VicksWeb upgrade Location upload ads trending
VicksWeb भारत

वर आपले स्वागत आहे VicksWeb

Flag Counter
पारनेर ताल�क�यात अवकाळी पावसाने फळ बागांचे न�कसान
Source:  Lokmanthan
Wednesday, 17 April 2019 17:00


पारनेर/पà¥�रतिनिधी: पारनेर तालà¥�कà¥�यातील सोबलेवाडी, पà¥�णेवाडी, वडनेर, सà¥�पा, जामगाव, भाळवणी, कानà¥�हूर पठार, टाकळी ढोकेशà¥�â€�वर आदी काही भागात गारपीठसह जोरदार पावसाने हजेरी लावली. तालà¥�कà¥�यात दि.14 रोजी सायंकाळी 8 वाजेचà¥�या सà¥�मारास जोरदार वादळी वारà¥�â€�यासह गारपीठ सà¥�रà¥� à¤�ाली. अचानक गारपीठ सà¥�रà¥� à¤�ालà¥�याने सरà¥�व शेतकरà¥�â€�यांची चांगलीच धावपळ उडाली. सगळीकडे पाणीच पाणी पहावयास मिळाले. या अवकाळी पावसाने तालà¥�कà¥�यातील कांदा, डाळींब, कोथिंबीर, पिकांचे मोठे नà¥�कसान à¤�ाले. 
 
ताल�क�यात सोमवारी सायंकाळी �ालेल�या गारपीठ व अवकाळी पावसाने वनक�टे तास, भ�लदरा, पठारवाडी, कान�ह�रपठार, विरोली, टाकळी वडगाव, सावताळ, तिखोल या ठिकाणी अवकाळी पाउस व गारपीठ �ाल�याने कांदा टॉम�टो डाळींब या पिकांचे मोठे न�कसान �ाले. अचनाक �ालेल�या पावसाने शेतकरी उध�वस�त �ाला असून महस�ल विभागाच�यावतीने तातडीने पंचनामे करण�याची मागणी करण�यात आली. रात�री �ालेल�या अवकाळी पावसाने जोरदार हजेरी लावल�याने वनक�टे येथील बबन काळे यांचे 3 �कर डाळींब, 2 �कर टॉम�टो, 2 �कर वांगी, 2 �कर कोथींबिर, नारायण गागरे 2 �कर डाळींब, गोपीनाथ ग�ंजाळ 2 �कर डाळींब, गबाजी ग�जाळ 4 �कर डाळींब, बाळ� सगाजी ड�करे 2 �कर टॉम�टो, संतोष वाकळे 1 �कर डाळींब, रावसाहेब वाबळे 1 �कर डाळींब, जिजाबा पठारे 3 �कर डाळींब, नामदेव ड�करे 1 �कर डाळींब, लक�ष�मण पठारे 1 �कर टॉम�टो, शिवराम ड�करे 20 ग�ंठे, भाउसाहेब पठारे 3 �कर कांदा, सह अनेक शेतकर��यांचे न�कसान �ाले आहे. पिकांचे पंचनामे कर�न तातडीने मदत मिळावी असे आवाहन वनक�टा सरपंच राह�ल �ावरे, उपसरपंच बाबाजी गागरे, चेअरमन काशीनाथ ब�च�डे, स�रेश नाना गागरे यांनी केले आहे.

अवकाळी पावसाने वनक�टे परिसरात मोठे न�कसान वनक�टे, चास, भूलदरा, पठारवाडी येथे गारपीठ पावसाने मोठ�या प�रमाणात कांदा, डाळींब, टॉमेटो या पिकांचे न�कसान �ाले आहे. अचानक आलेल�या गारपिटने द�ष�काळात उभे आसणारे शेतकरी मेटाख�टीला आले. बबन काळे 3 �कर, 2 �कर टॉमेटो, 2 �कर वांगी, 2 �कर कोथिंबीर, नारायण गागरे 2 �कर, गोपीनाथ ग�ंजाळ 2 �कर डाळींब, गबाजी ग�ंजाळ 4 �कर डाळिंब, बाळू सगाजी ड�करे, 2 �कर टॉमेटो, संतोष वाबळे 1 �कर, जिजाबा पठारे 3 �कर डाळिंब, नामदेव विश��वनाथ ड�करे 1 �कर डाळिंब, लक�ष�मण हरिभाऊ पठारे 1 �कर टॉमेटो, शिवराम लालबा ड�करे 20 ग�ंठे, भाऊसाहेब कृष�णा पठारे 3 �कर कांदा बी, वरीलप�रमाणे शेतकर��यांचे नूकसान �ाले आहे. त�यांना ताबडतोब पंचनामे कर�न मदत मिळावी असे आवाहन सरपंच राहूल �ावरे, उपसरपंच बाबाजी गागरे, चेअरमन काशिनाथ ब�चूडे स�रेश, नाना गागरे असे अहवान केले आहे.

कांदा उत�पादक शेतकर��यांना न�कसानीचा तडाखा
Source:  Lokmanthan
Wednesday, 17 April 2019 16:45


राहà¥�री/पà¥�रतिनिधी : अचानक येणारà¥�â€�या पावसामà¥�ळे कांदा उतà¥�पादक शेतकरà¥�â€�यांना नà¥�कसानीचा तडाखा बसत आहे. शेतात काढून ठेवलेलà¥�या कांदà¥�याला वाचवणà¥�यासाठी शेतकरà¥�â€�यांची धडपड सà¥�रà¥� आहे. या अचानक येणारà¥�â€�या पावसामà¥�ळे शेतकरà¥�â€�यांची तारांबळ उडत आहे. 

वीजांचà¥�या कडकडाटासह वादळी वारे सà¥�रू à¤�ालà¥�यामà¥�ळे व अचानक वातावरणात à¤�ालेलà¥�या बदलामà¥�ळे कांदा व गहà¥� उतà¥�पादकांची चांगलीच तारांबळ उडाली. शेतामधà¥�ये काढलेला कांदा à¤�ाकणà¥�याची शेतकरà¥�â€�यांची धडपड पहायला मिळत आहे. दोन दिवसांपासून बाजारात कांदा à¤�ाकणà¥�यासाठी तळवट खरेदीचà¥�या पà¥�रमाणात वाढ à¤�ालेली आहे. शेतकरà¥�â€�यांना कांदà¥�याचे उतà¥�पादन घेताना भरमसाठ खरà¥�च येतो. सधà¥�याचà¥�या बाजारभावामà¥�ळे खरà¥�चही निघणार नाही अशी परीसà¥�थिती आहे. तà¥�यामà¥�ळे शेतकरà¥�â€�यांनी नशिबावर हवाला ठेऊन कांदा भà¥�सारे भरविणà¥�यास पसंती दिली आहे. मातà¥�र, याच काळात आता अवकाळी पावसाची भर पडलà¥�यामà¥�ळे भीतीने शेतकरà¥�â€�यांची गाळण उडाली आहे. 

काढणीला आलेल�या गव�हाचेही न�कसान होत असून शेतकर��यांची चांगलीच तारांबळ उडाली आहे. सध�याच�या दरात कांदा विकणे परवडणारे नसल�याने त�यातच अधिकचा खर�च कर�न कांदा साठविला आहे. कांदा व�यापारीही कांद�याच�या दराबाबत ठोस भाव देत नाहीत. त�याम�ळे शेतकरी द�हेरी संकटात सापडला आहे. सध�याच�या काळात राह�री बाजार समितीमध�ये कांद�याला पाचशे ते आठशे र�पयांच�या आसपास दर आहे. त�याम�ळे कांदा विकण�यास शेतकरी धजावताना दिसत नाही.

भगवंताच�या नामचिंतनाने जीवनाला धन�य बनवा-भास�करगिरी महाराज
Source:  Lokmanthan
Wednesday, 17 April 2019 16:30


नेवासे/प�रतिनिधी: ताल�क�यातील खेडले काजळी येथील अखंड हरिनाम सप�ताहाची ग�र�वर�य भास�करगिरी महाराजांच�या काल�याच�या कीर�तनाने उत�साहपूर�ण वातावरणात सांगता करण�यात आली. भगवंताच�या नामचिंतनाने व संतसंगतीच�या माध�यमातून जीवनाला धन�य बनवा असे आवाहन श�री क�षेत�र देवगड ग�र�देव दत�त पिठाचे प�रम�ख ग�र�वर�य भास�करगिरी महाराज यांनी यावेळी बोलताना केले.

यावेळी �ालेल�या पारायण सोहळ�यात व अखंड हरिनाम सप�ताहामध�ये काकडा भजन, ग�रंथराज ज�ञानेश��वरी पारायण उत�साहपूर�ण वातावरणात पार पडले. द�पारच�या सत�रात यावेळेत ब�लढाणा जिल�ह�यातील लोणार येथील रामायण कथाकार हभप माऊली महाराज म�ंडे यांची रामायण कथा �ाली. या कथेला देखील भाविकांचा उत�स�फूर�त प�रतिसाद मिळाला. श�री क�षेत�र देवगडचे महंत ग�र�वर�य भास�करगिरी महाराजांच�या काल�याच�या कीर�तनाने या सोहळ�याची सांगता करण�यात आली. काल�याच�या कीर�तनात त�यांनी भगवान श�रीकृष�ण परमात�म�याच�या बाललिलांचे वर�णन केले. यावेळी हभप राजेंद�र महाराज आसने, हभप विठ�ठल महाराज ढगे, हभप लिपणे महाराज, मृद�ंगाचार�य दादासाहेब कोरडे, सरपंच बाळासाहेब कोरडे, रायभान कोरडे, स�दाम कोरडे, पोपट म�ठे, गोरख ढगे, संतोष कोरडे, संपत पाठे, नारायण गायकवाड, बजरंग उदे, दिनकर उदे यांनी पारायण सोहळा यशस�वी होण�यासाठी योगदान दिले. यावेळी गंगाधर कोरडे, प�ंजा हरी कोरडे, आसाराम ढगे, गिन�यणदेव ढगे यांच�यावतीने महाप�रसाद वाटप करण�यात आला.

दत�तनगरमध�ये उद�या भीमगीतांचा ऑर�केस�ट�रा
Source:  Lokmanthan
Wednesday, 17 April 2019 16:15


टिळकनगर/पà¥�रतिनिधी : शà¥�रीरामपà¥�र तालà¥�कà¥�यातील दतà¥�तनगरमधà¥�ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमितà¥�त भीमशकà¥�ती व à¤�कता समितीचà¥�यावतीने उदà¥�या गà¥�रà¥�वार 18 à¤�पà¥�रिल रोजी डॉ. बागले हॉसà¥�पिटल समोरील पà¥�रागणात सायंकाळी 7 वाजता भीमगीतांचा ऑरà¥�केसà¥�टà¥�रा होणार असलà¥�याची माहीती भिमशकà¥�तीचे जिलà¥�हाधà¥�यकà¥�ष संदीप मगर यांनी दिली. 

कार�यक�रमास नगराध�यशा अन�राधा आदिक, शिक�षण उपसंचालक रामचंद�र जाधव, पंचायत समिती सभापती दीपक पठारे, म�ळा प�रवराचे संचालक सिद�धार�थ म�रक�टे, नगरसेवक राजेंद�र पवार, य�वक अध�यक�ष योगेश जाधव, खादी ग�रामोद�योगचे प�रवीण फरगडे, रिपाईचे स�भाष दादा त�रिभ�वन, नगरसेवक प�रकाश ढोकणे, विलासराव ठोंबरे, नाना शिंदे, माजी उपसरपंच संजय जगताप, सरपंच रवी अण�णा गायकवाड, पी.�स. निकम. �मआयडीसीचे अध�यक�ष बाबासाहेब काळे, सागर भागवत, रिपाईचे ताल�काध�यक�ष राजेंद�र मगर, पत�रकार लालमोहम�मद जहागीरदार, कामगार नेते अशोक बोरगे, टिळकनगर पतपेढीचे चेअरमन बाळासाहेब विघे, ग�रा.प. सदस�य अशोक लोंढे, किरण खंडागळेंसह आदी मान�यवर उपस�थित राहणार आहेत.

यशवंत वाचनालयात डॉ. आंबेडकर यांना अभिवादन
Source:  Lokmanthan
Wednesday, 17 April 2019 16:00


सोनई/प�रतिनिधी : राज�यघटनेचे शिल�पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच�या जयंतीनिमित�त यशवंत वाचनालयात जेष�ठ साहित�यिक विजय नांगरे व डॉ.कार�तिकी नांगरे यांच�या हस�ते प�रतिमेस प�ष�पहार अर�पण करून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिवादन करण�यात आले.

वाचनालयाचे जेष�ठ संचालक डॉ. देविदास ससाणे व घावटे यांनी मनोगत व�यक�त केले. विजय नांगरे व डॉ. कार�तिकी नांगरे यांनी साहित�य प�रवासाचा लेखाजोखा मांडला. सर�व साहित�यिकांनी �कञ येऊन या डिजिटल य�गात प�स�तक वाचनासाठी प�रबोधन केले पाहिजे असे अवाहन केले. जेष�ठ साहित�यिक यशवंतरावजी गडाख यांच�या साहित�यनगरीचे पत�रकार विजय खंडागळे यांनी कौत�क केले. याप�रसंगी घावटे, अशोक क�लकर�णी, चंद�रभान �ळवंडे, �न.के. गडाख, बबन साळवे, बाळासाहेब तेलोरे, निकम, गिरवाले, जयराम आगळे व वाचक वृंद उपस�थित होते.

मनसेच�या श�रीगोंदे ताल�काध�यक�षपदी अमोल कोहक
Source:  Lokmanthan
Wednesday, 17 April 2019 15:45


श�रीगोंदे/प�रतिनिधी : महाराष�ट�र नवनिर�माण सेनेच�या श�रीगोंदे ताल�काध�यक�षपदी महाराष�ट�र नवनिर�माण सेनेच�या विचारांशी �कनिष�ठ काम करत असेलेले आणि सामाजिक कार�यात नेहमी सहभागी असणारे ढोरजा येथील य�वक अमोल कोहक यांची राज ठाकरे यांच�या स�चनेप�रमाणे अहमदनगर दक�षिणचे मनसेचे जिल�हाध�यक�ष सचिन पोटरे यांनी अमोल कोहक यांची निय�क�ती केली. यावेळी मनसेचे जिल�हा उपाध�यक�ष संजय शेळके धनराज कोथींबीरे, सतिष पाचप�ते, विजय ढोले, प�रतिक घाटे, श�भम महाम�नी, प�रविन अलभर, प�रविन होले, मनविसेचे ताल�काध�यक�ष अत�ल कोठारे, शहराध�यक�ष सागर दिवटे आदी उपस�थीत होते.

अचानक आलेल�या पावसाम�ळे छावण�यातील शेतकर��यांची तारांबळ
Source:  Lokmanthan
Wednesday, 17 April 2019 15:30


पाथर�डी/प�रतिनिधी : गर�मीने हैराण �ालेल�या नागरिकांना दोन दिवसांपास�न होत असलेल�या पावसाने थोडासा दिलासा मिळाला असला तरी शहरासह ताल�क�यातील पूर�व भागातील काही गावांना विजेच�या कडकडाटासह जोरदार पाऊस �ाला. तर अचानक आलेल�या पावसाम�ळे छावण�यातील शेतकर��यांची चांगलीच तारांबळ उडाली.
पाथरà¥�डी शहर व तालà¥�कà¥�यात गेलà¥�या महिनाभरापासून गरà¥�मीने नागरिक पà¥�रचंड हैराण à¤�ाले होते. 

सोमवारी सकाळपासून ताल�क�यात व शहरात पावसाने हजेरी लावली. तर सायंकाळी �ालेल�या पहिल�याच पावसात लहान-लहान म�लांनी भिजण�याचा व खेळण�याचा आनंद ल�टला. ताल�क�यातील श�री क�षेत�र मोहटादेवी, मोहरी, करोडी, चिंचपूर ईजदे, वडगाव, चिंचपूर पांग�ळ, पिंपळगाव टप�पा, माणिकदौंडी यासह आसपासच�या विविध गावात दिवसभरात पाऊस �ाला.विजेच�या कडकडाट व जोरदार वार��याम�ळे शेतकर��यांची पळापळ �ाली. थोड�याफार �ालेल�या पावसाम�ळे पश�-पक�षी, विविध प�राणी यांना तात�प�रता दिलासा मिळणार असून पाऊस �ाल�याने शेतकर��यांमध�ये आनंदाचे वातावरण आहे. तर थोड�या फार प�रमाणात होत असल�याने सध�या गारवा अन�भवला मिळत आहे.

चांदे येथे डॉ. आंबेडकर यांची जयंती साजरी
Source:  Lokmanthan
Wednesday, 17 April 2019 15:15


चांदे/पà¥�रतिनिधी नेवासे : तालà¥�कà¥�यातील चांदे येथे महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती मोठà¥�या उतà¥�साहात ठिकठिकाणी साजरी करणà¥�यात आली. पà¥�रथम चांदे येथील जि.प. पà¥�राथमिक शाळेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचà¥�या पà¥�रतिमेचे पà¥�जन करà¥�न तà¥�यांना अभिवादन करणà¥�यात आले. यावेळी शाळेचà¥�या मà¥�खà¥�याधà¥�यापीका आसराबाई गारà¥�डकर, शिकà¥�षक भासà¥�कर मरकड, जाधव, शिकà¥�षिका शांता मरकड, सà¥�वाती ठोंबरे, जाधव किंबहà¥�मे, शिंदे, पिंपळे, आदी यापà¥�रसंगी हजर होते. तसेच चांदे गà¥�रामपंचायत कारà¥�यालयात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचà¥�या पà¥�रतिमेचे पà¥�जन करà¥�न अभिवाद करणà¥�यात आले. 

याप�रांसगी मराठा महासघाचे राज�य संपर�कप�रम�ख संभाजीराव दहातोंडे उपस�थित होते. ज�ञानेश��वरचे संचालक मोहनराव भगत, प�रा.पांड�रंग जावळे, रविंद�र जावळे, इंद�रजीत कांबळे, संजय दहातोंडे, उद�धव सोनकर, विजय गवळी, ग�रामविकास अधिकारी महाजर आदी ग�रामस�थ याप�रसंगी उपस�थीत होते. तसेच चांदे बसस�थानक येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच�या प�रतिमेस प�ष�पहार अर�पन कर�न अभिवादन करण�यात आले.

आंबेडकर जयंतीनिमित�त फळांचे वाटप
Source:  Lokmanthan
Wednesday, 17 April 2019 15:00


श�रीगोंदे/प�रतिनिधी : भारतीय बौद�ध महासभा अहमदनगर जिल�हा शाखेचे सचिव आय� सतिश ओहोळ यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच�या जयंतीचे औचित�य साधून ग�रामीण र�ग�णालय श�रीगोंदे येथील सर�व र�ग�णांना फळे वाटप केली.

त�याच प�रमाणे सतत समाज�याच�या सरंक�षणा अहोरात�र सेवा करणे सर�व पोलिस कर�मचारी यांना फळे वाटप करून उत�तम आरोग�य लाभावे अशा स�भेच�छा दिल�या. त�याच प�रमाणे डॉ. अनिल घोडके संचलीत स�र�या हॉस�टिल श�रीगोंदे येथे फळांचे वाटप करण�यात आले. संस�थेचा या उपक�रमात जेष�ठ नागरिक, रावसाहेब घोडके, नगरसेवक संग�राम घोडके, नगरसेविका सोनाली घोडके, सामाजिक कार�यकर�ते स�रज घोडके, विलास घोडके, चंपालाल घोडके, लक�ष�मण घोडके, आदींनी सहभाग नोंदविला. या उपक�रमाचे सर�व स�तरातून कौत�क होत आहे.

क�ळधरणला अंगणवाडी सेविकांचे प�रशिक�षण
Source:  Lokmanthan
Wednesday, 17 April 2019 14:45


कर�जत/प�रतिनिधी: क�ळधरण गटातील अंगणवाडी सेविकांना क�ळधरणच�या अंगणवाडीत आकार प�रशिक�षण दिले जात आहे. �कात�मिक बालविकास विभागाच�यावतीने या प�रशिक�षण वर�गाचे आयोजन करण�यात आले आहे.
हे प�रशिक�षण चार दिवस चालणार आहे. बालकांमध�ये विविध कौशल�ये विकसित करण�यासाठी सेविकांना आकार प�रशिक�षण दिले जात आहे. पर�यवेक�षिका लाढाणे यांच�याकडून हे प�रशिक�षण दिले जात आहे. प�रशिक�षणात सेविका विमल चिंधे, सत�यभामा भारती, रईसा पठाण, वैशाली मारकड, कल�पना मांडगे, अलका गायकवाड, व�दारका लोखंडे, शितल निंबाळकर, रत�नमाला शिंदे, मनिषा चौरंगे, स�प�रिया क�लकर�णी, नगीना शेख, ललिता राऊत, सिंध� स�पेकर, स�वाती जाधव, मंगल ग�ंड, सोनल जगताप, लिलाबाई स�द�रिक, सिताबाई स�द�रिक, संगिता भोस, जयश�री पंडीत, स�मन परहर, र�पाली जंजीरे, तारा निक�षे, स�रवंता सोलनकर, अमृता भवाळ यांनी सहभाग घेतला.

नवीन अभ�यासक�रमान�सार तीन ते सहा वयोगटातील म�लांसाठी सेविकांना गटनिहाय आकार प�रशिक�षण दिले जात आहे. सेविकांना कृती व प�रात�यक�षिकांद�वारे प�रशिक�षित केले जात आहे. विद�यार�थ�यांचा शारीरिक, मानसिक, भावनिक विकास करण�यासाठी हे प�रशिक�षण वर�ग राबविले जात आहे.- शोभा तापकीर, प�रकल�प अधिकारी

<< < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > >>