VicksWeb upgrade Location upload ads trending
VicksWeb भारत

वर आपले स्वागत आहे VicksWeb

Flag Counter
विद�यापीठ, महाविद�यालयीन परीक�षांबाबत लवकरच निर�णय
Source:  Lokmanthan
Tuesday, 28 April 2020 18:05

उच�च तंत�रशिक�षणमंत�री उदय सांमत यांची माहिती ; यूजीसीकडून निर�देशाची अपेक�षा
प�णे - राज�यातील विद�यापीठ व महाविद�यालयीन परीक�षांबाबत आठ दिवसांत विद�यापीठ अन�दान आयोगाकडून (यूजीसी) राज�य सरकारला निर�देश दिले जाणार आहेत. त�यानंतर त�यावर शिक�कामोर�तब होणार असल�याची माहिती राज�याचे उच�च व तंत�र शिक�षण मंत�री उदय सामंत यांनी ट�विटरद�वारे ही दिली.
’करोना’ लॉकडाऊनमà¥�ळे राजà¥�यातील सरà¥�वच विदà¥�यापीठांचà¥�या आणि महाविदà¥�यालयांचà¥�या परीकà¥�षा à¤�ालेलà¥�या नाहीत. या परीकà¥�षा कशा घà¥�यावà¥�यात, यासाठी राजà¥�य सरकारने कà¥�लगà¥�रूंची समिती नेमली होती. तसेच ’यूजीसी’नेही दोन समितà¥�या नेमलà¥�या होतà¥�या. ’यूजीसी’चà¥�या दोनà¥�ही समितींनी तà¥�यांचे अहवाल सादर केले आहेत. तà¥�यात à¤�का समितीने सपà¥�टेंबरपासून नवीन शैकà¥�षणिक वरà¥�ष सà¥�रू करावे आणि दà¥�सरà¥�â€�या समितीने पायाभूत सà¥�विधा चांगलà¥�या असतील, तर ऑनलाइन परीकà¥�षा घà¥�यावà¥�यात अनà¥�यथा लॉकडाऊन संपणà¥�याची वाट पाहावी, अशी सूचना दिलेलà¥�या आहेत. दरमà¥�यान, रविवारी ’यूजीसी’ने राजà¥�याचà¥�या उचà¥�च व तंतà¥�र शिकà¥�षण विभागाला पà¥�ढील आठ दिवसांत राजà¥�यात परीकà¥�षा कशा पदà¥�धतीने घेतलà¥�या जावà¥�यात याबाबत कळविले जाईल, असे सांगितले आहे. राजà¥�य सरकारने नेमलेलà¥�या समितीचा अहवाल ही राजà¥�यपाल व सरकारला सादर केला जाणार आहे. दरमà¥�यान, या निरà¥�णयाकडे हजारो विदà¥�यारà¥�थà¥�यांचे लकà¥�ष लागून आहे. यूजीसी’ने महाराषà¥�टà¥�र शासनाचà¥�या उचà¥�च व तंतà¥�रशिकà¥�षण विभागाचà¥�या परीकà¥�षे बाबत आठ दिवसांत कळवणà¥�यात येईल, असे सांगितले आहे. ’यूजीसी’ने निरà¥�णय दिलà¥�यावर राजà¥�यपाल भगतसिंग कोशà¥�यारी आणि मà¥�खà¥�यमंतà¥�री उदà¥�धव ठाकरे यांचà¥�याशी चरà¥�चा करून परीकà¥�षा घेणà¥�याबाबत निरà¥�णय घेऊ, असे सांमत यांनी मà¥�हटले आहे.  दरमà¥�यान, कोकणातील गावी येणà¥�यासाठी आगà¥�रही असलेलà¥�या चाकरमानà¥�यांना गावापरà¥�यंत आणणà¥�याची जबाबदारी शासनाची आहे, असे सà¥�पषà¥�ट करून सामंत मà¥�हणाले की, तरीसà¥�दà¥�धा करोनामà¥�ळे निरà¥�माण à¤�ालेलà¥�या परिसà¥�थितीचाही विचार करणे गरजेचे आहे. याबाबत मà¥�खà¥�यमंतà¥�री उदà¥�धव ठाकरे यांचà¥�या सà¥�तरावर चरà¥�चा सà¥�रà¥� आहे. तà¥�यावर लवकरच निरà¥�णय होईल अशी अपेकà¥�षा आहे.

उत�तरप�रदेशात दोन साध�ंची तलवारीने हत�या
Source:  Lokmanthan
Tuesday, 28 April 2020 17:44

लखनौ : पालघरची ही घटना ताजी असतानाच आता उतà¥�तर पà¥�रदेशातील बà¥�लंदशहर येथे दोन साधà¥�ंची धारदार शसà¥�तà¥�रांनी वार करत हतà¥�या करणà¥�यात आलà¥�याची घटना घडली आहे. सोमवारी रातà¥�री उशिरा हे हतà¥�याकांड घडलं आहे. या घटनेनं तेथील गà¥�रामीण भागात तीवà¥�र संताप वà¥�यकà¥�त होत आहे. 
ब�लंदशहरमध�ये �का व�यक�तीनं मंदिर परिसरात दोन साध�ंची धारदार शस�त�रानं हत�या केली. रात�रीच�या स�मारास हा धक�कादायक प�रकार घडला. त�यावेळी दोन�ही साधू �ोपले होते. उत�तर प�रदेशातल�या ब�लंदशहर जिल�ह�यातील अन�पशहर पोलीस ठाण�याच�या हद�दीतील पगोना गावात �क शंकराचं मंदिर आहे. या शिवमंदिरात गेल�या 10 वर�षांपासून साधू जगनदास (55 वर�षे) आणि सेवादास (35वर�षे) राहात होते. काल रात�री त�यांची हत�या �ाली. मंगळवारी सकाळी ग�रामस�थ मंदिरात पोहोचले. त�यावेळी दोन साध�ंचे मृतदेह रक�ताच�या थारोळ�यात पडले असल�याचं आढळून आलं. यानंतर मंदिर परिसरात मोठी गर�दी जमली. पोलिसदेखील घटनास�थळी दाखल �ाले. या प�रकरणी पोलिसांनी ख�न�याला ताब�यात घेतलं आहे. साध�ंच�या हत�येप�रकरणी अटकेत असणारा व�यक�ती नशेच�या आहारी गेल�याचं बोललं जात आहे. मंगळवारी सकाळी लोकं मंदिराकडे गेल�यानंतर ही घटना उघडकीस आली. या दोन�ही साधूंचे शरीर रक�ताच�या थारोळ�यात मंदिर आवारातच पडल�याचे दिसून आले. या घटनेने ग�रामीण भागातील लोकांमध�ये संतापाची लाट उसळली असून ते मंदिराकडे आले आहेत. या घटनेबाबत ग�रामस�थांनीच पोलिसांनी माहिती दिली, त�यानंतर पोलिसांनी तात�काळ घटनास�थळी धाव घेतली. सध�या घटनेमागचं कारण अस�पष�ट आहे. यासंदर�भात सीओ अत�ल चोबे यांनी घटनेचा तपास स�र� असल�याचे सांगतिलंय. तसेच, ग�रामस�थांन �का य�वकावर संशय व�यक�त केला असून पोलीस त�या तर�णाचा शोध घेत आहेत. दरम�यान, काही दिवसांपूर�वी राज�यातील पालघर येथेही तीन साधूंची निर�घृण हत�या करण�यात आली होती. काही दिवसांपूर�वी महाराष�ट�रातील पालघर जिल�ह�यात दोन साधूंची आणि गाडीचा चालक अशा तिघांची जमावाकडून हत�या करण�यात आली होती. या घटनेचे सोशल मीडियावर तीव�र पडसाद उमटले होते. याप�रकरणी 100 पेक�षा अधिक जणांना अटक करण�यात आली आहे. दरम�यान, उत�तरप�रदेशात दोन साधूंची हत�या �ाल�यानंतर राजकारण पेटण�याची शक�यता व�यक�त करण�यात येत आहे.
दोन साधूंच�या हत�येप�रकरणी पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून, उत�तर प�रदेशचे म�ख�यमंत�री योगी आदित�यनाथ यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. घटनेची माहिती मिळताच म�ख�यमंत�री योगी आदित�यनाथ यांनी आरोपीविरोधाक कडक कारवाई करण�याचे आदेश दिले आहेत. त�याचबरोबर घटनास�थळाची पाहणी करून अहवाल तयार करण�याचे चौकशी करण�याचे निर�देशही म�ख�यमंत�र�यांनी दिले आहेत.

येणारा काळ कठीण !
Source:  Lokmanthan
Monday, 27 April 2020 23:40

जगभरात करोनाचा धà¥�माकूळ सà¥�रà¥� आहे. जगभरात सà¥�मारे दोन लाखांचà¥�यावर रà¥�गà¥�णांचा मृतà¥�यू à¤�ाला आहे. करोनावर मात करणà¥�यासाठी आपण शरà¥�थीचे पà¥�रयतà¥�न करत असलो, तरी अपà¥�रे पडतांना दिसून येत आहे. भारतात करोना रà¥�गà¥�णांचà¥�या संखà¥�येवर आपण बरà¥�â€�यापैकी अटकाव करणà¥�यात यशसà¥�वी à¤�ालो असलो, तरी देखील रà¥�गà¥�ण संखà¥�येत दररोज होणारी वाढ चिंताजनक आहे. लॉकडाउन, कà¥�वारांटाईन व कंटेनमेंट, या तीन महतà¥�वाचà¥�या उपाययोजनांचा समावेश आहे. याची पà¥�रभावीपणे अंमलबजावणी केलà¥�यामà¥�ळे फैलावाचा वेग आता काही पà¥�रमाणात मंदावत आहे. पण या उपाययोजनांमà¥�ळे अनà¥�य कà¥�षेतà¥�रावर चांगलाच परिणाम जाणवला. उदà¥�योग, कृषी, शिकà¥�षण, वà¥�यापार ही रोजगार मिळवून देणारी महतà¥�वाची कà¥�षेतà¥�रे ठपà¥�प आजमितीस पूरà¥�णपणे ठपà¥�प à¤�ाली आहेत. तà¥�यामà¥�ळे येणारà¥�या काळात रोजगाराचा पà¥�रशà¥�â€�न गंभीर सà¥�वरà¥�प धारण करणार आहे. उतà¥�पादन पà¥�रकà¥�रियाच थंडावलà¥�यामà¥�ळे संपूरà¥�ण अरà¥�थवà¥�यवसà¥�थाच कोलमडून पडली आहे. ही जी लढाई आपण लढतो आहोत, ती दीरà¥�घकाळ चालणारी असून फैलाव रोखणà¥�यासाठी पà¥�रयतà¥�न करत राहणे, हाच तà¥�यावर à¤�कमेव उपाय आहे. हे यà¥�दà¥�ध आपण जिंकणारच आहोत, पण तà¥�यानंतर समोर उभे ठाकणारे यà¥�दà¥�ध जिंकणà¥�यासाठी सरकार व आपणा सरà¥�वांना पà¥�राणपणाने लढावे लागणार आहे. बेरोजगारी, अनà¥�नधानà¥�य उतà¥�पादन, सकà¥�षम आरोगà¥�य यंतà¥�रणा व उदà¥�योगधंदे मूळ पदावर येणे, अशा नानाविध संकटाना आपलà¥�याला सामोरे जावे लागणार आहे. तà¥�यासाठी संयà¥�कà¥�त पà¥�रयतà¥�नाची गरज आहे. मà¥�ंबईतील हॉटसà¥�पॉट असलेला वरळी परिसर आता कोरोनामà¥�कà¥�त à¤�ाला असून धारावीतही कोरोनाचà¥�या फैलावाचा वेग आता मंदावत आहे. तà¥�यामà¥�ळे सरकार हळूहळू लॉकडाऊन काही अंशी शिथिल करत आहेत. मॉलà¥�स, शॉपिंग सेंटरà¥�स, मदà¥�यविकà¥�री व चैनीचà¥�या वसà¥�तू इ. दà¥�काने वगळता सरकार अनà¥�य दà¥�काने सà¥�रू करणà¥�याचà¥�या विचारात आहे. लॉकडाऊनमà¥�ळे लोकांचे अतोनात हाल à¤�ाले, हे जरी खरे असले तरी ते करणे अनिवारà¥�य होते. सरकारने अनà¥�नधानà¥�य वितरण वà¥�यवसà¥�था अतà¥�यंत पà¥�रभावीपणे हाताळलà¥�यामà¥�ळे लोकांना दिलासा मिळू शकला. पण भाजीपाला व इतर जीवनावशà¥�यक वसà¥�तू मिळणे, या काळात दà¥�रापासà¥�त à¤�ाले. लोक डिसà¥�टनà¥�सिंगचà¥�या नियमांचे पालन न करता तसेच सà¥�वैर वागत असलà¥�यामà¥�ळे अनेक ठिकाणी पोलिसांना बळाचा वापर करावा लागत आहे. मà¥�ंबई, मà¥�ंबई उपनगर व पà¥�णे या तीन जिलà¥�हà¥�यात या जीवघेणà¥�या आजाराची मोठया पà¥�रमाणात लागण à¤�ाली. हे तिनà¥�ही जिलà¥�हे, सतत गजबजलेले जिलà¥�हे मà¥�हणून ओळखले जातात. तà¥�यामà¥�ळे येथे फैलाव वेगाने होत गेला. मà¥�ंबईतील धारावी, या परिसरात मोठया पà¥�रमाणात लागण à¤�ाली, आशिया खंडातील सरà¥�वात मोठी à¤�ोपडपटà¥�टी, या परिसरात आहे. येथील असà¥�वचà¥�छता व दाटीवाटीने असलेलà¥�या चाळी, यामà¥�ळे येथे कोरोनाचा फैलाव वेगाने à¤�ाला. तà¥�यास लोकांचा हलगरà¥�जीपणा कारणीभूत ठरला.  या कोरोनाचà¥�या आकà¥�रमणातून आपलà¥�याला खूप काही शिकायला मिळाले आहे. अशी जीवघेणी सà¥�थिती निरà¥�माण होईल, असे सà¥�वपà¥�नातही कोणाला वाटले नवà¥�हते. तà¥�यामà¥�ळे सरकार देखील हडबडून गेले. गेलà¥�या जानेवारी महिनà¥�यात केरळ राजà¥�यात कोरोनाचा पहिला रà¥�गà¥�ण आढळला होता. पण सरकारने तà¥�याची दखल घेतली नाही. तà¥�यानंतर सरकार, अमेरिकेचे अधà¥�यकà¥�ष डोनालà¥�ड टà¥�रमà¥�प यांचà¥�या भारत दौरà¥�याचà¥�या आयोजनात रमले होते. तà¥�यामà¥�ळे या काळात कोरोनाचा फैलाव हळूहळू वाढत गेला व सधà¥�याची परिसà¥�थिती निरà¥�माण à¤�ाली. गेलà¥�या महिनाभरात केंदà¥�र व राजà¥�य सरकारांनी पà¥�रभावी उपाययोजना केलà¥�या व तà¥�याचे दृषà¥�यपरिणाम आपण पाहत आहोत. फैलावाचा वेग मंदावत असला तरी गाफील राहून चालणार नाही. राजà¥�यात à¤�कूण 7 हजार 628 रà¥�गà¥�ण आढळले आहेत, तà¥�यापैकी 323 जणांना मृतà¥�यूने गाठले आहे. राजà¥�यात सरà¥�वाधिक 5 हजार 49 रà¥�गà¥�ण केवळ मà¥�ंबईत आढळले आहेत. तà¥�यापैकी 191 लोकांचा मृतà¥�यू à¤�ाला. काही जिलà¥�हे कोरोनामà¥�कà¥�त à¤�ाले आहेत, तर नागपूर, धà¥�ळे व इतर काही जिलà¥�हà¥�यात बाधित रà¥�गà¥�णाची संखà¥�या वाढू लागली आहे. या सरà¥�व घडामोडीसोबत कोरोनामà¥�कà¥�त होणारà¥�या लोकांचà¥�या संखà¥�येत दिवसागणिक वाढ होणे, ही आशादायक बाब आहे. ही लढाई दीरà¥�घकाळ चालणार असून तà¥�याचे चटकेही अनेक वरà¥�षे आपलà¥�याला बसणार आहेत. देशातील 11 कोटी लोकांचà¥�या नोकरà¥�या इतिहासजमा होणार आहेत. शहरी भागातील उदà¥�योगधंदे आज न उदà¥�या सà¥�रू होतील, पण गà¥�रामीण भागातील औदà¥�योगिक महामंडळाचà¥�या वसाहतीमधील कारखाने पà¥�नरà¥�जीवित होणे आवशà¥�यक आहे. सरकारने तà¥�यासाठी गांभिरà¥�याने विचार करायला हवा. आजचà¥�या घडीला सरकार कोरोनाशी अतà¥�यंत पà¥�रभावीपणे लढत आहे. तà¥�याच ऊरà¥�जेने सरकारने पà¥�नà¥�हा रोजगार निरà¥�मितीचà¥�या पà¥�रशà¥�â€�नावर लढणे अपेकà¥�षित आहे. पà¥�ढचा काळ अतà¥�यंत बिकट असून तो आरà¥�थिक चणचणीचा ठरणारा आहे. आजचà¥�या घडीला आपला देश आरà¥�थिक संकटातून जात आहे. इतर देशही कोरोनाशी लढत आहेत, तà¥�यामà¥�ळे परदेशातून आरà¥�थिक रसद मिळणà¥�याचेही सारे मारà¥�ग बंद à¤�ाले आहेत. करोना सà¥�रू असेपरà¥�यंत सामाजिक दूरीचे पालन आणि हात धà¥�णे ही दोन पथà¥�ये पाळणे सà¥�रूच ठेवावे लागेल. राजà¥�य सरकारांकडून काही उपकà¥�रम सà¥�वेचà¥�छेने राबवले जाणे अपेकà¥�षित आहे. वंचित, दà¥�रà¥�लकà¥�षित घटकांमधà¥�ये आतà¥�मविशà¥�â€�वास निरà¥�माण करणà¥�याचे महतà¥�तà¥�वाचे काम राजà¥�य सरकारांना करावे लागेल. तà¥�यांचà¥�यासाठी अधिकाधिक मदतकारà¥�ये (उदा. शिधावाटप यंतà¥�रणा सरà¥�वांसाठी खà¥�ली करणे. जà¥�याला गरज आहे तà¥�याचà¥�यापरà¥�यंत ही मदत पोहोचते किंवा कसे यावर लकà¥�ष ठेवत कोणीही भà¥�केला राहणार नाही, याची दकà¥�षता घेणà¥�याची गरज आहे.


ब�द�धिमान केंद�र सरकारची गोंधळलेली विचारशक�ती
Source:  Lokmanthan
Monday, 27 April 2020 23:30

केंद�र सरकारच�या करोनाकालीन ताज�या सूचना वाचून माकडाच�या हात कोलीत दिले की काय? असा प�रश��न नागरिकांना पडण�याची शक�यता आहे. या सूचनांतून सरकारने कोणकोणत�या विक�री केंद�रांना टाळेबंदीतून वगळण�यात आले आहे, याचे स�पष�टीकरण दिले आहे. चार वर�षांपूर�वी, 2016 सालच�या नोव�हेंबरात निश��चलनीकरण जाहीर �ाल�यापासून केंद�र सरकारी स�पष�टीकरण आले की देशाचे धाबे दणाणते. ‘भीक नको, पण क�त�रा आवर’ या उक�तीप�रमाणे केंद�राची स�पष�टीकरणे असतात. त�यातून केवळ असलेल�या गोंधळात भर पडते आणि गोंधळ नसेल तर तो तयार होतो. 24 मार�चपासून याचाच अन�भव जनतेस येत आहे. त�या दिवशी 8 नोव�हेंबर 2016च�या आठवणी जाग�या करणारी घोषणा केंद�राने केली आणि हाहाकार उडाला. त�यानंतर ‘अरेच�चा, राज�य सरकारांशी बोलायचे राहूनच गेले,’ असे लक�षात आल�यावर केंद�राने इतरांशी चर�चा स�रू केली. तेथपासून ते 14 �प�रिल या दिवशी टाळेबंदी वाढवण�याचा निर�णय जाहीर होईपर�यंत केंद�र सरकारने विविध म�द�दयांशी संबंधित अशी किमान अर�धा ड�न पत�रके प�रसृत केली. त�यानंतर या टाळेबंदीचा द�सरा टप�पा जाहीर �ाला. तेव�हापासून 24 �प�रिलपर�यंत, म�हणजे अवघ�या 10 दिवसांतच, नव�याने प�रसृत करण�यात आलेल�या पत�रकांची संख�या आहे सात. याचा अर�थ 30 दिवसांत केंद�राने 13, म�हणजे साधारण प�रत�येकी दोन-सव�वादोन दिवसाला �क या गतीने नवेनवे आदेश जारी केले. हे संपादकीय वाचकांपर�यंत पोहोचेपर�यंत त�यात आणखी काहींची भर पडली नसेल याची हमी नाही. यातून, केंद�राची आपल�या निर�णयांत परिस�थितीन�रूप बदल करण�याची लवचीकता दिसून येते असे मानून यावर काही विचारांधळे आनंद व�यक�त करतील. पण या सूचनापत�रे, परिपत�रके यांचा आढावा घेतल�यास तो आनंद बिनब�डाचा ठरेल.
..................................................................................................................................
केंदà¥�र सरकारचà¥�या करोनाकालीन ताजà¥�या सूचना वाचून माकडाचà¥�या हातात कोलीत दिले की काय ? असा पà¥�रशà¥�â€�न नागरिकांना पडणà¥�याची शकà¥�यता आहे. या सूचनांतून सरकारने कोणकोणतà¥�या विकà¥�री केंदà¥�रांना टाळेबंदीतून वगळणà¥�यात आले आहे, याचे सà¥�पषà¥�टीकरण दिले आहे. चार वरà¥�षांपूरà¥�वी, 2016 सालचà¥�या नोवà¥�हेंबरात निशà¥�â€�चलनीकरण जाहीर à¤�ालà¥�यापासून केंदà¥�र सरकारी सà¥�पषà¥�टीकरण आले की देशाचे धाबे दणाणते. ‘भीक नको, पण कà¥�तà¥�रा आवर’ या उकà¥�तीपà¥�रमाणे केंदà¥�राची सà¥�पषà¥�टीकरणे असतात. तà¥�यातून केवळ असलेलà¥�या गोंधळात भर पडते आणि गोंधळ नसेल तर तो तयार होतो. केंदà¥�राचे ताजे सूचनापतà¥�र यास अपवाद नाही. यातून विजेचे पंखे विकणारà¥�â€�या दà¥�कानांना सवलत देणà¥�यात आली आहे. ती देणारे बाबू आणि तà¥�यांचे राजकीय वरिषà¥�ठ वासà¥�तवापासून किती तà¥�टले आहेत, हेच फकà¥�त यातून दिसते. विजेचे पंखे हे अनà¥�य तदà¥�अनà¥�षंगिक उतà¥�पादनांचà¥�या विकà¥�रीचा भाग असतात. बाकी सरà¥�व विकावयास बंदी; पण फकà¥�त पंखे तेवढे विकायचे, यातील विसंवाद रांगणारà¥�â€�या बालकांचà¥�या विचारशकà¥�तीलाही दिसून येईल. पण तो इतकà¥�या बà¥�दà¥�धिमान सरकारचà¥�या लकà¥�षात येऊ नये हे आशà¥�â€�चरà¥�य आणि जनतेचे दà¥�रà¥�भागà¥�य. मà¥�हणूनच केंदà¥�र सरकारचà¥�या ताजà¥�या सूचनांवर पंजाबचे विशेष मà¥�खà¥�य सचिव के.बी.à¤�स. सिधू पà¥�रतिकà¥�रिया देते à¤�ाले : “केंदà¥�र सरकारचà¥�या या सूचनांचे सà¥�वागत. पण या सूचनांचा अरà¥�थ सोपà¥�या इंगà¥�रजीत कोणी सांगेल काय?’’ सिधू यांनी विचारी जनांचà¥�या मनातील भावनाच वà¥�यकà¥�त केली. हाती कोणतीही योजना, धोरण नसताना सरà¥�वाधिकार हाती घेणà¥�याचा केंदà¥�राचा सोस तेवढा यातून दिसतो.टाळेबंदीचा à¤�क महिना उलटत असतानाचा सगळà¥�यांत मोठा सवाल आज देशासमोर उभा आहे. करोनाबळी आणि अरà¥�थरà¥�â€�हास हे दोनà¥�ही मरà¥�यादित ठेवणे, ही तारेवरची कसरत आहे. या पà¥�ढचà¥�या महिनà¥�यात तिला हात घालावाच लागेल. देशातील करोनाशूनà¥�य भागात आरà¥�थिक चकà¥�रे तातडीने सà¥�रू करावी लागतील. मग हळूहळू हे अरà¥�थचकà¥�र इतर भागात मधà¥�ये विसà¥�तारावे लागेल. या काळात देशभरात चलनवलन सà¥�रू à¤�ाले, तर करोनाबाधितांची संखà¥�या वाढते आहे, असेही चितà¥�र दिसू शकते. तसे ते दिसले, तर तà¥�याला समरà¥�थपणे तोंड दà¥�यावे लागेल. सधà¥�याचा महिनाभराचा कालावधी तà¥�यासाठी तयारी करणà¥�यासाठी मिळाला होता. या काळातील तयारीची परीकà¥�षा पà¥�ढचà¥�या काही दिवसांत होऊ शकते. मानवाने पृथà¥�वीवरचà¥�या उणापà¥�रà¥�â€�या चार लाख वरà¥�षांचà¥�या वाटचालीत बरीच जीवघेणी संकटे पचवून यशसà¥�वी वाटचाल केली आहे. तà¥�यामà¥�ळे, करोनाचà¥�या संकटातूनही तो मारà¥�ग काढणार, यात शंकाच नाही. किंबहà¥�ना, लशींचे अनेक ठिकाणचे पà¥�रयोग येतà¥�या काही आठवडà¥�यांत यशसà¥�वी à¤�ाले, तरी नवल नाही. तेवà¥�हा, हा महिनà¥�याचा आणि पà¥�ढचा संकटकाळ मागे टाकून पà¥�ढे जायचे आहे.  सधà¥�या24 मारà¥�चपासून वेगवेगळे अनà¥�भव जनतेस येत आहे. तà¥�या दिवशी 8 नोवà¥�हेंबर 2016चà¥�या आठवणी जागà¥�या करणारी घोषणा केंदà¥�राने केली आणि हाहाकार उडाला. तà¥�यानंतर ‘अरेचà¥�चा, राजà¥�य सरकारांशी बोलायचे राहूनच गेले,’ असे लकà¥�षात आलà¥�यावर केंदà¥�राने इतरांशी चरà¥�चा सà¥�रू केली. तेथपासून ते 14 à¤�पà¥�रिल या दिवशी टाळेबंदी वाढवणà¥�याचा निरà¥�णय जाहीर होईपरà¥�यंत केंदà¥�र सरकारने विविध मà¥�दà¥�दयांशी संबंधित अशी किमान अरà¥�धा डà¤�न पतà¥�रके पà¥�रसृत केली. तà¥�यानंतर या टाळेबंदीचा दà¥�सरा टपà¥�पा जाहीर à¤�ाला. तेवà¥�हापासून 24 à¤�पà¥�रिलपरà¥�यंत, मà¥�हणजे अवघà¥�या 10 दिवसांतच, नवà¥�याने पà¥�रसृत करणà¥�यात आलेलà¥�या पतà¥�रकांची संखà¥�या आहे सात. याचा अरà¥�थ 30 दिवसांत केंदà¥�राने 13, मà¥�हणजे साधारण पà¥�रतà¥�येकी दोन-सवà¥�वादोन दिवसाला à¤�क या गतीने नवेनवे आदेश जारी केले. हे संपादकीय वाचकांपरà¥�यंत पोहोचेपरà¥�यंत तà¥�यात आणखी काहींची भर पडली नसेल याची हमी नाही. यातून, केंदà¥�राची आपलà¥�या निरà¥�णयांत परिसà¥�थितीनà¥�रूप बदल करणà¥�याची लवचीकता दिसून येते असे मानून यावर काही विचारांधळे आनंद वà¥�यकà¥�त करतील. पण या सूचनापतà¥�रे, परिपतà¥�रके यांचा आढावा घेतलà¥�यास तो आनंद बिनबà¥�डाचा ठरेल.तà¥�यातच टाळेबंदीचा विसà¥�तार à¤�ालà¥�यानंतर अवघà¥�या दोन दिवसांत केंदà¥�राने जारी केलेलà¥�या परिपतà¥�रकात हलकी कृषीबाहà¥�य कामे- जसे की सà¥�पारी, मसालà¥�याचे पदारà¥�थ, नारळ अशांची लागवड आदीस अनà¥�मती दिली. याचा अरà¥�थ मूळ आदेश काढताना, या पिकांसाठीचà¥�या कामांची सवलत दà¥�यायला हवी याचा विचारच सरकारने केला नाही. याच काळात ई-कॉमरà¥�स कंपनà¥�यांमधà¥�ये जीवनावशà¥�यकेतर वसà¥�तूंचà¥�या वितरणासाठी अनà¥�मती दिली गेली. तसे रीतसर पतà¥�रक निघाले. तà¥�यामà¥�ळे अâ€�ॅमेà¤�ॉन, फà¥�लिपकारà¥�ट वगैरेंनी आपापलà¥�या उतà¥�पादक कंतà¥�राटदारांना आवशà¥�यक तो निधी देऊन विकà¥�रीची तयारी केली. पण चारच दिवसांत नवà¥�या परिपतà¥�रकादà¥�वारे ही परवानगी मागे घेतली गेली. यातून सरकारी यंतà¥�रणेचा भोंगळपणा तसेच बेफिकिरी यांचेच दरà¥�शन घडते. मदà¥�यविकà¥�रीबाबत असाच गोंधळ घातला गेला. वासà¥�तविक तà¥�याबाबतचा निरà¥�णयाधिकार हा राजà¥�यांचा. पण केंदà¥�राने आपलà¥�या अधिकारांत तà¥�यावर बंदी घातली. आपण बंदी आदेश काढला मà¥�हणजे बाजारात मदà¥�यविकà¥�री बंद à¤�ाली असे सरकार मानत असेल तर तà¥�यात केवळ बिनडोकपणा किंवा लबाडी इतकेच असू शकते. याचे कारण बाजारात मागचà¥�या दरवाजाने सरà¥�व काही उपलबà¥�ध असते आणि तà¥�यामà¥�ळे केवळ या विकà¥�रेतà¥�यांचेच उखळ पांढरे होताना दिसते. कारण ते ही ‘बंदी घातलेली’ उतà¥�पादने दà¥�पà¥�पट वा अधिकही दराने विकत आहेत. मधलà¥�या मधà¥�ये राजà¥�य सरकारे मातà¥�र भिकेला. ताजà¥�या परिपतà¥�रकानेही असाच गोंधळ घातला. तà¥�यानà¥�सार नागरी वसà¥�तीतील सरà¥�व दà¥�काने यातून सà¥�रू होणे अपेकà¥�षित होते. पण तà¥�यानंतर मधà¥�यरातà¥�रीपरà¥�यंत सरकारने इतकी सà¥�धारणापतà¥�रके पà¥�रसिदà¥�ध केली, की तà¥�यावर आसामचे मà¥�खà¥�य सचिव कà¥�मार संजय कृषà¥�णा मà¥�हणाले- “आपण दोन दिवस वाट पाहून मगच पà¥�ढचा निरà¥�णय घेऊ.’’ आधीचà¥�या निरà¥�णयामà¥�ळे केशकरà¥�तनालये सà¥�रू à¤�ाली असती. पण सरकारला लकà¥�षात आले, केशकरà¥�तनालये ही तर सेवा देतात, काही ‘विकत’ नाहीत. मà¥�हणून मग सà¥�धारणा आदेशांत तà¥�यावर बंदी कायम राहिली. नागरी वसà¥�तà¥�यांतील दà¥�कानांना अनà¥�मती. पण मोठया दà¥�कानसंकà¥�लांतील गाळà¥�यांवर मातà¥�र बंदी कायम. उदà¥�योगांबाबतही असेच. कोणास करोनाची लागण à¤�ालà¥�यास उदà¥�योग वा आसà¥�थापनांचà¥�या पà¥�रमà¥�खांना जबाबदार धरणà¥�याचा निरà¥�णय अंगाशी आलà¥�यावर मग तसे काही आपण करणार नाही, असा खà¥�लासा.  मà¥�हणजे उदà¥�योगांचà¥�या अडीअडचणी, मागणà¥�या, गरजा यांबाबत कोणताही विचारविनिमय à¤�ाला नाही. यातून केवळ नियोजनशूनà¥�यता दिसते. सदà¥�या करोनाकाळ हाताळणà¥�यासाठी अरà¥�धा डà¤�नांहून अधिक कृती दले, उचà¥�चाधिकार समितà¥�या, मंतà¥�रिगट, मà¥�खà¥�यमंतà¥�रिगट, संरकà¥�षणमंतà¥�रà¥�यांचà¥�या नेतृतà¥�वाखालचा सामरà¥�थà¥�यवानांचा निरà¥�णयगट, पंतपà¥�रधान कारà¥�यालय, निती आयोग आदींचà¥�या समितà¥�या, अभà¥�यासगट वगैरे पà¥�रचंड जामानिमा आणि फौजफाटा हाताशी असताना. आणि इतके करून यातील पà¥�रतà¥�येक जण वा सरà¥�वच आपला सरà¥�वोचà¥�च नेता कोणता निरà¥�णय जाहीर करणार याबदà¥�दल पà¥�नà¥�हा अंधारातच. तसा निरà¥�णय आला की पà¥�नà¥�हा नवà¥�याने 100 ठिपकà¥�यांची रांगोळी काढणà¥�यात हे सरà¥�व माना खाली घालून मगà¥�न!  याचà¥�या जोडीला उतà¥�तर पà¥�रदेशचà¥�या आदितà¥�यनाथांसारखे सà¥�वयंभू मà¥�खà¥�यमंतà¥�री. तà¥�यांनी अनà¥�य राजà¥�यांत अडकलेलà¥�या आपलà¥�या मजà¥�रांना परत आणणà¥�याचा निरà¥�णय घेतला. तसे आणायचे तर तीनच मारà¥�ग. विमान, रेलà¥�वे वा रसà¥�ता. यातही पà¥�नà¥�हा ते जà¥�या राजà¥�यांत अडकलेले आहेत तà¥�या राजà¥�यांशी काही चरà¥�चा à¤�ाली आहे किंवा काय हा मà¥�दà¥�दा गà¥�लदसà¥�तà¥�यात. तà¥�यांचà¥�या या निरà¥�णयाला केंदà¥�रीय रसà¥�ते वाहतूक आणि महामारà¥�गमंतà¥�री नितीन गडकरी यांनी विरोध दरà¥�शवला आहे. ही अशी वाहतूक या काळात करणे योगà¥�य नाही, असा सबà¥�रीचा आणि शहाणपणाचा सलà¥�ला गडकरी यांनी दिला आहे. याचा अरà¥�थ याआधी तà¥�यांचे याबाबतचे मत घेतलेच गेले नवà¥�हते. आणि हा योगिक निरà¥�णय आता मानà¥�य करायचा असेल, तर मग महाराषà¥�टà¥�राचे मà¥�खà¥�यमंतà¥�री उदà¥�धव ठाकरे यांची सूचना काय गैर होती? महाराषà¥�टà¥�राने तर या ‘घरवापसी’चा खरà¥�चदेखील उचलायची तयारी दरà¥�शवली होती.हा सरà¥�व ननà¥�नाचा पाढा पà¥�नà¥�हा à¤�कतà¥�रितपणे वाचणà¥�यास कारण सोमवारी - 27  à¤�पà¥�रिल रोजी पंतपà¥�रधानांची मà¥�खà¥�यमंतà¥�रà¥�यांशी नियोजित चरà¥�चा. या चरà¥�चेत तरी मà¥�खà¥�यमंतà¥�रà¥�यांचे काहीà¤�क à¤�कून घेऊन तà¥�यांना निरà¥�णयाचे काहीà¤�क अधिकार दिले जातील ही आशा. आपली संघराजà¥�य वà¥�यवसà¥�था लकà¥�षात घेता तसे ते देणà¥�याची गरज आहे. दिलà¥�लीत बसून हाकणà¥�याइतका हा देश सोपा, सà¥�लभ असता तर घटना समितीतील पà¥�रजà¥�ञावंतांनी अशी रचना केलीच नसती. सबब तà¥�यांचà¥�या बà¥�दà¥�धीस जे कळले नाही ते आपलà¥�याला उमगले आहे, असा समज कोणी करून घेऊ नये.

अर�थव�यवस�थेला सावरण�यासाठी पंतप�रधानांचा खास प�लॉन
Source:  Lokmanthan
Monday, 27 April 2020 23:11

केंद�रातील या दोन खास अधिकार��यांवर विशेष जबाबदारी
नवी दिल�ली : करोनाचा प�राद�र�भाव टाळण�यासाठी पंतप�रधान नरेंद�र मोदींनी घोषित केलेला द�सरा लॉकडाऊन 3 मे रोजी संपणार आहे. गेल�या महिन�याभरापासून स�रू असलेल�या लॉकडाऊनचा अतिशय गंभीर परिणाम अर�थव�यवस�थेवर �ाल�याचं पाहायला मिळतं आहे. त�याम�ळे मोदी सरकारनं लॉकडाऊननंतर अर�थव�यवस�थेला चालना देण�याच�या दृष�टीनं पावलं उचलण�यास स�र�वात केली आहे. पंतप�रधान मोदींनी त�यांच�या विश��वासातल�या अधिकार��यांवर महत�त�वाच�या जबाबदार��या सोपवल�या आहेत.
पंतपà¥�रधान कारà¥�यालयात काम करणारà¥�â€�या दोन पà¥�रमà¥�ख अधिकारà¥�â€�यांना इतर मंतà¥�रालयांमधà¥�ये महतà¥�तà¥�वाचà¥�या जबाबदारà¥�â€�या दिलà¥�या गेलà¥�या आहेत. लॉकडाऊननंतर मदतकारà¥�यात काहीही तà¥�रà¥�टी राहू नये यासाठी सरकार कामाला लागलं आहे. पंतपà¥�रधान कारà¥�यालयात अतिरिकà¥�त सचिव मà¥�हणून काम पाहणारà¥�â€�या तरà¥�ण बजाज यांना आरà¥�थिक गोषà¥�टींशी संबंधित मंतà¥�रालयात सचिवपदी नियà¥�कà¥�ती देणà¥�यात आली आहे. तर पंतपà¥�रधान कारà¥�यालयातले दà¥�सरे अधिकारी à¤�. के. शरà¥�मा यांना लघà¥� उदà¥�योग मंतà¥�रालयाचà¥�या सचिवपदी नियà¥�कà¥�त करणà¥�यात आलं आहे. लॉकडाऊननंतरचà¥�या आरà¥�थिक मंदीचà¥�या परिसà¥�थितीशी दोन हात करणà¥�यात या दोनà¥�ही मंतà¥�रालयांची भूमिका महतà¥�तà¥�वाची असणार आहे. à¤�. के. शरà¥�मा 2001 पासून मोदींसोबत काम करत आहे. सधà¥�याचà¥�या घडीला ते मोदींचे सरà¥�वात जà¥�ने सहकारी आहेत. मधà¥�यम आणि लघà¥� उदà¥�योगांसाठी लवकरच मोठं पॅकेज देणà¥�यात येणार असलà¥�याचे संकेत मोदींनी काही दिवसांपूरà¥�वीच दिले. हे पॅकेज लागू करणà¥�याची जबाबदारी à¤�. के. शरà¥�मा यांचà¥�याकडे दिली जाऊ शकते. तर संपूरà¥�ण पॅकेजचà¥�या अंमलबजावणीवर लकà¥�ष ठेवणà¥�याची कामगिरी तरà¥�ण बजाज पार पाडतील. कोरोनामà¥�ळे निरà¥�माण à¤�ालेली परिसà¥�थिती पाहता आरोगà¥�य सचिव पà¥�रिती सà¥�दन यांची निवृतà¥�ती पà¥�ढे ढकलणà¥�यात आली आहे. सà¥�दन 30 à¤�पà¥�रिल रोजी निवृतà¥�त होणार होतà¥�या. मातà¥�र तà¥�यांची निवृतà¥�ती 3 महिने पà¥�ढे ढकलली गेली आहे. तर गà¥�रामीण विकास सचिव राजेश भूषण यांना आरोगà¥�य आणि कà¥�टà¥�ंब कलà¥�याण मंतà¥�रालयात सचिव सà¥�तरावरील विशेष कारà¥�य अधिकारी (ओà¤�सडी) मà¥�हणून नियà¥�कà¥�त करणà¥�यात आलं आहे. तà¥�यामà¥�ळे सà¥�दन यांचà¥�यानंतर भूषण तà¥�यांचà¥�याकडेच आरोगà¥�य सचिवपद सोपवलं जाणà¥�याची दाट शकà¥�यता आहे. 

<< < Prev 1 2 3 4 5 Next > >>