VicksWeb upgrade Location upload ads trending
VicksWeb भारत

वर आपले स्वागत आहे VicksWeb

Flag Counter
ठाणे जिल�ह�यात ६० उमेदवारांची अनामत जप�त
Source:  Maharashtra Times
Saturday, 25 May 2019 02:00


बिघडलेल�या १७ विमानांची �अर इंडियाला चिंता
Source:  Maharashtra Times
Saturday, 25 May 2019 02:00


वर�ल�ड कपः भारतीय संघ जेतेपदासाठी फेव�हरिट
Source:  Maharashtra Times
Saturday, 25 May 2019 02:00


शेअर बाजारांनी केले मोदी विजयाचे स�वागत
Source:  Maharashtra Times
Saturday, 25 May 2019 02:00


रमाबाई आंबेडकरांच�या भूमिकेत शिवानी रांगोळे
Source:  PRAHAAR
Saturday, 25 May 2019 01:55

स�टार प�रवाहवरील ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर-महामानवाची गौरवगाथा’ मालिकेत बाबासाहेबांची पत�नी म�हणजेच रमाबाईंची भूमिका साकारणार आहे, अभिनेत�री शिवानी रांगोळे. शिवानीची �तिहासिक भूमिका साकारण�याची तिची ही पहिलीच वेळ आहे.

रमाबाई म�हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच�या आय�ष�याचा अविभाज�य भाग. बाबासाहेबांचे उच�च शिक�षण असो, आंदोलने असो वा सत�याग�रह रमाबाई त�यांच�या पाठीशी सावलीप�रमाणे उभ�या राहिल�या आणि त�यांनी क�ट�ंबही सांभाळले. महाप�र�षाची सहचारिणी होण�याचे व�रत रमाबाईंनी मोठय़ा निष�ठेने आणि प�रेमाने पाळले. अशा या थोर व�यक�तीची भूमिका साकारायला मिळणे, ही खूप भाग�याची गोष�ट आहे, असे शिवानीला वाटते.

शिवानी म�हणाली, ‘‘मा��या आय�ष�यातली ही खूप वेगळी भूमिका आहे. अतिशय समजूतदार आणि ठेहराव असणारे हे कॅरेक�टर आहे. या भूमिकेसाठीचा पेहराव, भाषा या गोष�टीस�द�धा मा��यासाठी नवे आव�हान आहे. धनंजय कीर आणि बाब�राव बाग�ल या लेखकांच�या प�स�तकांचे वाचन मी करतेय. रमाबाईंची भूमिका साकारण�यासाठी मला याचा फार उपयोग होत आहे.’’

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ही मालिका १८ मेपासून सोमवार ते शनिवार रा. ९ वा. फक�त स�टार प�रवाहवर दाखवली जात आहे.


लोकसभेतील च�का विधानसभेत स�धारूः पाटील
Source:  Maharashtra Times
Saturday, 25 May 2019 01:54


डि�ेल प�यायल�याने दीड वर�षाच�या चिम�रड�याचा मृत�यू
Source:  Maharashtra Times
Friday, 24 May 2019 23:29


अग�रलेख- विधानसभेतही प�नरावृत�ती
Source:  Lokmanthan
Friday, 24 May 2019 22:01


लोकसभेचà¥�या निवडणà¥�कीत यà¥�ती करणà¥�याचा शिवसेना आणि भाजपचा निरà¥�णय किती योगà¥�य होता, हे महाराषà¥�टà¥�रात शिवसेना-भाजप यà¥�तीला लोकसभेचà¥�या निवडणà¥�कीत मिळालेलà¥�या यशावरून लकà¥�षात यायला हरकत नाही. दोनà¥�ही पकà¥�षांना राजà¥�यातील 225 विधानसभा मतदारसंघात मिळालेले यश लकà¥�षात घेतले, तर विधानसभेचà¥�या निवडणà¥�कीतही याच यशाची पà¥�नरावृतà¥�ती होणà¥�याची शकà¥�यता आहे. शिवसेना-भाजप सà¥�वतंतà¥�रपणे लढले, तरी तà¥�याचा फायदा भाजपलाच होतो, हे गेलà¥�या विधानसभेचà¥�या निवडणà¥�कीत शिवसेनेने अनà¥�भवले आहे. विरोधी पकà¥�षाची भूमिका वठवून काही काळ विरोधकांचे अवकाश वà¥�यापले असले, तरी आता शिवसेनेला भाजपवर टीका करता येणार नाही. पंतपà¥�रधान नरेंदà¥�र मोदी यांची लाट ओसरली असे शिवसेनेचà¥�या मà¥�खपतà¥�रातून वारंवार जाहीर केले जात होते; परंतà¥� आता मोदी लाट कायम असलà¥�याचे शिवसेनेला मानà¥�य करावे लागेल. भाजपचे राषà¥�टà¥�रीय अधà¥�यकà¥�ष अमित शाह यांचà¥�या वà¥�यवसà¥�थापन कौशलà¥�याचे केवळ कौतà¥�क करून भागणार नाही, तर मोदी यांचे परिशà¥�रम, तà¥�यांचे वकà¥�तवà¥�य आणि तà¥�यांची चाणकà¥�य नीतीही कारणीभूत आहे, हे विसरून चालणार नाही. भाजपचे वाढलेल वरà¥�चसà¥�व शिवसेनेला मानà¥�य करावेच लागेल. शिवसेनेला भाजपशी जà¥�ळवून घà¥�यावेच लागेल. भाजप ही शिवसेनेशी पंगा घेणà¥�याचà¥�या मनसà¥�थितीत सधà¥�या तरी नाही. असे असले, तरी शिवसेनेची कà¥�रघोडी भाजप सहन करणार नाही, ही वसà¥�तà¥�सà¥�थिती आहे. शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांचà¥�यासह अनà¥�य नेतà¥�यांची बदललेली भूमिका आणि तà¥�यांचा मवाळ सूर लकà¥�षात घेतला, तर शिवसेना आता भाजपशी पंगा घेणार नाही. तà¥�याचे कारण राषà¥�टà¥�रीय राजकारणात आहे. भाजपने तीनशेचा टपà¥�पा ओलांडलà¥�याने तशी तà¥�याला शिवसेनेसारखà¥�या मितà¥�रपकà¥�षाची फारशी गरज नाही. गेलà¥�या पाच वरà¥�षांत शिवसेनेने सतà¥�तेत असून विरोधी पकà¥�षाची भूमिका चांगली वठवली. भाजपचे निवडणूक वà¥�यवसà¥�थापन लकà¥�षात घेतले, तर भाजप à¤�कटाही बहà¥�मत मिळवू शकतो. लोकसभेचà¥�या निवडणà¥�कीत काà¤�गà¥�रेस-राषà¥�टà¥�रवादीची à¤�ालेली वाताहात पाहता आता दोनà¥�ही काà¤�गà¥�रेसमधील अनेक जण भाजपत जाणà¥�याची शकà¥�यता आहे. राधाकृषà¥�ण विखे पाटील आणि अनà¥�य 12 आमदारांचà¥�या नावाची आताच चरà¥�चा सà¥�रू à¤�ाली आहे. महाराषà¥�टà¥�रात विधानसभेचà¥�या निवडणà¥�का नोवà¥�हेंबर होणà¥�याची शकà¥�यता आहे. तà¥�यासाठी भाजप आतापासून तयारीला लागला आहे. महाराषà¥�टà¥�रात विरोधी पकà¥�षाचे असà¥�तितà¥�तà¥�व राहिले नाही. काà¤�गà¥�रेसचा अवघा à¤�कच खासदार निवडून आला आहे. बाळासाहेब थोरात, पृथà¥�वीराज चवà¥�हाण वगळले, तर महाराषà¥�टà¥�राची काà¤�गà¥�रेस आता नेतृतà¥�वहीन à¤�ाली आहे. 

राषà¥�टà¥�रवादी काà¤�गà¥�रेसला गेलà¥�या वेळेइतकà¥�याच जागा मिळालà¥�या असलà¥�या, तरी या पकà¥�षाचे असà¥�तितà¥�तà¥�व आता तीनच जिलà¥�हà¥�यापà¥�रते मरà¥�यादित राहिले आहे. पà¥�णे, सातारा आणि रायगड या तीनच जिलà¥�हà¥�यात राषà¥�टà¥�रवादीला यश मिळाले. मराठवाडा, उतà¥�तर महाराषà¥�टà¥�र, विदरà¥�भ, मà¥�ंबईत राषà¥�टà¥�रवादीला सà¥�थानच राहिले नाही. काà¤�गà¥�रेसशी आघाडी करून हाती काहीच लागले नाही. तà¥�यामà¥�ळे आता वंचित आघाडी आणि मनसेसारखà¥�या परà¥�यायाची चाचपणी राषà¥�टà¥�रवादी करणà¥�याची शकà¥�यता नाकारता येत नाही. वंचित आघाडीचे नेते अâ€�ॅड. पà¥�रकाश आंबेडकर यांचा कडवा पवार विरोध पाहता तà¥�यांचà¥�यांशी यà¥�ती होणà¥�याची शकà¥�यता तशी दà¥�रापासà¥�त दिसते. लोकसभा निवडणà¥�कीत राजà¥�यात भाजप-शिवसेना यà¥�तीने निरà¥�विवाद यश मिळविलà¥�याने पाच महिनà¥�यांनी होणारà¥�â€�या विधानसभा निवडणà¥�कीत यà¥�तीलाच अनà¥�कूल वातावरण राहील, अशीच चिनà¥�हे आहेत. दà¥�सरीकडे कमकà¥�वत à¤�ालेलà¥�या काà¤�गà¥�रेसबरोबर आघाडी करून फायदा होईल का, याचा अंदाज घेऊनच राषà¥�टà¥�रवादी पà¥�ढील वाटचाल करणार आहे. लोकसभेचà¥�या निवडणà¥�कीतील पराभवानंतर पवार आणि पृथà¥�वीराज चवà¥�हाण यांनी मनसेला बरोबर घà¥�यायला हवे होते, असे जे मत वà¥�यकà¥�त केले आहे, ते पाहता मनसेला विधानसभेचà¥�या निवडणà¥�कीत बरोबर घेतले जाणà¥�याची शकà¥�यता आहे. 

लोकसभा निवडणà¥�कीत राजà¥�यात भाजपला 25 पैकी 23 जागा मिळालà¥�या. शिवसेनेने 23 जागा लढविलà¥�या होतà¥�या व तà¥�यापैकी 18 उमेदवार विजयी à¤�ाले. राजà¥�यात 41 उमेदवार यà¥�तीचे निवडून आले असून, यà¥�तीला à¤�कतà¥�रित 225 पेकà¥�षा जासà¥�त विधानसभा मतदारसंघांमधà¥�ये आघाडी मिळाली आहे. राज ठाकरे यांनी जà¥�या मतदारसंघात सभा घेतलà¥�या, तà¥�यातील सातारा वगळता उरà¥�वरित सरà¥�वंच मतदारसंघात यà¥�तीने विजय मिळविला. विधानसभा निवडणà¥�कीचà¥�या वेळी यà¥�ती कायम राहणà¥�याचे चितà¥�र आहे. भाजप लगेचच मोडता घालणà¥�याचà¥�या मन:सà¥�थितीत नाही. अरà¥�थात, जागावाटप हा कळीचा मà¥�दà¥�दा असेल. शिवसेना जासà¥�त ताणणार नाही, अशी शकà¥�यता आहे. कारण सà¥�वबळावर लढून शिवसेनेचा फायदा होणार नाही. तà¥�याà¤�वजी यà¥�तीलाच शिवसेनेची पसंती असेल. 

य�ती कायम राहिल�यास राज�यात विधानसभेच�या निवडण�कीतही य�तीला �कतर�फी यश मिळू शकते. कारण लोकसभेच�या पराभवाने विरोधक आधीच गडबडले आहेत. त�यातच का�ग�रेसचा पार ध�व�वा उडाला आहे. राष�ट�रवादी आक�रमकपणे लढण�याच�या तयारीत असली, तरी पक�षाच�या मर�यादा स�पष�ट �ाल�या आहेत. का�ग�रेस-राष�ट�रवादी आघाडी कायम राहते का हा प�रश��न आहे. कारण का�ग�रेस पक�ष कमक�वत �ाल�याने या पक�षाबरोबर आघाडी करून न�कसानच होणार असल�यास राष�ट�रवादी वेगळा मार�ग पत�करू शकते. राष�ट�रवादी आणि मनसे �कत�र येऊ शकतात. वंचित बह�जन आघाडीची भूमिकाही महत�त�वाची असेल. कारण लोकसभा निवडण�कीत का�ग�रेस व राष�ट�रवादीच�या मतांमध�ये वंचितम�ळे विभाजन �ाले. हाच प�रयोग प�न�हा विधानसभेच�या वेळी केला जाईल. �कूणच य�तीला विधानसभेसाठी अन�कूल वातावरण असेल.

लोकसभा निवडण�कीसाठी य�तीला राजी होताना भाजपच�या गरजेचा फायदा उठवत जागावाटपात �क जागा जास�त हवी हा हट�ट धरून तो मान�य करण�यास शिवसेनेने भाग पाडले असले, तरी आता लोकसभेत भाजपने स�वबळावर बह�मत मिळवल�याने शिवसेनेची वाटाघाटींची ताकद क�षीण होणार आहे. सत�तेत हवा तसा निम�मा वाटा, विधानसभेसाठी हव�या त�या जागा वाढवून घेणे यासारखे लाड आता भाजप प�रवणार नाही, असे स�पष�ट संकेत मिळत आहेत. लोकसभा निवडण�कीआधी वर�षभर शिवसेनेने स�वबळाची घोषणा केली होती; पण गरजवंत असलेल�या भाजपने नमते घेत य�तीच�या विनवण�या स�रूच ठेवल�या. त�यानंतर य�तीसाठी वाटाघाटी स�रू �ाल�यानंतर पूर�वीचे भाजप 26 आणि शिवसेना 22 हे सूत�र मान�य करण�यास शिवसेनेने नकार दिला. बिहारमध�ये नितीशक�मार यांना जागा वाढवून देता तर आम�हाला का नाही, असा पवित�रा घेत आणखी �क जागा वाढवून हवी, असा हट�ट शिवसेनापक�षप�रम�ख उद�धव ठाकरे यांनी धरला होता. त�याचबरोबर पालघरची 23 वी जागा मागून घेतली. इतकेच नव�हे तर पालघरची जागा भाजपच�या विद�यमान खासदारासह शिवसेनेच�या पदरात पाडून घेतली. त�याचबरोबर प�ढील सरकारमध�ये सत�तेत निम�मा वाटा सेनेला मिळायला हवा, ही अटही मान�य करायला भाग पाडली. लोकसभा निवडण�कीत भाजपला स�वबळावर बह�मत मिळणार नाही. रालोआतील घटक पक�षांचा टेकू महत�त�वाचा राहील, असा शिवसेनेचा कयास होता. शिवसेनेने 18 जागा मिळवत चांगले यश मिळवले; पण त�याच वेळी भाजपला केवळ स�वबळावरच सत�ता मिळाली असे नव�हे, तर जागाही वाढल�या. त�याम�ळे भाजपची शक�ती वाढल�याने आता रालोआतील घटक पक�षांची राजकीय वाटाघाटींमधील सौदाशक�ती क�षीण �ाली आहे. परिणामी आता पालघरच�या जागेप�रमाणे विधानसभा निवडण�कीत जागावाटपात मनमानी करता येणार नाही. भाजपशी आता सौदेबाजी करता येणार नाही. य�ती होईलच; पण ती दोघांचा सन�मान ठेवणारी असेल, असे सांगायला भाजपने स�र�वात केली आहे.

दखल- चेहरा, विश��वासार�हतेवर शिक�कामोर�तब
Source:  Lokmanthan
Friday, 24 May 2019 21:58


भारतीय जनता पक�षाचा मध�यंतरी उधळायचं थांबलेला विजयाचा वारू आता प�न�हा चौफेर उधळला आहे. भाजपला आणि पंतप�रधान नरेंद�र मोदी यांना सक�षम पर�याय देण�यात विरोधक अपयशी ठरले. सर�वमान�य चेहरा आणि विश��वासार�हता याबाबतीत मोदींनी विरोधकांवर मात केली. त�याम�ळं जनतेनं भाजपच�या हाती प�न�हा सत�ता दिली.

गेल�या पाच वर�षांपूर�वी देश ज�या परिस�थितीतून आणि महागाईतून जात होता, त�यातून देशाला बाहेर काढण�याचं स�वप�न नरेंद�र मोदी यांनी दाखविलं. तेव�हा मोदी यांची देवदूतात गणना होत होती. द�सर��याच�या खांद�यावर आपलं डोकं ठेवून आपले प�रश��न त�याच�यावर सोपवून निर�धास�त राहण�याची भारतीयांची वृत�ती आहे. त�याचा मोदी यांनी अचूक फायदा घेतला. त�यांच�या हाती त�या वेळी सत�ता सोपविताना जनतेच�या खूप अपेक�षा होत�या. त�यातील बह�तांश अपेक�षा मोदी यांना पूर�ण करता आल�या नाहीत. कामापेक�षा त�याची प�रसिद�धी करण�यात त�यांचा हात क�णीच धरू शकणार नाही. असं असलं, तरी प�रतिकूल परिस�थितीवर मात करण�याची मोदी यांची हातोटी विरोधकापैकी क�णालाच साध�य �ालेली नाही. केंद�रात बह�मतानं सत�ता मिळवण�यात मोदी प�न�हा यशस�वी �ाले आहेत. 2014मध�ये भाजपनं 282 जागा जिंकल�या होत�या. या वेळी भाजपनं तब�बल 302 जागांवर बाजी मारत विरोधकांना धूळ चारली आहे. भाजपचे राष�ट�रीय अध�यक�ष अमित शाह यांचं व�यवस�थापन कौशल�य आणि मोदींची लोकप�रियता हे या यशामागचं कारण असल�याचं शिवसेनेनं म�हटलं असलं, तरी तेवढीच कारणं भाजपच�या विक�रमी यशाला प�रेशी नाहीत. भाजपच�या यशापेक�षा विरोधकांचं अपयश हेच महत�त�वाचं कारण आहे. भाजपाप�रणित राष�ट�रीय लोकशाही आघाडीनं (�नडी�) मोदी हेच पंतप�रधानपदाचा चेहरा असतील, हे स�र�वातीपासूनच स�पष�ट केलं होतं, तर द�सरीकडं विरोधकांकडं मोदी यांना टक�कर देणारा चेहराच नव�हता. भारतीय जनता अलीकडच�या काळात पक�षाला पाहून मतदान करीत नाही, तर त�या पक�षाचा चेहरा कोणता आहे, त�याचं व�यक�तिमत�त�व कसं आहे, जनतेशी त�याचा संवाद आहे का, याचा विचार करून मतदान करीत असते. मोदी यांच�या त�लनेत अशी वैशिष�ठ�य असणारा �कही चेहरा विरोधकांकडं नव�हता. उलट, विरोधकांत पदासाठी स�पर�धा आणि त�यातून परस�परांची जिरवण�याची वृत�तीच पदोपदी जाणवत होती. त�याम�ळं त�यांच�यावर विश��वास कसा ठेवायचा, असा प�रश��न जनतेला पडला नसता, तरच नवल होतं. संय�क�त प�रोगामी आघाडीतील द�रम�कनंच फक�त राह�ल यांच�या नेतृत�त�वाला पाठिंबा दिला होता. विरोधकांत नेतृत�त�वावरून टोकाची मतं होती. बह�जन समाज पक�षाच�या मायावती, जनता दलाचे (धर�मनिरपेक�ष) �च. डी. देवेगौडा, राष�ट�रवादी का�ग�रेसचे प�रम�ख शरद पवार, तृणमूल का�ग�रेसच�या सर�वेसर�वा ममता बॅनर�जी ही नेतेमंडळीही पंतप�रधानपदासाठी इच�छ�क होती. त�याम�ळं मतदारांमध�ये संभ�रमावस�था होती.
कर�नाटकचे म�ख�यमंत�री �च. डी. क�मारस�वामी यांच�या शपथविधीसोहळ�यासाठी प�रम�ख विरोधी पक�षांचे नेते उपस�थित होते. विरोधक �कत�र आल�यास मोदी यांच�यासाठी लोकसभा निवडणूक सोपी नसेल, असा अंदाज वर�तवला जात होता; पण निवडणूक जसजशी जवळ येत गेली, तसतसे विरोधकांमधील मतभेद वाढले. उत�तर प�रदेशमध�ये समाजवादी पक�ष आणि बह�जन समाज पक�ष या दोघांनी महाआघाडी केली; पण त�यात का�ग�रेसला स�थान नव�हतं. का�ग�रेस आणि डाव�या पक�षांनी केरळ तसंच पश��चिम बंगालमध�ये, का�ग�रेस आणि आम आदमी पक�षानं दिल�लीत आघाडी केली नाही. का�ग�रेस आणि राष�ट�रवादी का�ग�रेसनं महाराष�ट�रात आघाडी केली असली, तरी ग�जरातमध�ये हे दोन�ही पक�ष �कमेकांसमोर उभे होते. या निवडण�कीत का�ग�रेससह सर�वच विरोधी पक�षांच�या नेत�यांनी मोदी, शाह आणि भाजपवर विखारी टीका केली. विरोधी पक�षांकडून फक�त टीकाच करण�यात आली. सत�तेत आल�यावर काय करू, यावर भर देण�या�वजी विरोधकांनी भाजपवर टीका करण�यात धन�यता मानली. नकारात�मक प�रचाराचा मोदी कसा अचूक फायदा घेतात, हे ग�जरात विधानसभेच�या आणि अन�य निवडण�कीत दिसलं होतं. का�ग�रेसनं मार�च महिन�यात ‘न�याय’ ही योजना स�रू करण�याचं आश��वासन दिलं होतं. खरंतर ही अतिशय महत�वाकांक�षी योजना होती. ती व�यवहार�य असल�याचं डॉ. रघ�राम राजन यांच�यासह बर��याच अर�थतज�ज�ञांचं मत होतं. का�ग�रेसनं प�न�हा �कदा ‘गरिबी हटाव’चा नारा देत देशातील सर�वाधिक गरीब असलेल�या 20 टक�के क�ट�ंबांना वर�षाला प�रत�येकी 72 हजार र�पये देण�याची घोषणा केली. का�ग�रेसच�या या योजनेची चर�चा �ाली; पण ही योजना आणि त�याचा तपशील मतदारांपर�यंत पोहोचवण�यात का�ग�रेसला अपयश आलं. तेच जाहीरनाम�याबाबतही �ालं. का�ग�रेसचा जाहीरनामा अतिशय चांगला होता. शेतकरी, य�वक, बेरोजगार आदी सर�व घटकांना सामावून घेणार��या या जाहीरनाम�याला मतदारांपर�यंत घेऊन जाण�यात का�ग�रेस कमी पडली. गेल�या पाच वर�षांमध�ये भाजप नेतृत�वाचे �नडी�तील घटकपक�षांशी अनेकदा खटके उडाले. शिवसेना, अकाली दल यासारखे मित�रपक�ष भाजपची साथ सोडणार की काय, अशी परिस�थिती होती; पण केव�हा भांडायचं आणि क�ठं थांबायचं, हे भाजपला कळतं. लोकसभेच�या निवडण�कीत मतभेदांचा फटका बसेल, स�वतंत�र निवडणूक लढविली, तर केंद�रातील सत�ता जाईल, ही भीती भाजपला होती. त�याम�ळं निवडणूक जवळ येताच शाह यांनी वैयक�तिक पातळीवर मित�रपक�षांशी चर�चा केली, वेळप�रसंगी मनाचा मोठेपणा दाखवला, तडजोडी केल�या, काही त�यागायची वेळ आली, तर त�याची तयारी केली. संय�क�त जनता दल, शिवसेनेला आपल�या निवडून आलेल�या जागा दिल�या. दोन जागा मिळालेल�या संय�क�त जनता दलाला 17 जागा दिल�या. त�यापैकी 16 आता जागा आता निवडून आल�या आहेत. भाजप आणि संय�क�त जनता दल बरोबर राहिलं नसतं, तर भाजपला गेल�या वेळच�या जागाही टिकवता आल�या नसत�या. ज�ळवून घेण�याच�या वृत�तीम�ळं निवडण�कीच�या तोंडावर �नडी�त प�न�हा �कदा �कजूट दिसून आली, तर द�सरीकडे का�ग�रेसला संय�क�त प�रोगामी आघाडीतील घटकपक�षांची संख�या वाढवण�यात अपयश आलं. उलट, का�ग�रेसी नेत�यांच�या आडम�ठेपणाम�ळं आप, वंचित आघाडी आदींशी आघाडी करता आली नाही.

जिथं यशाचं प�रमाण कमी होईल, त�याची भरपाई क�ठून करायची, याचं नियोजन भाजपनं गेल�या वर�षापासून केलं होतं. का�गे�रेसला ते करता आलं नाही. उत�तर प�रदेशमध�ये 2014 च�या त�लनेत यंदा भाजपला अपेक�षित यश मिळणार नाही, असा अंदाज होता. उत�तर प�रदेशमध�ये भाजपला गेल�या वेळी 73 जागांवर विजय मिळाला होता; पण यंदा समाजवादी पक�ष आणि बह�जन समाज पक�ष यांच�यात आघाडी �ाल�यानं भाजपसमोरील आव�हान वाढलं होतं. उत�तर प�रदेशात काही जागा कमी होतील, याचा अंदाज पक�षनेतृत�वाला होता. त�याम�ळं भाजपनं गेल�या पाच वर�षात शिस�तबद�धरित�या पश��चिम बंगाल आणि ओडिशा या राज�यांमध�ये लक�ष केंद�रीत केलं. याशिवाय पूर�वोत�तरमधील राज�यावरही लक�ष दिलं. या नियोजनाचा फायदा �ाला. भाजपला उत�तर प�रदेशमध�ये फारसं न�कसान �ालं नाही. जे न�कसान �ाले ते भाजपनं पश��चिम बंगाल आणि ओडिशात भरून काढलं. भाजपनं गेल�या पाच वर�षांमध�ये हिंद�त�वाच�या म�द�द�यावर भर दिला होता. केरळमधील शबरीमला मंदिराचा वाद असो किंवा राम मंदिराचा म�द�दा किंवा पश��चिम बंगालमधील द�र�गा प�जेचा वाद; यावर�न भाजपनं हिंदू मतांचं ध��रवीकरण करण�यावर भर दिला. का�ग�रेसनं मवाळ हिंद�त�त�व स�वीकारलं; परंत� त�याचा फायदा होण�या�वजी उलट तोटा �ाला. क�ंभमेळ�यात मोदी यांनी केलेलं गंगास�नान, प�रज�ञासिंह यांना दिलेली उमेदवारी आणि केदारनाथ आणि बद�रीनाथ येथील दौरा हा हिंदू मतांना आकर�षित करण�याचा प�रकार होता. राष�ट�रवाद आणि धाडसी निर�णय घेणारे कणखर नेतृत�व हे दोन म�द�दे मोदी यांची जमेची बाब होती. सर�जिकल स�ट�राईक आणि प�लवामा हल�ल�यानंतर केलेले �अर स�ट�राइक याद�वारे मोदींनी देशाच�या स�रक�षेबाबत गंभीर असल�याचं मतदारांच�या मनात बिंबवलं. तर द�सरीकडं का�ग�रेसनं देशद�रोहासारखा कायदा रद�द करू, असं सांगितल�यानं मतदारांमध�ये का�ग�रेसबाबत नाराजी होती. सत�ता जाऊनही का�ग�रेसजण स�धारले नाहीत, त�यांच�यात गटबाजी कायम राहिली. नेतृत�त�वाचा धाक राहिला नाही. का�ग�रेसचं संघटन द�बळं राहिलं. या सर�व बाबींचा विचार करून जनतेनं का�ग�रेसजणांना आत�मचिंतन करण�यासाठी प�रेपूर वेळ दिला आहे.

का�ग�रेस प�रबळ पक�ष असायला हवा होता; संघाचे माजी प�रवक�ते मा. गो. वैद�य यांचे मत; घराणेशाही�वजी तर�ण नेतृत�त�व प�ढे आणण�याची सूचना
Source:  Lokmanthan
Friday, 24 May 2019 21:51


नागपूर / प�रतिनिधी: भाजपच�या यशाचा आम�हाला आंनद आहे; परंत� लोकशाहीत समान दर�जाचे दोन पक�ष आवश�यक असतात. भाजप सत�तेत आहे, तर का�ग�रेस हा प�रबळ विरोधी पक�ष म�हणून निवडून यायला हवा होता, असे मत राष�ट�रीय स�वयंसेवक संघाचे माजी प�रवक�ते व ज�येष�ठ विचारवंत मा.गो वैद�य यांनी व�यक�त केले. का�ग�रेसने घराणेशाहीवर अवलंबून न राहता संघटनेची जास�त काळजी घेतली पाहिजे आणि तर�ण नेतृत�वाने समोर येऊन पक�ष संघटन मजबूत केले पाहिजे, असेही त�यांनी स�चवले.

अयोध�येतील राम मंदिराबाबतचा म�द�दा न�यायालयात प�रलंबित आहे. न�यायालयाने हा म�द�दा बाजूला ठेवला तर सरकारने याबाबत कायदा करून राम मंदिर बांधावे, अशी मागणी करून ते म�हणाले, की राम मंदिर हा राजकारणाचा विषय नसून हा श�रद�धेचा व भावनेचा विषय आहे. सरकारच�या या पाच वर�षांच�या कार�यकाळात योग�य निर�णय घेईल. सोबतच कलाम 370 ठेवायचे, की नाही हा वादाचा म�द�दा राहू शकतो. त�याम�ळे स�र�वातीला काश�मिरी पंडितांचे प�नर�वसन आणि जम�मू काश�मीर विधानसभेचा कार�यकाळ हा इतर राज�याप�रमाणे 5 वर�षांचा करणे हे अगोदर केंद�र सरकारने केले पाहिजे. संघाच�या स�वयंसेवकांनी अमक�याला मत द�या असे म�हटले नाही; परंत� मतदानाचा आग�रह केला. त�याप�रमाणे लोक मतदानाला गेले, असे ते म�हणाले.

2014 आणि आताही का�ग�रेस हा प�रबळ विरोधी पक�ष नाही. विरोधी पक�षाच�या मान�यतेसाठी हव�या असणार��या दहा टक�के जागा का�ग�रेसला मिळायला पाहिजे होत�या. यासाठी का�ग�रेसने आपल�या संघटनेची जास�त काळजी घेतली पाहिजे. घराणेशाहीवर अवलंबून न राहता खालच�या स�तरातून संघटना बांधली पाहिजे. का�ग�रेसमधील सचिन पायलट, ज�योतिरादित�य शिंदे, मिलिंद देवरा अशा तर�ण लोकांनी �कत�र येऊन का�ग�रेस पक�ष वाचवण�यासाठी आणि स�दृढ करण�यासाठी प�रयत�न केले पाहिजेत, असे स�चवून वैद�य म�हणाले, की असे प�रयत�न प�ढचे 8-10 वर�षे केल�यास का�ग�रेस पक�ष कमीत कमी �क मोठा विरोधी पक�ष बनेल. राह�ल गांधी यांचे नेतृत�व प�रचाराप�रते ठीक आहे; मात�र पक�ष संघटन बाबतीत ते अन�भवी नाहीत. त�याम�ळे ते यशस�वी होणार नाहीत. काश�मिरी पंडितासाठी �क स�वतंत�र वसाहत असावी आणि या वसाहतींना केंद�रशासित राज�याचा दर�जा असावा असे वैद�य यांनी स�चविले. कलम 370 चे 35 (अ) कलम संसदेन मान�य केलेले नाही. ते राष�ट�रपतींच�या मान�यतेने मंजूर �ाले आहे. राष�ट�रपतींच�या आदेशाने ते नाहीसे देखील होऊ शकतो, असे त�यांनी निदर�शनास आणले.

सरकारचे काम प�रशंसनीय

भाजप सरकारने केलेल�या कामांम�ळे त�यांना यश मिळाले. स�वच�छ भारत, जी�सटी, नोटाबंदी याचा स�रवातीला त�रास �ाला; मात�र नंतर लोकांनी त�याला योग�य प�रतिसाद दिला. काळा पैसा वाया गेला. काळ�या पैश�याच�या जोरावर बाहेरून आतंकवादाला होणारा पैशाचा प�रवठा कमी �ाला. सरकारने जे काम केले आहे, ते प�रशंसनीय आहे. सार�वजनिक जीवनातील भ�रष�टाचार थांबला आहे. मोदी यांच�यावर कोणी भ�रष�टाचाराचे आरोप केले नाहीत, अशा शब�दांत त�यांनी सरकारच�या कामाचे कौत�क केले.

<< < Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next > >>