VicksWeb upgrade Location upload ads trending
VicksWeb భారతదేశం
వారందరిపై విచారణ జరపాల�సిందే : అమెరికా
Source:  Vaartha
Wednesday, 16 October 2019 11:08

america
america

వాషింగ�టన�‌: పాకిస�థాన�‌ భవిష�యత�త� కోసం ఉగ�రవాద�లన� అంతమొందిస�తామని చెప�పిన ఆ దేశ ప�రధాని ఇమ�రాన�‌ ఖాన�‌ తన మాటన� నిలబెట�ట�కోవాలని అమెరికా చెప�పింది. ఇటీవల అరెస�ట� చేసిన ఉగ�రవాద�లపై విచారణ జరపాల�సిందేనని హెచ�చరించింది. ఉగ�రవాద నేతలన� అరెస�ట� చేసి, తిరిగి విడ�దల చేసే అలవాట�న�న పాక�‌ తీర�పై అమెరికా దక�షిణమధ�య ఆసియా వ�యవహారాల తాత�కాలిక సహాయ కార�యదర�శి అలైస�‌ వెల�స�‌ ట�విట�టర�‌ ద�వారా స�పందించార�. హఫీజ�‌ సయిద�‌ తో పాట� ఇతర ఉగ�రవాద నేతలపై విచారణ జరపాలని లష�కరే తోయిబా జరిపిన భీకర దాడ�లక� బాధిత�లైన వార� కోర�క�ంట�న�నార� అని పేర�కొన�నార�. ఆ ఉగ�రవాద�లన� అరెస�ట� చేయడాన�ని తామ� స�వాగతిస�త�న�నామని, అయితే వారందరినీ తప�ప విచారించి తీరాల�సిందేనని డిమాండ�‌ చేశార�.


తాజా జాతీయ వార�తల కోసం క�లిక�‌ చేయండి:https://www.vaartha.com/news/national/

Related Images:

[See image gallery at www.vaartha.com]

The post వారందరిపై విచారణ జరపాల�సిందే : అమెరికా appeared first on Vaartha.


య�వతిపై ప�రేమోన�మాది ఘాత�కం
Source:  Vaartha
Wednesday, 16 October 2019 11:02

కత�తితో పొడవడంతో అక�కడికక�కడే మృతి

murdere
murdere

పశ�చిమగోదావరి: పశ�చిమగోదావరి జిల�లా పోడూర� మండలం కవిటం గ�రామంలో ఓ ప�రేమోన�మాది. కళాశాలక� వెళ�లేంద�క� బస�స�కోసం బస�టాప�‌లో వేచివ�న�న య�వతిపై కత�తితో దాడిచేసి దార�ణంగా హత�య చేశాడ�. అనంతరం తానూ ఆత�మహత�యా యత�నం చేశాడ�. కాగా పశ�చిమగోదావరి జిల�లా పోడూర� మండలం కవిటం గ�రామానికి చెందిన స�ధాకర�‌ గత కొంతకాలంగా ఈ య�వతిని ప�రేమిస�త�న�నానంటూ వెంటపడ�త�న�నాడ�. వాస�తవానికి అప�పటికే అతనికి పెళ�లయింది. భార�యతో విడాక�ల కోసం ప�రయత�నం చేస�త�న�నాడని సమాచారం.

ఈ నేపథ�యంలో ప�రేమ పేర�తో ఈ య�వతి వెంట గతకొన�నాళ�ల�గా పడ�త�న�నాడ�. కానీ ఆమె స�ధాకర�‌న� ప�రేమించేంద�క� అంగీకరించలేద�. దీంతో ఆగ�రహం చెందిన స�ధాకర� ఈరోజ� ఉదయం సదర� య�వతి కళాశాలక� వెళ�లేంద�క� బస�టాప�‌లో నిల�చ�ండడం గమనించాడ�. కత�తితో ఆమెపై దాడి చేశాడ�. దీంతో ఆమె అక�కడికక�కడే క�ప�పకూలి చనిపోయింది.అనంతరం తానూ ప�ర�గ�ల మంద�తాగి ఆత�మహత�యా యత�నం చేశాడ�. ఈ హఠాత�పరిణామంతో విస�త�పోయిన స�థానిక�ల� నిందిత�డిని పట�ట�క�ని పోలీస�లక� అప�పగించార�. పోలీస�ల� అతడిని పాలక�లొల�ల� ఆస�పత�రికి తరలించార�. య�వక�డి పరిస�థితి విషమంగా ఉన�నట�ల� సమాచారం.


తాజా తెలంగాణ వార�తల కోసం క�లిక�‌ చేయండి:https://www.vaartha.com/telangana/

Related Images:

[See image gallery at www.vaartha.com]

The post య�వతిపై ప�రేమోన�మాది ఘాత�కం appeared first on Vaartha.


భర�త విమర�శలక� స�పష�టతనిచ�చిన నిర�మలా సీతారామన�‌
Source:  Vaartha
Wednesday, 16 October 2019 10:48

దేశ ఆర�థిక వృద�ధి రేట� తగ�గ�తోందన�న పరకాల ప�రభాకర�

Nirmala Sitharaman her husband
Nirmala Sitharaman her husband

à°¨à±�యూఢిలà±�లీ: కేందà±�à°° à°ªà±�à°°à°­à±�à°¤à±�à°µ ఆరà±�థిక విధానాలనà±� తపà±�à°ªà±�పడà±�తూ కేందà±�à°° ఆరà±�థిక మంతà±�à°°à°¿ నిరà±�మలా సీతారామనà±� à°­à°°à±�à°¤, à°�పీ à°ªà±�à°°à°­à±�à°¤à±�à°µ మాజీ సలహాదారà±� పరకాల à°ªà±�రభాకరà±� కీలక à°µà±�యాఖà±�యలà±� చేశారà±�. దేశ ఆరà±�థిక వృదà±�ధి రేటà±� తగà±�à°—à±�తోందని గణాంకాలà±� కూడా à°¸à±�పషà±�à°Ÿà°‚ చేసà±�à°¤à±�à°¨à±�నాయని… కానీ, కేందà±�à°° à°ªà±�à°°à°­à±�à°¤à±�వం మాతà±�à°°à°‚ దీనà±�ని à°’à°ªà±�à°ªà±�కోవడం లేదని ఆయన విమరà±�శించారà±�. à°Žà°¨à±�నో రంగాలà±� à°—à°¡à±�à°¡à±� పరిసà±�థితిని à°Žà°¦à±�à°°à±�కొంటà±�à°¨à±�నాయనే విషయానà±�ని పబà±�లికà±� డొమైనà±� డేటా చెబà±�తోందని à°…à°¨à±�నారà±�. అయితే à°ˆ విషయానà±�ని à°ªà±�à°°à°¸à±�à°¤à±�à°¤ à°ªà±�à°°à°­à±�à°¤à±�వంలోని మేధావà±�à°²à±� à°’à°ªà±�à°ªà±�కోవడానికి సిదà±�ధంగా లేరని చెపà±�పారà±�. మన ఆరà±�థిక పరిసà±�థితి మళà±�లీ గాడిలో పడాలంటే… పీవీ నరసింహారావà±�మనà±�మోహనà±� సింగà±� à°² ఎకనామికà±� మోడలà±� à°¨à±� à°…à°¨à±�సరించాలని సూచించారà±�. ‘ది హిందూ’ పతà±�à°°à°¿à°•à°•à±� రాసిన à°“ ఆరà±�à°Ÿà°¿à°•à°²à±� లో ఆయన à°ˆ మేరకà±� తన à°…à°­à°¿à°ªà±�రాయాలనà±� à°µà±�యకà±�తపరిచారà±�.

పరకాల ప�రభాకర� చేసిన వ�యాఖ�యల� జాతీయ స�థాయిలో చర�చనీయాంశమయ�యాయి. ఈ నేపథ�యంలో, తన భర�త చేసిన విమర�శలపై నిర�మలా సీతారామన� స�పందించార�. 2014 న�ంచి 2019 మధ�య కాలంలో ఎన�డీ� ప�రభ�త�వం ఎన�నో సంస�థాగత సంస�కరణలన� చేపట�టిందని ఆమె తెలిపార�. జీఎస�టీ, వంట గ�యాస�, ఆధార� తదితర అంశాలక� సంబంధించి తామ� ఎన�నో చేశామని… ఇవన�నీ దేశ ఆర�థిక స�థితిని మెర�గ�పరిచేవే అని చెప�పార�. జీఎస�టీని కాంగ�రెస� పార�టీ తీస�క�రాలేదని గ�ర�త� చేశార�. ఉజ�వల పథకంతో 8 లక�షల మంది మహిళల� లబ�ధి పొందారని అన�నార�. పన�న�లక� సంబంధించి ఎన�నో సంస�కరణల� చేశామని చెప�పార�. అక�టోబర� 1 తర�వాత స�టార�టప� కంపెనీల� తక�క�వ పన�న�ల� మాత�రమే కట�టేలా నిర�ణయం తీస�క�న�నామని తెలిపార�. ఎన�డీ� ప�రభ�త�వం చేపట�టిన చర�యలన�నీ ప�రశంసించదగ�గవేనని చెప�పార�.


తాజా సినిమా వార�తల కోసం క�లిక�‌ చేయండి:https://www.vaartha.com/news/movies/

Related Images:

[See image gallery at www.vaartha.com]

The post భర�త విమర�శలక� స�పష�టతనిచ�చిన నిర�మలా సీతారామన�‌ appeared first on Vaartha.


మద�యం ద�కాణాల నిర�వహణక� దరఖాస�త�ల�
Source:  Vaartha
Wednesday, 16 October 2019 10:37

నేడ� దరఖాస�త�లక� ఆఖర� రోజ�

wine shop
wine shop

హైదరాబాద�: మద�యం ద�కాణాల నిర�వహణక� దరఖాస�త�ల� అధిక సంఖ�యలో వస�త�న�నాయి. ఒక�కో షాప�క� ఆర� న�ంచి 10 మందికి పైగా ఔత�సాహిక�ల� దరఖాస�త� చేస�క�ంట�న�నట�ల� ఎక�సైజ� శాఖ అధికార�ల� అంచనా వేస�త�న�నార�. డిమాండ� ఉన�న ప�రదేశాల�లో ఈ సంఖ�య మరింతగా పెర�గ�త�ందని చెబ�త�న�నార�. ఈ నెల 9న ప�రారంభమైన దరఖాస�త�ల స�వీకరణ ప�రక�రియ బ�ధవారం సాయంత�రం 4 గంటలతో మ�గియన�ంది. దీంతో చివరి రోజ� పెద�ద ఎత�త�న దరఖాస�త�ల� వస�తాయని ప�రభ�త�వం అంచనా వేస�తోంది. రాష�ట�రంలోని 2,216 షాప�లక� గాన� మంగళవారం ఒక�కరోజే 9788 దరఖాస�త�ల� వచ�చినట�ల� అధికార�ల� పేర�కొన�నార�.

ఇప�పటి వరక� మొత�తంగా వచ�చిన దరఖాస�త�ల� 20,630కి చేరింది. వీటితో ఇప�పటికే రూ.412.60 కోట�ల ఆదాయం రాష�ట�ర ప�రభ�త�వానికి సమకూరింది. ఈసారి స�పందన బాగ�ందని, కొత�త ఔత�సాహిక�ల� దరఖాస�త�ల� తీస�క�ంట�న�నారని చెబ�త�న�నార�. గతంలో వచ�చిన 40 వేల దరఖాస�త�ల� వచ�చాయి. ఇతర రాష�ట�రాలక� సరిహద�ద�ల�గా ఉన�న జిల�లాల�లో మద�యం ద�కాణాలక� దరఖాస�త�ల� వెల�ల�వలా వస�త�న�నాయని ఒక అధికారి వెల�లడించార�. మ�ఖ�యంగా ఉమ�మడి జిల�లాల�లో నల�లగొండ 3809, వరంగల� జిల�లాలో 4050, రంగారెడ�డిలో 3169, ఖమ�మంలో 3469 దరఖాస�త�ల� వచ�చాయి. ఇదిలా ఉండగా మద�యం వ�యాపారంలో ఈసారి కొత�త వ�యక�త�ల� పెద�ద ఎత�త�న దరఖాస�త�ల� తీస�క�ంట�న�నార�. అయితే ఈ వ�యాపారంలోకి కొత�తవార� రాక�ండా ఇప�పటికే లైసెన�స�ల�న�న రిటైలర�ల� సిండికేట�‌గా �ర�పడి అడ�డ�క�నే ప�రయత�నాల� చేస�త�న�నట�ల� సమాచారం. ఇక హైదరాబాద� డివిజన�‌లో మొత�తం 173 మద�యం ద�కాణాలక� కూడా 413 దరఖాస�త�ల� వచ�చినట�ల� అధికార�ల� తెలిపార�.


తాజా జాతీయ వార�తల కోసం క�లిక�‌ చేయండి:https://www.vaartha.com/news/national/

Related Images:

[See image gallery at www.vaartha.com]

The post మద�యం ద�కాణాల నిర�వహణక� దరఖాస�త�ల� appeared first on Vaartha.


కశ�మీర�‌లో కొనసాగ�త�న�న ఎన�‌కౌంటర�
Source:  Vaartha
Wednesday, 16 October 2019 10:25

ఇంట�లో నక�కింది మ�గ�గ�ర� ఉగ�రవాద�ల�గా అన�మానం

Police Force jawans
Police Force jawans

శ�రీనగర�‌: జమ�మూకశ�మీర�‌లోని అనంత�‌నాగ� జిల�లా, బిజ�‌మెహరా ప�రాంతంలో భద�రతా దళాల�, ఉగ�రవాద�లక� మధ�య భీకర ఎన�‌కౌంటర� జర�గ�తోంది. ఉగ�రవాద�ల� నక�కి ఉన�నారన�న సమాచారంతో ఈ ఉదయం భద�రతా దళాల� తనిఖీల� ప�రారంభించగా, ఎద�ర�పడిన ఉగ�రవాద�ల� కాల�ప�ల� జరిపార�. అప�రమత�తమైన భద�రతా దళాల� ఎద�ర�కాల�ప�ల� ప�రారంభించాయి. దీంతో ఉగ�రవాద�ల� ఓ ఇంట�లోకి చొరబడ�డార�. ఆ ఇంటిని చ�ట�ట�మ�ట�టిన భద�రతా దళాల� కాల�ప�ల� ప�రారంభించాయి. లోపల మ�గ�గ�ర� ఉగ�రవాద�ల� ఉన�నట�ట� పోలీస�ల� అన�మానిస�త�న�నార�. ప�రస�త�తం ఇర� వర�గాల మధ�య భీకరంగా కాల�ప�ల� జర�గ�త�న�నాయి. ఈ నేపథ�యంలో స�థానిక�లన� అక�కడి న�ంచి ఖాళీ చేయించిన అధికార�ల�.. మ�ంద� జాగ�రత�త చర�యగా మొబైల�, ఇంటర�నెట� సేవలన� నిలిపివేశార�. కాగా, వారం రోజ�ల�గా గాలిస�త�న�న ఇద�దర� ఉగ�రవాద�ల� మంగళవారం గాందర�బల� అడవ�ల�లో పోలీస�లక� పట�ట�బడ�డార�.


తాజా బిజినెస�‌ వార�తల కోసం క�లిక�‌ చేయండి:https://www.vaartha.com/news/business/

Related Images:

[See image gallery at www.vaartha.com]

The post కశ�మీర�‌లో కొనసాగ�త�న�న ఎన�‌కౌంటర� appeared first on Vaartha.


SBI ఖాతాదార�లక� షాక�
Source:  Vaartha
Wednesday, 16 October 2019 10:16

నవంబర�‌ 1న�ండి కొత�త నిర�ణయం అమల�లోకి!

SBI
SBI

న�యూఢిల�లీ: దేశీ దిగ�గజ బ�యాంక� స�టేట� బ�యాంక� ఆఫ� ఇండియా (ఎస�‌బీ�) తన కస�టమర�లక� షాకిచ�చింది. సేవింగ�స� అకౌంట�‌పై డిపాజిట�‌ రేట�లన� తగ�గించింది. దీంతో బ�యాంక�లో డబ�బ� డిపాజిట� చేయాలని భావించే వారికి తక�క�వ రాబడి వస�త�ంది. నవంబర� 1 న�ంచి ఈ నిర�ణయం అమల�లోకి వస�త�ంది.

వ�యవస�థలో లిక�విడిటీ సరిపడినంత స�థాయిలోనే ఉందని స�టేట� బ�యాంక� పేర�కొంది. సేవింగ�స� అకౌంట�లపై రూ.లక�ష వరక� డిపాజిట�లపై వడ�డీ రేట�న� 25 బేసిస� పాయింట�ల� తగ�గించింది. రిజర�వ� బ�యాంక� కీలక రెపో రేట� తగ�గింప� నేపథ�యంలో ఎస�‌బీ� ఈ నిర�ణయం తీస�క�ంది. ఎస�‌బీ� రేట�ల కోత నిర�ణయంతో సేవింగ�స� డిపాజిట�లపై వడ�డీ రేట� రూ.3.5 శాతం న�ంచి 3.25 శాతానికి దిగొస�త�ంది. రూ.లక�షలోప� డిపాజిట�లక� ఇది వర�తిస�త�ంది. అదేసమయంలో రూ.లక�ష పైన బ�యాలెన�స� ఉన�న సేవింగ�స� అకౌంట�లపై వడ�డీ రేట�లో ఎలాంటి మార�ప� లేద�. దాదాప� ఎక�క�వ మంది అకౌంట�లలో రూ.లక�షక� లోపే బ�యాలెన�స� ఉంట�ంది. దీంతో బ�యాంక� నిర�ణయంలో ఎక�క�వ మందిపై ప�రతికూల ప�రభావం పడన�ంది. స�టేట� బ�యాంక� దారిలోనే ఇతర బ�యాంక�ల� కూడా నడ�స�త�న�నాయి. దీంతో రాన�న�న రోజ�ల�లో బ�యాంక�ల�లో డిపాజిట�లపై తక�క�వ రాబడి లభిస�త�ంది. 
తాజా క�రీడా వార�తల కోసం క�లిక�‌ చేయండి:https://www.vaartha.com/news/sports/

Related Images:

[See image gallery at www.vaartha.com]

The post SBI ఖాతాదార�లక� షాక� appeared first on Vaartha.


బ�యాంక� సేవల�, కస�టమర� కేర� పై మండిపడ�డ లక�ష�మణ�
Source:  Vaartha
Wednesday, 16 October 2019 10:06

లక�ష�మణ� వ�యాఖ�యలపై ఇంకా స�పందించని బ�యాంక� యాజమాన�యం

VVS Laxman
VVS Laxman

హైదరాబాద�‌: వివాదాలక�, వివాదాస�పద వ�యాఖ�యలక� ఎప�ప�డూ దూరంగా ఉంటూ ప�రశాంతంగా ఉండే కనిపించే మాజీ క�రికెటర� వీవీఎస� లక�ష�మణ� క� ఓ బ�యాంక�పై చిర�రెత�త�కొచ�చింది. ట�విట�టర� వేదికగా ఆ బ�యాంక�పై తీవ�ర వ�యాఖ�యల� చేశాడ�. లక�ష�మణ� కోపానికి కారణమైన ఆ బ�యాంక� ఇండస� ఇండ� బ�యాంక�. ఈ బ�యాంక� సేవల�, కస�టమర� కేర� పనితీర�పై లక�ష�మణ� తన ఆవేదనన� వ�యక�తపరిచాడ�. బ�యాంక� సేవలతో తాన� చాలా నిరాశ చెందానని చెప�పాడ�. ఆ బ�యాంక� సిబ�బంది వచ�చి తమ బ�యాంక�లో ఖాతాన� ప�రారంభించాలని… అన�ని రకాల సేవలన� అందిస�తామని వాగ�దానం చేస�తారని… కానీ వారికి బ�యాంకింగ� క� సంబంధించిన ప�రాథమిక సూత�రాల� కూడా తెలియవని మండిపడ�డార�. వాస�తవానికి �ం జరిగిందో ఆయన వెల�లడించనప�పటికీ… బ�యాంక� తీర�తో ఆయన చాలా విసిగిపోయారనే విషయం మాత�రం అర�థమవ�తోంది. లక�ష�మణ� వ�యాఖ�యలపై బ�యాంక� యాజమాన�యం ఇంకా స�పందించాల�సి ఉంది.


తాజా �పి వార�తల కోసం క�లిక�‌ చేయండి:https://www.vaartha.com/andhra-pradesh/

Related Images:

[See image gallery at www.vaartha.com]

The post బ�యాంక� సేవల�, కస�టమర� కేర� పై మండిపడ�డ లక�ష�మణ� appeared first on Vaartha.


నేడ� �పి కేబినెట�‌ సమావేశం
Source:  Vaartha
Wednesday, 16 October 2019 09:56

AP fCabinet
AP Cabinet

అమరావతి: �పి కేబినెట�‌ మరికాసేపట�లో సమావేశం కాన�ంది. ఉదయం 10.30కి జరగబోయే ఈ సమావేశంలో సంక�షేమ పథకాలే ప�రధాన అజెండాగా నిలవబోత�న�నాయి. కొత�త సంక�షేమ పథకాలక� విధివిధానాలపై చర�చ జరగన�ంది. చేనేత కార�మిక�ల క�ట�ంబానికి �టా 24 వేల ఆర�థికసాయం.. సంక�షేమ కార�పొరేషన�లల ద�వారా వివిధ వర�గాలక� వాహనాల పంపిణీ తదితర విషయాలపై చర�చించన�న�నార�. ఔట� సోర�సింగ� కార�పొరేషన� �ర�పాట�క� కేబినెట�‌ ఆమోదం తెలపన�ంది. వాటర�‌గ�రిడ�‌, అమ�మ ఒడి పథకం, ఉద�యోగాల భర�తీపై కూడా సమావేశంలో చర�చించన�న�నార�.


తాజా తెలంగాణ వార�తల కోసం క�లిక�‌ చేయండి:https://www.vaartha.com/telangana/

Related Images:

[See image gallery at www.vaartha.com]

The post నేడ� �పి కేబినెట�‌ సమావేశం appeared first on Vaartha.


2018 బ�యాచ�‌ డీఎస�పీల పాసింగ�‌ ఔట�‌ పరేడ�‌
Source:  Vaartha
Wednesday, 16 October 2019 09:49

DSPs Passing Out Parade

Mangalagiri: మంగళగిరిలో 2018 బ�యాచ�‌ డీఎస�పీల పాసింగ�‌ ఔట�‌ పరేడ�‌ జరిగింది. అనంతప�రం పీటీసీలో �డాదిపాట� శిక�షణ పొందిన 25 మంది డీఎస�పీల� పాసింగ�‌ ఔట�‌ పరేడ�‌ నిర�వహించార�. కార�యక�రమంలో హోంమంత�రి స�చరిత, డీజీపీ గౌతమ�‌ సవాంగ�‌ పాల�గొన�నార�. శిక�షణ పూర�తి చేస�క�న�న వారిలో 11 మంది మహిళా డీఎస�పీల� ఉన�నార�.

తాజా తెలంగాణ వార�తల కోసం క�లిక�‌ చేయండి:https://www.vaartha.com/telangana/

Related Images:

[See image gallery at www.vaartha.com]

The post 2018 బ�యాచ�‌ డీఎస�పీల పాసింగ�‌ ఔట�‌ పరేడ�‌ appeared first on Vaartha.


సమ�మెక� మ�గింప� పలకాలి
Source:  Vaartha
Wednesday, 16 October 2019 09:48

కార�మిక సంఘాలక�, ప�రభ�త�వానికి హైకోర�ట� సూచన

High Court
High Court

హైదరాబాద� : ఆర�‌టిసిలో సమ�మెక� మ�గింప� పలకాలని కార�మిక సంఘాలక�, ప�రభ�త�వానికి హైకోర�ట� సూచించింది. పండగ వేళ ప�రజారవాణాన� నిలిపివేయడం పట�ల ఉన�నత న�యాయస�థానం మంగళవారం నాడ� సమ�మె పై కేస� విచారణ సందర�భంగా ఆగ�రహం వ�యక�తం చే సింది. కార�మిక�ల డిమాండ�ల� న�యాయ సమ�మతవే కా వచ�చ� కాని పండ�గల సమయంలో సమ�మెక� సమకట�టడం మంచిది కాదని అభిప�రాయపడింది. తొం దర పడి ఆత�మహత�యలక� పాల�పడవద�దని కార�మిక�లక� హితవ� చెప�పింది. ప�రజల ఇబ�బంద�లన� కార�మి క సంఘాల� పరిగణనలోకి తీస�కోవాలన�నది. కా ర�మిక�ల� సమ�మె విరమించాలని వారితో ప�రభ�త�వం చర�చల� జరపాలని రెండ� వైప�ల వారికీ సూచించింది. సమ�మెలోని వారిపై ఎస�మా ఎంద�క� అమల� చేయకూడదో చెప�పాలని కార�మిక సంఘాలన� ప�రశ�ని ంచింది. ఇర�పక�షాల వాదనల� మ�గియడంతో కేస�న� 18వ తేదీకి వాయిదా వేసింది. అప�పటికి సమ�మెపై నివేదిక సమర�పించాలని ప�రభ�త�వాన�ని ఆదేశించింది. ఆర�‌టిసిని విలీనం చేయడం సాధ�యం కాదని ప�రభ�త�వం న�యాయస�థానానికి తెలియజేసింది. చర�చలక� సిద�ధంగా ఉన�నామని డిమాండ�ల� పరిష�కారం కాక�ండా సమ�మె విరమించడం సా ధ�యం కాదని కార�మిక సంఘాల జెఎసి తెలిపింది.

ఆర�‌టిసికి తక�షణమే ఎండి నియమించాలని ఆదేశించిం ది. కోర�ట� ఆదేశాలపై స�పందించిన ఆర�‌టిసి జెఎసి నాయక�ల�.. అంతక� మ�ంద� విచారణ లో భా గంగా.. ప�రభ�త�వం, ఆర�‌టిసి యూనియన�ల పట�ట�దల మధ�యలో ప�రజల� నలిగిపోత�న�నారని న�యాయస�థానం అభిప�రాయపడింది. అలాగే విచారణలో భాగంగా ప�రభ�త�వానికి, యూనియన�లక� హైకోర�ట� పల� ప�రశ�నల� సంధించింది. కార�మిక�ల� నిరసన తెలిపేంద�క� అనేక మార�గాల�న�నాయని కోర�ట� తెలిపింది. అలాగే ఆర�‌టిసి సమ�మె విరమణక� ప�రభ�త�వం �ం చర�యల� తీస�క�న�నారని ప�రభ�త�వాన�ని ప�రశ�నించింది. ఆర�‌టిసి కార�మిక�లన� ప�రభ�త�వం సెల�ఫ�‌డిస�మిస� చేసిందని పిటిషర� తరప� న�యాయవాది కోర�ట� దృష�టికి తీస�క�వచ�చార�. ప�రభ�త�వ నిర�ణయంతో కార�మిక�ల� ఆత�మహత�యలక� పాల�పడ�త�న�నారని ఆర�‌టిసి జెఎసి తెలిపింది. సమ�మె విరమిస�తే తమ సమస�యల� పరిష�కారం కావని పేర�కొంది. మరోవైప� ఆర�‌టిసి ప�రభ�త�వంలో విలీనం చేయలేమని ప�రభ�త�వం కోర�ట�క� తెలిపింది. ఆర�టీసీని విలీనం చేస�తే మరిన�ని కార�పొరేషన�ల� మ�ంద�కొస�తాయని కోర�ట�క� విన�నవించింది. చర�చల ద�వారా ఎలాంటి సమస�య అయినా పరిష�కరించ�కోవచ�చని రాష�ట�ర ఉన�నత న�యాయస�థానం అభిప�రాయపడింది.

సమ�మె ప�రభావం ప�రజలపై పడక�ండా ప�రత�యామ�నాయ �ర�పాట�ల� చేశామని రాష�ట�ర ప�రభ�త�వం ఉన�నత న�యాయస�థానానికి తెలిపింది. ప�రత�యామ�నాయ �ర�పాట�ల� చేస�తే విద�యాసంస�థలక� సెలవ�ల� ఎంద�క� పొడిగించారని ఈసందర�భంగా హైకోర�ట� ప�రశ�నించింది. స�మార� నాల�గ�వేల బస�స�ల� నడవడం లేదని.. దీంతో ప�రజల� ఇబ�బంద�ల� పడ�త�న�నారని న�యాయస�థానం ఆక�షేపించింది. ఈ సమస�యన� య�ద�ధప�రాతిపదికన పరిష�కరించాల�సిన బాధ�యత ప�రభ�త�వంపై ఉందని అభిప�రాయపడింది. కార�మిక�ల� సమ�మె విరమించాలని, ప�రభ�త�వం వారిని చర�చలక� ఆహ�వానించాలని సూచించింది.


తాజా ఇ పేపర� వార�తల కోసం క�లిక�‌ చేయండి:https://epaper.vaartha.com/

Related Images:

[See image gallery at www.vaartha.com]

The post సమ�మెక� మ�గింప� పలకాలి appeared first on Vaartha.


<< < Prev 1 2 3 Next > >>