VicksWeb upgrade Location upload ads trending
VicksWeb भारत

वर आपले स्वागत आहे VicksWeb

Flag Counter
छगन भ�जबळांप�ढे सदाभाऊ खोतांची उडाली भंबेरी, स�धीरभाऊ धावले मदतीला!
Source:  PRAHAAR
Thursday, 20 June 2019 18:03

प�रहार वेब टीम

मà¥�ंबई : नाशिक जिलà¥�हà¥�यातील पिंपरी सयà¥�यद येथे कृषी टरà¥�मिनल मारà¥�केट उभारणà¥�याचà¥�या मà¥�दà¥�दà¥�यावरून राषà¥�टà¥�रवादीचे नेते छगन भà¥�जबळ यांनी गà¥�रà¥�वारी विधानसभेत कृषी राजà¥�यमंतà¥�री सदाभाऊ खोत यांना चांगलेच फैलावर घेतले. ‘विधान परिषदेत à¤�क उतà¥�तर व विधानसभेत दà¥�सरे उतà¥�तर देणारे मंतà¥�री à¤�ोपेत असतात काय?’ दोन सभागृहात वेगवेगळी उतà¥�तरे देऊन मंतà¥�री विधिमंडळाची दिशाभूल करत आहेत, असा आरोप करत भà¥�जबळांनी 2017 मधà¥�ये मंतà¥�रà¥�यांनी दिलेली उतà¥�तरेच सभागृहात सादर केली. यामà¥�ळे मंतà¥�री खोतांची चांगलीच भंबेरी उडाली. ‘आठ दिवसात बैठक घेऊ’ à¤�वढेच सरकारी उतà¥�तर खोतांनी देत राहिले. विधानसभा उपाधà¥�यकà¥�ष विजय औटी यांनीही खोतांना यामà¥�ळे फटकारले. अखेर अरà¥�थमंतà¥�री सà¥�धीर मà¥�नगंटीवार खोतांचà¥�या मदतीला धावून आले. या विषयावरील लकà¥�षवेधी राखून ठेवणà¥�याची विरोधकांची मागणी मानà¥�य करत असलà¥�याचे सांगत खोतांची या पà¥�रशà¥�नातून ‘संकटा’तून सà¥�टका केली.

2009 मध�ये शरद पवार केंद�रात कृषीमंत�री असताना त�यांनी राज�यात म�ंबर�इ, नाशिक व नागपूरला कृषी टर�मिनल मार�केट उभारण�याचा निर�णय घेतला होता. 2017 मध�ये हिवाळी अधिवेशनात कृषी मंत�र�यांनी नाशिकच�या पिंपरी सय�यद येथील मार�केटसाठी जागा मिळण�यास नगरविकास खात�याकडून मंज�री मिळाली असून पणन खात�याकडूनही या जागेसाठीचा प�रस�ताव पाठविण�यात आला आहे, असे उत�तर विधान परिषदेत देण�यात आले होते. मात�र 2019 मध�ये हेच कृषीमंत�री आज नगरविकास खात�याची मंज�री घ�यायची आहे असे उत�तर विधानसभेत देत आहेत. वेगवेगळी उत�तरे देऊन मंत�री विधिमंडळाची दिशाभूल करताहेत, असा आरोप करत भ�जबळांनी 2017 मध�ये मंत�र�यांनी दिलेली उत�तरेच सादर केली.

सदाभाऊ खोत म�हणाले, ‘पिंपरीच�या मार�केटसाठी 200 �कर जागा हवी आहे. त�यापैकी 100 �कर मिळाली आहे तर द�सऱ�या गटातील जमीनीवर शैक�षणिक आरक�षण आहे. हे आरक�षण उठवून ती जमीन मार�केटसाठी मिळावी म�हणून नगरविकास खात�याकडे आम�ही प�रस�ताव दिला आहे. पणन विभागाकडूनही याबाबतचा अहवाल आला असून आठवडाभरात सर�व संबंधितांची बैठक घेऊन या विषयावर योग�य तो निर�णय घेऊ, असे उत�तर त�यांनी दिले. 2009 मध�ये नाशिकला टर�मिनल मार�केट उभारण�याचा निर�णय �ाला. मग पाच वर�षे आघाडी सरकार �ोपले होते का, त�यांच�या काळात का नाही उभारले मार�केट? असा प�रश�न राज�यमंत�री खोत यांनी विचारला. त�यावर भ�जबळही खवळले.

मात�र यापूर�वी नगरविकास खात�याची परवानगी मिळाल�याचे मंत�र�यांनी सभागृहात सांगितले असताना आता प�न�हा मंज�री घेणार असल�याचे का सांगत आहेत? मग आधीचे उत�तर च�कीचे आहे का? मंत�री आमची दिशाभूल करत आहेत का? अशा प�रश�नांची सरबत�ती भ�जबळ यांनी केली. त�यावर खोत गडबडले. ‘आठवड�यात बैठक घेतो’ �वढेच ते सांगत होते. अखेर स�धीर म�नंगटीवार यांनी हस�तक�षेप करत योग�य माहिती घेऊन उत�तर देऊ, असे सांगत ही लक�षवेधी राखून ठेवण�याची तयारी दर�शवली.


शेतकर��यांसाठी शिवसेनेची पिक विमा मदत केंद�राची स�थापना
Source:  Lokmanthan
Thursday, 20 June 2019 18:00

माजलगाव| प�रतिनिधीः-
बीड जिलà¥�हà¥�यात दà¥�षà¥�काळामà¥�ळे शेती व शेतकरी पà¥�रचंड संकटात असतांना दà¥�सरीकडे विमा कंपनà¥�या विमà¥�याची रकà¥�कम देणà¥�यास टाळाटाळ करत असलà¥�याने या शेतकरà¥�â€�यांना मदत मिळावी या हेतूने शिवसेनेने माजलगाव येथे बीड जिलà¥�हा संपरà¥�क पà¥�रमà¥�ख आनंदराव जाधव यांचà¥�या आदेशाने शेतकरी पीक विमा मदत केंदà¥�र मंगळवारी सà¥�रू केले. या विमा मदत केंदà¥�राचे उदघाटन शिवसेना जिलà¥�हापà¥�रमà¥�ख सचिन मà¥�ळूक यांचà¥�या हसà¥�ते करणà¥�यात आले. केंदà¥�राचà¥�या माधà¥�यमातून आपलà¥�याला मदत मिळत आहे. हे लकà¥�षात घेऊन शेतकरी मोठी गरà¥�दी करत आहेत. माजलगाव शिवसेनेचà¥�या वतीने माजलगाव जिलà¥�हा मधà¥�यवरà¥�ती सहकारी बà¤�क़ेचà¥�या समोर बीड जिलà¥�हा संपरà¥�क पà¥�रमà¥�ख आनंदराव जाधव, जिलà¥�हापà¥�रमà¥�ख सचिन मà¥�ळà¥�क यांचà¥�या आदेशावरà¥�न व माजलगाव शिवसेना तालà¥�कापà¥�रमà¥�ख आपà¥�पासाहेब जाधव यांचà¥�या मारà¥�गदरà¥�शना ख़ाली व माजलगाव तालà¥�कà¥�यातील सरà¥�व आजी- माजी पदाधिकारी, शिवसैनिकांचà¥�या पà¥�रमà¥�ख उपसà¥�थितीत या मदत केंदà¥�राची सà¥�रूवात à¤�ाली.पà¥�रधानमंतà¥�री फ़सल योजनेअंतरà¥�गत शेतकरी वीमà¥�याचे दावे मिळवून देणà¥�याकरीता शिवसेना मदत केंदà¥�र चालà¥� करणà¥�याचे आदेश बीड जिलà¥�हासंपरà¥�क पà¥�रमà¥�ख आनंदजी जाधव यांनी दिले होते, तà¥�यानà¥�सार या मदत केंदà¥�रात जà¥�या शेतकरà¥�â€�याने पीक विमा भरà¥�न सà¥�दà¥�धा तà¥�यांचà¥�या खातà¥�यावर वीमà¥�याचे पैसे जमा à¤�ाले नाहीं अशा जवळपास शेकडो शेतकरà¥�â€�याचे अरà¥�ज़ भरà¥�न घेतले. या मदत केंदà¥�रात माजलगाव शिवसेना तालà¥�कापà¥�रमà¥�ख आपà¥�पासाहेब जाधव, योगेश नवले, वà¥�यंकटेश शिंदे, सोजे, उगले,  सोळंके,  खंडागळे, धरपडे,  सà¥�रवसे,  खामकर,  धà¥�माळ, ढिसले,  धà¥�माळ, फारूक , सोजे,  पाटेकर, पासà¥�टे, थोरात,  गà¥�ळभिले, शेतकरी व शिवसैनिकांची मोठी उपसà¥�थिती होती.

साता-यात भूकंपाचे धक�के, जिवीतहानी नाही
Source:  PRAHAAR
Thursday, 20 June 2019 17:54

प�रहार वेब टीम

सातारा : ढगाळ वातावरण आणि पावसाची प�रतिक�षा करणारया साता-यात ग�रूवारी सकाळी भूकंपाचे धक�के जाणवले. सकाळी ७ वाजून ४७ मिनिटांनी हा भूकंप �ाला. रिश�टर स�केलवर ४.८ �वढी नोंद �ाली आहे, अशी माहिती जिल�हा हवामान विभागाने दिली असून कोणतीही जीवित आणि वित�त हानी �ाली नाही.

हा भूकंप सम�द�र सपाटीपासून दहा किलोमीटर खोलवर भूगर�भात �ाला. कोयनेसह सातारा परिसरात या भूकंपाचे धक�के जाणवले. या भूकंपाचा केंद�रबिंदू कोयना धरणापासून बत�तीस किलोमीटर अंतरावर असल�याचे कोयना भूकंपमापन केंद�रावरून सांगण�यात आले. या भूकंपामध�ये कोणत�याही प�रकारची हानी �ाली नसून कोयना धरण पूर�णपणे स�रक�षित आहे.

या भूकंपाचा केंद�रबिंदू कोकणातील देवर�ख गावच�या पूर�वेला ७ किलोमीटर अंतरावर तर कोयना धरणापासून तो ३२ किलोमीटर अंतरावर होता. हा भूकंप कोयना पाटणसह पोफळी, अलोरे, चिपळूण व कोकणातील अनेक विभाग तसेच पश�चिम महाराष�ट�रातील काही ठिकाणी जाणवला. या भूकंपात कोणतेही न�कसान �ाले नसल�याची माहिती मिळाली आहे. सातारा शहर परिसरात ८ ते १० सेकंद भूकंपाचा हादरा चांगलाच जाणवला होता. सकाळची वेळ असल�याने घरातील भांडी व गरम चहा असलेला कप हादरून गेल�याने अनेकांच�या काळजाचा ठोका च�कला होता असे शाहूप�री येथील गंगासागर मधील कल�पना जगताप, ज�येष�ठ नागरिक बा. ग. धनावडे, मानस ब�धावले यांनी सांगितले.

न�कतीच शाळा-महाविद�यालय स�रू �ाली आहेत. भूकंपाच�या धक�क�याने काही विद�यार�थी, ज�येष�ठ नागरिक ,माता-भगिनी चौकशीसाठी घराबाहेर आले. भूकंपानंतर ग�रामीण भागातील ज�न�या वास�तू, वाडे, घरे यांची पड�ड �ाली का? अशी विचारणा अनेकजण करीत होते.


शहरात क�ंटन खान�यावर छापा,अंटी, दलाल ताब�यात परराज�यातील तरूणीची स�टका
Source:  Lokmanthan
Thursday, 20 June 2019 17:50

अनैतिक मानवी वाहतूक शाखेच�या राणी सानप यांची कारवाई

बीड | प�रतिनिधीः-
शहरातील शाह� विद�यालया समोर �का घरात परराज�यातील म�ली आणून देह व�यापार चालत असल�याची माहिती मिळाल�या वरून पोउपनि राणी सानप यांनी कर�मचार�यासह छापा मारून �क आंटी, दलाल यांना ताब�यात घेतले असून पश�चिम बंगाल येथील तरूणीची स�टका केली आहे. या प�रकरणी ग�न�हा दाखल करण�यात आला आहे.
व�हाट�सअप वर फोटो पाठऊन ग�राहकांना बोलावून हा हायप�राफाईल गोरख धंदा स�रू होता, याची ग�प�त खबर�याकडून अनैतिक मानवी वाहतूक प�रतिबंध पथकाला माहिती मिळाली होती. या वरून सदरील घरावर पोलीसांनी छापा मारला तेव�हा तिथे देहव�यापार करण�यासाठी पश�चिम बंगाल येथील �क तरूणी आणलेली होती. हा क�ंटनखाना चालवणारी सोमेश�वर नगर येथील रहीवासी असलेली �क आंटी व अहमदप�र ( जि.लातूर ) दलाल ही उपस�थित होता. या तिघांनाही पोलीसांनी ताब�यात घेतले आहे. त�यांच�यावर शिवाजी नगर पोलीस ठाण�यात ग�न�हा दाखल करण�यात आला आहे. �का ग�राहका कडून तीन हजार रू. घेण�यात येत होते यातील दोन हजार अंटी तर ५०० दलाल व ५०० रू. म�लीला देण�यात येत होते असे सांगितले जात असून, परराज�यातील म�ली प�रवण�याचे काम म�ंबई येथील �जंट असावा असा संशय व�यक�त करण�यात येत आहे. सदरील कारवाई पोलीस अधीक�षक जी.श�रीधर, अपर पोलीस अधीक�षक विजय कबाडे, उपाधिक�षक भास�कर सावंत यांच�या मार�गदर�शनाखाली अनैतिक मानवी वाहतूक प�रतिबंध पथकाचे पोनि. तळेकर, पोउपनि राणी सानप, स.पोउपनि शिवाजी भारती, पो.ह. प�रताप वाळके, सिंधू उगलग, नीलम खटाने, मीना घोडके, शमीम पाशा, सतीश बहिरवाळ यांनी केली आहे.

धम�माचरणाने मानवी जीवनात स�ख,
Source:  Lokmanthan
Thursday, 20 June 2019 17:40

शांती आणि समृध�दी प�राप�त होते-प�राचार�य प�रधान

बीड | प�रतिनिधीः-
धमà¥�माचरणाने मानवी जीवनात सà¥�ख, शांती आणि समृधà¥�दी पà¥�रापà¥�त होते असे पà¥�रतिपादन पà¥�राचारà¥�य बी.टी. पà¥�रधान यांनी केले. à¤�कता कॉलनी, धानोरा रोड येथे धमà¥�म सेवा संघ शाखा बीड व बाबà¥�राव गालफाडे यांनी  जà¥�येषà¥�ठ पौरà¥�णिमेनिमितà¥�त आयोजित केलेलà¥�या कारà¥�यकà¥�रमा पà¥�रसंगी ते बोलत होते. पà¥�ढे ते मà¥�हणाले की, जगात जाती निरà¥�मीती ही मानव निरà¥�मित आहे. जगातील सरà¥�व मानवात समता पà¥�रसà¥�तापित करणारे तथागत गौतम बà¥�धà¥�द हे पहिले बà¥�धà¥�दी पà¥�रामाणà¥�यवादी व वैजà¥�ञानिक दृषà¥�टीकोनाने परिपूरà¥�ण असलेले महामानव आपलà¥�या भारत देशात होवून गेले. सरà¥�व पà¥�रथम महामानवांना पà¥�षà¥�प अरà¥�पण करà¥�न व धà¥�प, दिप पà¥�रजà¥�वलित करà¥�न सामà¥�दायिक तà¥�रिसरण, पंचशील मà¥�हणून अभिवादन करणà¥�यात आले.  उपसà¥�थितांना संबोधीत करतांना पà¥�राचारà¥�य पà¥�रधान मà¥�हणाले की, २५०० वरà¥�षा पà¥�रà¥�वी तथागतांना पà¥�रापà¥�त à¤�ालेलà¥�या दिवà¥�य जà¥�ञानाने पà¥�रभावीत होवून सरà¥�व जाती धरà¥�मातील वà¥�यकà¥�तींनी तथागताचा मारà¥�ग अनà¥�सरà¥�न परिवजà¥�रा घेतली व पà¥�रजà¥�ञा, शील, करà¥�णा व मंगल मैतà¥�रिभाव कसा निरà¥�माण होईल या मारà¥�गाने आपले जीवन कà¥�रमीत केले. समà¥�राट अशोकाने कलिंगचà¥�या यà¥�धà¥�दातील नरसंहार बघà¥�न तथागत गौतम बà¥�धà¥�दांनी सांगितलेला अहिंसेचा व शांती, समतेचा मारà¥�ग सà¥�विकारà¥�न ८४ हजार सà¥�तà¥�प बांधले व देशाबाहेर धमà¥�म ततà¥�तà¥�वाचा पà¥�रसार व पà¥�रचार होणà¥�याकरीता आपला पूतà¥�र महेंदà¥�र व कनà¥�या संघमितà¥�राला शà¥�रीलंकेत पाठवून दिले. तदà¥�नंतर १४ ऑकà¥�टोबर १९५६ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तथागताचा तोच धमà¥�म विचारपूरà¥�वक सà¥�विकारà¥�न देशाची à¤�कातà¥�मता व राषà¥�टà¥�रीयतà¥�वाचे भान ठेवून शांतता व अहिंसेचा जीवनमारà¥�ग सà¥�विकारला; तà¥�यानà¥�सारच मानव जातीचे कलà¥�याण आहे, असे अनेक उदाहरणे देवून  सà¥�पषà¥�ट केले.  कारà¥�यकà¥�रमासाठी धमà¥�म सेवा संघाचे अधà¥�यकà¥�ष à¤�ड. à¤�स.à¤�म. साळवे, à¤�ड. आर.डी. गायकवाड, à¤�ड. डी.à¤�म. विदà¥�यागर,   उपा. डी.जी. वानखेडे, पà¥�राचारà¥�य गà¥�लाबराव जगताप, à¤�स.à¤�न. ओवà¥�हळ, à¤�ड. किरतकरà¥�वे, à¤�.टी. सरपते, पà¥�रा. विठà¥�ठल गाडे, उमाजी वाघमारे, सà¥�धाकर वाघमारे, समाधान जाधव, उपासिका कौशलà¥�या गालफाडे, पà¥�जा गालफाडे, वंदना मसà¥�के, लकà¥�षà¥�मीबाई सरवदे, जà¥�योती जाधव, जनाबाई वाघमारे व परिसरातील बहà¥�संखà¥�य उपासक, उपासिकांची व बालकांची उपसà¥�थिती होती. कारà¥�यकà¥�रम यशसà¥�वीतेसाठी नितीन गालफाडे, अजय गालफाडे, कà¥�. माटे यांनी बहà¥�मोल परिशà¥�रम घेतले. कारà¥�यकà¥�रमाचà¥�या पà¥�रासà¥�ताविकात   पà¥�राचारà¥�य गà¥�लाबराव जगताप यांनी तथागत गौतम बà¥�धà¥�दांचà¥�या जीवनातील जà¥�येषà¥�ठ पौरà¥�णिमेला घडलेलà¥�या ठळक घटनांबदà¥�दल माहिती दिली. कारà¥�यकà¥�रमाचे आभार पà¥�रदरà¥�शन बाबà¥�राव गालफाडे यांनी मानले. सरनातà¥�तयने व खिरदानाने कारà¥�यकà¥�रमाची सांगता à¤�ाली.

पाणी वितरणासाठी दहा हजार लीटरच�या टाकीचे लोकार�पण
Source:  Lokmanthan
Thursday, 20 June 2019 17:30

तळेगाव ठरणार पाणी वितरणाचे रोल मॉडेलःजिल�हाधिकारी पाण�डेय यांनी व�यक�त केला विश��वास


बीड | प�रतिनिधीः-
पाणी टंचाईचा सामना करतांना आपघात होवू नये, सर�व नागरिकांना स�रळीतपणे पाणी मिळावे यासाठी जिल�हा प�रशासनाकडून तळेगावाला सर�व बाजूनी नळ असलेली दहा हजार लीटरची सिंटॅक�स टाकी दिली आहे. मंगळवार दि.१८ जून रोजी जिल�हाधिकार�यांच�या हस�ते या टाकीचे लोकार�पण करण�यात आले. गावाने आतापर�यंत केलेले पाण�याचे नियोजन पाहून व आता देण�यात आलेल�या सार�वजनिक टाकीम�ळे पाणी
वितरणात गाव जिल�ह�यात रोल मॉडेल ठरेल असा विश��वास जिल�हाधिकारी आस�तिकक�मार पाण�डेय यांनी व�यक�त केला. तर पाण�याचे योग�य नियोजन, शौचालयाचा वापर, वृक�ष लागवड व संगोपन यासारख�या पर�यावरणप�रक उपक�रमात गावाचा उत�स�फ�र�त प�रतिसाद असल�याने हे शक�य �ाले आहे. �कोप�याने गावाची यशस�वी वाटचाल स�रू असल�याचे प�रतिपादन म�ख�य कार�यकारी अधिकारी अमोल येडगे यांनी केले.
यावेळी उपमà¥�खà¥�य कारà¥�यकारी अधिकारी डॉ. सà¥�निल भोकरे, तहसीलदार अविनाश शिंगटे, गटविकास अधिकारी राजकà¥�मार शिनगारे, मंडळ अधिकारी इंगोले, तलाठी तांदळे, विसà¥�तार अधिकारी कलà¥�याण शेळके, गà¥�राम विकास अधिकारी कैलास घोडके, सरपंच नारायण ढोरमारे, उपसरपंच गणेश घोलप आदींसह गà¥�रामसà¥�थ मोठà¥�या संखà¥�येने उपसà¥�थित होते.  पà¥�ढे बोलतांना जिलà¥�हाधिकारी पाणà¥�डेय मà¥�हणाले की, सधà¥�या जिलà¥�हà¥�यात तीवà¥�र पाणीटंचाई निरà¥�माण à¤�ालेली आहे. पà¥�रशासनाकडून गावा-गावात टà¤�कर सà¥�रू आहेत. मातà¥�र, मागील काही दिवसांपूरà¥�वी टà¤�करचे पाणी भरताना आपघात à¤�ालेली आहेत. काही ठिकाणी वाद देखील होतात. हे टाळणà¥�यासाठी आमà¥�ही पà¥�लासà¥�टिकचà¥�या सरà¥�व बाजà¥�ने नळ नसलेलà¥�या टाकà¥�याचे वाटप करणà¥�याचा निरà¥�णय घेतला आहे. पहिला टाकी तळेगावकर तà¥�मà¥�हाला दिली. तà¥�याचा योगà¥�य वापर करून पाणी भरतानाचे आपघात टाळावेत. असे आवाहन तà¥�यांनी केले. दोन महिनà¥�यापà¥�रà¥�वी मी गावात आलो होतो, तेवà¥�हा गावात मोठà¥�या उतà¥�साहाने शà¥�रमदानाचे काम सà¥�रू होते. गà¥�रामसà¥�थांचा तो उतà¥�साह व à¤�कोपा आजही कायम असलà¥�याने गाव विकासाचà¥�या दिशेेने वाटचाल करत असलà¥�याचे सीईओ अमोल येडगे मà¥�हणाले.
 
पाण�यासाठी �टणार��या जलद�तांचे कौतूक
दरम�यान, तळेगावाने पाणी फॉऊंडेशनच�या वॉटर कप स�पर�धेत सहभाग नोंदवला होता. सर�व ग�रामस�थ �कत�र आल�याने जलसंधारणाची मोठी कामे �ालेली आहेत. या कामाची जिल�हाधिकार��यांनी पहाणी केल�यानंतर सहभागी जलद�तांचे कौत�क केले. त�यांचा प�ष�पग�च�छ देवून सत�कार करत सामाजिक कार�यासाठी प�रोत�साहित केले.


सर�व बोर�डांच�या शाळांत मराठी शिकवणं बंधनकारक: म�ख�यमंत�री
Source:  Maharashtra Times
Thursday, 20 June 2019 17:26

म�ंबई : न शिकवणाऱ�या केंद�रीय बोर�डाच�या व इंग�रजी माध�यमाच�या शाळांना म�ख�यमंत�री देवेंद�र फडणवीस यांनी आज फैलावर घेतले. कोणत�याही बोर�डाची शाळा असो महाराष�ट�रात त�या शाळेला मराठी भाषा शिकवणे बंधनकारक असेल, असे स�पष�ट शब�दांत म�ख�यमंत�र�यांनी बजावले. मराठी विषय बंधनकारक करण�यासाठी सरकार कठोर कायदा करणार असल�याची घोषणाही म�ख�यमंत�र�यांनी केली. सर�व शाळांत मराठी भाषा सक�तीची करण�याबाबत विधान परिषदेत विचारलेल�या प�रश�नावर म�ख�यमंत�री उत�तर देत होते. 'काही शाळा विशेषत: सीबी�सई व आयसी�सई बोर�डाच�या शाळांमध�ये मराठी भाषा कायद�याचं पालन केलं जात नाही, असं लक�षात आलं आहे. हा प�रकार रोखण�यासाठी सध�याच�या कायद�यात निश�चितपणे बदल करण�यात येतील व अतिशय कडक कायदा तयार केला जाईल. महाराष�ट�रात मराठी शिकणं सर�वच शाळांना बंधनकारक राहील. मग ती कोणत�याही बोर�डाची शाळा असो त�या शाळेला मराठी शिकवावंच लागेल, असे म�ख�यमंत�र�यांनी निक�षून सांगितले. राज�यात इंग�रजी व इतर माध�यमाच�या शाळांमध�ये मराठी भाषा कायदा सक�तीचा करण�याबाबतचा तारांकित प�रश�न डॉ. नीलम गोऱ�हे यांनी औचित�याचा म�द�दा म�हणून विधान परिषदेत मांडला होता. काही साहित�यिक मराठी भाषा शिकवली जावी म�हणून येत�या २४ जून रोजी आंदोलन करणार असल�याकडेही त�यांनी लक�ष वेधले. त�यावर उत�तर देताना म�ख�यमंत�र�यांनी सर�व शाळांत मराठी बंधनकारक करण�यात येणार असल�याची घोषणा केली. या विषयावर शिष�टमंडळाशी निश�चितपणे चर�चा करू. मा��यासोबत मराठी भाषा मंत�री विनोद तावडेही तिथे उपस�थित असतील. ज�या काही मागण�या असतील त�यातील योग�य मागण�यांचं निराकरण केलं जाईल, असं आश�वासनही म�ख�यमंत�र�यांनी दिलं.

समाजवादी पक�षाच�या नेत�याची नक�षलवाद�यांकडून हत�या
Source:  Lokmanthan
Thursday, 20 June 2019 17:20

रायपूर
समाजवादी पक�षाचे नेते संतोष प�नेमा यांची धारदार शस�त�राने वार करून नक�षलवाद�यांनी हत�या केली आहे. ही घटना बिजापूर पोलिस ठाण�यापासून अवघ�या 15 किलोमीटर अंतरावर घडली. मरिमल�ला गावचे रहिवाशी असलेले प�नेमा हे बिजापूर जिल�हा समाजवादी पक�षाचे उपाध�यक�ष होते. व�यवसायाने कंत�राटदार असलेल�या प�नेमा यांनी 2018मध�ये विधानसभा निवडणूकही लढवली होती. पोलिसांनी दिलेल�या माहितीन�सार, मंगळवारी संध�याकाळी प�नेमा यांचे मरिमल�ला येथील �का कन�सट�रक�शन साइटवरून अपहरण करण�यात आले. आज सकाळी येथील घनदाट जंगलामध�ये नक�षलवाद�यांनी त�यांची हत�या केली आहे. हत�येचे कारण मात�र समजले नाही.

न�यायाधीशांच�या निय�क�तीत राजकीय हस�तक�षेप अमान�य
Source:  Lokmanthan
Thursday, 20 June 2019 17:10

सरन�यायाधीश गोगोई यांचे मत;भाजपवर अप�रत�यक�ष टीका

बिश�केक
न�यायाधीशांच�या निय�क�तीत राजकीय हस�तक�षेप �ाला नाही, तर आणि तरच न�यायव�यवस�थेचे स�वातंत�र�य अबाधित राहील, अशी भूमिका सर�वोच�च न�यायालयाचे सरन�यायाधिश रंजन गोगोई यांनी शांघाय सहकार�य परिषदेत मांडली. लोकप�रिय सरकारांम�ळे न�यायव�यवस�थेच�या स�वातंत�र�याला धक�का बसतो आहे, अशी चिंताही त�यांनी या वेळी व�यक�त केली.
शांघाय कोऑपरेशन परिषदेत आठ सहभागी देशांचà¥�या सरनà¥�यायाधीशांची बैठक नà¥�कतीच किरगिसà¥�तानची राजधानी बिशà¥�केक येथे पार पडली. या बैठकीला गोगोई यांचà¥�यासह सरà¥�वोचà¥�च नà¥�यायालयातील चार वरिषà¥�ठ नà¥�यायाधीशही हजर होते. आठ देशांचà¥�या नà¥�यायवà¥�यवसà¥�थेचà¥�या पà¥�रतिनिधींना संबोधित करताना गोगोई यांनी नà¥�यायवà¥�यवसà¥�थेचà¥�या  अबाधित सà¥�वातंतà¥�रà¥�यावर भाषà¥�य केले. ‘सà¥�वातंतà¥�रà¥�य हा नà¥�यायवà¥�यवसà¥�थेचा आतà¥�मा आहे. नà¥�यायवà¥�यवसà¥�थेचà¥�या सà¥�वातंतà¥�रà¥�याला तसूभरही धकà¥�का पोहोचणार नाही, याची काळजी जगातील सरà¥�व नà¥�यायवà¥�यवसà¥�थांनी घà¥�यायला हवी. आज जगातील बहà¥�तांश देशांमधà¥�ये लोकपà¥�रिय नेतृतà¥�व सतà¥�तेत आले आहे. लोकपà¥�रिय नेतà¥�यांचà¥�या सरकारांमधà¥�ये आणि नà¥�यायवà¥�यवसà¥�थेमधà¥�ये à¤�कापà¥�रकारचा संघरà¥�ष उभा ठाकला असून संविधानिक मूलà¥�यांचे रकà¥�षण करणà¥�याचे आवà¥�हान नà¥�यायवà¥�यवसà¥�थेसमोर आहे,’ असे तà¥�यांनी सांगितले.
जागतिक न�यायव�यवस�थेसमोरील समस�यांवर भाष�य करतानाच भारतीय न�यायव�यवस�थेत उभ�या ठाकलेल�या संघर�षावर त�यांनी अप�रत�यक�ष टीका केली. न�यायाधिशांच�या निय�क�तीमध�ये कोणत�याही प�रकारचा राजकीय हस�तक�षेप अमान�य आहे. अराजकीय तत�वांनीच न�यायाधीशांची निय�क�ती करायला हवी. निवडून आलेल�या लोकप�रतिनिधींचे निर�णय पालटण�याची क�षमता कधीही निवडल�या न गेलेल�या न�यायाधीशांमध�ये असते, असे ते म�हणाले. 2015मध�ये न�यायाधीशांची निय�क�ती करणारी कॉलेजिअम संस�था बरखास�त करून त�याजागी नवीन संस�था स�थापित करण�याचे प�रयत�न भाजप सरकारने केले होते. न�यायाधीशांच�या निय�क�ती प�रक�रियेत सरकारची भूमिका महत�त�वाची आहे, असा पवित�रा भाजप सरकारने घेतला आहे. त�याला उद�देशूनच गोगोई यांनी हे वक�तव�य केले असल�याची सर�वत�र चर�चा आहे. लोकप�रिय नेतृत�वांची सरकारे न�यायव�यवस�थांवर प�रचंड दबाव आणत आहेत. या दबावाला न�यायव�यवस�था कधी कधी बळी पडते आहे, असे मतही गोगोई यांनी या वेळी व�यक�त केले.

 
चांगले ते घेण�याचा सल�ला
या वेळी भारतीय न�यायव�यस�थेच�या चांगल�या आणि वाईट बाजूंवरही गोगोई यांनी प�रकाश टाकला. न�यायव�यवस�थेतील काही त�र�टीही त�यांनी अधोररेखित केल�या. जगात सर�वाधिक प�रलंबित खटले भारतीय न�यायव�यवस�थेत आहेत. त�याम�ळेच फास�ट ट�रॅक कोर�ट, आऊट ऑफ कोर�ट सेटलमेंटच�या नीतीला चालना देणे गरजेचे आहे. तसेच इतर न�यायव�यवस�थांमधील चांगल�या गोष�टी भारतीय न�यायव�यवस�थेने आत�मसात केल�या, तर उत�तम, असेही त�यांनी या वेळी सांगितले.


अनिल अंबानी अब�जाधीशांच�या कॅटेगरीतून आऊट
Source:  Lokmanthan
Thursday, 20 June 2019 17:00

म�ंबई
जगातील सर�वाधिक श�रीमंत असणार��या व�यक�तींच�या यादीत 2008 साली सहाव�या क�रमांकावर असणारे रिलायन�स �डी�जी समूहाचे अध�यक�ष अनिल अंबानी आता थेट अब�जाधीशांच�या यादीतून बाहेर गेले आहेत. ब�लूमबर�गने दिलेल�या माहितीन�सार, अनिल अंबानींना अब�जाधीशांच�या यादीत स�थान मिळालेले नाही. अंबानी समूहावरील कर�जाची व�याप�ती वाढतच चालल�याने अंबानींच�या संपत�तीमध�ये मोठी घट �ाली आहे. अनिल अंबानी यांच�या कंपनीचे बाजार भांडवल कमालीचे घटल�याने त�यांनी अब�जाधीशांच�या यादीत असणारे नाव गमावले आहे.
विविध कर�जांची परतफेड करताना अनिल अंबानी यांनी आपले साम�राज�य गमावले आहे. त�यातच सोमवारी शेअर बाजारातीलच�या व�यवहारांच�या अखेरीस कंपनीच�या बाजार भांडवलात बरीच घट �ाल�याने अअनिल अंबानींना अब�जाधीशांच�या यादीतून आऊट �ाले आहे. सोमवारच�या व�यवहाराअंती त�यांच�या 6 कंपन�यांचे बाजार भांडवल 9 हजार 196 कोटींवर स�थिरावले आहे.
2008 साली 42 अब�ज डॉलर इतकी संपत�ती असणार��या अनिल अंबानींची संपत�ती आजच�या घडीला फक�त 52.3 कोटी रूपये डॉलर म�हणजेच साधारण 3 हजार 651 कोटी रूपये �वढी आहे. या संपत�तीमध�ये अंबानीच�या कंपनीचे तारण ठेवलेल�या शेअर�सच�या म�ल�यांचा देखील समावेश आहे. गेल�या चार महिन�यांप�र�वी रिलायन�स समूहाचे मूल�य 8 हजार कोटी रूपये होते. रिलायन�स निप�पॉन लाईफ अ�ॅसेट मॅनेजमेंट कंपनीतील आपला 42.88 टक�के हिस�सा विकल�यानंतर त�यांच�या संपत�तीत �पाट�याने घट होत आहे. याचाच परिणाम, येणारा काळ अनिल अंबानीकरिता अडचणींचा ठरू शकतो, अशी शक�यता वर�तवली जात आहे

<< < Prev 1 2 3 4 5 Next > >>