´‚ à´Žà´¸àµ� à´Žà´«àµ� à´ªàµ�രവരàµ�â€�à´¤àµ�തകരàµ�â€�à´•àµ�കെതിരെ à´•àµ�à´±àµ�റകരമായ നരഹതàµ�യാശàµ�രമതàµ�തിനàµ� പോലീസàµ� കേസെടàµ�à´¤àµ�à´¤àµ�. à´Žà´¸àµ� à´Žà´«àµ� à´� à´ªàµ�രവരàµ�â€�à´¤àµ�തകനàµ�à´‚ à´’à´¨àµ�നാം വരàµ�â€�à´· à´¡à´¿à´—àµ�à´°à´¿ വിദàµ�യാരàµ�â€�à´¤àµ�ഥിയàµ�മായ ചെറàµ�വതàµ�തൂരàµ�â€� കൊവàµ�വലിലെ സിദàµ�ധാരàµ�â€�à´¤àµ�ഥനàµ�റെ (17) പരാതിയിലാണàµ� à´Žà´‚ à´Žà´¸àµ� à´Žà´«àµ� à´ªàµ�രവരàµ�â€�à´¤àµ�തകരായ അഫാദàµ�, à´…à´°àµ�â€�ഷാദàµ�, ധാനിഷàµ�, കബീരàµ�â€�, സനദàµ�, à´…à´•àµ�à´°à´‚, നാചàµ�à´šàµ� à´¤àµ�à´Ÿà´™àµ�ങി à´•à´£àµ�ടാലറിയാവàµ�à´¨àµ�à´¨ 15 ഓളം പേരàµ�â€�à´•àµ�കെതിരെ കാസരàµ�â€�കോടàµ� ടൗണàµ�â€� പോലീസàµ� കേസെടàµ�à´¤àµ�തതàµ�. 

കമ�പിപ�പാര, വടി, ഡെസ�‌കിന�റെ കാല�� എന�നിവയ�പയോഗിച�ച� ഫിസിക�‌സ� ഡിപാര��ട�‌മെന�റിന� അട�ത�ത�വെച�ച� സംഘം ചേര��ന�ന� ആക�രമിച�ച�വെന�നാണ� സിദ�ധാര��ത�ഥ� പോലീസിന� മൊഴി നല��കിയിട�ട�ള�ളത�. വ�യാഴാഴ�ച ഉച�ചയ�ക�ക� 12.30 മണിയോടെയാണ� എം എസ� എഫ� പ�രവര��ത�തകര�� അക�രമം അഴിച�ച�വിട�ടതെന�ന�ം പിന�നീട� കാറില�� രക�ഷപ�പെട�കയായിര�ന�ന�വെന�ന�മാണ� പരാതി.

Related News:
കാസര��കോട� ഗവണ��മെന�റ� കോളജില�� എസ� എഫ� � പ�രവര��ത�തകര��ക�ക� നേരെ ആക�രമണം, ഒരാള��ക�ക� ഗ�ര�തര പരിക�ക�(ശ�രദ�ധിക�ക�ക: ഗൾഫ� - വിനോദം - ടെക�നോളജി - സാമ�പത�തികം- പ�രധാന അറിയിപ�പ�കൾ-വിദ�യാഭ�യാസം-തൊഴിൽ വിശേഷങ�ങൾ ഉൾപ�പെടെ മലയാളം വാർത�തകൾ നിങ�ങള�ടെ മൊബൈലിൽ ലഭിക�കാൻ കെവാർത�തയ�ടെ പ�തിയ ആൻഡ�രോയിഡ� ആപ�പ� ഇവിടെ ക�ലിക�ക� ചെയ�ത� ഡൗൺലോഡ� ചെയ�യ�ക. ഉപയോഗിക�കാന�ം ഷെയർ ചെയ�യാന�ം എള�പ�പം )

Keywords: Kasaragod, Kerala, news, Top-Headlines, Crime, case, Attack against SFI volunteers; Case against 15 MSF workers
  < !- START disable copy paste -->

ശമ�പളമില�ല; ഭെല�� ഇ എം എല�� ജീവനക�കാര�� നടത�ത�ന�ന അനിശ�ചിതകാല റിലേ സത�യാഗ�രഹം 46 ദിവസം പിന�നിട�ട�
Source:  KasargodVartha
Thursday, 19 September 2019 19:42

കാസരàµ�â€�കോടàµ�: (www.kasargodvartha.com 19.09.2019) à´’à´®àµ�പതàµ� മാസമായി ശമàµ�പളം നലàµ�â€�കാതàµ�തതിലàµ�â€� à´ªàµ�രതിഷേധിചàµ�à´šàµ� ഭെലàµ�â€� à´‡ à´Žà´‚ à´Žà´²àµ�â€� ജീവനകàµ�കാരàµ�â€� നടതàµ�à´¤àµ�à´¨àµ�à´¨ അനിശàµ�ചിതകാല റിലേ സതàµ�യാഗàµ�രഹം 46 ദിവസം പിനàµ�നിടàµ�à´Ÿàµ�. സംസàµ�ഥാന സരàµ�â€�à´•àµ�കാരàµ�â€� à´�à´±àµ�റെടàµ�à´•àµ�കാനàµ�â€� തീരàµ�മാനിചàµ�à´š à´•à´®àµ�പനി നിലവിലàµ�â€� കേനàµ�à´¦àµ�à´° പൊതàµ�മേഖലയിലàµ�â€� ഭാരതàµ� ഹെവി ഇലകàµ�à´Ÿàµ�à´°à´¿à´•àµ�à´•à´²àµ�â€�à´¸àµ� ലിമിറàµ�റഡിനàµ�റെ (ഭെലàµ�â€�) സബàµ�സിഡിയറി യൂണിറàµ�റാണàµ�. à´•à´®àµ�പനി സംസàµ�ഥാന സരàµ�â€�à´•àµ�കാരിനàµ� കൈമാറàµ�à´¨àµ�നതàµ� വരെ ജീവനകàµ�കാരàµ�â€�à´•àµ�à´•àµ� ശമàµ�പളം നലàµ�â€�കാനàµ�à´³àµ�à´³ ബാധàµ�യത ഭെലàµ�ലിനാണàµ�. à´Žà´¨àµ�നാലàµ�â€� ശമàµ�പളം നലàµ�â€�à´•àµ�à´¨àµ�നിലàµ�ലെനàµ�à´¨àµ� മാതàµ�രമലàµ�à´² ഉതàµ�പാദനം നടതàµ�താനാവശàµ�യമായ à´ªàµ�രവരàµ�â€�à´¤àµ�തന മൂലധനം പോലàµ�à´‚ ഭെലàµ�â€� നലàµ�â€�à´•àµ�à´¨àµ�നിലàµ�ലെനàµ�à´¨àµ� സമരകàµ�കാരàµ�â€� പറയàµ�à´¨àµ�à´¨àµ�.

കമ�പനി �റ�റെട�ക�കാന�� സംസ�ഥാന സര��ക�കാര�� തീര�മാനിച�ചിട�ട� രണ�ട� വര��ഷം കഴിഞ�ഞെങ�കില�ം നടപടികള�� ഇനിയ�ം പൂര��ത�തിയായിട�ടില�ല. ഈ സാഹചര�യത�തിലാണ� തൊഴിലാളികള�� കമ�പനിക�കകത�ത� അനിശ�ചിതകാല സത�യഗ�രഹം ആരംഭിച�ചത�.


(ശ�രദ�ധിക�ക�ക: ഗൾഫ� - വിനോദം - ടെക�നോളജി - സാമ�പത�തികം- പ�രധാന അറിയിപ�പ�കൾ-വിദ�യാഭ�യാസം-തൊഴിൽ വിശേഷങ�ങൾ ഉൾപ�പെടെ മലയാളം വാർത�തകൾ നിങ�ങള�ടെ മൊബൈലിൽ ലഭിക�കാൻ കെവാർത�തയ�ടെ പ�തിയ ആൻഡ�രോയിഡ� ആപ�പ� ഇവിടെ ക�ലിക�ക� ചെയ�ത� ഡൗൺലോഡ� ചെയ�യ�ക. ഉപയോഗിക�കാന�ം ഷെയർ ചെയ�യാന�ം എള�പ�പം )

Keywords: Kasaragod, Kerala, Top-Headlines, Protest, No Salary; Bhel EML employees strike going to 46 days
  < !- START disable copy paste -->

പ�തിയ ഇന�ത�യ ! ഗർഭം കലക�കികൊട�ക�കപ�പെട�ം !
Source:  Boolokam
Thursday, 19 September 2019 19:10

സഹോദരികളായ മ�സ�ലിം യ�വതികളെ കസ�റ�റഡിയിലെട�ത�ത പോലീസ� ക�രൂരമായി പീഡിപ�പിച�ച�. അടിവയറിൽ ചവിട�ടിയതിനെ ത�ടര��ന�ന� യ�വതിയ�ടെ ഗര��ഭം അലസി.

യ� എ ഇയില�� തൈ വിതരണത�തിന�ള�ള ഗിന�നസ� റെക�കോര��ഡില�� ഇടംനേടി കാസര��കോട�ട�കാരിയായ പ�ലസ� ട� വിദ�യാര��ത�ഥിനിയ�ടെ ടീം
Source:  KasargodVartha
Thursday, 19 September 2019 19:09

à´…à´œàµ�മാനàµ�â€�: (www.kasargodvartha.com 19.09.2019) à´¯àµ� à´Ž ഇയിലàµ�â€� തൈ വിതരണതàµ�തിനàµ�à´³àµ�à´³ à´—à´¿à´¨àµ�നസàµ� റെകàµ�കോരàµ�â€�à´¡à´¿à´²àµ�â€� ഇടംനേടി കാസരàµ�â€�കോടàµ�à´Ÿàµ�കാരിയായ à´ªàµ�ലസàµ� à´Ÿàµ� വിദàµ�യാരàµ�â€�à´¤àµ�ഥിനിയàµ�ടെ ടീം. കാസരàµ�â€�കോടàµ� പളàµ�ളം à´¸àµ�വദേശി ആഷിഖàµ� റഹàµ� മാനàµ�â€�- സൈനാസàµ� ദമàµ�പതികളàµ�ടെ മകളàµ�â€� ഫാതàµ�വിമ തനàµ�â€�സീലയടങàµ�ങിയ ടീമാണàµ� നേടàµ�à´Ÿà´‚ കൈവരിചàµ�à´šà´¤àµ�. à´…à´œàµ�മാനിലെ ഹബിറàµ�റാറàµ�à´±àµ� à´¸àµ�‌കൂളിലàµ�â€� à´ªàµ�ലസàµ� à´Ÿàµ� വിദàµ�യാരàµ�â€�à´¤àµ�ഥിനിയാണàµ� തനàµ�â€�സീല.

നാല� ക�യാമ�പസ�കളിലായാണ� പരിപാടി സംഘടിപ�പിച�ചത�. കഴിഞ�ഞ നവംബറില�� വിദ�യാര��ത�ഥികള��ക�ക� ഓരോ വിത�ത� വീതം നല��ക�കയ�ം അതില�� നിന�ന� 9,371 മോര��ണിംഗ�, സെസ�ബിന, ഗാഫ� സസ�യങ�ങള�� വളര��ന�ന�വന�ന തന��സീലയ�ടെ ടീം ഗിന�നസ� റെക�കോര��ഡില�� ഇടം നേട�കയ�മായിര�ന�ന�. 'ഒര� വൃക�ഷം- വായ�, കര, മൃഗങ�ങള��, പക�ഷികള��, മന�ഷ�യര�� എന�നിവരെ സഹായിക�ക�ന�ന�വെന�ന�ം അതിനാല�� ഈ ആശയം കൊണ�ട�വന�നപ�പോള�� വളരെ സന�തോഷത�തോടെയാണ� ഇതില�� പങ�കാളിയായതെന�ന�ം തന��സീല പറഞ�ഞ�. ഒട�വില�� അത� ഗിന�നസ� നേട�ടം വരെ എത�തിയപ�പോള�� പറഞ�ഞറിയിക�കാനാവാത�ത സന�തോഷമ�ണ�ടെന�ന�ം തന��സീല കൂട�ടിച�ചേര��ത�ത�. ഗിന�നസ� ബ�ക�കില�� ഇടം നേടിയ തന��സീലയെ പളളം ബ�രദേര��സ� ക�ലബ� അഭിനന�ദിച�ച�.

യ� എ ഇയില�� രാഷ�ട�രനിര��മ�മാണത�തിന� സംഭാവന ചെയ�യ�ന�നതിന�ളള തങ�ങള�ടെ മാര��ഗമാണിതെന�ന�ം ഗിന�നസ� റെക�കോര��ഡ� നേട�ന�നത� അത�തരം നടപടികള��ക�ക� പ�രോത�സാഹനമാണെന�ന�ം ഹബിറ�റാറ�റ� സ�‌കൂള�� ചെയര��മാന�� ഷെയ�ഖ� സ�ല��ത�താന�� ബിന�� സാഖര�� അല�� ന�ഈമി പറഞ�ഞ�.


(ശ�രദ�ധിക�ക�ക: ഗൾഫ� - വിനോദം - ടെക�നോളജി - സാമ�പത�തികം- പ�രധാന അറിയിപ�പ�കൾ-വിദ�യാഭ�യാസം-തൊഴിൽ വിശേഷങ�ങൾ ഉൾപ�പെടെ മലയാളം വാർത�തകൾ നിങ�ങള�ടെ മൊബൈലിൽ ലഭിക�കാൻ കെവാർത�തയ�ടെ പ�തിയ ആൻഡ�രോയിഡ� ആപ�പ� ഇവിടെ ക�ലിക�ക� ചെയ�ത� ഡൗൺലോഡ� ചെയ�യ�ക. ഉപയോഗിക�കാന�ം ഷെയർ ചെയ�യാന�ം എള�പ�പം )

Keywords: Kasaragod, Kerala, news, Top-Headlines, Ajman, Gulf, Plus two student from Kasaragod included in Guinness Record
  < !- START disable copy paste -->

ഖാസിയ�ടെ മരണം; സി ബി �ക�കെതിരെയ�ള�ള പരാതി കേന�ദ�രം അന�വേഷിക�ക�ന�ന�, വിഷയം വീണ�ട�ം ചൂട�പിടിക�ക�ന�ന�
Source:  KasargodVartha
Thursday, 19 September 2019 18:59

കാസരàµ�â€�കോടàµ�: (www.kasargodvartha.com 19.09.2019) à´šàµ†à´®àµ�പിരികàµ�à´• ഖാസി സി à´Žà´‚ à´…à´¬àµ�à´¦àµ�à´²àµ�à´² മൗലവിയàµ�ടെ à´¦àµ�രൂഹമരണവàµ�മായി ബനàµ�ധപàµ�പെടàµ�à´Ÿàµ� സി ബി à´� നടതàµ�തിയ à´…à´¨àµ�വേഷണതàµ�തിലàµ�â€� à´…à´Ÿàµ�ടിമറി നടനàµ�നതായി ആരോപിചàµ�à´šàµ� ഖാസിയàµ�ടെ à´•àµ�à´Ÿàµ�ംബവàµ�à´‚ ആകàµ�à´·à´¨àµ�â€� à´•à´®àµ�മിറàµ�റിയàµ�à´‚ നലàµ�â€�à´•à´¿à´¯ നിവേദനങàµ�ങളàµ�â€� സെനàµ�â€�à´Ÿàµ�à´°à´²àµ�â€� വിജിലനàµ�â€�à´¸àµ� വിഭാഗതàµ�തിനàµ� à´…à´¨àµ�വേഷികàµ�കാനàµ�â€� കൈമാറിയതോടെ വിഷയം വീണàµ�à´Ÿàµ�à´‚ ചൂടàµ�പിടികàµ�à´•àµ�à´¨àµ�à´¨àµ�. ബി ജെ പി à´•à´°àµ�â€�ണാടക à´…à´§àµ�യകàµ�à´·à´¨àµ�à´‚ à´Žà´‚ പിയàµ�മായ നളീനàµ�â€� à´•àµ�മാരàµ�â€� à´•à´Ÿàµ�ടീലàµ�â€� വഴി à´ªàµ�രധാനമനàµ�à´¤àµ�à´°à´¿à´•àµ�à´•àµ� ഖാസിയàµ�ടെ മരàµ�മകനàµ�à´‚ നിലവിലെ കീഴൂരàµ�â€�- മംഗളൂരàµ� ഖാസിയàµ�മായ à´¤àµ�വാഖ à´…à´¹àµ� മദàµ� മൗലവി നിവേദനം നലàµ�â€�കിയിരàµ�à´¨àµ�à´¨àµ�. à´ˆ നിവേദനമാണàµ� à´…à´¨àµ�വേഷണതàµ�തിനായി സെനàµ�â€�à´Ÿàµ�à´°à´²àµ�â€� വിജിലനàµ�â€�à´¸àµ� à´•à´®àµ�മീഷനàµ� കൈമാറി ഉതàµ�തരവായിരികàµ�à´•àµ�à´¨àµ�നതàµ�.

ജനകീയ നീതിവേദിയ�ള��പെടെ മറ�റ� ചില സംഘടനകള�ം ഇക�കാര�യത�തില�� സി ബി �യ�ടെ അന�വേഷണത�തിലെ പോരായ�മയ�‌ക�കെതിരെ രംഗത�ത� വന�നിര�ന�ന�. കൊലപാതകക�കേസ�കള�� അന�വേഷിച�ച� മിട�ക�ക� തെളിയിച�ച സി ബി �യിലെ പ�തിയ ടീമിനെ അന�വേഷണം �ല��പിക�കണമെന�നാണ� എല�ലാവര�ം നിവേദനത�തില�� ആവശ�യപ�പെട�ന�നത�. സി ബി � അന�വേഷണത�തില�� ഗ�ര�തരമായ വീഴ�ചകളാണ� ഉണ�ടായിട�ട�ള�ളതെന�നാണ� ബന�ധ�ക�കള�ം ആക�ഷന�� കമ�മിറ�റിയ�ം ആരോപിക�ക�ന�നത�. കോടതിക�ക� തെറ�റായ റിപോര��ട�ട�കള�� നല��കിയ സി ബി � അന�വേഷണം വഴി തെറ�റിക�ക�കയായിര�ന�ന�വെന�നാണ� പരാതി. ഇക�കാര�യത�തില�� അന�വേഷണം നടത�താനാണ� പ�രധാനമന�ത�രിയ�ടെ ഓഫീസില�� നിന�ന�ം നിര��ദേശം നല��കിയിരിക�ക�ന�നത�.

നേരത�തെ സി ബി � ആദ�യ അന�വേഷണ റിപോര��ട�ട� കൊച�ചിയിലെ സി ബി � കോടതിയില�� സമര��പ�പിച�ചെങ�കില�ം സി ബി �യ�ടെ കണ�ടെത�തല�കള�� തള�ളിക�കൊണ�ട� പ�നരന�വേഷണം നടത�താന�� നിര��ദേശിച�ചിര�ന�ന�. പ�നരന�വേഷണം നടത�തി രണ�ടാം തവണയ�ം റിപോര��ട�ട� നല��കിയെങ�കില�ം അത�ം കോടതി സ�വീകരിച�ചില�ല. കോടതി നിര��ദേശപ�രകാരമ�ള�ള ശാസ�ത�രീയ അന�വേഷണം നടത�തി റിപോര��ട�ട� നല��കാനാണ� കോടതി ആവശ�യപ�പെട�ടിര�ന�നത�. ഇതിന�റെ അടിസ�ഥാനത�തില�� രണ�ടര മാസം മ�മ�പ� കട�ക�കക�കല�ലിലെത�തി ശാസ�ത�രീയ പരിശോധനയ�ം നടത�തിയിട�ട�ണ�ട�. ഇതിന�റെ റിപോര��ട�ട� കോടതിക�ക� സമര��പ�പിച�ചിട�ടില�ല.


(ശ�രദ�ധിക�ക�ക: ഗൾഫ� - വിനോദം - ടെക�നോളജി - സാമ�പത�തികം- പ�രധാന അറിയിപ�പ�കൾ-വിദ�യാഭ�യാസം-തൊഴിൽ വിശേഷങ�ങൾ ഉൾപ�പെടെ മലയാളം വാർത�തകൾ നിങ�ങള�ടെ മൊബൈലിൽ ലഭിക�കാൻ കെവാർത�തയ�ടെ പ�തിയ ആൻഡ�രോയിഡ� ആപ�പ� ഇവിടെ ക�ലിക�ക� ചെയ�ത� ഡൗൺലോഡ� ചെയ�യ�ക. ഉപയോഗിക�കാന�ം ഷെയർ ചെയ�യാന�ം എള�പ�പം )

Keywords: Kasaragod, Kerala, news, case, complaint, Investigation, Khazi case; Central vigilance will be investigate the complaint against CBI
  < !- START disable copy paste -->

à´Ÿàµ�യൂണീഷàµ�യൻ à´šà´¿à´¤àµ�രമായ ‘എൽ സെയàµ�à´±’ ഇരിങàµ�ങാലകàµ�à´•àµ�à´Ÿ ഫിലിം സൊസൈറàµ�റി വെളàµ�ളിയാഴàµ�à´š à´¸àµ�à´•àµ�രീൻ ചെയàµ�à´¯àµ�à´¨àµ�à´¨àµ�
Source:  IRINJALAKUDALIVE.COM
Thursday, 19 September 2019 18:55

ഇരിങàµ�ങാലകàµ�à´•àµ�à´Ÿ : à´…à´¨àµ�തർദേശീയ ചലചàµ�à´šà´¿à´¤àµ�രമേളകളിൽ ഇടം à´•à´£àµ�ടെതàµ�തിയ à´Ÿàµ�യൂണീഷàµ�യൻ à´šà´¿à´¤àµ�രമായ ‘എൽ സെയàµ�à´±’ ഇരിങàµ�ങാലകàµ�à´•àµ�à´Ÿ ഫിലിം സൊസൈറàµ�റി സെപàµ�തംബർ 20 വെളàµ�ളിയാഴàµ�à´š à´•àµ�രൈസàµ�à´±àµ�à´±àµ� കോളേജàµ� ജംഗàµ�ഷനിലെ ഓർമàµ�à´® ഹാളിൽ വൈകീടàµ�à´Ÿàµ� 6:30 à´¨àµ�à´¸àµ�à´•àµ�രീൻ ചെയàµ�à´¯àµ�à´¨àµ�à´¨àµ�. ഓർമàµ�മകളàµ�മായി മലàµ�ലിടàµ�à´¨àµ�à´¨ à´®àµ�à´ªàµ�പതàµ�കാരനàµ�à´‚ അനാഥനàµ�മായ യൂസഫàµ� ആണàµ� à´šà´¿à´¤àµ�à´°à´¤àµ�തിലെ കേനàµ�à´¦àµ�രകഥാപാതàµ�à´°à´‚. à´’à´°àµ� à´ªàµ�à´°à´¤àµ�യേക സാഹചരàµ�യതàµ�തിൽ യൂസഫàµ� കാണàµ�à´¨àµ�à´¨ പെൺകàµ�à´Ÿàµ�à´Ÿà´¿, തനàµ�റെ à´•àµ�à´Ÿàµ�ംബം à´Žà´±àµ�à´±àµ�വാങàµ�ങിയ à´¦àµ�à´°à´¨àµ�തതàµ�തെകàµ�à´•àµ�റിചàµ�à´šàµ�à´³àµ�à´³ ഓർമàµ�മകൾ ഉണർതàµ�à´¤àµ�à´¨àµ�à´¨àµ�. 2014 ൽ à´ªàµ�റതàµ�തിറങàµ�ങിയ à´šà´¿à´¤àµ�à´°à´¤àµ�തിനàµ�റെ സമയം 106 മിനിറàµ�à´±àµ� .

കാസര��കോട� ഗവണ��മെന�റ� കോളജില�� എസ� എഫ� � പ�രവര��ത�തകര��ക�ക� നേരെ ആക�രമണം, ഒരാള��ക�ക� ഗ�ര�തര പരിക�ക�
Source:  KasargodVartha
Thursday, 19 September 2019 18:43

കാസരàµ�â€�കോടàµ�:(www.kasargodvartha.com 19/09/2019) à´•à´¾à´¸à´°àµ�â€�കോടàµ� ഗവണàµ�â€�മെനàµ�à´±àµ� കോളജിലàµ�â€� à´Žà´¸àµ� à´Žà´«àµ� à´� à´ªàµ�രവരàµ�â€�à´¤àµ�തകരàµ�â€�à´•àµ�à´•àµ� നേരെ ആകàµ�രമണം, ഒരാളàµ�â€�à´•àµ�à´•àµ� à´—àµ�à´°àµ�തര പരികàµ�à´•àµ�. à´…à´•àµ�രമതàµ�തിലàµ�â€� à´Žà´¸àµ�à´Žà´«àµ�à´� à´ªàµ�രവരàµ�â€�à´¤àµ�തകരàµ�â€�à´•àµ�à´•àµ� à´—àµ�à´°àµ�തര പരികàµ�à´•àµ�. à´µàµ�യാഴാഴàµ�à´š ഉചàµ�ചയോടെ മാരകായàµ�ധങàµ�ങളàµ�മായി à´•àµ�യാമàµ�പസിലെതàµ�തിയ à´Žà´‚à´Žà´¸àµ�à´Žà´«àµ� à´ªàµ�രവരàµ�â€�à´¤àµ�തകരàµ�â€� ഫിസികàµ�à´¸àµ� à´¡à´¿à´ªàµ�പാറടàµ�à´Ÿàµ�മെനàµ�റിനàµ� à´®àµ�à´¨àµ�നിലàµ�â€�വചàµ�à´šàµ� à´Žà´¸àµ�à´Žà´«àµ�à´� നേതാകàµ�à´•à´³àµ�â€� ഉളàµ�â€�à´ªàµ�പെടെയàµ�à´³àµ�ളവരെ ആകàµ�രമികàµ�à´•àµ�കയായിരàµ�à´¨àµ�à´¨àµ�വെനàµ�നാണàµ� à´Žà´¸àµ� à´Žà´«àµ� à´� കേനàµ�à´¦àµ�à´°à´™àµ�ങളàµ�â€� പറയàµ�à´¨àµ�നതàµ�.


ആക�രമത�തില�� സാരമായി പരിക�കേറ�റ കോളജ� യൂണിയന�� തെരഞ�ഞെട�പ�പ� കമ�മിറ�റി കണ��വീനറ�ം മൂന�നാംവര��ഷ ഹിസ�റ�ററി വിദ�യാര��ഥിയ�മായ എസ� വിഘ�നരാജ�(19), ബിഎസ�സി ബോട�ടണി രണ�ടാംവര��ഷ വിദ�യാര��ഥി കെ വി സിദ�ധാര��ഥ� (18), ബിഎസ�സി കെമിസ�ട�രി രണ�ടാംവര��ഷ വിദ�യാര��ഥി കെ വി ശ�രീരൂപ� (18), ബികോം ഒന�നാംവര��ഷ വിദ�യാര��ഥി ഇമ�മാന�വല��(18), ജിബിന��(18), ലിജോ (18)എന�നിവരെ ചെങ�കള നായനാര�� സഹകരണ ആശ�പത�രിയില�� പ�രവേശിപ�പിച�ച�.

ഗ�ര�തരമായി പരിക�കേറ�റ സിദ�ധാര��ഥിന�റെ തലയില�� 14 ത�ന�നിക�കെട�ട�കള�� വേണ�ടിവന�ന�.. വിഘ�നരാജിന�റെ തലയില�� ആറ� ത�ന�നിക�കെട�ട�ം കൈയ�ക�ക�ം തോളെല�ലിന�ം പരിക�ക�മ�ണ�ട�. ശ�രീരൂപിന� തലയ�ക�കേറ�റ പരിക�കിന� പ�റമെ പ�റത�ത�ം കൈകാല�കള��ക�ക�മാണ� അടിയേറ�റത�. ഇമ�മാന�വലിന�ം ജിബിന�ം ലിജോയ�ക�ക�ം ദേഹമാസകലം അടിയേറ�റ�. അപ�രതീക�ഷിത ആക�രമമായതിനാല�� ചെറ�ത�ത�നില��ക�കാന��പോല�ം എസ�എഫ�� പ�രവര��ത�തകര��ക�ക� കഴിഞ�ഞില�ല. കമ�പിപ�പാര, അഗ�രം കൂര��പ�പിച�ച ജനല��കമ�പി, ആണി തറച�ച പലക, ഡസ�‌കിന�റെ കാല��, കത�തി, പഞ�ച� ത�ടങ�ങിയ മാരകായ�ധങ�ങള�മായാണ� അക�രമിച�ചതെന�ന� പരിക�കേറ�റ� ആശ�പത�രിയില�� കഴിയ�ന�നവര�� പറഞ�ഞ�.

കോളേജില��നിന�ന� പ�റത�താക�കപ�പെട�ട ഒര� വിദ�യര��ത�ഥിയ�ടെ നതൃത�വത�തില�ള�ള സംഘമാണ� അക�രമം നടത�തിയതെന�നാണ� എസ� എഫ� � നേതാക�കള�� ആരോപിക�ക�ന�നത�. കര�തിക�കൂട�ടിയാണ� ആക�രമം നടത�തിയതെന�ന�ം നേതാക�കള�� ക�റ�റപ�പെട�ത�തി. എര��ട�ടിഗോ കാറിലാണ� അക�രമം നടത�തിയവര�� രക�ഷപ�പെട�ടതെന�ന�ം പരിക�കേറ�റവര�� പറഞ�ഞ�.

(ശ�രദ�ധിക�ക�ക: ഗൾഫ� - വിനോദം - ടെക�നോളജി - സാമ�പത�തികം- പ�രധാന അറിയിപ�പ�കൾ-വിദ�യാഭ�യാസം-തൊഴിൽ വിശേഷങ�ങൾ ഉൾപ�പെടെ മലയാളം വാർത�തകൾ നിങ�ങള�ടെ മൊബൈലിൽ ലഭിക�കാൻ കെവാർത�തയ�ടെ പ�തിയ ആൻഡ�രോയിഡ� ആപ�പ� ഇവിടെ ക�ലിക�ക� ചെയ�ത� ഡൗൺലോഡ� ചെയ�യ�ക. ഉപയോഗിക�കാന�ം ഷെയർ ചെയ�യാന�ം എള�പ�പം )

Keywords: News, Kasaragod, Kerala, SFI, MSF, Attack, Injured, Hospital, Students,MSF attacks on SFI activists

ഡോണ�� ബോസ�‌ക�കോ ഫിഡേ റേറ�റഡ� ഓപ�പണ�� ചെസ�സ� ടൂര��ണമെന��റ� ഒക�‌ടോബർ 4 മ�തല�� 8 വരെ ഇരിങ�ങാലക�ക�ടയില��
Source:  IRINJALAKUDALIVE.COM
Thursday, 19 September 2019 18:31

ഇരിങ�ങാലക�ക�ട : തൃശൂര�� ചെസ�സ� അക�കാദമി,ഡോണ�� ബോസ�‌ക�കോ യൂത�ത�‌സ�, ഇരിങ�ങാലക�ക�ട വെസ�റ�റ� ലയണ��സ� ക�ലബ�ബ� എന�നിവര�� സംയ�ക�തമായി സംഘടിപ�പിക�ക�ന�ന നാലാമത� ആദിത�ത� പോള��സണ�� മെമ�മോറിയല�� ഡോണ�� ബോസ�‌ക�കോ ഫിഡേ റേറ�റഡ� ഓപ�പണ�� ചെസ�സ� ടൂര��ണമെന��റ�  ഒക�‌ടോബർ 4 മ�തല�� 8 വരെ ഇരിങ�ങാലക�ക�ട ഡോണ�� ബോസ�‌കോ സ�‌ക�ക�ളില�� നടക�ക�മെന�ന� ഡോണ�� ബോസ�‌ക�കോ സ�‌കൂള�� റെക�ടര�� ഫാ.മാന�വല�� മേവട, ഇന�റര��നാഷണല�� ചെസ�സ� ആര��ബിറ�റര�� പീറ�റര�� ജോസഫ� എം,ആദിത�� ഫൗണ�ടേഷന�� ചെയര��മാന�� ബാബ� കൂവ�വക�കാടന�� എന�നിവര�� വാര��ത�താക�ക�റിപ�പില�� അറിയിച�ച�. ഇന�ത�യയിലെ വിവിധ സംസ�ഥാനങ�ങളില�� നിന�ന�ം 300ഓളം കളിക�കാര�� ടൂര��ണമെന�റില�� പങ�കെട�ക�ക�ം....

<< < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > >>