VicksWeb upgrade Location upload ads trending
VicksWeb భారతదేశం
దేహాన�ని ఆరోగ�యంగా ఉంచే ధ�యానం
Source:  Vaartha
Sunday, 15 December 2019 02:59

Meditation

ఒకసారి ఆరోగà±�యం దెబà±�బతినà±�నాక, మందà±�à°²à±� వాడి à°¸à±�వసà±�థత పొందగలమే గానీ, పూరà±�వసà±�థితిని పొందడటం అసాధà±�యం. రిపేరà±�à°•à°¿ వచà±�à°šà°¿à°¨ మిషనà±�‌కి à°¸à±�పేరà±�‌పారà±�à°Ÿà±�‌ అమరà±�à°šà°¿ తాతà±�కాలికంగా పనిచేయించగలం గానీ దానికి యథా పూరà±�వసà±�థితికి తీసà±�à°•à±�రాలేం కదా, à°Žà°‚à°¤ à°¡à°¬à±�à°¬à±� à°–à°°à±�à°šà±�చేసినా à°•à°¨à±�à°•, అనారోగà±�యం సోకకà±�à°‚à°¡à°¾, హాసà±�పిటలà±�à°¸à±�‌ – à°Ÿà±�రీటà±�‌మెంటà±�‌తో అవసరం రాకà±�à°‚à°¡à°¾ దేహానà±�ని నిరంతరం ఆరోగà±�యంగా, నితà±�యనూతనంగా ఉంచà±�కోవాలà±�సిన బాధà±�యత మనిషికి ఉంది.

డబ�బ� ఖర�చ�, డాక�టర�ల అవసరం లేక�ండా దేహాన�ని ఆరోగ�యంగా ఉంచ�కోవాల�సిన బాధ�యత మనిషికి ఉంది. డబ�బ� ఖర�చ�, డాక�టర�ల అవసరం లేక�ండా దేహాన�ని ఆరోగ�యంగా ఉంచే ప�రక�రియ ధ�యానం. ధ�యానం సృష�టి ఆరంభకాలం న�ంచీ ఆచరణలో ఉంది.

తనని తాన� సృజించ�క�న�న విష�ణ�వ�, అతని నాభికమనం న�ండి అవతరించిన బ�రహ�మ నిరంతర ధ�యాన నిమగ�న�లయి తామ� ధ�యానదీక�షలో ఉంటూ తమ కర�తవ�యాల� నిర�వర�తిస�తారని వేదాల�, ప�రాణాల� ప�రవచించాయి. బ�రహ�మ న�ంచి అవతరించిన సప�తర�ష�ల�, ధ�యాన�లై, తపస�స� చేసి జ�ఞాన�లయ�యార�. శారీరక మానసిక ఆరోగ�యంతో పాట� ఆయ�ర�దాయం పెంచ�క�ని అద�భ�త అతీంద�రియ శక�త�లతోపాట� ఆయ�ష�ష�ని పెంపొందించ�క�న�నార�.

à°¤à±�రేతాయà±�గంలో జనà±�మించిన రావణà±�à°¡à±� నితà±�యం à°ªà±�రాతః కాలంలో సహసà±�రలింగాలకà±� అభిషేకం చేసà±�తూ నియమిత కాలంపాటూ రోజà±� à°§à±�యానం చేసà±�తూ పదివేల సంవతà±�సరాలà±� జీవించాడà±�. ఇలా అనాదికాలం à°¨à±�à°‚à°¡à°¿ à°§à±�యాన à°ªà±�à°°à°•à±�à°°à°¿à°¯ దాని à°ªà±�రయోజనానికి సంబంధించిన దృషà±�టాంతాలà±� à°Žà°¨à±�నో.. à°Žà°¨à±�నెనà±�నో మన à°ªà±�రాణాలà±�లో కనిపిసà±�తాయి. à°§à±�యానం అంటే à°¶à±�వాస మీద à°§à±�యాస. à°§à±�యానం అంటే à°¸à±�ఖాసనంలో కూరà±�à°šà±�ని రెండà±� చేతà±�లూ ఒడిలో à°•à°²à±�à°ªà±�à°•à±�ని à°µà±�రేళà±�లలో à°µà±�రేళà±�à°²à±� పెటà±�à°Ÿà±�à°•à±�ని రెండà±� à°•à°³à±�లూ మూసà±�à°•à±�ని à°®à±�à°•à±�à°•à±� à°°à°‚à°§à±�రాల à°¦à±�వారా సహజంగా జరిగే ఉచà±�à°›à±�వాస – నిశà±�వాసలనà±� గమనించడం.

దీనినే ఆనాపానసతి అంటార�. ఇలా శ�వాస మీద ధ�యాస పెట�టి గమనిస�త�న�న స�థితిలో చంచలమైన మనస�స� వల�ల రకరకాల ఆలోచనల� వస�తూ ఉంటాయి. ధ�యానం మీద మనస�స� నిలవనంట�ంది. ఇలా వచ�చేపోయే ఆలోచనలన� నెమ�మది నెమ�మదిగా దూరం చేస�కోవాలి.

సాధన ద�వారా క�రమక�రమంగా ఆలోచలన� అరికట�టే స�థితికి చేర�క�ని దీక�షతో శ�వాసన� గమనిస�తూ ఉంటే క�రమక�రమంగా శ�వాస చిన�నదవ�తూ భ�రూమధ�యం లోకి, అంటే నాసికాగ�రంలోకి తనంతట తాన�గా చేర�క�ంట�ంది. అలా చేరినప�ప�డ� ధ�యానానికి ఆలోచనా రహిత స�థితి �ర�పడ�త�ంది. ఆలోచనారహిత స�థితిలో కలిగే అనేకానేక శారీరక ఆత�మాన�భవాలన� శ�రద�ధగా గమనిస�తూ వాటితో సహగమనం చెయ�యడమే ధ�యానావస�థత దీనినే విపస�సన అంటార�. ఇలా ధ�యాస నిలిపి ధ�యానం చేసినవాడే ధ�యాని.

తాజా సినిమా వార�తల కోసం క�లిక�‌ చేయండి: https://www.vaartha.com/news/movies/

Related Images:

[See image gallery at www.vaartha.com]

The post దేహాన�ని ఆరోగ�యంగా ఉంచే ధ�యానం appeared first on Vaartha.


ఖస�లా కచోరి తయార� చేసే విధానం
Source:  Vaartha
Sunday, 15 December 2019 02:46

Qasla Kachari

కావలసిన పదార�థాల�

మైదాపిండి – రెండà±� à°•à°ªà±�à°ªà±�à°²à±�, వంటసోడా – à°…à°°à°Ÿà±€ à°¸à±�పూనà±�, ఉపà±�à°ªà±� – తగినంత, నూనె – వేయించడానికి సరిపడ, నింపేందà±�à°•à±� – మినపà±�పపà±�à°ªà±� : à°…à°°à°•à°ªà±�à°ªà±�, à°…à°²à±�లం à°¤à±�à°°à±�à°®à±� – à°Ÿà±€ à°¸à±�పూనà±�, పచà±�చిమిరà±�à°šà°¿ – రెండà±� , జీడిపపà±�à°ªà±� – రెండà±� టేబà±�à°²à±�‌ à°¸à±�పూనà±�à°²à±�, à°Žà°‚à°¡à±�à°¦à±�రాకà±�à°· – టేబà±�à°²à±�‌ à°¸à±�పూనà±�‌, నెయà±�యి – మూడà±� టేబà±�à°²à±�‌ à°¸à±�పూనà±�à°²à±�, ఇంగà±�à°µ చిటికెడà±�, ధనియాలపొడి – à°Ÿà±€ à°¸à±�పూనà±�, జీలకరà±�రపొడి – à°…à°° టీసà±�పూనà±�, కారం – à°Ÿà±€ à°¸à±�పూనà±�, సోంపà±� పొడి – పావà±�టీసà±�పూనà±�, పంచదార: అరటీసà±�పూనà±�, ఉపà±�à°ªà±� – à°°à±�à°šà°¿à°•à°¿ సరపడా. నిమà±�మరసం – టేబà±�à°²à±�‌ à°¸à±�పూనà±�, నూనె – వేయించడానికి సరిపడ.

తయార� చేయ� విధానం

మైదాలో ఉప�ప�, సోడా వేసి కలపాలి. తర�వాత కొద�దిగా నూనె వేసి కలిపాక, తగినన�ని నీళ�ల� పోసి పూరీ పిండిలా కలిపి, తడిబట�ట కప�పి పక�కన ఉంచాలి. మినప�పప�ప�ని స�మార� రెండ�గంటపాట� నానబెట�టి, కొద�దిగా నీళ�ల�పోసి కచ�చాపచ�చాగా ర�బ�బాలి.
పచ�చిమిర�చి, జీడిపప�ప� సన�నగా తరగాలి.
ఒక బాణలిలో నెయ�యి వేసి అంద�లో ర�బ�బిన పప�ప�, అల�లం త�ర�మ�, పచ�చిమిర�చి మ�క�కల�, ఇంగ�వ, ధనియాలపొడి, జీలకర�రపొడి, కారం, సోంప�, జీడిపప�ప� మ�క�కల�, ఎండ�ద�రాక�ష వేసి కొద�దిగా వేయించాలి. తర�వాత పంచదార, ఉప�ప�, నిమ�మరసం వేసి కలిపి దించాలి. పిండి మిశ�రమాన�ని చిన�నపాటి ఉండల�లా చేసి, వీటిని మధ�యలో మందంగాన� అంచ�ల దగ�గర పల�చగాన� ఉండే చిన�నపాటి పూరీల�లా చేయాలి. వాటిల�లో వేయించిన పప�ప� మిశ�రమాన�ని పెట�టి మళ�లీ గ�ండ�రని ఉండల�లా చేసి, వడల�లా ఒత�తి, నూనెలో వేయించి తీసి తీపి చట�నీతో అందించాలి.

తాజా తెలంగాణ వార�తల కోసం క�లిక�‌ చేయండి: https://www.vaartha.com/telangana/

Related Images:

[See image gallery at www.vaartha.com]

The post ఖస�లా కచోరి తయార� చేసే విధానం appeared first on Vaartha.


క�షమించే మనస�ండాలి..
Source:  Vaartha
Sunday, 15 December 2019 02:39

Jesus

‘నోటిమాటల చేత à°•à°²à±�à°—à±� నొపà±�పి నీకà±� తగà±�లకà±�à°‚à°¡ ఆయన నినà±�à°¨à±� చాటà±� చేయà±�à°¨à±� (యోబà±� 5:21). ‘వారి à°•à°‚à° à°®à±� తెరచిన సమాధి (కీరà±�తన 5:9). దేవà±�ఞడిని వెంబడిసà±�à°¤à±�à°¨à±�à°¨ వారà±� నితà±�యం ఇతరà±�à°² నిందిలà±�ని à°­à°°à°¿à°¸à±�తూ à°µà±�ఞండాలి. à°Žà°‚à°¦à±�కంటే ‘à°•à±�రీసà±�à°¤à±�యేసà±�నందà±� సదà±�à°­à°•à±�తితో à°¬à±�à°°à°¦à±�à°• à°¨à±�à°¦à±�దేశించà±�వారందరà±� హింసపొందà±�à°¦à±�à°°à±� (2 తిమోతి 3:12). దేవà±�ఞడిలో సదà±�à°­à°•à±�తితో తమ విశà±�వాసానà±�ని కొనసాగించేందà±�à°•à±� à°ªà±�రయతà±�నిసà±�తారో వారà±� హింసనà±� పొందà±�à°¤à±�ంటారà±�. ఇతరà±�à°²à±� మాటల చేత హింసà±�à°¤à±�ంటారà±�. మనసà±�à°¨à±� గాయం చేసేందà±�à°•à±� à°ªà±�రయతà±�నిసà±�à°¤à±�ంటారà±�. మాటలà±� తూటాలà±�à°—à°¾, పదà±�నైన à°•à°¤à±�à°¤à±�à°²à±�లా పనిచేసà±�à°¤à±�ంటాయి. అయితే దేవà±�à°žà°¡à±� à°† నొపà±�పి మనకà±� తగలకà±�à°‚à°¡à°¾ తనలో మనలà±�ని దాచà±�తూ à°µà±�ఞంటాడà±�. à°Žà°‚à°¦à±�కంటే కొందరి నోరà±� తెరచిన సమాధి. వారà±� నోరà±� తెరిసà±�తే à°Žà°¦à±�టివారà±� గాయపడాలà±�సిందే. à°Žà°¦à±�టివారà±� నొచà±�à°šà±�కోవాలà±�సింది. à°¦à±�వేషం, అసూయ, కోపం, అయిషà±�à°Ÿà°¤ ఇవనà±�నీ మాటలà±�లో à°µà±�యకà±�తి చేసà±�à°¤à±�ంటారà±�. చాలామందికి à°ªà±�రేమించడం చేతకాదà±� కానీ à°¦à±�వేషించడం మాతà±�à°°à°‚ చేతనవà±�à°žà°¤à±�ంది.

ప�రేమించడం చేతకాని వారికి ద�వేషించే అర�హత లేద�. ప�రేమ ఉన�నవార� ద�వేషాన�ని ప�రదర�శిచలేర�. అయితే విశ�వాస�ల�గా కొన�ని నిందల�ని, అవమానాల�ని, బాధల�ని అన�భవించేంద�క� దేవ�ఞడే అన�మతిస�త�ంటాడ�. కాబట�టి ఇతర�ల� మన విశ�వాసాన�ని కించపర�స�తూ, మన భక�తిని అవమానపరిచేలా మాట�లాడ�త�న�నప�డ� వారి గ�రించి ప�రార�థించడం తప�ప �మీ చేయలేం. అంతేకాద� వార� మారాలని దేవ�ఞడిని వేడ�కోవాలి. మెత�తటి మనస�తో దేవ�ఞడిని ఆరాధించేలా భారంగా ప�రార�థించాలి. అంతేతప�ప వార� �దో అన�నారని కృంగిపోతూ, నిరాశతో నీరసించాల�సిన అవసరం లేద�. దేవ�ఞడివైప� చూస�తూ మ�ంద�క� పయనించాలి. సమస�తం దేవ�ఞడికే అప�పగించి, సాగిపోవాలి. వారిపై కక�ష పెంచ�కోకూడద�. వార� దేవ�ఞడిచే శిక�ష పొందాలని కోర�కోకూడద�.

దేవ�ఞడ� వారిని మార�చి, తన బిడ�డల�గా మార�చాలని వేడ�కోవడం వరకే మన బాధ�యత. మనం కూడా ఒకప�ప�డ� ప�రభ�వ�ఞన� ఎంతో అవమానించాం. ఆయనన� విమర�శించాం, పేర�ల� పెట�టాం. అయినా కర�ణాసంపన�న�డైన దేవ�ఞడ� మనల�ని శిక�షలేద� కానీ, మనల�ని క�షమించి, రక�షించాడ�. ప�రభ�వ�ఞక� ఉన�న ఈ మనస� మనక� ఉండాలి. ఆయన క�షమించిన విధంగా మనం క�షమించాలి. అట�టి మనస�తో భక�తిజీవితాన�ని కొనసాగించడమే మనమ�ంద� ఉన�న కర�తవ�యం.

  • పి.వాణీపà±�à°·à±�à°ª

తాజా ఆంధ�రప�రదేశ�‌ వార�తల కోసం క�లిక�‌ చేయండి: https://www.vaartha.com/andhra-pradesh/

Related Images:

[See image gallery at www.vaartha.com]

The post క�షమించే మనస�ండాలి.. appeared first on Vaartha.


పశ�చిమ�‌ బెంగాల�‌లో నిరసన ఉద�ధృతం..
Source:  Vaartha
Saturday, 14 December 2019 18:15

పౌరసత�వ బిల�ల�న� వ�యతిరేకిస�తూ బస�స�లక� నిప�ప�

mob violence
mob violence

కోల�‌కతా: పౌరసత�వ సవరణ చట�టాన�ని వ�యతిరేకిస�తూ ఆందోళనకార�ల� పశ�చిమ�‌ బెంగాల�‌లో నిరసనన� ఉద�ధృతం చేశార�. బస�స�లన� తగలబెట�టార�. హౌరా, సంక�రాలి రైల�వే స�టేషన�‌లక� నిప�ప�పెట�టార�. దీంతో పల� రైళ�ల రాకపోకలక� అంతరాయం �ర�పడింది. మ�షీరాబాద�‌, నార�త�‌ 24 పరగణాల�లో  ఆందోళనకార�ల� జాతీయ రహదారి 34 పై టైర�లక� నిప�ప�పెట�టి వాహనరాకపోకలన� అడ�డ�క�న�నార�. జాతీయ రహదారి 6పైన కూడా ఇదే పరిస�థితి నెలకొంది. దీంతో వాహనదార�ల� తీవ�ర ఇబ�బంద�ల� ఎద�ర�కొంట�న�నార�.  బంగాల�‌లో నెలకొన�న పరిస�థిత�లపై ఆ రాష�ట�ర గవర�నర�‌ విచారం వ�యక�తం చేశార�. ‘రాష�ట�రంలో నెలకొన�న పరిస�థిత�ల� బాధక� గ�రి చేస�త�న�నాయి. మ�ఖ�యమంత�రి ప�రమాణం చేసిన విధంగా భారత రాజ�యాంగం పట�ల విధేయత కలిగి ఉండాలి. నా వరక� నేన� చట�టాన�ని పరిరక�షించేంద�క� సహాయం చేస�తాన�’ అంటూ గవర�నర�‌ జగ�దీప�‌ ధన�‌కర�‌ ట�వీట�‌ చేశార�

తాజా తెలంగాణ వార�తల కోసం క�లిక�‌ చేయండి:https://www.vaartha.com/telangana/

Related Images:

[See image gallery at www.vaartha.com]

The post పశ�చిమ�‌ బెంగాల�‌లో నిరసన ఉద�ధృతం.. appeared first on Vaartha.


ఇద�దర� ప�రియ మిత�ర�లతో సరికొత�తగా
Source:  Vaartha
Saturday, 14 December 2019 18:00

Sourav Ganguly
Sourav Ganguly

మ�ంబయి: క�రికెట�‌ మక�కాతో బిసిసి� అధ�యక�ష�డ� సౌరవ�‌ గంగూలీది ప�రత�యేక అన�బంధం ఉంది. తన కెరీర�‌ ప�రారంభం ఇక�కడే ఇంగ�లాండ�‌తో జరిగిన టెస�ట� మ�యాచ�‌తో మొదలైంది. ఆ మ�యాచ�‌లో దాదా శతకం బాదాడ�, ఆ తర�వాత నాటిగ�‌హామ�‌ టెస�ట�లోనూ శతకం బాది తనేంటో ప�రపంచానికి చాటి చెప�పాడ�. అంతేకాద� టీమిండియా సారథిగా 2002లోనూ నాట�‌వెస�ట�‌ సిరీస�‌ కైవసం చేస�కోగానే చొక�కా విప�పి మక�కా లార�డ�‌ బాల�కనీలో సంబరాల� చేస�క�న�నాడ�. ఆటగాడిగా, కామెంటేటర�‌గా లార�డ�స�‌లో అడ�గ�పెట�లే గంగూలీ ఈ సారి �కంగా బిసిసి� అధ�యక�ష�డిగా అక�కడికి వెళ�లాడ�. బోర�డ� కార�యదర�శి జై షా, కోశాధికారి అర�ణ�‌సింగ�‌ ధూమాల�‌తో కలిసి లార�డ�స�‌ బాల�కనీలో సెల�ఫీ దిగి అది తన ట�విట�టర�‌ లో పెట�టాడ�. అంతేకాక�ండా ఇద�దర� ప�రియ మిత�ర�లతో సరికొత�త బాధ�యతలతో మరోసారి అంటూ దాదా ట�వీట�‌ చేశాడ�.

తాజా బిజినెస�‌ వార�తల కోసం క�లిక�‌ చేయండి: https://www.vaartha.com/news/business/

Related Images:

[See image gallery at www.vaartha.com]

The post ఇద�దర� ప�రియ మిత�ర�లతో సరికొత�తగా appeared first on Vaartha.


21 ఔషధాల సీలింగ�‌ ధరల� పెంప�!
Source:  Vaartha
Saturday, 14 December 2019 17:38

medicins
medicins

à°¨à±�యూఢిలీ: కేందà±�à°° à°ªà±�à°°à°­à±�à°¤à±�వం మొటà±�టమొదటిసారిగా ఔషధ ధరల నియంతà±�à°°à°£ ఉతà±�తరà±�à°µà±�లనà±� అమలà±�చేసింది. 2013 డిపిసిఒపà±�రకారంచూసà±�తే మొతà±�తం 21 మందà±�లధరలనà±� డిపిసిఒ పరిధిలోనికి తెచà±�చింది. దీనివలà±�లపà±�à°°à°¸à±�à°¤à±�తం ఉనà±�à°¨ సీలింగà±�‌ధరలకంటే 50శాతం à°Žà°•à±�à°•à±�à°µ ఉంటాయని అంచనా. ఫారà±�మారంగం à°—à°¡à°šà°¿à°¨ కొంతకాలంగా à°ªà±�à°°à°­à±�à°¤à±�వం వదà±�à°¦ విసà±�తృత à°¸à±�థాయిలో లాబీయింగà±�‌చేసà±�తోంది. ఎపిà°�లనà±� లేదా గంపగà±�à°¤à±�తగా మందà±�లనà±� చైనానà±�ంచే à°Žà°•à±�à°•à±�à°µ దిగà±�మతిచేసà±�à°•à±�à°‚à°Ÿà±�à°¨à±�నది. దేశీయంగా వీటిధరలà±� పెంచితే దేశీయ ఉతà±�పతà±�à°¤à±�లకà±� à°—à°¿à°Ÿà±�à°Ÿà±�బాటà±�ధరలà±� లభిసà±�తాయని అంచనా. ఇపà±�à°¡à±� à°•à±�రియాశీలక ఫారà±�మా à°®à±�à°¡à°¿ ఉతà±�పతà±�à°¤à±�లధరలà±� 5-88శాతంవరకూ à°’à°•à±�కసారిగాపెరà±�à°—à±�à°¤à±�à°¨à±�నాయి. ఎపిà°�à°²à±�à°—à°¾ పిలిచే వీటి ధరలà±� 40–80శాతంవరకూ పెరà±�à°—à±�తాయని అంచనా. కొనà±�ని మందà±�à°²à±� పారాసిటమాలà±�‌ లాంటి వాటికి ఎపిà°� à°µà±�యయం పూరà±�తి అయిన ఉతà±�పతà±�తి à°µà±�యయంలో 80శాతంవరకూ ఉంటà±�ందని చెపà±�à°¤à±�à°¨à±�నారà±� డిపిసిఒ 2013 ఉతà±�తరà±�à°µà±�à°²à±�లోని 19à°µ పేరానà±� à°…à°¨à±�సరించి 21 కీలక ఫారà±�మలేషనà±�à°² ధరలనà±� పెంచినటà±�à°²à±� తెలà±�à°¸à±�తోంది. బిసిజి à°µà±�యాకà±�సినà±�à°²à±�, పెనà±�సిలినà±�‌, మలేరియా, à°•à±�à°·à±�à°Ÿà±�à°µà±�యాధి మందà±�à°¦à±� దాపà±�సోనె, à°ªà±�రాణాధార మందà±�à°²à±� à°«à±�యూరోసమైడà±�‌, లివరà±�‌ à°¸à±�కారింగà±�‌ à°•à°¿à°¡à±�నీ à°µà±�యాధà±�లకà±� వాడేమందà±�à°²à±�, విటమినà±�‌ సి మందà±�à°²à±�, కామనà±�‌ యాంటిబయాటికà±�à°¸à±�‌, యాంటి అలరà±�జీ మందà±�à°²à±� ధరలà±� వీటికికిందకà±� వసà±�à°¤à±�à°¨à±�నటà±�à°²à±� భారత ఫారà±�మా కూటమి సెకà±�à°°à°Ÿà°°à±€ జనరలà±�‌ à°¸à±�దరà±�శనà±�‌జైనà±�‌ చెపà±�à°¤à±�à°¨à±�నారà±�.

తాజా క�రీడా వార�తల కోసం క�లిక�‌ చేయండి:https://www.vaartha.com/news/sports/

Related Images:

[See image gallery at www.vaartha.com]

The post 21 ఔషధాల సీలింగ�‌ ధరల� పెంప�! appeared first on Vaartha.


�పిఎల�‌ వేలంలో మా దృష�టి వారిపైనే
Source:  Vaartha
Saturday, 14 December 2019 17:32

Ricky Ponting
Ricky Ponting

ఢిల�లీ: �పిఎల�‌ వేలంలో తమ దృష�టంతా విదేశీ పేసర�లపైనే ఉంట�ంని ఢిల�లీ క�యాపిటల�స�‌ హెడ�‌ కోచ�‌ రికీ పాంటింగ�‌ తెలిపాడ�. జట�ట� లక�ష�యాలన� చర�చించడానికి అతడ� శనివారం టీం మేనేజ�‌మెంట�‌ సభ�య�లన� కలిశార�. ఈ సందర�భంగా రికీ పాంటింగ�‌ మాట�లాడ�తూ.. చాలా కాలంగా తామ� వేలం గ�రించి చర�చించామని, ఎంతో సమయం తర�వాత అంద�క� సిద�ధమయ�యామని తెలిపార�. మ�ంద�గా మనం చాలా ప�రణాళికల� చేస�తాం కానీ వేలం జరిగేటప�ప�డ� మాత�రం మనం అంచనాల� వేయలేం. జరగబోయే వేలంలో తామ� ఎక�కవగా ఫాస�ట�‌ బౌలర�లపై దృష�టి సారించాం. మ�ఖ�యంగా విదేశీ ఫాస�ట�‌ బౌలర�లపై. నా అంచనా ప�రకారం ఆల�‌రౌండర�లపై ఎప�ప�డూ ఆసక�తి ఉట�ంది. వేలానికి వెళ�లినప�ప�డ� �ఆటగాడిని తీస�కోవాలనే అంశంపై నిర�దిష�ట ప�రణాళిక ఉండాలన�నార�. మాక� ఆ అవసరం లేద� కానీ జట�ట�క� సంబంధించి ఎక�కడ సమస�యల�న�నాయో వాటిని పరిష�కరించ�కోవాలి. ప�రస�త�తం ఆ దిశగా సరైన ప�రణాళిక వేస�కోవాలని పాంటింగ�‌ అన�నార�.

తాజా తెలంగాణ వార�తల కోసం క�లిక�‌ చేయండి:https://www.vaartha.com/telangana/

Related Images:

[See image gallery at www.vaartha.com]

The post �పిఎల�‌ వేలంలో మా దృష�టి వారిపైనే appeared first on Vaartha.


ఆర�సిలర�‌ మిట�టల�‌ పరం అయిన ఎస�సార�‌ స�టీల�స�‌
Source:  Vaartha
Saturday, 14 December 2019 17:19

42వేలకోట�లక� �కమొత�తంలో చెల�లింప�

arcelormittal
arcelormittal

న�యూఢిల�లీ : ప�రపంచ ఉక�క� దిగ�గజం ఆర�సిటర�‌ మిట�టల�‌ ఎస�సార�‌స�టీల�స�‌ కొన�గోల�క� 42వేల� కోట�ల� పెట�ట�బడ�ల�పెట�టేంద�క� సిద�ధం అయ�యార�. ప�రస�త�తం ర�ణభారంతో సతమతంఅవ�తూ ఎన�‌సిఎల�‌టికి దాఖల� పడిన ఎస�సార�‌స�టీల�‌న� కొన�గోల�చేసేంద�క� ఆర�సిలర�‌ మిట�టల�‌ ఆధ�వర�యంలోని కంపెనీ కొన�గోల�క� స�ప�రీంకోర�ట� గ�రీన�‌సిగ�నల�‌ ఇచ�చినసంగతి తెలిసిందే. బ�యాంకింగ�‌ వర�గాలన�అన�సరించి అర�సిలర�‌మిట�టల�‌ ఒకటిరెండ�రోజ�ల�లోనే భారీ మొత�తం సొమ�మ� చెల�లిస�తారని చెప�త�న�నార�. ఆర�సిలర�‌మిట�టల�‌ కంపెనీ మొత�తం నిధ�లన� సోమవారం నాటికే బదిలీచేస�త�ందని బ�యాంకింగ�‌ నిప�ణ�ల� చెప�త�న�నార�. ఎస�‌బి�కి మొత�తం 42వేల కోట�ల� సొమ�మ� అంద�త�ందని, ఎస�‌బి� ఎస�సార�‌స�టీల�‌క� ర�ణాలిచ�చిన బ�యాంకర�ల కూటమికి లీడ�‌బ�యాంక�‌గా వ�యవహరిస�తోందని అంద�వల�ల ఆ మొత�తం మ�ంద� లీడ�‌బ�యాంక�‌ ఖాతాకే చేర�త�ందని చెప�త�న�నార�. అయితే ఈ డీల�‌పై మిట�టల�‌కంపెనీ వ�యాఖ�యానించేంద�క� తిరస�కరించింది. బ�యాంకర�లక� ఈ సొమ�మ�న�చెల�లించినతర�వాత �బిసి ప�రణాళికల కింద �కమొత�తంలో భారీగా రికవరీచేపట�టిన సంస�థగా ఎస�సార�‌స�టీల�స�‌ నిల�స�త�ంది.

తాజా క�రీడా వార�తల కోసం క�లిక�‌ చేయండి:https://www.vaartha.com/news/sports/

Related Images:

[See image gallery at www.vaartha.com]

The post ఆర�సిలర�‌ మిట�టల�‌ పరం అయిన ఎస�సార�‌ స�టీల�స�‌ appeared first on Vaartha.


అయ�యేషా మృతదేహానికి రీపోస�ట�మార�టం పూర�తి
Source:  Vaartha
Saturday, 14 December 2019 16:47

ప�ర�రె, అస�థికలపై గాయాల�

Ayesha Meera
Ayesha Meera

గ�ంటూర�: ఆయేషా మీరా మృతదేహానికి రీపోస�ట�మార�టం పూర�తయింది.దాదాప� ఆర� గంటల పాట� అధికార�ల పర�యవేక�షణలో రీపోస�ట�మార�టం పూర�తి చేశార�. అయేషామీరా మృతదేహం వెలికితీసి ఫోరెన�సిక� నిప�ణ�ల� ఆనవాళ�ల� నమోద� చేస�క�న�నార�. ఎమ�కల�, కేశాల�, గోళ�లన� క�ష�ణ�ణంగా పరిశీలించార�. ఆయేషా ప�ర�రె, అస�థికలపై గాయాల�న�నట�ల� గ�ర�తించార�. ఆధారాల� సేకరించి పూర�తి నివేదిక తయార�చేయన�న�నట�ల� ఫోరెన�సిక� బృందం తెలిపింది. తెనాలి సబ� కలెక�టర�, ఎమ�మార�వో పంచనామా ప�రక�రియన� పరిశీలించార�. ఆయేషా మీరా హత�యకేస�న� సిబి� సీరియస�‌గా విచారణ పూర�తి చేస�తోంది. శవపరీక�ష పూర�తి చేసిన ఫోరెన�సిక� నిప�ణ�ల� ఆ రిపోర�ట�‌న� ఓ సీల�డ� కవర�‌లో పెట�టి హైకోర�ట�క� సమర�పించార�. ఆయేషా మీరా ఎమ�కల న�ంచి అవశేషాల� సేకరించార�. సిబి� ఎస�పీ విమల� నేతృత�వంలో రీపోస�ట�మార�టం నిర�వహించార�. 2007 డిసెంబర�‌లో విజయవాడ శివార�లోని ఇబ�రహీంపట�నంలో ఓ ప�రైవేట� హాస�టల�‌లో ఆయేషా మీరా దార�ణహత�య జరిగింది.

తాజా జాతీయ వార�తల కోసం క�లిక�‌ చేయండి:https://www.vaartha.com/news/national/

Related Images:

[See image gallery at www.vaartha.com]

The post అయ�యేషా మృతదేహానికి రీపోస�ట�మార�టం పూర�తి appeared first on Vaartha.


ఆమెజాన�‌ గో బ�యాక�‌..ప�లిప�కార�ట�‌ గో బ�యాక�‌..
Source:  Vaartha
Saturday, 14 December 2019 16:44


ఢిల�లీలో రోడ�డెక�కిన వర�తక�ల�

amazon & flipkart
amazon & flipkart

న�యూఢిల�లీ: ప�రమ�ఖ ఈ కామర�స�‌ దిగ�గజాల� ఆమెజాన�‌, ప�లిప�కార�ట�‌లక� అన�కూలంగా కేంద�ర ప�రభ�త�వం తీస�కోబోయే నిర�ణయాన�ని వ�యతిరేకిస�తూ దేశ రాజధాని ఢిల�లీలో వర�తక�ల� పెద�ద ఎత�త�న నిరసనక� దిగార�. ఇటీవల కేంద�ర ప�రభ�త�వం ఒక నిర�ణయం తీస�బోత�న�నట�ల� వార�తల� వెల�వడ�డాయి. దేశంలో ఎంపిక చేసిన కొన�ని చిన�న తరహా కంపెనీలన� ఫీజ� చెల�లించి మరీ ఆమెజాన�‌, ప�లిప�కార�ట�‌ లిస�ట�‌ చేయాలని ప�రభ�త�వం భావించటమే. అంద�క� అవసరమైన నిధ�లన� కూడా ప�రభ�త�వం భరించేలా నిర�ణయం ఉండబోత�ందని వార�తల� వెల�వడ�డాయి. దీంతో ఈ నిర�ణయాన�ని వర�తక�ల సమాఖ�య తీవ�రంగా వ�యతిరేకించింది. చిన�న కంపెనీలక� మేల� చేసే పేర�తో, దొడ�డి దారిన ఈ కామర�స�‌ కంపెనీలక� ప�రభ�త�వం నిధ�ల� చెల�లించాలని చూస�తోందని ఆరోపించింది. ఆమెజాన�‌ వంటి కంపెనీల� పెట�ట�బడ�ల� సహా అనేక నిబంధనలన� త�ంగలో తొక�క�తూ అనేక దేశాల�లో భారీ పెనాల�టీలక� గ�రవ�తోందని తెలిపింది. ప�రభ�త�వ నిర�ణయాన�ని నిరసిస�తూ ఢిల�లీలోని జంతర�‌ మంతర�‌ వద�ద గ�మికూడిన వర�తక�ల� ఆమెజాన�‌..ప�లిప�కార�ట�‌ గో బ�యాక�‌ అంటూ నినాదాల� చేసినట�ల� ఎంట�రాకర�‌ వెల�లడించింది. తమ నిరసనలతో ప�రభ�త�వం ఇప�పటికైనా తన తీర� మార�చ�కోకపోతే..నిరసనల� మరింత ఉధృతం చేస�తామని సి��టి పేర�కొంది.

తాజా తెలంగాణ వార�తల కోసం క�లిక�‌ చేయండి:https://www.vaartha.com/telangana/

Related Images:

[See image gallery at www.vaartha.com]

The post ఆమెజాన�‌ గో బ�యాక�‌..ప�లిప�కార�ట�‌ గో బ�యాక�‌.. appeared first on Vaartha.


<< < Prev 1 2 3 Next > >>