VicksWeb upgrade Location upload ads trending
VicksWeb भारत

वर आपले स्वागत आहे VicksWeb

Flag Counter
राष�ट�रवादी चालेल, मात�र का�ग�रेसबाबत मात�र राज ठाकरेंना आक�षेप
Source:  Lokmanthan
Wednesday, 16 October 2019 11:12

म�ंबई
कोणासोबत जायचं हे ठरवायचा निर�णय घ�यायची वेळ आली तर राष�ट�रवादी चालेल, असं मनसे अध�यक�ष राज ठाकरे यांनी म�हटलं आहे. परंत� सध�या मा�ा असा कोणताही विचार नसल�याचंही त�यांनी स�पष�ट केलं. राष�ट�रवादी का�ग�रेसची साथ �कवेळ चालेल मात�र का�ग�रेसबाबत थोडे आक�षेप आहेत, असं म�हणत राज ठाकरांनी आपलं मत मांडलं. परंत� का�ग�रेसबाबतचे आक�षेप मात�र त�यांनी सांगितलं नाही. मी कोणाकडेही य�ती, आघाडीचा प�रस�ताव घेऊन गेलो नव�हतो, आताही गेलो नाही, असंही ते म�हणाले

विरोधी पक�षासाठी मतं का?
शिवसेना आणि भाजपवर अंक�श ठेवणं ठेवणारं कोणी नाहीय. त�याम�ळे ही जबाबदारी आपण घेणं गरजेचं आहे, असं मला वाटतं. भारताच�या इतिहासात विरोधी पक�षासाठी म�हणून मतं कोणी मागितली नसतील. लोकांच�या मनातला राग व�यक�त करायचा कोणी, त�याम�ळे मला ही जबाबदारी घ�यावी असं वाटलं. आज मी घेतलेली भूमिका अत�यंत प�रॅक�टिकल, योग�य आहे. महाराष�ट�राच�या गरेजसाठी घेतलेली भूमिका आहे. राज�याला सध�या विरोधी पक�षाची गरज आहे. गेल�या पाच वर�षात विरोधी पक�षाचं अस�तित�त�वच नव�हतं.

आजही ईव�ही�मला विरोध
मा�ा आजही ईव�ही�मला विरोध आहे पण करणार काय? कारण त�याबाबत संभ�रम आहे. आज मा�े उमेदवार निवडून येतीलही पण बॅलेट पेपरचा आग�रह गैर काय? असा प�रश��न राज ठाकरेंनी विचारला. जपान, नेदरल�ड या ठिकाणी बॅलेट पेपरवर व�होटिंग होतं. मग आपण ईव�ही�म का करत आहोत? मी कोणाला मत दिलं आहे ते मला कळलं पाहिजे ही मागणी मी करतो आहे, त�यात च�कीचं काय? मला अपेक�षित असलेली मतं मिळाली, मा�े उमेदवार निवडून आले तर मी समजेन की सरकार बेसावध राहिलं.

लाव रे तो व�हिडीओ, ईडी नोटीस आणि आघाडी
लोकसभा निवडण�कीवेळी ’लाव रे तो व�हिडीओ’म�ळे त�म�हाला ईडीची नोटीस आली, परंत� तरीही विरोधी पक�षांनी त�म�हाला सोबत घेतलं नाही, याबाबत राज ठाकरे म�हणाले की, मी लोकसभेच�या वेळीही सांगितलं होतं की, मी क�णाकडेही य�तीचा प�रस�ताव घेऊन गेलो नाही. आता विधानसभा निवडण�कीच�यावेळीही मी कोणाहीकडे य�तीचा प�रस�ताव मांडला नाही. सोनिया गांधींना भेटलो तेव�हा पहिलं वाक�य होतं मी आघाडीसाठी आलेलो नाही, ईव�ही�म, व�हीव�हीपॅटसाठी आलोय. य�ती, आघाडीसोबत जावं असं मला वाटत नाही, असंही राज ठाकरेंनी म�हटलं आहे.

ईडी नोटीसला भीक घालत नाही?
ईडीची नोटीस हा सगळा व�यवहार आहे. मा�े हात दगडाखाली असते ना तर मी यांच�या अंगावर जाण�याची हिंमतही केली नसती. मी ईडीच�या नोटीसला भीक घालत नाही. चौकशांना मला फरक पडत नाही. निवडण�कीच�या तोंडावर यांना शरद पवार आठवले, अजित पवार आठवले, आता ईडीलाही राजकारण जमू लागलं का? त�यांना जे काय करायचंय ते कर� शकतात, निष�पन�न काही होणार नाही, असंही राज ठाकरे म�हणाले.

व�हिडीओ का मिसिंग आहेत?
व�हिडीओ का मिसिंग आहेत? असं विचारलं असता, सारखं सारखं तेच तेच प�रकार का करायचे? प�रचाराला काही वेळा वाटलं तर व�हिडीओ काढेन, ते लपवून ठेवलेले नाहीत. अजून आठ दिवस आहेत, त�याम�ळे मिळेल काहीतरी.

घर फिरलयं,वासेही फिरणार!
Source:  Lokmanthan
Wednesday, 16 October 2019 11:08

रया गेलेल�या राजकीय पक�षाचे प�रदेशाध�यक�षपद मिळाल�यानंतर जे भोग वाट�याला यायला हवेत तेच भोग पस�तीस वर�ष संगमनेरची अनभिषीक�त सत�ता भोगणाऱ�यांच�या वाट�याला आले आहेत.जीव जात नाही म�हणून हात पाय खोडावेत तशी अवस�था �ालेल�या कांग�रेस पक�षाला महाराष�ट�रात .संजीवनी द�यायची म�हणून केंद�रीय नेतृत�वाने प�रदेशाध�यक�षपदाचे जू खांद�यावर दिलं खरं पण स�वतःच�या घराला लागलेली आग वि�वतांना नाकात दम आलेले पक�षाला काय जीवदान देणार? पदरी पडल ख�ळ....अन� ...अशी या पक�षाची अवस�था �ाली आहे.lead
गावात आदर हवा असेल,चार लोकांनी आपल�या शब�दाला किंमत द�यावी असे वाटत असेल तर आधी आपल�या घरात आपले ते स�थान निर�माण करावे लागते.घरात मान सन�मान मिळाला,आदर मिळाला तर गावात त�याचे पडसाद आपोआप उमटतात.संगमनेरच�या नेतृत�वाची हीच अवस�था �ाली आहे.गेली पस�तीस वर�ष संगमनेरकरांनी सारे दोष पोटात घालून या नेतृत�वाला चाल दिली.प�रत�येक पाच वर�षांनी ज�न�या नव�या थापांची सरमिसळ करून हे नेतृत�व जनतेची दिशाभूल करीत निवडणूकीचा फड जिंकत गेले.संगमनेरच�या पदरात काय पडले? भकास शहर,विराण वाळवंटाची जहागीरी असलेला ताल�का.
पसà¥�तीस वरà¥�षात à¤�कमेव काम उभ राहीलं ,बससà¥�थानक..कोटà¥�यावधी रूपये शासनाचे मà¥�हणजे जनतेचे खरà¥�च à¤�ाले तà¥�यासाठी.आणि शà¥�रेय कोण लाटते तर कथित सहकार समà¥�राट.सहकारात गाडे अभà¥�यासक मà¥�हणे,देशभरात पà¥�रसà¥�कारांची माळ लà¥�यायलेला साखर कारखाना चालवतात मà¥�हणे,पà¥�रचंड शिसà¥�त ,कà¥�शल आणि अभà¥�यासपूरà¥�ण वà¥�यवसà¥�थापन असलà¥�यामà¥�ळे साखर आणि दà¥�ध धंदा भरभराटीला आला,देशपातळीवर नावाजला.खरे आहे,अहो पण सहकारात शिसà¥�त  राबवणारे तà¥�मà¥�ही
कडक शिस�ति चा सहकार म�हणता,मग
आपल�या शिस�तीच�या सोबतीला प�रंचड स�रक�षा असताना द�धसंघाच�या आवारातून 2,50,000 र� चे गाडीच�या
 à¤Ÿà¤¾à¤¯à¤°à¤šà¥€ चोरी होतेच कशी?à¤�वà¥�हढी पà¥�रचंड सà¥�रकà¥�षा असतांना तबà¥�बल 10000 साखर पोतà¥�यांची चोरी होतेच कशी? घरातच चोर दडलाय का? सापडत नाही की शोधायचाच नाही.असे सवाल या कारà¥�यपधà¥�दतीमà¥�ळे उपसà¥�थित होत आहेत.
संगमनेरचा सहकार महाराष�ट�रात 1 नंबर? अभिनंदनास पाञ म�हणायला हवे.पण काय हो,
पेपर मिल,डिसà¥�टलरी,ऑईलमील,पशà¥� खादà¥�य कारखाना बंद पाडून, हजारो कामगार बेरोजगार केलà¥�यानंतरही   हे शà¥�रेय घेताना काहीच वाटत नाही का?
संगमनेरचà¥�या भकासाचे  रसभरीत वरà¥�णन असलेली पà¥�सà¥�तिका वाटताना पगारी करà¥�मचारी,घरात येऊन फोटो काढतात.काय माहौल आहे संगमनेरात.
मत देऊ नका, कà¥�णालाही दया पण आमचà¥�या पà¥�सà¥�तिका घà¥�या आणि फ़ोटो काढू दया,बर वाटत à¤�कताना.ही आहे  सहकाराने वेठीस धरलेलà¥�या करà¥�मचारी लोकांची वà¥�यथा,ही आहे संगमनेरचà¥�या विकासाची गाथा.
"अखंड परिवार विकास"सà¥�वतः,बहीण,मेवà¥�हणा,जावई, भाचा,चà¥�लत भाऊ,जमीन माफिया टोळी,ठेकेदारांची टोळी.सà¥�वतः  सà¥�वतः पसà¥�तीस वरà¥�ष आमदार पंधरा वरà¥�ष मंञी अधूनमधून दà¥�ध संघ साखर कारखानà¥�याचे चेअरमन आणि आता   पà¥�रदेशाधà¥�यकà¥�ष, भाचा यà¥�वक पà¥�रदेशाधà¥�यकà¥�ष, मेवà¥�हणा पदवीधर आमदार,बहीण नगराधà¥�यकà¥�ष, जावई दà¥�धसंघाचा अधà¥�यकà¥�ष.तरीही गरीबी काही हटली नाही. यांना à¤�कही चार चाकी वाहन घेता आले नाही .  समाज विकासासाठी या थोर नेतृतà¥�वाला आतà¥�तापरà¥�यंत कधी  पायी तर कधी महामंडळाचà¥�या बसने पà¥�रवास करावा लागला.
 à¤†à¤¤à¤¾ नवी जबाबदारी खांदà¥�यावर आली.गेलà¥�या पाच वरà¥�षापासून मà¥�खà¥�यमंञी पदाची सà¥�वपà¥�न पडू लागली आहेत.मà¥�हणूनच पकà¥�षाधà¥�यकà¥�ष या नातà¥�याने पकà¥�षाचा जाहीरनामा दिलाय.कामगारांना किमान वेतन 21000 रà¥�पये देणार,काà¤�गà¥�रेसचà¥�या जाहीरनामà¥�यात वचन दिलयं पà¥�रदेशाधà¥�यकà¥�षांनी.अहो नामदारसाहेब! (सतà¥�ता गेली मंञी पद गेले तरी  बगलबचà¥�चे नामदारसाहेबच मà¥�हणतात अजून) आधी संगमनेर दà¥�धसंघ,साखर कारखाना,शेतकीसंघ,इंजिनिअरींग कॉलेज,मेडिकल कॉलेज या आपलà¥�या अधिपतà¥�या खालील संसà¥�थेत गेलà¥�या अनेक वरà¥�षांपासून काम करणाऱà¥�या कामगारांना हे किमान वेतन दà¥�या ना. आपण किती पगार देता आपण आपलà¥�या करà¥�मचाऱà¥�यांना?  आता परà¥�यंत आपण या कामगारांची चार अंकी तà¥�टपà¥�ंजा  पगार देऊन  वसिवà¥�हिल हजेरी व रोजंदारीवर नेमून गà¥�लाम बनवले आणि वचननामà¥�यात महाराषà¥�टà¥�राला थापा.

आपण शेतकरी पà¥�ञ आहात. सà¥�वतः शेतकरी आहात.महिनाभरापà¥�रà¥�वीच आपलà¥�या à¤�का आपà¥�तसà¥�वकीयाने शेतीची आपलà¥�याला किती गोडी आहे,शेतात कसे रमता याचे रसरशीत वरà¥�णन फेसबà¥�कवर केले होते.मग तà¥�मà¥�हीच आठवा २००६ते २०१४ परà¥�यंतचा  आपलà¥�याच  काà¤�गà¥�रेस आघाडी सरकारचा काळ. दिवसा व रातà¥�री वीज गà¥�ल.भारनियमन १० तास.परीकà¥�षा काळात विदà¥�यारà¥�थà¥�यांचे रातà¥�रीचा अभà¥�यास करणà¥�याचे हाल.पंखà¥�याअभावी रातà¥�री à¤�ोपेचे वांधे तर डासांचा हलà¥�ला.इनà¥�वà¥�हरà¥�टर, जनरेटर,बॅटरी, दिवे व कंदील.रातà¥�री रसà¥�तà¥�यांवर अंधाराचे थैमान.छोटी लेकरं गरà¥�मीमà¥�ळे रडताहेत.शेतकऱà¥�याचà¥�या विहिरीला पाणी आहे,पण पंप बंद.नियोजन शà¥�नà¥�य काà¤�गà¥�रेस नगरपालिका.अरà¥�ंद रसà¥�ते,जागोजागी वहातà¥�क कोंडी. शहर विकास आराखडा बोजवारा.
   संगमनेरचà¥�या काà¤�गà¥�रेसचà¥�या पदाधिकारà¥�यांकडून सेनेचà¥�या महिला पदाधिकारà¥�यांला अशà¥�लिल शबà¥�दात सारà¥�वजनिक ठिकाणी  शेरेबाजी केलà¥�याने पोलीसांत पकà¥�षाची वट पोहचली.हे कमी की काय मà¥�हणून शिरà¥�डी मतदार संघात पोलीस दपà¥�तरी नोंद असलेलà¥�या à¤�का घरातील सदसà¥�याला  उमेदवारी देणà¥�याची वेळ पकà¥�षावर आणली.धनà¥�य आपले नेतृतà¥�व आणि आपलà¥�या नेतृतà¥�वाखालील राषà¥�टà¥�रीय पकà¥�ष.

बाळासाहेबांचे खरे वारसदार उद�धवच: आठवले
Source:  Maharashtra Times
Wednesday, 16 October 2019 11:07

प�णे: 'शिवसेनाप�रम�ख बाळासाहेब ठाकरे यांची ह�शारीने नक�कल करून यांनी भाषणात विकास साधला आहे, पण खरे वारसदार उद�धव ठाकरेच आहेत,' असं मत रिपब�लिकन नेते यांनी आज प�ण�यात व�यक�त केलं. महाय�तीच�या उमेदवाराच�या प�रचारसभेत बोलताना त�यांनी सध�याच�या राजकीय घडामोडींवर भाष�य करताना विरोधकांवरही निशाणा साधला. 'यंदाची निवडणूक आम�हाला २०१४ पेक�षाही सोपी आहे,' असा दावा त�यांनी केला. वंचित व दलितांचं राजकारण करणाऱ�या प�रकाश आंबेडकरांवरही त�यांनी नाव न घेता टीका केली. 'वंचित बह�जन आघाडी काढून रिपब�लिकन पक�षाचे नाव प�सण�याचा प�रयत�न केला जात आहे. मात�र, तसं होणार नाही. मा�ा पक�ष कायम राहणार, असं आठवले म�हणाले. केंद�रात कॅबिनेट हवे! विधानसभा निवडण�कीत रिपब�लिकन पक�षानं भाजपकडं ८ जागांची मागणी केली होती, पण पाच जागा मिळाल�या. त�याम�ळं केंद�रात कॅबिनेट मंत�रीपद मिळायला हवं. राज�यातही �क कॅबिनेट आणि �क राज�यमंत�रीपद हवे. विधान परिषदेत दोन आमदार आणि चार महामंडळांवर प�रतिनिधित�व मिळावं, अशी मागणी म�ख�यमंत�री देवेंद�र फडणवीस यांच�याकडे केली आहे, असं त�यांनी यावेळी सांगितलं. महाराष�ट�र विधानसभेच�या �कूण २८८ जागांसाठी २१ ऑक�टोबर रोजी मतदान होणार असून त�यासाठी ८ कोटी ९५ लाख ६२ हजार ७०६ मतदारांची नोंदणी �ाली आहे. महाराष�ट�रात �कूण ९५,४७३ मतदान केंद�रं असून १.८ लाख ईव�ही�मचा मतदानासाठी वापर होणार आहे. अशी होतेय निवडणूक २७ सप�टेंबर : निवडण�कीची अधिसूचना ४ ऑक�टोबर : उमेदवारी अर�जासाठी म�दत ५ ऑक�टोबर : उमेदवारी अर�जांची छाननी ७ ऑक�टोबर : अर�ज मागे घेण�याची म�दत २१ ऑक�टोबर : मतदान २४ ऑक�टोबर : मतमोजणी

निवडण�कीचं बदलतं स�वर�प घातक
Source:  Lokmanthan
Wednesday, 16 October 2019 11:05

राजà¥�यात विधानसभा निवडणà¥�कीची रणधà¥�माळी आता अंतिम टपà¥�पà¥�यात पोहोचली आहे. दिवसेंदिवस निवडणà¥�कीचे सà¥�वरà¥�प बदलत असलà¥�याचे दिसून येत असले तरी यावेळेची ही निवडणूक  अनेक अरà¥�थाने वेगळी आहे, असे मà¥�हणावं लागत आहे. निवडणà¥�कीचà¥�या अनà¥�षंगाने राजकीय नेतà¥�यांकडून à¤�ालेलं मोठà¥�या पà¥�रमाणावरील पकà¥�षांतर हे पकà¥�षनिषà¥�ठेला मà¥�ठमाती देणारं ठरलं आहे.  बंडखोरीचं सरà¥�वात मोठं पà¥�रदरà¥�शन या निवडणà¥�कीचà¥�या माधà¥�यमातून जनतेसमोर आलं आहे. विशेष मà¥�हणजे राजकीय पकà¥�षांमधà¥�ये यà¥�ती आणि आघाडà¥�या à¤�ालà¥�या असतानाही अनेक जागांवर  à¤�ालेलà¥�या बंडखोरीचा विचार करता यà¥�ती आणि आघाडींचा धरà¥�म पाळला गेला नसलà¥�याचे सà¥�पषà¥�ट à¤�ाले आहे. भाजप-शिवसेना आणि मितà¥�रपकà¥�षांचà¥�या महायà¥�तीला सरà¥�वात मोठं बंडखोरीचं गà¥�रहण  लागलà¥�याचे दिसून येत आहे. पकà¥�षधरà¥�म आणि बंडखोरी या अरà¥�थाने ही विधानसभा निवडणूक बदनाम à¤�ालीच आहे, याशिवाय या निवडणà¥�कीतील आणखी कितीतरी पà¥�रतिकूल बाबी समोर  आलà¥�या आहेत. सदृढ लोकशाहीसाठी अतà¥�यंत घातक असलेली ही निवडणूक असे या निवडणà¥�कीचे वरà¥�णन करता येईल. विधानसभेचà¥�या 288 जागांसाठी 21 ऑकà¥�टोबर रोजी मतदान होत  असून 24 ऑकà¥�टोबर रोजी मतमोजणी होणार आहे. पकà¥�षनिषà¥�ठा, बंडखोरी, पà¥�रचाराचा सà¥�तर, पधà¥�दती, पà¥�रचारातील मà¥�दà¥�दे आदी बाबींचा विचार करता खरोखरच ही निवडणूक यापà¥�रà¥�वीचà¥�या  निवडणà¥�कांपेकà¥�षा वेगळी आहे, असे मà¥�हणायला निशà¥�चितच वाव आहे.
विधानसभा निवडणूक 2019 चे मतदान हे ईवà¥�हीà¤�म मशीनवर न घेता ते पारंपारिक पधà¥�दतीने मतपतà¥�रिकेवर तथा बॅलेट पेपरवर घà¥�यावे, अशी मागणी विरोधकांनी भारतीय निवडणूक  आयोगाकडे केली होती. महाराषà¥�टà¥�र नवनिरà¥�माण सेनेचे अधà¥�यकà¥�ष राज ठाकरे यांनी तर दिलà¥�लीकडे कूच करीत निवडणूक आयोगाची भेट घेवून तशी मागणी केली होती. याशिवाय शरद पवार  यांचà¥�यासारखà¥�या इतरही काही दिगà¥�गज नेतà¥�यांनी बॅलेट पेपरवर निवडणूक घà¥�यावी, अशी मागणी केली होती. निवडणूक आयोगाने मातà¥�र विरोधकांचà¥�या मागणी फेटाळून ला व त ईवà¥�हीà¤�म  मशीनवरच ही निवडणूक होईल, असा निरà¥�णय जाहीर केला. आयोगाचà¥�या या निरà¥�णयानंतर तूरà¥�तास ईवà¥�हीà¤�मचा विषय बाजà¥�ला पडला आहे. निवडणà¥�कीचे निकाल पà¥�नà¥�हा सतà¥�ताधाऱà¥�यांना कौल  देणारे लागले तर विरोधक ईवà¥�हीà¤�मवर खापर फोडणार हे निशà¥�चित. भाजप ईवà¥�हीà¤�ममधà¥�ये घोटाळा करीत असलà¥�याचा आरोप साततà¥�याने होत राहिला असताना पà¥�नà¥�हा ईवà¥�हीà¤�मवर निवडणूक  होत असलà¥�या कारणाने या विधानसभा निवडणà¥�कीचं हे à¤�क वेगळपणं मà¥�हणावं लागेल. या निवडणà¥�कीमधà¥�ये सतà¥�ताधारी पकà¥�षांकडनू मग तो भाजप असू देत की शिवसेना पकà¥�ष असू  देत, या  दोनà¥�ही पकà¥�षांनी विकासाचà¥�या मà¥�दà¥�दà¥�याला बगल देत कलम 370, राम मंदिर निरà¥�माणसारखा राषà¥�टà¥�रीय विषयांना पà¥�रचारात पà¥�राधानà¥�य दिले आहे. राजà¥�यात होत असलेलà¥�या शेतकऱà¥�यांचà¥�या आतà¥�महतà¥�या,  वाढती बेरोजगारी, बà¤�क घोटाळे, मोठà¥�या संखà¥�येने बंद होत असलेले उदà¥�योग-वà¥�यवसाय, कृषी विकास, नोकर भरती, महागाई आदी सà¥�थानिक विषयांना जाणीवपूरà¥�वक बगल देवून राषà¥�टà¥�रीय  मà¥�दà¥�दà¥�यांना जवळ केले आहे. विरोधी पकà¥�षातील नेतà¥�यांकडून या विषयावरà¥�न भाजप-शिवसेनेवर सडकून टीका केली जात आहे. आरà¥�थिक मंदीसदृशà¥�य वातावरणात पिचलेलà¥�या जनतेला सà¥�धà¥�दा विरोधकांचं हे मà¥�हणणं पटत असलà¥�याचे दिसून येत आहे. विरोधकांकडून सतà¥�ताधाऱà¥�यांना लकà¥�ष केले जात आहे. वासà¥�तविक, पà¥�रचारातील विरोधकांची ही चाल सà¥�वाभाविक आहे. आतापरà¥�यंतचà¥�या  सरà¥�वच निवडणà¥�कांमधà¥�ये विरोधकांची भूमिका नेमकी अशीच राहिली आहे. à¤�काही पकà¥�षाकडून विकासाबाबत ठोस भूमिका मांडली जात नाही, हेच या निवडणà¥�कीचे आगळेपण मà¥�हणावे लागेल.  केवळ à¤�कमेकांवर घसरलेलà¥�या पातळीवरचे आरोप-पà¥�रतà¥�यारोप केले जात आहेत. दà¥�सरीकडे पà¥�रचारादरमà¥�यान, जासà¥�तीत  जासà¥�त लोकांपरà¥�यंत पोहोचणà¥�यासाठी नेतà¥�यांकडून, उमेदवारांकडून विविध पà¥�रकारचà¥�या आणि नव-नवीन कà¥�लà¥�पà¥�तà¥�या वापरलà¥�या जात आहेत. तà¥�यासाठी चोरी-छà¥�पके वारेमाप पैसा खरà¥�च केला जात आहे. निवडणूक यंतà¥�रणेचà¥�या डोळà¥�यात धूळफेक करणारे हे पà¥�रकार सरà¥�रास सà¥�रà¥�  आहेत. राजà¥�यात दररोज कà¥�ठे ना कà¥�ठे लाखो-कोटींचà¥�या नोटा पकडलà¥�या जात असलà¥�याचà¥�या बातमà¥�या वाचायला मिळत आहेत. पà¥�रचारासाठी दिगà¥�गज नेतà¥�यांना पाचारण केले जात आहे. सभांसाठी  भवà¥�यदिवà¥�य शामियाने उभारले जात आहेत. गरà¥�दी जमविणà¥�यासाठी पà¥�नà¥�हा बदललेलà¥�या भà¥�रषà¥�ट पधà¥�दतीचा अवलंब केला जात आहे. शेतीमधà¥�ये पिके काढणà¥�याचा हंगाम सà¥�रà¥� असताना सभा आणि पà¥�रचार पदयातà¥�रांमधà¥�ये दिसणाऱà¥�या मोठà¥�या गरà¥�दीवरà¥�न यामागचं खरं इंगित समजून येत आहे. यà¥�तीचà¥�या उमेदवारांचà¥�या पà¥�रचारासाठी पंतपà¥�रधान नरेंदà¥�र मोदी, उतà¥�तरपà¥�रदेशचे मà¥�खà¥�यमंतà¥�री योगी यांचà¥�यासह  केंदà¥�रातील अनेक मंतà¥�री राजà¥�यात सभा घेत फिरत आहेत. पंतपà¥�रधान मोदी सà¥�मारे दहा सभा घेणार आहेत. पंतपà¥�रधान नरेंदà¥�र मोदी 17 ऑकà¥�टोबर रोजी सातारा, परळी आदी ठिकाणी पà¥�रचार सभा  घेणार आहेत. पंतपà¥�रधानांचà¥�या या दौऱà¥�याची सधà¥�या पà¥�रशासनाकडून जोरदार तयारी सà¥�रू असून विशेषत: सà¥�रकà¥�षा वà¥�यवसà¥�थेसाठी पोलीस विभाग तयारी करत आहे. मोदींचà¥�या सà¥�रकà¥�षा वà¥�यवसà¥�थेत  इसà¥�रायलहून खास 5 जणांचे पथक परळीत दाखल होत आहे. शिवाय, पोलीस दलातील विविध शाखांचे राजà¥�यसà¥�तरावरील पà¥�रमà¥�ख अधिकारीही सातारा तसेच बीडमधà¥�ये दाखल होणà¥�यास सà¥�रà¥�वात  à¤�ाली आहे. विधानसभा निवडणà¥�कांसाठी सरà¥�वच पकà¥�षांचà¥�यावतीने पà¥�रचारसभांचा धडाका सà¥�रà¥� आहे. मोठ-मोठाले नेते पà¥�रचारात उतरलà¥�याने निवडणà¥�कांत रंगत आली आहे.
आरोप पà¥�रतà¥�यारोपांचा धà¥�राळा उडत आहे. पंतपà¥�रधानांची सभा मà¥�हटले की तà¥�यांची सà¥�रकà¥�षा वà¥�यवसà¥�था, तà¥�यांचे राजशिषà¥�टाचार पाळणे महतà¥�वाचे. तà¥�यात पà¥�रचारसभा मà¥�हणजे कà¥�णी विरोधकांनी गोंधळ  घालू नये यासाठी सà¥�रकà¥�षा यंतà¥�रणांना विशेष काळजी घà¥�यावी लागते. थोडकà¥�यात मोठ-मोठà¥�या सभांवर वारेमाप खरà¥�च केला जात आहे. या निवडणà¥�कीत पाणà¥�यासारखा पैसा खरà¥�च केला जातोय. हा  रेकॉरà¥�ड बà¥�रेक खरà¥�च आतापरà¥�यंतचà¥�या सरà¥�वच निवडणà¥�कांना मागे सारणारा असू शकेल, यात दà¥�मत असणà¥�याचे कारण नाही. दà¥�सरीकडे काही पकà¥�षांनी आपले जाहीरनामे पà¥�रसिधà¥�द केले आहेत, तर  काहींना अदà¥�याप तà¥�यासाठी सवडच मिळाली नसलà¥�याचे दिसत आहे. जाहीरनामà¥�यांमधà¥�ये विकासकामांचà¥�या नावाने दिली गेलेली आशà¥�वासने हासà¥�यासà¥�पद आहेत. हे जाहीरनामे वाचून जनतेवर  कपाळावर हात मारà¥�न घेणà¥�याची वेळ आली आहे. शिवसेनेने दहा रà¥�पयांमधà¥�ये जेवणाची थाळी देणà¥�याचे आशà¥�वासन दिलंय, तर भाजपने करोडो नोकऱà¥�यांची निरà¥�मिती, नदà¥�याजोड पà¥�रकलà¥�प, करोडो  लोकांना बचत गटाशी जोडणार आदी आशà¥�वासने दिली आहेत. राषà¥�टà¥�रवादी काà¤�गà¥�रेसने पà¥�नà¥�हा शेतकऱà¥�यांचा सातबारा कोरा करणà¥�याचे आशà¥�वासन दिले आहे. या आधीचà¥�या निवडणà¥�कांमधà¥�येही अशा  पà¥�रकारचे जाहीरनामे पà¥�रसिधà¥�द à¤�ाले होते. तà¥�याचे काय à¤�ाले, असा पà¥�रशà¥�न मतदारांकडून विचारला जात आहे. ही निवडणूक मà¥�हणजे लबाड लोकांनी दिलेलं आवतणं आहे, अशी जनतेची भावना  à¤�ालà¥�याचे दिसून येत आहे. निवडणà¥�कीचं हे बदलतं सà¥�वरà¥�प लोकशाहीसाठी घातक ठरà¥� शकतं. लोकांनीच आतातरी शहाणं वà¥�हावं, यापेकà¥�षा दà¥�सरं काय?भारतात पाकिस�तानपेक�षाही अधिक उपासमारी
Source:  Maharashtra Times
Wednesday, 16 October 2019 10:54

नवी दिल�लीः भारतात उपासमारीची समस�या अधिक गंभीर �ाल�याचं ग�लोबल हंगर इंडेक�समधून (जी�चआय) समोर आलंय. जी�चआयमध�ये भारताची घसरण �ालीय. ११७ देशांच�या यादीत भारत १०२व�या क�रमांकावर फेकला गेलाय. दक�षिण आशियाई देशांमधील हा सर�वांत खालचा क�रमांक आहे. दक�षिण आशियातील इतर देश हे ६६ ते ९४ व�या स�थानावर आहेत. भारत या यादीत ब�रा�ील, रशिया, चीन आणि दक�षिण आफ�रिकेच�याही मागे आहे. तर पाकिस�तान या यादीत ९४व�या क�रमांकावर आहे. पाकिस�तान प�ढे, भारत पिछाडीवर २०१५च�या ग�लोबल हंगर इंडेक�समध�ये भारत ९३व�या क�रमांकावर होता. त�यावेळी दक�षिण आशियामध�ये पाकिस�तान हा �कमेव देश होता जो या जी�चआयमध�ये भारताच�याही मागे होता. पण पाकिस�तानने यंदा भारताला मागे टाकत ९४ वे स�थान मिळवले आहे. २०१४ ते २०१८ या कालावधीत मिळवलेल�या आकडेवारीवर हा ग�लोबल हंगर इंडेक�स बनवण�यात आला आहे. विविध देशांमधील क�पोषित म�लांची लोकसंख�या, वजनाखालील किंवा त�यापेक�षा कमी वयाखालील म�लांची टक�केवारी आणि बालमृत�यू दर यावर आधारीत ही आकडेवारी आहे. नेपाळने केली उत�तम प�रगती भारतात ६ ते २३ महिन�यांच�या ९.६ टक�के म�लांनाच प�रेसं अन�न मिळतं. केंद�रीय आरोग�य मंत�रालयाने न�कत�याच जाहीर केलेल�या अहवालात ही आकडेवारी केवळ ६.४ टक�केच आहे. तर भारताच�या त�लनेत नेपाळमध�ये २००० पासून सर�वाधिक स�धारणा �ाली आहे, असं जागतिक अहवालात म�हटलंय. भारतातील भूक समस�या गंभीर उपासमारीच�या आधारावरून देशांना ० ते १०० ग�ण दिले गेलेत आणि जी�चआय तयार केला गेलाय. त�यातील ० हा अंक सर�वोत�तम म�हणजे उपासमारी नाही. तर १० पेक�षा कमी ग�ण म�हणजे देशात उपासमारी फारच कमी आहे. त�याचप�रमाणे २० ते ३४.९ ग�णे म�हणजे उपासमारीचे संकट गंभीर �ाले आहे. तर ३५ ते ४९.९ ग�ण म�हणजे उपासमारीची आव�हानात�मक स�थिती आहे. यापेक�षा अधिक म�हणजे ५० ग�ण असतील तर संबंधित देशात उपासमारीची स�थिती अत�यंत भयावह असल�याचं समजलं जातं. यात भारताला ३०.३ ग�ण मिळाले आहेत. याचा अर�थ भारतात उपासमारीचे गंभीर संकट आहे. तर मध�य आफ�रिकेतील चार देशांमध�ये उपासमारीची अत�यंत भयावर स�थिती आहे. हवामान बदलाचे आव�हान हवामान बदलाम�ळे उपासमारीचे संकट वाढत आहे. जागतील अनेक भागांमध�ये उपासमारीचे प�रमाण वाढत आहे. तसंच अन�नाची ग�णवत�ता आणि स�वच�छतेवरही विपरीत परिणाम होतोय. तसंच शेती उत�पादनातील पोषक घटकांचं प�रमाणही कमी �ालंय.

काश�मीर: अनंतनागमध�ये दहशतवाद�यांशी चकमक
Source:  Maharashtra Times
Wednesday, 16 October 2019 10:33

श�रीनगर: जम�मू-काश�मीरमधील अनंतनागमध�ये स�रक�षा दलाचे जवान आणि दहशतवाद�यांमध�ये चकमक स�रू आहे. मंगळवारी रात�री उशिरा ही चकमक स�रू �ाली. स�रक�षा दलाच�या जवानांनी दोन ते तीन दहशतवाद�यांना घेरले आहे. काश�मीर पोलिसांनी दिलेल�या माहितीन�सार दोन�ही बाजूने गोळीबार स�रू आहे. अनंतनागमधील बिजबेहरा परिसरात ही चकमक स�रू आहे. या ठिकाणी काही दहशतवादी लपले असल�याची माहिती पोलिसांना मिळाली. त�यानंतर त�यांनी शोधमोहीम स�रू केली. या दरम�यान दहशतवाद�यांनी पोलिसांवर गोळीबार स�रू केला. त�याला स�रक�षा दलाच�या जवानांनी जोरदार प�रत�य�त�तर दिले. शोपियानमध�ये ट�रक चालकाची हत�या दहशतवाद�यांनी सोमवारी शोपियानमध�ये �क ट�रक चालकाची हत�या केली. मूळचा राजस�थानचा असणारा हा ट�रक चालक सफरचंदाची वाहतूक करत होता. तर, गांदरबल परिसरात स�रक�षा दलाच�या जवानांनी हिज�ब�ल म�जाहिद�दीनच�या दोन दहशतवाद�यांना अटक केली. त�यांच�याकडून मोठ�या प�रमाणावर शस�त�रसाठा जप�त करण�यात आला. दहशतवादी कारवायांमध�ये ८० टक�के वाढजम�मू-काश�मीरमध�ये दहशतवादी कारवायांमध�ये २०१७च�या त�लनेत ८० टक�के वाढ �ाली. तर, दहशतवादी ठार होण�यात २१ टक�के वाढ �ाली. केंद�रीय गृह मंत�रालयाच�या अहवालान�सार सीमेपलिकडून होणाऱ�या घटनांमध�ये ५ टक�के वाढ �ाली. यावर�षाच�या पहिल�या तीन महिन�यात घ�सखोरीचे २३ प�रयत�न �ाले. त�यापैकी सात वेळेस दहशतवादी सीमा ओलांडून काश�मीरमध�ये दाखल �ाले.

करिनाचं कौत�क करताना आलिया भलतंच बोलली
Source:  Maharashtra Times
Wednesday, 16 October 2019 09:53

म�ंबई: बऱ�याचदा बोलण�याच�या भरात आपण क�ठे काय बोलतो याचे भान नसते. अभिनेत�री आलिया भटच�याबाबतही बऱ�याचदा असे घडते. बोलण�याच�या भरात, उत�साहात ती काहीतरी बोलते आणि ट�रोल होते. आलियासोबत हा किस�सा प�न�हा �कदा घडला आहे. करिनाचे कौत�क करताना आलियाने �क अश�लील शब�द उच�चारला आणि ट�रोलर�सने तिच�यावर निशाणा साधण�यास स�र�वात केली. मामि चित�रपट महोत�सवातील �का चर�चासत�रात निर�माता दिग�दर�शक करण जोहर हा अभिनेत�री आणि आलिया भटसोबत संवाद साधत होता. त�यावेळी करण जोहरने करिनाबद�दल आलियाला प�रश�न विचारला. आलियाने त�याला उत�तर देताना करिनाचे कौत�क करण�यास स�र�वात केली. करिनाने �का पाठोपाठ �क चांगले चित�रपट केले आहेत आणि आजही ती चित�रपटात उत�साहाने काम करते. अनेकदा लोक म�हणतात की लग�नानंतर आय�ष�य काहीसं आरामशीर, धीमं होतं. मात�र, करिनासोबत असं काही �ालं नाही. तिला मूल �ाल�यानंतरदेखील पूर�वीसारखी सक�रिय आहे. करिना ही मा��यासाठीच नव�हे तर अनेकांसाठी प�रेरणा असल�याचे आलियाने सांगितले. आलियाने प�ढं म�हटले की, आम�ही दररोज तिचे फोटो पाहतो आणि तिच�या जिम लूकचे कौत�क करतो. ती खूपच स�ंदर आणि हॉट दिसते. तिचं स�ंदर दिसणं कधी बंद होईल, असाही प�रश�न आम�हाला पडतो. इतकंच काय तर ट�रॅक पॅन�ट�स, चप�पल, टी-शर�ट अशा पेहरावातही ती स�ंदर दिसत असल�याचे आलियाने म�हटले. आलिया करिनाच�या कौत�कात इतकी ग�ंग �ाली की प�ढंचा शब�द नकळत तिच�या तोंडातून बाहेर पडला आणि करिना हैराणच �ाली. आलियाच�या या शब�दावर करण जोहर पाहतच बसला. करिनाने तोंडावर हात ठेवत हसू लपवण�याचा प�रयत�न केला. तर, उपस�थितांमध�ये हशा पिकला. नेमकं काय म�हणाली आलिया हे जाणण�यासाठी पाहा व�हिडिओ:

गोविंदा मामाम�ळे भाचा टीव�ही शोमधून गायब
Source:  Maharashtra Times
Wednesday, 16 October 2019 09:49

लोकप�रिय 'मध�ये न�कत�याच �का भागामध�ये अभिनेते गोविंदा यांनी हजेरी लावली होती. मात�र या भागात शोचा सध�याचा ह�क�मी �क�का मानला जाणारा गायब होता. याचं कारण मामा-भाच�यातलं वैर आहे असं सांगितलं जातंय. कृष�णाचे मामा गोविंदाबरोबरचे संबंध बिघडले आहेत. त�याम�ळे त�यानं गैरहजर राहणं पसंत केलं. त�यांच�यात नेमकं काय बिनसलंय हे मात�र क�णी सांगायला तयार नाही.

Live: PM मोदी आज महाराष�ट�रात; तीन सभा घेणार
Source:  Maharashtra Times
Wednesday, 16 October 2019 09:19

म�ंबई: राज�य विधानसभा निवडण�कीचे मतदान अवघ�या काही दिवसांवर येऊन ठेपल�यानं प�रचाराला जोर चढला आहे. सर�वच पक�षांचे प�रम�ख नेते प�रचारात उतरले असून राज�याच�या कानाकोपऱ�यात जाहीर सभा, रोड शो आणि भाषणांचा धडाका स�रू आहे. सत�ताधारी व विरोधक �कमेकांवर आरोप-प�रत�यारोपांच�या फैरी �ाडत आहेत. तर, काही ठिकाणी य�तीमध�ये आपसातच त�ंबळ स�रू आहे. निवडण�कीच�या या सर�व घडामोडींवर �क नजर... लाइव�ह अपडेट�स: >> प�णे: लोकसभा निवडण�कीत नीचांकी मतदान �ाल�याम�ळे विधानसभा निवडण�कीत मतदानाचा टक�का वाढविण�यासाठी जिल�हाधिकारी कार�यालयाकडून मतदारांना आवाहन >> राष�ट�रवादीचे खासदार अमोल कोल�हे यांची आज गंगापूर व पैठणमध�ये सभा >> राष�ट�रवादी का�ग�रेसचे अध�यक�ष शरद पवार यांच�या आज बीड, विक�रोळी, चेंबूर, श�रीगोंदा इथं जाहीर सभा >> भाजप नेते, अभिनेते शत�र�घ�न सिन�हा हे कराड, सोलापूर, अर�धापूर व नांदेडमध�ये सभांना संबोधित करणार >> म�ख�यमंत�री देवेंद�र फडणवीस आज अमरावती, म�खेड, नायगाव, किणवट, नागपूरमध�ये सभा घेणार >> �मआय�मचे नेते असद�द�दीन ओवेसी नांदेडमध�ये सभेला संबोधित करणार >> राजस�थानच�या माजी म�ख�यमंत�री वस�ंधरा राजे �रोली व बेलापूरमध�ये भाजपचा प�रचार करणार >> का�ग�रेस नेते सचिन पायलट यांच�या सांगली, प�णे व म�ंबईत सभा >> केंद�रीय मंत�री स�मृती इराणी लातूरमध�ये भाजपच�या प�रचारात सहभागी होणार >> माजी उपम�ख�यमंत�री अजित पवार यांची आज इंदापूर व राजग�रूनगरमध�ये जाहीर सभा >> केंद�रीय कायदा मंत�री रवीशंकर प�रसाद यांची नागप�रात पत�रकार परिषद >> भाजपचे राष�ट�रीय कार�याध�यक�ष जे. पी. नड�डा यांची आज हिंगोलीत प�रचारसभेला संबोधित करणार >> भाजपचे केंद�रीय नेतेही महाराष�ट�राच�या प�रचारात >> मनसे अध�यक�ष राज ठाकरे यांची वैजापूर व नाशिकमध�ये जाहीर सभा >> माजी म�ख�यमंत�री नारायण राणे यांच�या भाजप प�रवेशावर उद�धव ठाकरे बोलणार का?, याकडं लक�ष >> शिवसेनेचे पक�षप�रम�ख उद�धव ठाकरे यांची आज सिंध�द�र�गातील कणकवली व सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघात जाहीर सभा >> पंतप�रधान मोदी हे अकोला, परतूर, नवी म�ंबईमध�ये सभांना संबोधित करणार >> निवडणूक प�रचारासाठी पंतप�रधान >> महाराष�ट�रात आज जाहीर सभांचा धडाका; केंद�रीय मंत�री व प�रम�ख नेते मैदानात

दिवाळी फराळ महागणार; लांबलेल�या पावसाचा फटका
Source:  Maharashtra Times
Wednesday, 16 October 2019 08:49

म. टा. प�रतिनिधी, म�ंबई: अतिरिक�त व लांबलेल�या पावसाचा यंदा तूरडाळ वगळता सर�वच डाळींना फटका बसला आहे. हरभरा डाळीच�या किमती वाढत असल�याने �न दिवाळीत लाडू महागणार आहे. �कूणच यंदा दिवाळीचा फराळ सर�वसामान�यांसाठी महाग असेल, असे चित�र आहे. दिवाळीतील फराळ तयार करण�यासाठी प�राम�ख�याने विविध डाळींचा उपयोग होतो. हरभरा डाळीच�या बेसनापासून तयार केला जाणारा लाडू खवय�यांच�या मोठ�या पसंतीचा असतो. याम�ळे त�याची मागणी सर�वाधिक असते. मात�र आता बाजारात हरभरा डाळ व बेसनाच�या मागणीत वाढ होऊ लागली आहे. पण त�या त�लनेत पीक कमी असल�याने प�ढील आठवडाभरात हरभरा डाळीचे भाव भडकण�याची शक�यता आहे. डाळींचे निर�यातदार असलेले प�रताप मोटवानी यांनी 'मटा' ला सांगितले की, 'पावसाळा संपत आला की हरभऱ�याचे पीक घेतले जाते. त�याची डाळ जानेवारीनंतर बाजारात येते. पण यंदा पावसाळा लांबल�याने अनेक भागात अद�याप हे पीक घेण�यात आलेले नाही. त�याम�ळे यंदा पीक कमी येण�याची चिन�हे आहेत. याम�ळे यावर�षी जानेवारी-फेब�र�वारी महिन�यात बाजारात आलेली डाळच प�ढील वर�षी किमान मार�चपर�यंत प�रवावी लागणार आहे. त�यात आता दिवाळीनिमित�त मागणी वाढत असल�याने सध�या असलेली डाळ आता महाग होत आहे.' देशात यावर�षी १०.०१ दशलक�ष टन हरभऱ�याचे उत�पादन �ाले असून त�यात मागील वर�षीच�या त�लनेत १०.८५ टक�के घट �ाली, असा नॅशनल बल�क होल�डिंग कॉर�पोरेशनचा अहवाल आहे. देशातील डाळीची मागणी मात�र जवळपास १२ ते १३ दशलक�ष टन आहे. त�यातच यावर�षी पीक विलंबाने घेतले जात असल�याने हरभरा डाळ व बेसनदेखील महाग होत आहे. २०१९च�या स�र�वातीला आलेले पीक कमी, त�यात रबी हंगामात घेतल�या जाणाऱ�या पिकाला होणारा विलंब व वाढती मागणी याम�ळे सरकारने ३० लाख टन डाळ 'नाफेड'मार�फत हमीभावाने विक�रीस काढली आहे. पण हमीभावच ४५ ते ४७ र�पयांदरम�यान असल�याने घाऊक बाजारात हरभरा डाळींचे दर ५२ ते ५५ र�पयांवर गेले आहेत. चकलीलाही महागाईचे चटके हरभरा वगळता उर�वरित सर�व डाळींचा नवीन माल दिवाळीदरम�यान बाजारात येत असतो. पण यंदा अतिरिक�त व लांबलेल�या पावसाचा डाळींना मोठा फटका बसला आहे. त�रडाळ वगळता सर�वच डाळींच�या उत�पादनात घट �ाली आहे. त�रडाळीत २१ टक�के वाढीसह ४ लाख २४ हजार दशलक�ष टन उत�पादन �ाले आहे. पण उडीद व म�गडाळीच�या उत�पादनात सरासरी १२ टक�के घट �ाल�याने �नबी�चसीच�या अहवालात नमूद आहे. याम�ळे आता �न दिवाळीत उडीद व म�गाच�या डाळीचे दर वाढू लागले आहेत. मागील महिन�यात ११० र�पये किलोदरम�यान असलेली म�गडाळ आता १२०च�या घरात गेली आहे. तर उडदाची डाळदेखील ७० र�पयांदरम�यान असून त�याचेही दर वाढत आहेत. याम�ळे दिवाळीची चकली यंदा महाग असेल. ------------ दर असे वाढत गेले (र�/प�रति किलो) महिना हरभरा डाळ बेसन जून ७० १२० सप�टेंबर ८० १३०-१३५ सध�या ८५ ते ८८ १४०-१४५ दिवाळीदरम�यान ९० ते ९५ १५० (अंदाजे)

<< < Prev 1 2 3 4 5 Next > >>