VicksWeb upgrade Location upload ads trending
VicksWeb இந்தியா
கர�நாடக ம�தல�வர� பெங�களூர�வில� உள�ள தனத� வீட�டில� தனிமைப�பட�த�திக� கொண�டார�
Source:  Dinakaran.com
Friday, 10 July 2020 20:16

பெங�களூர�: கர�நாடக ம�தல�வர� எடியூரப�பா பெங�களூர�வில� உள�ள தனத� வீட�டில� தனிமைப�பட�த�திக� கொண�ட�ள�ளார�. வீட�டில� பணியாற�ற�ம� அல�வலர� ஒர�வர�க�க� கொரோனா உற�தியானதால� எடியூரப�பா தனத� வீட�டில� தனிமைப�பட�த�திக� கொண�டார�.


தங�கக� கடத�தல� வழக�கில� தேடப�பட�ட�வர�ம� ஸ�வப�னாவின� ம�ன�ஜாமீன� மன� மீதான விசாரணை ஒத�திவைப�ப�
Source:  Dinakaran.com
Friday, 10 July 2020 19:59

கேரளா: தங�கக� கடத�தல� வழக�கில� தேடப�பட�ட�வர�ம� ஸ�வப�னாவின� ம�ன�ஜாமீன� மன� மீதான விசாரணையை 14-ம� தேதிக�க� கேரள உயர�நீதிமன�றம� ஒத�திவைத�த�ள�ளத�. தங�கக�கடத�தலில� ஸ�வப�னாவ�க�க� பங�க� இர�ப�பதாக கேரள உயர�நீதிமன�றத�தில� என��� தரப�ப� வழக�கறிஞர� வாதம� செய�தனர�. தங�கக� கடத�தல� வழக�கில� ஸ�வப�னா மீத� உபா சட�டத�தில� வழக�க� பதிவ� செய�யப�பட�ட�ள�ளத�.


ஜேசிபி எந�திரம� மூலம� க�ழியில� கொட�டப�பட�ம� உடல�கள�...! நெல�லூர� அர�கே கொரோனாவால� இறந�தவர�களின� உடல�கள�க�க� �ற�பட�ட பரிதாப நிலை
Source:  Dinakaran.com
Friday, 10 July 2020 19:43

நெலà¯�லூரà¯�: நெலà¯�லூரிலà¯� உளà¯�ள அரசà¯� மரà¯�தà¯�தà¯�வமனையிலà¯� கொரோனா தொறà¯�à®±à¯� à®�à®±à¯�படà¯�டà¯� சிகிசà¯�சை பெறà¯�à®±à¯� வநà¯�த வெஙà¯�கடகிரியை சேரà¯�நà¯�த நபரà¯� à®’à®°à¯�வரà¯� உடà¯�பட மூனà¯�à®±à¯� பேரà¯� நேறà¯�à®±à¯� ஒரே நாளிலà¯� உயிரிழநà¯�தனரà¯�. இனà¯�à®±à¯� அதிகாலை அவரà¯�களà¯�டைய உடலà¯�களை பெனà¯�னா நதிகà¯�கரைகà¯�கà¯� கொணà¯�டà¯� செனà¯�à®± நகராடà¯�சி ஊழியரà¯�களà¯� ஆமà¯�பà¯�லனà¯�சிலà¯� இரà¯�நà¯�தà¯� à®…à®™à¯�கà¯� தயாராக வரவழைகà¯�கபà¯�படà¯�ட ஜேசிபி எநà¯�திரதà¯�திலà¯� மணà¯� எடà¯�கà¯�க பயனà¯�படà¯�à®®à¯� பகà¯�திகà¯�கà¯�ளà¯� தூகà¯�கி  வீசினரà¯�. தொடரà¯�நà¯�தà¯� ஜே.சி.பி இயநà¯�திரதà¯�தை ஓடà¯�டி செனà¯�à®± டிரைவரà¯� à®…à®™à¯�க வெடà¯�டி வைகà¯�கபà¯�படà¯�டிரà¯�நà¯�த கà¯�ழியிலà¯� ஜேசிபியிலà¯�  இரà¯�நà¯�தà¯� அநà¯�த உடலà¯�களை போடà¯�டாரà¯�. கொரோனா பாதிபà¯�பாலà¯� மரà¯�தà¯�தà¯�வமனையிலà¯� அவரà¯�களà¯� சநà¯�திதà¯�த பிரசà¯�சனைகளà¯� எனà¯�னவெனà¯�à®±à¯� யாரà¯�கà¯�கà¯�à®®à¯� தெரியாதà¯�. ஆனாலà¯� கொரோனா காரணமாக அவரà¯�களà¯�கà¯�கà¯� à®�à®±à¯�படà¯�ட மரணதà¯�திறà¯�கà¯� பினà¯� அநà¯�த உடலகளà¯�கà¯�கà¯� à®�à®±à¯�படà¯�ட பரிதாபமான நிலை அனைவரையà¯�à®®à¯� கவலை கொளà¯�ள செயà¯�தà¯�ளà¯�ளதà¯�. ஆனாலà¯� இதà¯�பறà¯�றி விளகà¯�கமà¯� அளிகà¯�கà¯�à®®à¯� நெலà¯�லூரà¯� நகராடà¯�சி அதிகாரிகளà¯�, அநà¯�த இடதà¯�திறà¯�கà¯� ஆமà¯�பà¯�லனà¯�ஸà¯� செலà¯�லாதà¯� எனà¯�பதாலà¯� தானà¯� அதà¯�போலà¯� நடநà¯�தà¯� கொளà¯�ள வேணà¯�டிய நிலை à®�à®±à¯�படà¯�டதà¯� எனà¯�à®±à¯� கூறà¯�கினà¯�றனரà¯�.


கேரள தங�கக� கடத�தல� வழக�கில� ஸ�வப�னா மீத� உபா சட�டம�!.: என�.�.� தகவல�
Source:  Dinakaran.com
Friday, 10 July 2020 19:40

திர�வனந�தப�ரம�: கேரள தங�கக� கடத�தல� வழக�கில� ஸ�வப�னா மீத� உபா சட�டம� பாய�கிறத�. சர�வதேச கடத�தல� க�ம�பல�டன� ஸ�வப�னா தொடர�பை என�.�.�. உற�திப�பட�த�திய�ள�ளத�. உபா சட�டத�தின� கீழ� ஸ�வப�னா மீத� என�.�.எ வழக�க� பதிவ� செய�கிறத�. தற�போத� ஸ�வப�னா தலைமறைவாக உள�ள நிலையில� அவர� தொடர�பான வீடியோக�கள� சமூகவலைத�தளங�களில� வைரலாகி வர�கிறத�.


காஷ�மீர� எல�லையில� மீண�ட�ம� அத�த�மீறி தாக�க�தல� நடத�திய பாகிஸ�தான� ராண�வத�தினர�: இந�திய ராண�வ வீரர� வீரமரணம�
Source:  Dinakaran.com
Friday, 10 July 2020 18:44

ரஜோரி: ஜமà¯�à®®à¯�-காஷà¯�மீரà¯� எலà¯�லையிலà¯� பாகிஸà¯�தானà¯� ராணà¯�வதà¯�தினரà¯� அதà¯�தà¯�மீறி நடதà¯�திய தாகà¯�கà¯�தலிலà¯� இநà¯�திய ராணà¯�வ வீரரà¯� வீரமரணமடைநà¯�தà¯�ளà¯�ளாரà¯�. இநà¯�தியா – பாகிஸà¯�தானà¯� இடையே போரà¯� நிறà¯�தà¯�த ஒபà¯�பநà¯�தமானதà¯� அமலிலà¯� உளà¯�ளதà¯�. ஆனாலà¯� பாகிஸà¯�தானà¯� ராணà¯�வமà¯� போரà¯� நிறà¯�தà¯�த ஒபà¯�பநà¯�ததà¯�தை மீறி இநà¯�திய எலà¯�லைபà¯� பகà¯�திகளை கà¯�றிவைதà¯�தà¯� அவà¯�வபà¯�போதà¯� அதà¯�தà¯�மீறி தாகà¯�கà¯�தலà¯� நடதà¯�தà¯�கிறதà¯�. இதறà¯�கà¯� இநà¯�திய ராணà¯�வமà¯� பதிலடி கொடà¯�தà¯�தà¯� வரà¯�கிறதà¯�. இநà¯�நிலையிலà¯�, ரஜோரி மாவடà¯�டமà¯� நவà¯�செரா செகà¯�டாரிலà¯� இனà¯�à®±à¯� காலை பாகிஸà¯�தானà¯� படையினரà¯� மீணà¯�டà¯�à®®à¯� அதà¯�தà¯�மீறி தாகà¯�கà¯�தலà¯� நடதà¯�தினரà¯�. இதிலà¯� à®…à®™à¯�கிரà¯�நà¯�த இநà¯�திய வீரரà¯� சமà¯�பூரà¯� கà¯�à®°à¯�à®™à¯�, பலியானதாக அதிகாரிகளà¯� தெரிவிதà¯�தà¯�ளà¯�ளனரà¯�. ஹவிலà¯�தாரà¯� சமà¯�பூரà¯� கà¯�à®°à¯�à®™à¯� à®’à®°à¯� தà¯�ணிசà¯�சலான, அதிக உநà¯�தà¯�தலà¯� மறà¯�à®±à¯�à®®à¯� நேரà¯�மையான சிபà¯�பாயà¯�. அவரதà¯� உயரà¯�நà¯�த தியாகமà¯� மறà¯�à®±à¯�à®®à¯� கடமை மீதான பகà¯�திகà¯�கà¯�, தேசமà¯� எபà¯�போதà¯�à®®à¯� அவரà¯�கà¯�கà¯� கடனà¯�படà¯�டிரà¯�கà¯�கà¯�à®®à¯�, வநà¯�தà¯�à®°à¯�à®®à¯� அவரà¯�களà¯� கூறியà¯�ளà¯�ளனரà¯�. பாகிஸà¯�தானà¯� படையினரினà¯� தாகà¯�கà¯�தலà¯� நீடிபà¯�பதாகவà¯�à®®à¯� அநà¯�த அதிகாரிகளà¯� கூறியà¯�ளà¯�ளனரà¯�.  பாகிஸà¯�தானிலà¯� இரà¯�நà¯�தà¯� ஜமà¯�à®®à¯� - காஷà¯�மீரà¯�கà¯�கà¯�ளà¯� பயஙà¯�கரவாதிகளà¯� ஊடà¯�à®°à¯�வ வசதியாக அநà¯�நாடà¯�டà¯� படையினரà¯� அடிகà¯�கடி எலà¯�லை கடà¯�டà¯�பà¯�பாடà¯�டà¯� பகà¯�தியிலà¯�ளà¯�ள இநà¯�திய நிலைகளà¯� மீதà¯�à®®à¯�, எலà¯�லையோர கிராமஙà¯�களà¯� மீதà¯�à®®à¯� அதà¯�தà¯�மீறி தாகà¯�கà¯�தலà¯� நடதà¯�தà¯�வதை வழகà¯�கமாக கொணà¯�டà¯�ளà¯�ளனரà¯� எனà¯�பதà¯� கà¯�றிபà¯�பிடதà¯�தகà¯�கதà¯�.


கொரோனா பாதிப�ப� இர�ப�பதாக சந�தேகம�..: பேர�ந�தில� இர�ந�த� தூக�கி வீசப�பட�ட இளம�பெண� உயிரிழப�ப�-உ.பி.யில� கொடூரம�!
Source:  Dinakaran.com
Friday, 10 July 2020 18:00

பà¯�தà¯�டெலà¯�லி: உதà¯�தரபà¯�பிரதேச மாநிலதà¯�திலà¯� கொரோனா இரà¯�பà¯�பதாக கூறி பேரà¯�நà¯�திலà¯� இரà¯�நà¯�தà¯� தூகà¯�கி வீசபà¯�படà¯�ட இளமà¯�பெணà¯� உயிரிழநà¯�தà¯�ளà¯�ள சமà¯�பவமà¯� பெரà¯�à®®à¯� ஆதிரà¯�சà¯�சியை à®�à®±à¯�படà¯�தà¯�தியà¯�ளà¯�ளதà¯�. கடநà¯�த ஜூனà¯� 15à®®à¯� தேதியனà¯�à®±à¯�, டெலà¯�லியிலà¯� இரà¯�நà¯�தà¯� ஷிகோகாபாதà¯�திறà¯�கà¯� செனà¯�à®±à¯�கொணà¯�டிரà¯�நà¯�த பேரà¯�நà¯�திலà¯�, அனà¯�ஷிகா யாதவà¯�(19) எனà¯�à®± இளமà¯�பெணà¯� தனதà¯� தாயà¯�டனà¯� பயணமà¯� செயà¯�தà¯� கொணà¯�டிரà¯�நà¯�தாரà¯�. இநà¯�நிலையிலà¯� கொரோனா வைரஸà¯� பாதிபà¯�பினà¯� அறிகà¯�றிகளà¯� அபà¯�பெணà¯�ணிடமà¯� இரà¯�நà¯�ததாக சக பயணிகளà¯� சநà¯�தேகமடைநà¯�தà¯�ளà¯�ளனரà¯�. இதà¯�கà¯�றிதà¯�தà¯�, ஓடà¯�டà¯�நரà¯� மறà¯�à®±à¯�à®®à¯� நடதà¯�தà¯�நரà¯�கà¯�கà¯� தகவலà¯� தெரிவிதà¯�த தையடà¯�தà¯�தà¯� யமà¯�னா எகà¯�ஸà¯�பிரஸà¯� நெடà¯�ஞà¯�சாலையிலà¯� பேரà¯�நà¯�தை நிறà¯�தà¯�தி ஓடà¯�டà¯�நரà¯�à®®à¯�, நடதà¯�தà¯�நரà¯�à®®à¯� சேரà¯�நà¯�தà¯� அபà¯�பெணà¯�ணை வெளியே தூகà¯�கி வீசியà¯�ளà¯�ளனரà¯�. இதனாலà¯� படà¯�காயமடைநà¯�த பெணà¯� அடà¯�தà¯�த 30 நிமிடஙà¯�களிலà¯� சாலையிலேயே உயிரிழநà¯�தà¯�ளà¯�ளாரà¯�. இநà¯�த சமà¯�பவமானதà¯� இதனை காலமà¯� வெளியà¯�லகிறà¯�கà¯� தெரியாத நிலையிலà¯�, தறà¯�போதà¯� தானà¯� வெளிசà¯�சதà¯�தà¯�கà¯�கà¯� வநà¯�தà¯�ளà¯�ளதà¯�. இதà¯�கà¯�றிதà¯�தà¯� தகவலறிநà¯�த டெலà¯�லி மகளிரà¯� ஆணையதà¯� தலைவரà¯� ஸà¯�வாதி மாலிவாலà¯� உடனே உதà¯�தரபà¯�பிரதேச மாநில போலீசிலà¯� பà¯�காரளிதà¯�தà¯�ளà¯�ளாரà¯�. மேலà¯�à®®à¯� à®�à®±à¯�கனவே அளிகà¯�கபà¯�படà¯�ட பà¯�காரினà¯� பேரிலà¯� வழகà¯�கà¯�பà¯�பதிவà¯� செயà¯�யாததà¯� பறà¯�றி விளகà¯�கமà¯� கேடà¯�டà¯�ளà¯�ளாரà¯�. இநà¯�த கொடூர செயலை செயà¯�த கà¯�à®±à¯�றவாளிகளà¯� கடà¯�டாயமà¯� தணà¯�டிகà¯�கபà¯�பட வேணà¯�டà¯�à®®à¯� எனà¯�à®±à¯� வலியà¯�à®±à¯�தà¯�தியà¯�ளà¯�ளாரà¯�. இதையடà¯�தà¯�தà¯� நேறà¯�à®±à¯� விசாரணைகà¯�கà¯� உதà¯�தரவிடà¯�டதனà¯� மூலமà¯� விஷயமà¯� வெளியே தெரியவநà¯�தà¯�ளà¯�ளதà¯�. பாதிகà¯�கபà¯�படà¯�ட கà¯�டà¯�à®®à¯�பதà¯�தினரà¯� இசà¯�சமà¯�பவமà¯� தொடரà¯�பாக  மதà¯�ரா போலீசிலà¯� பà¯�காரளிதà¯�தà¯�ளà¯�ளனரà¯�. ஆனாலà¯� இதà¯� இயறà¯�கையான மரணமà¯� எனà¯�à®±à¯� கூறி அவரà¯�களà¯� à®®à¯�தலà¯� தகவலà¯� அறிகà¯�கை பதிவà¯� செயà¯�ய மறà¯�தà¯�தà¯�விடà¯�டனரà¯�. இதà¯�தொடரà¯�பாக மதà¯�ரா எஸà¯�.எஸà¯�.பி கவà¯�ரவà¯� கà¯�ரோவரà¯�  பிரேத பரிசோதனையிலà¯� இறபà¯�பிறà¯�கான காரணமà¯� மாரடைபà¯�பà¯� எனà¯�à®±à¯� தெரியவநà¯�தà¯�ளà¯�ளதà¯� இரà¯�பà¯�பினà¯�à®®à¯� எஸà¯�.பி ஷிரிஷà¯� சநà¯�திராவிடமà¯� வழகà¯�கà¯� கà¯�றிதà¯�தà¯� விசாரிகà¯�கà¯�மாறà¯� உதà¯�தரவிடà¯�டà¯�ளà¯�ளேனà¯� எனà¯�à®±à¯� கூறியà¯�ளà¯�ளாரà¯�.


தேசத�தின� பாத�காப�ப� கர�தி, தமிழர�களின� 150 ஆண�ட� கால கனவான சேத� சம�த�திர திட�டத�தை நிறைவேற�ற வேண�ட�ம� : பிரதமர� மோடிக�க� டி.ஆர�.பால� கடிதம�!!
Source:  Dinakaran.com
Friday, 10 July 2020 17:56

செனà¯�னை : à®®à¯�னà¯�னாளà¯� பிரதமரà¯� வாஜà¯�பாயினà¯� கனவà¯�தà¯� திடà¯�டமான சேதà¯� சமà¯�தà¯�திர திடà¯�டதà¯�தை, இநà¯�தியாவினà¯� பாதà¯�காபà¯�பà¯� கரà¯�தி, உடனடியாக நிறைவேறà¯�à®± வேணà¯�டà¯�à®®à¯� என பிரதமரà¯� நரேநà¯�திர மோடிகà¯�கà¯� நாடாளà¯�மனà¯�றகà¯� கà¯�à®´à¯� தலைவரà¯� டி.ஆரà¯�.பாலà¯� கடிதமà¯� எழà¯�தியà¯�ளà¯�ளாரà¯�. அவரà¯� எழà¯�தியà¯�ளà¯�ள கடிததà¯�திலà¯�,'2005லà¯� à®®à¯�னà¯�னாளà¯� பிரதமரà¯� மனà¯�மோகனà¯� சிஙà¯� தொடஙà¯�கி வைதà¯�த சேதà¯� சமà¯�தà¯�திர திடà¯�டமà¯�  கடதà¯�த 12 ஆணà¯�டà¯�களாக à®®à¯�டஙà¯�கி உளà¯�ளதà¯�.ராணà¯�வ ரீதியிலà¯� à®®à¯�கà¯�கியதà¯�தà¯�வமà¯� வாயà¯�நà¯�த சேதà¯� சமà¯�தà¯�திர காலà¯�வாயை நிறைவேறà¯�à®±à¯�வதà¯� இநà¯�தியபà¯� பாதà¯�காபà¯�பà¯�கà¯�கà¯� அவசியமானதà¯� ஆகà¯�à®®à¯�.இலஙà¯�கையிலà¯� 700 கோடி டாலரà¯�கà¯�கà¯� மேலà¯� à®®à¯�தலீடà¯� செயà¯�தà¯�ளà¯�ள சீனா தà¯�றைமà¯�கதà¯�தையà¯�à®®à¯� கடà¯�டà¯�பà¯�பாடà¯�டிலà¯� வைதà¯�தà¯�ளà¯�ளதà¯�.தெனà¯� சீனகà¯� கடலிலà¯�à®®à¯� தனதà¯� கடறà¯�படையினà¯� ஆதிகà¯�கதà¯�தை விரிவà¯�பà¯�படà¯�தà¯�த தொடரà¯�நà¯�தà¯� சீனா à®®à¯�யறà¯�சி செயà¯�தà¯� வரà¯�கிறதà¯�. தறà¯�போதைய சூழலிலà¯� தமிழககà¯� கடலà¯� பகà¯�தியிலà¯� உளà¯�ள சேதà¯�கà¯� காலà¯�வாயà¯�தà¯� திடà¯�டமà¯� மிகà¯�நà¯�த à®®à¯�கà¯�கியதà¯�தà¯�வமà¯� பெறà¯�கிறதà¯�.அணà¯�ணா, காமராஜà¯�, கலைஞரà¯�, வாஜà¯�பாயà¯� ஆகிய தலைவரà¯�களà¯� ஆதரிதà¯�ததà¯� திடà¯�டமà¯� சேதà¯� காலà¯�வாயà¯�தà¯� திடà¯�டமà¯�. தேசிய ஜனநாயக கூடà¯�டணி ஆடà¯�சியினà¯� போதே சேதà¯�கà¯� காலà¯�வாயà¯� திடà¯�டதà¯�தினà¯� சாதà¯�தியகà¯� கூறà¯� ஆயà¯�வà¯� நடதà¯�தபà¯�படà¯�டதà¯�. தஙà¯�களà¯� ஆடà¯�சிகà¯� காலதà¯�திலேயே சேதà¯� சமà¯�தà¯�திர திடà¯�டதà¯�தை செயலà¯�படà¯�தà¯�த வேணà¯�டà¯�à®®à¯�.இநà¯�தியாவினà¯� பாதà¯�காபà¯�பà¯�கà¯� கரà¯�தி, தமிழரà¯�களினà¯� 150 ஆணà¯�டà¯� கால சேதà¯� சமà¯�தà¯�திர திடà¯�டதà¯�தை 2024à®®à¯� ஆணà¯�டà¯� தமிழரà¯� திரà¯�நாளà¯�கà¯�கà¯� à®®à¯�னà¯�னதாகவே நிறைவேறà¯�றி, தமிழக மகà¯�களினà¯� மனதிலà¯� நீஙà¯�காத இடதà¯�தை பிரதமரà¯� நரேநà¯�திர மோடி பெற வேணà¯�டà¯�à®®à¯� என திமà¯�க சாரà¯�பிலà¯� வேணà¯�டà¯�கோளà¯� விடà¯�கினà¯�றேனà¯�,' எனà¯�றாரà¯�.


சடலங�கள�டன� ஒரே அறையில� கொரோனா நோயாளிகள�!: 2 நாட�களாகிய�ம� அப�ப�றப�பட�த�தாததால� சர�ச�சை.. பாட�னா அரச� மர�த�த�வமனையில� அவலம�
Source:  Dinakaran.com
Friday, 10 July 2020 17:41

பாட�னா: பீகார� தலைநகர� பாட�னாவில� உள�ள அரச� மர�த�த�வமனையில� கொரோனா பாதிப�பால� உயிரிழந�தவர�களின� உடலை அப�ப�றப�பட�த�தாமல� 2 நாட�களாக சிகிச�சை அளிக�க�ம� அறையில� வைத�திர�ந�தத� பெர�ம� சர�ச�சையை �ற�பட�த�தியிர�க�கிறத�. இத�க�றித�த� வீடியோ காட�சி ஒன�ற� சமூகவலைத�தளங�களில� வைரலாக பரவியத�. அதில� 10க�க�ம� மேற�பட�ட பட�க�கை கொண�ட அறையில� கொரோனா நோயாளிகள� சிகிச�சைக�காக அன�மதிக�கப�பட�டிர�ந�த அறையில� 2 பேர� உயிரிழந�த நிலையில� உள�ளனர�. 2 நாட�களாகிய�ம� சடலங�களை மர�த�த�வ நிர�வாகம� அப�ப�றப�பட�த�தாமல� இர�ந�த�ள�ளத�. இதனால� அதே அறையில� இர�க�க�ம� மற�ற கொரோனா நோயாளிகள� கட�ம� அவதிக�க�ள�ளாகினர�. தொடர�ந�த�, சமூக வலைத�தளங�களில� பரவிய வீடியோ சர�ச�சையை �ற�பட�த�திய நிலையில�, மர�த�த�வமனை நிர�வாகம� அவசர அவசரமாக உடல�களை அப�ப�றப�பட�த�தியத�.கொரோனாவால� பாதிக�கப�பட�ட� இறந�தவர�களின� உடல�களை வாங�க உறவினர�கள� யார�ம� ம�ன�வராத காரணத�தால� உடல�களை அப�ப�றப�பட�த�த ம�டியாத நிலை �ற�பட�டதாக மர�த�த�வமனை நிர�வாகம� தரப�பில� விளக�கம� அளிக�கப�பட�டிர�க�கிறத�. இர�ப�பின�ம� கொரோனா பாதிக�கப�பட�டவர�களின� உடல�களை பிணவறையில� �ன� வைக�கப�படவில�லை என பல�வேற� கேள�விகள� எழ�ந�த வண�ணம� உள�ளன.


ஆசியாவின� மிகப�பெரிய சோலார� நிலையத�தை தொடங�கி வைத�தார� பிரதமர� மோடி
Source:  Dinakaran.com
Friday, 10 July 2020 17:28

டெல�லி: ஆசியாவின� மிகப�பெரிய சோலார� நிலையத�தை பிரதமர� மோடி தொடங�கி வைத�த�ள�ளார�. மத�தியப�பிரதேசத�தில� ரேவாவில� 750 மெகாவாட� திறனில� கொண�ட சூரிய மின�சக�தி திட�டம� தொடங�கப�பட�டத�. 1500 ஹெக�டேர� பரப�பளவ� கொண�ட ஆசியாவின� மிகப�பெரிய சூரிய எரிசக�தி நிலையம� உர�வாக�கப�பட�ட�ள�ளத�.


மத�தியப� பிரதேசத�தில� ஆசியாவிலேயே மிகப�பெரிய சூரிய மின�சக�தி பூங�கா திட�டத�தை பிரதமர� மோடி காணொலி மூலம� திறந�த� வைத�தார�!!
Source:  Dinakaran.com
Friday, 10 July 2020 17:25

போபாலà¯� : மதà¯�தியபà¯� பிரதேசமà¯� மாநிலமà¯� ரேவாவிலà¯� அமைகà¯�கபà¯�படà¯�டà¯�ளà¯�ள ரூ.750 மெகா வாடà¯� திறனà¯� கொணà¯�ட  ஆசியாவிலேயே மிகபà¯�பெரிய சூரிய மினà¯�சகà¯�தி பூஙà¯�கா திடà¯�டதà¯�தை பிரதமரà¯� மோடி நாடà¯�டà¯�கà¯�கà¯� à®…à®°à¯�பà¯�பணிதà¯�தà¯� வைதà¯�தாரà¯�.டெலà¯�லியிலà¯� இரà¯�நà¯�தபடியே காணொலி காடà¯�சி மூலமà¯� சூரிய மினà¯�சகà¯�தி பூஙà¯�கா திடà¯�டதà¯�தை மோடி திறநà¯�தà¯� வைதà¯�தாரà¯�. மொதà¯�தமà¯� 1,500 ஹெகà¯�டேரà¯� பரபà¯�பளவà¯�கà¯� கொணà¯�ட சூரிய எரிசகà¯�தி பூஙà¯�காவினà¯�ளà¯� 500 ஹெகà¯�டேரà¯� பரபà¯�பளவிலà¯� ஒவà¯�வொனà¯�à®±à¯�à®®à¯� தலா 250 மெகா வாடà¯� உறà¯�பதà¯�தி திறனà¯� கொணà¯�ட 3 சூரிய மினà¯�சகà¯�தி அமைபà¯�பà¯�களà¯� இதà¯�திடà¯�டதà¯�திலà¯� அமைகà¯�கபà¯�படà¯�டà¯�ளà¯�ளன. மதà¯�தியபà¯� பிரதேசதà¯�தினà¯� உரà¯�ஜா விகாஸà¯� நிகாமà¯� லிமிடெடà¯� மறà¯�à®±à¯�à®®à¯� மதà¯�திய பொதà¯�தà¯� தà¯�றை நிறà¯�வனமான சோலாரà¯� எனரà¯�ஜி காரà¯�பரேஷனà¯� ஆபà¯� இநà¯�தியா ஆகியவை இணைநà¯�தà¯� உரà¯�வாகà¯�கிய கூடà¯�டà¯� நிறà¯�வனமான ரேவா அலà¯�டà¯�ரா மெகா சோலாரà¯� லிமிடெடà¯� எனà¯�à®± நிறà¯�வனதà¯�தாலà¯� இநà¯�த சூரிய சகà¯�தி பூஙà¯�கா அமைகà¯�கபà¯�படà¯�டà¯�ளà¯�ளதà¯�. இநà¯�த பூஙà¯�காவை அமைபà¯�பதறà¯�காக ரேவா கூடà¯�டà¯� நிறà¯�வனதà¯�திறà¯�கà¯� மதà¯�திய அரசà¯� ரூ.138 கோடி நிதியை அளிதà¯�தà¯�ளà¯�ளதà¯�. இநà¯�த திடà¯�டதà¯�திலà¯� இரà¯�நà¯�தà¯� கிடைகà¯�கà¯�à®®à¯� எரிசகà¯�தியிலà¯� இரà¯�நà¯�தà¯� 24% டெலà¯�லி மெடà¯�ரோவிறà¯�கà¯� வழஙà¯�கபà¯�படà¯�à®®à¯�. மீதமà¯�ளà¯�ள 76% மதà¯�தியபà¯� பிரதேசதà¯�திலà¯� உளà¯�ள மாநில மினà¯� பகிரà¯�வà¯�கà¯� நிறà¯�வனஙà¯�களà¯�கà¯�கà¯� வழஙà¯�கபà¯�படà¯�à®®à¯�. 2021à®®à¯� ஆணà¯�டà¯�கà¯�கà¯�ளà¯� 100 ஜிகா வாடà¯� சூரிய மினà¯�சகà¯�தி திறனà¯� கொணà¯�ட அமைபà¯�பà¯�களை à®�à®±à¯�படà¯�தà¯�தà¯�வதà¯� உடà¯�பட 2022à®®à¯� ஆணà¯�டà¯�கà¯�கà¯�ளà¯� 175 ஜிகா வாடà¯� சூரிய மினà¯�சகà¯�தி திறனà¯� கொணà¯�ட பà¯�தà¯�பà¯�பிகà¯�ககà¯� கூடிய எரிசகà¯�தி திறனை இநà¯�தியாவிலà¯� à®�à®±à¯�படà¯�தà¯�தà¯�வதறà¯�கான இநà¯�தியாவினà¯� உறà¯�திபà¯� பாடà¯�டை ரேவா திடà¯�டமà¯� வெளிபà¯�படà¯�தà¯�தà¯�கிறதà¯�.


<< < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > >>