VicksWeb upgrade Location upload ads trending
VicksWeb இந்தியா
பள�ளி மாணவர�கள�க�க� இந�தியன� ஆயில� எரிபொர�ள� சிக�கன விழிப�ப�ணர�வ� பிரச�சாரப� பேச�ச�, கட�ட�ரை, ஓவியப� போட�டி
Source:  Makkal Kural
Saturday, 22 February 2020 20:30

சென�னை, பிப�.22–

எரிபொர�ள� சிக�கன பிரமாண�ட விழிப�ப�ணர�வ� பிரச�சாரத�தை இந�தியன� ஆயில� நடத�தியத�. பள�ளி மாணவர�களிடையே எரிபொர�ள� சிக�கன விழிப�ப�ணர�வ�க�க� பேச�ச�, கட�ட�ரை மற�ற�ம� ஓவியப� போட�டியை நடத�தியத�. வெற�றி பெற�ற மாணவர�க�க� தமிழ�நாட� அரச� ‘வழிகாட�ட�தல�’ நிற�வன நிர�வாக இயக�க�னர� நீரஜ� மிட�டல� பரிச�களை வழங�கினார�.

இந�தியன� ஆயில� எக�சிகியூடிவ� டைரக�டர� மற�ற�ம� மாநில அளவில� ஒர�ங�கிணைப�பாளர� பி.ஜெயதேவன� வரவேற�ற�, எரிபொர�ள� சிக�கன நடவடிக�கைகள� பற�றி விவரித�தார�.

இந�த விழாவில� கெயில� தலைமை பிராந�திய பொத� மேலாளர� எம�.கே.பிஸ�வாஸ�, பாரத� பெட�ரோலியம� எஸ�.தனபால�, பெட�ரோலியம� சேமிப�ப� ஆராய�ச�சி சங�கம� (பிசிஆர��) டைரக�டர� எஸ�.பி.செல�வம�, இந�த�ஸ�தான� பெட�ரோலியம� ஆர�.சீனிவாசன� ஆகியோர� கலந�த� கொண�டனர�.

சாக�சம� 2020 என�ன�ம� பெட�ரோலிய சிக�கன பிரச�சாரத�தையொட�டி இந�தியன� ஆயில� எக�சிகியூடிவ� டைரக�டர� பி.ஜெயதேவன� பேச�கையில�, வர�ங�கால சந�ததிகள�க�கான பெட�ரோலிய எரிபொர�ளை சேமித�த� வைக�க வேண�ட�ம�. பள�ளி மாணவர�களிடம� பிரச�சாரம� வர�ம� தலைம�றையை காக�க�ம� என�றார�.

ஓவியப� போட�டியில� ம�தல�, 2வத� பரிச� வென�ற பார�வையற�ற இர� மாணவிகள� தாங�கள� வரைந�த ஓவியத�தின� சிறப�பை விவரித�தனர�. விழிப�ப�ணர�வ� ஊர�வலத�தில� கலந�த� கொண�ட பள�ளி மாணவர�க�க� சான�றிதழ�கள� வழங�கப�பட�டத�.

ஒர� மாதம� ம�ழ�வத�ம� நடைபெற�ற இந�த விழிப�ப�ணர�வ� பிரச�சாரத�தையொட�டி, மாச� கட�ட�ப�பாட� பரிசோதனை, சைக�கிள� ஊர�வலம�, நடை பயணம�, மராத�தான�, ஓவியப�போட�டி, வினாடி வினா, சமையல� போட�டிகள� நடத�தப�பட�டத� என�றார� பி.ஜெயதேவன�.


எஸ�.ஆர�.எம�. பல�கலைக�கழகத�தில� மாணவர�கள�க�க� சொந�த தொழில� த�வக�க ஆலோசனை வழங�க 2 நிற�வனங�கள�டன� ஒப�பந�தம�
Source:  Makkal Kural
Saturday, 22 February 2020 20:10

சென�னை, பிப�. 22–

ஆசிரியர�, மாணவர�களிடையே கண�ட�பிடிப�ப�, தொழில�ம�னைவோர� கலாச�சாரத�தை உர�வாக�க எஸ�.ஆர�.எம�. இன�ஸ�டிடூட� ஆப� சயின�ஸ� அண�ட� டெக�னாலஜி, இன�டலக�ட� டிசைன� அரினா மற�ற�ம� ஸ�கூல� ஆப� டிசைன� திங�கிங� நிற�வனங�கள�டன� ப�ரிந�த�ணர�வ� ஒப�பந�தம� செய�த�ள�ளத�.

ப�ரிந�த�ணர�வ� ஒப�பந�தம� க�றித�த விவரங�களை எஸ�.ஆர�.எம�. பதிவாளர� சேத�ராமன�, த�ணைவேந�தர� சந�தீப� சஞ�செட�டி, இன�டலக�ட� டிசைன� அரினாவின� தலைவர�ம� நிர�வாக இயக�க�னர�மான அர�ண� ஜெயின�, ஸ�கூல� ஆப� டிசைன� திங�கிங� இணை நிற�வனர� அன�ப� ரத�தினவேல� ஆகியோர� பகிர�ந�த� கொண�டனர�.

இநà¯�த à®®à¯�தà¯�தரபà¯�பà¯� கூடà¯�டணியாலà¯� கலà¯�வி நிறà¯�வனதà¯�திலà¯� `இநà¯�தியாவினà¯� à®®à¯�தலà¯� வகையான à®®à¯�à®´à¯� அளவிலான வடிமைபà¯�பà¯� மையதà¯�தை’ உரà¯�வாகà¯�க à®®à¯�டியà¯�à®®à¯�. இனà¯�டலகà¯�டà¯� நிறà¯�வனமà¯�, நிதி தொழிலà¯�நà¯�டà¯�பதà¯�திறà¯�கான உலகினà¯� à®®à¯�தலà¯� வடிவமைபà¯�பà¯� மையமான 8012 நிதி தொழிலà¯�நà¯�டà¯�ப வடிவமைபà¯�பà¯� மையதà¯�தை தà¯�வகà¯�கி உளà¯�ளதà¯�. இநà¯�த மையமà¯�, எஸà¯�ஆரà¯�எமà¯� இனà¯�ஸà¯�டிடூடà¯� பேராசிரியரà¯�களà¯� மறà¯�à®±à¯�à®®à¯� மாணவரà¯�களà¯�கà¯�கà¯� வடிவமைபà¯�பà¯� சிநà¯�தனை தொடரà¯�பான வழிகாடà¯�டலà¯�களà¯� மறà¯�à®±à¯�à®®à¯� தொழிலà¯� à®®à¯�னைவோரà¯�கà¯�கான மனோநிலையை உரà¯�வாகà¯�கà¯�à®®à¯�.

எஸ�.ஆர�.எம�. த�ணை வேந�தர� சந�தீப� சஞ�செட�டி கூற�கையில�, இன�டலக�ட� மற�ற�ம� ஸ�கூல� ஆப� டிசைன� திங�கிங� உடன� நாங�கள� இணைந�திர�ப�பத� எங�கள�க�க� மிக�ந�த மகிழ�ச�சியை அளிக�கிறத�. எங�களத� கல�வியில� வடிவமைப�ப� சிந�தனையை கொண�ட� வர�வதன� மூலம� மாற�றத�திற�கான கொள�கையை நாங�கள� �ற�ற�க� கொள�கிறோம�. இன�றைய உலகில� மிகவ�ம� மதிப�ப�மிக�க திறன�களைய�ம� கல�வியறிவைய�ம� மேம�பட�த�த மாணவர�கள�க�க� வடிவமைப�ப� சிந�தனை உதவ�ம�. இதில� கட�மையான சவால�களை எதிர�கொள�ள�ம� திறன� மற�ற�ம� சிந�தனை ஆகியவை அடங�க�ம� என�ற� தெரிவித�தார�.

வடிவமைப�ப� சிந�தனை க�றித�த� இன�டலக�ட� டிசைன� அரினா நிற�வனத�தின� தலைவர�ம� நிர�வாக இயக�க�னர�மான அர�ண� ஜெயின� கூற�கையில�,

ஆராய�ச�சி, சமீபத�திய கல�வி மற�ற�ம� மாணவர�களின� மனதில� ஆர�வத�தை உர�வாக�க�தல� ஆகியவற�றின� அடிப�படையில�, கல�வி நிற�வனங�களின� சிந�தனையை உலகளாவிய நிற�வனங�கள�க�க� இணையாக உயர�த�த�வதே எங�களத� நோக�கமாக�ம�. எஸ�.ஆர�.எம�. உடன� இணைந�த�, உள�நாட�ட� வடிவமைப�ப� சிந�தனையில� அதிக கவனம� செல�த�த�வோம�. வடிவமைப�ப� சிந�தனை, ஆசிரியர�கள�க�க�ம� மாணவர�கள�க�க�ம� ஆர�வமிக�க மனநிலையை வளர�ப�பதற�கான ஒர� வாழ�க�கைத� திறமையாக மாற�ம� என�பதைய�ம� நாங�கள� உற�தி செய�வோம� என�ற� தெரிவித�தார�.


சந�திரயான�-3 ஓராண�ட�க�க�ள� விண�ணில� அன�ப�பப�பட�ம�: இஸ�ரோ தலைவர� சிவன� தகவல�
Source:  Makkal Kural
Saturday, 22 February 2020 20:00

ஆலந�தூர�,பிப�.22–

சந�திரயான�-–3 ஓராண�டிற�க�ள� விண�ணில� அன�ப�ப திட�டமிட�ட� பணிகள� நடைபெற�ற� வர�வதாக இஸ�ரோ தலைவர� சிவன� தெரிவித�த�ள�ளார�.சென�னை விமான நிலையத�தில� இஸ�ரோ தலைவர� சிவன� நிர�பர�களிடம� கூறியதாவத�:–-

9–-ம� வக�ப�ப� மாணவர�கள�க�க� இஸ�ரோவில� 2 வார பயிற�சி அளிக�கப�பட�கிறத�. கோடை விட�ம�றையில� நடத�தப�பட�ம� இந�த பயிற�சியில� அனைத�த� பள�ளி மாணவர�கள�ம� பங�கேற�க வேண�ட�ம�. ‘ககன�யான�’ திட�டப�பணி சிறப�பாக நடந�த� வர�கிறத�. இதில� செல�லக�கூடியவர�கள� தேர�வ� செய�யப�பட�ட� 15 மாத பயிற�சிக�காக ரஷ�யா சென�ற�ள�ளனர�.

ஓராண�டில� ‘ரோபோ’ உள�ள விண�கலம� ம�தலில� அன�ப�பப�பட�ம�. அதன�பின�னர� அட�த�த 6 மாதத�தில� ஆள� இல�லாத விண�கலம�ம�, அதன�பின�னர� மனிதர�களை கொண�ட விண�கலம� அன�ப�பப�பட�ம�. இதற�கான பணிகள� நடந�த� வர�கிறத�.

அதேபோல� ‘சந�திரயான�-–3’ திட�டப�பணிகள� நடந�த� வர�கிறத�. இதைய�ம� ஓராண�டிற�க�ள� விண�ணில� அன�ப�ப திட�டமிட�ட� பணிகள� நடந�த� வர�கிறத�. இஸ�ரோவிற�கான விண�வெளி நிலையம� அமைப�பதற�கான பணிகள� இப�போத� தொடங�கவில�லை.

‘ககன�யான�’ திட�டப�பணி ம�டிந�தபின�னர� அதற�கான பணிகள� தொடங�கப�பட�ம�. மீனவர�கள�க�கான செயலி உர�வாக�கப�பட�ட� தமிழக அரச�க�க� வழங�கப�பட�ட� உள�ளத�. அதில� க�றைகள� இர�ப�பதாக தெரிவித�தால� அதில� மாற�றம� செய�யப�பட�ம�. இத�வரை அத�போல� எத�வ�ம� தெரிவிக�கப�படவில�லை.

இவ�வாற� அவர� கூறினார�.


Healthy Kabuli Chana Pakora- Recipe
Source:  Chennai Online
Saturday, 22 February 2020 19:37

Kabuli Chana Pakora Recipe is a delicious recipe made of kabuli chana, onions, green chillies, garlic, fresh herbs like coriander leaves and mint leaves and fennel seeds.

These Kabuli Chana Pakoras are pan fried using the paniyaram pan making it healthy as we get to control the amount of oil we use in the pakoras.

Serve the Kabuli Chana Pakoras as high tea snacks, or after school snacks to your kids along with Green Chutney or Date and Tamarind Chutney and Ginger Cardamom Chai.

View full recipe at Archana’s Kitchen…


River linking project in TN to be completed this year
Source:  Chennai Online
Saturday, 22 February 2020 19:27

Tamil Nadu Chief Minister K. Palaniswami on Saturday announced a project to prevent sea erosion at an outlay of Rs 52.46 crore in Thoothukudi district.

He said the fourth phase of the Tamirabarani-Karumeni-Nambiyaru river linking scheme will begin soon and will be completed this year.

Inaugurating the Dr. P. Sivanthi Adityan memorial constructed at a cost of Rs 1.34 crore in Veerapandipattinam in Thoothukudi district, Palaniswami said the sea erosion prevention project will be implemented at Alanthurai.

View more…


TN scraps development of PCPIR
Source:  Chennai Online
Saturday, 22 February 2020 19:22

Tamil Nadu government on Saturday announced that it is scrapping the Petroleum, Chemicals and Petrochemicals Investment Region (PCPIR) project following opposition from the people and others.

As per original plan about 57,345 acres in 45 villages in Cuddalore and Nagapattinam districts would constitute the PCPIR.

People and political parties were opposing the project as the two districts come under the Cauvery delta region-the rice bowl the state.

View more…


”Friends” cast to get almost Rs 18-cr paycheck each for reunion?
Source:  Chennai Online
Saturday, 22 February 2020 18:43

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry and David Schwimmer are taking home a whopping $2.5 million per head — that”s almost Rs 18 crore — for coming together in an untitled, unscripted reunion special that will celebrate the long-running series, reports.

The series, which ran from September 1994 to May 2004, may have aired its series finale over 15 years ago, third-party market researchers have established that “Friends” has been one of Netflix”s most-watched shows.

Warner Bros. Home Entertainment had earlier said that sale of physical and digital versions of “Friends” have “roughly tripled” since news broke that the show would be leaving Netflix.

View more…


Google warns against installing Chrome extensions on Edge browser
Source:  Chennai Online
Saturday, 22 February 2020 17:57

Google has started displaying a warning to people using Microsofts new Edge browser while accessing the Chrome web store.

Recently, the search engine giant has added to the Chrome web store which detects when a user is installing extensions to Microsoft Edge, 9To5Google reported on Friday.

The extension simply explains that Google “recommends” using Chrome instead of Edge to use extensions “securely”.

View more…


Thoothukudi violence: Rajinikanth seeks exemption from appearing before panel
Source:  Chennai Online
Saturday, 22 February 2020 17:09

Superstar Rajinikanth has sought exemption from personal appearance before the Aruna Jagadeesn Commission of Inquiry and has agreed to be ready to answer written questions.

The one person commission was set up by the Tamil Nadu government to probe into the violence and subsequent police firing that killed 13 people during the anti-Sterlite copper smelter plant in Thoothukudi in May 22, 2018.

The Commission had summoned Rajinikanth to appear before it on February 25.

View more…


தைரியமா இர� க�வாடன�.. நாங�க இர�க�கோம�.. தூக�க� கயிற� கேட�ட சிற�வன�க�க� க�விய�ம� ஆதரவ�
Source:  Oneindia
Saturday, 22 February 2020 16:07

கான�பெர�ரா: தனத� ம�கத� தோற�றத�தால� தினம�ம� கேலி கிண�டல�க�காளான சிற�வன� தனத� தாயிடம� தனக�க� வாழ�வதற�கே பிடிக�கவில�லை என�பதால� தற�கொலை செய�த� கொள�ள தூக�க�க� கயிற� தர�ம�படி கேட�ட� அழ�ம� சிற�வன�க�க�ம� அவனத� தாய�க�க�ம� நடிகர�கள� ஹக� ஜேக�மேன�, ஜெஃப�ரி டீன� மோர�கன� உள�ளிட�டோர� ஆதரவ� கரம� நீட�டி ஆற�தல� கூறி வர�கின�றனர�. ஆஸ�திரேலியாவின� பிரிஸ�பேன� நகரைச�

<< < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next > >>