VicksWeb upgrade Location upload ads trending
VicksWeb भारत

वर आपले स्वागत आहे VicksWeb

Flag Counter
कोपरगाव विधानसभेसाठी विखेंच�या भूमिकेकडे लक�ष
Source:  Lokmanthan
Tuesday, 15 October 2019 19:40

विखेंच�या मनात नातेगोते की स�नेहबंध

कोपरगाव प�रतिनिधी
राज�यात साखरेचा जिल�हा म�हणून ओळख असलेल�या अहमदनगर जिल�ह�यातील सर�वच आमदार निवडून आणण�याचा विडा मंत�री राधाकृष�ण विखेंनी उचलला आहे. कोपरगाव मतदारसंघात अर�धेशतक राज�य करणाऱ�या काळे, कोल�हे घराण�यांनी आजवर क�णालाही या मतदासंघात डोके वर काढू दिलेले नाही. परंत� इथे गतकाळापासून विखेंचा हस�तक�षेप लक�षवेधी राहिलेला आहे. कोपरगावला म�ख�यमंत�री फडणवीसांच�या सभेत आमदार स�नेहलता कोल�हे मा�ी भाची अस�न भाचीच�या पाठीमागे मामा खंबीरपणे उभा असल�याचे स�चक वक�तव�य विखेंनी केल�याम�ळे कोपरगाव विधानसभेला खरचं भाचीच�या पाठीमागे खंबीर उभे राहतात की अपक�ष मेह�ण�याला राजकारणात उर�जितवस�था येण�यासाठी संजीवणी देतात कि �नवेळी आश�तोष काळेंच�या डोक�यावर हात ठेवतात याकडे ताल�क�याचे लक�ष लागून आहे.

    कोपरगाव विधानसभा मतदारसंघात गेली अरà¥�ध शतक काळे कोलà¥�हेंनी अधिराजà¥�य गाजविले असलà¥�याचे सरà¥�वशà¥�रूत आहे. परंतà¥� या मतदारसंघात विखेंनी आपला गनिमी कावा कधीही सोडलेला नाही. कारण राहाता परीसरातील ११ गावांवर तà¥�यांची चांगली पकड असà¥�न ती गावे कोपरगाव मतदारसंघात येतात. तà¥�यामà¥�ळे विखेंचà¥�या भूमिकेकडे कोपरगाव मधील तà¥�रिकà¥�टाचे लकà¥�ष लागà¥�न आहे. विखेंची पकड असललà¥�या गावात समावेश असलेलà¥�या पà¥�णतांबा या गावचे सà¥�व. मा. खासदार सूरà¥�यभान वहाडणे यांचे पà¥�तà¥�र कोपरगावचे नगराधà¥�यकà¥�ष विजयराव वहाडणे यांची जनà¥�मभूमी असून याशिवाय तà¥�यांनीही भाजपातून बंडखोरी करà¥�न अपकà¥�ष निवडणूक लढवत असलà¥�यामà¥�ळे या परिसरात विखेंचà¥�या वरà¥�चसà¥�वाला ते धकà¥�का देतील अशीही मतदारसंघात चरà¥�चा आहे. गतकाळात कोलà¥�हेंपासà¥�न सà¥�व.नामदेवराव परजणेंना विलग करणà¥�यासाठी विखेंची भूमिका महतà¥�तà¥�वाची होती. तà¥�यानंतर सà¥�व.अणà¥�णांनाही शिवसेनेची विधानसभेची उमेदवारी मिळवून देत निवडणूकीत चांगलच पाठबळ विखेंनी दिल होत. तेवà¥�हापासून विखेंचà¥�या आदेशावर परजणे गटाची तालà¥�कà¥�यात वाटचाल सà¥�रà¥� आहे.

  कोलà¥�हेंपासून अलिपà¥�त à¤�ालेला परजणेंचा पà¥�रवाह कधीच कोलà¥�हेंचà¥�या पà¥�रवाहात न मिसळता काळेंचà¥�या पथà¥�यावर पडत होता. तà¥�यामà¥�ळेच अडीच वरà¥�षांपूरà¥�वी जिलà¥�हा परिषद पंचायत समिती निवडणूकीत विधानसभा डोळà¥�यासमोर ठेऊन कारà¥�यकरà¥�तà¥�यांचे विचार न à¤�कता काळेंनी परजणेंना सोबत घेऊन निवडणूक लढविली काळेंची सतà¥�ता आली. सधà¥�या पà¥�रतà¥�येकजण आमने-सामने निवडणूक लढवून à¤�कमेकांची ताकत अजमावत असà¥�न परजणेंनी काळेंची साथ सोडली. सधà¥�याची सà¥�थिती बघता यावेळी मोठी संभà¥�रमाची सà¥�थिती विखेंनी कोपरगाव तालà¥�कà¥�यात निरà¥�माण केलेली आहे. कारण विखेंनी भाजपात पà¥�रवेश केलà¥�यानंतर राजकीय समीकरणे वेगाने बदलली. परजणेंनी तà¥�यांना कà¥�टà¥�ंबपà¥�रमà¥�ख मानून तà¥�यांना पाठींबा दरà¥�शवत इचà¥�छà¥�क उमेदवार मà¥�हणून भाजपा पकà¥�षशà¥�रेषà¥�ठींकडे मà¥�लाखत दिली. मातà¥�र तà¥�यांचा विचार न à¤�ालà¥�यामà¥�ळे तà¥�यांनी अपकà¥�ष उमेदवारी करणà¥�याचा निरà¥�णय घेतला.

 à¤µà¤¿à¤§à¤¾à¤¨à¤¸à¤­à¤¾ पà¥�रचाराचा जोर वाढला असून विखेंनी पकà¥�षनिषà¥�ठा बाळगली तर भाजपाचà¥�या सà¥�नेहलता कोलà¥�हे यांचà¥�या पाठीशी खंबीर उभे राहवे लागणार आहे. लोकसभेला मà¥�लगा à¤�कत नवà¥�हता विधानसभेला मेहà¥�णà¥�याने à¤�कले नाही. मग आता मेहà¥�णा वाऱà¥�यावर सोडणार का? काळेंशी हितगà¥�ज करà¥�न मेहà¥�णà¥�याला जिलà¥�हा परिषदेत जागा करà¥�न दिलेलà¥�या काळेंबरोबर असलेलà¥�या सलोखà¥�याचà¥�या संबंधाचे काय ? अशा अनेक तरà¥�क वितरà¥�क मतदारसंघात चघळले जात असून कोपरगावचà¥�या बाबतीत विखे शेवटचà¥�या कà¥�षणी काय फरà¥�मान काढतात  याकडे सरà¥�वांचे लकà¥�ष आहे.

बेलापूरमध�ये पोलिस पथकाचे संचालन
Source:  Lokmanthan
Tuesday, 15 October 2019 19:37

   बेलापूर/पà¥�रतिनिधी

 à¤µà¤¿à¤§à¤¾à¤¨à¤¸à¤­à¤¾ निवडणूक २०१९ मतदान पà¥�रकà¥�रिया शांततेत पार पडावी यासाठी बेलापूर मधà¥�ये भारतीय सशसà¥�तà¥�र सीमा दलाचे संचलन शà¥�रीरामपूरचे पोलिस निरीकà¥�षक शà¥�रीहरी बहिरट व सहायà¥�यक पोलिस निरीकà¥�षक संभाजी पाटील यांचे मारà¥�गदरà¥�शनाखाली पार पडले.

 à¤¨à¤¿à¤µà¤¡à¤£à¥‚क मतदान पà¥�रकà¥�रियेचà¥�या पारà¥�शà¥�वभूमीवर पोलिस निरीकà¥�षक शà¥�रीहरी बहिरट मà¥�हणाले की शहरात मतदानाचà¥�या वेळी कà¥�ठलाही अनà¥�चित पà¥�रकार खपवून घेतला जाणार नाही. तà¥�याबदà¥�दलचà¥�या संबंधित लोकांना नोटिसा पाठविलà¥�या आहेत.आगामी निवडणूक मतदानाची पà¥�रकà¥�रिया शांततेत व निरà¥�विगà¥�न पार पडावी यासाठी आमचा पोलीसफोरà¥�स दकà¥�ष आहे, तरी नागरिकांना आवाहन की कà¥�ठलà¥�याही दबावाला बळी न पडता निरà¥�भय पणे मतदानाचा हकà¥�क बजावावा, असेही ते मà¥�हणाले. à¤�सà¤�सडी फोरà¥�सचà¥�या समवेत

परदेशातील नोकरीच�या आशेपायी गमावले 1 कोटी 40 लाख
Source:  Lokmanthan
Tuesday, 15 October 2019 19:18

म�ंबई
 à¤¨à¥‹à¤•à¤°à¥€à¤šà¥�या शोधात असलेलà¥�या à¤�का इंगà¥�रजी वृतà¥�तपतà¥�राचà¥�या उपवà¥�यवसà¥�थापकाला ऑनलाइन भामटà¥�यांनी तबà¥�बल à¤�क कोटी चाळीस लाख रà¥�पयांचा गंडा घातला. परदेशात चांगलà¥�या पगाराचà¥�या नोकरीचे आणि 75 हजार डॉलरचे आमिष दाखवून तà¥�याला फसविणà¥�यात आले. या पà¥�रकरणी उपवà¥�यवसà¥�थापकाचà¥�या तकà¥�रारीवरून मालाड पोलिस ठाणà¥�यात गà¥�नà¥�हा दाखल करणà¥�यात आला आहे.
मालाड येथे क�ट�ंबीयांसोबत राहणार��या या उपव�यवस�थापकाने जानेवारी महिन�यात �का संकेतस�थळावर नव�या नोकरीसाठी नोंदणी केली. संकेतस�थळावरील त�याचे प�रोफाइल पाहून �का व�यक�तीचा त�याला फोन आला. हेदर विलियम�स असे नाव सांगणार��या या महिलेने ऑस�ट�रियामध�ये �का कंपनीत सेक�रेटरी असिस�टंट या पदासाठी नोकरीची संधी असल�याचे सांगितले. यासाठी होकार दिल�यानंतर उपव�यवस�थापकाला �क मेल आला. त�यामध�ये कंपनीचे निय�क�ती पत�र, व�हिसासाठीची कागदपत�रे, तसेच कंपनीची काही कागदपत�रे �का पार�सलमधून येणार असल�याचे नमूद करण�यात आले होते. यासाठी 14 हजार र�पये फी द�यावी लागेल, असे सांगण�यात आले. त�यान�सार उपव�यवस�थापकाने ही रक�कम भरली. यानंतर दिल�ली येथील कस�टम कार�यालयातून फोन आला. कागदपत�रासह या पार�सलमध�ये 75 हजार डॉलर�स बक�षीस म�हणून पाठविण�यात आले आहे, असे उपव�यवस�थापकास सांगण�यात आले. त�याने रक�कम स�वीकारण�यास नकार दिला. मात�र, पार�सल मिळविण�यासाठी ही रक�कम घ�यावीच लागेल, असे त�यास सांगण�यात आले. त�यानंतर विविध कर, प�रोसेसिंग फी, आरबीआय चार�जेस अशी वेगवेगळी कारणे सांगून उपव�यवस�थापकाकडून �क कोटी चाळीस लाख 29 हजार इतकी रक�कम उकळण�यात आली.
बोगस लिंक पाठवली
वेगवेगळी कारणे सांगून पैशाची मागणी केलीच जात असल�याने उपव�यवस�थापकाने, ‘मला काही नको, केवळ भरलेले पैसे परत द�या’, असे सांगितले. त�यावेळी ऑनलाइन भामट�यांनी रि�र�व�ह ब�केचे नाव असलेली �क बोगस लिंक आणि पासवर�ड पाठवला. यामध�ये ब�क खात�यामधील रक�कम तपासली असता डॉलरच�या बोनससह 2 कोटी 26 लाख 22 हजार र�पये जमा असल�याचे दिसले. त�याम�ळे उपव�यवस�थापकाचा त�यावर विश��वास बसला आणि ते भामटे मागत असलेली रक�कम विविध खात�यांवर भरत राहिला.
घर विकले, ठेवी मोडल�या
नोकरी जाणार असल�याने नवीन नोकरीसाठी काहीही करण�याची उपव�यवस�थापकाची तयारी होती. यासाठी त�याने स�वतःच�या ब�क खात�यातील जमा रक�कम, आईच�या नावे असलेल�या ठेवी मोडल�या. पैसे कमी पडत असल�याने मालाड येथील �क घर 51 लाखांना विकले. दिलेले लाखो र�पये पूर�ण व�यवहार केल�याशिवाय परत मिळणार नाहीत, असे भामट�यांनी सांगितल�याने उपव�यवस�थापकाने त�याच�या मित�रांकडून पैसे घेऊन दिले. मात�र, �क कोटी चाळीस लाख 29 हजार इतकी रक�कम मिळाल�यानंतर भामट�यांनी मोबाइल फोन बंद केले.

पी�मसी घोटाळा: द�सर��या लग�नासाठी �मडीनं केलं धर�मांतर
Source:  Lokmanthan
Tuesday, 15 October 2019 19:17

Joy Thomas
म�ंबई
 à¤®à¥�ंबईतील पीà¤�मसी बà¤�केत कोटà¥�यवधी रà¥�पयांची अफरातफर केलà¥�यापà¥�रकरणी सधà¥�या पोलिसांचà¥�या ताबà¥�यात असलेला बà¤�केचा वà¥�यवसà¥�थापकीय संचालक जॉय थॉमस याने दà¥�सरे लगà¥�न करणà¥�यासाठी इसà¥�लाममधà¥�ये धरà¥�मांतर केलà¥�याची माहिती तपासादरमà¥�यान उघड à¤�ाली आहे. थॉमसने बà¤�केत तà¥�याची खासगी सचिव असलेलà¥�या तरà¥�णीसोबत लगà¥�न करणà¥�यासाठी 2005 साली धरà¥�मांतर करून जà¥�नेद असे नाव धारण केले होते. थॉमसचà¥�या या खासगी सचिवाचà¥�या नावावर पà¥�णà¥�यात तबà¥�बल नऊ फà¥�लॅट असलà¥�याचे पोलीस तपासात आढळून आले आहे. या फà¥�लॅटà¥�सची à¤�कूण किंमत 4 कोटी रà¥�पयांचà¥�या घरात आहे.
आणखी 500 कोटींची मालमत�ता सील
62 वर�षीय जॉय थॉमस हा पूर�वीपासून विवाहित होता. नंतर कार�यालयात त�याचे खासगी सचिव तर�णीशी संबंध ज�ळले. आपण लग�न करून द�बईला स�थायिक होत असल�याचे कारण देत या तर�णीने 2005 साली पी�मसी ब�केचा राजीनामा दिला होता, अशी माहिती ब�केतील तिच�या सहकार��यांनी पोलिसांना दिली. दरम�यान, ती म�ंबईहून प�ण�यात स�थायिक �ाली. जॉय थॉमस याने धर�मांतर करून ज�नेद असे नवे नाव धारण करून खासगी सचिवासोबत लग�न केले. लग�नानंतर जॉय म�ंबईहून सतत प�ण�याला जात-येत होता. थॉमस आणि त�याच�या या द�सर��या पत�नीला �क 11 वर�षांची दत�तक म�लगी तसेच �क म�लगा आहे. थॉमसची ही द�सरी पत�नी प�ण�यात चॉकलेटचे उत�पादन आणि विक�री करते, शिवाय तिच�या मालकीचे �क ब�टिक असून प�ण�यातील इतर फ�लॅट�सच�या भाड�यातून ती अर�थार�जन करते. तिच�या नावावर प�ण�यात �वढे फ�लॅट कसे, याचा तपास पोलीस करत असून घोटाळ�यातील पैशांमधून हे फ�लॅट विकत घेतल�याचे आढळून आल�यास ते जप�त करण�यात येतील असं पोलीस सूत�रांनी सांगितले.
दरम�यान, ज�नेद हे आपले बदललेले नाव असले तरी या नावाने आपण कोणताही आर�थिक व�यवहार केला नसल�याचे थॉमसने पोलिसांना सांगितले. लग�न करण�याच�या सोईसाठी त�याने हे धर�मातर केले असल�याचे दिसून येते. पोलिसांनी थॉमस याच�या नावावर असलेले म�ंबई आणि ठाण�यातील चार फ�लॅट यापूर�वीच जप�त केले आहेत. यातील �का फ�लॅटची नोंदणी ही थॉमसच�या पहिल�या पत�नीच�या म�लाच�या नावावर असल�याचे आढळले आहे. थॉमसने द�सरे लग�न केल�याचे कळल�यानंतर त�याच�या पहिल�या पत�नीने घटस�फोटासाठी अर�ज केला आहे.
तब�बल 4355 कोटी र�पयांच�या पी�मसी ब�क घोटाळ�याप�रकरणी थॉमस सध�या कोठडीत आहे. याप�रकरणी पोलिसांनी �चडीआयल कन�स�ट�रक�शन कंपनीचा मालक राकेश वाधवान, त�याचा म�लगा सारंग वाधवान आणि पी�मसी ब�केचे माजी अध�यक�ष वारयम सिंह यांनाही अटक केली आहे.

‘राफेलचा काटा भाजपला बोचतोय’
Source:  Lokmanthan
Tuesday, 15 October 2019 19:15

म�ंबई
 à¤µà¤¿à¤§à¤¾à¤¨à¤¸à¤­à¤¾ निवडणà¥�कीचà¥�या पà¥�रचारासाठी पà¥�रथमच महाराषà¥�टà¥�रात आलेले काà¤�गà¥�रेस नेते राहà¥�ल गांधी यांनी रविवारी केंदà¥�रातील मोदी सरकार आणि भाजपवर घणाघाती हलà¥�ला चढवला. राफेल, अरà¥�थवà¥�यवसà¥�था, शेतकरी आतà¥�महतà¥�या, बेरोजगारी अशा मà¥�दà¥�दà¥�यांवरून तà¥�यांनी मोदी सरकारला लकà¥�षà¥�य केले. राफेल लढाऊ विमान खरेदीत या सरकारने कथित घोटाळा केलà¥�याचà¥�या आरोपाचा पà¥�नरà¥�चà¥�चार करून, ‘तà¥�या घोटाळà¥�याचा काटा भाजपला अजूनही टोचत असावा. तà¥�यामà¥�ळेच संरकà¥�षणमंतà¥�री राजनाथ सिंह राफेल आणणà¥�यासाठी फà¥�रानà¥�सला गेले होते’, असा आरोपही राहà¥�ल गांधी यांनी केला.
का�ग�रेस महाआघाडीच�या उमेदवारांच�या प�रचारासाठी राह�ल गांधी यांनी सायंकाळी चांदिवलीत नसीम खान आणि नंतर धारावीत वर�षा गायकवाड यांच�या प�रचारासाठी जाहीर सभा घेतल�या. त�यावेळी त�यांनी मोदी सरकारच�या धोरणांवर आसूड ओढले. ‘कोणताही संरक�षणमंत�री विमान आणायला जातो का?’, असा प�रश��न करत त�यांनी ‘राफेल डिलिव�हरी’वरून मोदी सरकारची खिल�ली उडवली.
राह�ल यांनी पंतप�रधान नरेंद�र मोदी यांच�या आर�थिक धोरणावरही टीका केली. ‘माजी अर�थमंत�री मनमोहन सिंग यांच�या काळात अर�थव�यवस�था मजबूत होती. अमेरिकेसारख�या देशालाही भारतीय अर�थव�यवस�थेची दखल घ�यावी लागत होती. मात�र, पाच वर�षांत अर�थव�यवस�था ढासळली असून, प�ढील सहा-सात महिन�यांमधे आणखी परिस�थिती वाईट होणार आहे’, असा इशारा राह�ल गांधी यांनी दिला. ‘गरिबांचा पैसा उद�योगपतींना देण�याचे काम मोदी सरकार करते. या सरकारने मूठभर उद�योजकांचे 1 लाख, 12 हजार कोटी र�पयांचे कर�ज न�कतेच माफ केले. या सरकारने कधी मजूर, गरीब आणि शेतकरी यांची कर�जे माफ केली आहेत का?’ असा सवालही त�यांनी केला.
‘गेल�या पाच वर�षांत लाखो लोक बेकार �ाले आहेत. हजारो उद�योग बंद पडले आहेत. छोटे द�कानदार, कारखानदार, व�यापारी रस�त�यावर आले आहेत. त�याबद�दल पंतप�रधान मोदी व म�ख�यमंत�री फडणवीस काहीच बोलत नाही. धारावीचा चर�मोद�योग संपला, वेफर�स व अन�य लहान-मोठे व�यवसाय मोडीत निघाले, ग�जरातमधील हिरे व�यापार डबघाईस आला. त�याबद�दल बोला. गरीब, शेतकरी, बेरोजगार यांच�यासाठी दोन शब�द तरी बोला. चंद�रावरच�या व परदेशातील गप�पा यांच�या�वजी देशातील सामान�यांच�या जिव�हाळ�याच�या प�रश��नावर बोला’, असे आव�हान राह�ल यांनी सत�ताधार��यांना दिले. देशातील तर�णांना रोजगार देण�यासाठी मेक इन इंडियाची घोषणा करणारे पंतप�रधान नरेंद�र मोदी हे चीनचे राष�ट�रपती शि जिनपिंग यांच�याबरोबर चहा घेत चिनी बाजारपेठेसाठी भारताची दारे ख�ली करून देत आहेत’, असा आरोपही त�यांनी केला.
पी�मसी ब�केबाबत गप�प का?
पी�मसी ब�क डबघाईला आल�याचा म�द�दाही राह�ल गांधी यांनी उपस�थित केला. या ब�केच�या संचालक मंडळावर कोण आहेत, ते कोणाचे नातेवाईक आहेत, यावर मोदी-फडणवीस गप�प का? असा सवाल राह�ल यांनी केला.
धारावी हे भारताचे भविष�य
धारावी हे भारताचे भविष�य असून, धारावीतील गरीब, ज�ञानी माणसाचे यश हेच देशाचे यश असू शकते. गरीब, त�यांचे श�रम, ज�ञान यांचे प�रतीक धारावी आहे. धारावी केवळ म�ंबईतच नसून, देशाच�या प�रत�येक राज�यात आणि शहरांमध�ये आहे. धारावीचे मॉडेलच चीनचा यशस�वीपणे म�काबला करू शकते. तथापि, जी मंडळी धारावीची आर�थिक पत, गरीब श�रमिकांची अब�रू सांभाळू शकत नाहीत अशांना भारत कधीच समजणार नाही’, असा टोला राह�ल गांधी पंतप�रधान मोदी यांना लगावला.

आरे वृक�षतोड प�रकरण : पोलीस अत�याचाराच�या चौकशीची ‘आप’ची मागणी
Source:  Lokmanthan
Tuesday, 15 October 2019 19:13

म�ंबई
 â€˜à¤†à¤°à¥‡â€™à¤®à¤§à¥€à¤² कारशेडचà¥�या जागेवरील à¤�ाडे तोडणà¥�यास विरोध करणारà¥�â€�या परà¥�यावरणपà¥�रेमींवर पोलिसांनी केलेलà¥�या अनà¥�यायकारक कारवाईची चौकशी करणà¥�याची मागणी आम आदमी पारà¥�टीने (आप) केली आहे.
‘पोलीस परिमंडळ- 12’चे अधिकारी तसेच इतर पोलीस अधिकार��यांच�या वागण�कीबद�दल या पत�रात निषेध करण�यात आला आहे. ‘आप’च�या राष�ट�रीय कार�यकारी मंडळाच�या सदस�य आणि प�रवक�त�या प�रीती शर�मा मेनन यांनी राज�यपाल, म�ख�यमंत�री, उच�च न�यायालयाचे म�ख�य न�यायमूर�ती आणि पोलीस महासंचालक यांना या मागणीचे पत�र पाठवले आहे.
श�क�रवारी उच�च न�यायालयाने वृक�ष प�राधिकरणाच�या निर�णयास आव�हान देणारी याचिका फेटाळून लावल�यावर �म�मआरसी�लने रात�रीच �ाडे तोडण�यास स�र�वात केली. त�यानंतर म�ंबईच�या कानाकोपर��यांतून 300-400 पर�यावरणप�रेमी निषेध करण�यासाठी �कत�र आले होते. या आंदोलनाच�या वेळी पोलिसांनी अनेकांना ताब�यात घेतले, तर 29 जणांना अटक केली. ही कारवाई स�रू असताना प�रीती शर�मा या स�वत: तेथे उपस�थित होत�या.
पोलिसी बळाचा अतिरेकी वापर होत असलà¥�याचे तà¥�यांनी पाहिलà¥�याचे पतà¥�रात नमूद केले आहे. शà¥�कà¥�रवारी रातà¥�री जमावबंदीचा आदेश नसतानाही नागरिकांना ताबà¥�यात घेणà¥�याची कृती आणि कोणताही गà¥�नà¥�हा दाखल न करता महिला आणि मà¥�लींना रातà¥�रभर पोलीस ठाणà¥�यात थांबवून ठेवणे हे बेकायदा असलà¥�याचा आरोप तà¥�यांनी  केला आहे.
शनिवारी पहाटेपासून जमावबंदी लागू �ाल�यानंतर �कट�याद�कट�या व�यक�तीस पोलिसांनी ताब�यात घेतल�याबद�दल कारवाई व�हावी, अशी मागणी त�यांनी या पत�रात केली आहे. या सर�व घटनाक�रमाचे चित�रीकरण त�यांच�याकडे असल�याचा दावा प�रीती शर�मा मेनन यांनी केला आहे.

‘विमानतळ होतेय’ची 20 वर�षे पूर�ण
Source:  Lokmanthan
Tuesday, 15 October 2019 17:52

नवी म�ंबई
 1997 साली शिवसेना-भाजप यà¥�तीचà¥�या सरकारने नवी मà¥�ंबईत आंतरराषà¥�टà¥�रीय विमानतळाची संकलà¥�पना पà¥�रतà¥�यकà¥�षात आणली गेली. ‘विमानतळ होतेय’असा सूर दरवळेचà¥�या निवडणà¥�कांमधà¥�ये लावणà¥�यात आला. 2014मधà¥�ये à¤�ालेलà¥�या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणà¥�कीतही आंतरराषà¥�टà¥�रीय विमानतळ  येतà¥�या काही वरà¥�षांत असà¥�तितà¥�वात येईल, असे सांगणà¥�यात आले होते. आता 2019 मधà¥�ये होणारà¥�â€�या विधानसभा निवडणà¥�कांमधà¥�येही हा मà¥�दà¥�दा गाजेल, पण गेली वरà¥�षे सरली तà¥�याचे काय, असा  सवाल सरà¥�वच सà¥�तरातून केला जात आहे.
म�ंबईतील छत�रपती शिवाजी महाराज आंतरराष�ट�रीय विमानतळावर वाढलेल�या विमानांची आणि प�रवाशांची पाहता म�ंबईजवळ द�सर��या आंतरराष�ट�रीय विमानतळाची आवश�यकता 20 वर�षांपूर�वी जाणवू लागली, मात�र वेळोवेळी लांबणीवर पडलेला हा प�रकल�प महाम�ंबईच�या विकासालाही खीळ घालणारा ठरला आहे. ज�लै 1997 मध�ये याच शिवसेना भाजप य�तीच�या काळात नवी म�ंबईत द�सर��या आंतरराष�ट�रीय विमानतळाची संकल�पना प�रत�यक�षात आणली गेली. त�यापूर�वी रेवस मांडवा येथे राष�ट�रीय विमानतळाचा प�रस�ताव समोर ठेवला गेला होता. त�यानंतर गेली वीस बावीस वर�षे हा विमानतळ प�रकल�प या ना त�या कारणाने प�ढे ढकलला गेला आहे. विमानतळाचा फिजिबिलिटी रिपोर�ट आल�यानंतर पर�यावरण तसेच नागरी उड�डाण मंत�रालयाच�या परवानग�यांसाठी तब�बल चौदा वर�षांच�या कालावधी लागला. नोव�हेंबर 2012 रोजी या विमानतळाच�या कामाला पहिली पर�यावरण विषयक परवानगी मिळाली. त�यानंतर प�रकल�पग�रस�तांचे प�र�नवसन हा मोठा अडथळा पार पाडल�यानंतर दीड वर�षांपूर�वी या प�रकल�पाच�या कामाला प�रत�यक�षात स�र�वात �ाली आहे. या प�रकल�पासाठी दोन हजार हेक�टर जमिन लागणार असून �क हजार हेक�टर जमिनीवर प�रत�यक�षात रणवे उभा राहणार आहे मात�र यासाठी सिडकोला तेरा गावांचे स�थलांतर कर�न त�यांच�या जमिनी संपादीत कराव�या लागलेल�या आहेत. या विमानतळाच�या परिघातात येणार��या 272 गावांची 600 हेक�टर जमिन राज�य शासनाने नवी म�ंबई विमानतळ प�रभावित क�षेत�र (नैना) म�हणून घोषित केली आहे. त�याम�ळे या क�षेत�रात होणारा विकास सिडको ठरविणार असून प�रत�येक बांधकामाची परवानगी यासाठी निर�माण करण�यात आलेल�या नैना प�राधिकरणाकडून घ�यावी लागणार आहे. गेल�या सहा वर�षांत या प�राधिकरणाने बोटावर मोजण�या इतक�याच बांधकाम परवानग�या दिलेल�या आहेत. सिडकोने या क�षेत�रातील विकासाचे सहा टप�पे तयार केले असून चार विकास टप�यांचा आराखडा तयार केला आहे. याच ठिकाणी नेमका बराच उशिर �ाला आहे. या क�षेत�राचा नियोजनबद�ध विकास व�हावा यासाठी नियोजन प�राधिकरण म�हणून जबाबदारी आहे. परंत� याबाबत आजवर स�वप�न दाखविली.
272 गावातील शेतकरी जमिन देण�यास तयार नाहीत. या ठिकाणी सिडको थेट जमीन संपादन करू शकणार नाही. त�यासाठी सिडकोने स�वेच�छा जमीन अधिग�रहण अधिकार दिले आहेत. म�हणजे गावातील पाच दहा शेतकर��यांनी �कत�र येऊन सिडकोला दहा �करहून अधिक जमीन देऊन त�या बदल�यात पावणे दोन वाढीव चटई निर�देशांक घेऊन विकास करण�याची ही योजना आहे. सिडको त�या जमिनीतील केवळ 40 टक�के जमिन विकून �ालेला खर�च काढणार आहे.
या योजनेत आजूबाजूच�या बडया विकासकांनी हात ध�वून घेतले आहेत. कारण हा प�रकल�प येण�या पूर�वीच येथील काही विकासकांनी या जमिनी विकत घेऊन ठेवल�या आहेत. दहा �कर जमिनी असलेला या परिसरात शेतकरी विरळाच आहे. त�याम�ळे विकासकांसाठी सिडकोने राबवलेल�या या योजनेत शेतकर��यांचा फायदा होत नाही. विमानतळ प�रकल�पाला या ना त�या कारणाने खो बसला आहे. प�ढील वर�षी मार�चमध�ये पहिले उड�डाण होणारा हा विमानतळ आता �क द�सर��या टेकडीची उंची कमी करण�यावर�न �क वर�षे लांबणीवर पडला आहे. या विमानतळाच�या आवईने केवळ जमिनीचे भाव वधारले.
पायभूत स�विधांच�या नावाने आजही बोंबाबोंब आहे. सिडकोने विकास आराखडा जाहीर न केल�याने दररोज गावाशेजारी अनधिकृत बांधकामे उभी राहात आहेत. सिडकोच�या अधिकार��यांना खूश केल�यानंतर या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई होत नाही. पिण�याच�या पाण�याची सोय सिडको अद�याप केलेली नाही. त�याम�ळे पनवेल मध�ये �न उन�हाळ�यात पाण�यावर आणीबाणी तयार होत आहे. या गावांना जोडणारे अंर�तगत व म�ख�य रस�त�याच�या नावाने शिमगा करावा तेवढा कमी आहे. सात हजार कोटी र�पये खर�चाचा हा प�रकल�प थेट पंधरा हजार कोटी र�पयांच�या घरात गेलेला आहे. प�रकल�प लांबणीवर पडल�याने आजूबाजूच�या तीनशे गावे व सहा शहरांचा विकासावर परिणाम �ाला आहे. विमानतळ होणार या अपेक�षाने अनेक नागरीकांनी येथे घरे घेतली खरी पण विमानतळाच�या प�रतिक�षेत त�यांची �क पिढी संपत आली आहे. विमानतळ क�षेत�रात आठ आमदार येतात. हा प�रकल�प देशाचा असल�याने या आमदारांनी कधी सरकारला साकडे घातल�याचे दिसून आले नाही.

मोहटादेवी चरणी 12 दिवसात सव�वाकोटीची देणगी
Source:  Lokmanthan
Tuesday, 15 October 2019 17:47

mohtadevi
पाथर�डी/प�रतिनिधी

 à¤¶à¤¾à¤°à¤¦à¥€à¤¯ नवरातà¥�र महोतà¥�सवा निमितà¥�त राजà¥�याचà¥�या विविध भागातून मोहटादेवीला आलेलà¥�या भाविकांनी केलेलà¥�या दानातून देवसà¥�थान समितीला अवघà¥�या बारा दिवसांत १ कोटी २८ लाख रà¥�पयांचे दान मिळाले आहे. यामधà¥�ये रोख रकà¥�कम, २५४ गà¥�रॅम सोने, साडेदहा किलो चांदी याचा समावेश आहे. दोन दिवस चाललेलà¥�या या  मोजणीची पà¥�रकà¥�रिया देवसà¥�थान समितीचे अधà¥�यकà¥�ष तथा जिलà¥�हा नà¥�यायाधीश अशोककà¥�मार भिलà¥�लारे यांचà¥�या मारà¥�गदरà¥�शनाखाली पार पडली.

 à¤¶à¥�री कà¥�षेतà¥�र मोहटादेवी येथील नवरातà¥�र उतà¥�सव मोठà¥�या उतà¥�साहात पार पडलà¥�यानंतर भाविकांनी दानपेटीत टाकलेलà¥�या रोख रकà¥�कमेची व सोनà¥�या-चांदीची मोजदाद सीसीटीवà¥�ही कॅमेरेचà¥�या निगराणीखाली मंदिराचà¥�या मà¥�खà¥�य हॉल मधà¥�ये करणà¥�यात आली. यावेळी पाथरà¥�डीचे दिवाणी नà¥�यायाधीश सà¥�शील देशमà¥�ख, दिवाणी नà¥�यायाधीश असà¥�मिता वानखडे, देवसà¥�थान समितीचे विशà¥�वसà¥�त अरà¥�ण दहिफळे, रामदास पालवे, राजेंदà¥�र भंडारी, सà¥�नीता शिंदे, भासà¥�करराव सांगळे, शिवाजी पालवे, अॅड.पà¥�रसनà¥�नकà¥�मार दराडे, अॅड.अशोक पाटील, गोरकà¥�षनाथ ओवà¥�हळ,मà¥�खà¥�य कारà¥�यकारी अधिकारी सà¥�रेश भणगे, भिमराव खाडे, शेवाळे सराफचे विशाल शेवाळे, तसेच रेणà¥�का विदà¥�यालयाचे शिकà¥�षक, भारतीय सà¥�टेट बà¤�केचे करà¥�मचारी निलेश बोरà¥�डे, पांडà¥�रंग जेधे, भागवत घवले, पांडà¥�रंग शिंदे व देवसà¥�थान समितीचे करà¥�मचारी आदींनी मोजणी पà¥�रकà¥�रियेत सहभाग घेतला.

   देवसà¥�थान समितीचे अधà¥�यकà¥�ष अशोककà¥�मार भिलà¥�लारे यांचà¥�या संकलà¥�पनेतून देवसà¥�थान समितीमारà¥�फत नवरातà¥�र उतà¥�सव काळात करणà¥�यात येणाऱà¥�या अनà¥�नदानाचà¥�या पà¥�रकà¥�रियेत भाविकांना सहभागी करून घेत सेवेची संधी दिली. दरवरà¥�षीपà¥�रमाणे विशà¥�वसà¥�त मंडळाकडून नवरातà¥�र उतà¥�सवाचे चांगले नियोजन करणà¥�यात आलà¥�यामà¥�ळे भाविकांनी विविध सोयीसà¥�विधांचा लाभ पà¥�रभावीपणे घेतला.नवरातà¥�र उतà¥�सव काळात भाविकांना दरà¥�शनासाठी मंदिर चोवीस तास अहोरातà¥�र खà¥�ले ठेवणà¥�यात आले होते.

 à¤•à¤¾à¤Ÿà¤•à¤¸à¤°à¥€à¤šà¥�या नियोजनाने उतà¥�पनà¥�नात भर

 à¤¦à¥‡à¤µà¤¸à¥�थान समितीचे अधà¥�यकà¥�ष तथा जिलà¥�हा नà¥�यायाधीश अशोककà¥�मार भिलà¥�लारे व देवसà¥�थान समितीने गेलà¥�या दोन वरà¥�षापासून नवरातà¥�र उतà¥�सव काळात होणाऱà¥�या खरà¥�चात काटकसर करत भाविकांचा लोकसहभाग वाढवला. यातून भाविकांना सà¥�खसà¥�विधा देणà¥�याचा उपकà¥�रम यशसà¥�वी केला. यामà¥�ळे देवसà¥�थानचà¥�या उतà¥�पनà¥�नात भर पडली आहे.

30 वर�षांनंतर ‘जेजे’च�या डॉक�टरवर खटला
Source:  Lokmanthan
Tuesday, 15 October 2019 17:45

Doctor
म�ंबई
 â€˜à¤°à¥�गà¥�णांसाठी शसà¥�तà¥�रकà¥�रियेनंतर वापरलà¥�या जाणारà¥�â€�या बà¤�डेजसाठी निकृषà¥�ट दरà¥�जाचा व अपूरà¥�ण माल पà¥�रवून कंतà¥�राटदाराने काही करà¥�मचारà¥�â€�यांशी संगनमत साधत राजà¥�य सरकारची à¤�क हजार 950 रà¥�पये 70 पैशांची फसवणूक केली, ‘या आरोपाखाली गà¥�दरणà¥�यात आलेलà¥�या गà¥�नà¥�हà¥�याचà¥�या खटलà¥�याला मà¥�ंबईतील जे. जे. रà¥�गà¥�णालयातील शलà¥�यचिकितà¥�सा विभागाचे ततà¥�कालीन पà¥�रमà¥�ख डॉ. बंडूनाना सबनीस यांना आता जवळपास तीन दशकांनंतर सामोरे जावे लागणार आहे. कारण ‘पà¥�रथमदरà¥�शनी या कटात डॉ. सबनीस यांचा सहभाग दिसत आहे,’ असे निरीकà¥�षण नोंदवून मà¥�ंबई उचà¥�च नà¥�यायालयानेही जवळपास 16 वरà¥�षांनंतर तà¥�यांचा आरोपमà¥�कà¥�तीचा अरà¥�ज नà¥�कताच फेटाळून लावला आहे.
सध�या यवतमाळमधील व�ही. �न. मेडिकल कॉलेजमधील शल�यचिकित�सा विभागात प�राध�यापक असलेले डॉ. सबनीस हे 1990 मध�ये जे. जे. र�ग�णालय व ग�र�ट मेडिकल कॉलेजमध�ये शल�यचिकित�सा विभागात सहयोगी प�राध�यापक होते. त�यावेळी ते शल�यचिकित�सा विभागाचे प�रम�ख होते. तसेच सर�जिकल स�टोअर�सची जबाबदारी सांभाळण�यासह र�ग�णालय अधिष�ठात�यांना प�रशासकीय कामांत सहाय�य करणे व अन�य काही जबाबदार��याही त�यांच�यावर होत�या.
मेसर�स गोल�डन फायबर ड�रेसिंग सिंडिकेट ही ब�डेजचे कापड प�रवणारी शासनाची अधिकृत कंत�राटदार संस�था होती. या संस�थेकडून शासकीय दर व ठरलेल�या मानकांप�रमाणे माल मागवण�यात आला होता. मात�र, या संस�थेने प�रत�यक�षात निकृष�ट दर�जाचा व 65 हजार 406 ग�रॅम कमी माल दिलेला असताना डॉ. सबनीस यांनी सहीनिशी तो स�वीकारला व संबंधित अन�य दोन जबाबदार कर�मचार��यांनीही त�यात साथ दिली, असा आरोप आहे. लाचल�चपत प�रतिबंधक विभागाच�या अधिकार��यांना (�सीबी) या गैरप�रकाराची माहिती मिळाल�यानंतर त�यांनी र�ग�णालयातील स�टोअरवर छापा मारून तपासणी केली आणि त�यानंतर या तिघा कर�मचार��यांनी मेसर�स गोल�डनच�या दोघा सहआरोपींसोबत संगनमत करून कट रचला आणि शासनाची फसवणूक केली, असा ग�न�हा मार�च-1990 मध�ये नोंदवला. तसेच तपासाअंती आरोपींविरोधात मा�गाव दंडाधिकारी न�यायालयात आरोपपत�रही दाखल केले. त�यानंतर डॉ. सबनीस यांनी आरोपम�क�तीसाठी केलेले अर�ज दंडाधिकारी न�यायालय व सत�र न�यायालयानेही फेटाळून लावले. त�याम�ळे त�यांनी 2004 मध�ये उच�च न�यायालयात अर�ज केला होता. याविषयी अंतिम स�नावणीअंती न�या. �स. �स. शिंदे यांनी न�कताच निर�णय देताना सबनीस यांचा अर�ज फेटाळून लावला. मात�र, त�याचवेळी आपल�या निर�णयातील निरीक�षणे केवळ या अर�जाप�रते असून त�याने प�रभावित न होता कनिष�ठ न�यायालयाने याविषयीचा खटला लवकर निकाली काढावा, अशी विनंतीही न�यायमूर�तींनी केली.
‘शेकाप नेत�यांचे राजकीय हेतूने आरोप’
‘मेसर�स गोल�डनला कंत�राट मिळू नये आणि या संस�थेला काळ�या यादीत टाकले जावे, �वढ�याच राजकीय हेतूने शेकाप नेते �न. डी. पाटील यांच�या सांगण�यावरून फसवण�कीची ही तक�रार दाखल करण�यात आली’, असा आरोप डॉ. सबनीस यांनी केला. त�याचबरोबर अनेक कायदेशीर म�द�दे मांडून या प�रकरणात आपल�याला नाहक गोवले असल�याचा य�क�तिवादही त�यांनी मांडला. मात�र, ’हे सर�व म�द�दे खटल�याच�या स�नावणीतच निकाली निघू शकतात,’ असे निरीक�षण नोंदवून न�या. शिंदे यांनी त�यांना दिलासा देण�यास नकार दिला.

म�ंबईकर होतोय ‘स�मार�ट’ !
Source:  Lokmanthan
Tuesday, 15 October 2019 17:43

म�ंबई
 à¤˜à¤¡à¥�याळाचà¥�या काटà¥�यापà¥�रमाणे धावणारà¥�â€�या मà¥�ंबईकरांचà¥�या आयà¥�षà¥�यात à¤�क मिनिट देखील खूप महतà¥�तà¥�वाचा असतो. यामà¥�ळे रेलà¥�वे तिकिट खिडकà¥�यांचà¥�या रांगेत उभे राहणà¥�यापेकà¥�षा तà¥�याचा à¤�टीवà¥�हीà¤�म मशीनमधून तिकिटे घेणà¥�याकडे कल जासà¥�त आहे. मधà¥�य रेलà¥�वेवरील रोजचà¥�या 10 लाख रेलà¥�वे तिकिटांपैकी 3 लाख तिकीटविकà¥�री ही à¤�टीवà¥�हीà¤�ममधून होत असलà¥�याची माहिती मधà¥�य रेलà¥�वेने दिली. यामà¥�ळे गरà¥�दीचà¥�या रांगेतून मà¥�कà¥�ती मिळवत वेळ वाचवणà¥�यासाठी मà¥�ंबईकर सà¥�मारà¥�ट तिकीटसेवेला पसंती देत असलà¥�याचे सà¥�पषà¥�ट होते.
रेल�वेने प�रवास करण�यासाठी स�थानकांवर तिकीट खिडक�यांसह �टीव�ही�म मशिन, बारकोड स�कॅन, मोबाइल तिकिटे (पेपरलेस) या स�विधा उपलब�ध आहेत. तिकिट खिडक�यांवरील लांबच लांब रांगेम�ळे प�रवासी खिडकीवरून तिकीट घेण�यास धजावत नाही. रांगेत उभे राहिल�यावर अनेक वेळा स�ट�टे पैसे नसल�याने रेल�वे कर�मचार��यांशी वाद होतात. या उलट �टीव�ही�ममध�ये मार�ग, स�थानक, दर�जा निवडल�यास अवघ�या 10 ते 20 सेकंदात तिकीट उपलब�ध होते. स�मार�ट कार�डम�ळे स�ट�ट�या पैशांची गरज भासत नाही. याम�ळे तिकिटांच�या अन�य पर�यायांपैकी �टीव�ही�म यंत�रणा अधिक सोयीची असल�याचे प�रवासी सांगतात.
‘मध�य रेल�वेवरील �कूण तिकिटांपैकी स�मारे 30 टक�के तिकिटांची विक�री �टीव�ही�ममधून होते. तर तिकीट खिडक�यांवरून स�मारे 60 टक�के, जनसाधारण तिकीटविक�री (अधिकृत �जंट) केंद�रावरून 13 टक�के आणि मोबाइल-इंटरनेटवरून 5 टक�के तिकीटविक�री होते. �टीव�ही�म तिकीटविक�री वाढवण�यासाठी अनेक रेल�वे स�थानकांवर ‘स�वयंचलित तिकीट क�षेत�र’ उभारण�यात आले आहे, अशी माहिती मध�य रेल�वेतील अधिकृत अधिकार��यांनी दिली.
मा��याकडे म�ल�ंड ते सी�स�मटी असा मासिक पास आहे. मात�र तरी देखील मी स�मार�ट कार�ड वापरतो. पश��चिम आणि हार�बर रेल�वेने प�रवास करताना मी स�मार�ट कार�डने तिकीट खरेदी करतो. स�थानकांवरील तिकीट खिडक�यांवर लांबच लांब रांग असते. रेल�वेच�या मोबाइल अ�ॅपमध�ये अनेक वेळा नेटवर�कच�या अडचणींना सामोरे जावे लागते. याम�ळे स�मार�ट कार�ड थेट �टीव�ही�मवर ठेवून अवघ�या काही सेकंदात तिकीट मिळते, अशी प�रतिक�रिया म�ल�ंड येथे राहणार��या चिन�मय देशम�ख या प�रवाशाने दिली.
बिघाडासाठी देखभाल कंपनीला दंड
2017 मध�ये �टीव�ही�म बिघाडाचे प�रमाण हे 61 टक�के होते. बिघाडाचा टक�का कमी करण�यासाठी नाद�र�स�त किंवा बंद असलेल�या �टीव�ही�म मशीनची देखभाल असलेल�या कंपनीला दंड आकारण�याचा निर�णय घेतला. हा दंड प�रत�येक तासान�सार आहे. याम�ळे 2019मध�ये हे प�रमाण थेट 4 टक�क�यांपर�यंत खालावल�याची माहिती रेल�वे अधिकार��यांनी दिली.

<< < Prev 1 2 3 4 5 Next > >>