VicksWeb upgrade Location upload ads trending
VicksWeb భారతదేశం
నిర�ధ�యోగ�ల‌క� శ�భ‌వార�త కేంద�ర పరిధిలోని అన�ని ఉద�యోగాలక� ఇక‌పై ఒకే పరీక�ష.
Source:  Costatimes News Online
Wednesday, 19 August 2020 22:17

న�యూఢిల�లీ: రాబోయే రోజ�ల�లో కేంద�ర పరిధిలోని అన�ని ఉద�యోగాల నియామకానికి సంబంధించి ఒకే పరీక�ష నిర�వహించన�న�నట�ల� కేంద�ర మంత�రి ప�రకాశ�‌ జావడేకర� తెలిపార�.ఇంద�కోసం నూతనంగా జాతీయ నియామక సంస�థ (ఎన�‌ఆర�‌�)న� �ర�పాట� చేయన�న�నట�ల� వెల�లడించార�. బ�ధవారం ప�రధాని మోదీ అధ�యక�షతన జరిగిన కేబినెట� భేటీలో ఈ మేరక� నిర�ణయం తీస�క�న�నట�ల� తెలిపార�.దీని ద�వారా నిర�ద�యోగ�లక� ఎంతో మేల� జర�గ�త�ందని, ఉద�యోగ నియామకం, ఎంపిక ప�రక�రియ మరింత స�లభతరం కాన�ందని మంత�రి పేర�కొన�నార�.కేంద�ర ప�రభ�త�వ పరిధిలోని నాన� గెజిటెడ�‌ ఉద�యోగాల�, ప�రభ�త�వ రంగ బ�యాంక�ల�లో ఉద�యోగాల కోసం ఉమ�మడి పరీక�షన� ఎన�‌ఆర�‌� నిర�వహిస�త�ంది. ప�రస�త�తం కేంద�ర ప�రభ�త�వ ఉద�యోగ నియామకాలక� సంబంధించి 20 సంస�థల� పనిచేస�త�న�నాయి. ఇంద�లో మూడ� సంస�థల� మాత�రమే ఉద�యోగ నియామకానికి సంబంధించి పరీక�షల� నిర�వహిస�త�న�నాయి. ప�రస�త�త నిర�ణయంతో అన�ని సంస�థలక� కలిపి ఒకటే పరీక�ష కామన� ఎలిజిబిలిటీ టెస�ట� (సీఈటీ) నిర�వహించన�న�నట�ల� తెలిపార�. ఈ పరీక�షలో ఉత�తీర�ణ�లైన వార� మూడేళ�ల పాట� వివిధ ప�రభ�త�వ రంగ సంస�థలక� చెందిన ఉద�యోగాలక� దరఖాస�త� చేస�కోవచ�చ�.సీఈటీని ఆన�‌లైన�‌లో నిర�వహిస�తార�. స�టాఫ� సెలక�షన�‌ కమిషన� (ఎస�‌ఎస�‌సీ), రైల�వే రిక�రూట�‌మెంట� బోర�డ� (ఆర�ఆర�‌బీ), ఇన�‌స�టిట�యూట� ఆఫ� బ�యాంకింగ� సర�వీస�‌ పర�సనల� (�బీపీఎస�) కోసం సీఈటీ తొలి దశ పరీక�షల� నిర�వహిస�త�ంది..సీఈటీని డిగ�రీ, పన�నెండ�, పది తరగత�ల� ఉత�తీర�ణ�లైన వార� దేశంలో ఎక�కడి న�ంచైనా రాయవచ�చ�. దేశవ�యాప�తంగా 117 జిల�లాలో ఈ పరీక�ష నిర�వహించేంద�క� �ర�పాట�ల� చేయన�న�నట�ల� కేంద�రం తెలిపింది. ఉద�యోగ నియామకాల�లో పారదర�శకతక� పెద�ద పీట వేస�తూ తీస�కొచ�చిన ఎన�‌ఆర�‌� య�వ ఉద�యోగార�థ�లక� వరంగా మారన�ందని ప�రధాని మోదీ అన�నార�. అలానే సీఈటీ ద�వారా పల� రకాల పరీక�షల� రద�దవడంతో పాట� విల�వైన సమయం, వనర�ల� ఆదా అవ�తాయని ప�రధాని వెల�లడించార�.ప�రస�త�త విధివిదానాల ప�రకారమే రిజర�వేషన�ల� అమలవ�తాయని మంత�రి తెలిపార�. అలానే ప�రభ�త�వ, ప�రైవేట� భాగస�వామ�యం (పీపీపీ) కింద జైప�ర�, గ�వాహటి, తిర�వనంతప�రం విమానాశ�రయాలన� లీజ�క� ఇచ�చేంద�క� కేంద�ర కేబినెట�‌ ఆమోదం తెలిపింది. దీని ద�వారా ఎయిర�‌పోర�ట అథారిటీ ఆఫ� ఇండియాక� (���)క� రూ.1,070 కోట�ల� సమకూరన�న�నాయని జావడేకర� తెలిపార�..


చంద�రబాబ�పై హోంమంత�రి మేకతోటి స�చరిత వ�యాఖ�యల� స‌రికావ�- మాజీ మంత�రి అయ�యన�న.
Source:  Costatimes News Online
Wednesday, 19 August 2020 21:45

న‌ర�సీప‌ట�నం: హోంమంత�రి మేకతోటి స�చరిత చంద�రబాబ� నాయ�డ�పై చేసిన వ�యాఖ�యలపై స�పందించిన మాజీ మంత�రి అయ�యన�నపాత�ర�డ�. స�చరిత అసల� మీర� రాష�ట�రానికి హోమ� మినిస�టర� అన�న విషయం మీక� గ�ర�త�ందా. మీర� ఒక బాధ�యత లేని వ�యక�తిగా మాట�లాడ�త�న�నార�.అసల� చంద�రబాబ� నాయ�డ� గారిని విమర�శించే స�థాయి మీక�ందా. రాజకీయాల�లో పొగడ�తల�, విమర�శల� రెండ� ఉంటాయి. ఈ రెండిటికీ సంస�కారవంతంగా సమాధానం ఇవ�వాలి. మీర� ఒప�ప�క�న�నా, ఒప�ప�కోకపోయినా దేశంలో గర�వించదగ�గ నాయక�డ� చంద�రబాబ�, కేంద�రంలో కూడా అభినందనల� పొందిన సందర�భాల� చాలా ఉన�నాయి. విమర�శించడం తప�ప� అనట�లేద� రాజకీయాల�లో సహజం. కానీ విమర�శల� మితిమీరకూడద�, మీరే కాద� మీతోటి మంత�ర�ల� ప�రెస� లో కూడా బూత�ల� తిట�టే పరిస�థితి ఉంది. ఫోన� టాపింగ� గ�రించి చంద�రబాబ�నాయ�డ� గార� కేంద�రానికి లేఖ రాస�తే నీక� ఎంద�క� బాధ, మీ నాయక�ల� ఎంద�క� భ�జాల� తడ�మ�క�న�నార�. గతంలో చూస�తే ఫోన� ట�యాపింగ� ఇష�య� ఇలాగే జరిగితే ప�రభ�త�వాలే కూలిపోయే పరిస�థితి వచ�చింది. అది దృష�టి లో పెట�ట�కొని చంద�రబాబ�నాయ�డ� గార� ఈ విషయాన�ని కేంద�రం దృష�టికి తీస�కెళ�తే, మీరెంద�క� ఇబ�బంది పడ�త�న�నార�. రాష�ట�రంలో దళిత�లపై ఎన�ని అత�యాచారాల�, దాడ�ల� జర�గ�త�న�నా ఎప�ప�డ� స�పందించని మీర�, కేంద�రానికి ఒక�క లేఖ రాస�తే చంద�రబాబ� నాయ�డ� గారిపై ప�రెస� మీట� పెట�టి విమర�శల� చేస�తారా.ఈస�ట� గోదావరి లో ప�రసాధ� అనే క�ర�రవాడికి దౌర�జన�యంగా పోలీస� స�టేషన�లో శిరోమ�ండనం చేస�తే అప�ప�డ� ఎంద�క� మాట�లాడలేద�.కరోనా పై పోరాడిన డాక�టర�లక� మాస�క�ల� లెవన�నంద�క� డాక�టర� స�ధాకర� ని పిచ�చోడనే మ�ద�ర వేసేంద�క ప�రయత�నించార�, అప�ప�డ� ఎంద�క� మాట�లాడలేద�. మాస�క� పెట�ట�కో లేదన�న కారణంతో చీరాల క� చెందిన దళిత య�వక�డైన కిరణ� న� లాఠీలతో క�ళ�ళ పొడిచి చంపార�, అప�ప�డ� ఎంద�క� మాట�లాడలేద�. చిత�తూర� ప�రభ�త�వ డాక�టర� ఆస�పత�రిలో జర�గ�త�న�న అక�రమాలన� బయటపెట�టినంద�క� అనిత రాణి గారిని అవమానించార�, ఆమె బట�టల� మార�చ�క�ంట�ంటే వీడియోల� తీసి క�షోభక� గ�రి చేశార�, ఒక మహిళగా అప�ప�డ� ఎంద�క� స�పందించలేద�. గ�ంటూర� రామి రెడ�డి నగర� లో �ద� సంవత�సరాల దళిత బాలికపై అత�యాచారం చేసిన లక�ష�మణ� రెడ�డి పై ఎట�వంటి చర�యల� తీస�కోలేద�, అప�ప�డ� ఎంద�క� మాట�లాడలేద�. ఇంత మంది దళిత లక� అన�యాయం జరిగినప�ప�డ� మాట�లాడని మీర�, ఇప�ప�డ� చంద�రబాబ� గారిపై ఎలా మాట�లాడ�త�న�నార�. అసల� దిశ చట�టం మన రాష�ట�రంలో ఉందా ?, లేదా ? ఒకవేళ ఉంటే , అసల� మన రాష�ట�రంలో దిశ చట�టం అమల� అయిందా, లేదా. అమల� కాకపోతే రాజమండ�రిలో దిశ పోలీస� స�టేషన�న� మ�ఖ�యమంత�రి హోదాలో జగన� మోహన� రెడ�డి ఎలా ఓపెన� చేస�తార�. అంతేకాక�ండా స�వతంత�ర దినోత�సవం రోజ� వేదికపై దిశ చట�టం గ�రించి మన మ�ఖ�యమంత�రి అమల� చేయక�ండానే చాలా గొప�పగా చెబ�త�న�నార�. నిన�న హైకోర�ట� ఉత�తర�వ�ల� జారీచేసింది, ప�రభ�త�వ స�కూల�ల స�థలాలలో, ప�రభ�త�వ కాలేజీ స�థలాల�లో, యూనివర�సిటీ స�థలాల�లో ఇళ�ల పట�టాల� ఇవ�వద�దని. ఇది చాలా ఆనందకరమైన విషయం. ఎంద�కంటే భావి తరాలక� ఉపయోగపడే స�థలాలన� ఇలా ఇళ�ల పట�టాలక� కేటాయించడం మంచి పద�ధతి కాద�. అంతేకాక�ండా ఇళ�ల స�థలాల భూ సేకరణ పేర�తో వైసీపీ పార�టీ నాయక�ల� కొంత మంది అధికార�లతో క�మ�మక�కై దోపిడీకి పాల�పడ�త�న�నార�. ఈ వైసీపీ నాయక�లపై విచారణ జరిపి వెంటనే తగిన చర�యల� తీస�కోవాలని డిమాండ� చేస�త�న�నాన�. రాష�ట�రమంతా ఒక పక�క కరోనా తో బాధ పడ�త�ంటే, మరోపక�క రాష�ట�రం అప�ప�ల�లో ఉంటే.జగన� రెడ�డి ప�రభ�త�వం రాష�ట�రంలో విశాఖపట�నం, కాకినాడ, విజయవాడ, తిర�పతి ఈ 4 ప�రాంతాల�లో, ఒక�కో ప�రాంతంలో 30 ఎకరాల చొప�ప�న వి.�.పి గెస�ట� హౌస� ల� కడ�త�న�నార�. ఈ ప�రభ�త�వ పనితీర� ఎలా ఉందంటే తినడానికి తిండి లేకపోయినా, మీసానికి సంపంగి నూనె అన�నట�ల� ఉంది. ఆ డబ�బ�తో ఉపయోగపడే రిజర�వాయర�ల� కట�టొచ�చ�కదా, అభివృద�ధి కార�యక�రమాల� చేయొచ�చ� కదా ఇప�పటికైనా జగన� రెడ�డి ఆర�భాటాలక� పోక�ండా రాష�టాన�ని అభివృద�ధి పథంలో నడిపించాలని కోర�త�న�నాన�.


హైద‌రాబాద� వ‌ర�సిటీ ప�ర‌వేశ పరీక�షల తేదీల�
Source:  Vaartha
Wednesday, 19 August 2020 15:35

university-of-hyderabad

హైదరాబాద�‌: హైద‌రాబాద� సెంట�ర‌ల� యూనివ‌ర�సిటీ ప�ర‌వేశ ప‌రీక�ష‌ల� సెప�టెంబ‌ర� 24, 25, 26వ తేదీల�లో ఆఫ�‌లైన� విధానంలో నిర�వ‌హించ‌న�న�న‌ట�ల� వ‌ర�సిటీ వీసీ ప�రొఫెస‌ర� అప�పారావ� తెలిపార�. వ‌ర�చ�వ‌ల� ప�రెస� కాన�ఫ‌రెన�స� ద�వారా నేడ� ఆయ‌న వివ‌రాల‌న� తెలియ‌జేశార�. రికార�డ�స�థాయిలో ఈ �డాది 62,583 ద‌ర‌ఖాస�త�ల� వ‌చ�చిన‌ట�ల� చెప�పార�. తెలంగాణ న�ంచి అత�య‌ధికంగా 28,612 అప�లికేష‌న�స� రాగా కేర‌ళ 7,019, ఢిల�లీ 5,082, �పి 4,250, ప‌శ�చిమ బెంగాల�‌ 3,878, ఒడిశా న�ంచి 3,349 ద‌ర‌ఖాస�త�ల� వ‌చ�చిన‌ట�ల� వెల�ల‌డించార�.

మొత�తం 132 కోర�స�ల�లో 2,456 సీట�ల‌న� వ‌ర�సిటీ ఆఫ‌ర� చేస�త�ంది. వీటిలో 16 ఇంటిగ�రేటెడ� కోర�స�ల�, 41 పీజీ కోర�స�ల�, 15 ఎం.ఫిల� కోర�స�ల�, 10 ఎం.టెక�‌, 46 పీ.హెచ�‌డీ ప�రొగ�రామ�స�‌న� ఆఫ‌ర� చేస�త�ంది. దేశ‌వ�యాప�తంగా 38 కేంద�రాల�లో ప�ర‌వేశ ప‌రీక�ష‌లన� �ర�పాట� చేసిన‌ట�ల� తెలిపార�. కోవిడ� నేప‌థ�యంలో అన�ని జాగ�ర‌త�త చ‌ర�య‌ల� తీస�క�ంట�న�న‌ట�ల� చెప�పార�. వ‌ర�సిటీ ప�ర‌తీ �డాది రెండ� సెష‌న�స�‌లో ప�ర‌వేశ ప‌రీక�ష‌ల‌న� నిర�వ‌హిస�త�ండ‌గా ఈ �డాది మాత�రం మూడ� సెష‌న�స�‌లో ప�ర‌వేశ ప‌రీక�ష‌ల‌న� నిర�వ‌హిస�త�న�న‌ట�ల� వీసీ పేర�కొన�నార�.


తాజా అంతర�జాతీయ వార�తల కోసం క�లిక�‌ చేయండి:https://www.vaartha.com/news/international-news/

The post హైద‌రాబాద� వ‌ర�సిటీ ప�ర‌వేశ పరీక�షల తేదీల� appeared first on Vaartha.


కేబినేట� లో కీలక అంశాల వివరాల�
Source:  Vaartha
Wednesday, 19 August 2020 15:23

మ�ఖ�యమంత�రి జగన�‌ అధ�యక�షతన భేటీ

AP CM YS Jagan Mohan Reddy
AP CM YS Jagan Mohan Reddy

Amravati: ఆంధ�రప�రదేశ�‌ కేబినేట�‌ సమావేశం బ�ధవారం మ�ఖ�యమంత�రి వైఎస�‌ జగన�‌మోహన�‌రెడ�డి అధ�యక�షత ప�రారంభమైంది. ఈసందర�భంగా పల� సంక�షేమ పథకాల�, అమల� తీర�, నిధ�ల కేటాయింప�పై కేబినేట�‌ ఆమోదించింది.

‘నవరతà±�నాలà±�’ లో మరో కీలక పథకానికి కేబినెటà±�‌ ఆమోద à°®à±�à°¦à±�à°°. ‘వైయసà±�సారà±�‌ ఆసరా’à°•à±� రాషà±�à°Ÿà±�à°° కేబినెటà±�‌ ఆమోదం

à°�à°«à±�à°°à°¿à°²à±�‌ 11, 2019 నాటికి à°¬à±�యాంకà±�లకà±� బకాయిపడà±�à°¡  à°¡à±�వాకà±�à°°à°¾ à°…à°•à±�కచెలà±�లమà±�మల à°°à±�ణాలనà±� నాలà±�à°—à±� వాయిదాలà±�à°—à°¾ చెలà±�లించనà±�à°¨à±�à°¨ à°ªà±�à°°à°­à±�à°¤à±�వం.

నాల�గేళ�లలో రూ. 27,169 కోట�ల� అక�కచెల�లమ�మల చేతికివ�వన�న�న ప�రభ�త�వం., 2020–21 సంవత�సరానికి రూ.6792.21 కోట�ల� ఇవ�వన�న�న ప�రభ�త�వం . దాదాప� 90 లక�షల మంది లబ�ధిదార�ల�

సెప�టెంబర� 5 న జగనన�న విద�యా కాన�క ప�రారంభానికి కేబినెట�‌ ఆమోదం .

దాదాప� 43 లక�షల మంది విద�యార�ధ�లక� లబ�ధిమూడ� జతల యూనిఫారమ�, నోట�బ�క�స�, టెక�ట�స�‌బ�క�స�, ఒక జత షూ,రెండ� జతల సాక�స�ల�, బెల�ట�, స�కూల�‌ బ�యాగ�‌ విద�యా కాన�క కింద పంపిణీ.

‘విదà±�యా కానà±�à°•’ కోసం రూ.648.09 కోటà±�à°²à±� à°–à°°à±�à°šà±� చేసà±�à°¤à±�à°¨à±�à°¨ à°ªà±�à°°à°­à±�à°¤à±�వం

సెపà±�టెంబరà±� 1à°¨ వై.యసà±�‌.ఆరà±�‌. సంపూరà±�à°£ పోషణà±�‌ à°ªà±�లసà±�, సంపూరà±�à°£ పోషణà±�‌  à°ªà±�రారంభం

77 గిరిజన మండలాలà±�లో సంపూరà±�à°£ పోషణà±�‌ à°ªà±�లసà±�, మిగిలిన మండలాలà±�లో సంపూరà±�à°£ పోషణà±�‌ అమలà±� à°—à°°à±�భవతà±�లకà±�, బాలింతలకà±�, 6 à°¨à±�à°‚à°šà°¿ 36 నెలల వరకà±�.

అలాగే 36 à°¨à±�à°‚à°šà°¿ 72 నెలల పిలà±�లలకà±�  పౌషà±�టికాహారం. à°ˆ కారà±�యకà±�రమాలకà±� à°�డాదికి రూ.1863 కోటà±�à°²à±�30 లకà±�à°·à°² మందికి లబà±�ధి.

గతంలో కేవలం à°°à°•à±�తహీనతతో ఉనà±�à°¨ à°—à°°à±�భవతà±�లకà±�, బాలింతలకà±� మాతà±�రమే ఆహారం అందించగా… ఇపà±�à°ªà±�à°¡à±� అందరà±� బాలింతలకà±�, à°—à°°à±�భవతà±�లకà±� వరà±�తింపà±�.

గత ప�రభ�త�వ కాలంలో రూ.762 కోట�ల� మాత�రమే ఖర�చ� చేయగా.. ఈ ప�రభ�త�వ కాలంలో మూడ� రెట�ల� పెంచి దాదాప� రూ.1863 కోట�ల� కేటాయించి అమల� చేస�త�న�నార�.

డిసెంబరà±� 1à°¨à±�à°‚à°šà°¿ లబà±�దిదారà±�à°² గడపవదà±�దకే తినగలిగే  నాణà±�యమైన బియà±�యం అందించడానికి à°šà°°à±�యలà±�

9260 వాహనాల� కొన�గోల� కోసం ర�ణాల� తీస�క�నేంద�క� సివిల�‌ సప�లైస�‌ కార�పొరేషన�‌క� ప�రభ�త�వం గ�యారంటీసార�టెక�స�‌ చేసిన నాణ�యమైన బియ�యాన�ని లబ�ధిదార�ల ఇంటి వద�దకే చేర�చేంద�క� ఈ వాహనాల� వినియోగం.

60శాతం సబ�సిడీ మీద బీసీ, ఎస�సీ, ఎస�టీ, మైనార�టీ మరియ� ఈబీసీ య�వక�లక� స�వయం ఉపాధి కింద ఈ వాహనాలన� అందిస�తార�.

వాహనాల కోసం లబ�ధిదార�ల� 10 శాతం చెలిస�తే చాల�30 శాతం బ�యాంక� ర�ణం కాగా 60 శాతం సబ�సిడీ ఇవ�వన�న�న ప�రభ�త�వం.

నిర�ద�యోగ�లైన య�వక�లక� ఆరేళ�ల పాట� ఈ కాంట�రాక�ట� ఇవ�వన�న�న ప�రభ�త�వంప�రతినెలా రూ.10 వేల� ఆదాయం వచ�చేలా ఉపాధి మార�గం �ర�పాట� చేస�త�న�న ప�రభ�త�వం.

దీని కోసం రూ.550 కోటà±�à°²à±� à°–à°°à±�à°šà±� చేయనà±�à°¨à±�à°¨ à°ªà±�à°°à°­à±�à°¤à±�వం à°¸à°¾à°°à±�టెకà±�à°¸à±�‌ చేయడం వలà±�à°² గతంలో 25 శాతం ఉనà±�à°¨ నూకలà±� 15 శాతానికి తగà±�à°—à°¨à±�ందిరంగà±� మారిన బియà±�యం 6 శాతం à°¨à±�à°‚à°šà°¿ 1.5 శాతానికి తగà±�à°—à°¨à±�ంది.

ఇంద�క� గాన� ప�రతికిలోక� అదనంగా రూ.1.10 వ�యయం. 30 పైసల� డిస�ట�రిబ�యూషన�‌ కోసం ఖర�చ�పర�యావరణ హితంగా ఉండే 10 కేజీల�, 15 కేజీల� .

రీయూజబà±�à°²à±�‌  à°¬à±�యాగà±�à°²à±� లబà±�దిదారà±�లకà±� ఇవà±�వనà±�à°¨à±�à°¨ à°ªà±�à°°à°­à±�à°¤à±�వంమొతà±�తం సారà±�టెకà±�à°¸à±�‌ చేయడానికి రూ.480 కోటà±�à°²à±� à°µà±�యయం. డోరà±�‌ డెలివరీకి రూ.296 కోటà±�à°²à±� à°µà±�యయం చేయనà±�à°¨à±�à°¨ à°ªà±�à°°à°­à±�à°¤à±�వం. అదనంగా 776 కోటà±�à°²à±� à°–à°°à±�à°šà±�.

వై.ఎస�‌.ఆర�‌.బీమా కింద సామాజిక భద�రతా పథకం

సహజ మరణం పొందితే రూ.2 లక�షల�, 18–50 �ళ�ల మధ�య వర�తింప�శాశ�వత వైకల�యం లేదా ప�రమాదవశాత�తూ మరణం సంభవిస�తే బాధిత క�ట�ంబాలక� రూ.5 లక�షల�, 18–50 �ళ�ల మధ�య వర�తింప�.

శాశ�వత వైకల�యం లేదా ప�రమాదవశాత�తూ మరణం సంభవిస�తే బాధిత క�ట�ంబాలక� రూ.3 లక�షల�.

51–70 �ళ�ల మధ�య వర�తింప�బియ�యం కార�డ� ఉండి, క�ట�ంబం ఆధారపడ�డ వ�యక�తికి ద�రదష�టవశాత�తూ �దైనా ప�రమాదం జరిగితే వర�తించన�న�న వై.యస�‌.ఆర�‌. బీమా . రాష�ట�రంలో స�మార� 1కోటి 50 లక�షల బియ�యంకార�డ� క�ట�ంబాల�.

à°Žà°²à±�‌ à°� సి, కేందà±�à°° à°ªà±�à°°à°­à±�à°¤à±�వం  à°—à°¤ పథకానà±�ని ఉపసంహరించిన నేపధà±�యంలో à°ˆ కొతà±�à°¤ పథకానà±�ని సొంత à°–à°°à±�à°šà±�తో తీసà±�కొచà±�à°šà°¿à°¨ రాషà±�à°Ÿà±�à°° à°ªà±�à°°à°­à±�à°¤à±�వంà°�డాదికి రూ.583.5 కోటà±�à°²à±� à°–à°°à±�à°šà±� చేయనà±�à°¨à±�à°¨ à°ªà±�à°°à°­à±�à°¤à±�వం.

చిత�తూర� జిల�లా వెద�ర�క�ప�పం ప�రభ�త�వ డిగ�రీ కళాశాలక� 26 టీచింగ�‌ పోస�ట�ల�, 14 నాన�‌ టీచింగ�‌ పోస�ట�ల మంజూర�క� కేబినెట�‌ ఆమోదం.

వై.ఎస�‌.ఆర�‌ జిల�లా వేంపల�లె ప�రభ�త�వ డిగ�రీ కళాశాలలో 27 టీచింగ�‌ పోస�ట�ల�, 8 నాన�‌ టీచింగ�‌ పోస�ట�ల� మంజూర�క� కేబినెట�‌ ఆమోదం.

విశాఖ జిల�లా దిగ�వ సీలేర� జల విద�య�త�‌ కేంద�రంలో అదనంగా 2 యూనిట�ల�115 మెగావాట�ల� చొప�ప�న 2 యూనిట�ల� �ర�పాట�క� కేబినెట�‌ ఆమోదం/ దాదాప� రూ.510 కోట�ల� వ�యయంతో �ర�పాట�క� ఆమోదం.

వై.ఎస�‌.ఆర�‌ జిల�లా రాయచోటిలో కొత�త పోలీస�‌ సబ�‌ డివిజన�‌ �ర�పాట�క� కేబినెట�‌ ఆమోదం.

ప�లివెంద�ల సబ�‌డివిజన� న�ంచి రాయచోటి శివార� గ�రామాల� 120 కిలోమీటర�ల దూరంలో ఉండటంతో పాట� రాయచోటి జనాభా పెరిగిన నేపధ�యంలో ఈ కొత�త సబ�‌డివిజన� �ర�పాట�క� నిర�ణయం.

రాయచోటిలో కొత�త ట�రాఫిక�‌ పోలీస�‌ స�టేషన�‌ �ర�పాట�కూ ఆమోదం.

వై.యస�‌.ఆర�‌ జిల�లాక� కొత�తగా 76 హోంగార�డ� పోస�ట�ల� మంజూర�క� మంత�రిమండలి ఆమోదం.
నూతన పారిశ�రామిక విధానం 2020–23 కేబినెట�‌ ఆమోదం.

తూరà±�à°ªà±�గోదావరి జిలà±�లాలో  2000 ఎకరాలà±�లో బలà±�à°•à±�‌ à°¡à±�à°°à°—à±�‌ పారà±�à°•à±�‌ à°�à°°à±�పాటà±�à°•à±� కేబినెటà±�‌ ఆమోదం.

తాజా తెలంగాణ వార�తల కోసం : https://www.vaartha.com/telangana/

The post కేబినేట� లో కీలక అంశాల వివరాల� appeared first on Vaartha.


కాబూల�‌లో పేల�ళ�ల�..ఇద�దర� మృతి
Source:  Vaartha
Wednesday, 19 August 2020 15:19

Blast in Nepal
Blast

కాబూల�‌: ఈరోజ� ఉద‌యం 6.45 గంట‌ల‌క� అఫ�గ‌నిస�థాన� రాజ‌ధాని న‌గ‌రం కాబూల�‌లో జంట పేల�ళ�ల� సంభవించాయి. ఈ పేల�ళ�ల‌లో ఇద�ద‌ర� వ�యక�త�ల� మృతిచెందార�. పోలీస� వాహ‌నంలో మాగ�నిటిక� బాంబ� అమ‌ర�చి పేల�చ‌డం ద�వారా ఓ కానిస�టేబ�ల� చ‌నిపోయాడ�. మ‌రోక ఘ‌ట‌న‌లో ఉద‌యం 8.07 గంట‌ల‌క� విద�యాశాఖ మంత�రి కార� ల‌క�ష�యంగా చేస�క�ని పేల�డ�క� పాల�ప‌డ�డ ఘ‌ట‌న‌లో మ‌రో వ�య‌క�తి మృతిచెందాడ�. మంగళవారం సైతం దేశం 101వ స�వాతంత�ర�య వార�షికోత�సవాన�ని జర�ప�క�ంట�న�న సమయంలో ఉగ�రవాద�ల� కాల�ప�ల‌క� తెగ‌బ‌డ�డార�. వాజీర� అక�బర� ఖాన� దౌత�య ప�రాంతం, ఇతర పరిసరాల�లో 14 రాకెట�ల‌తో దాడికి పాల�ప‌డి 10 మందిని తీవ�రంగా గాయ‌ప‌రిచార�. వీరిలో నల�గ�ర� పిల�లల�, ఒక మహిళ ఉన�నార�.


తాజా జాతీయ వార�తల కోసం క�లిక�‌ చేయండి:https://www.vaartha.com/news/national/

The post కాబూల�‌లో పేల�ళ�ల�..ఇద�దర� మృతి appeared first on Vaartha.


గవర�నర�‌ వ�యాఖ�యలపై ఉత�తమ�‌ స�పందన
Source:  Vaartha
Wednesday, 19 August 2020 15:06

uttam kumar reddy
uttam kumar reddy

హైదరాబాదà±�‌: తెలంగాణ à°ªà±�à°°à°­à±�à°¤à±�వంపై గవరà±�నరà±�‌ తమిళిసై సౌందరరాజనà±� చేసిన à°µà±�యాఖà±�యలపై పీసీసీ à°…à°§à±�యకà±�à°·à±�à°²à±� ఉతà±�తంకà±�మారà±� రెడà±�à°¡à°¿ మాటà±�లాడà±�తూ..’రాషà±�à°Ÿà±�à°° గవరà±�నరà±� తమిళ సై సౌందరరాజనà±� గారి à°µà±�యాఖà±�యలà±�, కరోనా à°•à°Ÿà±�టడిలో రాషà±�à°Ÿà±�à°° à°ªà±�à°°à°­à±�à°¤à±�à°µ అసమరà±�ధతకà±� à°…à°¦à±�దం పడà±�à°¤à±�à°¨à±�నాయి. à°šà°¿à°¨à±�à°¨ రాషà±�à°Ÿà±�రాలà±� కూడా రోజà±�à°•à±� లకà±�à°·à°²à±�లో టెసà±�à°Ÿà±�à°²à±� చేసà±�à°¤à±�ంటే తెలంగాణలో నినà±�à°¨ చేసిన టెసà±�à°Ÿà±�à°²à±� కేవలం 19,579. కెసిఆరà±�‌ తీరà±�తో రాషà±�à°Ÿà±�à°°à°‚ మరియà±� హైదరాబాదà±� అభాసà±�పాలవà±�à°¤à±�à°¨à±�నాయి!’ అని ఉతà±�తమà±� à°•à±�మారà±�‌రెడà±�à°¡à°¿ పేరà±�కొనà±�నారà±�.


తాజా �పి వార�తల కోసం క�లిక�‌ చేయండి:https://www.vaartha.com/andhra-pradesh/

The post గవర�నర�‌ వ�యాఖ�యలపై ఉత�తమ�‌ స�పందన appeared first on Vaartha.


�పి కేబినెట�‌ కీలక నిర�ణయాల� ఇవే…
Source:  Vaartha
Wednesday, 19 August 2020 14:49

వైఎస�‌ఆర�‌ విద�యా కాన�క పథకానికి ఆమోదం

jagan mohan reddy
cm jagan mohan reddy

అమరావతి: సిఎం జగన�‌ అధ�యక�షతన జరిగిన �పి కేబినేట�‌ సమావేశం మ�గిసింది. ఈ సమావేశంలో కేబినెట�‌ తీస�క�న�న నిర�ణయాల� ఇవే..


.నూతన పారిశ�రామిక విధానానికి ఆమోదమ�ద�ర. 2020 న�ంచి 2023 వరక� నూతన పారిశ�రామిక విధానం అమల�లో ఉంట�ంది.
.నూతన పారిశ�రామిక విధానం ద�వారా ఎస�సీ, ఎస�టీ, మహిళా పారిశ�రామికవేత�తలక� ప�రోత�సాహకాల�.
.వైఎస�‌ఆర� విద�యా కాన�క పథకానికి ఆమోదం. వచ�చే నెల 5వ తేదీ న�ంచి అమల�లోకి రాన�న�న పథకం.
.బీసీ ఫెడరేషన�ల�, రామనపాడ� పోర�ట� డీపీఆర� కి ఆమోదం.
.వైఎస�‌ఆర� సంపూర�ణ పోషకాహార పథకానికి ఆమోదం. ఈ పథకం ద�వారా మహిళల�, శిశ�వ�లక� పూర�తి స�థాయిలో పోషకాహారం అందించన�న�న ప�రభ�త�వం. సెప�టెంబర� 1న పథకం ప�రారంభం.
.పంచాయతీరాజ� శాఖలో 51 డివిజనల� డెవలప� మెంట� అధికార�ల పోస�ట�లక� ఆమోదమ�ద�ర.
.సెప�టెంబర� 11న వైఎస�‌ఆర� ఆసరా పథకానికి మ�హూర�తం.

తాజా జాతీయ వార�తల కోసం క�లిక�‌ చేయండి:https://www.vaartha.com/news/national/

The post �పి కేబినెట�‌ కీలక నిర�ణయాల� ఇవే… appeared first on Vaartha.


సౌదీలో 24 గంట‌ల�లో 1,409 కొత�త కేస�ల�
Source:  Vaartha
Wednesday, 19 August 2020 14:31

మొత�తం కేస�ల సంఖ�య 3,01,323

corona virus – Saudi Arabia

రియాద�‌: కరోనా వైరస�‌ ఉద�ధృతి సౌదీ అరేబియాలో కొనసాగ�త�ంది. గ‌డిచిన 24 గంట‌ల�లో నమోదైన 1,409 కొత�త కేస�ల‌తో క‌లిపి ఇప�ప‌టివ‌ర‌క� సౌదీ వ�యాప�తంగా కోవిడ� సోకిన వారి సంఖ�య 3,01,323క� చేరింద‌ని మంగ‌ళ‌వారం ఆరోగ�య‌శాఖ‌ వెల�ల‌డించింది. అలాగే 4,526 మంది ఆస�ప‌త�రి న�ంచి డిశ�చార�జి అయ�యార�. దీంతో మొత�తం రిక‌వ‌రీల� 2,72,911 అయ�యాయి. ఇక నిన�న సంభ‌వించిన 34 మ‌ర‌ణాల‌తో క‌లిపి ఇప�ప‌టికే దేశ‌వ�యాప�తంగా 3,470 మందిని ఈ మ‌హ‌మ�మారి బ‌లిగొంది. ప�ర‌స�త�తం దేశంలోని వివిధ ఆస�ప‌త�ర�ల�లో 24,942 మంది క‌రోనా రోగ�ల� చికిత�స పొంద�త�న�నార�. వీరిలో 1,716 మంది ప‌రిస�థితి క�రిటిక‌ల�‌గా ఉన�న‌ట�ల� ఆరోగ�య‌శాఖ అధికార�ల� వెల�ల‌డించార�.


తాజా జాతీయ వార�తల కోసం క�లిక�‌ చేయండి:https://www.vaartha.com/news/national/

The post సౌదీలో 24 గంట‌ల�లో 1,409 కొత�త కేస�ల� appeared first on Vaartha.


à°ªà±�రణబà±�‌ ఆరోగà±�యం à°•à±�షీణించింది…ఆరà±�మీ ఆసà±�పతà±�à°°à°¿
Source:  Vaartha
Wednesday, 19 August 2020 14:14

తాజా బ�లిటెన�‌లో ఆస�పత�రి వెల�లడి

Pranab Mukherjee

న�యూఢిల�లీ: భారత మాజీ రాష�ట�రపతి ప�రణబ� మ�ఖర�జీ ఆరోగ�యం క�షిణిస�తోందని ఆర�మీ ఆస�పత�రి ప�రకటించింది. ఆయన మెదడ�క� వెళ�లే నాళాల�లో రక�తం గడ�డకట�టడంతో ఆయనక� సర�జరీ చేసి, ఢిల�లీలోని ఆర�మీ ఆస�పత�రిలో చికిత�స అందిస�త�న�న విషయం తెలిసిందే. దానికి తోడ� ఆయనక� కరోనా కూడా సోకింది. ఈ క�రమంలో గత కొన�ని రోజ�ల�గా ఆయనక� వెంటిలేటర�‌పైనే చికిత�స అందిస�త�న�నార�. ప�రణబ� రక�తంలో ఆక�సిజన� స�థాయి, బీపీ, గ�ండె పనితీర� వంటివి మాత�రం స�థిరంగానే ఉన�నట�ల� నిన�న బ�లిటెన�‌లో తెలిపిన ఆస�పత�రి ఈ రోజ� తాజా బ�లిటెన� విడ�దల చేసింది. ఆయనక� ఊపిరితిత�త�ల�లో ఇన�‌ఫెక�షన�‌ సోకినట�ల� తెలిపింది. ఆయనన� ఇప�పటికీ వెంటిలేటర�‌పై ఉంచి చికిత�స అందిస�త�న�నట�ల� వైద�య�ల� చెప�పార�. ప�రత�యేక వైద�య బృందం ప�రణబ�‌ ఆరోగ�య పరిస�థితిని పర�యవేక�షిస�తోందని తెలిపార�.


తాజా తెలంగాణ వార�తల కోసం క�లిక�‌ చేయండి:https://www.vaartha.com/telangana/

The post à°ªà±�రణబà±�‌ ఆరోగà±�యం à°•à±�షీణించింది…ఆరà±�మీ ఆసà±�పతà±�à°°à°¿ appeared first on Vaartha.


ఉత�తరప�రదేశ�‌‌లో తెరిచిన ప�రైవేట� పాఠశాల
Source:  Vaartha
Wednesday, 19 August 2020 13:41

చర�యల� తీస�క�ంటామన�న అధికార�ల�

Private School In UP s Jalaun Conducts Classes Amid COVID 19

లకో: దేశవ�యాప�తంగా కరోనా నేపథ�యంలో పాఠశాలల� మూతపడిన విషయ తెలిసిందే. అయితే ఉత�తరప�రదేశ�‌‌లోని ఓ ప�రైవేట� స�కూల� యాజమాన�యం మాత�రం కేంద�రం, రాష�ట�ర ప�రభ�త�వం జారీ చేసిన మార�గదర�శకాలన� పట�టించ�కోలేద�. జలాన�‌లోని ఒక ప�రైవేట� పాఠశాల మంగళవారం స�కూల� తెరిచింది. విద�యార�థ�లక� తరగత�ల� నిర�వహించింది. కరోనా మార�గదర�శకాలక� విర�ద�ధంగా స�కూల� తెరిచిన ఆ స�కూల� యాజమాన�యం సంబంధిత నిబంధనలన� � మాత�రం పట�టించ�కోలేద�. స�కూల�క� హాజరైన విద�యార�థ�లెవరూ మాస�క�ల� ధరించలేద�. విద�యార�థ�ల మధ�య భౌతిక దూరం � మాత�రం పాటించలేద�.

స�కూల� పిల�లలంతా పక�కన పక�కనే కూర�చ�క�న�నార�. తల�లిదండ�ర�ల� కూడా నిర�లక�ష�యంగా వ�యవహరించి కరోనా పట�ల � మాత�రం జాగ�రతల� తీస�కోక�ండా తమ పిల�లలన� స�కూల�క� పంపార�. మరోవైప� ఈ విషయం తెలిసిన విద�యాశాఖ అధికార�ల� ఆ ప�రైవేట� స�కూల� నిర�వాహక�లపై ఆగ�రహం వ�యక�తం చేశార�. స�కూళ�ల� తెరిచేంద�క� రాష�ట�ర ప�రభ�త�వం ఎలాంటి ఆదేశాల�, ఉత�తర�వ�ల� జారీ చేయలేదని చెప�పార�. కరోనా మార�గదర�శకాల�, నిబంధనల� ఉల�లంఘించి స�కూల� తెరిచిన ఆ ప�రైవేట� పాఠశాల మేనేజర�, ప�రిన�సిపాల�‌పై కఠిన చర�యల� తీస�క�ంటామని ప�రాథమిక విద�యాశాఖ అధికారి ప�రేమ�‌చంద� తెలిపార�. కాగా పల� రాష�ట�రాల�లో కొన�ని ప�రైవేట� పాఠశాలల� ఆన�‌లైన� తరగత�ల� నిర�వహిస�త�న�నాయి.


తాజా బిజినెస�‌ వార�తల కోసం క�లిక�‌ చేయండి:https://www.vaartha.com/news/business/

The post ఉత�తరప�రదేశ�‌‌లో తెరిచిన ప�రైవేట� పాఠశాల appeared first on Vaartha.


<< < Prev 1 2 3 Next > >>