VicksWeb upgrade Location upload ads trending
VicksWeb இந்தியா
காஷ�மீரின� அனந�த�நாக�கில� ஹிஸ�ப�ல� ம�ஜாகிதீன� அமைப�பைச� சேர�ந�த 3 பயங�கரவாதிகள� ச�ட�ட�க� கொலை
Source:  Dinakaran.com
Wednesday, 16 October 2019 16:32

ஸà¯�ரீநகரà¯� : ஜமà¯�à®®à¯� - காஷà¯�மீரà¯� மாநிலமà¯� அனநà¯�தà¯�நாகà¯�கிலà¯� ஹிஸà¯�பà¯�லà¯� à®®à¯�ஜாகிதீனà¯� அமைபà¯�பைசà¯� சேரà¯�நà¯�த 3 பயஙà¯�கரவாதிகளà¯� சà¯�டà¯�டà¯�கà¯� கொலà¯�லபà¯�படà¯�டனரà¯�.தà¯�பà¯�பாகà¯�கிசà¯� சணà¯�டையிலà¯� நசீரà¯� சதà¯�à®°à¯� தலைமையிலான பயஙà¯�கரவாதிகளை பாதà¯�காபà¯�பà¯�பà¯� படையினரà¯� சà¯�டà¯�டà¯�கà¯� கொனà¯�றனரà¯�.  அனநà¯�தà¯�நாகà¯� மாவடà¯�டதà¯�தினà¯� பாசலà¯�பூரா (Pazalpora) பகà¯�தியிலà¯�, தீவிரவாதிகளà¯� பதà¯�à®™à¯�கியிரà¯�பà¯�பதாக, à®…à®®à¯�மாவடà¯�ட காவலà¯�தà¯�றை மூலமà¯� பாதà¯�காபà¯�பà¯� படையினரà¯�கà¯�கà¯� தகவலà¯� கிடைதà¯�ததà¯�. இதையடà¯�தà¯�தà¯�, à®…à®™à¯�கà¯� விரைநà¯�த பாதà¯�காபà¯�பà¯� படையினரà¯�, தீவிரவாதிகளà¯� பதà¯�à®™à¯�கியிரà¯�நà¯�த இடதà¯�தை சà¯�à®±à¯�றி வளைதà¯�தனரà¯�.அபà¯�போதà¯�, தீவிரவாதிகளà¯� தà¯�பà¯�பாகà¯�கியாலà¯� சà¯�டதà¯� தொடஙà¯�கினரà¯�. சறà¯�à®±à¯�à®®à¯� தாமதிகà¯�காமலà¯�, பாதà¯�காபà¯�பà¯�பà¯� படையினரà¯�, கடà¯�மையான பதிலடி கொடà¯�தà¯�தனரà¯�. இரà¯�தரபà¯�பà¯�கà¯�கà¯�à®®à¯� இடையே, தà¯�பà¯�பாகà¯�கிசà¯� சணà¯�டை நடைபெறà¯�à®±à¯� வநà¯�ததà¯�. நீணà¯�ட நேரமà¯� நீடிதà¯�த தà¯�பà¯�பாகà¯�கிசà¯� சணà¯�டையினà¯� à®®à¯�டிவிலà¯�,  பயஙà¯�கரவாதிகளà¯� சà¯�டà¯�டà¯�கà¯� கொலà¯�லபà¯�படà¯�டனரà¯�.இவரà¯�களà¯� மூவரà¯�à®®à¯�  ஹிஸà¯�பà¯�லà¯� à®®à¯�ஜாகிதீனà¯� அமைபà¯�பைசà¯� சேரà¯�நà¯�தவரà¯�களà¯� என போலீசாரà¯� தெரிவிதà¯�தà¯�ளà¯�ளனரà¯�. இநà¯�த தà¯�பà¯�பாகà¯�கிசà¯� சூடà¯�டிலà¯� ஹிஸà¯�பà¯�லà¯� à®®à¯�ஜாகிதீனà¯� பயஙà¯�கரவாத அமைபà¯�பினà¯� கமாணà¯�டரà¯� நசீரà¯� சதà¯�à®°à¯�à®®à¯� சà¯�டà¯�டà¯�கà¯� கொலà¯�லபà¯�படà¯�டாரà¯�. சà¯�டà¯�டà¯�கà¯� கொலà¯�லபà¯�படà¯�ட மறà¯�à®± தீவிரவாதிகளà¯� 2 பேரà¯�à®®à¯�, ஹிஸà¯�பà¯�லà¯� à®®à¯�ஜாகிதீனà¯� அமைபà¯�பினà¯� à®®à¯�கà¯�கிய நபரà¯�களாகசà¯� செயலà¯�படà¯�டà¯� வநà¯�தவரà¯�களà¯� ஆவரà¯� எனà¯�à®±à¯�à®®à¯�, மேலà¯�à®®à¯� அபà¯�பகà¯�தியிலà¯� தொடரà¯� தேடà¯�தலà¯� பணி à®®à¯�டà¯�கà¯�கிவிடபà¯�படà¯�டà¯�ளà¯�ளதாகவà¯�à®®à¯�, பாதà¯�காபà¯�பà¯�பà¯� படையினரà¯� தெரிவிதà¯�தனரà¯�. à®®à¯�னà¯�னதாக காஷà¯�மீரிலà¯� கநà¯�தரà¯�பாலà¯� பகà¯�தியிலà¯� ஹிஸà¯�பà¯�லà¯� à®®à¯�ஜாகிதீனà¯� இயகà¯�கதà¯�தை சேரà¯�நà¯�த 2 பயஙà¯�கரவாதிகளை பாதà¯�காபà¯�பà¯� படை வீரரà¯�களà¯� நேறà¯�à®±à¯� à®®à¯�னà¯�தினமà¯� கைதà¯� செயà¯�தனரà¯�.


அயோத�தி நில உரிமை வழக�கில� இன�ற� மாலை 5 மணிக�க�ள� அனைத�த� வாதங�களைய�ம� ம�டிக�க உச�சநீதிமன�றம� உத�தரவ�
Source:  Dinakaran.com
Wednesday, 16 October 2019 16:30

டெல�லி: அயோத�தி நில உரிமை வழக�கில� இன�ற� மாலை 5 மணிக�க�ள� அனைத�த� வாதங�களைய�ம� ம�டிக�க வேண�ட�ம� என உச�சநீதிமன�ற தலைமை நீதிபதி ரஞ�சன� கோகாய� தெரிவித�த�ள�ளார�. �ற�கனவே அயோத�தி நில உரிமை வழக�க� தொடர�பான வாதங�களை அக�டோபர�.18-க�க�ள� ம�டிக�க உச�சநீதிமன�றம� அறிவ�ற�த�தி இர�ந�தத�. அயோத�தி நில உரிமை வழக�கில� 3 தரப�பினர�ம� தங�கள� வாதங�களை அக�டோபர�.18-க�க�ள� ம�டிக�க உச�சநீதிமன�றம� உத�தரவிட�டிர�ந�தத� க�றிப�பிடத�தக�கத�.


�.என�.எக�ஸ�.மீடியா வழக�கில� ம�ன�னாள� மத�திய அமைச�சர� ப.சிதம�பரத�தை கைத� செய�தத� அமலாக�கத�த�றை
Source:  Dinakaran.com
Wednesday, 16 October 2019 16:28

டெலà¯�லி: à®�.எனà¯�.எகà¯�ஸà¯�.மீடியா வழகà¯�கிலà¯� à®®à¯�னà¯�னாளà¯� மதà¯�திய அமைசà¯�சரà¯� ப.சிதமà¯�பரதà¯�தை  அமலாகà¯�கதà¯�தà¯�றை கைதà¯� செயà¯�ததà¯�. à®�à®±à¯�கனவே சிபிà®� கைதà¯� செயà¯�திரà¯�நà¯�த நிலையிலà¯� அமலாகà¯�கதà¯�தà¯�றையà¯�à®®à¯� ப.சிதமà¯�பரதà¯�தை கைதà¯� செயà¯�தà¯�ளà¯�ளதà¯�. டெலà¯�லி திகாரà¯� சிறையிலà¯� நடைபெறà¯�à®± விசாரணையை தொடரà¯�நà¯�தà¯� ப.சிதமà¯�பரமà¯� கைதà¯� செயà¯�யபà¯�படà¯�டà¯�ளà¯�ளாரà¯�.


காஷ�மீரில� அனந�த�நாக�கில� ஹிஸ�ப�ல� ம�ஜாதீன� அமைப�பை சேர�ந�த 3 பயங�கரவாதிகள� ச�ட�ட�க�கொலை
Source:  Dinakaran.com
Wednesday, 16 October 2019 16:20

ஜம�ம�: ஜம�ம�- காஷ�மீரில� அனந�த�நாக�கில� ஹிஸ�ப�ல� ம�ஜாதீன� அமைப�பை சேர�ந�த 3 பயங�கரவாதிகள� ச�ட�ட�க�கொலை செய�யப�பட�ட�ள�ளனர�. த�ப�பாக�கி சண�டையில� நசீர� சத�ர� தலைமையிலான பயங�கரவாதிகளை பாத�காப�ப�ப�படையினர� ச�ட�ட�க�கொன�றனர�.


காவிரி நீர�ப�பிடிப�ப� பக�திகளில� கனமழை காரணமாக கர�நாடக அணைகளிலிர�ந�த� வினாடிக�க� 20,500 கனஅடி தண�ணீர� திறப�ப�
Source:  Dinakaran.com
Wednesday, 16 October 2019 16:19

பெங�களூர�: கர�நாடகா மாநிலத�தில� காவிரி நீர�ப�பிடிப�ப� பக�திகளில� கனமழை பெய�த� வர�ம� நிலையில� கர�நாடகா அணைகளில� இர�ந�த� வினாடிக�க� 20 ஆயிரத�த� 500 கனஅடி தண�ணீர� திறந�த� விடப�பட�கிறத�. கர�நாடக நீர�ப�பிடிப�ப� பக�திகளில� பெய�த� வர�ம� கனமழையின� காரணமாக காவிரியில� நீர�வரத�த� அதிகரித�த� கொண�டே இர�க�கிறத�. இதனால� கர�நாடகா மாநிலத�தில� உள�ள கிர�ஷ�ணராஜ சாகர� அணை தனத� ம�ழ� கொள�ளளவான 124 அடியை எட�டிய�ள�ளத�. தொடர�ந�த�, அணையின� பாத�காப�ப� கர�தி அந�த அணையின� இர�ந�த� வினாடிக�க� 20 ஆயிரம� கனஅடி நீரானத� அப�படியே வெளியேற�றப�பட�ட� வர�கிறத�. அதேபோல கபினி அணைக�க� வர�ம� நீர�வரத�த�ம� படிப�படியாக அதிகரித�த� வர�கிறத�. ம�ழ� கொள�ளளவான 84 அடியில�, தற�போத� கபினி அணையின� நீர�மட�டம� 83.5 அடியை கடந�த�ள�ளத�. இதனால� அந�த அணையில� இர�ந�த� வினாடிக�க� 500 கனஅடி வீதம� தண�ணீரானத� திறந�த�விடப�படவ�ள�ளத�. இதன� காரணமாக காவிரியில� வினாடிக�க� 20 ஆயிரத�த� 500 கனஅடி தண�ணீரானத� தற�போத� திறந�த� விடப�பட�கிறத�. இந�த நீரானத� அட�த�த 2 நாட�கள�க�க�ள� தமிழக கர�நாடக எல�லையான பில�க�ண�ட�ல�வை வந�தடைய�ம�. அவ�வாற� அந�த நீர� வந�தடைய�ம� பட�சத�தில� மேட�டூர� அணைக�க� வர�ம� நீர�வரத�த�ம� படிப�படியாக அதிகரிக�க வாய�ப�ப�ள�ளத�. இன�ற� காலை 8 மணி நேரப�படி மேட�டூர� அணைக�க� வர�ம� நீர�வரத�த� 6 ஆயிரத�த� 594 அடியாக உள�ளத�. எனவே கர�நாடக பக�தியில� பெய�த� வர�ம� கனமழையின� காரணமாக அங�க�ள�ள அணைகள� வேகமாக நிரம�பி வர�கிறத�. இதனை தொடர�ந�த� இந�த நீர�திறப�பானத� மேல�ம� அதிகரிக�க வாய�ப�ப�ள�ளதாக அங�க�ள�ள அதிகாரிகள� தெரிவித�த�ள�ளனர�.


டெல�லி திகார� சிறையில� சிதம�பரத�திடம� அமலாக�கத�த�றை நடத�திய விசாரணை நிறைவ�
Source:  Dinakaran.com
Wednesday, 16 October 2019 16:08

டெல�லி: டெல�லி திகார� சிறையில� சிதம�பரத�திடம� அமலாக�கத�த�றை நடத�திய விசாரணை நிறைவ� பெற�றத�. �என�எக�ஸ� மீடியா வழக�க� தொடர�பாக 3 அதிகாரிகள� ச�மார� 2 மணி நேரம� சிதம�பரத�திடம� விசாரணை நடத�தினர�.


அண�டை மாநிலங�களில� தொடர�ந�த� வேளாண� கழிவ�கள� தீ வைத�த� எரிப�ப�: தலைநகர� டெல�லியில� 6-வத� நாளாக காற�ற� மாச�...மக�கள� வேதனை
Source:  Dinakaran.com
Wednesday, 16 October 2019 15:53

டெலà¯�லி: தலைநகரà¯� டெலà¯�லியிலà¯� தொடரà¯�நà¯�தà¯� 6-வதà¯� நாளாக காறà¯�à®±à¯� மாசà¯� அதிகரிதà¯�தà¯�கà¯� கொணà¯�டே இரà¯�பà¯�பதாலà¯�, à®…à®®à¯�மாநில மகà¯�களà¯� கலகà¯�கமà¯� அடைநà¯�தà¯�ளà¯�ளனரà¯�. டெலà¯�லியினà¯� அணà¯�டை மாநிலஙà¯�களான பஞà¯�சாயà¯�, அரியானா, உதà¯�தரபிரேதேசமà¯�,  ராஜஸà¯�தானிலà¯�, தீ வைதà¯�தà¯� எரிகà¯�கபà¯�படà¯�à®®à¯� வேளாணà¯� கழிவà¯�களாலà¯�, டெலà¯�லியை நோகà¯�கி வீசà¯�à®®à¯� காறà¯�றிலà¯� மாசà¯� அதிகரிதà¯�தà¯�ளà¯�ளதà¯�. தறà¯�போதà¯�, டெலà¯�லியை சà¯�à®±à¯�றியà¯�ளà¯�ள மாநிலஙà¯�களிலà¯� à®…à®±à¯�வடைகà¯� காலமà¯� à®®à¯�டிநà¯�தà¯�ளà¯�ள நிலையிலà¯�, விவசாய கழிவà¯�களà¯�  எரிகà¯�கபà¯�படà¯�டà¯� வரà¯�வதாலà¯�, டெலà¯�லியிலà¯� கடà¯�à®®à¯� காறà¯�à®±à¯� மாசà¯� à®�à®±à¯�படà¯�டà¯�ளà¯�ளதà¯�. அதாவதà¯�, டெலà¯�லியிலà¯� கடநà¯�த வெளà¯�ளிகà¯�கிழமை காறà¯�றினà¯� மாசà¯� 208 எனà¯�à®± அளவà¯�கோலிலà¯� இரà¯�நà¯�ததà¯�. இதà¯� சனிகà¯�கிழமை 222 ஆக உயரà¯�நà¯�ததà¯�. ஞாயிறà¯�à®±à¯�கà¯�கிழமையான 256  உயரà¯�நà¯�தà¯�ளà¯�ளதà¯�. இதà¯�தொடரà¯�பான நாசாவினà¯� செயறà¯�கைகà¯�கோளà¯� பà¯�கைபà¯�படதà¯�தை டெலà¯�லி அரசà¯� வெளியிடà¯�டà¯�ளà¯�ளதà¯�. வேளாணà¯� கழிவà¯�பà¯� பà¯�கையாலà¯�, டெலà¯�லியிலà¯� சà¯�வாசிகà¯�கà¯�à®®à¯� காறà¯�றினà¯� தரமானதà¯� மோசமà¯� என வகைபà¯�படà¯�தà¯�தபà¯�படà¯�டà¯�ளà¯�ளதà¯�. கà¯�றிபà¯�பாக தà¯�வாரகா பகà¯�தியிலà¯�  காறà¯�றினà¯� தரமானதà¯� 480 என மிகவà¯�à®®à¯� மோசமான பà¯�ளà¯�ளி அளவிலà¯� உளà¯�ளதà¯�. தà¯�வாரகாவைதà¯� தொடரà¯�நà¯�தà¯� ரோகினி, நேரà¯� நகரà¯�, சிரிஃபோரà¯�டà¯� ஆகிய இடஙà¯�களிலà¯� காறà¯�றினà¯� தரமானதà¯� மிக மோசமாக உளà¯�ளதà¯� எனà¯�à®±à¯� தெரிவிகà¯�கபà¯�படà¯�டà¯�ளà¯�ளதà¯�. இதà¯�கà¯�றிதà¯�தà¯�, எரிசகà¯�தி, சà¯�à®±à¯�à®±à¯�சà¯�சூழலà¯� மறà¯�à®±à¯�à®®à¯� நீரà¯� கவà¯�னà¯�சிலினà¯� ஆயà¯�வாளரà¯� எலà¯�.எஸà¯�.கà¯�றிஞà¯�சி கூறà¯�கையிலà¯�, பஞà¯�சாபà¯� மறà¯�à®±à¯�à®®à¯� ஹரியாணாவிலà¯� உளà¯�ள விவசாயிகளà¯� கடநà¯�த 2 நாடà¯�களாக விவசாயகழிவà¯�களை எரிதà¯�தà¯� வரà¯�கினà¯�றனரà¯�. தà¯�ரதிரà¯�à®·à¯�டவசமாக  காறà¯�றினà¯� திசை டெலà¯�லியை நோகà¯�கி உளà¯�ளதà¯�. இதனாலà¯�, அதிகபà¯�படியான பà¯�கை டெலà¯�லிகà¯�கà¯� வரà¯�கிறதà¯�. இநà¯�நிலை தொடரà¯�நà¯�தாலà¯�, காறà¯�à®±à¯� மாசà¯� டெலà¯�லியிலà¯� மிகவà¯�à®®à¯� ஆபதà¯�தாகிவிடà¯�à®®à¯� எனà¯�றாரà¯�. கடநà¯�த 3 மாதஙà¯�களிலà¯� டெலà¯�லியினà¯� காறà¯�றினà¯� தரமà¯�  மிகவà¯�à®®à¯� மோசமாக நிலைகà¯�கà¯� செனà¯�à®±à¯�ளà¯�ளதà¯�. பஞà¯�சாயà¯�, ஹரியாணா, உதà¯�தரபிரதேசமà¯�, ராஜஸà¯�தானà¯� மாநிலதà¯�திலà¯�, விவசாய பொரà¯�டà¯�களை எரிகà¯�க தேசிய பசà¯�மை தீரà¯�பà¯�பாயமà¯� கடநà¯�த 2015-à®®à¯� ஆணà¯�டà¯� தடை விதிதà¯�ததà¯� கà¯�றிபà¯�பிடதà¯�தகà¯�கதà¯�.


�என�எக�ஸ� மீடியா ம�றைகேட� வழக�க�: திகார� சிறையில� உள�ள ப.சிதம�பரத�திடம� அமலாக�கத�த�றை விசாரணை...கைத� செய�ய வாய�ப�ப�
Source:  Dinakaran.com
Wednesday, 16 October 2019 14:13

டெலà¯�லி: à®�எனà¯�எகà¯�ஸà¯� மீடியா à®®à¯�றைகேடà¯� வழகà¯�கிலà¯� à®®à¯�னà¯�னாளà¯� மதà¯�திய அமைசà¯�சரà¯� ப.சிதமà¯�பரமà¯�, அவரதà¯� மகனà¯� காரà¯�தà¯�தி சிதமà¯�பரமà¯� உளà¯�ளிடà¯�டோரà¯� மீதà¯� சி.பி.à®� மறà¯�à®±à¯�à®®à¯� அமலாகà¯�கதà¯�தà¯�றை அதிகாரிகளà¯� தனிதà¯�தனியாக வழகà¯�கà¯� பதிவà¯� செயà¯�தà¯� விசாரணை  நடதà¯�தி வரà¯�கினà¯�றனரà¯�. இநà¯�த வழகà¯�கிலà¯� ப.சிதமà¯�பரதà¯�தினà¯� à®®à¯�னà¯�ஜாமீனà¯� மனà¯�வை டெலà¯�லி உயரà¯� நீதிமனà¯�றமà¯� தளà¯�ளà¯�படி செயà¯�ததைதà¯� தொடரà¯�நà¯�தà¯� அவரை கடநà¯�த ஆகஸà¯�டà¯� 21à®®à¯� தேதி டெலà¯�லியிலà¯� உளà¯�ள அவரதà¯� வீடà¯�டிலà¯� சிபிà®� கைதà¯� செயà¯�ததà¯�. பினà¯�னரà¯�,  அவரை டெலà¯�லி ரோஸà¯� அவெனà¯�யூவிலà¯� உளà¯�ள சிபிà®� நீதிமனà¯�றதà¯�திலà¯� ஆஜரà¯�படà¯�தà¯�தி, 15 நாடà¯�களà¯� காவலிலà¯� எடà¯�தà¯�தà¯� விசாரிதà¯�ததà¯�. இதைதà¯� தொடரà¯�நà¯�தà¯�, அவரà¯�கà¯�கà¯� மூனà¯�à®±à¯� à®®à¯�றை நீதிமனà¯�à®± காவலà¯� வழஙà¯�கபà¯�படà¯�டதாலà¯� தறà¯�போதà¯� திகாரà¯� சிறையிலà¯�  அடைகà¯�கபà¯�படà¯�டà¯�ளà¯�ளாரà¯�.இநà¯�நிலையிலà¯�, à®�எனà¯�எகà¯�ஸà¯� மீடியா à®®à¯�றைகேடà¯� வழகà¯�கிலà¯� சிறையிலà¯� இரà¯�கà¯�கà¯�à®®à¯� ப.சிதமà¯�பரதà¯�தை நீதிமனà¯�à®± காவலிலà¯� எடà¯�தà¯�தà¯� விசாரிகà¯�க அனà¯�மதி வழஙà¯�கà¯�à®®à¯�படி டெலà¯�லி சிபிà®� நீதிமனà¯�றதà¯�திலà¯� அமலாகà¯�கதà¯� தà¯�றை கடநà¯�த வாரமà¯� மனà¯� தாகà¯�கலà¯� செயà¯�ததà¯�.  இதà¯�, நேறà¯�à®±à¯� à®®à¯�னà¯�தினமà¯� விசாரணைகà¯�கà¯� வநà¯�ததà¯�.  “à®�எனà¯�எகà¯�ஸà¯� மீடியா  à®®à¯�றைகேடà¯� வழகà¯�கிலà¯� ப.சிதமà¯�பரதà¯�தை அமலாகà¯�கதà¯� தà¯�றை காவலிலà¯� எடà¯�தà¯�தà¯� விசாரிகà¯�க எநà¯�த தடையà¯�à®®à¯� கிடையாதà¯�. மேலà¯�à®®à¯�, வழகà¯�கிறà¯�கà¯� தேவைபà¯�படà¯�à®®à¯� படà¯�சதà¯�திலà¯� அவரை  கைதà¯� செயà¯�தà¯�à®®à¯� விசாரிகà¯�கலாமà¯�. இதிலà¯�, காவலிலà¯� எடà¯�தà¯�த அடà¯�தà¯�த 24 மணி நேரதà¯�திலà¯� நீதிமனà¯�றதà¯�திலà¯� ப.சிதமà¯�பரதà¯�தை ஆஜரà¯�படà¯�தà¯�த வேணà¯�டà¯�à®®à¯�. அவரை பொதà¯�மகà¯�களà¯� à®®à¯�னà¯�னிலையிலà¯� விசாரிபà¯�பதோ, கைதà¯� செயà¯�வதோ எனà¯�பதà¯� அவரினà¯� கணà¯�ணியமà¯�  சாரà¯�நà¯�த ஒனà¯�றாக இரà¯�கà¯�காதà¯�,’’ என உதà¯�தரவிடà¯�டாரà¯�.தேவைபà¯�படà¯�à®®à¯� படà¯�சதà¯�திலà¯� அவரை உடனடியாக à®…à®™à¯�கிரà¯�நà¯�தà¯� கைதà¯� செயà¯�தà¯� எஙà¯�களினà¯� காவலிலà¯� அலà¯�வலகதà¯�திலà¯� வைதà¯�தà¯� விசாரிதà¯�தà¯� விடà¯�டà¯� வியாழகà¯�கிழமை பிறà¯�பகலà¯� 4 மணிகà¯�கà¯� நீதிமனà¯�றதà¯�திலà¯� ஆஜரà¯�படà¯�தà¯�தà¯�கிறோமà¯�,’ என நீதிபதியிடமà¯� அமலாகà¯�கதà¯�  தà¯�றை அதிகாரிகளà¯� தெரிவிதà¯�தனரà¯�. இதறà¯�கà¯� நீதிபதி ஒபà¯�பà¯�தலà¯� அளிதà¯�தாரà¯�. இநà¯�நிலையிலà¯�, ப.சிதமà¯�பரதà¯�திடமà¯� இனà¯�à®±à¯� காலை 8 மணியளவிலà¯� திகாரà¯� சிறைகà¯�கà¯� செனà¯�à®±à¯� அமலாகà¯�கதà¯�தà¯�றை அதிகாரிகளà¯� à®®à¯�தலà¯�கடà¯�டமாக விசாரணை நடதà¯�தி வரà¯�கினà¯�றனரà¯�. இதறà¯�கிடையே, ப.சிதமà¯�பரமà¯� மகனà¯� காரà¯�தà¯�தி சிதமà¯�பரமà¯�, மனைவி நளினி சிதமà¯�பரமà¯� திகாரà¯� சிறைகà¯�கà¯� வரà¯�கை தநà¯�தà¯�ளà¯�ளனரà¯�.


திகார� சிறையில� உள�ள ப.சிதம�பரத�திடம� அமலாக�கத�த�றை விசாரணை
Source:  Dinakaran.com
Wednesday, 16 October 2019 14:04

டெலà¯�லி: டெலà¯�லி திகாரà¯� சிறையிலà¯� உளà¯�ள à®®à¯�னà¯�னாளà¯� மதà¯�திய அமைசà¯�சரà¯� ப.சிதமà¯�பரதà¯�திடமà¯� அமலாகà¯�கதà¯�தà¯�றை அதிகாரிகளà¯� விசாரணை நடதà¯�தி வரà¯�கினà¯�றனரà¯�. ப.சிதமà¯�பரதà¯�திடமà¯� விசாரணை நடதà¯�த நேறà¯�à®±à¯� டெலà¯�லி சிபிà®� நீதிமனà¯�றமà¯� அனà¯�மதியளிதà¯�த நிலையிலà¯�, விசாரணையிலà¯� ஈடà¯�படà¯�டà¯�ளà¯�ளனரà¯�. 


காஷ�மீர� அனந�த�நாக�கில� தீவிரவாதி பத�ங�கி இர�க�க�ம� இடத�தை நோக�கி த�ப�பாக�கிச�சூட�
Source:  Dinakaran.com
Wednesday, 16 October 2019 13:12

காஷ�மீர�: ஜம�ம�-காஷ�மீர� மாநிலம� அனந�த�நாக�கில� தீவிரவாதி பத�ங�கி இர�க�க�ம� இடத�தை நோக�கி த�ப�பாக�கிச�சூட� நடத�தப�பட�ட�ள�ளத�. தீவிரவாதிகள� பத�ங�கிய�ள�ளதாக வந�த தகவலின� அடிப�படையில� த�ப�பாக�கிச�சூட� நடத�தப�பட�ட�ள�ளதாக தகவல� தெரிவிக�கப�பட�கிறத�.


<< < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > >>