VicksWeb upgrade Location upload ads trending
VicksWeb இந்தியா
க�ஜராத� டியூசன� சென�டரில� தீ விபத�த�... 20 மாணவர�கள� உடல� கர�கி பலி... மேல�ம� உயிரிழப�ப� அதிகரிக�கலாம� என அச�சம�
Source:  Dinakaran.com
Saturday, 25 May 2019 13:22

சூரத�: க�ஜராத� மாநிலம� சூரத� நகரில� டியூசன� செண�டரில� �ற�பட�ட பயங�கர தீ விபத�தில� 20 மாணவர�கள� உயிரிழந�த�ள�ளனர�. சர�த�தானா என�ற இடத�தில� நிகழ�ந�த�ள�ள இந�த கோர விபத�தில� மேல�ம� உயிரிழப�ப� அதிகரிக�கலாம� என�ற� அஞ�சப�பட�கிறத�. 4 மாடிகள� கொண�ட ஒர� வணிக வளாகத�தின� மேல� மாடியில� டியூசன� மையம� செயல�பட�ட� வர�கிறத�. நேற�ற� பிற�பகல� அங�க� தீ விபத�த� �ற�பட�டத�. படி அர�கே பரவிய தீ வேகமாக பரவியதால� பல மாணவர�கள� 4-வத� மாடியில� இர�ந�த� ஜன�னல�கள� வழியாக கீழே க�தித�தனர�. இதில� பலரை கீழே இர�ந�தவர�கள� காப�பாற�றினர�. சில மாணவர�கள� கீழே விழ�ந�ததில� பட�காயம� அடைந�தனர�. 19 வாகனங�களில� விரைந�த� வந�த� தீயை அனைத�த நிலையில� 20 மாணவர�கள� உயிரிழந�த�ள�ளதாக கூறப�பட�கிறத�. காயமடைந�தவர�களை ம�தலமைச�சர� விஜய� ரூபானி மர�த�த�வமனைக�க� நேரில� சென�ற� ஆற�தல� கூறினார�. இதனிடையே சூரத� வணிக வளாகத�தில� �ற�பட�ட பயங�கர தீ விபத�த� க�றித�த� விசாரணை நடத�த ம�தலமைச�சர� விஜய� ரூபானி உத�தரவிட�ட�ள�ளார�. உயிரிழந�தோரின� க�ட�ம�பங�கள�க�க� தலா ரூ.4 லட�சம� வழங�க அவர� உத�தரவிட�ட�ள�ளார�.


ப�திய விடியல� பிறந�த�ள�ளத�: ஸ�மிர�தி நன�றி
Source:  Dinakaran.com
Saturday, 25 May 2019 11:17

அமேதி:  உதà¯�தரபà¯�பிரதேசதà¯�தினà¯� அமேதி தொகà¯�தியிலà¯� 55,120 வாகà¯�கà¯�களà¯� விதà¯�தியாசதà¯�திலà¯� வெறà¯�றி பெறà¯�à®±à¯�ளà¯�ள மதà¯�திய அமைசà¯�சரà¯� ஸà¯�மிரà¯�தி இரானி, தொகà¯�தி மகà¯�களà¯�கà¯�கà¯� நனà¯�றி தெரிவிதà¯�தà¯�ளà¯�ளாரà¯�. உதà¯�தரபà¯� பிரதேசதà¯�திலà¯� உளà¯�ள அமேதி மகà¯�களவை  தொகà¯�தி காஙà¯�கிரசினà¯� கோடà¯�டையாக கரà¯�தபà¯�படà¯�டதà¯�. இநà¯�த தொகà¯�தியிலà¯�  மறைநà¯�த à®®à¯�னà¯�னாளà¯� பிரதமரà¯� ராஜிவà¯� காநà¯�தி மூனà¯�à®±à¯� à®®à¯�றை தொடரà¯�நà¯�தà¯� வெறà¯�றி பெறà¯�றாரà¯�. அவரதà¯� மறைவà¯�கà¯�கà¯� பினà¯� 1998à®®à¯� ஆணà¯�டà¯� அமேதியை பாஜ கைபà¯�பறà¯�றியதà¯�. 1999à®®à¯�  ஆணà¯�டà¯� நடநà¯�த தேரà¯�தலிலà¯� பாஜவிடமà¯� இரà¯�நà¯�தà¯� அமேதியை சோனியா கைபà¯�பறà¯�றினாரà¯�. கடநà¯�த 2004à®®à¯� ஆணà¯�டிலà¯� இரà¯�நà¯�தà¯� அமேதியை ராகà¯�லà¯� காநà¯�தி தனà¯�வசமà¯� வைதà¯�திரà¯�நà¯�தாரà¯�. கடநà¯�த 2014à®®à¯� ஆணà¯�டà¯� நடநà¯�த தேரà¯�தலிலà¯� இவரை எதிரà¯�தà¯�தà¯� பாஜ சாரà¯�பிலà¯� ஸà¯�மிரà¯�தி இரானி போடà¯�டியிடà¯�டாரà¯�. அவரை à®’à®°à¯� லடà¯�சதà¯�தà¯� 7 ஆயிரதà¯�தà¯� 903 வாகà¯�கà¯�களà¯�  விதà¯�தியாசதà¯�திலà¯� தோறà¯�கடிதà¯�தà¯� 3வதà¯� à®®à¯�றையாக இஙà¯�கà¯� ராகà¯�லà¯� எமà¯�பி.à¯�யானாரà¯�. 4வதà¯� à®®à¯�றையாக மீணà¯�டà¯�à®®à¯� இதà¯�தொகà¯�தியிலà¯� போடà¯�டியிடà¯�ட அவரை, 52,120 வாகà¯�கà¯� விதà¯�தியாசதà¯�திலà¯� அதே ஸà¯�மிரà¯�தி இரானி நேறà¯�à®±à¯� தோறà¯�கடிதà¯�தாரà¯�.இதையடà¯�தà¯�தà¯�, தனà¯�னை வெறà¯�றி பெற செயà¯�த தொகà¯�தி மகà¯�களà¯�கà¯�கà¯� ஸà¯�மிரà¯�தி நனà¯�றி தெரிவிதà¯�தà¯�ளà¯�ளாரà¯�. இதà¯� கà¯�றிதà¯�தà¯� தனதà¯� டிவிடà¯�டரà¯� பகà¯�கதà¯�திலà¯�, ‘அமேதிகà¯�கà¯� பà¯�திய விடியலà¯� à®�à®±à¯�படà¯�டà¯�ளà¯�ளதà¯�. பà¯�திய உறà¯�தியை தநà¯�தà¯�ளà¯�ளதà¯�. அமேதி மகà¯�களà¯�கà¯�கà¯� நனà¯�றி.  வளரà¯�சà¯�சியினà¯� மீதான நமà¯�பிகà¯�கையை காடà¯�டியà¯�ளà¯�ளீரà¯�களà¯�. தாமரை மலர உதவியà¯�ளà¯�ளீரà¯�களà¯�’ எனà¯�à®±à¯� பதிவிடà¯�டà¯�ளà¯�ளாரà¯�.


மம�தா இன�ற� அவசர கூட�டம�
Source:  Dinakaran.com
Saturday, 25 May 2019 11:17

கொலà¯�கதà¯�தா: மகà¯�களவை தேரà¯�தலிலà¯� திரிணாமà¯�லà¯� காஙà¯�கிரஸà¯� 22 இடஙà¯�களை மடà¯�டà¯�மே கைபà¯�பறà¯�றிய நிலையிலà¯�, அவசரகà¯� கூடà¯�டதà¯�திலà¯� பஙà¯�கேறà¯�க எமà¯�பிகà¯�களà¯�, தலைவரà¯�களà¯�கà¯�கà¯� கடà¯�சியினà¯� தலைவரà¯� மமà¯�தா பானரà¯�ஜி அழைபà¯�பà¯� விடà¯�தà¯�தà¯�ளà¯�ளாரà¯�. மேறà¯�கà¯� வஙà¯�கதà¯�திலà¯� 2014à®®à¯� ஆணà¯�டà¯� நடநà¯�த மகà¯�களவை தேரà¯�தலிலà¯� மொதà¯�தமà¯�ளà¯�ள 42 தொகà¯�திகளிலà¯� 34 தொகà¯�திகளை திரிணாமà¯�லà¯� காஙà¯�கிரஸà¯� கைபà¯�பறà¯�றியதà¯�. இநà¯�த தேரà¯�தலிலà¯�, 22 இடஙà¯�களை மடà¯�டà¯�மே பெற à®®à¯�டிநà¯�ததà¯�. அதே நேரதà¯�திலà¯� கடநà¯�த  தேரà¯�தலிலà¯� 2 இடஙà¯�களை பிடிதà¯�த பாஜ இநà¯�த à®®à¯�றை 18 தொகà¯�திகளிலà¯� வெறà¯�றி பெறà¯�à®±à¯� அதிரà¯�சà¯�சி அளிதà¯�ததà¯�..இநà¯�நிலையிலà¯�, தேரà¯�தலà¯� à®®à¯�டிவà¯�களà¯� கà¯�றிதà¯�தà¯� ஆலோசனை நடதà¯�தà¯�வதறà¯�காக எமà¯�பிகà¯�களà¯�, கடà¯�சியினà¯� மூதà¯�த தலைவரà¯�களà¯�கà¯�கà¯� மமà¯�தா பானரà¯�ஜி அழைபà¯�பà¯� விடà¯�தà¯�தà¯�ளà¯�ளாரà¯�. இதà¯� கà¯�றிதà¯�தà¯� கடà¯�சியினà¯� மூதà¯�த தலைவரà¯� கூறà¯�கையிலà¯�, “இநà¯�த கூடà¯�டதà¯�திலà¯� தேரà¯�தலà¯�  à®®à¯�டிவà¯�களà¯� கà¯�றிதà¯�தà¯� ஆலோசிகà¯�கபà¯�படà¯�à®®à¯�. அதே நேரதà¯�திலà¯� எஙà¯�களதà¯� பலமà¯�, பலவீனமà¯� எனà¯�ன எனà¯�பதà¯� கà¯�றிதà¯�தà¯� ஆராயபà¯�படà¯�à®®à¯�. தேரà¯�தலà¯� à®®à¯�டிவà¯�களà¯� எஙà¯�களà¯�கà¯�கà¯� மிகà¯�நà¯�த அதிரà¯�சà¯�சியை à®�à®±à¯�படà¯�தà¯�தியதà¯�. எஙà¯�களà¯�கà¯�கà¯� எதிரான இநà¯�த கடà¯�டளையை நாஙà¯�களà¯�  எதிரà¯�பாரà¯�கà¯�கவிலà¯�லை. தவறà¯�களை திரà¯�தà¯�திகà¯�கொளà¯�வதà¯� அவசியமாகà¯�à®®à¯�â€� எனà¯�றாரà¯�.


ஆட�சி இழந�த 3 மாநிலங�களில� 65ல� 61� வென�ற பாஜ
Source:  Dinakaran.com
Saturday, 25 May 2019 11:17

பà¯�தà¯�டெலà¯�லி: மதà¯�தியபà¯� பிரேதேசமà¯�, சடà¯�டீஸà¯�கரà¯�, ராஜஸà¯�தானிலà¯� ஆடà¯�சியை இழநà¯�த 5 மாததà¯�திலேயே பெரà¯�à®®à¯� மாறà¯�றதà¯�தை à®�à®±à¯�படà¯�தà¯�தி இரà¯�கà¯�கிறதà¯� பாஜ. இமà¯�மூனà¯�à®±à¯� மாநிலஙà¯�களிலà¯� நடநà¯�த மகà¯�களவை தேரà¯�தலிலà¯� மொதà¯�தமà¯� 65 இடஙà¯�களிலà¯� 61à®� பாஜ  கைபà¯�பறà¯�றி சாதிதà¯�தà¯�ளà¯�ளதà¯�.கடநà¯�த 5 மாதஙà¯�களà¯�கà¯�கà¯� à®®à¯�னà¯�பà¯�, மதà¯�தியபà¯� பிரதேசமà¯�, சடà¯�டீஸà¯�கரà¯�, ராஜஸà¯�தானà¯� ஆகிய 3 மாநிலஙà¯�களிலà¯� நடநà¯�த சடà¯�டபà¯�பேரவை தேரà¯�தலிலà¯� பாஜவை வீழà¯�தà¯�திய காஙà¯�கிரஸà¯� ஆடà¯�சியை கைபà¯�பறà¯�றியதà¯�. இநà¯�த சடà¯�டபà¯�பேரவை தேரà¯�தலினà¯� à®®à¯�டிவà¯� மகà¯�களவை  தேரà¯�தலிலà¯�à®®à¯� பிரதிபலிகà¯�கà¯�à®®à¯� என காஙà¯�கிரஸà¯� எதிரà¯�பாரà¯�தà¯�ததà¯�. ஆனாலà¯�, à®�நà¯�தே மாததà¯�திலà¯� பெரà¯�à®®à¯� மாறà¯�றதà¯�தை நிகழà¯�தà¯�திவிடà¯�டதà¯� பாஜ.காஙà¯�கிரஸà¯� ஆடà¯�சியினà¯� கீழà¯� உளà¯�ள இமà¯�மூனà¯�à®±à¯� மாநிலஙà¯�களிலà¯�à®®à¯� மொதà¯�தமà¯� உளà¯�ள 65 மகà¯�களவை தொகà¯�திகளிலà¯� 61à®� பாஜ கைபà¯�பறà¯�றி உளà¯�ளதà¯�. மதà¯�திய பிரதேசதà¯�திலà¯� 29 தொகà¯�திகளிலà¯� 28à®� கபà¯�பறà¯�றி உளà¯�ளதà¯�. எஞà¯�சிய à®’à®°à¯� தோலà¯�வி கூட மிக மிக  கà¯�றைவான வாகà¯�கà¯� எணà¯�ணிகà¯�கையிலà¯�தானà¯� à®�à®±à¯�படà¯�டதà¯�..  இமà¯�மாநிலதà¯�திலà¯� à®®à¯�தலà¯�வராக பொறà¯�பà¯�பேறà¯�à®± கமலà¯�நாதà¯�, தனதà¯� சிநà¯�தà¯�வாரா எமà¯�பி பதவியை ராஜினாமா செயà¯�தாரà¯�. à®…à®™à¯�கà¯� காஙà¯�கிரஸà¯� வேடà¯�பாளரà¯� நகà¯�லà¯�நாதà¯� 5.86 லடà¯�சமà¯� வாகà¯�கà¯� பெறà¯�à®±à¯� வெறà¯�றி பெறà¯�றாலà¯�à®®à¯�, அவரை எதிரà¯�தà¯�தà¯� போடà¯�டியிடà¯�ட பாஜ  வேடà¯�பாளரà¯� நாதனà¯�சா கவà¯�ரேதà¯�தி 5.48 லடà¯�சமà¯� வாகà¯�கà¯�களà¯� பெறà¯�à®±à¯� கடà¯�à®®à¯� போடà¯�டி கொடà¯�தà¯�தாரà¯�.காஙà¯�கிரஸà¯� மூதà¯�த தலைவரான ஜோதிராதிதà¯�யா சிநà¯�தியா வலà¯�வான கà¯�ணா தொகà¯�தியிலà¯� பாஜ.விடமà¯� தோலà¯�வி அடைநà¯�தாரà¯�. கடநà¯�த 2014லà¯� பாஜ இமà¯�மாநிலதà¯�திலà¯� 27 இடஙà¯�களிலà¯� வெனà¯�à®± போதà¯� கூட கà¯�ணா, சிநà¯�தà¯�வாரா தொகà¯�திகளிலà¯� காஙà¯�கிரசிடமà¯�  ேதாறà¯�றதà¯�. ஆனாலà¯�, இமà¯�à®®à¯�றை கà¯�ணா தொகà¯�தியை காஙà¯�கிரசிடமிரà¯�நà¯�தà¯� பாஜ பறிதà¯�தà¯�ளà¯�ளதà¯�. இதே போல, சடà¯�டீஸà¯�கரிலà¯� 11 தொகà¯�தியிலà¯� 9à®� பாஜ கைபà¯�பறà¯�றியà¯�ளà¯�ளதà¯�. இஙà¯�கà¯�, கடநà¯�த தேரà¯�தலிலà¯� போடà¯�டியிடà¯�ட அனைவரையà¯�à®®à¯� மாறà¯�றி பà¯�திய வேடà¯�பாளரà¯�களை பாஜ களமிறகà¯�கியதà¯�. கடநà¯�த 2014லà¯� இஙà¯�கà¯� பாஜ 10 தொகà¯�தியிலà¯� வெனà¯�றிரà¯�நà¯�ததà¯�. இஙà¯�கà¯�  காஙà¯�கிரசà¯�கà¯�கà¯� இமà¯�à®®à¯�றை 2 தொகà¯�தியிலà¯� மடà¯�டà¯�மே வெறà¯�றி கிடைதà¯�ததà¯�.ராஜஸà¯�தானைபà¯� பொறà¯�தà¯�த வரையிலà¯� 25லà¯� 24 தொகà¯�தியை மொதà¯�தமாக பாஜ அளà¯�ளியிரà¯�கà¯�கிறதà¯�. எஞà¯�சிய நாகà¯�பூரà¯� தொகà¯�தி கூட ஆளà¯�à®®à¯� காஙà¯�கிரஸà¯� கடà¯�சிகà¯�கà¯� கிடைகà¯�கவிலà¯�லை. à®…à®™à¯�கà¯� பà¯�திய கடà¯�சியான ராஷà¯�டிரிய லோகà¯�தனà¯�ரிகà¯� கடà¯�சி தலைவரà¯�  ஹனà¯�மனà¯� பெனிவாலà¯� 6.55 லடà¯�சமà¯� வாகà¯�கà¯� பெறà¯�à®±à¯� வெறà¯�றி பெறà¯�றாரà¯�. காஙà¯�கிரஸà¯� வேடà¯�பாளரà¯� ஜோதி மிரà¯�தா 4.76 லடà¯�சமà¯� வாகà¯�கà¯�டனà¯� தோலà¯�வி அடைநà¯�தாரà¯�.   


விஜயவாடா இந�திரா மைதானத�தில� ஜெகன� பதவியேற�க �ற�பாட�கள� தீவிரம�
Source:  Dinakaran.com
Saturday, 25 May 2019 11:17

திரà¯�மலை: விஜயவாடா இநà¯�திரா மைதானதà¯�திலà¯� வரà¯�கிற 30à®®à¯� தேதி ஆநà¯�திர à®®à¯�தலà¯�வராக ஜெகனà¯�மோகனà¯� ரெடà¯�டி பதவியேறà¯�க உளà¯�ளாரà¯�. இதறà¯�கான விழா à®�à®±à¯�பாடà¯�களà¯� தீவிரமாக நடநà¯�தà¯� வரà¯�கிறதà¯�.ஆநà¯�திராவிலà¯� நடநà¯�த சடà¯�டபà¯�பேரவை தேரà¯�தலிலà¯� ஜெகனà¯� மோகனினà¯� ஒயà¯�எஸà¯�ஆரà¯� காஙà¯�கிரஸà¯� 150 இடஙà¯�களை கைபà¯�பறà¯�றி அமோக வெறà¯�றி பெறà¯�றதà¯�. தெலà¯�à®™à¯�கà¯� தேசமà¯� கடà¯�சி 24 இடஙà¯�களிலà¯�à®®à¯�,   ஜனசேனா கடà¯�சி ஓரிடதà¯�திலà¯�à®®à¯� வெறà¯�றி பெறà¯�றதà¯�.  இநà¯�நிலையிலà¯�, ஜெகனà¯� மோகனà¯� வரà¯�à®®à¯� 30à®®à¯� தேதி à®®à¯�தலà¯�வராக பதவியேறà¯�க உளà¯�ளாரà¯�. இதறà¯�காகன பதவியேறà¯�பà¯� விழா மிக பிரமà¯�மாணà¯�டமாக நடைபெற உளà¯�ளதà¯�. இதிலà¯� பஙà¯�கேறà¯�பதறà¯�காக மூதà¯�த தலைவரà¯�களà¯�à®®à¯�, கடà¯�சி நிரà¯�வாகிகளà¯�à®®à¯� அதிகளவிலà¯� வரà¯�வாரà¯�களà¯� எனà¯�பதாலà¯� அதறà¯�கேறà¯�ப பாதà¯�காபà¯�பà¯� à®�à®±à¯�பாடà¯�களை செயà¯�ய வேணà¯�டà¯�à®®à¯� என ஜெகனà¯�மோகனà¯� ரெடà¯�டி அதிகாரிகளà¯�கà¯�கà¯� உதà¯�தரவிடà¯�டிரà¯�நà¯�தாரà¯�. இதையடà¯�தà¯�தà¯� விஜயவாடாவிலà¯� உளà¯�ள இநà¯�திரா காநà¯�தி மாநகராடà¯�சி மைதானதà¯�திலà¯� பதவியேறà¯�பà¯� விழாவை நடதà¯�த அதிகாரிகளà¯� à®�à®±à¯�பாடà¯�களை தீவிரமாக செயà¯�தà¯� வரà¯�கினà¯�றனரà¯�. இநà¯�நிலையிலà¯� கிரà¯�à®·à¯�ணா மாவடà¯�டமà¯�, தாடேபà¯�பலà¯�லியிலà¯� உளà¯�ள  ஜெகனà¯�மோகனà¯� ரெடà¯�டியினà¯� இலà¯�லதà¯�திலà¯� காவலà¯� தà¯�றை,  வரà¯�வாயà¯� தà¯�றை  உடà¯�பட 57 தà¯�றை செயலாளரà¯�களà¯�, ஆணையாளரà¯�களà¯� 23  அதிகாரிகளà¯�டனà¯� அறிமà¯�க கூடà¯�டமà¯� நேறà¯�à®±à¯� நடைபெறà¯�றதà¯�. இதிலà¯� à®®à¯�தனà¯�மை செயலாளரà¯� எலà¯�.வி. சà¯�பà¯�பிரமணியமà¯� ,  டிஜிபி ஆரà¯�.பி.தாகà¯�கூரà¯� உடà¯�பட மூதà¯�த அதிகாரிகளà¯� பஙà¯�கேறà¯�றனரà¯�. ஜெகனà¯�மோகனà¯� à®®à¯�தலà¯�வராக பதவியேறà¯�க உளà¯�ள நிலையிலà¯� அவரà¯�கà¯�காக சிறபà¯�பà¯� பாதà¯�காபà¯�பà¯� வாகனஙà¯�களà¯� à®�à®±à¯�பாடà¯� செயà¯�யபà¯�படà¯�டà¯�ளà¯�ளதà¯�. அவரதà¯� வீடà¯�டை சà¯�à®±à¯�றி பà¯�லனாயà¯�வà¯� தà¯�தà¯�றை  போலீசாரà¯�à®®à¯�, மோபà¯�ப நாயà¯�, வெடிகà¯�ணà¯�டà¯� நிபà¯�ணரà¯�களà¯� நியமிகà¯�கபà¯�படà¯�டà¯�ளà¯�ளனரà¯�. ஜெகனà¯�மோகனà¯� ரெடà¯�டிகà¯�கà¯� மதà¯�திய பà¯�லனாயà¯�வà¯�தà¯�தà¯�றை உதà¯�தரவினà¯�படி இசடà¯� பிரிவà¯� பாதà¯�காபà¯�பà¯� வழஙà¯�கபà¯�படà¯�டà¯� வநà¯�ததà¯�. தறà¯�போதà¯� அவரà¯� à®®à¯�தலà¯�வராக பதவியேறà¯�க உளà¯�ள நிலையிலà¯� à®®à¯�தலà¯�வரà¯�கà¯�கான உயரà¯� பாதà¯�காபà¯�பà¯�  வழஙà¯�கà¯�à®®à¯� பணியிலà¯�  காவலà¯�தà¯�றையினரà¯� ஈடà¯�படà¯�டà¯�ளà¯�ளனரà¯�. ஜெகனà¯�மோகனà¯� ரெடà¯�டியினà¯� பாதà¯�காபà¯�பà¯�கà¯�காக  6  கà¯�ணà¯�டà¯� தà¯�ளைகà¯�காத வாகனஙà¯�களà¯� ஒதà¯�கà¯�கபà¯�படà¯�டà¯�ளà¯�ளதà¯�.


3-வத� இடம� பிடிப�பதில� போட�டி போட�ட 3 கட�சிகள�: 21 தொக�திகளில� அமம�க 3-வத� இடம�
Source:  தி இந்து
Saturday, 25 May 2019 07:55

மக�களவை தேர�தலில� அமம�க, நாம� தமிழர� கட�சி, மக�கள� நீதி மய�யம� ஆகிய 3 கட�சிகள�ம� 3-வத� இடத�தை பிடிக�க போட�டி போட�டன. இதில�, 21 தொக�திகளில� அமம�க 3-ம� இடத�தை பிடித�த�ள�ளத�.

வல�வான கூட�டணி அமைத�த�ம� ஒர� கோடிக�க�ம� அதிகமான வாக�க�களை இழந�த அதிம�க
Source:  தி இந்து
Saturday, 25 May 2019 07:52

தமிழகத�தில� ஆட�சியை தக�கவைத�த�க� கொண�டால�ம�, கூட�டணி பலம�இர�ந�த�ம� ம�ந�தைய ஆண�ட�களைக� காட�டில�ம� பெர�வாரியான வாக�க�சதவீதத�தை அதிம�க இழந�த�ள�ளத�.

தமிழகத�தில� அமைதியாக ம�டிந�த தேர�தல�; சிறப�பாக பணி செய�த போலீஸார�க�க� டிஜிபி, காவல� ஆணையர� பாராட�ட�
Source:  தி இந்து
Saturday, 25 May 2019 07:47

தமிழகத�தில� வாக�க�ப� பதிவ� மற�ற�ம� வாக�க� எண�ணிக�கை உள�ளிட�டவை அமைதியான ம�றையில� நடந�த� ம�டிந�தன. இதைத� தொடர�ந�த� சிறப�பாக பணி செய�த போலீஸார�க�க� தமிழக டிஜிபி மற�ற�ம� சென�னை காவல� ஆணையர� பாராட�ட� தெரிவித�த�ள�ளனர�.

கனிமொழி, மைத�ரேயன�, டி.ராஜா உள�ளிட�டோர� பதவிக� காலம� நிறைவ�; தமிழகத�தில� வர�ம� ஜூலை மாதத�தில� காலியாக�ம� 6 மாநிலங�களவை இடங�கள�: அதிம�க, திம�கவ�க�க� தலா 3 இடங�கள� கிடைக�க வாய�ப�ப�
Source:  தி இந்து
Saturday, 25 May 2019 07:44

தமிழகத�தில� காலியாக�ம� 6 மாநிலங�களவை உற�ப�பினர� பதவிகளில� அதிம�க, திம�கவ�க�க� தலா 3 இடங�கள� கிடைக�க வாய�ப�ப�ள�ளத�.

தட�மாற�றத�தால� இளைஞர�களை இழந�த பாமக
Source:  தி இந்து
Saturday, 25 May 2019 07:41

கடந�த 2014 மக�களவைத� தேர�தலில� பாஜக, தேம�திகவ�டன� கூட�டணி அமைத�த� 6 இடங�களில� போட�டியிட�டத� பாமக. இதில� தர�மப�ரியில� அன�ப�மணி மட�ட�ம� வெற�றி பெற�றார�. அத�தேர�தலில� பாமக பெற�ற வாக�க� சதவீதம� 6.4 ஆக�ம�

<< < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > >>