VicksWeb upgrade Location upload ads trending
VicksWeb இந்தியா
காவிரி மாவட�டங�களில� மீத�தேன�, ஹைட�ரோ கார�பன�, பெட�ரோலிய ரசாயன ஆலைகளை தடை செய�ய வைகோ வலிய�ற�த�தல�
Source:  Oneindia
Friday, 21 February 2020 14:10

சென�னை: காவிரி டெல�டா மாவட�டங�களில� மீத�தேன�, ஹைட�ரோ கார�பன�, பெட�ரோலிய ரசாயன ஆலைகளை தடை செய�ய வேண�ட�ம� என�ற� மதிம�க பொத�ச�செயலாளர�ம� ராஜ�யசபா எம�.பி.ய�மான வைகோ வலிய�ற�த�திய�ள�ளார�. இத� தொடர�பாக வைகோ இன�ற� வெளியிட�ட அறிக�கை: காவிரிப� பட�கை மாவட�டங�களைப� பாத�காக�கப�பட�ட சிறப�ப� வேளாண� மண�டலமாக அறிவிக�க�ம� சட�ட ம�ன� வடிவ� தமிழக சட�டமன�றத�தில� தாக�கல� செய�யப�பட�ட�

ரஜினிக�காக ப�திய தொலைக�காட�சி சேனல�... பரபரக�க�ம� �ற�பாட�கள�
Source:  Oneindia
Friday, 21 February 2020 13:03

சென�னை: நடிகர� ரஜினிகாந�த� �ப�ரல� மாதம� அரசியல� கட�சி தொடங�கிவிட�வார� எனக� கூறப�பட�ம� நிலையில� அவர�க�காக தொலைக�காட�சி ஒன�றை தொடங�க தீவிர �ற�பாட�கள� நடைபெற�வதாக கூறப�பட�கிறத�. இதன� பின�னணியில� அரசியல� கட�சித� தலைவர� பிளஸ� கல�வித� தந�தையாக இர�ப�பவர� ஒர�வர� உள�ளதாக தெரிவிக�கப�பட�கிறத�. �ற�கனவே தமிழகத�தில� லைசென�ஸ� பெற�ற� அதை இயக�க நிதியின�றி வைத�த�ள�ள இரண�ட� சேனல�

2 வயச� ப�யல�.. கமல� சார�, உங�க \"கட�டிப�பிடி\" வைத�தியத�த�க�க� தமிழகம� காத�த�கிடக�க�.. சீக�கிரம� வாங�க
Source:  Oneindia
Friday, 21 February 2020 12:19

சென�னை: மக�கள� எதிர�பார�த�த� வந�த மாற�றத�தைக� கொட�க�கப� போவத� யார� என�ற பெர�ம� �க�கத�த�க�க� மத�தியில� வெளிவந�தவர�தான� விஜயகாந�த�. ஆனால� காலம� அவரை மாற�றிப� போட�ட� விட�டத�.. அட�த�த� மக�கள� எதிர�பார�ப�பை கிட�டத�தட�ட பூர�த�தி செய�த�ள�ளவர� யார� என�றால� அத� நிச�சயம� கமல�ஹாசன� மட�ட�மே. வானம� பார�த�த பூமியில� திடீரென பெய�ய�ம� மழை போல.. வந�த� க�ளிர�வித�தவர�

பாரிவேந�தர�க�க� என�னாச�ச�... அறிவாலயம� பக�கம� தலைகாட�ட தயங�க�வத� �ன�?
Source:  Oneindia
Friday, 21 February 2020 11:27

சென�னை: இந�திய ஜனநாயக கட�சி நிற�வனர�ம�, பெரம�பலூர� தொக�தி எம�.பி.ய�மான பச�சம�த�த� என�ற பாரிவேந�தர� திம�க நடத�திய அனைத�த�க� கட�சி கூட�டம� உள�ளிட�ட எந�த நிகழ�ச�சிகளில�ம� இத�வரை கலந�த�கொள�ளவில�லை. அவர� சார�பாக �.ஜே.கே. பொத�ச�செயலாளர� ஜெயசீலன� மற�ற�ம� அவரத� மூத�த மகன� ரவி ஆகியோர� தான� கலந�த�கொள�கின�றனர�. கடந�த மக�களவைத� தேர�தலில� பெரம�பலூரில� திம�க கூட�டணியில� உதயசூரியன�

நிம�மதியின�றி தவிக�க�ம� செந�தில�பாலாஜி... க�டைந�தெட�க�க�ம� மத�திய க�ற�றப�பிரிவ�
Source:  Oneindia
Friday, 21 February 2020 11:26

சென�னை: கரூர� மாவட�ட திம�க பொற�ப�பாளர�ம�, அரவக�க�றிச�சி சட�டமன�ற உற�ப�பினர�மான செந�தில�பாலாஜி மீதான பணமோசடி வழக�கில� மத�திய க�ற�றப�பிரிவ� போலீஸ� க�டைந�த� எட�த�த� வர�கிறத�. இதனால� அவரால� கட�சிப�பணிகளில� ம�ழ�மையாக கவனம� செல�த�த ம�டியாத நிலை �ற�பட�ட�ள�ளத�. கடந�த 2011-2016 அதிம�க ஆட�சியில� போக�க�வரத�த�த�த�றை அமைச�சராக இர�ந�த செந�தில�பாலாஜி வேலை வாங�கித�தர�வதாக கூறி பலரிடம� பண மோசடி

ஆக�ஷன� ஹீரோவாக மாறி வர�ம� எடப�பாடியார�.. திம�கவிடம� இன�ன�ம� ஆக�ரோஷம� தேவை.. வாசகர�கள� பளிச� தீர�ப�ப�
Source:  Oneindia
Friday, 21 February 2020 11:04

சென�னை: சட�டசபை கூட�டத�தொடர� என�றாலே திம�க வெளிநடப�ப� என�ற வாசகம� ப�ழக�கத�தில� உள�ளத�.. இந�த ம�றை நடந�த� வர�ம� சட�டசபையில� திம�கவின� செயல�பாட�கள� எப�படி உள�ளன? திம�க �ற�பட�த�திய தாக�கம� என�ன? என�பத�தான� ஊற�ற� நோக�கப�பட�ட� வர�கிறத�. இந�த ம�றை பட�ஜெட� கூட�டத�தொடர� ஆரம�பித�ததில� இர�ந�தே எடப�பாடியார� வேற ரேஞ�சில� இர�க�கிறார�.. பட�வேகமாக செயல�பட�ட� கொண�டிர�க�கிறத� அதிம�க

பெண�ணை நாய�டன� ஒப�பிட�ட பாஜக செய�தித�தொடர�பாளர�.. பிரபல நடிகை கோபம�.. விளாசல�
Source:  Oneindia
Friday, 21 February 2020 10:59

டெல�லி: பெண�ணை நாய�டன� ஒப�பிட�ட� வம�பில� சிக�கிய�ள�ளார� பாஜக தேசிய செய�தித�தொடர�பாளர� ஒர�வர�. ட�விட�டரில� அவரத� கர�த�த�க�க� பெண�ககள� கட�ம� பதிலடி கொட�த�த� வர�கிறார�கள�. சில நாட�கள� ம�ன�பாக, க�ஜராத�தை சேர�ந�த சாமியார�, கிர�ஷ�ணவரூப� தாஸ�ஜி, பேசிய ஒர� சர�ச�சை பேச�ச� இணையத�தில� வைரலானத�. அவர� தனத� உரையின�போத�, மாதவிடாய� காலத�தில� பெண�கள� சமையல� செய�ய கூடாத�.

எச�.ராஜாவ�க�க� செக� வெக�க�ம� காங�கிரஸ�.. கார�த�தி சிதம�பரம� தமிழக தலைவராவாரா.. எகிற�ம� எதிர�பார�ப�ப�
Source:  Oneindia
Friday, 21 February 2020 10:37

சென�னை: அட�த�த தமிழக காங�கிரஸ� தலைவராக கார�த�தி சிதம�பரம� என�ற தகவல� பரபரக�கிறத�.. இத� உண�மையா? அல�லத� வதந�தியா என உற�தியாக தெரியவில�லை.. ஆனால� மிக�ந�த எதிர�பார�ப�ப� மட�ட�ம� �ற�பட�ட�ள�ளத�.. அதேபோல, கார�த�தி சிதம�பரம� என�றால� டென�ஷன� ஆகிவிட�ம� எச�.ராஜா உள�ளிட�டோர� இதை எப�படி எதிர�கொள�ள போகிறார�கள� என�ற எதிர�பார�ப�ப�ம� சேர�ந�தே எழ�ந�த�ள�ளத�. கோஷ�டி பூசல�க�க� பெயர�

க�ழந�தைகள�க�கான நல�வாழ�வ� அளிக�க�ம� நாட�கள� பட�டியல�.. இலங�கை சூப�பர�.. இந�தியா மோசம�!
Source:  Oneindia
Friday, 21 February 2020 10:27

ஜெனிவா: �க�கிய நாட�கள� சபை வெளியிட�ட க�ழந�தைகள�க�கான நல�வாழ�வ� அளிக�க�ம� திறன� படைத�த நாட�கள� பட�டியலில� இந�தியாவ�க�க� 131வத� இடம� கிடைத�த�ள�ளத�. க�ழந�தைகள�க�க� உகந�த ச�ற�ற�ச�சூழல� மற�ற�ம ஆரோக�கிய வாழ�வ�க�கான நிலைத�தன�மை க�றீயீட�டில� 77வத� இடத�தைய�ம� இந�தியா பிடித�த�ள�ளத�. உலச� ச�காதார நிற�வனம�. ய�னிசெப�, லான�செட� மர�த�த�வ இதழ� ஆகியவை இணைந�த� உலகம�ம�ழ�வத�ம� 180 நாட�களில� க�ழந�தைகள�க�கான

வடகிழக�க� மாநிலங�களில� அமலில� உள�ள சட�டப�பிரிவ� 371 ரத�த� செய�யப�பட�மா? அமித� ஷா விளக�கம�
Source:  Oneindia
Friday, 21 February 2020 09:08

இட�டாநகர�: காஷ�மீரில� சிறப�ப� அந�தஸ�த�தை ரத�த� செய�தத� போல� வடகிழக�க� மாநிலங�களில� அமலில� உள�ள சட�டப�பிரிவ� 371� ரத�த� செய�ய மாட�டோம� என உள�த�றை அமைச�சர� அமித� ஷா உற�தி அளித�தார�. ஜம�ம� காஷ�மீர� மாநிலத�திற�க� சிறப�ப� அந�தஸ�த� அளிக�க�ம� வகையில� இர�ந�த அரசியல� அமைப�ப� சட�டப�பிரிவ� 370 � கடந�த ஆண�ட� ஆகஸ�ட� மாதம� மத�திய

<< < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next > >>