VicksWeb upgrade Location upload ads trending
VicksWeb இந்தியா
ஆந�திராவில� சமீபத�தில� நிறைவேற�றப�பட�ட திஷா மசோதாவை நாட� ம�ழ�வத�ம� அமல�பட�த�த வேண�ட�ம�: பிரதமர� மோடிக�க� டெல�லி மகளிர� ஆணைய தலைவி கடிதம�...!
Source:  Dinakaran.com
Sunday, 15 December 2019 17:51

டெலà¯�லி: ஆநà¯�திராவிலà¯� சமீபதà¯�திலà¯� நிறைவேறà¯�றபà¯�படà¯�ட திஷா சடà¯�டதà¯�தை நாடà¯� à®®à¯�à®´à¯�வதà¯�à®®à¯� அமலà¯�படà¯�தà¯�த வேணà¯�டà¯�à®®à¯� என பிரதமரà¯� மோடிகà¯�கà¯� டெலà¯�லி மகளிரà¯� ஆணைய தலைவி சà¯�வாதி மாலிவாலà¯� கடிதமà¯� எழà¯�தியà¯�ளà¯�ளாரà¯�. தெலஙà¯�கானாவினà¯� à®·à®®à¯�சாபாதà¯�திலà¯� காலà¯�நடை மரà¯�தà¯�தà¯�வரà¯� டிஷா கொலை வழகà¯�கிறà¯�கà¯� பிறகà¯� கà¯�à®±à¯�றவாளிகளà¯�கà¯�கà¯�  கடà¯�à®®à¯� தணà¯�டனை விதிகà¯�க ஆநà¯�திர அரசà¯� à®®à¯�டிவà¯� செயà¯�ததà¯�. அதனà¯�படி கà¯�ழநà¯�தைகளà¯� மறà¯�à®±à¯�à®®à¯� பெணà¯�களை பாலியலà¯� பலாதà¯�காரமà¯� செயà¯�தாலà¯� 21 நாடà¯�களிலà¯� விசாரணை செயà¯�தà¯� தூகà¯�கà¯� தணà¯�டனை விதிகà¯�கà¯�à®®à¯� ‘2019 டிஷா’  சடà¯�டமà¯� நேறà¯�à®±à¯� à®®à¯�னà¯�தினமà¯� சடà¯�டபà¯�பேரவையிலà¯� நிறைவேறà¯�றபà¯�படà¯�டதà¯�. இநà¯�த மசோதாவை நிறைவேறà¯�றிய à®®à¯�தலமைசà¯�சரà¯�  ஜெகனà¯� மோகனà¯� ரெடà¯�டியினà¯� à®®à¯�யறà¯�சியை பலரà¯�à®®à¯� வரவேறà¯�à®±à¯�ளà¯�ளனரà¯�. இதறà¯�கிடையே, பெணà¯�களà¯�கà¯�கà¯� எதிரான பாலியலà¯� கà¯�à®±à¯�றஙà¯�களà¯� அதிகரிதà¯�தà¯� வரà¯�à®®à¯� நிலையிலà¯�, கà¯�à®±à¯�றவாளிகளà¯�கà¯�கà¯� கடà¯�à®®à¯� தணà¯�டனை வழஙà¯�க வலியà¯�à®±à¯�தà¯�தி டெலà¯�லி மகளிரà¯� ஆணைய தலைவரà¯� சà¯�வாதி மாலிவாலà¯� கடநà¯�த 3-à®®à¯� தேதி à®®à¯�தலà¯� டெலà¯�லி ராஜà¯�கடà¯� à®…à®°à¯�கே காலவரையறà¯�à®± உணà¯�ணாவிரததà¯�திலà¯� ஈடà¯�படà¯�டà¯� வரà¯�கிறாரà¯�. உணà¯�ணாவிரதமà¯� இரà¯�நà¯�தà¯� வரà¯�à®®à¯� சà¯�வாதி மாலிவாலை, டெலà¯�லியிலà¯� ஓடà¯�à®®à¯� பஸà¯�சிலà¯� கறà¯�பழிகà¯�கபà¯�படà¯�டà¯� பினà¯�னரà¯� சிகிசà¯�சை பலனினà¯�றி உயிரிழநà¯�த மரà¯�தà¯�தà¯�வ மாணவி நிரà¯�பயாவினà¯� தாயாரà¯�à®®à¯� தநà¯�தையà¯�à®®à¯� சநà¯�திதà¯�தà¯� உணà¯�ணாவிரததà¯�தை à®®à¯�டிதà¯�தà¯�கà¯�கொளà¯�ளà¯�மாறà¯� வலியà¯�à®±à¯�தà¯�தினரà¯�. இநà¯�நிலையிலà¯�, ஆநà¯�திராவிலà¯� நிறைவேறà¯�றபà¯�படà¯�ட திஷா மசோதாவை நாடà¯� à®®à¯�à®´à¯�வதà¯�à®®à¯� அமலà¯�படà¯�தà¯�த வேணà¯�டà¯�à®®à¯� என பிரதமரà¯� மோடிகà¯�கà¯� டெலà¯�லி மகளிரà¯� ஆணைய தலைவி கடிதமà¯� எழà¯�தியà¯�ளà¯�ளாரà¯�. இதà¯�தொடரà¯�பாக, அவரà¯� எழà¯�தியà¯�ளà¯�ள கடிததà¯�திலà¯�; பெணà¯�களà¯�கà¯�கà¯� எதிரான பாலியலà¯� கà¯�à®±à¯�றஙà¯�களிலà¯� ஈடà¯�படà¯�வோரà¯�கà¯�கà¯� 21 நாளிலà¯� தூகà¯�கà¯� தணà¯�டனை விதிகà¯�கà¯�à®®à¯� சடà¯�ட மசோதாவை நாடà¯� à®®à¯�à®´à¯�வதà¯�à®®à¯� விரைவிலà¯� அமலà¯�படà¯�தà¯�த நடவடிகà¯�கை எடà¯�கà¯�க வேணà¯�டà¯�à®®à¯� என வலியà¯�à®±à¯�தà¯�தியà¯�ளà¯�ளாரà¯�.


நிர�பயா பாலியல� வழக�க� க�ற�றவாளிகளை தூக�கிலிட தன�னை அன�மதிக�க வேண�ட�ம�: அமித�ஷாவ�க�க� வீராங�கனை வர�த�திகா சிங� ரத�தத�தில� கடிதம�
Source:  Dinakaran.com
Sunday, 15 December 2019 17:04

டெல�லி: நிர�பயா பாலியல� வழக�க� க�ற�றவாளிகளை தூக�கிலிட�ம� பணியை தனக�க� வழங�க கோரி, சர�வதேச த�ப�பாக�கிச�ச�ட�தல� வீராங�கனை வர�த�திகா சிங� மத�திய உள�த�றை அமைச�சர� அமித�ஷாவ�க�க� ரத�தத�தில� கடிதம� எழ�திய�ள�ளார�. டெல�லியில� மர�த�த�வ மாணவி ஒர�வர� கடந�த 2012ம� ஆண�ட�, ஓட�ம� பஸ�சில� ஒர� க�ம�பலால� பலாத�காரம� செய�யப�பட�ட�, கொடூரமாக தாக�கப�பட�ட� ரோட�டில� வீசப�பட�டார�. சிகிச�சைக�காக சிங�கப�பூர� மர�த�த�வமனையில� சேர�த�த�ம�, சிகிச�சை பலனின�றி நிர�பயா இறந�தார�. இந�த சம�பவம� நாட� ம�ழ�வத�ம� பெர�ம� கொந�தளிப�பை �ற�பட�த�தியத�. க�ற�றவாளிகளை தூக�கிலட வேண�ட�ம� என�ற�ம� அவர�களை கொல�ல வேண�ட�ம� என�ற�ம� கோரிக�கை எழ�ந�தத�. நிர�பயா என பெயரிடப�பட�ட அந�தப� பெண�ணின� பலாத�கார கொலை வழக�கில� 5 க�ற�றவாளிகள�க�க� டெல�லி உயர� நீதிமன�றம� விதித�த மரண தண�டனை உச�ச நீதிமன�றம� கடந�த 2017ம� ஆண�ட� உற�தி செய�தத�. இந�த வழக�கில� க�ற�றம� சாட�டப�பட�ட சிற�வன�, சீர�திர�த�த பள�ளியில� 3 ஆண�ட� தண�டனை ம�டித�ததால� விட�விக�கப�பட�டான�. ராம� சிங� என�ற க�ற�றவாளி டெல�லி திகார� சிறையில� தற�கொலை செய�த� கொண�டான�. ம�கேஷ�, பவன� க�ப�தா, வினய� சர�மா ஆகியோரின� மற�பரிசீலனை மன�க�களை உச�ச நீதிமன�றம� கடந�த 17ம� தேதி நிராகரித�தத�. நிர�பயா வழக�கில� க�ற�றவாளிகளை உடனடியாக தூக�கிலிட நிர�பயாவின� பெற�றோர� மன�த�தாக�கல� செய�தனர�. இதனை விசாரித�த உச�சநீதிமன�றம� டிசம�பர� 18-ம� தேதிக�க� ஒத�திவைத�தத�. அன�றைய தினம� தூக�கிலிட�ம� தேதி அறிவிக�கப�பட�ம� என�ற� கூறப�பட�கிறத�. இதனிடையே க�ற�றவாளிகள� 4 பேரைய�ம� விரைவில� தூக�கிலிட திகார� சிறை நிர�வாகம� தயார� நிலையில� உள�ளத�. இந�நிலையில� இத� தொடர�பாக சர�வதேச த�ப�பாக�கிச�ச�ட�தல� வீராங�கனை வர�த�திகா சிங� மத�திய உள�த�றை அமைச�சர� அமித�ஷாவ�க�க� ரத�தத�தில� கடிதம� எழ�திய�ள�ளார�. அந�த கடிதத�தில� பெண� ஒர�வராலேயே க�ற�றவாளிகள� நால�வர�க�க�ம� தண�டனை நிறைவேற�றப�பட வேண�ட�ம�. நிர�பயா கற�பழிப�ப� க�ற�றவாளிகளை தூக�கிலிட தன�னை அன�மதிக�க வேண�ட�ம� என வலிய�ற�த�திய�ள�ள அவர�, தனத� கோரிக�கைக�க� பெண� எம�.பிக�கள�ம�, நடிகைகள�ம� ஆதரவளிக�க வேண�ட�ம� என கோரிக�கை விட�த�த�ள�ளார�.வர�த�திகா சிங� பேட�டி;இத� தொடர�பாக டெல�லியில� செய�தியாளர�களிடம� பேசிய அவர�; நிர�பயா க�ற�றவாளிகளை தூக�கில�ட�ம� பணியை தனக�க� வழங�கிட வேண�ட�ம�. பெண� ஒர�வர�, மரண தண�டனையை நிகழ�த�திய செய�தி நாட� ம�ழ�வத�ம� சென�ற� சேர�ம�. எனக�க� பெண� நடிகைகள�, எம�.பி.,க�கள� ஆதரவளிக�க வேண�ட�ம�. இத� சமூகத�தில� ஒர� மாற�றத�தை கொண�ட�வர�ம� என நம�ப�கிறேன� இவ�வாற� அவர� கூறிய�ள�ளார�.


ஆந�திராவில� பெர�ம� பரபரப�பை �ற�பட�த�திய மாணவி கொலை வழக�க�: 12 ஆண�ட�கள�க�க� பிறக� உடலை தோண�டி எட�த�த� மற�பிரேத பரிசோதனை... சிபி� அதிகாரிகள� விசாரணை
Source:  Dinakaran.com
Sunday, 15 December 2019 17:01

திரà¯�மலை: ஆநà¯�திராவிலà¯� பெரà¯�à®®à¯� பரபரபà¯�பை à®�à®±à¯�படà¯�தà¯�திய மாணவி கொலை வழகà¯�கிலà¯� 12 ஆணà¯�டà¯�களà¯�கà¯�கà¯� உடலை தோணà¯�டி எடà¯�தà¯�தà¯� மறà¯�பிரேத பரிசோதனை செயà¯�யபà¯�படà¯�டà¯� சிபிà®� அதிகாரிகளà¯� விசாரணை நடதà¯�தி வரà¯�கினà¯�றனரà¯�. ஆநà¯�திரா மாநிலமà¯�, கà¯�ணà¯�டூரà¯� மாவடà¯�டமà¯�, தெனாலியை சேரà¯�நà¯�தவரà¯� ஆயிஷா மீரா. பி.பாரà¯�மசி மாணவியான இவரà¯�, கடநà¯�த 2007à®®à¯� ஆணà¯�டà¯� டிசமà¯�பரà¯� 27à®®à¯� தேதி கிரà¯�à®·à¯�ணா மாவடà¯�டமà¯�, இபà¯�ராகிமà¯� படà¯�டணதà¯�திலà¯� உளà¯�ள கலà¯�லூரி விடà¯�தியிலà¯� அடிதà¯�தà¯� கொலை செயà¯�யபà¯�படà¯�டாரà¯�. இநà¯�த கொலை சமà¯�பவமà¯� அபà¯�போதà¯� பெரà¯�à®®à¯� பரபரபà¯�பை à®�à®±à¯�படà¯�தà¯�தியதà¯�. இநà¯�த வழகà¯�கிலà¯�  à®®à¯�கà¯�கிய அரசியலà¯� தலைவரினà¯� மகனà¯�கà¯�கà¯� தொடரà¯�பà¯� இரà¯�பà¯�பதாக அபà¯�போதà¯� கூறபà¯�படà¯�ட நிலையிலà¯� போலீசாரà¯� சதà¯�தியமà¯� பாபà¯� எனà¯�பவரை கைதà¯� செயà¯�தà¯� சிறையிலà¯� அடைதà¯�தனரà¯�. ஆனாலà¯� கà¯�à®±à¯�றமà¯� நிரூபிகà¯�கபà¯�படாததாலà¯� சதà¯�தியமà¯� பாபà¯� 9 ஆணà¯�டà¯�களà¯�கà¯�கà¯� பிறகà¯� சிறையிலிரà¯�நà¯�தà¯� விடà¯�தலை செயà¯�யபà¯�படà¯�டாரà¯�. இதறà¯�கà¯� படà¯�கொலை செயà¯�யபà¯�படà¯�ட மாணவியினà¯� பெறà¯�றோரà¯�, உணà¯�மை கà¯�à®±à¯�றவாளியை கைதà¯� செயà¯�யாமலà¯� போலீசாரà¯� அபà¯�பாவியை கைதà¯� செயà¯�தà¯� சிறையிலà¯� அடைதà¯�தநிலையிலà¯� அவரà¯� விடà¯�தலையானதறà¯�கà¯� மகிழà¯�சà¯�சி தெரிவிதà¯�தனரà¯�. மேலà¯�à®®à¯� அபà¯�போதைய நகரி தொகà¯�தியினà¯� எமà¯�எலà¯�à®�வான நடிகை ரோஜா, இநà¯�த கொலை வழகà¯�கினà¯� உணà¯�மை கà¯�à®±à¯�றவாளியை சிபிà®� விசாரணை நடதà¯�தி கைதà¯� செயà¯�ய வலியà¯�à®±à¯�தà¯�தி வநà¯�தாரà¯�. இநà¯�நிலையிலà¯� தறà¯�போதà¯� இநà¯�த வழகà¯�கை சிபிà®� விசாரணைகà¯�கà¯� மாறà¯�றி உயரà¯�நீதிமனà¯�றமà¯� உதà¯�தரவிடà¯�டதà¯�. சிபிà®� விசாரணையிலà¯� சநà¯�தேகபà¯�படà¯�à®®à¯� பலரை விசாரணை மேறà¯�கொணà¯�டனரà¯�. இதிலà¯� ஆயிஷா கொலை வழகà¯�கிலà¯� போலீசாரà¯� கொடà¯�தà¯�த அறிகà¯�கையிலà¯�à®®à¯�,  பிரேத பரிசோதனை அறிகà¯�கையிலà¯�à®®à¯� வெவà¯�வேறà¯� விதமான தகவலà¯�களà¯� இரà¯�பà¯�பதாகவà¯�à®®à¯� தெரிவிதà¯�தà¯�ளà¯�ளனரà¯�.அதனà¯�படி போலீசாரà¯� கொடà¯�தà¯�த அறிகà¯�கையிலà¯� தலையிலà¯� காயமடைநà¯�திரà¯�பà¯�பதாகவà¯�à®®à¯� பிரேத பரிசோதனை அறிகà¯�கையிலà¯� கழà¯�தà¯�திலà¯� காயமடைநà¯�தà¯� இரà¯�பà¯�பதாகவà¯�à®®à¯� கூறபà¯�படà¯�டà¯�ளà¯�ளதà¯�. இதனாலà¯� உடலை மறà¯� பிரேத பரிசோதனை செயà¯�வதறà¯�கà¯� சிபிà®�  நீதிமனà¯�றதà¯�திலà¯� அனà¯�மதி கேடà¯�கபà¯�படà¯�டதà¯�. இதையடà¯�தà¯�தà¯� கடநà¯�த 6 மாதஙà¯�களà¯�கà¯�கà¯� à®®à¯�னà¯�பà¯� நீதிமனà¯�றமà¯� அனà¯�மதி வழஙà¯�கியதà¯�. ஆனாலà¯� ஆயிஷா மீரா உடலை மறà¯� பிரேத பரிசோதனை செயà¯�வதà¯� தஙà¯�களà¯� மததà¯�திறà¯�கà¯� விரோதமானதà¯� எனà¯�à®±à¯� மதகà¯�à®°à¯�மாரà¯�களà¯� எதிரà¯�பà¯�பà¯�தà¯� தெரிவிதà¯�தனரà¯�. இநà¯�நிலையிலà¯� மீணà¯�டà¯�à®®à¯� நீதிமனà¯�றதà¯�தினà¯� மூலமà¯� ஆயிஷா மீரா பெறà¯�றோரà¯�களிடமà¯� மறà¯�பிரேத பரிசோதனை செயà¯�ய சமà¯�மதமà¯� தெரிவிதà¯�ததையடà¯�தà¯�தà¯� சிபிà®� அதிகாரிகளà¯� நேறà¯�à®±à¯� 12 ஆணà¯�டà¯�களà¯�கà¯�கà¯� பிறகà¯� கà¯�ணà¯�டூரà¯� மாவடà¯�டமà¯�, தெனாலி செனà¯�சà¯�பேடà¯�டையிலà¯� உளà¯�ள இடிகா மைதானதà¯�திலà¯� அடகà¯�கமà¯� செயà¯�யபà¯�படà¯�ட ஆயிஷா மீரா உடலை தநà¯�தை பாஷா à®®à¯�னà¯�னிலையிலà¯� தோணà¯�டி எடà¯�தà¯�தà¯� மறà¯�பிரேத பரிசோதனை செயà¯�தனரà¯�. தெனாலி தாசிலà¯�தாரà¯� ரவிபாபà¯� à®®à¯�னà¯�னிலையிலà¯� சிபிà®� அதிகாரிகளà¯� செனà¯�னை, à®�தராபாதà¯�, விசாகபà¯�படà¯�டினமà¯� மறà¯�à®±à¯�à®®à¯� திரà¯�வனநà¯�தபà¯�ரதà¯�திலà¯� இரà¯�நà¯�தà¯� வநà¯�த டிஎனà¯�à®� மறà¯�à®±à¯�à®®à¯� தடயவியலà¯� நிபà¯�ணரà¯�களà¯� à®®à¯�னà¯�னிலையிலà¯� ஆயிஷாவினà¯� எலà¯�à®®à¯�பà¯�களை எடà¯�தà¯�தà¯� எநà¯�தநà¯�த இடதà¯�திலà¯� காயஙà¯�களà¯� à®�à®±à¯�படà¯�டà¯�ளà¯�ளதà¯� எனà¯�பதà¯� கà¯�றிதà¯�தà¯�à®®à¯� டிஎனà¯�à®� பரிசோதனை செயà¯�வதறà¯�கான தடயஙà¯�களையà¯�à®®à¯� சேகரிதà¯�தனரà¯�. 12 ஆணà¯�டà¯�களà¯�கà¯�கà¯� பிறகà¯� மறà¯�பிரேத பரிசோதனை செயà¯�யபà¯�படà¯�டாலà¯�à®®à¯� தஙà¯�களà¯� மகளை கொலை செயà¯�தவரà¯�களà¯�கà¯�கà¯�  உரிய தணà¯�டனை கிடைகà¯�க வேணà¯�டà¯�à®®à¯� என ஆயிஷாவினà¯� பெறà¯�றோரà¯�களà¯� தெரிவிதà¯�தà¯�ளà¯�ளனரà¯�.


உத�தரப�பிரதேசம� நொய�டாவில� பிரியாணி விற�பனையாளர� மீத� மர�ம நபர�கள� தாக�க�தல�
Source:  Dinakaran.com
Sunday, 15 December 2019 16:19

உத�தரப�பிரதேசம�: உத�தரப�பிரதேசம� நொய�டாவில� பிரியாணி விற�ற லோகேஷ� என�பவர� மீத� மர�ம நபர�கள� தாக�க�தல� நடத�தினர�. பிரியாணி விற�பனையாளர� லோகேஷை தாக�கிய 3 பேர� மீத� வழக�க�ப� பதிந�த�ள�ளதாக நொய�டா எஸ�.பி. தகவல� அளித�த�ள�ளார�.


டெல�லியில� உண�ணாவிரதப� போராட�டம� மேற�கொண�டிர�ந�த மகளிர� ஆணையத� தலைவி ச�வாதி மாலிவால� மயக�கம�
Source:  Dinakaran.com
Sunday, 15 December 2019 16:07

டெல�லி: டெல�லியில� உண�ணாவிரதப� போராட�டம� மேற�கொண�டிர�ந�த மகளிர� ஆணையத� தலைவி ச�வாதி மாலிவால� மயக�கம� அடைந�தார�. மயக�கமடைந�த டெல�லி மகளிர� ஆணையத� தலைவி ச�வாதி மர�த�த�வமனையில� அன�மதிக�கப�பட�ட�ள�ளார�.


நேபாள நாட�டின� சிந�த�பால�சோக� மாவட�டத�தில� பேர�ந�த� விபத�த�க�க�ள�ளானதில� 12 பேர� உயிரிழப�ப�
Source:  Dinakaran.com
Sunday, 15 December 2019 15:51

நேபாளம�: நேபாள நாட�டின� சிந�த�பால�சோக� மாவட�டத�தில� பேர�ந�த� விபத�த�க�க�ள�ளானதில� 12 பேர� உயிரிழந�தனர�. மேல�ம� பட�காயமடைந�த 40 பேர� அர�கில� உள�ள மர�த�த�வமனையில� சிகிச�சைக�காக அன�மதிக�கபட�ட�ள�ளனர�.


வாகனங�களில� பாஸ�டேக� ஸ�டிக�கர� ஓட�ட ஒர� மாதம� அவகாசம� நீட�டிப�ப�: ஜன. 15-ல� அமல�பட�த�தப�பட�ம� என மத�திய போக�க�வரத�த� அமைச�சகம� தகவல�
Source:  Dinakaran.com
Sunday, 15 December 2019 15:04

டெல�லி: தேசிய நெட�ஞ�சாலைகளில� உள�ள ச�ங�கச�சாவடிகளைக� கடக�க�ம� வாகனங�கள�க�க� பாஸ�டேக� பொர�த�த�வதற�கான கால அவகாசம� மேல�ம� ஒர�மாதம� நீட�டிக�கப�பட�ட�ள�ளத�. தேசிய நெட�ஞ�சாலைத�த�றை சார�பில�, சாலை போக�க�வரத�தை மேம�பட�த�த�ம� வகையில� ம�க�கிய நகரங�களை இணைக�க�ம� நான�க� வழிச�சாலை திட�டம� செயல�பட�த�தப�பட�ட� வர�கிறத�. இதற�காக க�றிப�பிட�ட தூர இடைவெளியில� செயல�பட�ம� ச�ங�கச�சாவடிகளை (டோல�கேட�) கடந�த� செல�ல�ம� வாகனங�கள�க�க� சாலை பராமரிப�ப� மற�ற�ம� பயன�பாட�ட� கட�டணம� வசூலிக�கப�பட�கிறத�. மத�திய அரசின� டிஜிட�டல� பரிவர�த�தனை திட�டத�தின�படி, கடந�த 1ம� தேதி ம�தல� அனைத�த� ச�ங�கச�சாவடிகளில�ம� ‘பாஸ�டேக�’ எனப�பட�ம� டிஜிட�டல� பரிவர�த�தனை ம�றை அமலாவதாக அறிவிக�கப�பட�டத�. இத�திட�டம�, கடந�த 1ம� தேதியில� இர�ந�த� கட�டாயமாக�க அறிவிக�கப�பட�ட நிலையில�, வாகன ஓட�டிகளின� கோரிக�கையால� டிச. 15ம� தேதி ம�தல� அமல�பட�த�த உள�ளதாக அறிவிக�கப�பட�டத�. இதற�காக, தேசிய மற�ற�ம� மாநில நெட�ஞ�சாலைகளில� உள�ள 400க�க�ம� மேற�பட�ட ச�ங�கச�சாவடிகளில� ‘பாஸ�டேக�’ வசதிகள� செய�யப�பட�ட�ள�ளன. சில ச�ங�கசாவடிகளில� ‘பாஸ�டேக�’ ம�றையை மத�திய அரச� கொண�ட� வந�திர�ந�தால�ம�கூட, இன�ற� (டிச. 15) ம�தல� நாட� ம�ழ�வத�ம� அமல�க�க� வர�ம� நிலையில�, இதில� பல�வேற� பிரச�னைகள� உள�ளதாக ஓட�ட�நர�கள� தெரிவித�த�ள�ளனர�. மேல�ம�, ‘பாஸ�டேக�’ ம�றைக�க� பெர�ம�பாலான வாகனங�கள� மாறினால�ம� போக�க�வரத�த� நெரிசல� அப�படியேதான� இர�ப�பதாகவ�ம�, இத�போன�ற பிரச�னைகளை மத�திய அரச�ம�, ச�ங�கச�சாவடி ஊழியர�கள�ம� சரிசெய�தால� மட�ட�மே ‘பாஸ�டேக�’ திட�டம� வெற�றி பெற�ம� என�ற�ம� கூறப�பட�டத�. இதனிடையே பாஸ� டேக� சிப�ப�கள� சந�தையில� கிடைப�பதில� தட�ட�ப�பாட� நீடிப�பதால� இத�திட�டத�தை மேல�ம� ஒர�மாத காலம� ஒத�தி வைக�க தேசிய நெட�ஞ�சாலை ஆணையம� மத�திய அரச�க�க� கோரிக�கை விட�த�தத�. பாஸ�டேக� வெளிநாட�டில� இர�ந�த� இறக�க�மதி செய�ய�ம� நிற�வனம�ம� அரசிடம� மேல�ம� 6 வார கால அவகாசம� கோரிய�ள�ளத�. இந�நிலையில� இத�திட�டம� இன�ற� ம�தல� அமல�க�க� வர�வதாக இர�ந�த நிலையில� டேக� தட�ட�ப�பாட� காரணமாக வாகன ஓட�டிகளிடம� அபராதம� வசூலிக�க�ம� ம�றை நிற�த�தி வைக�கப�பட�ட�ள�ளத�. பாஸ�டேக� பொர�த�த வாகன உரிமையாளர�கள�க�க� மேல�ம� ஒர�மாத கால அவகாசம� அளிக�கப�பட�ட�ள�ளத�. எனவே இத�திட�டம� ஜனவரி 15ம� தேதி அமல�பட�த�தப�பட�ம� என�ற� மத�திய போக�க�வரத�த� அமைச�சகம� அறிவித�த�ள�ளத�.


சர�வதேச த�ப�பாக�கிச� ச�ட�தல� வீராங�கனை வர�த�திகா சிங� மத�திய அமைச�சர� அமித�ஷாவ�க�க� ரத�தத�தில� கடிதம�
Source:  Dinakaran.com
Sunday, 15 December 2019 14:47

டெல�லி: சர�வதேச த�ப�பாக�கிச� ச�ட�தல� வீராங�கனை வர�த�திகா சிங� மத�திய அமைச�சர� அமித�ஷாவ�க�க� ரத�தத�தில� கடிதம� எழ�திய�ள�ளார�. நிர�பயா க�ற�றவாளிகளை தூக�கிலிட�ம� பணியை மேற�கொள�ள தன�னை அன�மதிக�கக� கோரி வர�த�திகா சிங� கடிதம� எழ�திய�ள�ளார�.


Shooter Vartika Singh wants to hang Nirbhaya killers
Source:  Chennai Online
Sunday, 15 December 2019 14:33

International shooter Vartika Singh has written a letter in blood to Union Home Minister Amit Shah, expressing her desire to execute capital punishment to the four convicts in the Nirbhaya rape case who are facing a death sentence.

Vartika Singh told reporters on Sunday that she wanted to hang the four convicts in order to send a message that a woman can execute men if they violate her.

She further said that she wanted support for her initiative from women actors, lawmakers, and other celebrities.

View more…


பிலிப�பைன�ஸில� சக�தி வாய�ந�த நிலநட�க�கம�.. ரிக�டர� அளவில� 6,8 ஆக பதிவ�
Source:  Oneindia
Sunday, 15 December 2019 14:28

மணிலா: பிலிப�பைன�ஸ� நாட�டில� சக�தி வாய�ந�த நிலநட�க�கம� ஞயாற�ற�க�கிழமையான இன�ற� �ற�பட�ட�ள�ளத�. இத� ரிக�டர� அளவில� 6,8 ஆக பதிவாகி இர�ப�பதாக அமெரிக�காவின� ப�வியியல� ஆய�வ� மையம� தெரிவித�த�ள�ளத�. �ராளமான தீவ�களை கொண�ட நாடான பிலிப�பைன�ஸில� அடிக�கடி நிலநட�க�கம� �ற�பட�வத� தொடர�கதையாக உள�ளத�. 2004ம� ஆண�ட� �ற�பட�ட நிலநட�க�கம�, அதன�பின�னர� �ற�பட�ட ச�னாமி மிகப�பெரிய உயிரிழப�ப� மற�ற�ம�

<< < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next > >>