VicksWeb upgrade Location upload ads trending
VicksWeb இந்தியா
இன�ற� வக�ப�பெட�க�கிறார� அமித�ஷா பா.ஜ., நிர�வாகிகளிடையே பரபரப�ப�
Source:  Dinamalar
Friday, 20 September 2019 21:31

...


சென�னை சிம�ஸ� மர�த�த�வமனையில� தமனி நோய� சிகிச�சை மையம� திறப�ப�
Source:  Makkal Kural
Friday, 20 September 2019 21:30

சென�னை, செப�. 20–

சென�னை சிம�ஸ� மர�த�த�வமனையில� இந�தியாவிலேயே தனித�த�வமான இர�தய மகாதமனிக�கான சிகிச�சை மையத�தை இந�த� என�.ராம� தொடங�கி வைத�தார�.

தமனி நோய�கள� விழிப�ப�ணர�வ� நாளான நேற�ற� த�வக�கப�பட�ட சிகிச�சை மைய விழாவில� சிம�ஸ� மர�த�த�வமனை த�ணைத�தலைவர� டாக�டர� ராஜூ சிவசாமி தலைமை விர�ந�தினராக பங�கேற�றார�.

விழாவில� மையத�தின� இயக�க�னர�ம�, சிறப�ப� மர�த�த�வர�மான டாக�டர� வி.வி.பாஷி இர�தய மகாதமனி சிறப�ப� மர�த�த�வ சிகிச�சை க�றித�த� விளக�கம� அளித�தார�.

டாக�டர� வி.வி. பாஷி கூற�கையில�, இந�த க�றிப�பிட�ட நோயினால� இந�தியாவில� மட�ட�ம� 3 ம�தல� 4 லட�சம� பேர� பாதிக�கப�பட�ட�ள�ளனர�. இந�த நோயால� பாதிக�கப�பட�டவர�கள�க�க� ம�தல� சிகிச�சையானத� 24 மணி நேரத�த�க�க�ள� அளிக�கப�பட வேண�டியத� மிகவ�ம� அவசியமாகிறத�.

இந�தியாவில� மிக க�றிப�பிட�ட�க� கூறக�கூடிய ஒர� சில இடங�களில� மட�ட�மே இதற�கான சிகிச�சை மையங�கள� உள�ள நிலையில� சிம�ஸ� மர�த�த�வமனையில� இர�தய மகாதமனிக�கான சிகிச�சை மையத�தில� மர�த�த�வ சோதனைகள� மூலம� நோய� கண�டறியப�பட�ட� மிகப�பெரிய அளவில� மர�த�த�வ சிகிச�சைகள� செய�யப�பட�ட� அற�வை சிகிச�சைய�ம� செய�யப�பட�ட� இர�தய மகாதமனி நோயாளிகள� சாதாரண வாழ�க�கை வாழ�ந�த� வர�கின�றனர�.

சிம�ஸ� மர�த�த�வமனையில� இந�த க�றிப�பிட�ட நோய�க�கான சிகிச�சை பெற�றவர�கள� அற�வை சிகிச�சைக�க� பின�னர�ம� மர�த�த�வ ஆலோசனை பெற�ற� வர�கின�றனர�. இதற�கான அடிப�படை காரணம�, அளவில�லாத ரத�த அழ�த�தத�தால� கட�ட�ப�பட�த�த ம�டியாத� பாதிக�கப�பட�வத�, அதிக அளவிலான ப�கைபிடித�தல� மற�ற�ம� க�ட�ம�பத�தில� யாராவத� பாதிக�கப�பட�டிர�ந�தால�ம� இத� தொடர�கிறத�.

உலகம� ம�ழ�வத�ம� செப�டம�பர� 19 அன�ற� உலக இர�தய தமனி சிகிச�சை விழிப�ப�ணர�வ� தினமாக கடைபிடிக�கப�பட�கிறத�. இந�தியாவில� க�றிப�பாக இதற�கென சிறப�ப� மையங�கள� அமையவில�லை என�பத�தான� ம�க�கியமானதாக கர�தப�பட�கிறத�. 4 லட�சம� பேர� பாதிக�கப�பட�ட�ள�ள நோயாளிகளில� 1000 நோயாளிகள� மட�ட�மே சரியான மர�த�த�வரிடம� சென�ற� சிகிச�சை பெற�ற� பயனடைந�த� வர�கின�றனர�.

சிம�ஸ� மர�த�த�வமனையில� இந�த விழிப�ப�ணர�வ� தினத�தில� இர�தய பெர�ந�தமனி நோய�களை கண�டறிய�ம� எக�கோ, இசிஜி போன�ற நோய�கள� அறிய�ம� ம�றைகளை இலவசமாக வழங�க�கிறத�.

உயர� ரத�த அழ�த�தம�, ப�கை பிடித�தலால� பாதிக�கப�பட�டவர�கள�, உடற�பயிற�சி செய�யாதிர�த�தல�, கொழ�ப�ப� சத�தால� உடல� பர�மன� அடைதல� போன�றவற�றிற�கான அறிவ�ரை வழங�கி விழிப�ப�ணர�வ� �ற�பட�த�தப�பட உள�ளத� என�றார�.

சிம�ஸ� மர�த�த�வமனையில� அனைத�த� மர�த�த�வத�த�றை சார�ந�த சிறப�ப� மர�த�த�வர�கள�ம�, இந�த க�றிப�பிட�ட மர�த�த�வ சிகிச�சை வழங�க�கின�றனர�. சர�வதேச மர�த�த�வ தரத�தில� இத�வரை சிறப�ப� மர�த�த�வர� டாக�டர� வி.வி.பாஷி மூலமாக 1500 இர�தய மகாதமணி அற�வை சிகிச�சை மர�த�த�வ க�ழ�வினரால� செய�யப�பட�கிறத�.

சிம�ஸ� மர�த�த�வமனையில� இத�வரை இர�தய மகா தமணிக�கான சிகிச�சை பெற�ற பலனடைந�த நூற�ற�க�க�ம� மேற�பட�டோர� இந�த சிறப�ப� மைய திறப�ப� விழாவில� பங�கேற�றனர�.


3–ம� அனைத�த�லக தமிழ� தொழிலதிபர�கள� திறனாளர�கள� மாநாட�: ந�ங�கம�பாக�கம� மகளிர� கிறித�த�வக� கல�லூரியில� �ற�பாட�
Source:  Makkal Kural
Friday, 20 September 2019 21:30

சென�னை, செப�. 20

3–ம� உலகத�தமிழ� தொழிலதிபர�கள� மற�ற�ம� திறனாளர�கள� மாநாட� நவம�பர� 14, 15, 16 தேதிகளில� சென�னை ந�ங�கம�பாக�கம� மகளிர� கிறித�தவக� கல�லூரி அரங�கில� நடைபெற�கிறத�.

மலேசியா, சிங�கப�பூர�, மியன�மார�, ஆஸ�திரேலியா, அமெரிக�கா, கனடா, தென� ஆப�ரிக�கா, பிரித�தானியா, ஜெர�மனி, நார�வே, பிரான�ஸ�, ச�விட�சர�லாந�த�, �க�கிய அரப� எமிரேட�ஸ�, ஒமான�, கத�தார�, க�வைத�, பஹ�ரைன�, சிறிலங�கா, மொரிசியஸ� உள�ளிட�ட 35-க�க�ம� மேலான உலக நாட�களிலிர�ந�த� தமிழ�த� தொழிலதிபர�கள� –- திறனாளர�கள� வர�கிறார�கள�. தொழில�- வணிக உறவ�களை உர�வாக�கிக� கொள�ள அரிய வாய�ப�பாக இம�மாநாட� அமைய�ம�.

எழ�மின� (தி ரைஸ�) அமைப�பினை நிற�வியவர� தமிழ�ப�பணி ஜெகத�கஸ�பார�, அதன� இந�தியத� தலைவர� மூத�த வழக�கறிஞர� காந�தி. எழ�மின� அமைப�பின� ஆசிய- பசிபிக� மற�ற�ம� ஆசியான� பிராந�திய ஒர�ங�கிணைப�ப�த� தலைமையகமாக மலேசியா திகழ�கிறத�. இப�பிராந�தியத�திற�கான ஒர�ங�கிணைப�ப� இயக�க�நராக த�ரா மலேசியா தலைவர� சரவணன� சின�னப�பன� செயல�பட�கிறார�.

ஆசிய -பசிபிகà¯� பிராநà¯�தியதà¯�திலிரà¯�நà¯�தà¯� சà¯�மாரà¯� 200 தமிழà¯� தொழிலதிபரà¯�களà¯� மறà¯�à®±à¯�à®®à¯� திறனாளரà¯�களà¯� பஙà¯�கேறà¯�கவà¯�ளà¯�ளனரà¯�. சிறபà¯�பாக ‘வீடà¯�டà¯�கà¯�கà¯� à®’à®°à¯� தொழிலà¯� à®®à¯�னைவரà¯�’ எனà¯�à®± à®®à¯�ழகà¯�கமà¯� லடà¯�சிய à®®à¯�ழகà¯�கமாக இயகà¯�கமாகவà¯�à®®à¯� à®®à¯�னà¯�வைகà¯�கபà¯�படவà¯�ளà¯�ளதà¯�.

எழ�மின� அமைப�பின� ம�தல� உலகத� தமிழ� தொழிலதிபர�கள� மற�ற�ம� திறனாளர�கள� மாநாட�டினை கடந�த 2018ம� ஆண�ட� டிசம�பர� மாதம� மத�ரை மாநகரில�ம�, 2–ம� மாநாட�டினை மலேசியா, கோலாலம�பூர� சைபர� ஜயா பல�கலைக� கழகத�தில�ம� நடத�தின. கடந�த மே மாதம� நடந�த மலேசிய மாநாட�டில� பங�கேற�ற தமிழ�த� தொழிலதிபர�கள�க�கிடையே 102 தொழில�-வணிகப� ப�ரிந�த�மை ஒப�பந�தங�கள� கையெழ�த�திடப�பட�டன. அவற�றில� ச�மார� 70 ஒப�பந�தங�கள� நிறைவேற�றப�பட�ட�விட�டன. ஓராண�ட� காலத�திற�க�ள� 3 உலக மாநாட�கள� நடத�திய தனிச� சிறப�பினைய�ம� எழ�மின� அமைப�ப� சாதித�த�ள�ளத�.

சென�னையில� நடைபெறவ�ள�ள நவம�பர� மாத மாநாட� �.டி. த�றை, �ற�ற�மதி-–இறக�க�மதி வணிகம�, எலக�ட�ரானிக�ஸ�, நிதி, லாஜிஸ�டிக�ஸ�, மர�த�த�வம�, கல�வி, விவசாயம�, இயற�கை விவசாயம�, சித�த–-ஆய�ர�வேத மர�த�த�வம�, யோகா, இசை, விளையாட�ட� , உலகம� ம�ழ�த�ம� தமிழ� கற�பித�தல� உள�ளிட�ட 30 த�றைகளை இணைக�கிறத�.

தமிழரின� ம�லீட�ட� வலிமையை வல�ப�பட�த�த�ம� திட�டங�களைய�ம� இந�த மாநாட� விவாதிக�க உள�ளத�. க�றிப�பாக அனைத�த�லக அளவில� தமிழ�மொழி சார�ந�த சிற� ம�தலீட�டாளர�களை இணைக�க நிதி நிப�ணர� மோகன� க�மாரமங�கலம� தலைமையில� திட�டம� மேற�கொள�ளப� பட�கிறத�. சிற�-க�ற� தொழில�கள� தொடங�க விர�ம�ப�ம� இளையர�கள�க�க� இந�நிதி பேர�தவியாக அமைய�ம�.

அத�த�டன� தமிழர� தொழில�- வணிக வளர�ச�சிக�கென பல�வேற� நாட�களில� சிறப�ப� அல�வலகங�களைய�ம� எழ�மின� அமைப�ப� நிற�வ�கிறத�. 50க�க�ம� மேலான நிப�ணர�களின� கர�த�த�ரைகள�ம� இம�மாநாட�டில� இடம� பெற�ம�. மேல�ம� பல சிறப�ப�கள�டன� நடைபெற�ம� இம�மாநாட�டில� பங�கேற�ற�ப� பயனடைந�திட தமிழ�லகை அழைக�கிறோம�. இம�மாதம� 30 க�க�ள� பதிவ� செய�வதாயின� பதிவ�க� கட�டணம� ரூ.15000 மட�ட�மே. இத� எல�லா வரிகளைய�ம� உள�ளடக�கியத�. பதிவ� செய�ய: https://www.tamilrise.org/ வங�கிக� கணக�கிற�க� NEFT மூலம� பணம� செல�த�தி பதிவ�செய�ய விர�ம�ப�வோர� +91-7395922365 எண�ணில� தொடர�ப�கொள�ளலாம�.

இவ�வாற� ‘எழ�மின�’ செய�திக�க�றிப�பில� கூறப�பட�ட�ள�ளத�.


ஜம�ம� - காஷ�மீர� �கோர�ட�டை அண�க ம�டியவில�லையா?: ச�ப�ரீம� கோர�ட� மற�ப�ப�
Source:  Dinamalar
Friday, 20 September 2019 21:29

...


 ம�ன�னாள� மத�திய அமைச�சர� ச�வாமி சின�மயானந�த� கைத�! :  பாலியல� பலாத�கார வழக�கில� போலீசார� அதிரடி
Source:  Dinamalar
Friday, 20 September 2019 21:29

...


இந�தியன� ஓவர�சீஸ� வங�கி சிற�தொழில�, சில�லறை கடன�க�க� வட�டி சல�கை
Source:  Makkal Kural
Friday, 20 September 2019 21:10

சென�னை, செப�. 20

இந�தியன� ஓவர�சீஸ� வங�கி, வீட�, வாகனம�, கல�வி,சிற�தொழில�, க�ற�ந�தொழில� தொடங�க கடன� ப�தியதாக வழங�க�ம�போத� இந�நிற�வனங�கள�க�கான வட�டி விகிதத�தை அரச� மாற�ற�ம�போத� அதே சதவீதத�தில� வழங�க�ம� சல�கை திட�டத�தை அறிம�கப�பட�த�தி உள�ளத�.

இதை தீர�மானிக�க�ம� 3 ரக தர க�றியீட�கள� உள�ளத�. அதன�படி இந�த கடன�கள�க�க� மத�திய அரச� நிர�ணயிக�க�ம� ‘ரெப�போ ரேட�’ அடிப�படையில� கடன�க�க� வட�டி வசூலிக�க�ம�.


‘வோர�ல�ட� 1 ஸ�போர�ட�ஸ�’ ஜெர�மன� நாட�ட� நிற�வனத�த�டன� கூட�ட� ஒப�பந�தம� கையெழ�த�த�
Source:  Makkal Kural
Friday, 20 September 2019 20:50

சென�னை, செப�. 20–

விளையாட�ட�க�கள�க�க� ஆலோசனை வழங�க�ம� ‘வோர�ல�ட� 1 ஸ�போர�ட�ஸ�’ நிற�வனம� தமிழ�நாட�, மிசோராம� மாநிலங�களில� விளையாட�ட� மேம�பாட�ட� திட�டங�களை அமல�பட�த�தி வர�கிறத�. கால�பந�தாட�ட அகாடமிகளில� சிறப�பாக செயல�பட�ம� வீரர�களை தேர�வ� செய�த� உதவி தொகை வழங�க�கிறத�. நவீன கால� பந�தாட�ட பயிற�சி அளிக�க ஜெர�மன� நாட�ட� போரஷ�யா டார�ட�மண�ட� நிற�வனத�த�டன� கூட�ட� ஒப�பந�தம� செய�த�ள�ளத� என�ற� இதன� தலைமை அதிகாரி விக�ரம� ராஜ�க�மார� தெரிவித�தார�.

தமிழ�நாட�, மிசோராம� மற�ற�ம� மணிப�பூர� மாநிலங�களில� விளையாட�ட� மேம�பாட�ட�க�கான திட�டங�களை W1 ஸ�போர�ட�ஸ� மேற�கொண�ட� வர�கிறத�. இரண�ட� சீசன�கள� என�ற க�ற�கிய கால அளவிற�க�ள�, இந�தியாவில� செயல�பட�ட� வர�ம� ம�தன�மையான உள�ள�ரை கால�பந�தாட�ட அகாடமிகளில� W1 ஸ�போர�ட�ஸ� ம�ன�னேற�ற திட�டங�களில� பங�க� பெற�கிய �ழ� விளையாட�ட� வீரர�கள�க�க� 100% ஸ�காலர�ஷிப�கள� வழங�கப�பட�டிர�க�கின�றன.

வேலம�மாள� க�ழ�மத�தால� நடத�தப�பட�ட�வர�ம� 46 பள�ளிகளில� பள�ளிக�க� பிந�தைய செயல�திட�டங�களை உர�வாக�க�வதன� வழியாக வேலம�மாள� கல�வி நிற�வனங�களின� ஒட�ட� மொத�த விளையாட�ட� தொலைநோக�க� திட�டத�தை சிறப�பாக வக�த�த� அவற�றை செயல�பட�த�த�வதற�க� அதனோட� W1 ஸ�போர�ட�ஸ� கூட�ட� வகிப�பை மேற�கொண�டிக�கிறத�. இந�நடவடிக�கையின� ஒர� பக�தியாக பள�ளிகளில� தலைமைத�த�வ செயல�திட�டங�களை W1 ஸ�போர�ட�ஸ� உர�வாக�க�ம� மற�ற�ம� ம�ன� நிர�ணயிக�கப�பட�ட ச�ட�டிக�காட�ட� அம�சங�கள�க�க� எதிராக விளையாட�ட� பள�ளியின� செயல�திறனை இத� கண�காணிக�க�ம�.

பல�வேற� பிரிவ�களை சேர�ந�த திறமைசாளிகளைய�ம�, சாதனையாளர�களைய�ம� அவர�களத� விளையாட�ட� வாழ�க�கை பயணம� ம�ழ�வதில�ம� ஆதரவளித�த� நிர�வகிப�பதில� W1 ஸ�போர�ட�ஸ� பெர�மை கொள�கிறத�. அவர�கள�க�கான ஒப�பந�த பேச�ச� வார�த�தைகளில� ஈட�பட�வத�, ம�தலீட�கள� மீதான ஆலோசனை, நிதி மேலாண�மை, சமூக ஊடக செயல�பாட�கள�க�க� ஆலோசனை, விளம�பரங�களில� இடம� பெற�வத� மற�ற�ம� இமேஜ� மேலாண�மை ஆகியவை விளையாட�ட� வீரர�கள�க�க� W1 ஸ�போர�ட�ஸ� வழங�க�ம� சேவை செயல�பாட�கள�ள� சிலவாக�ம�. விளையாட�ட� வீரர�கள�க�கான மேலாண�மை பிரிவ� தற�போத� இந�தியாவில� பல�வேற� லீக�–களில� ஆடி வர�கிற 60–க�க�ம� மேற�பட�ட தொழில� ம�றை கால�பந�தாட�ட விளையாட�ட� வீரர�களை நிர�வகித�த� வர�கிறத�. இந�தியன� சூப�பர� லீக� மற�ற�ம� �–லீக� ஆகிய பிரபல போட�டிகள� விளையாட�ம� வீரர�கள� இதில� உள�ளடக�க�வர�. இந�த வீரர�கள�ள� சிலர� தேசிய அளவிலான ம�த�நிலை கால�பந�தாட�ட க�ழ� மற�ற�ம� வயத� பிரிவ�கள�க�கான தேசிய க�ழ�க�களில� இடம� பெற�றிர�க�கின�றனர�.


வி.à®�.டியினà¯� 6வதà¯� ஆணà¯�டà¯� தொழிலà¯�நà¯�டà¯�ப விழா ‘‘டெகà¯�னோவிடà¯�’’: மதà¯�திய அமைசà¯�சரà¯� சநà¯�தோஷà¯�கà¯�மாரà¯� கஙà¯�வாரà¯� தà¯�வகà¯�கினாரà¯�
Source:  Makkal Kural
Friday, 20 September 2019 20:30

வேலூர�, செப�. 20–

வி.�.டி (சென�னை) �ற�பாட� செய�த 6வத� ஆண�ட� தொழில�ந�ட�ப விழா ‘டெக�னோவிட� 19’ தொடங�கியத�. மத�திய தொழிலாளர� மற�ற�ம� வேலைவாய�ப�ப�த� த�றை அமைச�சர� சந�தோஷ�க�மார� கங�வார� திறந�த� வைத�த� மாநாட�ட� இதழைய�ம� வெளியிட�டார�. வி�டியின� நிற�வனர� மற�ற�ம� வேந�தர� ஜி.விஸ�வநாதன� விழாவிற�க� தலைமை தாங�கினார�.

வி.�.டி த�ணைத� தலைவர� ஜி.வி.செல�வம� கலந�த� கொண�டார�. இணை த�ணைவேந�தர� வி.எஸ�. காஞ�சனா பாஸ�கரன� வரவேற�றார�. ஜாஜி விஜயராமன�, ஜீட�ஸ� இந�தியா மெக�கானிக�கல� ஆர� அண�ட� டி, வலியோ இந�தியா பிரைவேட� லிமிடெட�, கவ�ரவ விர�ந�தினராக பங�கேற�றார�.

நாட�டில� ஒர� மாற�றத�தைக� கொண�ட� வர�வதற�க�ம�, தேசத�தை சரியான திசையில� வழி நடத�த�வதற�க�ம� இந�திய நாடே இளைஞர�களை நோக�கி பார�த�த�கொண�டிர�க�கிறத� என�ற� அமைச�சர� சந�தோஷ�க�மார� கங�வார� தெரிவித�தார�.

விழாவினà¯� தà¯�வகà¯�க உரையிலà¯� அவரà¯� பேசà¯�கையிலà¯�, இனà¯�றைய இளைஞரà¯�களà¯� நாடà¯�டிலà¯� எதிரà¯�கொளà¯�ளà¯�à®®à¯� பிரசà¯�சினைகளà¯� மறà¯�à®±à¯�à®®à¯� சவாலà¯�களà¯� கà¯�றிதà¯�தà¯� நனà¯�கà¯� அறிநà¯�திரà¯�கà¯�கிறாரà¯�களà¯�, எனà¯�றாரà¯�. இனà¯�றைய இளைஞரà¯�களினà¯� திறமைகளà¯� à®®à¯�னà¯�னிலைகà¯�கà¯�கà¯� கொணà¯�டà¯� வரà¯�வதà¯� மிகவà¯�à®®à¯� à®®à¯�கà¯�கியமானதà¯� எனà¯�à®±à¯�à®®à¯�, இதà¯� போனà¯�à®± நிகழà¯�வà¯�களà¯� இளைஞரà¯�களினà¯� திறமையையà¯�à®®à¯� திறனையà¯�à®®à¯� சரியாக அடையாளமà¯� காண உதவà¯�கினà¯�றன எனà¯�à®±à¯�à®®à¯� கூறினாரà¯�. “à®®à¯�à®´à¯� நாடà¯�à®®à¯� உஙà¯�களைபà¯� பறà¯�றி பேசà¯�கிறதà¯�” எனà¯�à®±à¯� அவரà¯� கà¯�றிபà¯�பிடà¯�டாரà¯�.

மேல�ம�, சமீபத�தில� உலகின� சிறந�த 200 பல�கலைக�கழகங�களைப� பற�றிய செய�தி அறிக�கையைப� படித�ததாகக� கூறினார�. ஆனால� த�ரதிர�ஷ�டவசமாக ஒர� இந�திய பல�கலைக�கழகம� கூட அதில� இடம� பெறவில�லை.

வி�டியின� நிற�வனர� ஜி.விஸ�வநாதனின� திறமையான தலைமையின� கீழ�, இந�திய பல�கலைக�கழகங�கள� விரைவில� உலகின� சிறந�த 200 பல�கலைக�கழகங�களில� இடம�பெற�ம� என�ற� அவர� நம�பிக�கை தெரிவித�தார�. இந�நிகழ�ச�சியில� “டெக�ரோனிகல�ஸ�� மாநாட�ட� இதழைய�ம� வெளியிட�டார�.

வி�டியின� நிற�வனர� மற�ற�ம� வேந�தர� ஜி.விஸ�வநாதன� தனத� தலைமை உரையில�, மாணவர�கள� உயர� படிப�ப� மற�ற�ம� ஆராய�ச�சி பணிகளை மேற�கொள�வத� மிகவ�ம� ம�க�கியமானத� என�ற� கூறினார�. நேற�ற� வி.�.டி வேலூரில� பொறியாளர� தினத�தை ம�ன�னிட�ட�, ம�ம�பையில� வெள�ளம� தொடர�பான பிரச�சனைகளைத� தீர�ப�பத� உட�பட சமூகத�திற�க� உதவக�கூடிய மாணவர�களால� வடிவமைக�கப�பட�ட பல திட�டங�களை அவர� கண�டார� என�ற� அவர� கூறினார�.

தனதà¯� உரையிலà¯�, விà®�டியினà¯� தà¯�ணைதà¯� தலைவரà¯� ஜி.வி.செலà¯�வமà¯�, ‘டெகà¯�னோவிடà¯� 19’ எனà¯�பதà¯� மாணவரà¯�களà¯� மறà¯�à®±à¯�à®®à¯� ஆசிரியரà¯�களாலà¯� 4 மாதஙà¯�களà¯�கà¯�கà¯�à®®à¯� மேலாக கடின உழைபà¯�பினà¯� விளைவாகà¯�à®®à¯�. “டெகà¯�னோவிடà¯� எனà¯�பதà¯� à®’à®°à¯� நிகழà¯�வà¯� மடà¯�டà¯�மலà¯�ல, வாழà¯�கà¯�கையை மாறà¯�à®± கூடிய à®’à®°à¯� தரà¯�ணமாக கூட இரà¯�கà¯�கà¯�à®®à¯�. தொழிலà¯� வலà¯�லà¯�நரà¯�களà¯�, நீதிபதிகளà¯� மறà¯�à®±à¯�à®®à¯� மூதà¯�த பேராசிரியரà¯�களà¯�டனà¯� உரையாட மாணவரà¯�களà¯�கà¯�கà¯� வாயà¯�பà¯�பà¯� கிடைகà¯�கà¯�à®®à¯� எனà¯�à®±à¯� கூறினாரà¯�

இந�த விழாவில� மொத�தம� 2.7 லட�சம� ரூபாய� பரிச� தொகை வழங�கப�பட�ம�.


மகாத�மா காந�தியடிகள� தலைசிறந�த மக�கள� தொடர�பாளராக விளங�கினார�
Source:  Makkal Kural
Friday, 20 September 2019 20:10

சென�னை, செப�. 20–

தமிழ�நாட� அரிஜன� சேவா சங�கம� சார�பில�, காந�தியடிகளின� 150 வத� பிறந�த நாள� விழா நடைபெற�றத�.

சென�னை தியாகராயர� நகரில� உள�ள தக�கர� பாபா வித�யாலயாவில�, காந�தியடிகளின� 150 வத� பிறந�த நாள� விழா, தமிழ�நாட� அரிஜன� சேவா சங�கம� சார�பில�, ஒர� நாள� நிகழ�ச�சியாக �ற�பாட� செய�யப�பட�டிர�ந�தத�. நிகழ�ச�சியில�, அரிஜன� சேவா சங�க மாநில தலைவர� பி.மார�தி வரவேற�ற� பேசினார�. தக�கர�பாபா வித�யாலயா சமிதி தலைவர� டாக�டர� எஸ�. பாண�டியன� தலைமை தாங�கி பேசினார�. நிகழ�ச�சியில� சிறப�ப� விர�ந�தினராக கலந�த� கொண�ட, கொல�கத�தாவைச� சேர�ந�த எழ�த�தாளர� சினேகாசிஸ� ச�ர�, மகாத�மா காந�தி–ஒர� பத�திரிகையாளர� மற�ற�ம� ஆசிரியர� என�ற தலைப�பில� பேசியதாவத�:–

காந�தியத�தை பரப�ப வேண�ட�ம�

நாம� காந�தியை தேசத� தந�தை என�ற� அழைத�த� பெர�மைப�பட�த�த�கிறோம�. ஆனால�, கடந�த 50 ஆண�ட�களில� அவர�டைய கொள�கைகளை மக�களிடம� கொண�ட� சென�ற� விவாதிக�கவோ, கலந�த�ரையாடி பரப�ப�ரை செய�யப�படவோ இல�லை. நம� நாட�டில� �ராளமான காந�திய மையங�கள� செயல�பட�கிறத�. அவற�றில� எல�லாம�, போத�மான அளவ�க�க� காந�திய சிந�தனைகளை பரப�ப�ம� பணியை செய�யவில�லை என�ற�தான� சொல�ல வேண�ட�ம�. காந�திய கொள�கைகள� மற�ற�ம� மதிப�பீட�களை அட�த�த தலைம�றைக�க� கொண�ட� செல�ல வேண�டியத� ம�க�கியம�. இந�த 150 வத� பிறந�த ஆண�ட� ம�தலாக இதனை ம�க�கிய பணியாக செய�யத� தொடங�க வேண�ட�ம�. அதற�க� உதவ�ம� வகையில� இந�த நிகழ�ச�சி �ற�பாட� செய�யப�பட�ட�ள�ளத�.

கொல�கத�தா பத�திரிகையாளர� சங�கம� சார�பாக, மகாத�மா காந�தி ஒர� பத�திரிகையாளர� மற�ற�ம� ஆசிரியர� (Mahatma Gandhi-A Journalist and Editor) என�ற தலைப�பிலான ஒர� ப�த�தகத�தை, டாக�டர� மிர�னால� சாட�டர�ஜிய�டன� இணைந�த� எழ�தினேன�. காந�தியடிகள� எப�போத�ம�, மக�கள�டன� உரையாட�ம� மொழியில�, சிறந�த பத�திரிகையாளராகவ�ம�, ஆசிரியராகவ�ம� திறம�பட செயல�பட�டார�. அதனால�தான�, அவர� ம�ன�னெட�த�த மக�கள�க�கான கொள�கைகளை, எளிய மக�களிடம�ம� கொண�ட� சென�ற� �ற�ற�க�கொள�ள�ம�படி செய�ய ம�டிந�தத�. அதற�கான மக�கள� தொடர�ப� மொழியை, எழ�த�தில� மட�ட�மல�லாத�, தனத� உர�வத�தில�ம� கையாண�டார�. அவர�டைய சிந�தனைகளை அவர� காட�டிய எளிய வழியில�, மக�களிடம� கொண�ட� சேர�க�க வேண�ட�ம� என�ற� கேட�ட�க�கொண�டார�.

சிறந�த மக�கள� தொடர�பாளர�

தலைமை தாங�கிய டாக�டர� பாண�டியன� பேச�ம�போத�,

காந�தியடிகளை, நெசவாளராக, ஆசிரியராக, வழக�கறிஞராக, சிந�தனையாளராக, கொள�கை வக�ப�பாளராக, எழ�த�தாளராக, பத�திரிகையாளராக, சிறந�த மக�கள� தொடர�பாளர� என எத�தனை வகைகளில� வேண�ட�மானால�ம� வரையற�க�கலாம�. ஆனால�, இத� எல�லாவற�றைய�ம� விட, அவரை ஒர� தாயாக வரையற�ப�பதே அவர�டைய உயரம� எனலாம�.

காந�தியார� ஒர� பத�திரிகையாளராக தான� எண�ணியதை, வாசகர� உணர�ம� வகையில� அவரால� வெளிப�பட�த�த ம�டிந�தத�. அதற�கான ஆற�றல� அவரிடம� இர�ந�தத�. அவர� பெரிய படிப�ப� படித�திர�ந�தால�ம�, ஆங�கிலத�தில� எழ�தினால� கூட, அத�வ�ம� மக�கள� எளிதாக ப�ரிந�த� கொள�ள�ம� வகையிலேயே இர�ந�தத�.

தென� ஆப�பிரிக�காவில� எளிய மக�கள�க�க� வாதாட சென�ற போத�, தலைப�பாகை அணிந�த� வாதாட அன�மதி மற�க�கப�பட�டதால�, அவர� சொல�ல விர�ம�பியதை, பத�திரிகை வாயிலாக வெளிப�பட�த�தினார�. அத� அந�த எளிய மக�கள�க�க� மட�ட�மின�றி, அந�த நீதிபதியையே காந�தியின� கொள�கையை �ற�ற�க�கொள�ள வைத�த விந�தை நடந�தத�. அவர� சிறந�த பத�திரிகையாளராக, மக�கள� தொடர�பாளராக இர�ந�ததால�தான� இத� சாத�தியமானத� என�ற� கூறினார�.

3 ம�க�கிய அம�சங�கள�

நிகழ�ச�சியில�, காந�தி பேசிய பிரைம� பாய�ண�ட� சீனிவாசன� கூற�ம�போத�, சிறந�த தலைவர�கள�, மக�கள� தொடர�ப� மொழியில� வல�லவர�களாக இர�ப�பார�கள�. அப�படியாக, சொற�கள� மற�ற�ம� சொற�களின�றிய�ம� (non verbal) மக�களோட� தொடர�ப� கொண�ட� நாட�ட� மக�களை வசீகரிக�க, 3 ம�க�கிய அம�சங�கள� மக�கள�க�க� வேண�ட�ம�. யார�க�காக பேச�கிறோம� (Message and Audience) என�பத� ம�தலில� ம�க�கியம�. அட�த�த�, நாம� பேச�வதில� உண�மைய�ம� நம�பிக�கைய�ம� (Truth and Conviction) இர�க�க வேண�ட�ம�. அட�த�ததாக, நமத� கர�த�தின�மீத� மக�கள� நம�பகத�தன�மை (Credibility) கொள�ள வேண�ட�ம�.

காந�தியடிகள�, தென� ஆப�பிரிக�காவில� இர�ந�த� திர�ம�பியத�ம� 1913 லேயே நாட�டிற�க� விட�தலை பெற வேண�ட�ம� என�ற� பேச�கிறார�. அத� மக�களின� கர�த�தாக இர�க�கிறத�. அவர� பேச�வதில� உண�மையை மக�கள� உணர�ந�ததால�, நம�பகத�தன�மை கொண�ட�, அவர� பின�னால� திரண�டார�கள�. இளைஞர�கள�க�க� வழிகாட�டியாக, சிறந�த மக�கள� தொடர�பாளராக இர�ந�தார�. அதனால�தான� அவர� தேசச� தந�தையாக போற�றப�பட�கிறார� என�ற� கூறினார�.

நிகழ�ச�சியில�, அகில இந�திய வானொலி நிலைய உதவி இயக�க�நர� ஜெய சிங� உள�ளிட�ட பலர� பேசினர�. இதில� �ராளமான சிந�தனையாளர�கள�, காந�தியர�கள�, மாணவர�கள� கலந�த� கொண�டனர�.


சென�னைக�க� க�டிநீர� வழங�க�ம� �ரிகள� வேகமாக நிரம�ப�கின�றன
Source:  Makkal Kural
Friday, 20 September 2019 20:00

சென�னை,செப�.20–

திர�வள�ளூர� மாவட�டத�தில� கடந�த 2 நாட�களாக கொட�டி தீர�த�த� வர�ம� கனமழையால� சென�னையின� க�டிநீர� ஆதாரமாக விளங�க�ம� ம�க�கிய �ரிகளின� நீர�மட�டம� வேகமாக உயர�ந�த� வர�கின�றன.சென�னை, திர�வள�ளூர�, காஞ�சிப�ரம�, கடலூர� உள�ளிட�ட மாவட�டங�களில� கடந�த 2 நாட�களாக மழை கொட�டி தீர�த�த� வர�கிறத�. க�றிப�பாக சென�னை மற�ற�ம� திர�வள�ளூரில� இரவ� நேரங�களில� தொடர�ந�த� கனமழை பெய�தத�. இதனால� சென�னைக�க� க�டிநீர� வழங�க�ம� நீர� ஆதாரங�களான ம�க�கிய �ரிகள�க�க� நீர�வரத�த� அதிகரித�த�ள�ளத�.

இந�நிலையில� மேல�ம� 2 நாட�கள�க�க� மழை தொடர�ம� என வானிலை மையம� தெரிவித�த�ள�ளதால�, நீர�வரத�த� தொடர�ந�த� அதிகரித�தால� விரைவில� �ரிகள� நிரம�ப வாய�ப�ப�ள�ளதாக கூறப�பட�கிறத�. 35 அடி கொண�ட பூண�டி �ரியின� நீர�மட�டம� ஒரே நாளில� 7 அடி உயர�ந�த�ள�ளத�. �ரிக�க� 200 மில�லியன� கனஅடி நீர� வந�தத�.

தற�போத� பூண�டி �ரிக�க� 2000 கனஅடிய�ம�, ப�ழல� �ரிக�க� 315 கனஅடிய�ம�, சோழவரம� �ரிக�க� 347 கனஅடிய�ம� நீர� வந�த� கொண�டிர�க�கிறத�. கடந�த சில மாதங�களாக காய�ந�த� கிடந�த மத�ராந�தகம� �ரிக�க�ம� நீர�வர த�வங�கி உள�ளத�.


<< < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > >>