VicksWeb upgrade Location upload ads trending
VicksWeb భారతదేశం
నవ�వ� దివ�యఔషధం!
Source:  Vaartha
Friday, 20 September 2019 16:24

Lady Laughing
Laughing: The Best Medicine

కొందరి నవ�వ�న� చూస�త�ంటే ఇంకా ఇంకా చూడాలనిపిస�త�ంది. మనస�న� అహ�లాదపర�స�త�ంది. కొందర� నవ�ఞ�వత�ంటే వెంటనే ఆ నవ�ఞ�వన� ఆపేయాలనిపిస�త�ంది. శరీరాన�ని ఎవరో బరికేస�త�న�నట�ల�గా అనిపిస�త�ంది. ఎలా అనిపించినా నవ�ఞ�వ మాత�రం ఆరోగ�యానికి మేల�. కృంగ�బాట�క� గ�రైనా, నిరంతరం బాధపడ�త�న�నా గ�ండెపోట�తోపాట� పల� ఆరోగ�య సమస�యల� రావచ�చ�. నవ�వ�తో ర�గ�మతల� మాయం అవడం మాత�రమే కాద� పెద�ద జబ�బ�ల న�ంచి కూడా బయటపడవచ�చ�. నవ�ఞ�వ మనస�క� వ�యాయామాన�నిస�త�ంది. కానీ కొందర� ఎప�ప�డూ �దో పోగొట�ట�క�న�నట�ల�గా దిగాల�గా ఉంటార�.

వారికి సమస�యల� పెద�దగా వ�ఞండకపోయినా, సమస�యల వలయంలో చిక�క�క�నిపోయినట�ల�గా ఫీలైపోత�ంటార�. ఇంకొందర� ఉంటార� వారికి అన�నీ సమస�యలే..అయినా ఆనందంగా కనిపిస�తార�. నవ�ఞ�వత�ంటార�. నవ�వేంద�క� ప�రయత�నిస�తార�. నవ�వ� నేర�పితే వచ�చేది కాద�. అది ఒక సహజ సంపద. సృష�ట�యాది న�ంచి వ�న�న నవ�వ� భాషకన�నా క�ల�ప�తమయినది. నవ�వ�లో ఎన�నో భావవ�యక�తీకరణల�ంటాయి. కొన�ని సందర�భాలలో నవ�వ�న� అణచ�కోలేం. నవ�వ� రాక�ండా పెదవ�ల�ని బిగించనూలేం. మనోభావాన�ని వ�యక�తీకరించడమే నవ�వ� ఉద�దేశ�యమని మనం భావించాల�సి వ�ంట�ంది. నవ�వ� మౌలిక లక�షణం. స�వీయ భావవ�యక�తీకరణ కాద�, ఇతర�లలో సహకారాత�మక భావనల� నింపడమే.

నవ�వ� మనలో టెన�షన�స�‌న� సడలిస�త�ంది. సమైక�య భావనన� సామరస�యాన�ని పెంపొందిస�త�ంది. నవ�వ� మనస�ని తేలికపరిచే ఉత�తమసాధనం. హాస�యం, నవ�వ� ఆరోగ�యాన�ని ప�రశాంతనిస�తోంది. మనసూర�తిగా నవ�వడం మానసిక ఆరోగ�యానికి వ�యాయామం. స�న�నితమైన హాస�యం న�ంచి జనించిన నవ�వ� ఆరోగ�యాన�ని, ఆయ�రార�ధాన�నిస�త�ంది.
నవ�వడం ఆరోగ�యానికి ఆత�మీయసంతోషానికి అవసరమైన ఇంధనం. రోజ� హాయిగా నవ�వేవారి జోలికి � రోగం రాద�.హాయి అనేదానికి పర�యామ పదమే నవ�వడం. నవ�వ�తూ జీవించాలి. నవ�వ�తూనే జీవన సమరంలో సవాల� ఎద�ర�కోవాలి.
రోజ� మొత�తంలో ఎన�నిసార�ల� ఎంతగా నవ�వేంద�క� అవకాశం వస�తే అంతగా నవ�వండి. పదేపదే నవ�వండి పగలబడి నవ�వండి. జోక�‌ల మీద జోక�‌ లేస�క�ని మరీ నవ�వండి. ఇలా నవ�వ�తూ నవ�వించేవారితో వారిమధ�య ప�రతి రోజ�ఎంతో కోంత సమయం గడిపెలా మీ దినచర�యన� ప�లాన�‌ చేస�కోండి. నవ�వేబోగం, నవ�వే యోగం, నవ�వే నవజీవన రాగం, నవ�వేమన బ�రత�క� వీణపలికే రాగం. ప�రశాంతతక� మిత�ర�డ� నవ�వ� ఆందోళనక� బద�దశత�ర�వ� నవ�వ�. జీవితానికి కందెన నూనె నవ�వ� అన�న సూక�తివాస�తవమైనది. అధికారిక సంబంధాల�,

వైవాహిక సంబంధాల� తల�లిదండ�ర�ల� బిడ�డలమధ�య సంబంధాల� ప�రతి ఒక�కటి సంఘర�షించ�క�నే సమయంలో నవ�వ� ఔదార�యంలో ఉపయోగిస�తే సత�ఫలితాల� కనిపిస�తాయి. నవ�వడం తెలిసినవార� అతి కఠినమైన ప�రతికూల పరిస�థత�లన� కూడా తేలికగా తీస�క�ని అన�భవించ గల�గ�తార�. నవ�వ� పై ఎన�నో శాస�త�రీయ పరిశోధనల� అధ�యయనాల� జరిగాయి. హస�యం వల�లనో నవ�వ� జనించే సందర�భాల� 20% వ�ంటే మొహమాట పడ�తూ, తప�పనిసరిగా నవ�వాల�సిన పరిస�థిత�ల� 80% వ�ంటాయని పరిశోధక�ల� అంట�న�నార�.

కొన�ని సందర�భాలలో నవ�వ�తో మాట మౌనమవ�త�ంది. పలకరింప�గా నవ�వ� చిర�నవ�వ� భావవ�యక�తీకరణసాధనం. శిశ�వ� బోసి నవ�వ�ల� చిందించటం సహజమైన పరిణామమని చైల�డ�‌ సైకాలజిస�ట�‌ల� అంట�న�నార�. తనయోగ�యతన� చూసినవ�వ�కోవడం తనన� చూసి తాన� నవ�వ�కోవటం అనేది ఒక అమూల�యమైన కాన�క. సాధారణ సంబంధాలన� అభివృద�ది చేయడమే కాక ఇది స�వయం ప�రామ�ఖ�యతన� గ�ర�తించిన భావాలన�, స�వయం కల�పిత అభిప�రాయాలన� అరికట�టగల�గ�త�ంది. సాధారణ సమయాలలో కూడా సజీవమైన హాస�యప�రియత�వం ఒక వ�యక�తి శారీరక, మానసిక ఆరోగ�యానికి తొడ�పడ�త�ంది. హాస�యం ద�వారా ఉపశమనం పొందాలనే సమాజం ప�రగాఢ వాంఛక� గొప�పహాస�య ప�రవీణ�యతల� కైవసం చేస�క�న�న వాత�సల�యం అదృష�టాతా, సాక�ష�యం చెబ�త�న�నాయి. మనక� ఉదాహరణగా నట�డ� చార�లీచాంప�లిన�‌ గోచరిస�తాడ�.

బీర�బల�‌, తెనాలిరామకృష�ణ�డ� జ�ఞప�తిలో ఉంటార�. ఒక రాజకీయ ఆయ�ధంగా హాస�యశక�తిని ప�రమ�ఖకార�ట�నిస�ట�ల� డేవిడ�‌లో ఆర�‌కెలక�ష�మణ�‌ ప�రదర�శించార�. ఇతర�లతో బాట� మనలో కూడా వినోదకరమైన విభాగాన�ని చూచ�కోగలిగితే మనం అత�యంతమేల� పోందగల�గ�తామ�. నిత�య జీవితంలో హాస�య సన�నివేశాలపై నిశితదృష�టి నిలిపేంద�క� పూన�కోవాలి. మనం కూడా వీలైనంత వరక� కోపంతో సమాధానాల� ఇవ�వడానికి బద�ల�గా, హాస�య దోరణిలోజవాబ� లివ�వటానికి పూన�కోవాలి. సంభాషణల�లో తగిన సమయంలో పరిహాసం హాస�యాలాడటం ప�రవేశపెట�టడం ఆహ�వానించదగినది.


ఈ హాస�యానికి ఆధారం �మిటో దాన�ని కూడా నిర�మొహమాటంగా అంగీకరించవచ�చ�న�. హాస�య ప�రియత�వం ఉండటం ఒక అమూల�య కాన�క. దానిని చేర�క�నేంద�క� ప�రయత�నిస�తే అది మన అందరికీ ఉచితంగా లభిస�త�ంది. హాస�యం అనేది అంతరంగానికి ఆటవిడ�ప�లాంటిది.నవ�వనేది మనిషికి అపూర�వమైన వరం. మనిషికి మళ�లీ � ఇతరజీవి తనలోని తృప�తిని ఆనందాన�ని, ఉత�సాహాన�ని నవ�వ� ద�వారా ప�రకటించలేద�. ఈ సౌకర�యం మన�ష�య�లైన మనక� మాత�రమే ప�రకృతి ప�రసాదించింది.
నవ�వడం నేర�చ�కోవాలి. ఎప�ప�డూ నవ�వ�తూ ఉన�నవార� ఆరోగ�యరీతి మంచి పాజిటీవ�‌ మూడ�‌లో వ�ండగలర�. మనసారా నన�వితే గ�ండెనొప�పితో సహా కొన�ని వ�యాధ�లన� సమర�ధవంతంగా నిరోధించవచ�చ� అంట�న�నార�.
ఒత�తిడ�ల మూలంగా తలెత�త�త�న�నా జబ�బ�లన�నింటికీ నవ�వే దివ�య ఔషధమంట�న�నార�. మనం గట�టిగా నవ�వితే ఊపిరితిత�త�ల� తెర�చ�క�ని స�వచ�ఛమైన గాలిని గ�రహిస�తాయి. నవ�వ� శక�తిని స�వస�థతన� ఇస�త�ంది. సకారాత�మక ఆలోచనా దృక�పదాన�ని పెంపొందిస�త�ంది. జీవితాన�ని మ�చ�ఛటగా గడపటం వివేకవంతమైన లక�షణం.

Related Images:

[See image gallery at www.vaartha.com]

The post నవ�వ� దివ�యఔషధం! appeared first on Vaartha.


ఒలింపిక�‌ బెర�త�‌ ఖాయం చేస�క�నన భజరంగ�‌ పూనియా, రవి దహియా….
Source:  Vaartha
Friday, 20 September 2019 16:15

bajrang punia
bajrang punia


నూర�‌ స�ల�తాన�‌ (కజకిస�తాన�‌): ప�రపంచ రెజ�లింగ�‌ చాంపియన�‌షిప�‌లో భారత రెజ�లర�ల� సత�తా చాట�త�న�నార�. ఇప�పటికే మహిళల 53కేజీల విభాగంలో వినేశ�‌ ఫోగాట�‌ కాంస�య పతకం నెగ�గడంతో పాట�…టోక�యో ఒలింపిక�స�‌క� అర�హత సాధించిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా గ�ర�వారం ప�ర�ష�ల రెజ�లర�ల� బజరంగ�‌ పూనియా, రవి దహియా సెమీఫైనల�‌క� చేర�క�న�నార�. సెమీఫైనల�‌క� చేరడంతో వీరికి కాంస�య పతకం ఖరారైంది. దీనితోపాట� ఒలింపిక�స�‌ బెర�త�‌న� ఖాయం చేస�క�న�నార�. ప�ర�ష�ల 65కేజీల విభాగంలో జరిగిన క�వార�టర�‌ పైనల�స�‌లో కొరియాక� చెందిన సన�‌జాంగ�‌న� 8-1తేడాతో చిత�త�చిత�త�గా ఓడించిన బజరంగ�‌ సెమీఫైనల�లో అడ�గ�పెట�టార�. అదేవిధంగా ప�ర�ష�ల 57కేజీల విభాగంలో మరో భారత రెజ�లర�‌ రవి రహియా జపాన�‌ క�రీడాకార�డ� య�కి తకాషిని 6-1తేడాతో ఓడించి సగర�వంగా ఒలింపిక�స�‌లో అడ�గ�పెట�టడంతో పాట� కాంస�య పతకాన�ని ఖాయం చేస�క�న�నాడ�. మరోవైప� ఒలింపిక�స�‌ కాంస�య పతక విజేత సాక�షి మాలిక�‌ 62కేజల విభాగంలో నైజీరియా క�రీడాకారిణి అమెనాట�‌ అడెనియా చేతిలో ఓడిపోయింది. అయితే అదెనియా ఫైనల�‌క� చేరడంపైనే సాక�షి మాలిక�‌ రెజ�లింగ�‌ ఛాంపియన�‌షిప�‌ పతకం ఆధారపడి ఉంది. నైజీరియా క�రీడాకారిణి ఫైనల�‌ చేర�క�ంటేనే సాక�షికి రెపిరేజ�‌ ఆడే అవకాశం దక�క�త�ంది.
తాజా క�రీడా వార�తల కోసం క�లిక�‌ చేయండి..https://www.vaartha.com/news/sports/

Related Images:

[See image gallery at www.vaartha.com]

The post ఒలింపిక�‌ బెర�త�‌ ఖాయం చేస�క�నన భజరంగ�‌ పూనియా, రవి దహియా…. appeared first on Vaartha.


ఆసనాలతో అందమైన మెడ
Source:  Vaartha
Friday, 20 September 2019 16:15

Women Beautiful Neck
Women Beautiful Neck

ఇటీవల అమ�మాయిల� మెడక� ఎలాంటి నగలన� వేస�కోవడం లేద�. ఒకప�ప�డ� సింప�ల�‌గా వ�ఞండే బంగార� గొల�స�న� వేస�క�నేవార�. హిందీ సినిమాల�లోని హీరోయిన�స�‌ ఆయా వేడ�కల సమయాలలో చీరల�ని కట�ట�క�న�నా మెడలో ఎలాంటి నగల�ని వేస�కోవడం లేద�. ఇదే ట�రెండ�‌ ప�రస�త�తం నడ�స�త�ంది. మెడలో గొల�స� లేకపోయినా అందంగా కనిపిస�త�న�నార�. ఎంద�కని? మెడపై శ�రద�ధ పెరిగింది. మెడపై ఎలాంటి మ�డతల�, మచ�చల� లేక�ండా చూస�క�ంట�న�నార�. మ�ఖానికి ఎంతటి ప�రాధాన�యతనిస�త�న�నారో మెడక� కూడా అంతే ప�రాధాన�యత ఇస�త�న�నార�. ఎంద�కంటే మెడ మన వయస�న� చెప�పేస�త�ంది. మెడ మరింత మెరిసిపోవాలంటే మరికొన�ని చిట�కాల� మీకోసం..
ఆసనాలతో మెరిసే మెడ

తలని వెనక�కి పదిసార�ల�, మ�ంద�క� పదిసార�ల� కదిలించాలి. తలని బాగా వెన�కకి వాల�చి, నోటిని బాగా తెరచి కదిలించి మూయాలి. తలని ఒక పక�క న�ండి వేరొక పక�కకి కదలించాలి. తర�వాత తలని క�డి భ�జమ� తాక� వరక� తీసికెళ�లి, మళ�లీ ఎడమ వైప� భ�జమ� వరక� తీస�కొని పోవాలి. ఇదేవిధంగా 10న�ంచి 20 సార�ల� చెయ�యాలి.

కొన�ని జాగ�రత�తల� పాటించాలి

నడిచేటప�ప�డ�న�, కూర�చ�నేటప�ప�డ�నూ, తలని వెన�కక� వాల�చినట�ల� ఉంచాలి.
ద�మ�మ�, ధూళి, ఎండ మొదలగ� వాటి న�ంచి శరీరమ�న� కాపాడ� కొనవలెన�. ఈత నేర�చ�క�నేవార� ఈత తర�వాత, మంచినీటిలో మళ�లీ స�నానం చేయాలి. ఉప�ప�, క�లోరిన�‌ నీటి న�ంచి శరీరమ�న� కాపాడ�కొనవలెన�.
మెడ భాగమ�న� బిగ�త� చేసే క�రీమ�ల� వాడవచ�చ�న�. క�రీమ�‌ని పైభాగమ�నక� మసాజ�‌ చేయ� విధంగా వాడాలి.

Related Images:

[See image gallery at www.vaartha.com]

The post ఆసనాలతో అందమైన మెడ appeared first on Vaartha.


అధిక మోతాద�లో కూరగాయల� అవసరం
Source:  Vaartha
Friday, 20 September 2019 16:06

Fresh Vegitables for Good Health
Fresh Vegitables for Good Health

కూరగాయల�, పండ�ల� పచ�చిగా తీస�క�ంటే ఎక�క�వ పోషకాలన� కలిగి ఉంటాయి. వండక�ండా తినలేని పదార�థాలయితే చాలా కొద�దిగా నీటిని చేర�చి ఆవిరిమీద ఉడికించి తింటే వాటిలోని పోషకాల� నష�టపోక�ండా ఉంటాయి.

పండ�ల�, కూరగాయల�లోని పోషకాల� ఎక�క�వగా తొక�కకింది భాగంలోనే అధికమొత�తాలో ఉంటాయి. అంద�కే వీలయినంతవరక� తొక�కతీయక�ండా వాడడానికే ప�రాధాన�యతనివ�వండి.

యాంటీఆక�సిడెంట�లయిన విటమిన�‌ సి, ఇ, సెలీనియం మినరల�‌తో కలిపి ఫైటోన�యూట�రియట�లన� తీస�క�ంటే అధిక శక�తివంతంగా ఉంటాయి.

పస�ప�, కాషాయం, ఎర�ప�, ఆక�పచ�చ, నీలం, వంకాయరంగ�ల�లో ఉండే పండ�ల�, కూరగాయల�లో ఈ ఫైటోన�యూట�రియంట�ల� అధికంగా ఉంటాయి.

ఒక�క కమలాపండ�లోనే దాని తొక�క, నూనె, గ�జ�జ�, రసం, తోల�లో కలిపి 170 ఫైటోన�యూట�రియంట�ల� ఉంటాయి. ఇవి ఆరోగ�యానికి ఎంతో మంచివి.

రోజ�క� �దార�రకాల కూరగాయల�, పండ�ల� తీస�క�నేవార�, ఒకటిరెండ� రకాల పండ�ల�, కూరగాయల� తీస�క�నేవారితో పోల�చితే కేన�సర�‌ బారినపడే అవకాశాల� చాలా తక�క�వగా ఉంటాయని ఒక సర�వేలో తేలింది.

Related Images:

[See image gallery at www.vaartha.com]

The post అధిక మోతాద�లో కూరగాయల� అవసరం appeared first on Vaartha.


హజ�రత�‌ అబూబకర�‌ దానశీలత
Source:  Vaartha
Friday, 20 September 2019 16:04

MASZID
MASZID

మహాపà±�రవకà±�à°¤(à°¸) తన à°…à°¨à±�à°šà°°à±�à°² à°¸à±�à°—à±�ణసంపతà±�తిని à°ªà±�రశంసిసà±�తూ ”నా à°…à°¨à±�à°šà°°à±�à°²à±� (సహాబీలà±�) నకà±�à°·à°¤à±�రాలà±� వంటివారà±�. వారిలో ఎవరికి విధేయించినా (à°…à°¨à±�సరించినా) మీరà±� సనà±�మారà±�à°—à°‚ పొందà±�తారà±�అని చెపà±�పారà±�. హజà±�à°°à°¤à±�‌ అబూబకరà±�‌ (రజి) అరేబియాలోని à°–à±�రైషà±�‌ à°ªà±�రజలందరిలో ఎంతో సదà±�à°—à±�à°£ సంపనà±�à°¨à±�à°²à±�. అబదà±�ధానికి ఆమడదూరంలో ఉండేవారà±�. మాటకà±� à°•à°Ÿà±�à°Ÿà±�బడి ఉండే వాగà±�దానపాలకà±�à°¡à±�. à°…à°œà±�ఞానకాలం à°¨à±�ంచే మదà±�యపానానà±�ని ఆయన దరికి రానిచà±�చేవారà±� కాదà±�. à°ªà±�à°°à±�à°·à±�à°²à±�లో అందరికంటే à°®à±�à°‚à°¦à±� ఆయనే ఇసà±�లాం à°¸à±�వీకరించాలి. దైవపà±�రవకà±�à°¤(à°¸) ఒకరోజà±� రాతà±�à°°à°¿ దైవదూత జిబà±�రీలà±�‌ అలైహిసà±�సలాంతో పాటà±� సపà±�తాకాశాలà±� పరà±�యటించి వచà±�చారà±�. దానà±�నే ‘మేరాజà±�‌యాతà±�à°° అంటారà±�. దైవపà±�రవకà±�à°¤(à°¸) మరà±�నాడà±� ఉదయం కాబాలయం వెళà±�లి మేరాజà±�‌ యాతà±�à°° à°—à±�à°°à°¿à°‚à°šà°¿ చెపà±�పడం à°ªà±�రారంభించారà±�. అవిశà±�వాసà±�à°²à±� à°† సంఘటన విని ఆయనà±�ని హేళన చెయà±�యడం à°ªà±�రారంభించారà±�. కాసà±�సేపటికి హజà±�à°°à°¤à±�‌ అబూబకరà±�‌ (రజి) కూడా కాబాలయానికి వచà±�చారà±�. కాబా వెలà±�పల మేరాజà±�‌ వారà±�à°¤ à°—à±�à°°à°¿à°‚à°šà°¿ వింతగా చెపà±�à°ªà±�à°•à±�à°‚à°Ÿà±�à°¨à±�à°¨ కొందరà±� ఆయనà±�ని చూడగానే ”అబూబకరà±�‌! వినà±�నావా నీ à°ªà±�రియమితà±�à°°à±�à°¡à±� à°�మంటà±�à°¨à±�నాడో? రాతà±�à°°à°¿ ఆయన బైతà±�à°²à±�‌ మఖà±�దిసà±�‌కà±� పోయి à°† రాతà±�రికే అంతదూరం à°¨à±�à°‚à°šà°¿ తిరిగొచà±�చాడట! à°…à°¨à±�నారà±�. ”అయితే ఆయన చెపà±�పింది à°®à±�à°®à±�మాటికీ నిజమే. à°…à°‚à°¦à±�లో నాకెలాంటి à°…à°¨à±�మానం లేదà±�à°…à°¨à±�నారà±� హజà±�à°°à°¤à±�‌ అబూబకరà±�‌! దేవà±�à°žà°¡à±� నీకà±� ”సిదà±�దీఖà±�‌ (సతà±�యసంధà±�à°¡à±�) అనే బిరà±�à°¦à±� à°ªà±�రదానం చేశాడà±� అని చెపà±�పారà±�.
హజà±�à°°à°¤à±�‌ అబూబకరà±�‌ (రజి) దైవమారà±�గంలో తన సరà±�వసà±�వానà±�ని ధారపోయడానికి సైతం వెనà±�దీయని గొపà±�à°ª దానశీలà±�à°°à±�. ఇసà±�లాం à°¸à±�వీకరించే నాటికి ఆయన దగà±�à°—à°° నలభై దిరà±�హంల పైకం ఉండేది. à°… పైకానà±�నంతా ధరà±�మవికాసం కోసం దైవపà±�రవకà±�à°¤(à°¸)à°•à±� సమరà±�పించà±�à°•à±�à°¨à±�నారà±�. దైవపà±�రవకà±�à°¤(à°¸) ఒకసారి ఆయన దానశీలతనà±� à°ªà±�రశంసిసà±�తూ ”నేనà±� అందరి ఉపకారానà±�ని తీరà±�చానà±�. కాని అబూబకరà±�‌ ఉపకారం ఇంకా మిగిలి ఉంది. దానికి à°ªà±�రళయదినాన దేవà±�à°žà°¡à±� బదà±�à°²à±� తీరà±�à°¸à±�తాడà±�. అబూబకరà±�‌ (రజి) ధనం వలà±�à°² నాకెంత à°ªà±�రయోజనం చేకూరిందో ఇతరà±�à°² ధనం వలà±�à°² నాకంత à°ªà±�రయోజనం చేకూరలేదà±�à°…à°¨à±�నారà±�.
హజà±�à°°à°¤à±�‌ అబూబకరà±�‌ (రజి) దానశీలత ఎంతో గొపà±�పది. అలాంటి à°¤à±�యాగానà±�ని ఎవరూ చేయలేదంటే అది అతిశయోకà±�తి కాదà±�. హజà±�à°°à°¤à±�‌ అబూబకరà±�‌(రజి) దైవమారà±�గంలో ధనతà±�యాగం చేసే విషయంలో అందరికంటే à°®à±�à°‚à°¦à±�ండేవారà±�. తబూకà±�‌ దండయాతà±�à°° కోసం దైవపà±�రవకà±�à°¤ విరాళాలà±� అందజేయవలసినదిగా à°…à°¨à±�à°šà°°à±�లకà±� విజà±�à°žà°ªà±�తి చేశారà±�. à°…à°ªà±�à°ªà±�à°¡à±� అనేకమంది వారివారి తాహతà±�à°¨à±� బటà±�à°Ÿà°¿ భారీ విరాళాలà±� అందజేశారà±�. హజà±�à°°à°¤à±�‌ ఉమరà±�‌ ”నేనీ విషయంలో అబూబకరà±�‌ని మించి పోవాలని నిరà±�ణయించà±�కొని నాయావదాసà±�తిలో à°…à°°à±�థభాగం తీసà±�కొని వచà±�చానà±�. దైవపà±�రవకà±�à°¤(à°¸) అది చూసి ”భారà±�యాపిలà±�లల కోసం à°�మైనా మిగిలà±�చావా లేదా? అని à°…à°¡à°—à±�à°—à°¾ ”వాళà±�లకోసం సగం వదలిపెటà±�టానà±� à°…à°¨à±�నారà±�. à°† తరà±�వాత హజà±�à°°à°¤à±�‌ అబూబకరà±�‌ (రజి) ఇంటà±�లో ఉనà±�నదంతా à°Šà°¡à±�à°šà°¿ తెచà±�à°šà°¿ à°ªà±�రవకà±�à°¤(à°¸) పాదాల చెంత పోశారà±�. దైవపà±�రవకà±�à°¤ హజà±�à°°à°¤à±�‌ ఉమరà±�‌నà±� అడిగినటà±�లే à°…à°¡à°—à±�à°—à°¾, దానికాయన ”భారà±�యాపà±�లిలల కోసం దేవà±�à°žà°¡à±�, దైవపà±�రవకà±�à°¤ (à°¸) చాలà±�అని à°…à°¨à±�నారà±�. à°…à°‚à°¦à±�à°•à±� హజà±�à°°à°¤à±�‌ ఉమరà±�‌ (రజి) నేనే అసాధారణ దాతృతà±�వం చూసి నేనిక à°Žà°ªà±�à°ªà±�డూ à°�విషయంలో కూడా అబూబకరà±�‌ని మించిపోలేదà±�అని à°…à°¨à±�నారà±�. ఇదండీ ఆనాటి à°ªà±�రవకà±�à°¤ (à°¸) à°…à°¨à±�à°šà°°à±�à°² దాననిరతి.

  • షేఖà±�‌ à°…à°¬à±�à°¦à±�à°²à±�‌ హఖà±�‌

Related Images:

[See image gallery at www.vaartha.com]

The post హజ�రత�‌ అబూబకర�‌ దానశీలత appeared first on Vaartha.


కార�పొరేట�‌రంగానికి మెగా ప�యాకేజి
Source:  Vaartha
Friday, 20 September 2019 16:03

nirmala minister
nirmala minister

న�యూఢిల�లీ: ఆర�థిక వృద�ధికి ఊతం ఇచ�చేవిధంగా కార�పొరేట�‌రంగానికి మంత�రి నిర�మలా సీతారామన�‌ మరికొన�ని ఉద�దీపనల� కల�పించార�. కార�పొరేట�‌రంగం ఇప�పటివరకూ చెల�లిస�త�న�న పన�న�న� 22శాతానికి క�దించార�. మొత�తం సెస�స�ల� స�ంకాల� అనీన కలిపితే 25.17శాతంగా ఉంట�ంది. కొత�తగా ఉత�పత�తిరంగ కంపెనీలక� 15శాతం మాత�రమే పన�న�ల� ఉంటాయి. అయితే ఆ కంపెనీల� ఎలాంటి రాయితీల�,ప�రోత�సాహకాలన� ఇకపై తీస�క�నేంద�క� అర�హత ఉండద�. జిఎస�‌టి మండలిసమావేశం సందర�భంగా గోవాక� వచ�చిన మంత�రి మీడియాక� ఆర�ధికరంగ ఉద�దీపనలన� వివరించార�. కొత�తకంపెనీలక� 25శాతం, పాత కంపెనీలయితే 30శాతం చొప�ప�న చెల�లిస�తూ ఉండేవి. ఇప�డ� ఆ పరిధిని తగ�గించార�. కొత�త కంపెనీలక� 15శాతం మాత�రమేనని వెల�లడించార�. కొత�తకంపెనీలక� పన�న�రేట� 29.1శాతంగా అన�ని స�ంకాల� సెస�స�ల� కలిపి ఉంటాయి. బేస�‌రేట�‌ మాత�రం 15శాతం మాత�రమే ఉంట�ంది. కంపెనీ సహజంగానే స�మార� 17శాతంగా చెల�లించాల�సి ఉంట�ంది. గోవాలో గన�ల కార�యకలాపాల�ప�రారంబం అయ�యాయని ఈ రంగంలో కూడా విదేశీ పెట�ట�బడ�లక� ఊతం ఇచ�చినట�ల� వెల�లడించార�. కొత�త ఉద�దీపనల కారణంగా కేంద�ర ఖజానాపై 1.45 లక�షలకోట�ల� భారం పడ�త�న�నదని మంత�రి వివరించార�. కార�పొరేట�‌ సామాజిక బాధ�యతలపరంగా విధించే సెస�స�న� ఇక పరిశోధనా సంస�థల�, ఇంక�య�బేటర�లపై కూడా విధించాలనినిర�ణయించార�. ఇక విదేశీ పోర�ట�ఫోలియో ఇన�వెస�టర�లక� పన�న�రేట� 18.5శాతంన�ంచి 15శాతానికి తగ�గించింది. సంపన�న�లపై కార�పొరేట�‌ పన�న�తోపాట� ఎలాంటి సర�‌ఛార�జిల� ఉండవని వెల�లడించింది.

తాజా బిజినెస�‌ వార�తల కోసం క�లిక�‌ చేయండి..https://www.vaartha.com/news/business/

Related Images:

[See image gallery at www.vaartha.com]

The post కార�పొరేట�‌రంగానికి మెగా ప�యాకేజి appeared first on Vaartha.


కార�పొరేట�‌ టాక�స�‌ తగ�గింప� చారిత�రక నిర�ణయo
Source:  Vaartha
Friday, 20 September 2019 15:56

Prime Minister Modi.jpg
Prime Minister Modi.jpg

New Delhi: కార�పొరేట�‌ టాక�స�‌ తగ�గింప� చారిత�రాత�మక నిర�ణయమని ప�రధాని నరేంద�ర మోడీ అన�నార�. మేక�‌ ఇన�‌ ఇండియా పథకానికి ఇది మంచి చేయూతనిస�త�ందని ఆయన అన�నార�. కోట�లాదిమంది భారతీయ�లక� ఉద�యోగ కల�పనక� ఇది దోహదం చేస�త�ందని ఆయన అన�నార�. ప�రపంచ వ�యాప�తంగా ప�రైవేట� పెట�ట�బడ�లన� ఆకర�షించడానికి ఇది ఉపకరిస�త�ందని ఆయన చెప�పార�.

Related Images:

[See image gallery at www.vaartha.com]

The post కార�పొరేట�‌ టాక�స�‌ తగ�గింప� చారిత�రక నిర�ణయo appeared first on Vaartha.


ఆతిథ�యం, ఆటోమొబైల�‌పైనే ఎక�క�వ ఫోకస�‌
Source:  Vaartha
Friday, 20 September 2019 15:55

nirmala
nirmala


న�యూఢిల�లీ: పన�న�ల తగ�గింప�లతో ఆర�థికవృద�దికి ఊతం ఇచ�చే దిశగా అడ�గ�ల� వేస�త�న�న కేంద�రం ఇప�డ� ఆటోమొబైల�‌, అతిథ�యరంగాలక� ఊతం ఇచ�చేంద�క�వీల�గా శ�క�రవారం జరిగే జిఎస�‌టి మండలిలో ఈ రెండ�రంగాలపైనే విస�తృత స�థాయి చర�చల� జరగ�త�న�నాయి. పన�న� లతగ�గింప�తో ఇప�డ� హోటళ�లలో గద�ల అద�దెల� రూ.7500గా ఉంట�ందని అంచనా. ప�రస�త�తం 28శాతం జిఎస�‌టి వర�తింపచేస�త�న�న ఈ రేట�‌న� 18శాతానికి తగ�గించాలనిచెప�త�న�నార�. లాటరీ టికెట�లపై పన�న�రేట�‌ విషయమై భిన�నాభిప�రాయాల� వ�యక�తం అవ�త�న�నాయి. రెండ�రకాల రేట�లన� ఈ రంగానికి వర�తింపచేయాలన�న డిమాండ�‌ వినిపించింది. గోవాలో ఆర�ధిక మంత�రి నిర�మలా సీతారామన�‌ అధ�యక�షతన జరిగిన సమావేశంలో ఎక�క�వగా ఆటోమొబైల�‌రంగంపైనే చర�చల�జరిగాయి. ఉపాధికల�పనఅధికంగా ఉంటే ఆతిథ�యరంగంపై భారీ పన�న� వద�దన�న డిమాండ�‌ ఎప�పటిన�ంచో ఉంది. పర�యాటకరంగాన�ని మరింత వృద�ధిచేయడమే తమ లక�ష�యమన�న భావనతో ఉన�న ప�రభ�త�వం రాష�ట�రాల ఆర�ధికమంత�ర�ల మద�దత�న� కూడా ఇంద�క� కూడగడ�తోంది. విలాస వంతమైన హోటళ�లక� మాత�రం ఇప�డ� జిఎస�‌టి మినహాయింప�ల� ఉండవద�దన�న డిమాండ�‌ ఉంది. ఇక ఔట�‌డోర�‌ కేటరింగ�‌ సేవలపై కూడా జిఎస�‌టి వసూల�చేస�త�న�నార�. ఈ రంగంలోనే అత�యధికంగా నిప�ణ�ల�, కొత�తవార�, పాక�షిక నిప�ణ�ల� ఉద�యోగ�ల� ఎక�క�వ మంది ఉంట�న�నంద�న పన�న�ల� తొలగించాలని డిమాండ�‌చేస�త�న�నార�. రాష�ట�రపరిదిలో విక�రయించే లాటరీ టికెట�లక� 12శాతం, బైటి ప�రాంతంలో అయితే 28శాతం వసూల�చేస�త�న�నార�.

తాజా బిజినెస�‌ వార�తల కోసం క�లిక�‌ చేయండి..https://www.vaartha.com/news/business/

Related Images:

[See image gallery at www.vaartha.com]

The post ఆతిథ�యం, ఆటోమొబైల�‌పైనే ఎక�క�వ ఫోకస�‌ appeared first on Vaartha.


నిర�ద�యోగ�లక� � రకంగా న�యాయం చేస�తార�..
Source:  Vaartha
Friday, 20 September 2019 15:51

 Chandrababu wih Media
Chandrababu wih Media

Amaravati: సచివాలయ ఉద�యోగాల పరీక�షలో ప�రశ�నపత�రాలన� లీక� చేసి ప�రభ�త�వం లక�షలాదిమంది నిర�ద�యోగ�లన� దగా చేసిందని మాజీ సీఎం చంద�రబాబ� నాయ�డ� ట�విట�టర� ద�వారా ఆరోపించార�. ఒక అవినీతిపర�డి చేతికి అధికారం వస�తే జరిగేది ఇంకా పెద�ద అవినీతి అని నిరూపిస�తోంది ఈ ప�రభ�త�వం. నిన�నటికి నిన�న గ�రామ వాలంటీర�ల పోస�ట�లన�నీ వైసీపీ పార�టీ కార�యకర�తలక� ఇచ�చ�క�ని నిర�ద�యోగ�లన� ఉత�త�త�తి ఇంటర�వ�యూల� చేసి మోసం చేసార�. వాళ�ళ ఆశలన� ఆవిరి చేసార�. ఈరోజ� ప�రశ�నాపత�రాలన� లీక� చేసి గ�రామ, వార�డ� సచివాలయాల ఉద�యోగ నియామకాల పేరిట భారీ స�కాం చేసార�. లక�షలాది నిర�ద�యోగ�లన� దగా చేశార�. వారి భవితక� ఉరేశార�. �ంటి తమషాలా? �ం జర�గ�త�ంది రాష�ట�రంలో? మోసపోయిన నిర�ద�యోగ�లక� � రకంగా న�యాయం చేస�తారో ప�రభ�త�వం సమాధానం చెప�పాలని చంద�రబాబ� డిమాండ� చేశార�.

Related Images:

[See image gallery at www.vaartha.com]

The post నిర�ద�యోగ�లక� � రకంగా న�యాయం చేస�తార�.. appeared first on Vaartha.


కార�పొరేట�‌ రంగానికి పన�న� సడలింప�ల�
Source:  Vaartha
Friday, 20 September 2019 15:48

nirmala. sitharaman jpg
nirmala. sitharaman jpg


కేంద�రమంత�రి నిర�మలా సీతారామన�‌


న�యూఢిల�లీ: ఆర�ధికవృద�ధిని రెంట�టింప�చేస�క�నేలక�ష�యంతో ఎన�‌డిఎ-2 ప�రభ�త�వం పల� ఉద�దీపనల� ప�రకటిస�తోంది. నాల�గో విడతగా ఆర�ధికమంత�రి నిర�మలా సీతారామన�‌ కార�పొరేట�‌రంగానికి భారీ వరాల� ప�రకటించార�. కార�పొరేట�‌పన�న�న� 25.17శాతంగా నిర�ణయించార�. అంతక�మ�ంద�న�న 30శాతం న�ంచి మరికొంత తగ�గించార�. ఎలాంటిప�రోతత�సాహకాల�, రాయితీల� పొందక�ండా ఉంటేకార�పొరేట�‌పన�న� 22శాతం మాత�రమే చెల�లించ�క�నే సద�పాయం ప�రకటించార�. ఇప�డ� కొత�త ఉత�పత�తిరంగ సంస�థల� కేవలం 15శాతం పన�న చెల�లిస�తే సరిపోత�ంది. ఇంద�కోసం ఆదాయప� పన�న� చట�టానికి సవరణల� తెస�తూ ఆర�డినెన�స�‌న� కూడా అమల�చేస�త�న�నట�ల� తెలిపార�. పన�న�ల పరంగా ప�రభ�త�వం పారిశ�రామిక, పెట�ట�బడ�ల రంగాలప�రతినిధ�లతో చర�చించినత ర�వాత వారం వారం ప�రోత�సాహకాల�, ఉద�దీపనల� ప�రకటిస�తూనే ఉంది. ఉద�దీపనల కారణంగా ప�రభ�త�వ ఖజానాపై భారీ భారం పడ�త�న�నప�పటికీ ఆర�థికవృద�ధి లక�ష�యంతోప�రోత�సాహకాల� అనివార�యం అవ�త�న�నాయని, మొత�తంగా ప�రకటించిన రాయితీల కారణంగా కేంద�రానికి 1.45 లక�షలకోట�ల� నష�టం వస�త�ందని కూడా ఆమె వెల�లడించార�. ప�రోత�సాహకాల� పన�న�తగ�గింప�లక� సంబంధించి శ�క�రవారం ఆర�డినెన�స�‌న� కూడా ఆమోదించినట�ల� తెలిపార�. ఆదాయప� పన�న� చట�టంలో ఒక సవరణన� ఆమోదిస�తూ 2019-20 ఆర�ధికసంవత�సరంన�ంచి కార�పొరేట�‌కంపెనీల� 22శాతం పన�న� చెల�లించవచ�చ�. .

తాజా బిజినెస�‌ వార�తల కోసం క�లిక�‌ చేయండి..https://www.vaartha.com/news/business/

Related Images:

[See image gallery at www.vaartha.com]

The post కార�పొరేట�‌ రంగానికి పన�న� సడలింప�ల� appeared first on Vaartha.


<< < Prev 1 2 3 Next > >>