VicksWeb upgrade Location upload ads trending
VicksWeb இந்தியா
பாபர� மசூதி இடிப�ப� வழக�க� செப�டம�பர� 30-ம� தேதிக�க� ஒத�திவைப�ப�-உச�சநீதிமன�றம�
Source:  Dinakaran.com
Saturday, 22 August 2020 22:01

டெலà¯�லி: பாபரà¯� மசூதி இடிபà¯�பà¯� வழகà¯�கà¯� விசாரணையை செபà¯�டமà¯�பரà¯� 30 à®®à¯� தேதிகà¯�கà¯�  ஒதà¯�திவைதà¯�தà¯� உசà¯�சநீதிமனà¯�றமà¯� உதà¯�தரவிடà¯�டà¯�ளà¯�ளதà¯�.  பாபரà¯� மசூதி இடிபà¯�பà¯� கà¯�றிதà¯�தà¯� பாஜக தலைவரà¯�களà¯� எலà¯�.கே.அதà¯�வானி, à®®à¯�ரளி மனோகரà¯� ஜோஷி, உமாபாரதி மீதà¯� வழகà¯�கà¯� பதியபà¯�படà¯�டà¯�ளà¯�ளதà¯�.  லகà¯�னோ சிபிà®� சிறபà¯�பà¯� நீதிமனà¯�றமà¯� பாபரà¯� மசூதி வழகà¯�கிலà¯� தீரà¯�பà¯�பà¯� வழஙà¯�க இரà¯�நà¯�த நிலையிலà¯� விசாரணை ஒதà¯�திவைகà¯�கபà¯�படà¯�டà¯�ளà¯�ளதà¯�.


ஓபிசி பிரிவினர�க�க� 50% இட ஒத�க�கீட�..: நடப�ப� கல�வி ஆண�டிலேயே அமல�பட�த�தக� கோரி அதிம�க உச�சநீதிமன�றத�தில� மேல�ம�றையீட�!
Source:  Dinakaran.com
Saturday, 22 August 2020 21:46

ப�த�டெல�லி: நடப�ப� கல�வி ஆண�டிலேயே ஓபிசி பிரிவ� மாணவர�கள�க�கான 50% ஒட ஒத�க�கீட� தேவை என�ற� அதிம�க மேல�ம�றையீட� செய�த�ள�ளத�. மர�த�த�வப�படிப�பில� ஓபிசிக�க� 50 சதவீத இடஒத�க�கீட� கோரி தமிழக அரச�, அதிம�க, திம�க,மதிம�க,நாம�தமிழர� கட�சி, திக, இடத�சாரிகள� அரசியல� கட�சிகள� உச�சநீதிமன�றத�தில� வழக�க� தொடர�ந�தன. இதையட�த�த� உயர�நீதிமன�றத�தை நாட�மாற� உச�சநீதிமன�றம� அறிவ�ற�த�தியத�.பின�னர� உயர�நீதிமன�றத�தில� வழக�க� தொடரப�பட�டத�. இந�த வழக�கை விசாரித�த உயர�நீதிமன�றம�, அகில இந�திய ஒத�க�கீட�ட�க�க� இளநிலை மர�த�த�வப�படிப�பில� 15%, ம�த�நிலை மர�த�த�வ படிப�பில� 50% இடங�களை மாநில அரச�கள� வழங�க�கின�றன. உச�சநீதிமன�றம� மட�ட�மே ம�டிவெட�க�க ம�டிய�ம� என�ற இந�திய மர�த�த�வ கவ�ன�சில� விளக�கத�தை �ற�கம�டியாத�. மாநிலங�கள� சமர�ப�பித�த இடங�களை பெற�றபோத� அவற�றில� மத�திய கல�வி நிலையங�களில� அமல�பட�த�த ஆட�சேபனை தெரிவிக�காத எம�.சி.�., மத�திய கல�வி நிற�வனங�கள� இல�லாத பிற நிற�வனங�களில� ஆட�சேபிக�க ம�டியாத�. மத�திய கல�வி நிலையங�கள� அல�லாத நிலையங�களில�ம� ஒபிசி இட ஒத�க�கீட� வழங�க சட�டரீதியாகவோ அரசியலமைப�ப� ரீதியாகவோ எவ�வித தடைய�ம� இல�லை. மர�த�த�வ கவ�ன�சில� விதிகளில� மாநில இடஒத�க�கீட� பின�பற�றக�கூடாத� என எந�த விதிகள�ம� இல�லை. ம�ப�பத� ஆண�ட�கள� ம�ன�னர� எட�க�கப�பட�ட ம�டிவ� என�பதால� தற�போதைய நிலையை கர�த�தில� கொண�ட� இட ஒத�க�கீட� வழங�க�வதற�கான மத�திய அரச� ரிசர�வேசன� க�றித�த சட�டத�தை கொண�ட� வர ம�டிய�ம�. மர�த�த�வ படிப�பின� அகில இந�திய ஒத�க�கீட�டில� ஓபிசி பிரிவினர�க�க� இட ஒத�க�கீட� வழங�க மத�திய அரச� சட�டம� இயற�றலாம�, என நீதிபதிகள� உத�தரவிட�டனர�. மேல�ம�,மர�த�த�வ மாணவர� சேர�க�கை நடைம�றைகள� அனைத�த�ம� உச�சநீதிமன�ற வழிகாட�ட�தலின� அடிப�படையில� நடைபெற�ற� கொண�டிர�க�கிறத�. மாணவர�களின� க�றைந�தபட�ச தக�தியை மத�திய அரச�ம�, எம�.சி.�-ய�ம� தீர�மானிக�க வேண�ட�ம�. மத�திய கல�வி நிற�வனங�கள� இல�லாத கல�வி நிற�வனங�களில� 50% ஒத�க�கீட� வழங�கலாம� என உத�தேசித�த�ள�ளதாக தெரிவித�த�ள�ளத�. ஆனால� எவ�வித சட�டத�தைய�ம� உர�வாக�கவில�லை. இடஒத�க�கீட� விவகாரம� க�றித�த� ம�டிவெட�க�க மாநில அரச� மற�ற�ம� எம�.சி.�. அடங�கிய க�ழ�வை மத�திய அரச� அமைத�த� ம�டிவெட�க�க வேண�ட�ம�. 3 மாதத�தில� ம�டிவெட�த�த� அறிவிக�க வேண�ட�ம�, என உத�தரவிட�டனர�. இந�த நிலையில�, மர�த�த�வப� படிப�பில� ஓ.பி.சி பிரிவினர�க�க� 50% இட ஒத�க�கீட�டை இந�த ஆண�டே அமல�பட�த�தக� கோரி உச�சநீதிமன�றத�தில� அதிம�க மேல�ம�றையீட� செய�த�ள�ளத�. இத�க�றித�த� அதிம�க தாக�கல� செய�த�ள�ள மன�வில�, மர�த�த�வ மேற�படிப�பில� ஓபிசி பிரிவ�க�க� 50% இடஒத�க�கீட�டை அமல�பட�த�த வேண�ட�ம� என�ற�ம� இட ஒத�க�கீட�டை அமல�பட�த�த கால தாமதம� தேவையில�லாதத�. 50% இடஒத�க�கீட�டை நடப�பாண�டிலேயே அமல�பட�த�த வேண�ட�ம� என�ற�ம� க�றிப�பிடப�பட�ட�ள�ளத�.


மாவட�டம� விட�ட� மாவட�டம� செல�லவோ, மாநிலம� விட�ட� மாநிலம� செல�லவோ தனிநபர�கள�க�க� கட�ட�பாட� கூடாத�
Source:  Dinakaran.com
Saturday, 22 August 2020 21:29

டெலà¯�லி: மாவடà¯�டமà¯� விடà¯�டà¯� மாவடà¯�டமà¯� செலà¯�லவோ, மாநிலமà¯� விடà¯�டà¯� மாநிலமà¯� செலà¯�லவோ தனிநபரà¯�களà¯�கà¯�கà¯� கடà¯�டà¯�பாடà¯� கூடாதà¯� எனà¯�à®±à¯� மதà¯�திய அரசà¯� அறிவிதà¯�தà¯�ளà¯�ளதà¯�. சரகà¯�கà¯� மறà¯�à®±à¯�à®®à¯� தனிநபரà¯� போகà¯�கà¯�வரதà¯�தà¯�கà¯�கà¯� எநà¯�தவித கடà¯�டà¯�பà¯�பாடà¯�à®®à¯� இரà¯�கà¯�ககà¯�கூடாதà¯� எனà¯�à®±à¯� மதà¯�திய அரசà¯� தெரிவிதà¯�தà¯�ளà¯�ளதà¯�.  போகà¯�கà¯�வரதà¯�தை கடà¯�டà¯�பà¯�படà¯�தà¯�த வேணà¯�டாமà¯� என மாநில அரசà¯�களà¯�கà¯�கà¯� மதà¯�திய அரசà¯� அறிவà¯�à®±à¯�தà¯�தியà¯�ளà¯�ளதà¯�.


மாநிலங�கள�க�க� உள�ளே மற�ற�ம� வெளியே செல�ல இ பாஸ� தேவையில�லை- மத�திய அரச� கடிதம�
Source:  Dinakaran.com
Saturday, 22 August 2020 21:13

டெல�லி: மாநிலங�கள�க�க� உள�ளே மற�ற�ம� வெளியே செல�ல இ-பாஸ� தேவையில�லை என�ற� மத�திய அரச� கடிதம� எழ�திய�ள�ளத�. கொரோனா பாதிப�பால� இந�தியா ம�ழ�வத�ம� ஊரடங�க� அமல�பட�த�தப�பட�ட�ள�ளத�. அனைத�த� மாநில தலைமைச� செயலர�கள�க�க�ம� உள�த�றை செயலர� கடிதம� அன�ப�பிய�ள�ளார�.


நடப�ப� கல�வி ஆண�டிலேயே ஓபிசி பிரிவ� மாணவர�கள�க�கான 50% ஒட ஒத�க�கீட� தேவை: அதிம�க மேல�ம�றையீட�
Source:  Dinakaran.com
Saturday, 22 August 2020 20:45

டெலà¯�லி: நடபà¯�பà¯� கலà¯�வி ஆணà¯�டிலேயே ஓபிசி பிரிவà¯� மாணவரà¯�களà¯�கà¯�கான 50% ஒட ஒதà¯�கà¯�கீடà¯� தேவை எனà¯�à®±à¯� அதிமà¯�க மேலà¯�à®®à¯�றையீடà¯� செயà¯�தà¯�ளà¯�ளதà¯�.  மரà¯�தà¯�தà¯�வபà¯�படிபà¯�பிலà¯� இதர பிறà¯�படà¯�தà¯�தபà¯�படà¯�டோரà¯�கà¯�கà¯� 50% இட ஒதà¯�கà¯�கீடà¯� கோரà¯�à®®à¯� வழகà¯�கிலà¯� உசà¯�சநீதிமனà¯�றதà¯�திலà¯� அதிமà¯�க வழகà¯�கà¯� தொடரà¯�நà¯�தà¯�ளà¯�ளதà¯�.


44 அதிவேக 'வந�தே பாரத�' ரயில�களை உர�வாக�க�ம� டெண�டர� ரத�த�: ரயில�வே அமைச�சகம� அறிவிப�ப�
Source:  Dinakaran.com
Saturday, 22 August 2020 20:40

டெல�லி: 44 அதிவேக 'வந�தே பாரத�' ரயில�களை உர�வாக�க�ம� டெண�டரை இந�தியா ரத�த� செய�த�ள�ளதாக ரயில�வே அமைச�சகம� நேற�ற� இரவ� தெரிவித�த�ள�ளத�. மேல�ம�, ஒர� வாரத�திற�க�ள� ப�திய டெண�டர�க�கான அறிவிப�ப� வெளியாக�ம� என�ற�ம�, இத� மேக� இன� இந�தியா திட�டத�திற�க� ம�ன�ன�ரிமை அளிக�க�ம� விதமாக இர�க�க�ம� என�ற�ம� ரயில�வே அமைச�சகம� தெரிவித�த�ள�ளத�. சமீபத�தில� லடாக�கில� நடைபெற�ற இந�திய-சீன ராண�வ வீரர�கள�க�கிடையேயான மோதலில� 20 இந�திய வீரர�கள� உயிரிழந�த சம�பவம� நாட� ம�ழ�வத�ம� பெர�ம� அதிர�ச�சியை �ற�பட�த�தியத�. இந�நிலையில� இந�தியா சீனாவின� சில மொபைல� செயலிகளை இந�தியாவில� பயன�பட�த�த தடை விதித�தத�. மேல�ம� சீன நிற�வன கட�ட�மான பணிகள�க�கான ஒப�பந�தத�தை பல மாநில அரச�கள� ரத�த� செய�த�ள�ளன. இந�நிலையில� உள�நாட�ட� நிற�வனம� டெண�டரை எட�ப�பதை உற�திசெய�ய ரயில�வே ஆர�வமாக உள�ளதாகவ�ம�, சீன கூட�ட� ம�யற�சி இந�த திட�டத�தில� உள�ளத� என�ற� உணர�ந�தவ�டன� டெண�டர� ரத�த� செய�யப�பட�டதாக ரயில�வே வட�டாரம� தெரிவித�த�ள�ளத�. சென�னையில� உள�ள இந�திய ரயில�வேயின� �சிஎப� தொழிற�சாலை ஜூலை 10ஆம� தேதி டெண�டரை தொடங�கியத�. இந�த டெண�டரில� சீனாவை தளமாகக� கொண�ட சி.ஆர�.ஆர�.சி யோங�ஜி எலக�ட�ரிக� கம�பெனி லிமிடெட� மற�ற�ம� க�ர�கிராம� சார�ந�த ஃபில�-மெட� பிரைவேட� லிமிடெட� ஆகியவைய�டன� பாரத� ஹெவி எலக�ட�ரிகல�ஸ� லிமிடெட�, பாரத� இண�டஸ�ட�ரீஸ�, சங�ரூர�, எலக�ட�ரோவேவ�ஸ� எலெக�ட�ரானிக�ஸ� பிரைவேட� லிமிடெட�, மேதா சர�வோ டிரைவ�ஸ� பிரைவேட� லிமிடெட� மற�ற�ம� பவர�நெடிக�ஸ� எக�யூப�மென�ட� இந�தியா பிரைவேட� லிமிடெட� என 5 நிற�வனங�கள�ம� பங�கேற�றத�.


நீட�, ஜேஇஇ தேர�வ�களை எக�காரணம� கொண�ட�ம� ஒத�திவைக�க ம�டியாத�: உச�சநீதிமன�றத�தில� இந�திய மர�த�த�வ கவ�ன�சில� பதில�மன� தாக�கல�
Source:  Dinakaran.com
Saturday, 22 August 2020 19:43

பà¯�தà¯�டெலà¯�லி: நீடà¯� தேரà¯�வை ஒதà¯�திவைகà¯�க à®®à¯�டியாதà¯� எனà¯�à®±à¯� இநà¯�திய மரà¯�தà¯�தà¯�வ கவà¯�னà¯�சிலà¯� பிரமாண பதà¯�திரமà¯� தாகà¯�கலà¯� செயà¯�தà¯�ளà¯�ளதà¯�. ஜேஇஇ, நீடà¯� ஆகிய நà¯�ழைவà¯�தà¯� தேரà¯�வà¯�களà¯� வழகà¯�கமாக à®�பà¯�ரலà¯� மாததà¯�திலà¯� நடைபெறà¯�à®®à¯�. ஆனாலà¯� கொரோனா நோயà¯� பரவலà¯� காரணமாக ஊரடஙà¯�கà¯� உதà¯�தரவà¯� அமலிலà¯� இரà¯�பà¯�பதாலà¯�, இநà¯�த ஆணà¯�டà¯� செபà¯�டமà¯�பரà¯� மாததà¯�தà¯�கà¯�கà¯� தேரà¯�வà¯�களà¯� தளà¯�ளி போகின. ஆனாலà¯� இபà¯�போதà¯�à®®à¯� நோயà¯�களà¯� அதிகமாக இரà¯�கà¯�கà¯�à®®à¯� சூழà¯�நிலையிலà¯� தேரà¯�வà¯�களà¯� நடதà¯�த வேணà¯�டாமà¯�, தேரà¯�வà¯�களை ஒதà¯�திபà¯� போட வேணà¯�டà¯�à®®à¯� எனà¯�à®±à¯� 11 மாணவரà¯�களà¯� சேரà¯�நà¯�தà¯� உசà¯�சநீதிமனà¯�றதà¯�திலà¯� வழகà¯�கà¯� தொடரà¯�நà¯�தனரà¯�. கடநà¯�த திஙà¯�களà¯�கிழமை இநà¯�த மனà¯�கà¯�களை உசà¯�ச நீதிமனà¯�றமà¯� டிஸà¯�மிஸà¯� செயà¯�ததà¯�. இரà¯�பà¯�பினà¯�à®®à¯�, மாணவரà¯�களà¯� தொடரà¯�சà¯�சியாக தேரà¯�வà¯�களை தளà¯�ளி வைகà¯�க வேணà¯�டà¯�à®®à¯� எனà¯�à®±à¯� சமூக வலைதளஙà¯�களà¯� வாயிலாகவà¯�à®®à¯�, கோரிகà¯�கைகளை à®®à¯�னà¯�வைதà¯�தà¯� வநà¯�தனரà¯�. பாஜக எமà¯�.பி. சà¯�பà¯�பிரமணியனà¯� சà¯�வாமி, பிரதமரà¯� நரேநà¯�திர மோடிகà¯�கà¯� கடிதமà¯� எழà¯�தி, இபà¯�போதà¯� தேரà¯�வà¯�களை நடதà¯�தினாலà¯� மாணவரà¯�களà¯� தறà¯�கொலை செயà¯�யà¯�à®®à¯� சூழà¯�நிலை உரà¯�வாகà¯�à®®à¯� எனà¯�பதாலà¯�, அதைதà¯� தளà¯�ளிபà¯� போட வேணà¯�டà¯�à®®à¯� எனà¯�à®±à¯� கேடà¯�டà¯�கà¯�கொணà¯�டாரà¯�. இதà¯�போனà¯�à®± பலà¯�வேறà¯� à®…à®´à¯�தà¯�தஙà¯�களà¯� கொடà¯�கà¯�கபà¯�படà¯�டதாலà¯�, தேரà¯�வà¯�களà¯� தளà¯�ளி போகà¯�à®®à¯� எனà¯�à®± எதிரà¯�பாரà¯�பà¯�பà¯� நிலவியதà¯�. ஆனாலà¯� தேசிய தேரà¯�வà¯� à®®à¯�கமை நேறà¯�à®±à¯� வெளியிடà¯�ட அறிவிபà¯�பிலà¯� ஜேஇஇ, நீடà¯� ஆகிய தேரà¯�வà¯�களà¯� செபà¯�டமà¯�பரà¯� மாதமà¯� நடைபெறà¯�à®®à¯� எனà¯�à®±à¯� திடà¯�டவடà¯�டமாக தெரிவிதà¯�திரà¯�நà¯�ததà¯�.  இதனà¯� தொடரà¯�சà¯�சியாக தறà¯�போதà¯� மரà¯�தà¯�தà¯�வகà¯� கவà¯�னà¯�சிலà¯�à®®à¯� நீடà¯� தேரà¯�வை ஒதà¯�திவைகà¯�க à®®à¯�டியாதà¯� எனà¯�à®±à¯� பகிரஙà¯�கமாக அறிவிதà¯�தà¯�ளà¯�ளதà¯�. இதà¯�கà¯�றிதà¯�தà¯� இநà¯�திய மரà¯�தà¯�தà¯�வ கவà¯�னà¯�சிலà¯� தாகà¯�கலà¯� பிரமாண பதà¯�திரதà¯�திலà¯�, எகà¯�காரணமà¯� கொணà¯�டà¯�à®®à¯� இவà¯�வாணà¯�டà¯�கà¯�கான நீடà¯� தேரà¯�வை ஒதà¯�திவைகà¯�க à®®à¯�டியாதà¯�. மேலà¯�à®®à¯� இநà¯�தியாவà¯�கà¯�கà¯� வெளியே நீடà¯� தேரà¯�வà¯� மையஙà¯�களை அமைகà¯�க à®�à®±à¯�பாடà¯� செயà¯�ய à®®à¯�டியாதà¯� எனà¯�à®±à¯� தெரிவிகà¯�கபà¯�படà¯�டà¯�ளà¯�ளதà¯�. இதà¯� நாடà¯� à®®à¯�à®´à¯�கà¯�க மாணவரà¯�களà¯�, பெறà¯�றோரà¯�களà¯� மதà¯�தியிலà¯� கடà¯�à®®à¯� அதிரà¯�பà¯�தியை à®�à®±à¯�படà¯�தà¯�தியà¯�ளà¯�ளதà¯�.


நீட� தேர�வை ஒத�திவைக�க ம�டியாத�: இந�திய மர�த�த�வ கவ�ன�சில� பிரமாண பத�திரம� தாக�கல�
Source:  Dinakaran.com
Saturday, 22 August 2020 18:35

டெல�லி: நீட� தேர�வை ஒத�திவைக�க ம�டியாத� என�ற� இந�திய மர�த�த�வ கவ�ன�சில� பிரமாண பத�திரம� தாக�கல� செய�த�ள�ளத�. மேல�ம� இந�தியாவ�க�க� வெளியே நீட� தேர�வ� மையங�களை அமைக�க �ற�பாட� செய�ய ம�டியாத� என�ற� தெரிவிக�கப�பட�ட�ள�ளத�.


பஞ�சாப� எல�லையில� 5 பயங�கரவாதிகளை ச�ட�ட� வீழ�த�தியத� எல�லைப� பாத�காப�ப�ப� படை...: ஊட�ர�வல� ம�யற�சி ம�றியடிப�ப�!
Source:  Dinakaran.com
Saturday, 22 August 2020 18:30

சணà¯�டிகரà¯�: பஞà¯�சாபà¯� எலà¯�லை வழியே இநà¯�தியாவà¯�கà¯�கà¯�ளà¯� ஊடà¯�à®°à¯�வ à®®à¯�யனà¯�à®± 5 பயஙà¯�கரவாதிகளை எலà¯�லைபà¯� பாதà¯�காபà¯�பà¯�பà¯� படையினரà¯� சà¯�டà¯�டà¯�கà¯�கொனà¯�à®±à¯�ளà¯�ளனரà¯�.  பஞà¯�சாபினà¯� தாரà¯�னà¯� தாரனிலà¯� உளà¯�ள சரà¯�வதேச எலà¯�லை à®…à®°à¯�கே இநà¯�திய எலà¯�லை பாதà¯�காபà¯�பà¯�பà¯� படையினரà¯� இனà¯�à®±à¯� காலை கணà¯�காணிபà¯�பிலà¯� ஈடà¯�படà¯�டிரà¯�நà¯�தனரà¯�. அபà¯�போதà¯� பாகிஸà¯�தானà¯� பகà¯�தியிலிரà¯�நà¯�தà¯� சிலரà¯� இநà¯�தியாவà¯�கà¯�கà¯�ளà¯� ஊடà¯�à®°à¯�வ à®®à¯�யனà¯�றதை கணà¯�டà¯�பிடிதà¯�தà¯�ளà¯�ளனரà¯�. அவரà¯�களை இநà¯�திய எலà¯�லை பாதà¯�காபà¯�பà¯�பà¯� படையினரà¯� எசà¯�சரிதà¯�தபோதà¯�, அதை கணà¯�டà¯�கொளà¯�ளாமலà¯� ஊடà¯�à®°à¯�வலà¯�காரரà¯�களà¯� தà¯�பà¯�பாகà¯�கியாலà¯� சà¯�டà¯�டதாக கூறபà¯�படà¯�கிறதà¯�. இதையடà¯�தà¯�தà¯� இநà¯�திய எலà¯�லை பாதà¯�காபà¯�பà¯�பà¯� படையினரà¯� நடதà¯�திய தாகà¯�கà¯�தலிலà¯� 5 பேரà¯� சà¯�டà¯�டà¯�கà¯� கொலà¯�லபà¯�படà¯�டà¯�ளà¯�ளனரà¯�. இதனà¯�மூலமà¯� à®…à®™à¯�கà¯� நடைபெறவிரà¯�நà¯�த ஊடà¯�à®°à¯�வலà¯� à®®à¯�யறà¯�சி à®®à¯�றியடிகà¯�கபà¯�படà¯�டà¯�ளà¯�ளதà¯�. சமà¯�பவ இடதà¯�திலிரà¯�நà¯�தà¯� à®’à®°à¯� à®�.கே. 47 ரக தà¯�பà¯�பாகà¯�கி மறà¯�à®±à¯�à®®à¯� 2 கைதà¯�பà¯�பாகà¯�கிகளை எலà¯�லை பாதà¯�காபà¯�பà¯� படையினரà¯� பறிமà¯�தலà¯� செயà¯�தà¯�ளà¯�ளனரà¯�. மேலà¯�à®®à¯�, அபà¯�பகà¯�தியில தேடà¯�தலà¯� வேடà¯�டை தொடரà¯�நà¯�தà¯� நடைபெறà¯�à®±à¯� வரà¯�வதாக தகவலà¯� தெரிவிகà¯�கபà¯�படà¯�டà¯�ளà¯�ளதà¯�. இதà¯�கà¯�றிதà¯�தà¯� எலà¯�லைபà¯� பாதà¯�காபà¯�பà¯�பà¯� படையினரà¯� கூறà¯�கையிலà¯�, தாரà¯�னà¯� தாரனà¯� இநà¯�திய-பாகிஸà¯�தானà¯� எலà¯�லைபà¯� பகà¯�தியிலà¯� 103 வதà¯� பிரிவினà¯� எலà¯�லைபà¯� பாதà¯�காபà¯�பà¯�பà¯� படையினரினà¯� கணà¯�காணிபà¯�பà¯� பகà¯�தியிலà¯� ஆளà¯� நடமாடà¯�டமà¯� காணபà¯�படà¯�டதà¯�.அபà¯�பகà¯�தியிலà¯� தடையை மீறி 5 பேரà¯� பாகிஸà¯�தானà¯� எலà¯�லை பகà¯�தியிலà¯� இரà¯�நà¯�தà¯� இநà¯�திய பகà¯�தியிலà¯� நà¯�ழைய à®®à¯�யனà¯�றனரà¯�. அதைகà¯� கணà¯�ட எலà¯�லைபà¯� பாதà¯�காபà¯�பà¯�பà¯� படை வீரரà¯�களà¯� அவரà¯�களை சà¯�டà¯�டà¯�கà¯� கொனà¯�றனரà¯� என தெரிவிதà¯�தனரà¯�.


ம�ன�னாள� க�டியரச� தலைவர� பிரணாப� ம�கர�ஜிக�க� வென�டிலேட�டர� மூலம� தொடர�ந�த� சிகிச�சை: மர�த�த�வமனை தகவல�
Source:  Dinakaran.com
Saturday, 22 August 2020 18:27

டெல�லி: க�டியரச� ம�ன�னாள� தலைவர� பிரணாப� ம�கர�ஜியின� உடல�நிலையில� எந�த ம�ன�னேற�றம�ம� இல�லை என ராண�வ ஆராய�ச�சி மர�த�த�வமனை அறிவித�த�ள�ளத�. வென�டிலேட�டர� மூலம� தொடர�ந�த� சிகிச�சை அளிக�கப�பட�வதாக மர�த�த�வமனை தகவல� அளித�த�ள�ளத�.


<< < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > >>