VicksWeb upgrade Location upload ads trending
VicksWeb भारत

वर आपले स्वागत आहे VicksWeb

Flag Counter
विनोदोत�तम करंडक राज�यस�तरीय �कांकिका स�पर�धां 23 सप�टेंबरपासून प�रारंभ
Source:  Lokmanthan
Friday, 20 September 2019 17:50

प�णे
 à¤¯à¤‚दाची विनोदोतà¥�तम करंडक राजà¥�यसà¥�तरीय à¤�कांकिका सà¥�परà¥�धा सोमवार दिनांक 23 सपà¥�टेंबर ते गà¥�रूवार दिनांक 26 सपà¥�टेंबर 2019 या कालावधीत होणार असून या माधà¥�यमातून रसिकांना हासà¥�यजलà¥�लोषाची परà¥�वणी मिळणार आहे, अशी माहिती विनोदोतà¥�तम करडंकचे संसà¥�थापक हेमंत नगरकर यांनी कळवली आहे. गेलà¥�या बारा वरà¥�षांपासून या सà¥�परà¥�धेचे आयोजन करणà¥�यात येते. यंदाचे सà¥�परà¥�धेचे तेरावे वरà¥�ष असून सà¥�परà¥�धेला मिळणारा पà¥�रतिसाद वाढतोच आहे.
भरत नाट�यमंदिरात होणारी ही स�पर�धा सोमवार दिनांक 23 सप�टेंबर रोजी स�रू होणार असून श�क�रवार दिनांक 27 सप�टेंबर रोजी संध�याकाळी 5.00 (पाच) वाजता, भरत नाट�य मंदिर, प�णे इथं स�पर�धेचा पारितोषिक वितरण समारंभ होईल. ज�येष�ठ नाट�यकर�मी, लेखक योगेश सोमण यांच�या हस�ते पारितोषिक वितरण सोहळा होणार आहे. यावेळी सिद�धेश��वर �ाडब�के आणि अदिती द�रविड यांना विनोदवीर प�रस�कार देण�यात येणार आहे. तसेच ज�येष�ठ ध�वनी प�रकाश तंत�रज�ञ म�क�ंद फडकले यांचा सत�कार करण�यात येणार आहे. विनोदोत�तम करंडक 2019 स�पर�धेतील सर�वोत�तम तीन �कांकिकांचे सादरीकरण शनिवार दिनांक 28 सप�टेंबर रोजी संध�याकाळी 5 ते 8 या वेळेत भरत नाट�य मंदिर, प�णे इथं होणार आहे.

घरक�लधारकांना सिडकोचा दिलासा
Source:  Lokmanthan
Friday, 20 September 2019 17:40

पनवेल / प�रतिनिधी
सिडकोने अल�प उत�पन�न गटातील नागरिकांसाठी 25 वर�षांपूर�वी राबविलेल�या घरक�ल योजनेतील लाभार�थ�यांना बांधकाम विलंब श�ल�काच�या वाढीव दंडातून सवलत देण�यात आली आहे. यापूर�वी वर�षांन�वर�षे श�ल�क न भरल�याने दंडापोटी 115 टक�केपर�यंत गेलेला दंड आता केवळ तीन टक�के आकारला जाणार आहे.
अनेक वर�षांपासून बीयूडीपी योजनेअंतर�गत घरांची बांधकामे केलेल�या घरमालकांनी बांधकामाचे भोगवटा प�रमाणपत�र न घेतल�याने हा पेच निर�माण �ाला आहे. अनेकांना बांधकाम म�दतवाढ दंडाम�ळे यापूर�वी 115 टक�के दंड आकारले जात होते.
सिडकोने 25 वरà¥�षांपूरà¥�वी अलà¥�प उतà¥�पनà¥�न गटातील रहिवाशांसाठी कळंबोली, नवीन पनवेल आणि खारघर या वसाहतींमधà¥�ये घरकà¥�ल योजनेंतरà¥�गत 24, 28 आणि 32 चौरस मीटरचे भूखंड आरकà¥�षित केले होते. 48 घरांची à¤�क गृहनिरà¥�माण सोसायटी सà¥�थापन करणà¥�यात आली. सोसायटीने घरांचे सामूहिक बांधकाम करावे असा नियम होता. मातà¥�र सामूहिक विकासाचà¥�या या पà¥�रकलà¥�पाला अलà¥�प पà¥�रतिसाद मिळालà¥�याने पà¥�रतà¥�येक लाभारà¥�थीनी तà¥�यांचà¥�या जवळील रकमेचà¥�या तजवीजपà¥�रमाणे बांधकामे केली. सà¥�रà¥�वातीचà¥�या सहा वरà¥�षांत बांधकाम केलà¥�यास कोणतेही मà¥�दतवाढ शà¥�लà¥�क आकारले गेले नाही. मातà¥�र तà¥�यानंतरचà¥�या पà¥�रतà¥�येक वरà¥�षांसाठी घरमालकांना  5 टकà¥�के तà¥�यानंतर दà¥�सरà¥�â€�या वरà¥�षांसाठी 15 टकà¥�के व तà¥�यानंतर पà¥�रती वरà¥�षे मà¥�दतवाढ करीत बांधकाम दंड आकारणà¥�यात येत होता. घरांचà¥�या किमतीपेकà¥�षा दंडाची रकà¥�कम वाढलà¥�याने अनेक लाभारà¥�थà¥�यांना नवीन बांधकाम करणे अशकà¥�य à¤�ाले. लाभारà¥�थà¥�यांना संबंधित भूखंड खरेदी-विकà¥�रीचे वà¥�यवहारही यामà¥�ळेच होऊ  शकले नाहीत. तर अनेकांचे बांधकामांनंतर हसà¥�तांतरण करणà¥�याचे रखडले. अनेक महिने सिडको पà¥�रशासनातील अधिकारी व रहिवाशांचà¥�या शिषà¥�टमंडळामधà¥�ये याबाबत बैठका à¤�ालà¥�यावर सिडकोने 19 जà¥�लैला दंड कमी करणà¥�याचा निरà¥�णय घेतला आहे. अधिकृत सिडकोचे भोगवटा पà¥�रमाणपतà¥�र न मिळालà¥�याने हसà¥�तांतरण होणारà¥�â€�या घरमालकांना सिडकोने नवà¥�याने तरतूद केलेलà¥�या नियमापà¥�रमाणे दंड भरणà¥�याची संधी दिली आहे. दंड भरलà¥�यानंतर अनेक वरà¥�षांपासून बेकायदा ठरलेली घरांची बांधकामे अधिकृत ठरणार आहेत.
बारा ते पंधरा वर�ष विलंब श�ल�क : बीयूडीपी अंतर�गत योजनेतील लाभार�थ�यांना पहिल�या सहा वर�षांमध�ये बांधकाम करण�याची म�भा होती. मात�र त�यानंतरच�या प�रत�येक वर�षी बांधकाम म�दतवाढ विलंब श�ल�क प�रथम पाच टक�के नंतर दहा, पंधरा टक�के आकारले गेले. अनेकांचे बारा ते पंधरा वर�ष विलंब श�ल�क असल�याने ते 115 टक�केपर�यंत दंडाची रक�कम गेली आहे.

किसननगरच�या समूह प�नर�विकासाला मज�री
Source:  Lokmanthan
Friday, 20 September 2019 17:30

ठाणे / प�रतिनिधी
विधानसभा निवडण�कीत ठाणे शहराच�या समूह प�नर�विकास योजनेचा म�द�दा गाजण�याची शक�यता गृहीत धरून महापालिकेतील सत�ताधारी शिवसेनेने ब�धवारी किसननगर येथील समूह प�नर�विकासाला प�रशासकीय स�तरावर मंज�री मिळाल�याचे जाहीर केले. किसननगर आणि जयभवानीनगर येथील 3816 क�ट�ंबांना या योजनेद�वारे नवी घरे उपलब�ध होणार आहेत. तसेच या योजनेतील रहिवाशांना भाडेतत�त�वावर घरे देण�या�वजी �ोपडपट�टी प�नर�विकास योजनेच�या धर�तीवर मालकी हक�काची घरे देण�याचा धोरणात�मक निर�णय महापालिकेने घेतला आहे.
ठाणे महापालिका क�षेत�रातील समूह प�नर�विकास योजनेची माहिती देण�यासाठी जिल�ह�याचे पालकमंत�री �कनाथ शिंदे यांनी ब�धवारी महापालिका म�ख�यालयात पत�रकार परिषद घेतली. या वेळी महापौर मीनाक�षी शिंदे, आय�क�त संजीव जयस�वाल यांच�यासह महापालिकेचे पदाधिकारी आणि अधिकारी उपस�थित होते. ठाणे शहरातील धोकादायक इमारती, चाळी आणि �ोपडपट�टींचा समूह प�नर�विकास योजनेच�या माध�यमातून �कत�रित प�नर�विकास केला जाणार आहे. या योजनेसाठी महापालिका प�रशासनाने शहरामध�ये �कूण 44 प�रारूप नागरी प�नर�निर�माण आराखडे तयार केले होते. या आराखड�यांना महापालिकेच�या सर�वसाधारण सभेने मान�यता दिली होती. त�यानंतर पहिल�या टप�प�यात किसननगर, राबोडी, हाज�री, कोपरी, लोकमान�यनगर आणि टेकडी बंगला या सहा ठिकाणी ही योजना राबविण�याचा निर�णय प�रशासनाने घेतला होता. त�यापैकी किसननगर भागात ही योजना राबविण�यास प�रशासकीय स�तरावर तत�त�वत: मान�यता देण�यात आली आहे. तर हाज�री, राबोडी आणि लोकमान�यनगर या ठिकाणी ही योजना राबविण�याची प�रक�रिया अंतिम टप�प�यात आहे, अशी माहिती देण�यात आली. कोपरी परिसरात सागरी किनारी नियमन क�षेत�रासंबंधीची अधिसूचना मागे घेण�याची प�रक�रिया केंद�र पातळीवर स�रू आहे, तर टेकडी बंगला परिसरात �ोपडपट�टी प�नर�विकास योजनांना मंज�री देण�यात आली आहे. त�याम�ळे या दोन�ही भागांत ही योजना राबविण�यास काहीसा विलंब होत आहे. मात�र त�या ठिकाणीही लवकरच ही योजना राबविण�यास मान�यता दिली जाणार आहे, अशी माहिती महापालिका आय�क�त संजीव जयस�वाल यांनी दिली.
या योजनेत 6 मीटर�वजी 40 मीटरचे रस�ते करण�यात येणार असून त�यामध�ये बाधित होणार��या 600 क�ट�ंबीयांना स�थलांतर करण�यासाठी �म�मआरडी�ने भाडेतत�त�वावर घरे उपलब�ध करून देण�यासाठी
मंजà¥�री दिली असून या रहिवाशांना सà¥�थलांतर करणà¥�याची कारà¥�यवाही सà¥�रू करणà¥�यात येणार असलà¥�याचे आयà¥�कà¥�त जयसà¥�वाल यांनी  सांगितले. तसेच या नागरिकांना योजनेतील घरे देणà¥�यासाठी पà¥�रथम पà¥�राधानà¥�य दिले जाणार असलà¥�याचे तà¥�यांनी सà¥�पषà¥�ट केले.

तोडफोड केलेल�या नगरसेवकांचा शोध स�रू
Source:  Lokmanthan
Friday, 20 September 2019 17:20

भाईंदर
 à¤¬à¥�धवारी मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेत à¤�ालेलà¥�या तोडफोड पà¥�रकरणात गà¥�नà¥�हा दाखल à¤�ालेलà¥�या शिवसेनेचà¥�या 17 नगरसेवकांना बà¥�धवारी सायंकाळपरà¥�यंत अटक करणà¥�यात आली नवà¥�हती. यापà¥�रकरणाचा तपास सà¥�रू असून नगरसेवकांचा शोध चालू असलà¥�याची माहिती भाईंदर पोलिसांनी दिली.
बाळासाहेब ठाकरे कलादालनाचा विषय स�थायी समितीच�या बैठकीत घेण�यास नकार देण�यात आल�यानंतर शिवसेनेच�या नगरसेवकांनी ब�धवारी महापौर दालन आणि स�थायी समिती सभागृहात तोडफोड केली होती.
त�यानंतर महापालिका सचिवांनी भाईंदर पोलीस ठाण�यात तक�रार दाखल केल�यानंतर शिवसेनेचे 17 नगरसेवक, पदाधिकारी, कार�यकर�ते यांच�यावर ग�न�हा दाखल करण�यात आला होता. ब�धवारी सकाळी नगरसेवकांना अटक करून न�यायालयाप�ढे हजर करणे अपेक�षित होते.
मात�र ब�धवारी सायंकाळपर�यंत �काही नगरसेवकाला अटक करण�यात आली नव�हती. याप�रकरणी भाईंदर पोलिसांकडे विचारणा केली असता प�रकरणाचा तपास चालू आहे आणि नगरसेवकांचा शोध घेण�याचे काम स�रू आहे, अशी माहिती वरिष�ठ पोलीस निरीक�षक चंद�रकांत जाधव यांनी दिली.

अंबरनाथच�या महत�त�वाकांक�षी प�रकल�पांसाठी 47 कोटी
Source:  Lokmanthan
Friday, 20 September 2019 17:10

अंबरनाथ / प�रतिनिधी
अंबरनाथ शहरातील नाट�यगृह, क�रीडा संक�ल आणि शिव मंदिर परिसराच�या विकासासाठी केंद�र शासनाच�या 14व�या वित�त आयोगाच�या अन�दानातून 47 कोटींचा निधी नगरपालिकेला उपलब�ध करून देण�यात आला आहे. यात 31 कोटी र�पयांचे कार�यात�मक अन�दान तर 16 कोटींच�या मूलभूत अन�दानाचा समावेश आहे. महत�त�वाच�या तीनच प�रकल�पांसाठी हा निधी खर�च केला जाणार असल�याने शहरातील महत�त�वाचे प�रकल�प वेळेत मार�गी लागण�याची शक�यत ा निर�माण �ाली आहे.
अंबरनाथ शहरात गेल�या काही वर�षांत विविध प�रकल�प रखडले आहेत. शहरातील सांस�कृतिक चळवळींचे केंद�र समजल�या जाणार��या यशवंतराव चव�हाण ख�ल�या नाटयगृहाची वास�तू जमीनदोस�त करून तेथे वाहनतळ उभारण�यात आले. त�याम�ळे नाटयगृह कधी उभारणार, असा सवाल कलाप�रेमींमधून उपस�थित केला जात होता. शिव मंदिर आर�ट फेस�टिव�हलच�या माध�यमातून आंतरराष�ट�रीय दर�जाचा कार�यक�रम अंबरनाथमध�ये होत असला तरी शिव मंदिर परिसराचा हवा तसा विकास �ालेला नाही. त�याच वेळी क�रीडा रसिकांसाठी आवश�यक असलेल�या शहरातील महत�त�वाच�या अशा क�रीडा संक�लाचा प�रश��नही अन�त�तरित होता. या महत�त�वाच�या प�रकल�पांसाठी निधी उभारण�यासाठी खासदार डॉ. श�रीकांत शिंदे यांच�या माध�यमातून वित�त आयोगातून निधीची उपलब�धता करण�याचे प�रयत�न स�रू होते. याला न�कतेच यश आले आहे.
तà¥�यानà¥�सार केंदà¥�र शासनाचà¥�या 14वà¥�या वितà¥�त आयोगाचà¥�या अनà¥�दानातून अंबरनाथ शहरातील महतà¥�तà¥�वाचà¥�या अशा तीन महतà¥�तà¥�वाकांकà¥�षी पà¥�रकलà¥�पांसाठी  47 कोटींचा निधी उपलबà¥�ध करून देणà¥�यात आला आहे. यात कारà¥�यातà¥�मक अनà¥�दानातून 31 कोटी तर मूलभूत अनà¥�दानातून 16 कोटींचा समावेश आहे. या निधीतून नाटयगृह, कà¥�रीडा संकà¥�ल आणि शिव मंदिर परिसरात सà¥�शोभीकरण आणि इतर विकासकामे केली जाणार आहेत.
अंबरनाथ नगरपालिका सभागृहात लवकरात लवकर ठराव करून या निधीचा वापर महत�त�वाचे प�रकल�प वेगाने उभारण�यासाठी केला जाईल.
 à¤®à¤¨à¥€à¤·à¤¾ वाळेकर, नगराधà¥�यकà¥�ष, अंबरनाथ

पर�यटन भूखंडांच�या मनमानी वापराला चाप! राज�याचे नवे पर�यटन धोरण मंजूर
Source:  Lokmanthan
Friday, 20 September 2019 17:00

म�ंबई
राज�यात पर�यटन प�रकल�प वेगाने कार�यान�वित व�हावेत, यासाठी पर�यटन विकास महामंडळाकडे असलेले मोकळे भूखंड तसेच रिसोर�ट किमान 30 वा कमाल 90 वर�षांसाठी खासगी भागीदारांना भाडेपट�ट�याने देण�याचे धोरण मंजूर करण�यात आले आहे. त�याम�ळे हे भूखंड आणि रिसोर�टच�या आतापर�यंतच�या मनमानी वापराला चाप बसणार आहे. याशिवाय अशा रीतीने भाडेपट�टा देताना �करकमी अधिमूल�य स�वीकारण�यात येणार असल�याम�ळे राज�य शासनालाही फायदा मिळणार आहे. या धोरणाम�ळे पर�यटन विभागाला कोट�यवधी र�पयांचा महसूलही मिळणार आहे.
राज�यात पर�यटनाची वाढ करण�याच�या हेतूने स�थापन करण�यात आलेल�या महामंडळाकडे अनेक मोकळे भूखंड आणि बांधकाम केलेल�या मालमत�ता आहेत. कालपर�यंत हे भूखंड वा मालमत�ता नियम धाब�यावर बसवून मनमानी पद�धतीने पाच ते दहा वर�षांसाठी खासगी व�यक�ती वा संस�थांना विकसित करण�यासाठी दिले जात होते. या बदल�यात महामंडळ वा शासनाच�या वाट�याला फारसे काही मिळत नव�हते. अशा व�यक�ती भूखंड वा मालमत�ता विकसित करण�या�वजी स�वत:च वापरत होते. त�याम�ळे अनागोंदी माजली होती. पर�यटन विभागाच�या सचिव विनिता वेद-सिंघल यांनी हे नवे धोरण तयार केले असून त�यावर मंत�रिमंडळाने आपली मोहोर उमटवली आहे.
या धोरणान�सार स�र�वातीला 30 वर�षांसाठी आणि नंतर दोन वेळा प�रत�येक 30 वर�षे म�दतवाढ देण�याची त�यात तरतूद ठेवण�यात आली आहे. याचा अर�थ पर�यटन महामंडळाचा भूखंड खासगी भागीदाराला 90 वर�षांपर�यंत स�वत:च�या ताब�यात ठेवता येणार आहे. मात�र त�यानंतरही या भूखंडावरील मालकी मात�र पर�यटन महामंडळाचीच राहणार आहे.
खासगी उद�योजकांना मालमत�ता पोटभाड�याने देण�याचा कालावधी म�ख�य सचिवांच�या उच�चाधिकार समितीवर सोपविण�यात आला आहे. या समितीत महसूल, वित�त-नियोजन, पर�यटन विभागाच�या सचिवांचा समावेश आहे.
प�रत�येक प�रकल�पाची आर�थिक व�यवहार�यता तपासून मालमत�ता पोटभाडयाने देण�यासाठीचा कालावधी निश��चित करता येणार आहे. मोकळे भूखंड भाडेपट�ट�याने देताना वार�षिक भाडे रेडीरेकनर दराच�या पॉइंट पाच टक�के इतके असेल. भूखंड भाडेपट�ट�यान विकसित करण�यासाठी देताना �कवेळचे किमान अधिमूल�य संबंधित खासगी उद�योजकाला भरावे लागणार आहे. सदर मालमत�तेच�या रेडी रेकनरच�या दराच�या पाच ते 100 टक�के यापैकी किमान मूल�य म�ख�य सचिवांच�या समितीकडून ठरविले जाणार आहे. त�यान�सार निविदा मागविल�या जाणार आहेत. किमान अधिमूल�यापेक�षा अधिक दर देणार��याला मालमत�ता विकसित करण�यासाठी देण�यात येणार आहे.
पर�यटन महामंडळाच�या मालकीचे भूखंड वा मालमत�ता आतापर�यंत क�ठलेही धोरण निश��चित न करता भाडेपट�ट�याने दिल�या जात होत�या. त�याम�ळे संबंधितांचा फायदा होत होता. महामंडळाच�या पदरात काहीही पडत नव�हते. त�याम�ळे याबाबत निश��चित धोरण मंत�रिमंडळाने मंजूर केले आहे. त�याचा पर�यटन विकासासाठी फायदा होणार आहे
 à¤µà¤¿à¤¨à¤¿à¤¤à¤¾ सिंघल, सचिव, परà¥�यटन विभाग

का�ग�रेसच�या माजी मंत�री, माजी खासदारांनी विधानसभा निवडणूक लढवावी
Source:  Lokmanthan
Friday, 20 September 2019 16:50

मà¥�ंबई 
 à¤�कीकडे काà¤�गà¥�रेस पकà¥�षातील विदà¥�यमान आमदार, नेते पकà¥�ष सोडून जात असताना राजà¥�यातील माजी मंतà¥�री, खासदारांनी विधानसभा निवडणूक लढवावी अशी दिलà¥�लीतील वरिषà¥�ठांनी सूचना केलà¥�याची माहिती आहे. मातà¥�र राजà¥�यातील नेते मातà¥�र या वृतà¥�ताला नकार देत आहेत.
सध�या महाराष�ट�रात का�ग�रेसला गळती लागली आहे. 2019 विधानसभा निवडण�कीच�या तोंडावर अनेक विद�यमान आमदारांनी, बड�या नेत�यांनी पक�षाची साथ सोडली आणि भाजपमध�ये प�रवेश केला आहे. त�याम�ळे माजी खासदार, माजी मंत�र�यांनी विधानसभा निवडणूक लढवावी अशी सूचना हायकमांडने केल�याची माहिती सूत�रांकडून मिळाली आहे.
अशोक चव�हाण हे पहिल�यापासून विधानसभा निवडणूक लढवण�यास इच�छ�क होते, हायकमांडच�या आदेशाम�ळे त�यांना लोकसभा निवडणूक लढवावी लागली होती. आता ते विधानसभा निवडणूक लढवणार आहेत.
का�ग�रेस नेते स�शीलक�मार शिंदे, राजीव सातव, संजय निर�पम, मिलिंद देवरा यांना याबाबत विचारले असता त�यांनी हे वृत�त फेटाळले आहे. पक�षाने असं काहीही विचारले नसल�याचे नेत�यांनी स�पष�ट केले आहे.
राजीव सातव यांनी लोकसभा निवडण�कीच�या वेळीच स�पष�ट केलं होतं की त�यांना संघटनात�मक काम करण�यात रस आहे. स�शीलक�मार शिंदे 2004 पासून संसदेत प�रतिनिधित�व करत आहेत. केंद�राच�या राजकारणात ते तेव�हापासून सक�रिय होते. त�यांच�या कन�या प�रणिती शिंदे निवडणूक लढवणार आहेत.
2014 लोकसभा निवडण�कीत शरद पवारांनी हा प�रयोग केला होता. राज�यातील प�रम�ख मंत�र�यांना लोकसभा निवडणूक लढवण�यास सांगितले होते. पण त�यात त�यांचा पराभव �ाला होता. आता का�ग�रेसकडे अन�भवी उमेदवारांची वानवा असताना माजी खासदार, नेते पण विधानसभा निवडणूक लढवण�यास उत�स�क दिसत नसल�याचे चित�र आहे.

शिवसेनेचे महापौर, स�थायी समिती अध�यक�षांसह अधिकार��यांवर आय�क�तांचा ‘खाजगी’ वॉच?
Source:  Lokmanthan
Friday, 20 September 2019 16:40

म�ंबई
 à¤®à¥�ंबई महापालिकेत महापौर, सà¥�थायी समिती अधà¥�यकà¥�ष आणि महापालिकेतील अधिकारà¥�â€�यांना मदत मà¥�हणून आयà¥�कà¥�त फेलोशिप अंतरà¥�गत 15 खाजगी उमेदवारांची नियà¥�कà¥�ती करणार आहेत.  मà¥�खà¥�यमंतà¥�री फेलोशिप कारà¥�यकà¥�रमाचà¥�या धरà¥�तीवरच मà¥�ंबई महानगरपालिकेतही खासगी फेलोशिप कारà¥�यकà¥�रम राबवला जात आहे.
या खासगी फेलोशिप अंतर�गत 15 जणांची निय�क�ती केली जाणार आहे. त�यांच�या माध�यमातून महापौर, स�थायी समिती अध�यक�ष आणि पालिका प�रशासनामधील बड�या अधिकार��यांना तांत�रिक बाबतीत मदत केली जाईल. मात�र, पालिका आय�क�त या फेलोशिपच�या नावाखाली महापौर, स�थायी समिती अध�यक�ष आणि अधिकारी यांवर वॉच ठेवणार अशी चर�चा पालिकेच�या वर�त�ळात रंगली आहे.
याबाबतचा प�रस�ताव गटनेत�यांच�या सभेत मंज�र �ाला आहे. खासगी फेलोशिपच�या उमेदवारांची निय�क�ती करण�याला विरोधी पक�षांनी मात�र विरोध केला केला आहे. आय�क�तांना आपल�या अधिकार��यांवर भरोसा नाही का? असा प�रश��न उपस�थित केला आहे.
काय आहे खाजगी फेलोशिप कारà¥�यकà¥�रम 
म�ख�यमंत�री देवेंद�र फडणवीस यांनी विकास प�रक�रिया आणि निर�णय प�रक�रियेचा अन�भव तर�णांना मिळावा, त�यातून समाजसेवा करण�यासाठी स�जाण नागरिक तयार व�हावेत यासाठी म�ख�यमंत�र�यांनी फेलोशिप कार�यक�रम जाहीर केला. तशी तर�णांची निय�क�तीही करण�यात आली. त�याच धर�तीवर म�ंबई महापालिकेत 15 फेलोशिप उमेदवारांची निय�क�ती केली जाणार आहे. या पदासाठी 111 जणांनी अर�ज केला होता. त�यामधून 15 जणांची निय�क�ती करण�यात आली असून त�यांना 75 हजार ते �क लक�ष 25 हजार इतके मानधन दिले जाणार आहे.
या उमेदवारांना पालिका उपाय�क�त कार�यालय, सहाय�यक आय�क�त कार�यालयात निय�क�त केले जाणार आहे. तसेच महापौर आणि स�थायी समिती अध�यक�षांच�या कार�यालयातही फेलोशीप उमेदवारांची निय�क�ती केली जाणार आहे. महापालिकेच�या विविध विभागांमधील दैनंदिन कामकाज प�रक�रीया, कामकाजादरम�यान ताळमेळ साधणे, काम गतीमान होण�यासाठी पाठप�रावा करणे इत�यादीकरता या 15 फेलोशीप उमेदवारांची निय�क�ती करण�यात आली आहे. राज�य सरकारच�या फेलोशिपअंतर�गत क�ठेही कामाचा �क वर�ष किंवा अधिक कालावधीचा अन�भव असलेल�या आणि �मबी� पदवीधर उमेदवारांची 11 महिन�यांसाठी निवड करण�यात आली आहे. हे फेलोशिप उमेदवार थेट पालिका आय�क�तांना रिपोर�टींग करणार आहेत.

विद�यार�थ�याने का केला शिक�षिकेचा खून?; पोलीस चक�रावले
Source:  Lokmanthan
Friday, 20 September 2019 16:30

म�ंबई
गोवंडीतील स�फी इंग�रजी शाळेची शिक�षिका आ�शा असलम ह�सिया (30) हिच�यावर कादर नावाच�या व�यक�तीच�या सांगण�यावरून आपण हल�ला केला असे शिक�षिकेवर जीवघेणा हल�ला करणार��या 13 वर�षीय आरोपी विद�यार�थ�याने पोलिसांना सांगितल�याने आयशा खून प�रकरणाच�या तपासाला वळण मिळाले आहे. विद�यार�थ�याच�या हल�ल�यात शिक�षिका आयशा ह�सिया यांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. गोवंडी येथे घडलेल�या या घटनेनंतर पोलिसांनी विद�यार�थ�याला अटक केली आहे. पोलिसांनी या विद�यार�थ�याला बाल न�याय मंडळाप�ढे (जेजेबी) हजर केल�यानंतर त�याला बाल स�धारगृहात पाठवण�यात आले आहे.
या विद�यार�थ�याने दिलेल�या माहितीन�सार, हल�ल�याची सूचना देणारी कादर नावाची व�यक�ती अस�तित�त�वात आहे का, याचा पोलीस तपास करत आहेत. या विद�यार�थ�याच�या पालकांच�या फोनवरच कादर नावाच�या व�यक�तीने विद�यार�थ�याला ही सूचना दिल�याचे त�याने जबाबात सांगितल�याने पोलीस त�याच�या पालकांच�या मोबाईलचीही तपासणी करणार आहेत. या विद�यार�थ�याने मंगळवारी मात�र पोलिसांना वेगळीच माहिती दिली होती. आपल�या आईकडून घेतलेले 2000 र�पये परत न दिल�याने आपण शिक�षिकेवर हल�ला केल�याचे या विद�यार�थ�याने पोलिसांना स�र�वातीला सांगितले होते. त�यानंतर गृहपाठ पूर�ण न केल�याने या शिक�षिकेने आपल�याला मारले होते आणि याचा राग काढण�यासाठी आपण शिक�षिकेवर हल�ला केला, असेही या विद�यार�थ�याने प�ढील जबाबात सांगितले होते. दोन वेगवेगळ�या जबाबांनंतर या विद�यार�थ�याने कादर नावाच�या व�यक�तीने आपल�याला या शिक�षिकेवर हल�ला करण�याची किंवा गटारात फेकून देण�याची धमकी देण�याची सूचना केल�याचे पोलिसांना सांगितले. या विद�यार�थ�याने वेगवेगळे जबाब दिल�याने या प�रकरणात नेमके सत�य काय आहे हे तपासण�याचे काम करत आम�ही करत असल�याचे पोलिसांनी सांगितले.
या प�रकरणाचा मालमत�तेच�या वादाशी काही संबंध आहे का, याचाही पोलीस तपास करत आहेत. काही वर�षांपूर�वी शिक�षिका आयशा यांच�या वडिलांचाही खून �ाला होता. त�या प�रकरणाशी ही घटना संबंधित आहे का, याचाही पोलीस तपास करत आहेत. असलम हे आयशा �ज�य�केशन ट�रस�टची स�फी इंग�रजी शाळा चालवत असत. वडिलांच�या मृत�यूनंतर घटस�फोटीत असलेल�या आयशा या शिकवणी वर�गाबरोबरच ही शाळा चालवत असत.

म�ंबईत लेप�टोचा धोका वाढला!
Source:  Lokmanthan
Friday, 20 September 2019 16:14

Leptospira
म�ंबई
 à¤¸à¤ªà¥�टेंबर अरà¥�धा उलटलà¥�यानंतरही मà¥�कà¥�कामी असलेलà¥�या पावसामà¥�ळे शहरात ठिकठिकाणी पाणी साचून साथीचà¥�या आजारांचा पà¥�रादà¥�रà¥�भाव वाढत चालला आहे. तà¥�यातही लेपà¥�टोसà¥�पायरोसिसची बाधा होणà¥�याचे पà¥�रमाण जासà¥�त आहे. गेलà¥�या पंधरा दिवसांत लेपà¥�टोचे 21 रà¥�गà¥�ण आढळले असून यंदाचà¥�या पावसाळà¥�यात या आजाराने दगावलेलà¥�यांची संखà¥�या सहावर गेली आहे. बदलतà¥�या वातावरणामà¥�ळे सà¥�वाइन फà¥�लूचे पà¥�रमाणही वाढत असलà¥�याचे पालिकेचà¥�या आरोगà¥�य अहवालातून निदरà¥�शनास आले आहे.
सर�वसाधारणपणे ऑगस�ट महिन�यापर�यंत पावसाचा जोर कायम असतो आणि सप�टेंबरमध�ये तो कमी होतो. त�याम�ळे लेप�टोचे र�ग�णही त�लनेने सप�टेंबर महिन�यात कमी आढळतात. परंत� या वर�षी सप�टेंबरमध�येही पावसाने दमदार हजेरी लावली. त�याम�ळे शहरात ठिकठिकाणी पाणी साचले. परिणामी शहरात लेप�टोचा संसर�ग मोठया प�रमाणात पसरला. सप�टेंबरच�या पहिल�या पंधरा दिवसांमध�येच 21 जणांना लेप�टाची बाधा �ाली आहे. गेल�या वर�षी सप�टेंबर महिन�यात लेप�टोची लागण �ाली होती, त�यात दोघांचा मृत�यू �ाला होता.
सà¥�वाइन फà¥�लूचा जोर : पावसाचà¥�या बदलतà¥�या वातावरणामà¥�ळे शहरातील सà¥�वाइन फà¥�लूचा जोरही वाढला आहे. गेलà¥�या पंधरा दिवसांमधà¥�ये सहा फà¥�लूचे रà¥�गà¥�ण आढळले आहेत. गेलà¥�या वरà¥�षी या काळात केवळ à¤�का रà¥�गà¥�णाला फà¥�लूची बाधा à¤�ालà¥�याची नोंद आहे. सà¥�वाइन फà¥�लूने या पावसाळà¥�यात दोन जणांचा मृतà¥�यू à¤�ाला आहे. सततचà¥�या पावसामà¥�ळे अजून डेंगà¥�यूचे पà¥�रमाण मà¥�हणावे तितके वाढले नसले तरी पाऊस थांबलà¥�यानंतर डेंगà¥�यूचा पà¥�रभाव वाढणà¥�याची शकà¥�यता आहे. 1 ते 15 सपà¥�टेंबरदरमà¥�यान डेंगà¥�यू (104), मलेरिया (319), गॅसà¥�टà¥�रो (193), कावीळ (57)चे रà¥�गà¥�ण आढळले आहेत. तर  1536 डेंगà¥�यू संशयित रà¥�गà¥�ण पालिका रà¥�गà¥�णालयांत दाखल à¤�ाले आहेत.
पालिकेचे आवाहन : साठलेल�या कचर��याच�या ठिकाणी उंदीर आणि रस�त�यावरील क�त�रे अधिक प�रमाणात येत असून त�यांच�याम�ळे लेप�टोचा प�राद�र�भाव होण�याचा संभव असतो. साचलेल�या पाण�यातून चाललेल�या व�यक�तींनी तातडीने लेप�टोची प�रतिबंधात�मक औषधे घ�यावीत, असे पालिकेकडून सांगण�यात आले आहे.

<< < Prev 1 2 3 4 5 Next > >>